Kouluverkkoselvitys 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouluverkkoselvitys 2014"

Transkriptio

1 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä

2 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan aloittaaYlöjärvenkaupungissataloudentasapainottamisohjelman.Projektintavoitteenaonvuosikatteenparantaminenmiljoonallaeurolla ja velkaantumisen pysäyttäminen 500 euroon per asukas. Tasapainottamisohjelmaan kirjattiin sekä tasapainottamistoimenpiteitä suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksisekäselvitys-jakehityshankkeita,jotkaovatkohteita,joistaodotetaansaatavansäästöjätai toiminnan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat tasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja vaikutukseltaanmoniulotteisempiajavaativaterillistäselvittämistävuoden2013aikana. Selvityshankkeenasivistysosastolleasetettiinkouluverkkoselvityksenlaatiminenperusopetuksenkouluista koulujen rakenteellisten mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Aikatauluksi hankkeelle asetettiin valmis selvitys Kunnanperusopetuksenoppilaidenmääräonkasvanuttasaisesti2000-luvunalkuunsaakka,jonkajälkeen kasvu on ollut kunnan kokoon nähden räjähdysmäistä. Kolmen tuhannen oppilaan raja ylitettiin 2003, 4000 meni rikki Ylöjärven koulujen oppilasmäärä kasvaa tasaista noin 100 oppilaan vuosivauhtia perusopetuksessa.5000oppilaanrajapyykkisaavutettaneenennenvuotta2020. TässäselvityksessäkäytetäänrakenteenaKuntaliitonsuositustapäätöksentekomenettelyssäkouluverkon muutoksissa(päivitettymuistio ).lisäksiselvityksessäarvioidaanennakkoonpäätöstenvaikuttavuutta.kuntaliitonohjeistuksenmukaisestitässäasiakirjassahahmotellaanmyöskunnantaloudellisen tilanteen kehitystä ja määritellään periaatteet oppilaaksiotolle. Jokainen koulu tai yhteinen oppilasalue käydäänläpiomanayksikkönäänpohjoisestaetelään.kokokuntaaoppilaaksiottoalueenaankäyttäviäerityiskoulujakäsitelläänomanalukunaan.lopussaarvioidaanmuutamienpikaistaratkaisuavaativienoppilasalueidentaikoulurakennustentulevaisuudenmahdollisuuksiamuutaminevaihtoehtoineen.mahdollistenuusienyksiköidenoppilashuollollistentoimienselostaminenjätetäänpedagogiseensuunnitteluun. Ylöjärvellä LeenaPöntynen Opetuspäällikkö

3 2 2.Kunnantaloudellinentilannejasenkehitys Ylöjärvenkaupunkionolluttaloudellisestivahvajatasapainoinenkunta.Tilinpäätöksetovatolleetsäännönmukaisesti1990-ja2000-luvuillaylijäämäisiä. Vuoden2009jälkeenkaupungintaloustilanneonkuitenkinheikentynytnopeastijavuoden2012tilinpäätöksessätuloslaskelmaosoittijo4.4miljoonaneuron alijäämää.taloudenheiketessäkaupunginlainamääräonkasvanutnopeasti.vuoden2012 lopussalainamääräoli2.472euroa/asukas.huolestuttavantaloustilanteentakiakaupunginvaltuustohyväksyivuodelle 2013säästöohjelman,jollaontavoiteltu3.7miljoonaneuronvähennystäkäyttömenoihin. Taloudenkiristymiseenovatvaikuttaneetmonettekijät:verotulojenheikkokehitys,mittavattalonrakennusinvestoinnit, valtionosuuksien leikkaukset sekäkäyttömenojen voimakas nousu suhteessa käyttötaloustuloihin.käyttö-jainvestointimenojenkasvuntaustallaonerityisestiasukasmääränkehitys.nettokasvu 2000-luvullaonollut300700asukasta/vuosi. Ongelmia on ollut myös talousarvion toteutumisessa. Viime vuosina kaupunginvaltuusto on joutunuthyväksymään muutostalousarvioissa käyttömenoihin miljoonien eurojen menolisäyksiä. Niistä huolimatta tilinpäätöksiinonkirjattumerkittäviämäärärahojenylityksiä. Verotuloennusteiden ja alustavien valtionosuuslaskelmien perusteella vuoden 2014 näkymät ovat edelleen heikentymässä. Tulopohjan kasvu jää vaatimattomaksi, jonka takia käyttötalousmenoihin kohdistuvaankasvupaineeseeneivoidavastata.tästäsyystäkaupunginhallituspäättisisällyttäävuoden2014talousarvion laatimiseen uuden, tällä hetkellä yli 3.0 miljoonan euron talouden tasapainotustavoitteen. Käytännössätämätavoitetarkoittaakonkreettisestisekäpalveluverkonkarsintaaettäpalvelujenlaadunheikentämistä. 2.1Kouluinvestoinnit Ylöjärven kaupunki on 1990-luvun alkupuolelta asti toteuttanut keskeytyksettä laajoja kouluinvestointihankkeita.niidenperusteinaovatolleetsekävoimakkaastaoppilasmääränkasvustaaiheutunutkoulujen tilapulaettäkoulurakennustenheikkotalotekninenkunto luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: Soppeenharjunyläkoulu,uudisrakennus,myösterveydenhuollontilojajanuorisotila Veittijärvenalakoulu,uudisrakennus,myöspäiväkoti,terveydenhuollontilojajanuorisotila Moisionyläkoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollontiloja 2000-luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: Vahannanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollontilojajapäiväkoti Mutalanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollonjapäivähoidonsrk:ntiloja Asuntilanalakoulu,uudisrakennus,myösterveydenhuollontiloja YlöjärvenYhtenäiskoulu,peruskorjausjalaajennus,myösTyöväenopistonjapäivähoidontiloja Takamaankoulu,peruskorjausjalaajennus,myöspäiväkotijaterveydenhuollontilojasrk:ntiloja Metsäkylänkoulu,peruskorjausjalaajennus 2010-luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: KoulutuskeskusValo:Ylöjärvenlukio,Tredu,Yrityshautomo,Työväenopisto,Lisäopetus Siivikkalanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myöspäiväkoti,neuvolajanuorisotila Suunnitteluvaiheessa:Moisionkoulu,vanhanlukiontilojenperuskorjaus Suunnitteluvaiheessa:Metsäkylänkoulu,laajennusyhtenäiskouluksi Suunnitteluvaiheessa:Ns.viipalelaajennuksetViljakkalanjaMutalankouluihin

4 3 Edellämainittujenlaajojenkouluinvestointienlisäksi2000-luvullaontoteutettusuppeampiakouluinvestointeja: Keihäslahdenyhtenäiskoulu:peruskorjaus-jamuutostöitä Vuorentaustanalakoulu:peruskorjaus-jamuutostöitä,mm.musiikkiluokka Karhenkoulu:vesikatonkorjaus,ulkomaalaus Asuntilankoulu:muutostöitä Veittijärvenkoulu:muutostöitä Moisionkoulu:lisäsiipi(kaksiluokkatilaa)jamuutostöitä 2.2Opetustoimenkäyttötalous Ylöjärven kaupunki Koulutustoimen yksikkökustannukset 2012 oppilas- HUOM! opp.määrä kustannukset /oppilas kuljetuskust. ERITYISKOULUT Kaihari , Vaikeimmin kehitysvammaisten valtionosuus Vanha koulu , Pienluokat , YHTENÄISET PERUSKOULUT Yhtenäiskoulu , Keihäslahti , Viljakkala , Karhe , alkaen osa Viljakkalan koulua. YLÄKOULUT Moiso , Soppeenharju , SUURET ALAKOULUT (>300oppilasta) Metsäkylä , Siivikkala , Kaksi toimipistettä syksyllä 2012 Veittijärvi ,57529 Kolme toimipistettä kevään 2012, kaksi syksyllä 2012 PIENET ALAKOULUT (<300 oppilasta) Mutala , Takamaa , Vuorentausta , Vahanta , Taulukossakaikillekouluilleonlaskettukeskimääräisetruokailu-jasiivouskustannukset.Todellisuudessa suurtenkoulujenyksikköhintaolisivielähalvempijapientenvastaavastikalliimpi.

5 4 3.Kuvausnykyisestäkouluverkostaperusopetuksenkoulujenosalta Ylöjärven perusopetus käsittää seitsemän alakoulua, kaksi yläkoulua, kolme yhtenäistä peruskoulua ja kaksierityiskoulua.lisäksiosanasoppeenharjunkouluatoimiikoulutuskeskusvalossasijaitsevalisäopetuksen luokka (10.lk) ja osana Vanhaa koulua Moision koulun tiloissa toimii joustavan perusopetuksen luokka(jopo).muissakouluissaopiskellaanoppiainejakoisenopetussuunnitelmanmukaisestijakaiharin koulullajokooppiainejakoisestitaitoiminta-alueittaisenopetussuunnitelmanmukaisesti. 3.1Oppilaaksiotto Lainsäädännönmukaanopetuksenjärjestäjäelikuntaosoittaatoistaiseksitaimääräajaksioppivelvolliselle ja esiopetukseen oikeutetulle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan oppilaan omallakielellä,jollakuntaonvelvollinenjärjestämäänopetusta(pol6 ).Säännöksettarkoittavatsitä,että kunnanontehtäväpäätösoppilaanlähikoulustataimuustaopetuksenjärjestämispaikasta. Seuraavassakuvataannykyinenperuskoulutuksenkouluverkko(1.-9.luokkienosaltasekäesiopetussiltä osin,kunsetapahtuukoulujentiloissa)kunnanpohjoisosistaeteläänpäin.lopuksikuvataanneerityiskoulut,joidenoppilaaksiottoaluekattaakokokunnan.lopuksikuvataanmyösiltapäivätoiminnanjärjestämistilatkaupungissa.selvityksessähuomioidaannykyistenkoulutilojen kuntojatilojenkäyttömuuhunkuin opetustarkoitukseen, pedagogiset seikat, lähikoulun osoittamismenettely, koulukuljetukset yksittäisten koulujenosaltasekäarvioidaannykyisiätilojasekähenkilöstönpätevyyttäolemassaolevienoppilasennusteidenavulla. Ylöjärvelläonperinteisestiollutkäytössäoppilaaksiottoalueet,joidenalueeltaoppilaatovattulleetkyseiseenkouluun.Toiseenkouluunonvoinuthakeatoissijaistaoppilaspaikkaahuoltajananomuksellajaopetuspäällikön(ennen sivistystoimenjohtajan)päätöksellä.Alueetovatuusiutuneetsitämukaa,kun uusiateitäonrakennettu.keväällä2013kaupunginhallituspäättiyhdistääkeihäslahden,viljakkalan,karhen, Mutalan, Vahannan ja Takamaan oppilasalueet. Näillä alueilla opetuspäällikkö määrittää oppilaalle lähikoulun,johonrehtoriottaaoppilaaksi.päätökselläontarkoitusvoidahallitakasvavanoppilasmäärän tuomiapaineitaerikouluissa.jatkossaolisitarkoituksenmukaisestapoistaaoppilaaksiottoalueetkaikilta alueilta ja sijoittaa oppilaita asuinpaikkansa, koulukyyditysten sekä oppilasryhmien suhteessa optimaalisesti. Ylöjärvenkaupunginperusopetuksessaoppilaalleosoitetaanlähikouluomanoppilaaksiottoalueenmukaisesti.Keihäslahden,Viljakkalan,Mutalan,TakamaanjaVahannankouluillaonyhteinenoppilaaksiottoalue. Tämänmyötävoidaanhuolehtia,ettäsamanalueenkoulujenopetusryhmäkootpysyvättasapainossa. Ensisijainenoppilaaksiotto Jos alueella on yksi koulu, niin lapsella on oikeus käydä sitä peruskoulua. Jos alueella on useampi koulu, niin lapselle osoitetaan lähikoulu sen mukaan, että koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt sekäkouluntilaresurssitjaryhmäkoothuomioonottaen.oppilaanhuoltajallaonmahdollisuusesittäälähikoulutoive.lähikoulutoivehuomioidaan,mikäliseonem.kriteereihinperustuenmahdollista.lähikoulu onjokinoppilasalueenkouluista,muttalähikouluksieiainaosoitetamaantieteellisestilähintäkoulua.lähikoulujalähinkouluvoivatsiisollaeriasia. Nuoremmallelapsellekouluosoitetaanvanhemmansisaruksenmukaan,joshuoltajatniinhaluavatjajos häneiolejokoulunylimmälläluokalla.

6 5 Perusopetusryhmätmuodostetaanvuosiluokilla1.-6.siten,ettäjakamattomanryhmänkokoon: vuosiluokilla1.-2.enintään24oppilastajavähintään14oppilasta. vuosiluokilla3.-6.enintään29oppilastajavähintään14oppilasta. Yhtäläinen oikeus oman oppilaaksiottoalueen kouluun on myös koulunsa vuotta ennen oppivelvollisuusikääaloittavallalapsella,jokaonsaanutkoulunkäyntioikeudenperusopetuslain27 :nnojallasiinämainittujentutkimustenperusteella. Oppilaat,joillaonerityisentuenpäätös,onensisijainenoikeuskäydäsitäkoulua,jonkalautakunnanvahvistamallaoppilaaksiottoalueellahänasuu.Joslähikoulueipystyjärjestämäänlapsentarvitsemiatukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat saatavilla. Oppilaaksiotto erityisopetuksenpienluokalletapahtuuyhteistyössähuoltajienjaopetushenkilöstönkanssasekämahdollisestiasiantuntijalausuntojenperusteella. Kunoppilaalleonosoitettulähikoulu,rehtoriottaaoppilaanoppilaaksi.Rehtorisijoittaaoppilaatopetusryhmiin.Ylöjärvellälähikoulunosoittaaopetuspäällikkö. yhdysluokanjakamattomanopetusryhmänkokoonvuosiluokilla1.-2.enintään22javuosiluokilla3.- 6.enintään24oppilastajamolemmissavähintään12oppilasta. Vuosiluokilla7.-9.opetusryhmätmuodostetaansiten,ettäopetusryhmienkeskimääränkokokoulussaon 20,0oppilasta. Vuosiluokilla1.-6.jaetunopetusryhmänkokoonvähintäänoppilasta.Yhdysluokanjaetunopetusryhmän kokoonvähintäänoppilasta. Erityisopetuksessanoudatetaanperusopetuslainja asetuksenmukaisiaryhmäkokoja.opetuksenjärjestäjä päättää tarpeen mukaan maahanmuuttajien opetuksen järjestelyistä ja opetusryhmien koosta. Opetusryhmätmuodostetaanyhdeksilukuvuodeksikerrallaan. Toissijainenoppilaaksiotto Perusopetuslain 28 :n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä omassa asuinkunnassaan muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, valtion tai yksityiseen kouluun tai toisen kunnan kouluun. Tällöin on kysens.toissijaisesta koulusta.näilläkouluillaeikuitenkaanolevelvollisuuttaottaaoppilastaoppilaakseen,vaanensisijainenoikeusoppilaspaikkaanonniilläoppilailla,joidenlähikoulukyseinenkoulu on. Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessaoppilaaksiotossa.kouluunvoidaanottaaoppilaitaenintäänsemäärä,mikämahtuuolemassaoleviinopetusryhmiin. Toissijaisestaoppilaaksiotostapäättääopetuspäällikkö.Koulunrehtoriarvioiainatilannettapedagogisinperusteinhuomioonottaenoppilasryhmänerityispiirteetsekäkäytettävissäolevattilatjahenkilöstösekäkouluunkohdistuvamuuttoliike.Näinollensuositusryhmäkoostaeivälttämättätoissijaisen oppilaaksiotonollessakyseessäpidetäkiinniedellämainituinperustein. Toissijaisenoppilaaksiotonkriteereitänoudatetaanseuraavassatärkeysjärjestyksessä:1.oppilasasuu Ylöjärvellä2.oppilaanterveydentilaanliittyvätaimuuerityinensyy3.jatkuvuus4.sisaruus:oppilaallaonennestäänsisaruksiakyseisessäkoulussa,eivätkäheolekoulunylimmälläluokalla5.koulumatka:pituusjatarkoituksenmukaisuus6.arvonta.

7 6 Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli ko. kriteerin perusteella kouluunolisitulossaenemmänoppilaitakuinkoulussaontilaa.toissijaisessaoppilaaksiotossaoppilaillaeioleoikeuttakoulumatka-tai-kuljetusetuuteen. Toissijaisenoppilaaksiotonollessakyseessävuosiluokilla1.-6.jakamattomanryhmänkokoon: vuosiluokilla1.-2.enintään22oppilastajavähintään14oppilasta. vuosiluokilla3.-6.enintään24oppilastajavähintään14oppilasta. yhdysluokan jakamattoman opetusryhmän koko on vuosiluokilla enintään 20 ja vuosiluokilla3.-6.enintään22oppilasta. vuosiluokilla7.-9.opetusryhmänkeskikokorajatoissijaisessaoppilaaksiotossaon20,0. Oppilaankoulunkäyntiäkoskevaoikeus Oppilaalla,jonkaasuinpaikkavaihtuukeskenlukuvuodentoiselleoppilasalueelletaitoiseenkuntaan, on oikeus käydä lukuvuotensa loppuun siinä koulussa, jossa lukuvuotensa on aloittanut edellyttäen, ettähuoltajavastaaoppilaankuljettamisesta.josoppilasotetaantämänjälkeenko.kouluun,noudatetaantoissijaisiaoppilaaksiotonperiaatteita. Lisäopetuksenoppilasvalinnanperusteet Lisäopetuksen oppilasvalinnan perusteet on määritelty koulutuslautakunnassa ja sitä on täydennetty ja näitäperusteitaonkuitenkinsyytätäydentää,sillävuoden2013 alussa voimaan tulleen nuorisotakuun mukaan nuorisotakuulla taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi osana nuorisotakuuta koulutustakuu tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Lisäopetus on tarkoitettu niille peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole päässeet toisen asteenoppilaitokseenja/taitarvitsevatlisäaikaajatko-opintojensuunnitteluun.lisäopetusonopiskelijoillemaksutontajakestääyhdenvuoden.hakuaikaalkaakesälläyhteishauntulostenjulkistamisen jälkeen. Lisäopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös perusopetusta oppilaille, jotka eivät ole saaneetperusopetuksenpäättötodistusta,muttajoidenoppivelvollisuusjatkuuedelleen. Lisäopetus toimii koulutuskeskus Valossa, mutta on hallinnollisesti Soppeenharjun koulun alainen, kuitenkin niin, että oppilaaksiotosta päättää sivistysosaston johtosäännön mukaisesti opetuspäällikkö.ryhmänsuosituskokoon20oppilasta. Ylöjärvenkaupunginpitääjärjestääperuskoulunpäättäneellejatkopaikkaedellämainitusti.Siksilisäopetuksenoppilasvalintojenperusteiksiehdotetaanseuraavaa: 1. Kriteeri:Ilmanjatko-opintopaikkaayhteisvalinnassajääneetylöjärveläiset9.luokkalaiset 2. Kriteeri:Neylöjärveläiset,jotkaeivätolesaaneetperusopetuksenpäättötodistusta,muttaoppivelvollisuusjatkuuedelleen.Lähettävässäkoulussaoppilaalleonlaadittutehostetuntuenoppimissuunnitelmataierityisentuenhenkilökohtainenopetuksenjärjestämissuunnitelma.

8 7 3. Kriteeri: Ne ylöjärveläiset arvosanan korottajat, jotka ovat saaneet yhteisvalinnassa paikan, muttavasta3.-5.paikoilta. 4. Kriteeri:Muuthakijat 5. Kriteeri:Syksylläjatko-opintonsakeskeyttäneetvoidaanottaalisäopetukseen,mikäliryhmässä ontilaa. Kaikkioppilaatvalitaanlisäopetukseenhaastattelujenperusteella. Koulupolut Ylöjärvenkaupungissayläkouluihineihakeudutavapaastivaanyläkoulutottavatoppilaansatietyistäkouluista.Seuraavassakuvassaonkuvattualakoulujensyöttöyläkouluihinpääsääntöisesti.

9 8 Keihäslahden koulu Keihäslahden koulu sijaitsee Ylöjärven pohjoisosissa keskellä vanhaa Kurun kuntaa. Vuonna 1957 Kurussa toimi 16 kansakoulua. Näistä oli 1980-luvun puolivälissä jäljellä enää Itä-Aureen, Länsi-Aureen, Parkkuun, Poikeluksen, Länsi-Teiskon ja Kirkonkylän ala-asteet. Kurun keskustassa toimi myös Kurun yläaste. Kirkonkylän ala-aste ja Kurun yläaste yhdistyivät vuosiluokkien 1- Keihäslahden kouluksi Länsi-Aureen koulu, myöhäisemmältä nimeltään Länsi-Aureen ympäristökoulu, lopetti toimintansa Länsi-Teiskon koulussa opetus loppui Lakkautetun Länsi-Teiskon koulun oppilaista suurin osa hakeutui Viljakkalan kunnan kouluihin. Parkkuun, Poikeluksen ja Pohjois-Kurun (entinen ItäAure) koulujen ovet sulkeutuivat Kurun ja Ylöjärven kuntaliitossopimuksen mukaisesti Keihäslahden koulu on nykyisin ainoa entisen Kurun kunnan alueella toimiva koulu. Suurin osa Keihäslahden koulun oppilaaksiottoalueen oppilaista käy Keihäslahden koulua. Oppilaaksiottoalueen äärilaidoilta jokunen oppilas käy koulua joko Parkanon puolella tai esimerkiksi Moision koulussa. Viimeinen entisen Viljakkalan kunnan alueella Karhen koulussa käyvä oppilas siirtyi Keihäslahden kouluun syksyllä Oppilasmäärä Oppilasmäärä entisen Kurun kunnan alueella on ollut ehkä lievässä nousussa. Kolmen koulun lopettaminen vuonna 2010 nosti Keihäslahden koulun oppilasmäärää kerralla 35 %. Muuta suurta muutosta ei ole ollut, eikä ole odotettavissa, koulu täyttyy jatkossakin kohtuullisen tasaisesti. Oppilasmäärä Keihäslahden koulussa on lukuvuonna oppilasta, 161 alakoulussa ja 103 yläkoulussa. Resurssit: tilat ja henkilöstö Keihäslahden koulun kiinteistöä on remontoitu useaan eri otteeseen vuosien aikana. Viimeisimpinä kohteina saneerattiin koulun keittiö sekä kuntaliitoksen johdosta vapautuneet kirjaston tilat, joi-

10 9 hin tehtiin opetustiloja. Keittiötä laajennettiin ja siitä tehtiin Kurun alueen ainoa valmistuskeittiö, josta viedään ruoka kaupungin muihin Kurun alueen toimipisteisiin. Koulun tilat ovat tarkkaan käytetyt, mutta todennäköisesti riittävät tulevinakin vuosina. Sopiviin oppilasryhmiin sijoitettuna kouluun saattaisi mahtua noin 50 oppilasta enemmänkin. Koulun läheisyydessä sijaitsevassa rivitalossa sijaitsee myös esiopetusja iltapäivätoimintatiloja. Henkilöstön määrä on myös melko vakio. Koululla työskentelee rehtori, Kaiharin koulun kanssa yhteinen palvelusihteeri, 10 luokanopettajaa, aineenopettajaa, erityisluokanopettajaa sekä yksi vakituinen koulunkäynninohjaaja sekä muutama vuosittain vaihtuva määräaikainen tai palkkatuella työllistetty ohjaaja. Eläköitymisien yhteydessä on mahdollisuus tarkastella henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja määrää. Mitään akuuttia tarvetta siihenkään ei tällä hetkellä ole. Koulukuljetukset Keihäslahden koulu sijaitsee keskellä laajaa maantieteellistä aluetta. Koulumatkat eri ilmansuunnissa saattavat olla jopa 40 km. Tämä sekä harvaan asuttu alue aiheuttavat haasteita koulukuljetusten järjestämiselle. Tällä hetkellä suuri osa koulukuljetuksista järjestetään vuoroliikennebusseilla. Lähitulevaisuudessa kuitenkin vuorot uhkaavat loppua. Toiminnan edellytykset tulevaisuudessa Koulu pyrkii olemaan koko pohjoisen Ylöjärven mahdollisimman hyvää perusopetusta antava koulu. Keihäslahden koulun oppilaaksiottoalue liitettiin Ylöjärven kaupunginhallituksen päätöksellä ( ) yhteiseen oppilaaksiottoalueeseen Mutalan, Takamaan, Viljakkalan ja Vahannan koulujen kanssa. Vanhojen oppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaan aloittaessa koulupolkunsa perusopetuksessa Ylöjärvellä. Pääsääntöisesti oppilaat tulevat edelleen samalta oppilaaksiottoalueelta kuin ennenkin. Keihäslahden vanha oppilaaksiottoalue oli puolet koko Ylöjärven kaupungin pinta-alasta. Tämä aiheuttaa koululle paitsi paljon työtä oppilaskuljetusten järjestämisessä, myös merkittäviä kuljetuskustannuksia. Kuljetusten järjestämiseen tarvittava työaika selittää koulun koulusihteeriresurssointia. Kuitenkin tämänhetkinen oppilaaksiottoalue lienee järkevin mahdollinen. Kuva: Keihäslahden koulun pihassa sijaitsee rivitalo, jossa järjestetään esiopetusta ja iltapäivätoimintaa.

11 10 Viljakkalankoulu Viljakkalantoimipiste ViljakkalankoulutoimiiYlöjärvenlänsiosissaHämeenkyrönjaIkaalistenrajanaapurina.Viljakkalankoulu on vuosiluokkien yhtenäinen peruskoulu. Viljakkalan koulu on toiminut jo 139 vuotta. Kirkonkylän kouluunliitettiinaikoinaanhanhijärvenkoulusamalla,kunkunnassakarsittiinkouluverkkoa.jäljelle jäivätviljakkalanjakarhenkoulut. Viljakkalan koulu on toiminut nykyisessä rakennuksessa vuodesta Vuonna 2002 kouluun tehtiin peruskorjausja laajennus.koulussa olivuosituhannenvaihteessavuodestariippuen5-6luokanopettajaa ja95106oppilastaalakoulussa.2002remontissatehtiintilatesikoululle,jakoulusaitaideluokanjakirjastotilan.vuonna2005viljakkalanvaltuustopäätti,ettäviljakkalaantuleeyhtenäiskoulujasealoittitoimintansa viljakkalaliitettiinylöjärveen.koulussaoliyhtenäiskoulunalkaessa164oppilasta viljakkalankouluunliitettiinhallinnollisestikarhenkoulu. Karhentoimipiste Karhenkouluonvuosiluokkien1.-6.alakoulu,jokaonhallinnollisestiosaViljakkalankoulua.Karhenkoulu onperustettu1906jasiihenonyhdistettynisun,heinälamminjahepo-ojankoulupiirit.koulunoppilasmääräonvakaanoin50oppilastajasielläonkolmeluokanopettajaa.erityisopettajaopettaakoulussalukuvuonna päivänviikossa.KarhenjaMutalankoulujenvälilläonrajanaollutvanhakuntaraja, Mutalanpuoleltakoulussakäykaksioppilastalukuvuonna

12 11 Oppilasmääränkehittyminen Karhentoimipisteenosaltaoppilasennusteontoteutunuthyvin.Oppilasmääräonvakaanoin50oppilasta. Ikäluokkienkokovaihteleetulevaisuudessakinennusteissa5-9välillä.Nytesikoulussaonoppilasta.Karhen1.-2.yhdysluokallaon23oppilasta,jotenoppilaitariittäätulevaisuudessakin. Viljakkalanosaltaoppilasennusteetovatpahastialimitoitettuja.Yhtenäiskoulunalkaessaoppilaitaoli164 ja silloin oletettiin, että oppilaita olisi muutaman vuoden kuluessa 180, mutta tilat riittäisivät noin 200 oppilaalle. Oppilaita on nyt 230 ja ensi vuonna noin 242. Oppilasmäärä noussee muutamassa vuodessa noin260oppilaaseen.viimevuodenkasvuoli27oppilasta(karhenliittymistäeioletässäluvussahuomioitu). 2007laaditunennusteenmukaanViljakkalanalakoulussaolisinyt133oppilasta,totuus156eliluokallinen enemmän.kouluuntuleevuosittainsisäänenemmänoppilaitakuinsieltälähtee.kolmenvuodenekaluokkalaistenlukumääräonollut26(2011),30(2012)ja30(2013)oppilasta.9.luokaltalähti201314oppilasta ja tulevana keväänä 16 oppilasta. Mikäli kaavoitus ja tonttien myynti jatkuu Mannin alueella, ennuste kasvaa. Alkuopetuksessa oppilasmäärä on jaettu kahteen luokkaan, mutta luokkien oppilasmäärät ovat2226oppilasta/luokka.erityisryhmäätaipienluokkaaeikoulussaole. ViljakkalanjaKarhenkouluihinhakeevuosittainLavajärvenoppilaitaekaluokalle,muttaahtaudenvuoksi heitä ei voida ottaa oppilaaksi Viljakkalan kouluun. Luhalahdesta on muutamia oppilaita yläkoulussa ja alakouluun sieltä on tänä vuonna tiedustellut paikkaa yksi, mutta tätäkään oppilasta ei otettu oppilaaksi suurienluokkakokojenvuoksi. Uusin oppilasennuste on Karhen suhteen oikean näköinen. Viljakkalan suhteen se on nyt kaksi oppilasta jäljessäjakaavoituksestariippuenonoikeansuuntainenelikasvuaonvielämuutamavuosijasittenoppilasmäärät alkavat pikkuhiljaa tasaantua. Koulun oppilasmäärä kasvaa tulevina vuosina ja vakiintuu noin 260oppilaaseen. Resurssit:Tilatjahenkilöstö Karhenkouluonsopivakolmelleluokanopettajalletilojenjaoppilasmääränsuhteen.Hirsikoulunkattoja koulunjulkisivuonkorjattujailmastointiatehostettu.tarkastuksissaeioletodettuakuuttiaremontintarvetta.sisätilatkaipaavatvieläkohennustajaylläpitokorjauksiatulee.sisätiloihintarvitaantulevinavuosinaikkunaremontti,samoinlastensuihkutilatonsaneerattavajakeittiönlattiaonnotkahtanut. Viljakkalassatilatovathyvässäkunnossa,muttaovattäynnäeivättäyttymässä.Musiikkiluokkaonotettu jomuutamavuosisittenkotiluokaksielimusiikinvälineetonsullottutavallisenluokanperällejamyösyläkoululaisetistuvatekaluokkalaistenpulpeteissa(musiikinopettajankotiluokka),soittamiseeneitilaajuurikaan jää, eikä ainetta voida puutteellisen oppimisympäristönsä vuoksi tarjota valinnaisaineena. Taideluokkaotettiintänävuonnamuuhunkäyttöön,sielläpidetäänvainmuutamienluokkientekstiilityöntunteja.Muutoinluokkaonreaaliaineidenopetuksenkäytössä.Kirjastotilaonotettujovuosiasittenalakoulun luokaksi. Kirjastotilaan ei tule vettä eli käsienpesu, taulunpyyhkiminen, vesivärityöt tms. eivät onnistu tässätilassa. Yläkoulunpuolellaonnytyhteensäviisiluokkaa(7ajab,8ajaja9)ensivuonnakuusiluokkaa(9ajab). Tilojaonneljäluokkaajaluonnontiedonluokka.Näinollenjokuryhmistäjääainailmantilaa.Koulutoimii jokapäiväkloja15välilläkuljetustenvuoksi.liikuntasalissaonyksityhjätuntiklo9-15välilläjaseon iltapäivätoiminnankäytössä.yksituntionjouduttusijoittamaanklo8-9.joensilukuvuonnakaikkiliikuntatunniteivättulemahtumaanlukujärjestykseen,vaikkaryhmiäonjonytyhdistettyliikuntatunneillapienessäsalissa.saliaeisiisvoijakaajavaaratilanteitasyntyy.myöslajejaonkarsittava.liikuntatuntejapide-

13 12 täänsateellajapakkasellamyöskouluneteisaulassa,koskasaliineimahdukuinosaryhmää(tytöttaipojat yleensä). Tilanpuutenäkyyjokaikessa.Ruokailussaonesikoulunjahenkilökunnankanssaruokailijoitanoin260ja paikkoja 62. Kotitalousluokka on varustettu vain neljällä hellalla tavanomaisen kahdeksan hellan sijaan, tekniseentilaaneimahdu16oppilasta,joseioleuseampaaopettajaatilanmuodonvuoksi. Opettajillaonpaljonylituntejajaopettajiatullaantarvitsemaanlisää.Koulutoimiipitkällekaksoiskelpoisilla opettajilla. Akuutti tarve on luokanopettajalle, joka voi opettaa yläkoulun liikunnan (pojat). Erityisopettajia on kaksi 280 oppilasta kohti. Yläkouluun tarvitaan vuoden kuluttua toinen matemaattisten aineidenopettaja. Koulumatkat SuurinosaViljakkalanoppilaistakulkeekouluunkoulukyydityksellä,koskaManninjaViljakkalanvälinen maantie luokitellaan vaaralliseksi tieksi. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen tälle alueelle säästäisi merkittävästikoulukyydityskustannuksia.linja-autovuorotovatvähentyneetjaseonaiheuttanuttaksien käytönlisääntymistäalueella. Toiminnanedellytyksettulevaisuudessa Viljakkalan koulun oppilaaksiottoalue (sekä Karhe että Viljakkalan toimipisteet) liitettiin Ylöjärven kaupunginhallituksenpäätöksellä( )yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,mutalan, Takamaan ja Vahannan koulujen kanssa. Oppilaat tulevat edelleen samalta oppilaaksiottoalueelta kuin ennenkin. Vanhojen oppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaanaloittaessakoulupolkunsaperusopetuksessaylöjärvellä. KarhenkoulullaonpysyväVihreälippujatahtoasensäilyttämiseen.Karheonkyläkoulujaaktiivisenkylän keskus.kyläläisetovatylpeitäkoulustaanjaseonkokoyhteisölletärkeäjasenkanssatehdäänyhteistyötä. Viljakkalaonaidostiyhtenäiskoulu.Kaikkiopettajatopettavattaiovaterivuosinaopettaneetsekäala-että yläkoulun puolella eli vaihtotunteja on paljon. Tieto oppilaista siirtyy ja opettajat ja oppilaat ovat tuttuja keskenään. Koko koulu tekee paljon koulun projekteja: Sirkus 2011, Leikkimökki 2012 tai liikuntapäivä, jossakokokoululiikkuusekaryhmissä1-9.ala-jayläkoulunrajaonmonessaasiassapoistunutjasäännöt ovatyhtenevät.koulullaonvainyhdetopetusvälineetmonessaasiassajavainyksikuvataide-taikäsityövarasto.luokissaeipidetäomiavarastoja,vaankaikkionyhteistä. Kaikkikouluntilatovatnytopetuskäytössäjaerikoisluokatonotettuyleisopetuksenkäyttöön(eitekninen työeikäluonnontieto).syksyllä2014ontilaaoltavaenemmän.oppilasaluettaonvaikeamuuttaa.viljakkala on alueena laaja ja koulurakennuksia on vain kaksi. Koulujen välillä on matkaa 12 km ja rajalla ei asu oikeinketään,vaan asumus onkylienympärillä.karhelleeimyösmahduenempääoppilaita.kuljetukset ovat jo nyt haastavia. Takamaalle ja Mutalaan matkaa tulee parikymmentä kilometriä koululta, Mannin alueelta Hämeenkyrön suuntaan lähin koulu on Kyröskoski. Hämeenkyrön kouluverkkoa karsittiin kaksi vuotta sitten ja Kyröskoskelle siirrettiin Kostulasta 50 oppilasta ja koulu on täynnä. Yksittäisiä oppilaita voiainajonnekinmahtua,muttaratkaisuseeioleviljakkalantilaongelmaan. Akuutti pula alakoulun puolella on yksi luokkatila ja yläkoulun puolella yksi luokkatila, musiikinluokka kokokoulunkäyttöönjakirjastoluokkaaeiolesuunniteltuluokaksielilisäätarvittaisiinneljäluokkaa,koulunkasvaessaviisiluokkatilaa. Sisäliikuntatilanlisätarveonsuuri.Liikuntasalion17 metriäpitkäja aikuistenlentopallokentänpituus18metriäelitilaonpienijatehtyaikoinaankolmiopettajaisenkouluntarpeisiin.vuonna1972ennakoitiinkoulunmuuttuvanviisiopettajaiseksi.nytopettajiaon19.

14 13 Kylällä olevista Ylöjärven kaupungin omistamista tiloista on yhden vuoden kokemus remontin ajalta. Luokkakoot ovat nyt suuremmat kuin silloin ja vain valtuustosaliin mahtuu nykykokoinen luokka. Siellä toimii nytnuorisotila. Kaikki muut tilat ovat matalia ja/tai pieniä ja/tai niissä ei ole mitään pihatilaa. Ilmanvaihto/ilman riittäminen vaatii kaikissa tiloissa investoinnit, samoin tietoverkko ja koneet oppilaskäyttöön.kaikkimateriaalijaopetusvälineetovatpääkoululla.henkilöstöähuolettaamyösse,ettävahva yhtenäiskoulun henki ja työtavat saadaan nopeasti tuhottua. Lisäksi haastetta aiheutti siirtyminen edes takaisin:lapsiltasevieaikaaopetuksestajaopettajansiirtyminenopetuspisteestätoiseenonkallistaopettajien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Nykytilanteessa koulun sijoittelu useisiin paikkoihin tarkoittaisi jatkuvaa opettajien talon vaihtoa vaihtotuntien takia. Koulun virkarakenne perustuu kaksoiskelpoisiin opettajiinjaaineopettajien(englanti,fysiikka,osinäidinkieli,biologia)opettamiseenmyösalakoulussa. Koulullatoimiiesikoulujasilläonkaksiluokkatilaa.Akuutissatilantarpeessanämäluokattoimisivatehkä jakotuntiluokkina,niihinmahtuupulpettienkoostariippuennoin1012pulpettia.yhteiskäyttöäesikoulunkanssamietittiin,muttaseeitoimi.pienillekuusivuotiaillevaratutkalusteeteivättoimiyläkoululaisilla,huonostiedesalakoulussa,elivaihtoehtoolipurkaataideluokankuvataidetunnitpois. Viljakkalankoulunoppilaistaonkuljetusoppilaitanoin130,jotenkoulunalkamis-japäättämisaikojenporrastaminen ei onnistu. Kahden kaukana toisistaan olevan tilan ratkaisut käyvät huonosti tilapäisratkaisuksi, mikäli edes riittävän suuria ja ilmanvaihdoltaan riittäviätiloja jostain löytyy valtuustosalin lisäksi. Koulunlisätilantarvejatkuuniinpitkällekuinennusteetmenevätjalaskuaoppilasmäärässäeinäy.Viljakkalankoulullapuhutaanpysyvästälisätilanjalisärakentamisentarpeesta. Viljakkalankouluntilaongelmienratkaisemistaarvioidaanalaluvussa5.1. Kuva:EsikoululaistentilaonaidattuViljakkalankoululla.

15 14 Mutalankoulu MutalankouluonKeski-Ylöjärvelläsijaitsevaalakoulu(luokat1-6). Koulu onoppilaslähtöinenoppimisympäristö, jossa maalaiskoulun historiallinenhenki nivoutuu mutkattomasti nykyaikaisen opetus-/oppimisteknologiantuomiin mahdollisuuksiin. Nykyinen toimiva koulurakennusrakennettiin1899.rakennukseentehtiinlaajennusosa1970-luvunloppupuolella.silloinkouluun saatiinliikuntasali,teknisentyöntilatsekäopettajainhuone.mutalankoulutäyttisyksyllä vuotta. Mutalankoulualaajennettiinjasaneerattiinvuosina Nytkouluavoidaankutsuamonipalvelukeskukseksi,rakennuksessatoimiimyöspäiväkotijaYlöjärvenseurakunta. Oppilasmääränkehittyminen Oppilaita koulussa oli 1980-luvun melko tasaisestinoin luvulla alkoi oppilasmäärä kasvaa niin, ettälukuvuonna olioppilaitajo luvullesiirryttäessäoppilaitaolin.80.Alkavallalukukaudella opiskelee Mutalan koulussa 120 oppilasta. Oppilaat on jaettu perusopetusryhmään. Koululle leimaaantavaaonkuljetusoppilaidensuurimäärä.etelästäkyöstilänsuunnaltakulkeeoppilaita kouluunlinja-autolla.taksikerääoppilaitamm.otavallasta,kuljusta,kyrönlahdestajalänsi-teiskontien varrelta.kuljetustenjärjestäminenonhaastesinänsä,kaikkienluokka-asteidenoppilaattarvitsevatkyyditystäkouluunkäytännössäjokasuunnalta. Vuonna 2008 laadittu oppilasennuste ilmoittaa oppilasmääräksi alkuvuosina (2008-)noin 10 oppilasta toteutunuttavähemmän.vuosina2012ja2013ennusteenoppilasmääräonn.20oppilastatodellistaoppilasmäärääpienempi.(vrt.syksy2013ennuste99oppilasta,toteutunut120 oppilasta).koulun oppilasmääräonkasvanutennusteitanopeammin. Uuden ennusteen mukaan Mutalan koulun oppilasmäärä tulee kasvamaan n. 10 oppilaalla ja pysymään tasaisena lukuvuoteen asti. Todennäköisesti oppilasmäärän kasvu tulee kuitenkin olemaan

16 15 tätä nopeampaa. Pienessä koulussa muutamankin oppilaan ylipaikat tuntuvat käytännön järjestelyissä suurtakouluaenemmän. Resurssit:Opetustilatjahenkilöstö Mutalankouluontäynnä.Luokkatilojensuhteensaatiinjatkoaikaa,kunsyksyllä2013aloittanutta1.luokkaa(25opp.)eijaettukahteenopetusryhmään.Tällähetkelläoppilasmäärämahtuutiloihin,ahdastatosin on.vuonna2015koulunaloittaaennusteenmukaan34koulutulokasta,tuolloineinykyisiintiloihinenää mahduta.henkilökunnansosiaalitilatovatkooltaanriittämättömät.esikoulujailtapäivätoimintatoimivat samassaot2:ssa.samantilankäyttönäihinerityyppisiintarkoituksiinasettaaomathaasteensa. Toimintakulttuuri Mutalankoulullatoimiirehtori-luokanopettaja,muitaluokanopettajiaon6,joistayksionpalkattuhankerahoin. Lisäksi koulussa toimii erityisluokanopettaja sekä kolme koulunkäynninohjaajaa, jotka toimivat myös iltapäivätoiminnassa. Luokanopettajat hoitavat tällä hetkellä englannin opetuksen. Mikäli oppilasmäärä kasvaa merkittävästi, opetuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista saada koululle kieltenopetusresurssia,viimeistäänsyksyllä2016,kunruotsinopetussiirtyyuudenvaltakunnallisentuntijaonmukaisestialakoulunpuolelle. Mutalankoulullaonylisatavuotisetperinteet.Pienestäkyläkoulustayhdysluokkineenonkasvanutylisadanoppilaanpäivittäinenopiskelupaikka.KyläkouluperinteestäpyritäänmaailmanmuutostenvaikuttaessasäilyttämäänMutalankoulussatärkeänäpidettyyhteisöllisyys.Tätävaalitaanmm.perjantaisinpidettävilläkokokoulunyhteistunneilla.Kokokoulunväkikokoontuutuolloinsaliinjayhteisenosuudenjälkeen oppilaat pyritään jakamaan opetusryhmien rajat rikkoviin ryhmiin jatkamaan työskentelyä. Lukuvuonna yhteistuntienpääteemaonkiusaamisenvastainentoiminta. KouluonvarustettunykyaikaisellaesitystekniikallajaTVT-taitojakäytetäänpäivittäinolennaisenaosana oppimistaniinhenkilökunnankuinoppilaidenkintasolla. Koulukuljetukset SuuriosaMutalanoppilaistakulkeekouluuntaksilla.Maantieteellisestialueonhankala,silläkoulukyyditystaksit joutuvat tekemään pistoja päätieltä vesistön takia. Lisäksi huonokuntoiset tiet haastavat koulukuljetuksia.seuraavanaesimerkinomaisestikuvamutalankoulunalueestasekätämänlukuvuodenkoulukuljetuksista.karttaanonmerkittyoppilaansukupuolijaluokka-aste.

17 16 Toiminnanedellytyksettulevaisuudessa Mutalankoulunoppilaaksiottoalue liitettiinylöjärvenkaupunginhallituksenpäätöksellä( ) yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,takamaan,vahannanjaviljakkalansekäkarhenkoulujenkanssa.oppilaattulevatedelleensamaltaoppilaaksiottoalueeltakuinennenkin.vanhojenoppilaaksiottoalueidenrajoiltaoppilaidensijoittumistakouluihinsavoidaansäätääoppilaanaloittaessakoulupolkunsa perusopetuksessa Ylöjärvellä. Kuljetusten kannalta oppilaaksiottoa on tarkoituksenmukaista tarkastella oppilaanaloittaessakoulun. Mutalankoulutarvitseelisätilaajolukuvuoden alkaessa.NäinollenMutalaanonjokosijoitettava viipalerakennus tai otettava Mutalan tilanne huomioon Vanhan lukion remontin jälkeistä käyttöä suunniteltaessa.mikälimutalankoululleesitettäväviipale(4xot3)toteutuu,ennusteidenmukaisetoppilaatmahtuvatmutalankouluuntulevinavuosina.huomioitavaa onkuitenkinse,ettäesim.sosiaalitilatja opettajainhuoneovatalimitoitettujanykyisellehenkilökuntamäärälle. Mutalankouluntilaongelmienratkaisemistaarvioidaanalaluvussa5.2.

18 17 Vahannankoulu VahannankoulusijaitseekukkulanlaellaLempiäniemessäkilometrinverransivuunvanhaltaKuruntieltä. Vahannan koulu on 1.-6.luokkien alakoulu. Vahannan koulu on perustettu 1921, jolloin rakennettiinpuinen koulurakennus. Tämä koulurakennus purettiin 1950-luvun alussa, jolloin rakennettiin uusi koulurakennus.koulutoimineljänopettajanyhdysluokkakoulunapitkään luvuilla.Oppilasmääränkasvun myötä jouduttiin 1990-luvulla jakamaan ryhmiä ja ottamaan käyttöön tilapäistiloina mm. opettajien asuntolanhuoneistostatehtytila. Koulurakennusta laajennettiin ja peruskorjattiin vuosina Vanhasta asuntolasta remontoitiin päiväkotitilojajaterveydenhoidontilojamonipalvelukeskukseksi. Oppilasmääränkehittyminen Oppilasennusteet ovat pitäneet hyvin paikkansa viimeisten viiden vuoden aikana. Muuttoliike aiheuttaa vuosittain vain muutaman oppilaan heiton ennusteesta. Uusimman oppilasennusteen mukaan Vahannan koulunoppilasmäärätuleelaskemaanjopa137oppilaaseenseuraavienkuudenvuodenaikana. Koulunnykytilatontarkoitettukorkeintaan200oppilaankäyttöön.Tällähetkelläoppilaitaon184jakaikkiOT-tilatovatkäytössä.Tekstiili-kuvataideluokkaajakirjasto-musiikkiluokkaakäytetäänyhäaineopetustiloina,samoinentiseenperunakellariinrakennettuaatk-luokkaa.Tilatovatsiisriittävät. MuiltaoppilasalueiltaeioletullutoppilaitaVahannankouluunlukuunottamattamuutamiakeskenalakoulunmuuttaneita,jotkahaluavatjatkaakoulussa. Antaverkka-Mutala-osayleiskaavahyväksytäännäillänäkyminv.2014.Kaavamahdollistaauusientonttipaikkojenrakentamisen.TämätuouusialapsiperheitäkylällejaoppilaitaVahannankouluun.Laskelmien mukaanuusiaoppilaitatulisitulevienvuosienaikanakaikenkaikkiaankorkeintaan90.käytännössäoppilasmääränkasvutuskinonnäinsuuri. Kunotetaanhuomioonsekäoppilasennusteettätulevaosayleiskaava,voipäätellä,ettäVahannankoulun oppilasmääräsaattaaaluksijonkinverranlaskea,muttatuleerakentamisenmyötävuoteen2020mennessätaaskasvamaan.oppilasmäärätuskinkasvaakuitenkaanyli200oppilaankriittisenrajan.uusiatilojaei siisnäillänäkymintarvita. Perusopetusryhmien määrä ja sitä myötä henkilöstön määrä tulevat välillä laskemaan. Ikäluokat ovat useinjuuri25oppilaantietämillä,jotentarpeenonmyöslinjata,muodostetaankoyhdysluokkiavaiei.nykyisetopettajatovatvakinaisissaviroissa,jotenainakinyksivirkasiirtotoiseenkouluunonmahdollisesti tulevaisuudessatarpeen.

19 18 VahannankoulunoppilaaksiottoalueliitettiinYlöjärvenkaupunginhallituksenpäätöksellä( ) yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,mutalan,takamaanjaviljakkalansekäkarhenkoulujen kanssa.oppilaattulevatedelleensamaltaoppilaaksiottoalueeltakuinennenkin.vanhojenoppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaan aloittaessa koulupolkunsa perusopetuksessaylöjärvellä.koskakoulummeoppilasmääränäillänäkymintuleelähivuosinalaskemaan, ei ole syytä miettiä oppilasalueen muuttamista. Rajanvetoa Mutalan ja Vahannan oppilasvirtojen välillä tullaanvarmastitekemään. Vahannan koululla on paljon koulukuljetuksia oppilaaksiottoalueen maantieteellisten haasteiden vuoksi. Oppilassaattaanähdäkoulunjärvenyli,muttamatkaakoululletietäpitkinonuseitakilometrejä. Kuva:Vahannankoulunpihapiirissäsijaitsevassavanhassaopettajienasuntolassatoimiipäiväkotijailtapäivätoiminta.

20 19 Takamaankoulu Takamaan koulu sijaitsee Ylöjärvenkeskustan luoteispuolella, noin seitsemän kilometriä kaupungin keskustasta. Takamaa on 1.-6.luokkien alakoulu. Takamaan koulun historia on yli sadan vuoden mittainen. Ensimmäinen koulurakennus sijaitsee nykyisen Vanhankouluntien varressa n. neljän kilometrin päässä nykyisestäkoulusta.malmilöydötparosjärvenalueeltajohtivatoutokumpuoy:nkaivoksenrakentamiseen v.1942.työntekijöidenmääränkasvunjohdostamyöskouluikäistenlastenmäärälisääntyi.tarvittiinuusi koulu. Se valmistui kylän keskelle nykyiselle paikalle Viljakkalantien varteen v Aluksi koulu toimi kolmiopettajaisena.oppilaitaoliallesata.koulualaajennettiinkaksikerroksiseksivuonna1956.opettajia olisilloinkuusi.kaivoksenlakkauttamisenjälkeenkoulunoppilasmäärälaskiniin,että1960-luvunlopussa kunnanvaltuusto lakkautti neljännen opettajan viran. Peruskouluun siirtymisen jälkeen opetettiin yhdysluokissaoppilasmääränollessaallesadan. Oppilasmääränkehittyminen Vuosituhannen vaihtuessa oppilasmäärä alkoi kasvaa omakotitalorakentamisesta johtuen. Koulu oli ns. yksisarjainenjaoppilaitahiemanylisata.elokuussa2007ekaluokkalaisetjaettiinrinnakkaisluokkiin.oppilaitaolisilloin119.syntyvyydestäjatakamaallemuutostajohtuenoppilasmääräolivoimakkaassakasvussajakoulutarvitsilisätilaa. Vuonna2010nykyinenmodernimonipalvelukeskusotettiinkäyttöön.Kouluntäydellisensaneerauksenja laajentamisen lisäksi pihaan rakennettiin kokonaan uusi päiväkoti ja seurakunnan tiloja. Tällä hetkellä koulussaonoppilaita203.oppilaatonjaettuluokilla1.-5.perusopetusryhmiäonnyt11.ensilukuvuonna koulunrakennettatuleearvioidaikäluokkienoppilasmääränsuhteessamiettien,milläluokka-asteillarinnakkaisialuokkiatarvitaan,kunoppilaitaonnoin luvulla koulun oppilasmäärä on kasvanut voimakkaasti ja reilusti enemmän kuin oppilasennusteet olisivatantaneetodottaa.tähänkasvuunonollutsyynävilkasomakotirakentaminenjamonilapsistenlapsiperheiden muuttaminen alueelle. Viime vuosina uusi päiväkoti sekä kunnostettu ja nykyaikaisella opetusteknologiallavarustettukoulukinovatolleetvetovoimatekijöitä. Oppilasennusteen( )mukaankoulunoppilasmäärätuleeolemaanseuraavallaviisivuotiskaudella varsinvakaavaihdellen oppilaanvälillä.vuosina koulunaloittavanikäluokankoko

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA Mariia Lammi Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2003 Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Timo Saloviita

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot