Kouluverkkoselvitys 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouluverkkoselvitys 2014"

Transkriptio

1 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä

2 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan aloittaaYlöjärvenkaupungissataloudentasapainottamisohjelman.Projektintavoitteenaonvuosikatteenparantaminenmiljoonallaeurolla ja velkaantumisen pysäyttäminen 500 euroon per asukas. Tasapainottamisohjelmaan kirjattiin sekä tasapainottamistoimenpiteitä suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksisekäselvitys-jakehityshankkeita,jotkaovatkohteita,joistaodotetaansaatavansäästöjätai toiminnan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat tasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja vaikutukseltaanmoniulotteisempiajavaativaterillistäselvittämistävuoden2013aikana. Selvityshankkeenasivistysosastolleasetettiinkouluverkkoselvityksenlaatiminenperusopetuksenkouluista koulujen rakenteellisten mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Aikatauluksi hankkeelle asetettiin valmis selvitys Kunnanperusopetuksenoppilaidenmääräonkasvanuttasaisesti2000-luvunalkuunsaakka,jonkajälkeen kasvu on ollut kunnan kokoon nähden räjähdysmäistä. Kolmen tuhannen oppilaan raja ylitettiin 2003, 4000 meni rikki Ylöjärven koulujen oppilasmäärä kasvaa tasaista noin 100 oppilaan vuosivauhtia perusopetuksessa.5000oppilaanrajapyykkisaavutettaneenennenvuotta2020. TässäselvityksessäkäytetäänrakenteenaKuntaliitonsuositustapäätöksentekomenettelyssäkouluverkon muutoksissa(päivitettymuistio ).lisäksiselvityksessäarvioidaanennakkoonpäätöstenvaikuttavuutta.kuntaliitonohjeistuksenmukaisestitässäasiakirjassahahmotellaanmyöskunnantaloudellisen tilanteen kehitystä ja määritellään periaatteet oppilaaksiotolle. Jokainen koulu tai yhteinen oppilasalue käydäänläpiomanayksikkönäänpohjoisestaetelään.kokokuntaaoppilaaksiottoalueenaankäyttäviäerityiskoulujakäsitelläänomanalukunaan.lopussaarvioidaanmuutamienpikaistaratkaisuavaativienoppilasalueidentaikoulurakennustentulevaisuudenmahdollisuuksiamuutaminevaihtoehtoineen.mahdollistenuusienyksiköidenoppilashuollollistentoimienselostaminenjätetäänpedagogiseensuunnitteluun. Ylöjärvellä LeenaPöntynen Opetuspäällikkö

3 2 2.Kunnantaloudellinentilannejasenkehitys Ylöjärvenkaupunkionolluttaloudellisestivahvajatasapainoinenkunta.Tilinpäätöksetovatolleetsäännönmukaisesti1990-ja2000-luvuillaylijäämäisiä. Vuoden2009jälkeenkaupungintaloustilanneonkuitenkinheikentynytnopeastijavuoden2012tilinpäätöksessätuloslaskelmaosoittijo4.4miljoonaneuron alijäämää.taloudenheiketessäkaupunginlainamääräonkasvanutnopeasti.vuoden2012 lopussalainamääräoli2.472euroa/asukas.huolestuttavantaloustilanteentakiakaupunginvaltuustohyväksyivuodelle 2013säästöohjelman,jollaontavoiteltu3.7miljoonaneuronvähennystäkäyttömenoihin. Taloudenkiristymiseenovatvaikuttaneetmonettekijät:verotulojenheikkokehitys,mittavattalonrakennusinvestoinnit, valtionosuuksien leikkaukset sekäkäyttömenojen voimakas nousu suhteessa käyttötaloustuloihin.käyttö-jainvestointimenojenkasvuntaustallaonerityisestiasukasmääränkehitys.nettokasvu 2000-luvullaonollut300700asukasta/vuosi. Ongelmia on ollut myös talousarvion toteutumisessa. Viime vuosina kaupunginvaltuusto on joutunuthyväksymään muutostalousarvioissa käyttömenoihin miljoonien eurojen menolisäyksiä. Niistä huolimatta tilinpäätöksiinonkirjattumerkittäviämäärärahojenylityksiä. Verotuloennusteiden ja alustavien valtionosuuslaskelmien perusteella vuoden 2014 näkymät ovat edelleen heikentymässä. Tulopohjan kasvu jää vaatimattomaksi, jonka takia käyttötalousmenoihin kohdistuvaankasvupaineeseeneivoidavastata.tästäsyystäkaupunginhallituspäättisisällyttäävuoden2014talousarvion laatimiseen uuden, tällä hetkellä yli 3.0 miljoonan euron talouden tasapainotustavoitteen. Käytännössätämätavoitetarkoittaakonkreettisestisekäpalveluverkonkarsintaaettäpalvelujenlaadunheikentämistä. 2.1Kouluinvestoinnit Ylöjärven kaupunki on 1990-luvun alkupuolelta asti toteuttanut keskeytyksettä laajoja kouluinvestointihankkeita.niidenperusteinaovatolleetsekävoimakkaastaoppilasmääränkasvustaaiheutunutkoulujen tilapulaettäkoulurakennustenheikkotalotekninenkunto luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: Soppeenharjunyläkoulu,uudisrakennus,myösterveydenhuollontilojajanuorisotila Veittijärvenalakoulu,uudisrakennus,myöspäiväkoti,terveydenhuollontilojajanuorisotila Moisionyläkoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollontiloja 2000-luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: Vahannanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollontilojajapäiväkoti Mutalanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollonjapäivähoidonsrk:ntiloja Asuntilanalakoulu,uudisrakennus,myösterveydenhuollontiloja YlöjärvenYhtenäiskoulu,peruskorjausjalaajennus,myösTyöväenopistonjapäivähoidontiloja Takamaankoulu,peruskorjausjalaajennus,myöspäiväkotijaterveydenhuollontilojasrk:ntiloja Metsäkylänkoulu,peruskorjausjalaajennus 2010-luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: KoulutuskeskusValo:Ylöjärvenlukio,Tredu,Yrityshautomo,Työväenopisto,Lisäopetus Siivikkalanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myöspäiväkoti,neuvolajanuorisotila Suunnitteluvaiheessa:Moisionkoulu,vanhanlukiontilojenperuskorjaus Suunnitteluvaiheessa:Metsäkylänkoulu,laajennusyhtenäiskouluksi Suunnitteluvaiheessa:Ns.viipalelaajennuksetViljakkalanjaMutalankouluihin

4 3 Edellämainittujenlaajojenkouluinvestointienlisäksi2000-luvullaontoteutettusuppeampiakouluinvestointeja: Keihäslahdenyhtenäiskoulu:peruskorjaus-jamuutostöitä Vuorentaustanalakoulu:peruskorjaus-jamuutostöitä,mm.musiikkiluokka Karhenkoulu:vesikatonkorjaus,ulkomaalaus Asuntilankoulu:muutostöitä Veittijärvenkoulu:muutostöitä Moisionkoulu:lisäsiipi(kaksiluokkatilaa)jamuutostöitä 2.2Opetustoimenkäyttötalous Ylöjärven kaupunki Koulutustoimen yksikkökustannukset 2012 oppilas- HUOM! opp.määrä kustannukset /oppilas kuljetuskust. ERITYISKOULUT Kaihari , Vaikeimmin kehitysvammaisten valtionosuus Vanha koulu , Pienluokat , YHTENÄISET PERUSKOULUT Yhtenäiskoulu , Keihäslahti , Viljakkala , Karhe , alkaen osa Viljakkalan koulua. YLÄKOULUT Moiso , Soppeenharju , SUURET ALAKOULUT (>300oppilasta) Metsäkylä , Siivikkala , Kaksi toimipistettä syksyllä 2012 Veittijärvi ,57529 Kolme toimipistettä kevään 2012, kaksi syksyllä 2012 PIENET ALAKOULUT (<300 oppilasta) Mutala , Takamaa , Vuorentausta , Vahanta , Taulukossakaikillekouluilleonlaskettukeskimääräisetruokailu-jasiivouskustannukset.Todellisuudessa suurtenkoulujenyksikköhintaolisivielähalvempijapientenvastaavastikalliimpi.

5 4 3.Kuvausnykyisestäkouluverkostaperusopetuksenkoulujenosalta Ylöjärven perusopetus käsittää seitsemän alakoulua, kaksi yläkoulua, kolme yhtenäistä peruskoulua ja kaksierityiskoulua.lisäksiosanasoppeenharjunkouluatoimiikoulutuskeskusvalossasijaitsevalisäopetuksen luokka (10.lk) ja osana Vanhaa koulua Moision koulun tiloissa toimii joustavan perusopetuksen luokka(jopo).muissakouluissaopiskellaanoppiainejakoisenopetussuunnitelmanmukaisestijakaiharin koulullajokooppiainejakoisestitaitoiminta-alueittaisenopetussuunnitelmanmukaisesti. 3.1Oppilaaksiotto Lainsäädännönmukaanopetuksenjärjestäjäelikuntaosoittaatoistaiseksitaimääräajaksioppivelvolliselle ja esiopetukseen oikeutetulle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan oppilaan omallakielellä,jollakuntaonvelvollinenjärjestämäänopetusta(pol6 ).Säännöksettarkoittavatsitä,että kunnanontehtäväpäätösoppilaanlähikoulustataimuustaopetuksenjärjestämispaikasta. Seuraavassakuvataannykyinenperuskoulutuksenkouluverkko(1.-9.luokkienosaltasekäesiopetussiltä osin,kunsetapahtuukoulujentiloissa)kunnanpohjoisosistaeteläänpäin.lopuksikuvataanneerityiskoulut,joidenoppilaaksiottoaluekattaakokokunnan.lopuksikuvataanmyösiltapäivätoiminnanjärjestämistilatkaupungissa.selvityksessähuomioidaannykyistenkoulutilojen kuntojatilojenkäyttömuuhunkuin opetustarkoitukseen, pedagogiset seikat, lähikoulun osoittamismenettely, koulukuljetukset yksittäisten koulujenosaltasekäarvioidaannykyisiätilojasekähenkilöstönpätevyyttäolemassaolevienoppilasennusteidenavulla. Ylöjärvelläonperinteisestiollutkäytössäoppilaaksiottoalueet,joidenalueeltaoppilaatovattulleetkyseiseenkouluun.Toiseenkouluunonvoinuthakeatoissijaistaoppilaspaikkaahuoltajananomuksellajaopetuspäällikön(ennen sivistystoimenjohtajan)päätöksellä.Alueetovatuusiutuneetsitämukaa,kun uusiateitäonrakennettu.keväällä2013kaupunginhallituspäättiyhdistääkeihäslahden,viljakkalan,karhen, Mutalan, Vahannan ja Takamaan oppilasalueet. Näillä alueilla opetuspäällikkö määrittää oppilaalle lähikoulun,johonrehtoriottaaoppilaaksi.päätökselläontarkoitusvoidahallitakasvavanoppilasmäärän tuomiapaineitaerikouluissa.jatkossaolisitarkoituksenmukaisestapoistaaoppilaaksiottoalueetkaikilta alueilta ja sijoittaa oppilaita asuinpaikkansa, koulukyyditysten sekä oppilasryhmien suhteessa optimaalisesti. Ylöjärvenkaupunginperusopetuksessaoppilaalleosoitetaanlähikouluomanoppilaaksiottoalueenmukaisesti.Keihäslahden,Viljakkalan,Mutalan,TakamaanjaVahannankouluillaonyhteinenoppilaaksiottoalue. Tämänmyötävoidaanhuolehtia,ettäsamanalueenkoulujenopetusryhmäkootpysyvättasapainossa. Ensisijainenoppilaaksiotto Jos alueella on yksi koulu, niin lapsella on oikeus käydä sitä peruskoulua. Jos alueella on useampi koulu, niin lapselle osoitetaan lähikoulu sen mukaan, että koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt sekäkouluntilaresurssitjaryhmäkoothuomioonottaen.oppilaanhuoltajallaonmahdollisuusesittäälähikoulutoive.lähikoulutoivehuomioidaan,mikäliseonem.kriteereihinperustuenmahdollista.lähikoulu onjokinoppilasalueenkouluista,muttalähikouluksieiainaosoitetamaantieteellisestilähintäkoulua.lähikoulujalähinkouluvoivatsiisollaeriasia. Nuoremmallelapsellekouluosoitetaanvanhemmansisaruksenmukaan,joshuoltajatniinhaluavatjajos häneiolejokoulunylimmälläluokalla.

6 5 Perusopetusryhmätmuodostetaanvuosiluokilla1.-6.siten,ettäjakamattomanryhmänkokoon: vuosiluokilla1.-2.enintään24oppilastajavähintään14oppilasta. vuosiluokilla3.-6.enintään29oppilastajavähintään14oppilasta. Yhtäläinen oikeus oman oppilaaksiottoalueen kouluun on myös koulunsa vuotta ennen oppivelvollisuusikääaloittavallalapsella,jokaonsaanutkoulunkäyntioikeudenperusopetuslain27 :nnojallasiinämainittujentutkimustenperusteella. Oppilaat,joillaonerityisentuenpäätös,onensisijainenoikeuskäydäsitäkoulua,jonkalautakunnanvahvistamallaoppilaaksiottoalueellahänasuu.Joslähikoulueipystyjärjestämäänlapsentarvitsemiatukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat saatavilla. Oppilaaksiotto erityisopetuksenpienluokalletapahtuuyhteistyössähuoltajienjaopetushenkilöstönkanssasekämahdollisestiasiantuntijalausuntojenperusteella. Kunoppilaalleonosoitettulähikoulu,rehtoriottaaoppilaanoppilaaksi.Rehtorisijoittaaoppilaatopetusryhmiin.Ylöjärvellälähikoulunosoittaaopetuspäällikkö. yhdysluokanjakamattomanopetusryhmänkokoonvuosiluokilla1.-2.enintään22javuosiluokilla3.- 6.enintään24oppilastajamolemmissavähintään12oppilasta. Vuosiluokilla7.-9.opetusryhmätmuodostetaansiten,ettäopetusryhmienkeskimääränkokokoulussaon 20,0oppilasta. Vuosiluokilla1.-6.jaetunopetusryhmänkokoonvähintäänoppilasta.Yhdysluokanjaetunopetusryhmän kokoonvähintäänoppilasta. Erityisopetuksessanoudatetaanperusopetuslainja asetuksenmukaisiaryhmäkokoja.opetuksenjärjestäjä päättää tarpeen mukaan maahanmuuttajien opetuksen järjestelyistä ja opetusryhmien koosta. Opetusryhmätmuodostetaanyhdeksilukuvuodeksikerrallaan. Toissijainenoppilaaksiotto Perusopetuslain 28 :n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä omassa asuinkunnassaan muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, valtion tai yksityiseen kouluun tai toisen kunnan kouluun. Tällöin on kysens.toissijaisesta koulusta.näilläkouluillaeikuitenkaanolevelvollisuuttaottaaoppilastaoppilaakseen,vaanensisijainenoikeusoppilaspaikkaanonniilläoppilailla,joidenlähikoulukyseinenkoulu on. Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessaoppilaaksiotossa.kouluunvoidaanottaaoppilaitaenintäänsemäärä,mikämahtuuolemassaoleviinopetusryhmiin. Toissijaisestaoppilaaksiotostapäättääopetuspäällikkö.Koulunrehtoriarvioiainatilannettapedagogisinperusteinhuomioonottaenoppilasryhmänerityispiirteetsekäkäytettävissäolevattilatjahenkilöstösekäkouluunkohdistuvamuuttoliike.Näinollensuositusryhmäkoostaeivälttämättätoissijaisen oppilaaksiotonollessakyseessäpidetäkiinniedellämainituinperustein. Toissijaisenoppilaaksiotonkriteereitänoudatetaanseuraavassatärkeysjärjestyksessä:1.oppilasasuu Ylöjärvellä2.oppilaanterveydentilaanliittyvätaimuuerityinensyy3.jatkuvuus4.sisaruus:oppilaallaonennestäänsisaruksiakyseisessäkoulussa,eivätkäheolekoulunylimmälläluokalla5.koulumatka:pituusjatarkoituksenmukaisuus6.arvonta.

7 6 Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli ko. kriteerin perusteella kouluunolisitulossaenemmänoppilaitakuinkoulussaontilaa.toissijaisessaoppilaaksiotossaoppilaillaeioleoikeuttakoulumatka-tai-kuljetusetuuteen. Toissijaisenoppilaaksiotonollessakyseessävuosiluokilla1.-6.jakamattomanryhmänkokoon: vuosiluokilla1.-2.enintään22oppilastajavähintään14oppilasta. vuosiluokilla3.-6.enintään24oppilastajavähintään14oppilasta. yhdysluokan jakamattoman opetusryhmän koko on vuosiluokilla enintään 20 ja vuosiluokilla3.-6.enintään22oppilasta. vuosiluokilla7.-9.opetusryhmänkeskikokorajatoissijaisessaoppilaaksiotossaon20,0. Oppilaankoulunkäyntiäkoskevaoikeus Oppilaalla,jonkaasuinpaikkavaihtuukeskenlukuvuodentoiselleoppilasalueelletaitoiseenkuntaan, on oikeus käydä lukuvuotensa loppuun siinä koulussa, jossa lukuvuotensa on aloittanut edellyttäen, ettähuoltajavastaaoppilaankuljettamisesta.josoppilasotetaantämänjälkeenko.kouluun,noudatetaantoissijaisiaoppilaaksiotonperiaatteita. Lisäopetuksenoppilasvalinnanperusteet Lisäopetuksen oppilasvalinnan perusteet on määritelty koulutuslautakunnassa ja sitä on täydennetty ja näitäperusteitaonkuitenkinsyytätäydentää,sillävuoden2013 alussa voimaan tulleen nuorisotakuun mukaan nuorisotakuulla taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi osana nuorisotakuuta koulutustakuu tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Lisäopetus on tarkoitettu niille peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole päässeet toisen asteenoppilaitokseenja/taitarvitsevatlisäaikaajatko-opintojensuunnitteluun.lisäopetusonopiskelijoillemaksutontajakestääyhdenvuoden.hakuaikaalkaakesälläyhteishauntulostenjulkistamisen jälkeen. Lisäopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös perusopetusta oppilaille, jotka eivät ole saaneetperusopetuksenpäättötodistusta,muttajoidenoppivelvollisuusjatkuuedelleen. Lisäopetus toimii koulutuskeskus Valossa, mutta on hallinnollisesti Soppeenharjun koulun alainen, kuitenkin niin, että oppilaaksiotosta päättää sivistysosaston johtosäännön mukaisesti opetuspäällikkö.ryhmänsuosituskokoon20oppilasta. Ylöjärvenkaupunginpitääjärjestääperuskoulunpäättäneellejatkopaikkaedellämainitusti.Siksilisäopetuksenoppilasvalintojenperusteiksiehdotetaanseuraavaa: 1. Kriteeri:Ilmanjatko-opintopaikkaayhteisvalinnassajääneetylöjärveläiset9.luokkalaiset 2. Kriteeri:Neylöjärveläiset,jotkaeivätolesaaneetperusopetuksenpäättötodistusta,muttaoppivelvollisuusjatkuuedelleen.Lähettävässäkoulussaoppilaalleonlaadittutehostetuntuenoppimissuunnitelmataierityisentuenhenkilökohtainenopetuksenjärjestämissuunnitelma.

8 7 3. Kriteeri: Ne ylöjärveläiset arvosanan korottajat, jotka ovat saaneet yhteisvalinnassa paikan, muttavasta3.-5.paikoilta. 4. Kriteeri:Muuthakijat 5. Kriteeri:Syksylläjatko-opintonsakeskeyttäneetvoidaanottaalisäopetukseen,mikäliryhmässä ontilaa. Kaikkioppilaatvalitaanlisäopetukseenhaastattelujenperusteella. Koulupolut Ylöjärvenkaupungissayläkouluihineihakeudutavapaastivaanyläkoulutottavatoppilaansatietyistäkouluista.Seuraavassakuvassaonkuvattualakoulujensyöttöyläkouluihinpääsääntöisesti.

9 8 Keihäslahden koulu Keihäslahden koulu sijaitsee Ylöjärven pohjoisosissa keskellä vanhaa Kurun kuntaa. Vuonna 1957 Kurussa toimi 16 kansakoulua. Näistä oli 1980-luvun puolivälissä jäljellä enää Itä-Aureen, Länsi-Aureen, Parkkuun, Poikeluksen, Länsi-Teiskon ja Kirkonkylän ala-asteet. Kurun keskustassa toimi myös Kurun yläaste. Kirkonkylän ala-aste ja Kurun yläaste yhdistyivät vuosiluokkien 1- Keihäslahden kouluksi Länsi-Aureen koulu, myöhäisemmältä nimeltään Länsi-Aureen ympäristökoulu, lopetti toimintansa Länsi-Teiskon koulussa opetus loppui Lakkautetun Länsi-Teiskon koulun oppilaista suurin osa hakeutui Viljakkalan kunnan kouluihin. Parkkuun, Poikeluksen ja Pohjois-Kurun (entinen ItäAure) koulujen ovet sulkeutuivat Kurun ja Ylöjärven kuntaliitossopimuksen mukaisesti Keihäslahden koulu on nykyisin ainoa entisen Kurun kunnan alueella toimiva koulu. Suurin osa Keihäslahden koulun oppilaaksiottoalueen oppilaista käy Keihäslahden koulua. Oppilaaksiottoalueen äärilaidoilta jokunen oppilas käy koulua joko Parkanon puolella tai esimerkiksi Moision koulussa. Viimeinen entisen Viljakkalan kunnan alueella Karhen koulussa käyvä oppilas siirtyi Keihäslahden kouluun syksyllä Oppilasmäärä Oppilasmäärä entisen Kurun kunnan alueella on ollut ehkä lievässä nousussa. Kolmen koulun lopettaminen vuonna 2010 nosti Keihäslahden koulun oppilasmäärää kerralla 35 %. Muuta suurta muutosta ei ole ollut, eikä ole odotettavissa, koulu täyttyy jatkossakin kohtuullisen tasaisesti. Oppilasmäärä Keihäslahden koulussa on lukuvuonna oppilasta, 161 alakoulussa ja 103 yläkoulussa. Resurssit: tilat ja henkilöstö Keihäslahden koulun kiinteistöä on remontoitu useaan eri otteeseen vuosien aikana. Viimeisimpinä kohteina saneerattiin koulun keittiö sekä kuntaliitoksen johdosta vapautuneet kirjaston tilat, joi-

10 9 hin tehtiin opetustiloja. Keittiötä laajennettiin ja siitä tehtiin Kurun alueen ainoa valmistuskeittiö, josta viedään ruoka kaupungin muihin Kurun alueen toimipisteisiin. Koulun tilat ovat tarkkaan käytetyt, mutta todennäköisesti riittävät tulevinakin vuosina. Sopiviin oppilasryhmiin sijoitettuna kouluun saattaisi mahtua noin 50 oppilasta enemmänkin. Koulun läheisyydessä sijaitsevassa rivitalossa sijaitsee myös esiopetusja iltapäivätoimintatiloja. Henkilöstön määrä on myös melko vakio. Koululla työskentelee rehtori, Kaiharin koulun kanssa yhteinen palvelusihteeri, 10 luokanopettajaa, aineenopettajaa, erityisluokanopettajaa sekä yksi vakituinen koulunkäynninohjaaja sekä muutama vuosittain vaihtuva määräaikainen tai palkkatuella työllistetty ohjaaja. Eläköitymisien yhteydessä on mahdollisuus tarkastella henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja määrää. Mitään akuuttia tarvetta siihenkään ei tällä hetkellä ole. Koulukuljetukset Keihäslahden koulu sijaitsee keskellä laajaa maantieteellistä aluetta. Koulumatkat eri ilmansuunnissa saattavat olla jopa 40 km. Tämä sekä harvaan asuttu alue aiheuttavat haasteita koulukuljetusten järjestämiselle. Tällä hetkellä suuri osa koulukuljetuksista järjestetään vuoroliikennebusseilla. Lähitulevaisuudessa kuitenkin vuorot uhkaavat loppua. Toiminnan edellytykset tulevaisuudessa Koulu pyrkii olemaan koko pohjoisen Ylöjärven mahdollisimman hyvää perusopetusta antava koulu. Keihäslahden koulun oppilaaksiottoalue liitettiin Ylöjärven kaupunginhallituksen päätöksellä ( ) yhteiseen oppilaaksiottoalueeseen Mutalan, Takamaan, Viljakkalan ja Vahannan koulujen kanssa. Vanhojen oppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaan aloittaessa koulupolkunsa perusopetuksessa Ylöjärvellä. Pääsääntöisesti oppilaat tulevat edelleen samalta oppilaaksiottoalueelta kuin ennenkin. Keihäslahden vanha oppilaaksiottoalue oli puolet koko Ylöjärven kaupungin pinta-alasta. Tämä aiheuttaa koululle paitsi paljon työtä oppilaskuljetusten järjestämisessä, myös merkittäviä kuljetuskustannuksia. Kuljetusten järjestämiseen tarvittava työaika selittää koulun koulusihteeriresurssointia. Kuitenkin tämänhetkinen oppilaaksiottoalue lienee järkevin mahdollinen. Kuva: Keihäslahden koulun pihassa sijaitsee rivitalo, jossa järjestetään esiopetusta ja iltapäivätoimintaa.

11 10 Viljakkalankoulu Viljakkalantoimipiste ViljakkalankoulutoimiiYlöjärvenlänsiosissaHämeenkyrönjaIkaalistenrajanaapurina.Viljakkalankoulu on vuosiluokkien yhtenäinen peruskoulu. Viljakkalan koulu on toiminut jo 139 vuotta. Kirkonkylän kouluunliitettiinaikoinaanhanhijärvenkoulusamalla,kunkunnassakarsittiinkouluverkkoa.jäljelle jäivätviljakkalanjakarhenkoulut. Viljakkalan koulu on toiminut nykyisessä rakennuksessa vuodesta Vuonna 2002 kouluun tehtiin peruskorjausja laajennus.koulussa olivuosituhannenvaihteessavuodestariippuen5-6luokanopettajaa ja95106oppilastaalakoulussa.2002remontissatehtiintilatesikoululle,jakoulusaitaideluokanjakirjastotilan.vuonna2005viljakkalanvaltuustopäätti,ettäviljakkalaantuleeyhtenäiskoulujasealoittitoimintansa viljakkalaliitettiinylöjärveen.koulussaoliyhtenäiskoulunalkaessa164oppilasta viljakkalankouluunliitettiinhallinnollisestikarhenkoulu. Karhentoimipiste Karhenkouluonvuosiluokkien1.-6.alakoulu,jokaonhallinnollisestiosaViljakkalankoulua.Karhenkoulu onperustettu1906jasiihenonyhdistettynisun,heinälamminjahepo-ojankoulupiirit.koulunoppilasmääräonvakaanoin50oppilastajasielläonkolmeluokanopettajaa.erityisopettajaopettaakoulussalukuvuonna päivänviikossa.KarhenjaMutalankoulujenvälilläonrajanaollutvanhakuntaraja, Mutalanpuoleltakoulussakäykaksioppilastalukuvuonna

12 11 Oppilasmääränkehittyminen Karhentoimipisteenosaltaoppilasennusteontoteutunuthyvin.Oppilasmääräonvakaanoin50oppilasta. Ikäluokkienkokovaihteleetulevaisuudessakinennusteissa5-9välillä.Nytesikoulussaonoppilasta.Karhen1.-2.yhdysluokallaon23oppilasta,jotenoppilaitariittäätulevaisuudessakin. Viljakkalanosaltaoppilasennusteetovatpahastialimitoitettuja.Yhtenäiskoulunalkaessaoppilaitaoli164 ja silloin oletettiin, että oppilaita olisi muutaman vuoden kuluessa 180, mutta tilat riittäisivät noin 200 oppilaalle. Oppilaita on nyt 230 ja ensi vuonna noin 242. Oppilasmäärä noussee muutamassa vuodessa noin260oppilaaseen.viimevuodenkasvuoli27oppilasta(karhenliittymistäeioletässäluvussahuomioitu). 2007laaditunennusteenmukaanViljakkalanalakoulussaolisinyt133oppilasta,totuus156eliluokallinen enemmän.kouluuntuleevuosittainsisäänenemmänoppilaitakuinsieltälähtee.kolmenvuodenekaluokkalaistenlukumääräonollut26(2011),30(2012)ja30(2013)oppilasta.9.luokaltalähti201314oppilasta ja tulevana keväänä 16 oppilasta. Mikäli kaavoitus ja tonttien myynti jatkuu Mannin alueella, ennuste kasvaa. Alkuopetuksessa oppilasmäärä on jaettu kahteen luokkaan, mutta luokkien oppilasmäärät ovat2226oppilasta/luokka.erityisryhmäätaipienluokkaaeikoulussaole. ViljakkalanjaKarhenkouluihinhakeevuosittainLavajärvenoppilaitaekaluokalle,muttaahtaudenvuoksi heitä ei voida ottaa oppilaaksi Viljakkalan kouluun. Luhalahdesta on muutamia oppilaita yläkoulussa ja alakouluun sieltä on tänä vuonna tiedustellut paikkaa yksi, mutta tätäkään oppilasta ei otettu oppilaaksi suurienluokkakokojenvuoksi. Uusin oppilasennuste on Karhen suhteen oikean näköinen. Viljakkalan suhteen se on nyt kaksi oppilasta jäljessäjakaavoituksestariippuenonoikeansuuntainenelikasvuaonvielämuutamavuosijasittenoppilasmäärät alkavat pikkuhiljaa tasaantua. Koulun oppilasmäärä kasvaa tulevina vuosina ja vakiintuu noin 260oppilaaseen. Resurssit:Tilatjahenkilöstö Karhenkouluonsopivakolmelleluokanopettajalletilojenjaoppilasmääränsuhteen.Hirsikoulunkattoja koulunjulkisivuonkorjattujailmastointiatehostettu.tarkastuksissaeioletodettuakuuttiaremontintarvetta.sisätilatkaipaavatvieläkohennustajaylläpitokorjauksiatulee.sisätiloihintarvitaantulevinavuosinaikkunaremontti,samoinlastensuihkutilatonsaneerattavajakeittiönlattiaonnotkahtanut. Viljakkalassatilatovathyvässäkunnossa,muttaovattäynnäeivättäyttymässä.Musiikkiluokkaonotettu jomuutamavuosisittenkotiluokaksielimusiikinvälineetonsullottutavallisenluokanperällejamyösyläkoululaisetistuvatekaluokkalaistenpulpeteissa(musiikinopettajankotiluokka),soittamiseeneitilaajuurikaan jää, eikä ainetta voida puutteellisen oppimisympäristönsä vuoksi tarjota valinnaisaineena. Taideluokkaotettiintänävuonnamuuhunkäyttöön,sielläpidetäänvainmuutamienluokkientekstiilityöntunteja.Muutoinluokkaonreaaliaineidenopetuksenkäytössä.Kirjastotilaonotettujovuosiasittenalakoulun luokaksi. Kirjastotilaan ei tule vettä eli käsienpesu, taulunpyyhkiminen, vesivärityöt tms. eivät onnistu tässätilassa. Yläkoulunpuolellaonnytyhteensäviisiluokkaa(7ajab,8ajaja9)ensivuonnakuusiluokkaa(9ajab). Tilojaonneljäluokkaajaluonnontiedonluokka.Näinollenjokuryhmistäjääainailmantilaa.Koulutoimii jokapäiväkloja15välilläkuljetustenvuoksi.liikuntasalissaonyksityhjätuntiklo9-15välilläjaseon iltapäivätoiminnankäytössä.yksituntionjouduttusijoittamaanklo8-9.joensilukuvuonnakaikkiliikuntatunniteivättulemahtumaanlukujärjestykseen,vaikkaryhmiäonjonytyhdistettyliikuntatunneillapienessäsalissa.saliaeisiisvoijakaajavaaratilanteitasyntyy.myöslajejaonkarsittava.liikuntatuntejapide-

13 12 täänsateellajapakkasellamyöskouluneteisaulassa,koskasaliineimahdukuinosaryhmää(tytöttaipojat yleensä). Tilanpuutenäkyyjokaikessa.Ruokailussaonesikoulunjahenkilökunnankanssaruokailijoitanoin260ja paikkoja 62. Kotitalousluokka on varustettu vain neljällä hellalla tavanomaisen kahdeksan hellan sijaan, tekniseentilaaneimahdu16oppilasta,joseioleuseampaaopettajaatilanmuodonvuoksi. Opettajillaonpaljonylituntejajaopettajiatullaantarvitsemaanlisää.Koulutoimiipitkällekaksoiskelpoisilla opettajilla. Akuutti tarve on luokanopettajalle, joka voi opettaa yläkoulun liikunnan (pojat). Erityisopettajia on kaksi 280 oppilasta kohti. Yläkouluun tarvitaan vuoden kuluttua toinen matemaattisten aineidenopettaja. Koulumatkat SuurinosaViljakkalanoppilaistakulkeekouluunkoulukyydityksellä,koskaManninjaViljakkalanvälinen maantie luokitellaan vaaralliseksi tieksi. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen tälle alueelle säästäisi merkittävästikoulukyydityskustannuksia.linja-autovuorotovatvähentyneetjaseonaiheuttanuttaksien käytönlisääntymistäalueella. Toiminnanedellytyksettulevaisuudessa Viljakkalan koulun oppilaaksiottoalue (sekä Karhe että Viljakkalan toimipisteet) liitettiin Ylöjärven kaupunginhallituksenpäätöksellä( )yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,mutalan, Takamaan ja Vahannan koulujen kanssa. Oppilaat tulevat edelleen samalta oppilaaksiottoalueelta kuin ennenkin. Vanhojen oppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaanaloittaessakoulupolkunsaperusopetuksessaylöjärvellä. KarhenkoulullaonpysyväVihreälippujatahtoasensäilyttämiseen.Karheonkyläkoulujaaktiivisenkylän keskus.kyläläisetovatylpeitäkoulustaanjaseonkokoyhteisölletärkeäjasenkanssatehdäänyhteistyötä. Viljakkalaonaidostiyhtenäiskoulu.Kaikkiopettajatopettavattaiovaterivuosinaopettaneetsekäala-että yläkoulun puolella eli vaihtotunteja on paljon. Tieto oppilaista siirtyy ja opettajat ja oppilaat ovat tuttuja keskenään. Koko koulu tekee paljon koulun projekteja: Sirkus 2011, Leikkimökki 2012 tai liikuntapäivä, jossakokokoululiikkuusekaryhmissä1-9.ala-jayläkoulunrajaonmonessaasiassapoistunutjasäännöt ovatyhtenevät.koulullaonvainyhdetopetusvälineetmonessaasiassajavainyksikuvataide-taikäsityövarasto.luokissaeipidetäomiavarastoja,vaankaikkionyhteistä. Kaikkikouluntilatovatnytopetuskäytössäjaerikoisluokatonotettuyleisopetuksenkäyttöön(eitekninen työeikäluonnontieto).syksyllä2014ontilaaoltavaenemmän.oppilasaluettaonvaikeamuuttaa.viljakkala on alueena laaja ja koulurakennuksia on vain kaksi. Koulujen välillä on matkaa 12 km ja rajalla ei asu oikeinketään,vaan asumus onkylienympärillä.karhelleeimyösmahduenempääoppilaita.kuljetukset ovat jo nyt haastavia. Takamaalle ja Mutalaan matkaa tulee parikymmentä kilometriä koululta, Mannin alueelta Hämeenkyrön suuntaan lähin koulu on Kyröskoski. Hämeenkyrön kouluverkkoa karsittiin kaksi vuotta sitten ja Kyröskoskelle siirrettiin Kostulasta 50 oppilasta ja koulu on täynnä. Yksittäisiä oppilaita voiainajonnekinmahtua,muttaratkaisuseeioleviljakkalantilaongelmaan. Akuutti pula alakoulun puolella on yksi luokkatila ja yläkoulun puolella yksi luokkatila, musiikinluokka kokokoulunkäyttöönjakirjastoluokkaaeiolesuunniteltuluokaksielilisäätarvittaisiinneljäluokkaa,koulunkasvaessaviisiluokkatilaa. Sisäliikuntatilanlisätarveonsuuri.Liikuntasalion17 metriäpitkäja aikuistenlentopallokentänpituus18metriäelitilaonpienijatehtyaikoinaankolmiopettajaisenkouluntarpeisiin.vuonna1972ennakoitiinkoulunmuuttuvanviisiopettajaiseksi.nytopettajiaon19.

14 13 Kylällä olevista Ylöjärven kaupungin omistamista tiloista on yhden vuoden kokemus remontin ajalta. Luokkakoot ovat nyt suuremmat kuin silloin ja vain valtuustosaliin mahtuu nykykokoinen luokka. Siellä toimii nytnuorisotila. Kaikki muut tilat ovat matalia ja/tai pieniä ja/tai niissä ei ole mitään pihatilaa. Ilmanvaihto/ilman riittäminen vaatii kaikissa tiloissa investoinnit, samoin tietoverkko ja koneet oppilaskäyttöön.kaikkimateriaalijaopetusvälineetovatpääkoululla.henkilöstöähuolettaamyösse,ettävahva yhtenäiskoulun henki ja työtavat saadaan nopeasti tuhottua. Lisäksi haastetta aiheutti siirtyminen edes takaisin:lapsiltasevieaikaaopetuksestajaopettajansiirtyminenopetuspisteestätoiseenonkallistaopettajien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Nykytilanteessa koulun sijoittelu useisiin paikkoihin tarkoittaisi jatkuvaa opettajien talon vaihtoa vaihtotuntien takia. Koulun virkarakenne perustuu kaksoiskelpoisiin opettajiinjaaineopettajien(englanti,fysiikka,osinäidinkieli,biologia)opettamiseenmyösalakoulussa. Koulullatoimiiesikoulujasilläonkaksiluokkatilaa.Akuutissatilantarpeessanämäluokattoimisivatehkä jakotuntiluokkina,niihinmahtuupulpettienkoostariippuennoin1012pulpettia.yhteiskäyttöäesikoulunkanssamietittiin,muttaseeitoimi.pienillekuusivuotiaillevaratutkalusteeteivättoimiyläkoululaisilla,huonostiedesalakoulussa,elivaihtoehtoolipurkaataideluokankuvataidetunnitpois. Viljakkalankoulunoppilaistaonkuljetusoppilaitanoin130,jotenkoulunalkamis-japäättämisaikojenporrastaminen ei onnistu. Kahden kaukana toisistaan olevan tilan ratkaisut käyvät huonosti tilapäisratkaisuksi, mikäli edes riittävän suuria ja ilmanvaihdoltaan riittäviätiloja jostain löytyy valtuustosalin lisäksi. Koulunlisätilantarvejatkuuniinpitkällekuinennusteetmenevätjalaskuaoppilasmäärässäeinäy.Viljakkalankoulullapuhutaanpysyvästälisätilanjalisärakentamisentarpeesta. Viljakkalankouluntilaongelmienratkaisemistaarvioidaanalaluvussa5.1. Kuva:EsikoululaistentilaonaidattuViljakkalankoululla.

15 14 Mutalankoulu MutalankouluonKeski-Ylöjärvelläsijaitsevaalakoulu(luokat1-6). Koulu onoppilaslähtöinenoppimisympäristö, jossa maalaiskoulun historiallinenhenki nivoutuu mutkattomasti nykyaikaisen opetus-/oppimisteknologiantuomiin mahdollisuuksiin. Nykyinen toimiva koulurakennusrakennettiin1899.rakennukseentehtiinlaajennusosa1970-luvunloppupuolella.silloinkouluun saatiinliikuntasali,teknisentyöntilatsekäopettajainhuone.mutalankoulutäyttisyksyllä vuotta. Mutalankoulualaajennettiinjasaneerattiinvuosina Nytkouluavoidaankutsuamonipalvelukeskukseksi,rakennuksessatoimiimyöspäiväkotijaYlöjärvenseurakunta. Oppilasmääränkehittyminen Oppilaita koulussa oli 1980-luvun melko tasaisestinoin luvulla alkoi oppilasmäärä kasvaa niin, ettälukuvuonna olioppilaitajo luvullesiirryttäessäoppilaitaolin.80.Alkavallalukukaudella opiskelee Mutalan koulussa 120 oppilasta. Oppilaat on jaettu perusopetusryhmään. Koululle leimaaantavaaonkuljetusoppilaidensuurimäärä.etelästäkyöstilänsuunnaltakulkeeoppilaita kouluunlinja-autolla.taksikerääoppilaitamm.otavallasta,kuljusta,kyrönlahdestajalänsi-teiskontien varrelta.kuljetustenjärjestäminenonhaastesinänsä,kaikkienluokka-asteidenoppilaattarvitsevatkyyditystäkouluunkäytännössäjokasuunnalta. Vuonna 2008 laadittu oppilasennuste ilmoittaa oppilasmääräksi alkuvuosina (2008-)noin 10 oppilasta toteutunuttavähemmän.vuosina2012ja2013ennusteenoppilasmääräonn.20oppilastatodellistaoppilasmäärääpienempi.(vrt.syksy2013ennuste99oppilasta,toteutunut120 oppilasta).koulun oppilasmääräonkasvanutennusteitanopeammin. Uuden ennusteen mukaan Mutalan koulun oppilasmäärä tulee kasvamaan n. 10 oppilaalla ja pysymään tasaisena lukuvuoteen asti. Todennäköisesti oppilasmäärän kasvu tulee kuitenkin olemaan

16 15 tätä nopeampaa. Pienessä koulussa muutamankin oppilaan ylipaikat tuntuvat käytännön järjestelyissä suurtakouluaenemmän. Resurssit:Opetustilatjahenkilöstö Mutalankouluontäynnä.Luokkatilojensuhteensaatiinjatkoaikaa,kunsyksyllä2013aloittanutta1.luokkaa(25opp.)eijaettukahteenopetusryhmään.Tällähetkelläoppilasmäärämahtuutiloihin,ahdastatosin on.vuonna2015koulunaloittaaennusteenmukaan34koulutulokasta,tuolloineinykyisiintiloihinenää mahduta.henkilökunnansosiaalitilatovatkooltaanriittämättömät.esikoulujailtapäivätoimintatoimivat samassaot2:ssa.samantilankäyttönäihinerityyppisiintarkoituksiinasettaaomathaasteensa. Toimintakulttuuri Mutalankoulullatoimiirehtori-luokanopettaja,muitaluokanopettajiaon6,joistayksionpalkattuhankerahoin. Lisäksi koulussa toimii erityisluokanopettaja sekä kolme koulunkäynninohjaajaa, jotka toimivat myös iltapäivätoiminnassa. Luokanopettajat hoitavat tällä hetkellä englannin opetuksen. Mikäli oppilasmäärä kasvaa merkittävästi, opetuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista saada koululle kieltenopetusresurssia,viimeistäänsyksyllä2016,kunruotsinopetussiirtyyuudenvaltakunnallisentuntijaonmukaisestialakoulunpuolelle. Mutalankoulullaonylisatavuotisetperinteet.Pienestäkyläkoulustayhdysluokkineenonkasvanutylisadanoppilaanpäivittäinenopiskelupaikka.KyläkouluperinteestäpyritäänmaailmanmuutostenvaikuttaessasäilyttämäänMutalankoulussatärkeänäpidettyyhteisöllisyys.Tätävaalitaanmm.perjantaisinpidettävilläkokokoulunyhteistunneilla.Kokokoulunväkikokoontuutuolloinsaliinjayhteisenosuudenjälkeen oppilaat pyritään jakamaan opetusryhmien rajat rikkoviin ryhmiin jatkamaan työskentelyä. Lukuvuonna yhteistuntienpääteemaonkiusaamisenvastainentoiminta. KouluonvarustettunykyaikaisellaesitystekniikallajaTVT-taitojakäytetäänpäivittäinolennaisenaosana oppimistaniinhenkilökunnankuinoppilaidenkintasolla. Koulukuljetukset SuuriosaMutalanoppilaistakulkeekouluuntaksilla.Maantieteellisestialueonhankala,silläkoulukyyditystaksit joutuvat tekemään pistoja päätieltä vesistön takia. Lisäksi huonokuntoiset tiet haastavat koulukuljetuksia.seuraavanaesimerkinomaisestikuvamutalankoulunalueestasekätämänlukuvuodenkoulukuljetuksista.karttaanonmerkittyoppilaansukupuolijaluokka-aste.

17 16 Toiminnanedellytyksettulevaisuudessa Mutalankoulunoppilaaksiottoalue liitettiinylöjärvenkaupunginhallituksenpäätöksellä( ) yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,takamaan,vahannanjaviljakkalansekäkarhenkoulujenkanssa.oppilaattulevatedelleensamaltaoppilaaksiottoalueeltakuinennenkin.vanhojenoppilaaksiottoalueidenrajoiltaoppilaidensijoittumistakouluihinsavoidaansäätääoppilaanaloittaessakoulupolkunsa perusopetuksessa Ylöjärvellä. Kuljetusten kannalta oppilaaksiottoa on tarkoituksenmukaista tarkastella oppilaanaloittaessakoulun. Mutalankoulutarvitseelisätilaajolukuvuoden alkaessa.NäinollenMutalaanonjokosijoitettava viipalerakennus tai otettava Mutalan tilanne huomioon Vanhan lukion remontin jälkeistä käyttöä suunniteltaessa.mikälimutalankoululleesitettäväviipale(4xot3)toteutuu,ennusteidenmukaisetoppilaatmahtuvatmutalankouluuntulevinavuosina.huomioitavaa onkuitenkinse,ettäesim.sosiaalitilatja opettajainhuoneovatalimitoitettujanykyisellehenkilökuntamäärälle. Mutalankouluntilaongelmienratkaisemistaarvioidaanalaluvussa5.2.

18 17 Vahannankoulu VahannankoulusijaitseekukkulanlaellaLempiäniemessäkilometrinverransivuunvanhaltaKuruntieltä. Vahannan koulu on 1.-6.luokkien alakoulu. Vahannan koulu on perustettu 1921, jolloin rakennettiinpuinen koulurakennus. Tämä koulurakennus purettiin 1950-luvun alussa, jolloin rakennettiin uusi koulurakennus.koulutoimineljänopettajanyhdysluokkakoulunapitkään luvuilla.Oppilasmääränkasvun myötä jouduttiin 1990-luvulla jakamaan ryhmiä ja ottamaan käyttöön tilapäistiloina mm. opettajien asuntolanhuoneistostatehtytila. Koulurakennusta laajennettiin ja peruskorjattiin vuosina Vanhasta asuntolasta remontoitiin päiväkotitilojajaterveydenhoidontilojamonipalvelukeskukseksi. Oppilasmääränkehittyminen Oppilasennusteet ovat pitäneet hyvin paikkansa viimeisten viiden vuoden aikana. Muuttoliike aiheuttaa vuosittain vain muutaman oppilaan heiton ennusteesta. Uusimman oppilasennusteen mukaan Vahannan koulunoppilasmäärätuleelaskemaanjopa137oppilaaseenseuraavienkuudenvuodenaikana. Koulunnykytilatontarkoitettukorkeintaan200oppilaankäyttöön.Tällähetkelläoppilaitaon184jakaikkiOT-tilatovatkäytössä.Tekstiili-kuvataideluokkaajakirjasto-musiikkiluokkaakäytetäänyhäaineopetustiloina,samoinentiseenperunakellariinrakennettuaatk-luokkaa.Tilatovatsiisriittävät. MuiltaoppilasalueiltaeioletullutoppilaitaVahannankouluunlukuunottamattamuutamiakeskenalakoulunmuuttaneita,jotkahaluavatjatkaakoulussa. Antaverkka-Mutala-osayleiskaavahyväksytäännäillänäkyminv.2014.Kaavamahdollistaauusientonttipaikkojenrakentamisen.TämätuouusialapsiperheitäkylällejaoppilaitaVahannankouluun.Laskelmien mukaanuusiaoppilaitatulisitulevienvuosienaikanakaikenkaikkiaankorkeintaan90.käytännössäoppilasmääränkasvutuskinonnäinsuuri. Kunotetaanhuomioonsekäoppilasennusteettätulevaosayleiskaava,voipäätellä,ettäVahannankoulun oppilasmääräsaattaaaluksijonkinverranlaskea,muttatuleerakentamisenmyötävuoteen2020mennessätaaskasvamaan.oppilasmäärätuskinkasvaakuitenkaanyli200oppilaankriittisenrajan.uusiatilojaei siisnäillänäkymintarvita. Perusopetusryhmien määrä ja sitä myötä henkilöstön määrä tulevat välillä laskemaan. Ikäluokat ovat useinjuuri25oppilaantietämillä,jotentarpeenonmyöslinjata,muodostetaankoyhdysluokkiavaiei.nykyisetopettajatovatvakinaisissaviroissa,jotenainakinyksivirkasiirtotoiseenkouluunonmahdollisesti tulevaisuudessatarpeen.

19 18 VahannankoulunoppilaaksiottoalueliitettiinYlöjärvenkaupunginhallituksenpäätöksellä( ) yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,mutalan,takamaanjaviljakkalansekäkarhenkoulujen kanssa.oppilaattulevatedelleensamaltaoppilaaksiottoalueeltakuinennenkin.vanhojenoppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaan aloittaessa koulupolkunsa perusopetuksessaylöjärvellä.koskakoulummeoppilasmääränäillänäkymintuleelähivuosinalaskemaan, ei ole syytä miettiä oppilasalueen muuttamista. Rajanvetoa Mutalan ja Vahannan oppilasvirtojen välillä tullaanvarmastitekemään. Vahannan koululla on paljon koulukuljetuksia oppilaaksiottoalueen maantieteellisten haasteiden vuoksi. Oppilassaattaanähdäkoulunjärvenyli,muttamatkaakoululletietäpitkinonuseitakilometrejä. Kuva:Vahannankoulunpihapiirissäsijaitsevassavanhassaopettajienasuntolassatoimiipäiväkotijailtapäivätoiminta.

20 19 Takamaankoulu Takamaan koulu sijaitsee Ylöjärvenkeskustan luoteispuolella, noin seitsemän kilometriä kaupungin keskustasta. Takamaa on 1.-6.luokkien alakoulu. Takamaan koulun historia on yli sadan vuoden mittainen. Ensimmäinen koulurakennus sijaitsee nykyisen Vanhankouluntien varressa n. neljän kilometrin päässä nykyisestäkoulusta.malmilöydötparosjärvenalueeltajohtivatoutokumpuoy:nkaivoksenrakentamiseen v.1942.työntekijöidenmääränkasvunjohdostamyöskouluikäistenlastenmäärälisääntyi.tarvittiinuusi koulu. Se valmistui kylän keskelle nykyiselle paikalle Viljakkalantien varteen v Aluksi koulu toimi kolmiopettajaisena.oppilaitaoliallesata.koulualaajennettiinkaksikerroksiseksivuonna1956.opettajia olisilloinkuusi.kaivoksenlakkauttamisenjälkeenkoulunoppilasmäärälaskiniin,että1960-luvunlopussa kunnanvaltuusto lakkautti neljännen opettajan viran. Peruskouluun siirtymisen jälkeen opetettiin yhdysluokissaoppilasmääränollessaallesadan. Oppilasmääränkehittyminen Vuosituhannen vaihtuessa oppilasmäärä alkoi kasvaa omakotitalorakentamisesta johtuen. Koulu oli ns. yksisarjainenjaoppilaitahiemanylisata.elokuussa2007ekaluokkalaisetjaettiinrinnakkaisluokkiin.oppilaitaolisilloin119.syntyvyydestäjatakamaallemuutostajohtuenoppilasmääräolivoimakkaassakasvussajakoulutarvitsilisätilaa. Vuonna2010nykyinenmodernimonipalvelukeskusotettiinkäyttöön.Kouluntäydellisensaneerauksenja laajentamisen lisäksi pihaan rakennettiin kokonaan uusi päiväkoti ja seurakunnan tiloja. Tällä hetkellä koulussaonoppilaita203.oppilaatonjaettuluokilla1.-5.perusopetusryhmiäonnyt11.ensilukuvuonna koulunrakennettatuleearvioidaikäluokkienoppilasmääränsuhteessamiettien,milläluokka-asteillarinnakkaisialuokkiatarvitaan,kunoppilaitaonnoin luvulla koulun oppilasmäärä on kasvanut voimakkaasti ja reilusti enemmän kuin oppilasennusteet olisivatantaneetodottaa.tähänkasvuunonollutsyynävilkasomakotirakentaminenjamonilapsistenlapsiperheiden muuttaminen alueelle. Viime vuosina uusi päiväkoti sekä kunnostettu ja nykyaikaisella opetusteknologiallavarustettukoulukinovatolleetvetovoimatekijöitä. Oppilasennusteen( )mukaankoulunoppilasmäärätuleeolemaanseuraavallaviisivuotiskaudella varsinvakaavaihdellen oppilaanvälillä.vuosina koulunaloittavanikäluokankoko

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Oheismateriaali / sivltk 12.5.2015 39 vapltk 26.5.2015 38 MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän Investointi,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän muutos Investointi, vuodet, Esitykset / huomiot Keskusta 950 Moision

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien Sivu 1 / 6 Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2012 lukien Rehtori toimittaa koulun tva-jaosta yhteenvedon henkilöstöpäällikölle, opetuspäällikölle sekä palkkasihteerille

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Iitin perusopetuksen kouluverkko

Iitin perusopetuksen kouluverkko Iitin perusopetuksen kouluverkko Va.sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen 26.11.2013 303 / 12.00.00 / 2013 Iitin asukkaat iän mukaan 0-14 15-64 65- Asukasennuste ikäryhmittäin Ikäluokat yht 2010 2015 2020

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen

Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessi Opetuspäällikkö Leena Pöntynen OPS-prosessin eteneminen Ylöjärvellä Tammikuu 2014/ Seudullinen ja kunnallinen organisaatio ja vetovastuu Valtakunnallinen OPH Seudullinen ohjausryhmä Pj. Matti Hursti, Yvistä osallistuu Seudulliset kokonaisuusryhmät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen

Palveluverkon kehittäminen Palveluverkon kehittäminen 19.11.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset opetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Kouluverkkoselvityksen taustalla on Porin kaupungin talousarvion kirjaus, jonka mukaisesti koulutoimi toteuttaa lukioverkon osalta vuoden 2013 aikana laajan selvityksen.

Lisätiedot

lukion tiimioppimisen malli ja hyvinvointikysely.

lukion tiimioppimisen malli ja hyvinvointikysely. Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet:. Ylöjärvi on aktiivisesti mukana 2. Asteen koulutuksen järjestämistä koskevien rakenteellisten muutosten suunnittelussa (viite:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPAS. 3. luokalta alkavat erikoisluokat 5 L X 9. 3 o

PERUSOPETUKSEN OPAS. 3. luokalta alkavat erikoisluokat 5 L X 9. 3 o ä 6 h PERUSOPETUKSEN OPAS k 7 2 m 8 3. luokalta alkavat erikoisluokat 4 A 1 R C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q 2014 Sisältö Oppilasvalinta Alhaisten koulun kielipainotteiselle luokalle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Kurun Ylöjärven KUNTALIITOSSELVITYS. Sivistyspalvelut

Kurun Ylöjärven KUNTALIITOSSELVITYS. Sivistyspalvelut Kurun Ylöjärven KUNTALIITOSSELVITYS Sivistyspalvelut Raportti ohjausryhmälle, huhtikuu 2007 (luonnos 25.04.2007 / Matti Hursti) Työryhmä: Anja Elomaa (pj) Maire Menlös Virnareeta Hanhilahti Helena Koskinen

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 1.13,60 2 Hakkarin koulu, Lempäälä 1.20,32 3 Pitkäjärven koulu, Kangasala 1.21,98 4 Nokianvirran koulu, Nokia 1.23,02 Alakoulu tytöt

Lisätiedot

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015 Vuosaaren alueen palveluverkko Asukasilta 26.10.2015 Ohjelma klo 18.00-18.05 avaus Aluepäällikkö Taina Tervonen klo 18.05-18.45 alustukset Tietokeskus järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Vuosaaren alueen

Lisätiedot

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi Koulu keskellä kylää n n n n Lotilan koulu vuodesta 1955 Musiikkiluokat vuodesta

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN KOULUTILAT 2015 2020 SELVITYS KOULUTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ JA OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 17.2.2015

KEMPELEEN KUNNAN KOULUTILAT 2015 2020 SELVITYS KOULUTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ JA OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 17.2.2015 KEMPELEEN KUNNAN KOULUTILAT 2015 2020 SELVITYS KOULUTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ JA OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 17.2.2015 1 SELVITYS KOULUTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ JA OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 17.2.2015 Sisällys 1. Johdanto

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

MATKUSTAJASTA. Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI

MATKUSTAJASTA. Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI MATKUSTAJASTA Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO KULJETTAJAKSI JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ALKU KAUHAJOELLA Joustava perusopetus JOPO -hanke käynnistyi tammikuussa 2006, kun opetusministeriö myönsi määrärahaa

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 25.09.2013 Sivu 1 / 1 3801/12.01.02/2013 195 Englanninkielisen perusopetuksen valintamenettelyn tarkentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. (09) 816 52051 Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista

Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista 20.9.2016 Lasten määrä 2014-2016 Lasten määrä Kunnallinen varhaiskasvatus Palveluseteli Yhteensä 2015 31.1.2015 2013 (+64) 149 2162 28.2.2015 2018 (+5) 155 2173

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa selvittänyt työryhmä RAPORTTI Elokuu 2014

Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa selvittänyt työryhmä RAPORTTI Elokuu 2014 Paraisten etelä- ja länsiosien kouluverkkoa selvittänyt työryhmä RAPORTTI Elokuu 2014 (Käännös) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Paraisten kaupungin kouluverkko... 2 3. Yleistä selvityksen kohteena

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

Pöytyän koulut. 1.Auvaisten koulu Auvaistentie 25 21860 Auvainen. Ennuste

Pöytyän koulut. 1.Auvaisten koulu Auvaistentie 25 21860 Auvainen. Ennuste Pöytyän koulut Liite 1 1.Auvaisten koulu Auvaistentie 25 21860 Auvainen Koulun oppilasennusteet ovat tasaisia, oppilasmäärä pysyttelee noin neljässäkymmenessä. Sijainniltaan koulu on Pöytyän kouluista

Lisätiedot