Kouluverkkoselvitys 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouluverkkoselvitys 2014"

Transkriptio

1 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä

2 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan aloittaaYlöjärvenkaupungissataloudentasapainottamisohjelman.Projektintavoitteenaonvuosikatteenparantaminenmiljoonallaeurolla ja velkaantumisen pysäyttäminen 500 euroon per asukas. Tasapainottamisohjelmaan kirjattiin sekä tasapainottamistoimenpiteitä suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksisekäselvitys-jakehityshankkeita,jotkaovatkohteita,joistaodotetaansaatavansäästöjätai toiminnan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat tasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja vaikutukseltaanmoniulotteisempiajavaativaterillistäselvittämistävuoden2013aikana. Selvityshankkeenasivistysosastolleasetettiinkouluverkkoselvityksenlaatiminenperusopetuksenkouluista koulujen rakenteellisten mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Aikatauluksi hankkeelle asetettiin valmis selvitys Kunnanperusopetuksenoppilaidenmääräonkasvanuttasaisesti2000-luvunalkuunsaakka,jonkajälkeen kasvu on ollut kunnan kokoon nähden räjähdysmäistä. Kolmen tuhannen oppilaan raja ylitettiin 2003, 4000 meni rikki Ylöjärven koulujen oppilasmäärä kasvaa tasaista noin 100 oppilaan vuosivauhtia perusopetuksessa.5000oppilaanrajapyykkisaavutettaneenennenvuotta2020. TässäselvityksessäkäytetäänrakenteenaKuntaliitonsuositustapäätöksentekomenettelyssäkouluverkon muutoksissa(päivitettymuistio ).lisäksiselvityksessäarvioidaanennakkoonpäätöstenvaikuttavuutta.kuntaliitonohjeistuksenmukaisestitässäasiakirjassahahmotellaanmyöskunnantaloudellisen tilanteen kehitystä ja määritellään periaatteet oppilaaksiotolle. Jokainen koulu tai yhteinen oppilasalue käydäänläpiomanayksikkönäänpohjoisestaetelään.kokokuntaaoppilaaksiottoalueenaankäyttäviäerityiskoulujakäsitelläänomanalukunaan.lopussaarvioidaanmuutamienpikaistaratkaisuavaativienoppilasalueidentaikoulurakennustentulevaisuudenmahdollisuuksiamuutaminevaihtoehtoineen.mahdollistenuusienyksiköidenoppilashuollollistentoimienselostaminenjätetäänpedagogiseensuunnitteluun. Ylöjärvellä LeenaPöntynen Opetuspäällikkö

3 2 2.Kunnantaloudellinentilannejasenkehitys Ylöjärvenkaupunkionolluttaloudellisestivahvajatasapainoinenkunta.Tilinpäätöksetovatolleetsäännönmukaisesti1990-ja2000-luvuillaylijäämäisiä. Vuoden2009jälkeenkaupungintaloustilanneonkuitenkinheikentynytnopeastijavuoden2012tilinpäätöksessätuloslaskelmaosoittijo4.4miljoonaneuron alijäämää.taloudenheiketessäkaupunginlainamääräonkasvanutnopeasti.vuoden2012 lopussalainamääräoli2.472euroa/asukas.huolestuttavantaloustilanteentakiakaupunginvaltuustohyväksyivuodelle 2013säästöohjelman,jollaontavoiteltu3.7miljoonaneuronvähennystäkäyttömenoihin. Taloudenkiristymiseenovatvaikuttaneetmonettekijät:verotulojenheikkokehitys,mittavattalonrakennusinvestoinnit, valtionosuuksien leikkaukset sekäkäyttömenojen voimakas nousu suhteessa käyttötaloustuloihin.käyttö-jainvestointimenojenkasvuntaustallaonerityisestiasukasmääränkehitys.nettokasvu 2000-luvullaonollut300700asukasta/vuosi. Ongelmia on ollut myös talousarvion toteutumisessa. Viime vuosina kaupunginvaltuusto on joutunuthyväksymään muutostalousarvioissa käyttömenoihin miljoonien eurojen menolisäyksiä. Niistä huolimatta tilinpäätöksiinonkirjattumerkittäviämäärärahojenylityksiä. Verotuloennusteiden ja alustavien valtionosuuslaskelmien perusteella vuoden 2014 näkymät ovat edelleen heikentymässä. Tulopohjan kasvu jää vaatimattomaksi, jonka takia käyttötalousmenoihin kohdistuvaankasvupaineeseeneivoidavastata.tästäsyystäkaupunginhallituspäättisisällyttäävuoden2014talousarvion laatimiseen uuden, tällä hetkellä yli 3.0 miljoonan euron talouden tasapainotustavoitteen. Käytännössätämätavoitetarkoittaakonkreettisestisekäpalveluverkonkarsintaaettäpalvelujenlaadunheikentämistä. 2.1Kouluinvestoinnit Ylöjärven kaupunki on 1990-luvun alkupuolelta asti toteuttanut keskeytyksettä laajoja kouluinvestointihankkeita.niidenperusteinaovatolleetsekävoimakkaastaoppilasmääränkasvustaaiheutunutkoulujen tilapulaettäkoulurakennustenheikkotalotekninenkunto luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: Soppeenharjunyläkoulu,uudisrakennus,myösterveydenhuollontilojajanuorisotila Veittijärvenalakoulu,uudisrakennus,myöspäiväkoti,terveydenhuollontilojajanuorisotila Moisionyläkoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollontiloja 2000-luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: Vahannanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollontilojajapäiväkoti Mutalanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollonjapäivähoidonsrk:ntiloja Asuntilanalakoulu,uudisrakennus,myösterveydenhuollontiloja YlöjärvenYhtenäiskoulu,peruskorjausjalaajennus,myösTyöväenopistonjapäivähoidontiloja Takamaankoulu,peruskorjausjalaajennus,myöspäiväkotijaterveydenhuollontilojasrk:ntiloja Metsäkylänkoulu,peruskorjausjalaajennus 2010-luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: KoulutuskeskusValo:Ylöjärvenlukio,Tredu,Yrityshautomo,Työväenopisto,Lisäopetus Siivikkalanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myöspäiväkoti,neuvolajanuorisotila Suunnitteluvaiheessa:Moisionkoulu,vanhanlukiontilojenperuskorjaus Suunnitteluvaiheessa:Metsäkylänkoulu,laajennusyhtenäiskouluksi Suunnitteluvaiheessa:Ns.viipalelaajennuksetViljakkalanjaMutalankouluihin

4 3 Edellämainittujenlaajojenkouluinvestointienlisäksi2000-luvullaontoteutettusuppeampiakouluinvestointeja: Keihäslahdenyhtenäiskoulu:peruskorjaus-jamuutostöitä Vuorentaustanalakoulu:peruskorjaus-jamuutostöitä,mm.musiikkiluokka Karhenkoulu:vesikatonkorjaus,ulkomaalaus Asuntilankoulu:muutostöitä Veittijärvenkoulu:muutostöitä Moisionkoulu:lisäsiipi(kaksiluokkatilaa)jamuutostöitä 2.2Opetustoimenkäyttötalous Ylöjärven kaupunki Koulutustoimen yksikkökustannukset 2012 oppilas- HUOM! opp.määrä kustannukset /oppilas kuljetuskust. ERITYISKOULUT Kaihari , Vaikeimmin kehitysvammaisten valtionosuus Vanha koulu , Pienluokat , YHTENÄISET PERUSKOULUT Yhtenäiskoulu , Keihäslahti , Viljakkala , Karhe , alkaen osa Viljakkalan koulua. YLÄKOULUT Moiso , Soppeenharju , SUURET ALAKOULUT (>300oppilasta) Metsäkylä , Siivikkala , Kaksi toimipistettä syksyllä 2012 Veittijärvi ,57529 Kolme toimipistettä kevään 2012, kaksi syksyllä 2012 PIENET ALAKOULUT (<300 oppilasta) Mutala , Takamaa , Vuorentausta , Vahanta , Taulukossakaikillekouluilleonlaskettukeskimääräisetruokailu-jasiivouskustannukset.Todellisuudessa suurtenkoulujenyksikköhintaolisivielähalvempijapientenvastaavastikalliimpi.

5 4 3.Kuvausnykyisestäkouluverkostaperusopetuksenkoulujenosalta Ylöjärven perusopetus käsittää seitsemän alakoulua, kaksi yläkoulua, kolme yhtenäistä peruskoulua ja kaksierityiskoulua.lisäksiosanasoppeenharjunkouluatoimiikoulutuskeskusvalossasijaitsevalisäopetuksen luokka (10.lk) ja osana Vanhaa koulua Moision koulun tiloissa toimii joustavan perusopetuksen luokka(jopo).muissakouluissaopiskellaanoppiainejakoisenopetussuunnitelmanmukaisestijakaiharin koulullajokooppiainejakoisestitaitoiminta-alueittaisenopetussuunnitelmanmukaisesti. 3.1Oppilaaksiotto Lainsäädännönmukaanopetuksenjärjestäjäelikuntaosoittaatoistaiseksitaimääräajaksioppivelvolliselle ja esiopetukseen oikeutetulle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan oppilaan omallakielellä,jollakuntaonvelvollinenjärjestämäänopetusta(pol6 ).Säännöksettarkoittavatsitä,että kunnanontehtäväpäätösoppilaanlähikoulustataimuustaopetuksenjärjestämispaikasta. Seuraavassakuvataannykyinenperuskoulutuksenkouluverkko(1.-9.luokkienosaltasekäesiopetussiltä osin,kunsetapahtuukoulujentiloissa)kunnanpohjoisosistaeteläänpäin.lopuksikuvataanneerityiskoulut,joidenoppilaaksiottoaluekattaakokokunnan.lopuksikuvataanmyösiltapäivätoiminnanjärjestämistilatkaupungissa.selvityksessähuomioidaannykyistenkoulutilojen kuntojatilojenkäyttömuuhunkuin opetustarkoitukseen, pedagogiset seikat, lähikoulun osoittamismenettely, koulukuljetukset yksittäisten koulujenosaltasekäarvioidaannykyisiätilojasekähenkilöstönpätevyyttäolemassaolevienoppilasennusteidenavulla. Ylöjärvelläonperinteisestiollutkäytössäoppilaaksiottoalueet,joidenalueeltaoppilaatovattulleetkyseiseenkouluun.Toiseenkouluunonvoinuthakeatoissijaistaoppilaspaikkaahuoltajananomuksellajaopetuspäällikön(ennen sivistystoimenjohtajan)päätöksellä.Alueetovatuusiutuneetsitämukaa,kun uusiateitäonrakennettu.keväällä2013kaupunginhallituspäättiyhdistääkeihäslahden,viljakkalan,karhen, Mutalan, Vahannan ja Takamaan oppilasalueet. Näillä alueilla opetuspäällikkö määrittää oppilaalle lähikoulun,johonrehtoriottaaoppilaaksi.päätökselläontarkoitusvoidahallitakasvavanoppilasmäärän tuomiapaineitaerikouluissa.jatkossaolisitarkoituksenmukaisestapoistaaoppilaaksiottoalueetkaikilta alueilta ja sijoittaa oppilaita asuinpaikkansa, koulukyyditysten sekä oppilasryhmien suhteessa optimaalisesti. Ylöjärvenkaupunginperusopetuksessaoppilaalleosoitetaanlähikouluomanoppilaaksiottoalueenmukaisesti.Keihäslahden,Viljakkalan,Mutalan,TakamaanjaVahannankouluillaonyhteinenoppilaaksiottoalue. Tämänmyötävoidaanhuolehtia,ettäsamanalueenkoulujenopetusryhmäkootpysyvättasapainossa. Ensisijainenoppilaaksiotto Jos alueella on yksi koulu, niin lapsella on oikeus käydä sitä peruskoulua. Jos alueella on useampi koulu, niin lapselle osoitetaan lähikoulu sen mukaan, että koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt sekäkouluntilaresurssitjaryhmäkoothuomioonottaen.oppilaanhuoltajallaonmahdollisuusesittäälähikoulutoive.lähikoulutoivehuomioidaan,mikäliseonem.kriteereihinperustuenmahdollista.lähikoulu onjokinoppilasalueenkouluista,muttalähikouluksieiainaosoitetamaantieteellisestilähintäkoulua.lähikoulujalähinkouluvoivatsiisollaeriasia. Nuoremmallelapsellekouluosoitetaanvanhemmansisaruksenmukaan,joshuoltajatniinhaluavatjajos häneiolejokoulunylimmälläluokalla.

6 5 Perusopetusryhmätmuodostetaanvuosiluokilla1.-6.siten,ettäjakamattomanryhmänkokoon: vuosiluokilla1.-2.enintään24oppilastajavähintään14oppilasta. vuosiluokilla3.-6.enintään29oppilastajavähintään14oppilasta. Yhtäläinen oikeus oman oppilaaksiottoalueen kouluun on myös koulunsa vuotta ennen oppivelvollisuusikääaloittavallalapsella,jokaonsaanutkoulunkäyntioikeudenperusopetuslain27 :nnojallasiinämainittujentutkimustenperusteella. Oppilaat,joillaonerityisentuenpäätös,onensisijainenoikeuskäydäsitäkoulua,jonkalautakunnanvahvistamallaoppilaaksiottoalueellahänasuu.Joslähikoulueipystyjärjestämäänlapsentarvitsemiatukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat saatavilla. Oppilaaksiotto erityisopetuksenpienluokalletapahtuuyhteistyössähuoltajienjaopetushenkilöstönkanssasekämahdollisestiasiantuntijalausuntojenperusteella. Kunoppilaalleonosoitettulähikoulu,rehtoriottaaoppilaanoppilaaksi.Rehtorisijoittaaoppilaatopetusryhmiin.Ylöjärvellälähikoulunosoittaaopetuspäällikkö. yhdysluokanjakamattomanopetusryhmänkokoonvuosiluokilla1.-2.enintään22javuosiluokilla3.- 6.enintään24oppilastajamolemmissavähintään12oppilasta. Vuosiluokilla7.-9.opetusryhmätmuodostetaansiten,ettäopetusryhmienkeskimääränkokokoulussaon 20,0oppilasta. Vuosiluokilla1.-6.jaetunopetusryhmänkokoonvähintäänoppilasta.Yhdysluokanjaetunopetusryhmän kokoonvähintäänoppilasta. Erityisopetuksessanoudatetaanperusopetuslainja asetuksenmukaisiaryhmäkokoja.opetuksenjärjestäjä päättää tarpeen mukaan maahanmuuttajien opetuksen järjestelyistä ja opetusryhmien koosta. Opetusryhmätmuodostetaanyhdeksilukuvuodeksikerrallaan. Toissijainenoppilaaksiotto Perusopetuslain 28 :n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä omassa asuinkunnassaan muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, valtion tai yksityiseen kouluun tai toisen kunnan kouluun. Tällöin on kysens.toissijaisesta koulusta.näilläkouluillaeikuitenkaanolevelvollisuuttaottaaoppilastaoppilaakseen,vaanensisijainenoikeusoppilaspaikkaanonniilläoppilailla,joidenlähikoulukyseinenkoulu on. Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessaoppilaaksiotossa.kouluunvoidaanottaaoppilaitaenintäänsemäärä,mikämahtuuolemassaoleviinopetusryhmiin. Toissijaisestaoppilaaksiotostapäättääopetuspäällikkö.Koulunrehtoriarvioiainatilannettapedagogisinperusteinhuomioonottaenoppilasryhmänerityispiirteetsekäkäytettävissäolevattilatjahenkilöstösekäkouluunkohdistuvamuuttoliike.Näinollensuositusryhmäkoostaeivälttämättätoissijaisen oppilaaksiotonollessakyseessäpidetäkiinniedellämainituinperustein. Toissijaisenoppilaaksiotonkriteereitänoudatetaanseuraavassatärkeysjärjestyksessä:1.oppilasasuu Ylöjärvellä2.oppilaanterveydentilaanliittyvätaimuuerityinensyy3.jatkuvuus4.sisaruus:oppilaallaonennestäänsisaruksiakyseisessäkoulussa,eivätkäheolekoulunylimmälläluokalla5.koulumatka:pituusjatarkoituksenmukaisuus6.arvonta.

7 6 Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli ko. kriteerin perusteella kouluunolisitulossaenemmänoppilaitakuinkoulussaontilaa.toissijaisessaoppilaaksiotossaoppilaillaeioleoikeuttakoulumatka-tai-kuljetusetuuteen. Toissijaisenoppilaaksiotonollessakyseessävuosiluokilla1.-6.jakamattomanryhmänkokoon: vuosiluokilla1.-2.enintään22oppilastajavähintään14oppilasta. vuosiluokilla3.-6.enintään24oppilastajavähintään14oppilasta. yhdysluokan jakamattoman opetusryhmän koko on vuosiluokilla enintään 20 ja vuosiluokilla3.-6.enintään22oppilasta. vuosiluokilla7.-9.opetusryhmänkeskikokorajatoissijaisessaoppilaaksiotossaon20,0. Oppilaankoulunkäyntiäkoskevaoikeus Oppilaalla,jonkaasuinpaikkavaihtuukeskenlukuvuodentoiselleoppilasalueelletaitoiseenkuntaan, on oikeus käydä lukuvuotensa loppuun siinä koulussa, jossa lukuvuotensa on aloittanut edellyttäen, ettähuoltajavastaaoppilaankuljettamisesta.josoppilasotetaantämänjälkeenko.kouluun,noudatetaantoissijaisiaoppilaaksiotonperiaatteita. Lisäopetuksenoppilasvalinnanperusteet Lisäopetuksen oppilasvalinnan perusteet on määritelty koulutuslautakunnassa ja sitä on täydennetty ja näitäperusteitaonkuitenkinsyytätäydentää,sillävuoden2013 alussa voimaan tulleen nuorisotakuun mukaan nuorisotakuulla taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi osana nuorisotakuuta koulutustakuu tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Lisäopetus on tarkoitettu niille peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole päässeet toisen asteenoppilaitokseenja/taitarvitsevatlisäaikaajatko-opintojensuunnitteluun.lisäopetusonopiskelijoillemaksutontajakestääyhdenvuoden.hakuaikaalkaakesälläyhteishauntulostenjulkistamisen jälkeen. Lisäopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös perusopetusta oppilaille, jotka eivät ole saaneetperusopetuksenpäättötodistusta,muttajoidenoppivelvollisuusjatkuuedelleen. Lisäopetus toimii koulutuskeskus Valossa, mutta on hallinnollisesti Soppeenharjun koulun alainen, kuitenkin niin, että oppilaaksiotosta päättää sivistysosaston johtosäännön mukaisesti opetuspäällikkö.ryhmänsuosituskokoon20oppilasta. Ylöjärvenkaupunginpitääjärjestääperuskoulunpäättäneellejatkopaikkaedellämainitusti.Siksilisäopetuksenoppilasvalintojenperusteiksiehdotetaanseuraavaa: 1. Kriteeri:Ilmanjatko-opintopaikkaayhteisvalinnassajääneetylöjärveläiset9.luokkalaiset 2. Kriteeri:Neylöjärveläiset,jotkaeivätolesaaneetperusopetuksenpäättötodistusta,muttaoppivelvollisuusjatkuuedelleen.Lähettävässäkoulussaoppilaalleonlaadittutehostetuntuenoppimissuunnitelmataierityisentuenhenkilökohtainenopetuksenjärjestämissuunnitelma.

8 7 3. Kriteeri: Ne ylöjärveläiset arvosanan korottajat, jotka ovat saaneet yhteisvalinnassa paikan, muttavasta3.-5.paikoilta. 4. Kriteeri:Muuthakijat 5. Kriteeri:Syksylläjatko-opintonsakeskeyttäneetvoidaanottaalisäopetukseen,mikäliryhmässä ontilaa. Kaikkioppilaatvalitaanlisäopetukseenhaastattelujenperusteella. Koulupolut Ylöjärvenkaupungissayläkouluihineihakeudutavapaastivaanyläkoulutottavatoppilaansatietyistäkouluista.Seuraavassakuvassaonkuvattualakoulujensyöttöyläkouluihinpääsääntöisesti.

9 8 Keihäslahden koulu Keihäslahden koulu sijaitsee Ylöjärven pohjoisosissa keskellä vanhaa Kurun kuntaa. Vuonna 1957 Kurussa toimi 16 kansakoulua. Näistä oli 1980-luvun puolivälissä jäljellä enää Itä-Aureen, Länsi-Aureen, Parkkuun, Poikeluksen, Länsi-Teiskon ja Kirkonkylän ala-asteet. Kurun keskustassa toimi myös Kurun yläaste. Kirkonkylän ala-aste ja Kurun yläaste yhdistyivät vuosiluokkien 1- Keihäslahden kouluksi Länsi-Aureen koulu, myöhäisemmältä nimeltään Länsi-Aureen ympäristökoulu, lopetti toimintansa Länsi-Teiskon koulussa opetus loppui Lakkautetun Länsi-Teiskon koulun oppilaista suurin osa hakeutui Viljakkalan kunnan kouluihin. Parkkuun, Poikeluksen ja Pohjois-Kurun (entinen ItäAure) koulujen ovet sulkeutuivat Kurun ja Ylöjärven kuntaliitossopimuksen mukaisesti Keihäslahden koulu on nykyisin ainoa entisen Kurun kunnan alueella toimiva koulu. Suurin osa Keihäslahden koulun oppilaaksiottoalueen oppilaista käy Keihäslahden koulua. Oppilaaksiottoalueen äärilaidoilta jokunen oppilas käy koulua joko Parkanon puolella tai esimerkiksi Moision koulussa. Viimeinen entisen Viljakkalan kunnan alueella Karhen koulussa käyvä oppilas siirtyi Keihäslahden kouluun syksyllä Oppilasmäärä Oppilasmäärä entisen Kurun kunnan alueella on ollut ehkä lievässä nousussa. Kolmen koulun lopettaminen vuonna 2010 nosti Keihäslahden koulun oppilasmäärää kerralla 35 %. Muuta suurta muutosta ei ole ollut, eikä ole odotettavissa, koulu täyttyy jatkossakin kohtuullisen tasaisesti. Oppilasmäärä Keihäslahden koulussa on lukuvuonna oppilasta, 161 alakoulussa ja 103 yläkoulussa. Resurssit: tilat ja henkilöstö Keihäslahden koulun kiinteistöä on remontoitu useaan eri otteeseen vuosien aikana. Viimeisimpinä kohteina saneerattiin koulun keittiö sekä kuntaliitoksen johdosta vapautuneet kirjaston tilat, joi-

10 9 hin tehtiin opetustiloja. Keittiötä laajennettiin ja siitä tehtiin Kurun alueen ainoa valmistuskeittiö, josta viedään ruoka kaupungin muihin Kurun alueen toimipisteisiin. Koulun tilat ovat tarkkaan käytetyt, mutta todennäköisesti riittävät tulevinakin vuosina. Sopiviin oppilasryhmiin sijoitettuna kouluun saattaisi mahtua noin 50 oppilasta enemmänkin. Koulun läheisyydessä sijaitsevassa rivitalossa sijaitsee myös esiopetusja iltapäivätoimintatiloja. Henkilöstön määrä on myös melko vakio. Koululla työskentelee rehtori, Kaiharin koulun kanssa yhteinen palvelusihteeri, 10 luokanopettajaa, aineenopettajaa, erityisluokanopettajaa sekä yksi vakituinen koulunkäynninohjaaja sekä muutama vuosittain vaihtuva määräaikainen tai palkkatuella työllistetty ohjaaja. Eläköitymisien yhteydessä on mahdollisuus tarkastella henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja määrää. Mitään akuuttia tarvetta siihenkään ei tällä hetkellä ole. Koulukuljetukset Keihäslahden koulu sijaitsee keskellä laajaa maantieteellistä aluetta. Koulumatkat eri ilmansuunnissa saattavat olla jopa 40 km. Tämä sekä harvaan asuttu alue aiheuttavat haasteita koulukuljetusten järjestämiselle. Tällä hetkellä suuri osa koulukuljetuksista järjestetään vuoroliikennebusseilla. Lähitulevaisuudessa kuitenkin vuorot uhkaavat loppua. Toiminnan edellytykset tulevaisuudessa Koulu pyrkii olemaan koko pohjoisen Ylöjärven mahdollisimman hyvää perusopetusta antava koulu. Keihäslahden koulun oppilaaksiottoalue liitettiin Ylöjärven kaupunginhallituksen päätöksellä ( ) yhteiseen oppilaaksiottoalueeseen Mutalan, Takamaan, Viljakkalan ja Vahannan koulujen kanssa. Vanhojen oppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaan aloittaessa koulupolkunsa perusopetuksessa Ylöjärvellä. Pääsääntöisesti oppilaat tulevat edelleen samalta oppilaaksiottoalueelta kuin ennenkin. Keihäslahden vanha oppilaaksiottoalue oli puolet koko Ylöjärven kaupungin pinta-alasta. Tämä aiheuttaa koululle paitsi paljon työtä oppilaskuljetusten järjestämisessä, myös merkittäviä kuljetuskustannuksia. Kuljetusten järjestämiseen tarvittava työaika selittää koulun koulusihteeriresurssointia. Kuitenkin tämänhetkinen oppilaaksiottoalue lienee järkevin mahdollinen. Kuva: Keihäslahden koulun pihassa sijaitsee rivitalo, jossa järjestetään esiopetusta ja iltapäivätoimintaa.

11 10 Viljakkalankoulu Viljakkalantoimipiste ViljakkalankoulutoimiiYlöjärvenlänsiosissaHämeenkyrönjaIkaalistenrajanaapurina.Viljakkalankoulu on vuosiluokkien yhtenäinen peruskoulu. Viljakkalan koulu on toiminut jo 139 vuotta. Kirkonkylän kouluunliitettiinaikoinaanhanhijärvenkoulusamalla,kunkunnassakarsittiinkouluverkkoa.jäljelle jäivätviljakkalanjakarhenkoulut. Viljakkalan koulu on toiminut nykyisessä rakennuksessa vuodesta Vuonna 2002 kouluun tehtiin peruskorjausja laajennus.koulussa olivuosituhannenvaihteessavuodestariippuen5-6luokanopettajaa ja95106oppilastaalakoulussa.2002remontissatehtiintilatesikoululle,jakoulusaitaideluokanjakirjastotilan.vuonna2005viljakkalanvaltuustopäätti,ettäviljakkalaantuleeyhtenäiskoulujasealoittitoimintansa viljakkalaliitettiinylöjärveen.koulussaoliyhtenäiskoulunalkaessa164oppilasta viljakkalankouluunliitettiinhallinnollisestikarhenkoulu. Karhentoimipiste Karhenkouluonvuosiluokkien1.-6.alakoulu,jokaonhallinnollisestiosaViljakkalankoulua.Karhenkoulu onperustettu1906jasiihenonyhdistettynisun,heinälamminjahepo-ojankoulupiirit.koulunoppilasmääräonvakaanoin50oppilastajasielläonkolmeluokanopettajaa.erityisopettajaopettaakoulussalukuvuonna päivänviikossa.KarhenjaMutalankoulujenvälilläonrajanaollutvanhakuntaraja, Mutalanpuoleltakoulussakäykaksioppilastalukuvuonna

12 11 Oppilasmääränkehittyminen Karhentoimipisteenosaltaoppilasennusteontoteutunuthyvin.Oppilasmääräonvakaanoin50oppilasta. Ikäluokkienkokovaihteleetulevaisuudessakinennusteissa5-9välillä.Nytesikoulussaonoppilasta.Karhen1.-2.yhdysluokallaon23oppilasta,jotenoppilaitariittäätulevaisuudessakin. Viljakkalanosaltaoppilasennusteetovatpahastialimitoitettuja.Yhtenäiskoulunalkaessaoppilaitaoli164 ja silloin oletettiin, että oppilaita olisi muutaman vuoden kuluessa 180, mutta tilat riittäisivät noin 200 oppilaalle. Oppilaita on nyt 230 ja ensi vuonna noin 242. Oppilasmäärä noussee muutamassa vuodessa noin260oppilaaseen.viimevuodenkasvuoli27oppilasta(karhenliittymistäeioletässäluvussahuomioitu). 2007laaditunennusteenmukaanViljakkalanalakoulussaolisinyt133oppilasta,totuus156eliluokallinen enemmän.kouluuntuleevuosittainsisäänenemmänoppilaitakuinsieltälähtee.kolmenvuodenekaluokkalaistenlukumääräonollut26(2011),30(2012)ja30(2013)oppilasta.9.luokaltalähti201314oppilasta ja tulevana keväänä 16 oppilasta. Mikäli kaavoitus ja tonttien myynti jatkuu Mannin alueella, ennuste kasvaa. Alkuopetuksessa oppilasmäärä on jaettu kahteen luokkaan, mutta luokkien oppilasmäärät ovat2226oppilasta/luokka.erityisryhmäätaipienluokkaaeikoulussaole. ViljakkalanjaKarhenkouluihinhakeevuosittainLavajärvenoppilaitaekaluokalle,muttaahtaudenvuoksi heitä ei voida ottaa oppilaaksi Viljakkalan kouluun. Luhalahdesta on muutamia oppilaita yläkoulussa ja alakouluun sieltä on tänä vuonna tiedustellut paikkaa yksi, mutta tätäkään oppilasta ei otettu oppilaaksi suurienluokkakokojenvuoksi. Uusin oppilasennuste on Karhen suhteen oikean näköinen. Viljakkalan suhteen se on nyt kaksi oppilasta jäljessäjakaavoituksestariippuenonoikeansuuntainenelikasvuaonvielämuutamavuosijasittenoppilasmäärät alkavat pikkuhiljaa tasaantua. Koulun oppilasmäärä kasvaa tulevina vuosina ja vakiintuu noin 260oppilaaseen. Resurssit:Tilatjahenkilöstö Karhenkouluonsopivakolmelleluokanopettajalletilojenjaoppilasmääränsuhteen.Hirsikoulunkattoja koulunjulkisivuonkorjattujailmastointiatehostettu.tarkastuksissaeioletodettuakuuttiaremontintarvetta.sisätilatkaipaavatvieläkohennustajaylläpitokorjauksiatulee.sisätiloihintarvitaantulevinavuosinaikkunaremontti,samoinlastensuihkutilatonsaneerattavajakeittiönlattiaonnotkahtanut. Viljakkalassatilatovathyvässäkunnossa,muttaovattäynnäeivättäyttymässä.Musiikkiluokkaonotettu jomuutamavuosisittenkotiluokaksielimusiikinvälineetonsullottutavallisenluokanperällejamyösyläkoululaisetistuvatekaluokkalaistenpulpeteissa(musiikinopettajankotiluokka),soittamiseeneitilaajuurikaan jää, eikä ainetta voida puutteellisen oppimisympäristönsä vuoksi tarjota valinnaisaineena. Taideluokkaotettiintänävuonnamuuhunkäyttöön,sielläpidetäänvainmuutamienluokkientekstiilityöntunteja.Muutoinluokkaonreaaliaineidenopetuksenkäytössä.Kirjastotilaonotettujovuosiasittenalakoulun luokaksi. Kirjastotilaan ei tule vettä eli käsienpesu, taulunpyyhkiminen, vesivärityöt tms. eivät onnistu tässätilassa. Yläkoulunpuolellaonnytyhteensäviisiluokkaa(7ajab,8ajaja9)ensivuonnakuusiluokkaa(9ajab). Tilojaonneljäluokkaajaluonnontiedonluokka.Näinollenjokuryhmistäjääainailmantilaa.Koulutoimii jokapäiväkloja15välilläkuljetustenvuoksi.liikuntasalissaonyksityhjätuntiklo9-15välilläjaseon iltapäivätoiminnankäytössä.yksituntionjouduttusijoittamaanklo8-9.joensilukuvuonnakaikkiliikuntatunniteivättulemahtumaanlukujärjestykseen,vaikkaryhmiäonjonytyhdistettyliikuntatunneillapienessäsalissa.saliaeisiisvoijakaajavaaratilanteitasyntyy.myöslajejaonkarsittava.liikuntatuntejapide-

13 12 täänsateellajapakkasellamyöskouluneteisaulassa,koskasaliineimahdukuinosaryhmää(tytöttaipojat yleensä). Tilanpuutenäkyyjokaikessa.Ruokailussaonesikoulunjahenkilökunnankanssaruokailijoitanoin260ja paikkoja 62. Kotitalousluokka on varustettu vain neljällä hellalla tavanomaisen kahdeksan hellan sijaan, tekniseentilaaneimahdu16oppilasta,joseioleuseampaaopettajaatilanmuodonvuoksi. Opettajillaonpaljonylituntejajaopettajiatullaantarvitsemaanlisää.Koulutoimiipitkällekaksoiskelpoisilla opettajilla. Akuutti tarve on luokanopettajalle, joka voi opettaa yläkoulun liikunnan (pojat). Erityisopettajia on kaksi 280 oppilasta kohti. Yläkouluun tarvitaan vuoden kuluttua toinen matemaattisten aineidenopettaja. Koulumatkat SuurinosaViljakkalanoppilaistakulkeekouluunkoulukyydityksellä,koskaManninjaViljakkalanvälinen maantie luokitellaan vaaralliseksi tieksi. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen tälle alueelle säästäisi merkittävästikoulukyydityskustannuksia.linja-autovuorotovatvähentyneetjaseonaiheuttanuttaksien käytönlisääntymistäalueella. Toiminnanedellytyksettulevaisuudessa Viljakkalan koulun oppilaaksiottoalue (sekä Karhe että Viljakkalan toimipisteet) liitettiin Ylöjärven kaupunginhallituksenpäätöksellä( )yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,mutalan, Takamaan ja Vahannan koulujen kanssa. Oppilaat tulevat edelleen samalta oppilaaksiottoalueelta kuin ennenkin. Vanhojen oppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaanaloittaessakoulupolkunsaperusopetuksessaylöjärvellä. KarhenkoulullaonpysyväVihreälippujatahtoasensäilyttämiseen.Karheonkyläkoulujaaktiivisenkylän keskus.kyläläisetovatylpeitäkoulustaanjaseonkokoyhteisölletärkeäjasenkanssatehdäänyhteistyötä. Viljakkalaonaidostiyhtenäiskoulu.Kaikkiopettajatopettavattaiovaterivuosinaopettaneetsekäala-että yläkoulun puolella eli vaihtotunteja on paljon. Tieto oppilaista siirtyy ja opettajat ja oppilaat ovat tuttuja keskenään. Koko koulu tekee paljon koulun projekteja: Sirkus 2011, Leikkimökki 2012 tai liikuntapäivä, jossakokokoululiikkuusekaryhmissä1-9.ala-jayläkoulunrajaonmonessaasiassapoistunutjasäännöt ovatyhtenevät.koulullaonvainyhdetopetusvälineetmonessaasiassajavainyksikuvataide-taikäsityövarasto.luokissaeipidetäomiavarastoja,vaankaikkionyhteistä. Kaikkikouluntilatovatnytopetuskäytössäjaerikoisluokatonotettuyleisopetuksenkäyttöön(eitekninen työeikäluonnontieto).syksyllä2014ontilaaoltavaenemmän.oppilasaluettaonvaikeamuuttaa.viljakkala on alueena laaja ja koulurakennuksia on vain kaksi. Koulujen välillä on matkaa 12 km ja rajalla ei asu oikeinketään,vaan asumus onkylienympärillä.karhelleeimyösmahduenempääoppilaita.kuljetukset ovat jo nyt haastavia. Takamaalle ja Mutalaan matkaa tulee parikymmentä kilometriä koululta, Mannin alueelta Hämeenkyrön suuntaan lähin koulu on Kyröskoski. Hämeenkyrön kouluverkkoa karsittiin kaksi vuotta sitten ja Kyröskoskelle siirrettiin Kostulasta 50 oppilasta ja koulu on täynnä. Yksittäisiä oppilaita voiainajonnekinmahtua,muttaratkaisuseeioleviljakkalantilaongelmaan. Akuutti pula alakoulun puolella on yksi luokkatila ja yläkoulun puolella yksi luokkatila, musiikinluokka kokokoulunkäyttöönjakirjastoluokkaaeiolesuunniteltuluokaksielilisäätarvittaisiinneljäluokkaa,koulunkasvaessaviisiluokkatilaa. Sisäliikuntatilanlisätarveonsuuri.Liikuntasalion17 metriäpitkäja aikuistenlentopallokentänpituus18metriäelitilaonpienijatehtyaikoinaankolmiopettajaisenkouluntarpeisiin.vuonna1972ennakoitiinkoulunmuuttuvanviisiopettajaiseksi.nytopettajiaon19.

14 13 Kylällä olevista Ylöjärven kaupungin omistamista tiloista on yhden vuoden kokemus remontin ajalta. Luokkakoot ovat nyt suuremmat kuin silloin ja vain valtuustosaliin mahtuu nykykokoinen luokka. Siellä toimii nytnuorisotila. Kaikki muut tilat ovat matalia ja/tai pieniä ja/tai niissä ei ole mitään pihatilaa. Ilmanvaihto/ilman riittäminen vaatii kaikissa tiloissa investoinnit, samoin tietoverkko ja koneet oppilaskäyttöön.kaikkimateriaalijaopetusvälineetovatpääkoululla.henkilöstöähuolettaamyösse,ettävahva yhtenäiskoulun henki ja työtavat saadaan nopeasti tuhottua. Lisäksi haastetta aiheutti siirtyminen edes takaisin:lapsiltasevieaikaaopetuksestajaopettajansiirtyminenopetuspisteestätoiseenonkallistaopettajien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Nykytilanteessa koulun sijoittelu useisiin paikkoihin tarkoittaisi jatkuvaa opettajien talon vaihtoa vaihtotuntien takia. Koulun virkarakenne perustuu kaksoiskelpoisiin opettajiinjaaineopettajien(englanti,fysiikka,osinäidinkieli,biologia)opettamiseenmyösalakoulussa. Koulullatoimiiesikoulujasilläonkaksiluokkatilaa.Akuutissatilantarpeessanämäluokattoimisivatehkä jakotuntiluokkina,niihinmahtuupulpettienkoostariippuennoin1012pulpettia.yhteiskäyttöäesikoulunkanssamietittiin,muttaseeitoimi.pienillekuusivuotiaillevaratutkalusteeteivättoimiyläkoululaisilla,huonostiedesalakoulussa,elivaihtoehtoolipurkaataideluokankuvataidetunnitpois. Viljakkalankoulunoppilaistaonkuljetusoppilaitanoin130,jotenkoulunalkamis-japäättämisaikojenporrastaminen ei onnistu. Kahden kaukana toisistaan olevan tilan ratkaisut käyvät huonosti tilapäisratkaisuksi, mikäli edes riittävän suuria ja ilmanvaihdoltaan riittäviätiloja jostain löytyy valtuustosalin lisäksi. Koulunlisätilantarvejatkuuniinpitkällekuinennusteetmenevätjalaskuaoppilasmäärässäeinäy.Viljakkalankoulullapuhutaanpysyvästälisätilanjalisärakentamisentarpeesta. Viljakkalankouluntilaongelmienratkaisemistaarvioidaanalaluvussa5.1. Kuva:EsikoululaistentilaonaidattuViljakkalankoululla.

15 14 Mutalankoulu MutalankouluonKeski-Ylöjärvelläsijaitsevaalakoulu(luokat1-6). Koulu onoppilaslähtöinenoppimisympäristö, jossa maalaiskoulun historiallinenhenki nivoutuu mutkattomasti nykyaikaisen opetus-/oppimisteknologiantuomiin mahdollisuuksiin. Nykyinen toimiva koulurakennusrakennettiin1899.rakennukseentehtiinlaajennusosa1970-luvunloppupuolella.silloinkouluun saatiinliikuntasali,teknisentyöntilatsekäopettajainhuone.mutalankoulutäyttisyksyllä vuotta. Mutalankoulualaajennettiinjasaneerattiinvuosina Nytkouluavoidaankutsuamonipalvelukeskukseksi,rakennuksessatoimiimyöspäiväkotijaYlöjärvenseurakunta. Oppilasmääränkehittyminen Oppilaita koulussa oli 1980-luvun melko tasaisestinoin luvulla alkoi oppilasmäärä kasvaa niin, ettälukuvuonna olioppilaitajo luvullesiirryttäessäoppilaitaolin.80.Alkavallalukukaudella opiskelee Mutalan koulussa 120 oppilasta. Oppilaat on jaettu perusopetusryhmään. Koululle leimaaantavaaonkuljetusoppilaidensuurimäärä.etelästäkyöstilänsuunnaltakulkeeoppilaita kouluunlinja-autolla.taksikerääoppilaitamm.otavallasta,kuljusta,kyrönlahdestajalänsi-teiskontien varrelta.kuljetustenjärjestäminenonhaastesinänsä,kaikkienluokka-asteidenoppilaattarvitsevatkyyditystäkouluunkäytännössäjokasuunnalta. Vuonna 2008 laadittu oppilasennuste ilmoittaa oppilasmääräksi alkuvuosina (2008-)noin 10 oppilasta toteutunuttavähemmän.vuosina2012ja2013ennusteenoppilasmääräonn.20oppilastatodellistaoppilasmäärääpienempi.(vrt.syksy2013ennuste99oppilasta,toteutunut120 oppilasta).koulun oppilasmääräonkasvanutennusteitanopeammin. Uuden ennusteen mukaan Mutalan koulun oppilasmäärä tulee kasvamaan n. 10 oppilaalla ja pysymään tasaisena lukuvuoteen asti. Todennäköisesti oppilasmäärän kasvu tulee kuitenkin olemaan

16 15 tätä nopeampaa. Pienessä koulussa muutamankin oppilaan ylipaikat tuntuvat käytännön järjestelyissä suurtakouluaenemmän. Resurssit:Opetustilatjahenkilöstö Mutalankouluontäynnä.Luokkatilojensuhteensaatiinjatkoaikaa,kunsyksyllä2013aloittanutta1.luokkaa(25opp.)eijaettukahteenopetusryhmään.Tällähetkelläoppilasmäärämahtuutiloihin,ahdastatosin on.vuonna2015koulunaloittaaennusteenmukaan34koulutulokasta,tuolloineinykyisiintiloihinenää mahduta.henkilökunnansosiaalitilatovatkooltaanriittämättömät.esikoulujailtapäivätoimintatoimivat samassaot2:ssa.samantilankäyttönäihinerityyppisiintarkoituksiinasettaaomathaasteensa. Toimintakulttuuri Mutalankoulullatoimiirehtori-luokanopettaja,muitaluokanopettajiaon6,joistayksionpalkattuhankerahoin. Lisäksi koulussa toimii erityisluokanopettaja sekä kolme koulunkäynninohjaajaa, jotka toimivat myös iltapäivätoiminnassa. Luokanopettajat hoitavat tällä hetkellä englannin opetuksen. Mikäli oppilasmäärä kasvaa merkittävästi, opetuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista saada koululle kieltenopetusresurssia,viimeistäänsyksyllä2016,kunruotsinopetussiirtyyuudenvaltakunnallisentuntijaonmukaisestialakoulunpuolelle. Mutalankoulullaonylisatavuotisetperinteet.Pienestäkyläkoulustayhdysluokkineenonkasvanutylisadanoppilaanpäivittäinenopiskelupaikka.KyläkouluperinteestäpyritäänmaailmanmuutostenvaikuttaessasäilyttämäänMutalankoulussatärkeänäpidettyyhteisöllisyys.Tätävaalitaanmm.perjantaisinpidettävilläkokokoulunyhteistunneilla.Kokokoulunväkikokoontuutuolloinsaliinjayhteisenosuudenjälkeen oppilaat pyritään jakamaan opetusryhmien rajat rikkoviin ryhmiin jatkamaan työskentelyä. Lukuvuonna yhteistuntienpääteemaonkiusaamisenvastainentoiminta. KouluonvarustettunykyaikaisellaesitystekniikallajaTVT-taitojakäytetäänpäivittäinolennaisenaosana oppimistaniinhenkilökunnankuinoppilaidenkintasolla. Koulukuljetukset SuuriosaMutalanoppilaistakulkeekouluuntaksilla.Maantieteellisestialueonhankala,silläkoulukyyditystaksit joutuvat tekemään pistoja päätieltä vesistön takia. Lisäksi huonokuntoiset tiet haastavat koulukuljetuksia.seuraavanaesimerkinomaisestikuvamutalankoulunalueestasekätämänlukuvuodenkoulukuljetuksista.karttaanonmerkittyoppilaansukupuolijaluokka-aste.

17 16 Toiminnanedellytyksettulevaisuudessa Mutalankoulunoppilaaksiottoalue liitettiinylöjärvenkaupunginhallituksenpäätöksellä( ) yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,takamaan,vahannanjaviljakkalansekäkarhenkoulujenkanssa.oppilaattulevatedelleensamaltaoppilaaksiottoalueeltakuinennenkin.vanhojenoppilaaksiottoalueidenrajoiltaoppilaidensijoittumistakouluihinsavoidaansäätääoppilaanaloittaessakoulupolkunsa perusopetuksessa Ylöjärvellä. Kuljetusten kannalta oppilaaksiottoa on tarkoituksenmukaista tarkastella oppilaanaloittaessakoulun. Mutalankoulutarvitseelisätilaajolukuvuoden alkaessa.NäinollenMutalaanonjokosijoitettava viipalerakennus tai otettava Mutalan tilanne huomioon Vanhan lukion remontin jälkeistä käyttöä suunniteltaessa.mikälimutalankoululleesitettäväviipale(4xot3)toteutuu,ennusteidenmukaisetoppilaatmahtuvatmutalankouluuntulevinavuosina.huomioitavaa onkuitenkinse,ettäesim.sosiaalitilatja opettajainhuoneovatalimitoitettujanykyisellehenkilökuntamäärälle. Mutalankouluntilaongelmienratkaisemistaarvioidaanalaluvussa5.2.

18 17 Vahannankoulu VahannankoulusijaitseekukkulanlaellaLempiäniemessäkilometrinverransivuunvanhaltaKuruntieltä. Vahannan koulu on 1.-6.luokkien alakoulu. Vahannan koulu on perustettu 1921, jolloin rakennettiinpuinen koulurakennus. Tämä koulurakennus purettiin 1950-luvun alussa, jolloin rakennettiin uusi koulurakennus.koulutoimineljänopettajanyhdysluokkakoulunapitkään luvuilla.Oppilasmääränkasvun myötä jouduttiin 1990-luvulla jakamaan ryhmiä ja ottamaan käyttöön tilapäistiloina mm. opettajien asuntolanhuoneistostatehtytila. Koulurakennusta laajennettiin ja peruskorjattiin vuosina Vanhasta asuntolasta remontoitiin päiväkotitilojajaterveydenhoidontilojamonipalvelukeskukseksi. Oppilasmääränkehittyminen Oppilasennusteet ovat pitäneet hyvin paikkansa viimeisten viiden vuoden aikana. Muuttoliike aiheuttaa vuosittain vain muutaman oppilaan heiton ennusteesta. Uusimman oppilasennusteen mukaan Vahannan koulunoppilasmäärätuleelaskemaanjopa137oppilaaseenseuraavienkuudenvuodenaikana. Koulunnykytilatontarkoitettukorkeintaan200oppilaankäyttöön.Tällähetkelläoppilaitaon184jakaikkiOT-tilatovatkäytössä.Tekstiili-kuvataideluokkaajakirjasto-musiikkiluokkaakäytetäänyhäaineopetustiloina,samoinentiseenperunakellariinrakennettuaatk-luokkaa.Tilatovatsiisriittävät. MuiltaoppilasalueiltaeioletullutoppilaitaVahannankouluunlukuunottamattamuutamiakeskenalakoulunmuuttaneita,jotkahaluavatjatkaakoulussa. Antaverkka-Mutala-osayleiskaavahyväksytäännäillänäkyminv.2014.Kaavamahdollistaauusientonttipaikkojenrakentamisen.TämätuouusialapsiperheitäkylällejaoppilaitaVahannankouluun.Laskelmien mukaanuusiaoppilaitatulisitulevienvuosienaikanakaikenkaikkiaankorkeintaan90.käytännössäoppilasmääränkasvutuskinonnäinsuuri. Kunotetaanhuomioonsekäoppilasennusteettätulevaosayleiskaava,voipäätellä,ettäVahannankoulun oppilasmääräsaattaaaluksijonkinverranlaskea,muttatuleerakentamisenmyötävuoteen2020mennessätaaskasvamaan.oppilasmäärätuskinkasvaakuitenkaanyli200oppilaankriittisenrajan.uusiatilojaei siisnäillänäkymintarvita. Perusopetusryhmien määrä ja sitä myötä henkilöstön määrä tulevat välillä laskemaan. Ikäluokat ovat useinjuuri25oppilaantietämillä,jotentarpeenonmyöslinjata,muodostetaankoyhdysluokkiavaiei.nykyisetopettajatovatvakinaisissaviroissa,jotenainakinyksivirkasiirtotoiseenkouluunonmahdollisesti tulevaisuudessatarpeen.

19 18 VahannankoulunoppilaaksiottoalueliitettiinYlöjärvenkaupunginhallituksenpäätöksellä( ) yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,mutalan,takamaanjaviljakkalansekäkarhenkoulujen kanssa.oppilaattulevatedelleensamaltaoppilaaksiottoalueeltakuinennenkin.vanhojenoppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaan aloittaessa koulupolkunsa perusopetuksessaylöjärvellä.koskakoulummeoppilasmääränäillänäkymintuleelähivuosinalaskemaan, ei ole syytä miettiä oppilasalueen muuttamista. Rajanvetoa Mutalan ja Vahannan oppilasvirtojen välillä tullaanvarmastitekemään. Vahannan koululla on paljon koulukuljetuksia oppilaaksiottoalueen maantieteellisten haasteiden vuoksi. Oppilassaattaanähdäkoulunjärvenyli,muttamatkaakoululletietäpitkinonuseitakilometrejä. Kuva:Vahannankoulunpihapiirissäsijaitsevassavanhassaopettajienasuntolassatoimiipäiväkotijailtapäivätoiminta.

20 19 Takamaankoulu Takamaan koulu sijaitsee Ylöjärvenkeskustan luoteispuolella, noin seitsemän kilometriä kaupungin keskustasta. Takamaa on 1.-6.luokkien alakoulu. Takamaan koulun historia on yli sadan vuoden mittainen. Ensimmäinen koulurakennus sijaitsee nykyisen Vanhankouluntien varressa n. neljän kilometrin päässä nykyisestäkoulusta.malmilöydötparosjärvenalueeltajohtivatoutokumpuoy:nkaivoksenrakentamiseen v.1942.työntekijöidenmääränkasvunjohdostamyöskouluikäistenlastenmäärälisääntyi.tarvittiinuusi koulu. Se valmistui kylän keskelle nykyiselle paikalle Viljakkalantien varteen v Aluksi koulu toimi kolmiopettajaisena.oppilaitaoliallesata.koulualaajennettiinkaksikerroksiseksivuonna1956.opettajia olisilloinkuusi.kaivoksenlakkauttamisenjälkeenkoulunoppilasmäärälaskiniin,että1960-luvunlopussa kunnanvaltuusto lakkautti neljännen opettajan viran. Peruskouluun siirtymisen jälkeen opetettiin yhdysluokissaoppilasmääränollessaallesadan. Oppilasmääränkehittyminen Vuosituhannen vaihtuessa oppilasmäärä alkoi kasvaa omakotitalorakentamisesta johtuen. Koulu oli ns. yksisarjainenjaoppilaitahiemanylisata.elokuussa2007ekaluokkalaisetjaettiinrinnakkaisluokkiin.oppilaitaolisilloin119.syntyvyydestäjatakamaallemuutostajohtuenoppilasmääräolivoimakkaassakasvussajakoulutarvitsilisätilaa. Vuonna2010nykyinenmodernimonipalvelukeskusotettiinkäyttöön.Kouluntäydellisensaneerauksenja laajentamisen lisäksi pihaan rakennettiin kokonaan uusi päiväkoti ja seurakunnan tiloja. Tällä hetkellä koulussaonoppilaita203.oppilaatonjaettuluokilla1.-5.perusopetusryhmiäonnyt11.ensilukuvuonna koulunrakennettatuleearvioidaikäluokkienoppilasmääränsuhteessamiettien,milläluokka-asteillarinnakkaisialuokkiatarvitaan,kunoppilaitaonnoin luvulla koulun oppilasmäärä on kasvanut voimakkaasti ja reilusti enemmän kuin oppilasennusteet olisivatantaneetodottaa.tähänkasvuunonollutsyynävilkasomakotirakentaminenjamonilapsistenlapsiperheiden muuttaminen alueelle. Viime vuosina uusi päiväkoti sekä kunnostettu ja nykyaikaisella opetusteknologiallavarustettukoulukinovatolleetvetovoimatekijöitä. Oppilasennusteen( )mukaankoulunoppilasmäärätuleeolemaanseuraavallaviisivuotiskaudella varsinvakaavaihdellen oppilaanvälillä.vuosina koulunaloittavanikäluokankoko

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut MAPSTO 2014-2018 Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma Tiivistelmä / Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta 1.10.2013 Vapaa-aikalautakunta 8.10.2013 Matti Hursti 24.9.2013 Tiivistelmä Tiivistelmään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän muutos Investointi, vuodet, Esitykset / huomiot Keskusta 950 Moision

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien Sivu 1 / 6 Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2012 lukien Rehtori toimittaa koulun tva-jaosta yhteenvedon henkilöstöpäällikölle, opetuspäällikölle sekä palkkasihteerille

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta 21.9.2015 Ylä-Malmin pk Pohjola (1-4 lk) Ylä-Malmin pk Talvela (5-9 lk) Kotinummen ala-asteen koulu Asukasilta klo 18.00-20.00 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen

Palveluverkon kehittäminen Palveluverkon kehittäminen 19.11.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset opetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen OPS-prosessin eteneminen Ylöjärvellä Tammikuu 2014/ Seudullinen ja kunnallinen organisaatio ja vetovastuu Valtakunnallinen OPH Seudullinen ohjausryhmä Pj. Matti Hursti, Yvistä osallistuu Seudulliset kokonaisuusryhmät

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta VESALAN YLÄASTEEN KOULU

Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta VESALAN YLÄASTEEN KOULU Vesalan alueen koulupalvelut Asukasilta 16.9.2015 VESALAN YLÄASTEEN KOULU Asukasilta klo 17.30-19.30 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö Taina Tervonen Alustukset Linjanjohtaja Outi Salo Hankepäällikkö Irmeli

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

Tarja Ängeslevä-Furst / Laaja-alainen erityisopettaja Paula Loukkola / Erityisluokanopettaja

Tarja Ängeslevä-Furst / Laaja-alainen erityisopettaja Paula Loukkola / Erityisluokanopettaja Tarja Ängeslevä-Furst / Laaja-alainen erityisopettaja Paula Loukkola / Erityisluokanopettaja KOULUMME Yhtenäisperuskoulu Oppilasmäärä 794 Alakoulu 436 Yläkoulu 358 Jaksojärjestelmä Neljä jaksoa Oppitunnit

Lisätiedot

Maahanmuuttajien joustava perusopetus

Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella Aija Vartiainen, Kontiolahden koulu, tammikuu 2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

lukion tiimioppimisen malli ja hyvinvointikysely.

lukion tiimioppimisen malli ja hyvinvointikysely. Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet:. Ylöjärvi on aktiivisesti mukana 2. Asteen koulutuksen järjestämistä koskevien rakenteellisten muutosten suunnittelussa (viite:

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Suomenkielinen opetuslautakunta 22.9.2005. Muutettu 25.9.2007 ja 22.10.2009. Oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta eri osasta, jotka

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Kuulemistilaisuus 14.4.2015 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Oppilasmäärän kokonaisennakointi lkv. Esi1 Esi2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. valm.op. yht. ero ed.v.

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 alkaen

Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 alkaen Valtuustoaloite Urajärvi VALTUUSTOALOITE Asikkalan kunnanvaltuusto 16.11.2015 Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 aaen

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Kannelmäki ja Pelimanni

Kannelmäki ja Pelimanni Kannelmäki ja Pelimanni Asukasillan ohjelma 22.9. klo 18-19.30 Tervetuloa ja asiantuntijoiden esittely - aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen Koulun kuulumisia, yhteiseloa - rehtorit Sirkka Kovanen, Kirsi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot