Kouluverkkoselvitys 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouluverkkoselvitys 2014"

Transkriptio

1 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä

2 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan aloittaaYlöjärvenkaupungissataloudentasapainottamisohjelman.Projektintavoitteenaonvuosikatteenparantaminenmiljoonallaeurolla ja velkaantumisen pysäyttäminen 500 euroon per asukas. Tasapainottamisohjelmaan kirjattiin sekä tasapainottamistoimenpiteitä suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksisekäselvitys-jakehityshankkeita,jotkaovatkohteita,joistaodotetaansaatavansäästöjätai toiminnan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat tasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja vaikutukseltaanmoniulotteisempiajavaativaterillistäselvittämistävuoden2013aikana. Selvityshankkeenasivistysosastolleasetettiinkouluverkkoselvityksenlaatiminenperusopetuksenkouluista koulujen rakenteellisten mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Aikatauluksi hankkeelle asetettiin valmis selvitys Kunnanperusopetuksenoppilaidenmääräonkasvanuttasaisesti2000-luvunalkuunsaakka,jonkajälkeen kasvu on ollut kunnan kokoon nähden räjähdysmäistä. Kolmen tuhannen oppilaan raja ylitettiin 2003, 4000 meni rikki Ylöjärven koulujen oppilasmäärä kasvaa tasaista noin 100 oppilaan vuosivauhtia perusopetuksessa.5000oppilaanrajapyykkisaavutettaneenennenvuotta2020. TässäselvityksessäkäytetäänrakenteenaKuntaliitonsuositustapäätöksentekomenettelyssäkouluverkon muutoksissa(päivitettymuistio ).lisäksiselvityksessäarvioidaanennakkoonpäätöstenvaikuttavuutta.kuntaliitonohjeistuksenmukaisestitässäasiakirjassahahmotellaanmyöskunnantaloudellisen tilanteen kehitystä ja määritellään periaatteet oppilaaksiotolle. Jokainen koulu tai yhteinen oppilasalue käydäänläpiomanayksikkönäänpohjoisestaetelään.kokokuntaaoppilaaksiottoalueenaankäyttäviäerityiskoulujakäsitelläänomanalukunaan.lopussaarvioidaanmuutamienpikaistaratkaisuavaativienoppilasalueidentaikoulurakennustentulevaisuudenmahdollisuuksiamuutaminevaihtoehtoineen.mahdollistenuusienyksiköidenoppilashuollollistentoimienselostaminenjätetäänpedagogiseensuunnitteluun. Ylöjärvellä LeenaPöntynen Opetuspäällikkö

3 2 2.Kunnantaloudellinentilannejasenkehitys Ylöjärvenkaupunkionolluttaloudellisestivahvajatasapainoinenkunta.Tilinpäätöksetovatolleetsäännönmukaisesti1990-ja2000-luvuillaylijäämäisiä. Vuoden2009jälkeenkaupungintaloustilanneonkuitenkinheikentynytnopeastijavuoden2012tilinpäätöksessätuloslaskelmaosoittijo4.4miljoonaneuron alijäämää.taloudenheiketessäkaupunginlainamääräonkasvanutnopeasti.vuoden2012 lopussalainamääräoli2.472euroa/asukas.huolestuttavantaloustilanteentakiakaupunginvaltuustohyväksyivuodelle 2013säästöohjelman,jollaontavoiteltu3.7miljoonaneuronvähennystäkäyttömenoihin. Taloudenkiristymiseenovatvaikuttaneetmonettekijät:verotulojenheikkokehitys,mittavattalonrakennusinvestoinnit, valtionosuuksien leikkaukset sekäkäyttömenojen voimakas nousu suhteessa käyttötaloustuloihin.käyttö-jainvestointimenojenkasvuntaustallaonerityisestiasukasmääränkehitys.nettokasvu 2000-luvullaonollut300700asukasta/vuosi. Ongelmia on ollut myös talousarvion toteutumisessa. Viime vuosina kaupunginvaltuusto on joutunuthyväksymään muutostalousarvioissa käyttömenoihin miljoonien eurojen menolisäyksiä. Niistä huolimatta tilinpäätöksiinonkirjattumerkittäviämäärärahojenylityksiä. Verotuloennusteiden ja alustavien valtionosuuslaskelmien perusteella vuoden 2014 näkymät ovat edelleen heikentymässä. Tulopohjan kasvu jää vaatimattomaksi, jonka takia käyttötalousmenoihin kohdistuvaankasvupaineeseeneivoidavastata.tästäsyystäkaupunginhallituspäättisisällyttäävuoden2014talousarvion laatimiseen uuden, tällä hetkellä yli 3.0 miljoonan euron talouden tasapainotustavoitteen. Käytännössätämätavoitetarkoittaakonkreettisestisekäpalveluverkonkarsintaaettäpalvelujenlaadunheikentämistä. 2.1Kouluinvestoinnit Ylöjärven kaupunki on 1990-luvun alkupuolelta asti toteuttanut keskeytyksettä laajoja kouluinvestointihankkeita.niidenperusteinaovatolleetsekävoimakkaastaoppilasmääränkasvustaaiheutunutkoulujen tilapulaettäkoulurakennustenheikkotalotekninenkunto luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: Soppeenharjunyläkoulu,uudisrakennus,myösterveydenhuollontilojajanuorisotila Veittijärvenalakoulu,uudisrakennus,myöspäiväkoti,terveydenhuollontilojajanuorisotila Moisionyläkoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollontiloja 2000-luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: Vahannanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollontilojajapäiväkoti Mutalanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myösterveydenhuollonjapäivähoidonsrk:ntiloja Asuntilanalakoulu,uudisrakennus,myösterveydenhuollontiloja YlöjärvenYhtenäiskoulu,peruskorjausjalaajennus,myösTyöväenopistonjapäivähoidontiloja Takamaankoulu,peruskorjausjalaajennus,myöspäiväkotijaterveydenhuollontilojasrk:ntiloja Metsäkylänkoulu,peruskorjausjalaajennus 2010-luvullatoteutetutlaajatkouluinvestoinnit: KoulutuskeskusValo:Ylöjärvenlukio,Tredu,Yrityshautomo,Työväenopisto,Lisäopetus Siivikkalanalakoulu,peruskorjausjalaajennus,myöspäiväkoti,neuvolajanuorisotila Suunnitteluvaiheessa:Moisionkoulu,vanhanlukiontilojenperuskorjaus Suunnitteluvaiheessa:Metsäkylänkoulu,laajennusyhtenäiskouluksi Suunnitteluvaiheessa:Ns.viipalelaajennuksetViljakkalanjaMutalankouluihin

4 3 Edellämainittujenlaajojenkouluinvestointienlisäksi2000-luvullaontoteutettusuppeampiakouluinvestointeja: Keihäslahdenyhtenäiskoulu:peruskorjaus-jamuutostöitä Vuorentaustanalakoulu:peruskorjaus-jamuutostöitä,mm.musiikkiluokka Karhenkoulu:vesikatonkorjaus,ulkomaalaus Asuntilankoulu:muutostöitä Veittijärvenkoulu:muutostöitä Moisionkoulu:lisäsiipi(kaksiluokkatilaa)jamuutostöitä 2.2Opetustoimenkäyttötalous Ylöjärven kaupunki Koulutustoimen yksikkökustannukset 2012 oppilas- HUOM! opp.määrä kustannukset /oppilas kuljetuskust. ERITYISKOULUT Kaihari , Vaikeimmin kehitysvammaisten valtionosuus Vanha koulu , Pienluokat , YHTENÄISET PERUSKOULUT Yhtenäiskoulu , Keihäslahti , Viljakkala , Karhe , alkaen osa Viljakkalan koulua. YLÄKOULUT Moiso , Soppeenharju , SUURET ALAKOULUT (>300oppilasta) Metsäkylä , Siivikkala , Kaksi toimipistettä syksyllä 2012 Veittijärvi ,57529 Kolme toimipistettä kevään 2012, kaksi syksyllä 2012 PIENET ALAKOULUT (<300 oppilasta) Mutala , Takamaa , Vuorentausta , Vahanta , Taulukossakaikillekouluilleonlaskettukeskimääräisetruokailu-jasiivouskustannukset.Todellisuudessa suurtenkoulujenyksikköhintaolisivielähalvempijapientenvastaavastikalliimpi.

5 4 3.Kuvausnykyisestäkouluverkostaperusopetuksenkoulujenosalta Ylöjärven perusopetus käsittää seitsemän alakoulua, kaksi yläkoulua, kolme yhtenäistä peruskoulua ja kaksierityiskoulua.lisäksiosanasoppeenharjunkouluatoimiikoulutuskeskusvalossasijaitsevalisäopetuksen luokka (10.lk) ja osana Vanhaa koulua Moision koulun tiloissa toimii joustavan perusopetuksen luokka(jopo).muissakouluissaopiskellaanoppiainejakoisenopetussuunnitelmanmukaisestijakaiharin koulullajokooppiainejakoisestitaitoiminta-alueittaisenopetussuunnitelmanmukaisesti. 3.1Oppilaaksiotto Lainsäädännönmukaanopetuksenjärjestäjäelikuntaosoittaatoistaiseksitaimääräajaksioppivelvolliselle ja esiopetukseen oikeutetulle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan oppilaan omallakielellä,jollakuntaonvelvollinenjärjestämäänopetusta(pol6 ).Säännöksettarkoittavatsitä,että kunnanontehtäväpäätösoppilaanlähikoulustataimuustaopetuksenjärjestämispaikasta. Seuraavassakuvataannykyinenperuskoulutuksenkouluverkko(1.-9.luokkienosaltasekäesiopetussiltä osin,kunsetapahtuukoulujentiloissa)kunnanpohjoisosistaeteläänpäin.lopuksikuvataanneerityiskoulut,joidenoppilaaksiottoaluekattaakokokunnan.lopuksikuvataanmyösiltapäivätoiminnanjärjestämistilatkaupungissa.selvityksessähuomioidaannykyistenkoulutilojen kuntojatilojenkäyttömuuhunkuin opetustarkoitukseen, pedagogiset seikat, lähikoulun osoittamismenettely, koulukuljetukset yksittäisten koulujenosaltasekäarvioidaannykyisiätilojasekähenkilöstönpätevyyttäolemassaolevienoppilasennusteidenavulla. Ylöjärvelläonperinteisestiollutkäytössäoppilaaksiottoalueet,joidenalueeltaoppilaatovattulleetkyseiseenkouluun.Toiseenkouluunonvoinuthakeatoissijaistaoppilaspaikkaahuoltajananomuksellajaopetuspäällikön(ennen sivistystoimenjohtajan)päätöksellä.Alueetovatuusiutuneetsitämukaa,kun uusiateitäonrakennettu.keväällä2013kaupunginhallituspäättiyhdistääkeihäslahden,viljakkalan,karhen, Mutalan, Vahannan ja Takamaan oppilasalueet. Näillä alueilla opetuspäällikkö määrittää oppilaalle lähikoulun,johonrehtoriottaaoppilaaksi.päätökselläontarkoitusvoidahallitakasvavanoppilasmäärän tuomiapaineitaerikouluissa.jatkossaolisitarkoituksenmukaisestapoistaaoppilaaksiottoalueetkaikilta alueilta ja sijoittaa oppilaita asuinpaikkansa, koulukyyditysten sekä oppilasryhmien suhteessa optimaalisesti. Ylöjärvenkaupunginperusopetuksessaoppilaalleosoitetaanlähikouluomanoppilaaksiottoalueenmukaisesti.Keihäslahden,Viljakkalan,Mutalan,TakamaanjaVahannankouluillaonyhteinenoppilaaksiottoalue. Tämänmyötävoidaanhuolehtia,ettäsamanalueenkoulujenopetusryhmäkootpysyvättasapainossa. Ensisijainenoppilaaksiotto Jos alueella on yksi koulu, niin lapsella on oikeus käydä sitä peruskoulua. Jos alueella on useampi koulu, niin lapselle osoitetaan lähikoulu sen mukaan, että koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt sekäkouluntilaresurssitjaryhmäkoothuomioonottaen.oppilaanhuoltajallaonmahdollisuusesittäälähikoulutoive.lähikoulutoivehuomioidaan,mikäliseonem.kriteereihinperustuenmahdollista.lähikoulu onjokinoppilasalueenkouluista,muttalähikouluksieiainaosoitetamaantieteellisestilähintäkoulua.lähikoulujalähinkouluvoivatsiisollaeriasia. Nuoremmallelapsellekouluosoitetaanvanhemmansisaruksenmukaan,joshuoltajatniinhaluavatjajos häneiolejokoulunylimmälläluokalla.

6 5 Perusopetusryhmätmuodostetaanvuosiluokilla1.-6.siten,ettäjakamattomanryhmänkokoon: vuosiluokilla1.-2.enintään24oppilastajavähintään14oppilasta. vuosiluokilla3.-6.enintään29oppilastajavähintään14oppilasta. Yhtäläinen oikeus oman oppilaaksiottoalueen kouluun on myös koulunsa vuotta ennen oppivelvollisuusikääaloittavallalapsella,jokaonsaanutkoulunkäyntioikeudenperusopetuslain27 :nnojallasiinämainittujentutkimustenperusteella. Oppilaat,joillaonerityisentuenpäätös,onensisijainenoikeuskäydäsitäkoulua,jonkalautakunnanvahvistamallaoppilaaksiottoalueellahänasuu.Joslähikoulueipystyjärjestämäänlapsentarvitsemiatukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat saatavilla. Oppilaaksiotto erityisopetuksenpienluokalletapahtuuyhteistyössähuoltajienjaopetushenkilöstönkanssasekämahdollisestiasiantuntijalausuntojenperusteella. Kunoppilaalleonosoitettulähikoulu,rehtoriottaaoppilaanoppilaaksi.Rehtorisijoittaaoppilaatopetusryhmiin.Ylöjärvellälähikoulunosoittaaopetuspäällikkö. yhdysluokanjakamattomanopetusryhmänkokoonvuosiluokilla1.-2.enintään22javuosiluokilla3.- 6.enintään24oppilastajamolemmissavähintään12oppilasta. Vuosiluokilla7.-9.opetusryhmätmuodostetaansiten,ettäopetusryhmienkeskimääränkokokoulussaon 20,0oppilasta. Vuosiluokilla1.-6.jaetunopetusryhmänkokoonvähintäänoppilasta.Yhdysluokanjaetunopetusryhmän kokoonvähintäänoppilasta. Erityisopetuksessanoudatetaanperusopetuslainja asetuksenmukaisiaryhmäkokoja.opetuksenjärjestäjä päättää tarpeen mukaan maahanmuuttajien opetuksen järjestelyistä ja opetusryhmien koosta. Opetusryhmätmuodostetaanyhdeksilukuvuodeksikerrallaan. Toissijainenoppilaaksiotto Perusopetuslain 28 :n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä omassa asuinkunnassaan muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, valtion tai yksityiseen kouluun tai toisen kunnan kouluun. Tällöin on kysens.toissijaisesta koulusta.näilläkouluillaeikuitenkaanolevelvollisuuttaottaaoppilastaoppilaakseen,vaanensisijainenoikeusoppilaspaikkaanonniilläoppilailla,joidenlähikoulukyseinenkoulu on. Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessaoppilaaksiotossa.kouluunvoidaanottaaoppilaitaenintäänsemäärä,mikämahtuuolemassaoleviinopetusryhmiin. Toissijaisestaoppilaaksiotostapäättääopetuspäällikkö.Koulunrehtoriarvioiainatilannettapedagogisinperusteinhuomioonottaenoppilasryhmänerityispiirteetsekäkäytettävissäolevattilatjahenkilöstösekäkouluunkohdistuvamuuttoliike.Näinollensuositusryhmäkoostaeivälttämättätoissijaisen oppilaaksiotonollessakyseessäpidetäkiinniedellämainituinperustein. Toissijaisenoppilaaksiotonkriteereitänoudatetaanseuraavassatärkeysjärjestyksessä:1.oppilasasuu Ylöjärvellä2.oppilaanterveydentilaanliittyvätaimuuerityinensyy3.jatkuvuus4.sisaruus:oppilaallaonennestäänsisaruksiakyseisessäkoulussa,eivätkäheolekoulunylimmälläluokalla5.koulumatka:pituusjatarkoituksenmukaisuus6.arvonta.

7 6 Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli ko. kriteerin perusteella kouluunolisitulossaenemmänoppilaitakuinkoulussaontilaa.toissijaisessaoppilaaksiotossaoppilaillaeioleoikeuttakoulumatka-tai-kuljetusetuuteen. Toissijaisenoppilaaksiotonollessakyseessävuosiluokilla1.-6.jakamattomanryhmänkokoon: vuosiluokilla1.-2.enintään22oppilastajavähintään14oppilasta. vuosiluokilla3.-6.enintään24oppilastajavähintään14oppilasta. yhdysluokan jakamattoman opetusryhmän koko on vuosiluokilla enintään 20 ja vuosiluokilla3.-6.enintään22oppilasta. vuosiluokilla7.-9.opetusryhmänkeskikokorajatoissijaisessaoppilaaksiotossaon20,0. Oppilaankoulunkäyntiäkoskevaoikeus Oppilaalla,jonkaasuinpaikkavaihtuukeskenlukuvuodentoiselleoppilasalueelletaitoiseenkuntaan, on oikeus käydä lukuvuotensa loppuun siinä koulussa, jossa lukuvuotensa on aloittanut edellyttäen, ettähuoltajavastaaoppilaankuljettamisesta.josoppilasotetaantämänjälkeenko.kouluun,noudatetaantoissijaisiaoppilaaksiotonperiaatteita. Lisäopetuksenoppilasvalinnanperusteet Lisäopetuksen oppilasvalinnan perusteet on määritelty koulutuslautakunnassa ja sitä on täydennetty ja näitäperusteitaonkuitenkinsyytätäydentää,sillävuoden2013 alussa voimaan tulleen nuorisotakuun mukaan nuorisotakuulla taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi osana nuorisotakuuta koulutustakuu tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Lisäopetus on tarkoitettu niille peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole päässeet toisen asteenoppilaitokseenja/taitarvitsevatlisäaikaajatko-opintojensuunnitteluun.lisäopetusonopiskelijoillemaksutontajakestääyhdenvuoden.hakuaikaalkaakesälläyhteishauntulostenjulkistamisen jälkeen. Lisäopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös perusopetusta oppilaille, jotka eivät ole saaneetperusopetuksenpäättötodistusta,muttajoidenoppivelvollisuusjatkuuedelleen. Lisäopetus toimii koulutuskeskus Valossa, mutta on hallinnollisesti Soppeenharjun koulun alainen, kuitenkin niin, että oppilaaksiotosta päättää sivistysosaston johtosäännön mukaisesti opetuspäällikkö.ryhmänsuosituskokoon20oppilasta. Ylöjärvenkaupunginpitääjärjestääperuskoulunpäättäneellejatkopaikkaedellämainitusti.Siksilisäopetuksenoppilasvalintojenperusteiksiehdotetaanseuraavaa: 1. Kriteeri:Ilmanjatko-opintopaikkaayhteisvalinnassajääneetylöjärveläiset9.luokkalaiset 2. Kriteeri:Neylöjärveläiset,jotkaeivätolesaaneetperusopetuksenpäättötodistusta,muttaoppivelvollisuusjatkuuedelleen.Lähettävässäkoulussaoppilaalleonlaadittutehostetuntuenoppimissuunnitelmataierityisentuenhenkilökohtainenopetuksenjärjestämissuunnitelma.

8 7 3. Kriteeri: Ne ylöjärveläiset arvosanan korottajat, jotka ovat saaneet yhteisvalinnassa paikan, muttavasta3.-5.paikoilta. 4. Kriteeri:Muuthakijat 5. Kriteeri:Syksylläjatko-opintonsakeskeyttäneetvoidaanottaalisäopetukseen,mikäliryhmässä ontilaa. Kaikkioppilaatvalitaanlisäopetukseenhaastattelujenperusteella. Koulupolut Ylöjärvenkaupungissayläkouluihineihakeudutavapaastivaanyläkoulutottavatoppilaansatietyistäkouluista.Seuraavassakuvassaonkuvattualakoulujensyöttöyläkouluihinpääsääntöisesti.

9 8 Keihäslahden koulu Keihäslahden koulu sijaitsee Ylöjärven pohjoisosissa keskellä vanhaa Kurun kuntaa. Vuonna 1957 Kurussa toimi 16 kansakoulua. Näistä oli 1980-luvun puolivälissä jäljellä enää Itä-Aureen, Länsi-Aureen, Parkkuun, Poikeluksen, Länsi-Teiskon ja Kirkonkylän ala-asteet. Kurun keskustassa toimi myös Kurun yläaste. Kirkonkylän ala-aste ja Kurun yläaste yhdistyivät vuosiluokkien 1- Keihäslahden kouluksi Länsi-Aureen koulu, myöhäisemmältä nimeltään Länsi-Aureen ympäristökoulu, lopetti toimintansa Länsi-Teiskon koulussa opetus loppui Lakkautetun Länsi-Teiskon koulun oppilaista suurin osa hakeutui Viljakkalan kunnan kouluihin. Parkkuun, Poikeluksen ja Pohjois-Kurun (entinen ItäAure) koulujen ovet sulkeutuivat Kurun ja Ylöjärven kuntaliitossopimuksen mukaisesti Keihäslahden koulu on nykyisin ainoa entisen Kurun kunnan alueella toimiva koulu. Suurin osa Keihäslahden koulun oppilaaksiottoalueen oppilaista käy Keihäslahden koulua. Oppilaaksiottoalueen äärilaidoilta jokunen oppilas käy koulua joko Parkanon puolella tai esimerkiksi Moision koulussa. Viimeinen entisen Viljakkalan kunnan alueella Karhen koulussa käyvä oppilas siirtyi Keihäslahden kouluun syksyllä Oppilasmäärä Oppilasmäärä entisen Kurun kunnan alueella on ollut ehkä lievässä nousussa. Kolmen koulun lopettaminen vuonna 2010 nosti Keihäslahden koulun oppilasmäärää kerralla 35 %. Muuta suurta muutosta ei ole ollut, eikä ole odotettavissa, koulu täyttyy jatkossakin kohtuullisen tasaisesti. Oppilasmäärä Keihäslahden koulussa on lukuvuonna oppilasta, 161 alakoulussa ja 103 yläkoulussa. Resurssit: tilat ja henkilöstö Keihäslahden koulun kiinteistöä on remontoitu useaan eri otteeseen vuosien aikana. Viimeisimpinä kohteina saneerattiin koulun keittiö sekä kuntaliitoksen johdosta vapautuneet kirjaston tilat, joi-

10 9 hin tehtiin opetustiloja. Keittiötä laajennettiin ja siitä tehtiin Kurun alueen ainoa valmistuskeittiö, josta viedään ruoka kaupungin muihin Kurun alueen toimipisteisiin. Koulun tilat ovat tarkkaan käytetyt, mutta todennäköisesti riittävät tulevinakin vuosina. Sopiviin oppilasryhmiin sijoitettuna kouluun saattaisi mahtua noin 50 oppilasta enemmänkin. Koulun läheisyydessä sijaitsevassa rivitalossa sijaitsee myös esiopetusja iltapäivätoimintatiloja. Henkilöstön määrä on myös melko vakio. Koululla työskentelee rehtori, Kaiharin koulun kanssa yhteinen palvelusihteeri, 10 luokanopettajaa, aineenopettajaa, erityisluokanopettajaa sekä yksi vakituinen koulunkäynninohjaaja sekä muutama vuosittain vaihtuva määräaikainen tai palkkatuella työllistetty ohjaaja. Eläköitymisien yhteydessä on mahdollisuus tarkastella henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja määrää. Mitään akuuttia tarvetta siihenkään ei tällä hetkellä ole. Koulukuljetukset Keihäslahden koulu sijaitsee keskellä laajaa maantieteellistä aluetta. Koulumatkat eri ilmansuunnissa saattavat olla jopa 40 km. Tämä sekä harvaan asuttu alue aiheuttavat haasteita koulukuljetusten järjestämiselle. Tällä hetkellä suuri osa koulukuljetuksista järjestetään vuoroliikennebusseilla. Lähitulevaisuudessa kuitenkin vuorot uhkaavat loppua. Toiminnan edellytykset tulevaisuudessa Koulu pyrkii olemaan koko pohjoisen Ylöjärven mahdollisimman hyvää perusopetusta antava koulu. Keihäslahden koulun oppilaaksiottoalue liitettiin Ylöjärven kaupunginhallituksen päätöksellä ( ) yhteiseen oppilaaksiottoalueeseen Mutalan, Takamaan, Viljakkalan ja Vahannan koulujen kanssa. Vanhojen oppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaan aloittaessa koulupolkunsa perusopetuksessa Ylöjärvellä. Pääsääntöisesti oppilaat tulevat edelleen samalta oppilaaksiottoalueelta kuin ennenkin. Keihäslahden vanha oppilaaksiottoalue oli puolet koko Ylöjärven kaupungin pinta-alasta. Tämä aiheuttaa koululle paitsi paljon työtä oppilaskuljetusten järjestämisessä, myös merkittäviä kuljetuskustannuksia. Kuljetusten järjestämiseen tarvittava työaika selittää koulun koulusihteeriresurssointia. Kuitenkin tämänhetkinen oppilaaksiottoalue lienee järkevin mahdollinen. Kuva: Keihäslahden koulun pihassa sijaitsee rivitalo, jossa järjestetään esiopetusta ja iltapäivätoimintaa.

11 10 Viljakkalankoulu Viljakkalantoimipiste ViljakkalankoulutoimiiYlöjärvenlänsiosissaHämeenkyrönjaIkaalistenrajanaapurina.Viljakkalankoulu on vuosiluokkien yhtenäinen peruskoulu. Viljakkalan koulu on toiminut jo 139 vuotta. Kirkonkylän kouluunliitettiinaikoinaanhanhijärvenkoulusamalla,kunkunnassakarsittiinkouluverkkoa.jäljelle jäivätviljakkalanjakarhenkoulut. Viljakkalan koulu on toiminut nykyisessä rakennuksessa vuodesta Vuonna 2002 kouluun tehtiin peruskorjausja laajennus.koulussa olivuosituhannenvaihteessavuodestariippuen5-6luokanopettajaa ja95106oppilastaalakoulussa.2002remontissatehtiintilatesikoululle,jakoulusaitaideluokanjakirjastotilan.vuonna2005viljakkalanvaltuustopäätti,ettäviljakkalaantuleeyhtenäiskoulujasealoittitoimintansa viljakkalaliitettiinylöjärveen.koulussaoliyhtenäiskoulunalkaessa164oppilasta viljakkalankouluunliitettiinhallinnollisestikarhenkoulu. Karhentoimipiste Karhenkouluonvuosiluokkien1.-6.alakoulu,jokaonhallinnollisestiosaViljakkalankoulua.Karhenkoulu onperustettu1906jasiihenonyhdistettynisun,heinälamminjahepo-ojankoulupiirit.koulunoppilasmääräonvakaanoin50oppilastajasielläonkolmeluokanopettajaa.erityisopettajaopettaakoulussalukuvuonna päivänviikossa.KarhenjaMutalankoulujenvälilläonrajanaollutvanhakuntaraja, Mutalanpuoleltakoulussakäykaksioppilastalukuvuonna

12 11 Oppilasmääränkehittyminen Karhentoimipisteenosaltaoppilasennusteontoteutunuthyvin.Oppilasmääräonvakaanoin50oppilasta. Ikäluokkienkokovaihteleetulevaisuudessakinennusteissa5-9välillä.Nytesikoulussaonoppilasta.Karhen1.-2.yhdysluokallaon23oppilasta,jotenoppilaitariittäätulevaisuudessakin. Viljakkalanosaltaoppilasennusteetovatpahastialimitoitettuja.Yhtenäiskoulunalkaessaoppilaitaoli164 ja silloin oletettiin, että oppilaita olisi muutaman vuoden kuluessa 180, mutta tilat riittäisivät noin 200 oppilaalle. Oppilaita on nyt 230 ja ensi vuonna noin 242. Oppilasmäärä noussee muutamassa vuodessa noin260oppilaaseen.viimevuodenkasvuoli27oppilasta(karhenliittymistäeioletässäluvussahuomioitu). 2007laaditunennusteenmukaanViljakkalanalakoulussaolisinyt133oppilasta,totuus156eliluokallinen enemmän.kouluuntuleevuosittainsisäänenemmänoppilaitakuinsieltälähtee.kolmenvuodenekaluokkalaistenlukumääräonollut26(2011),30(2012)ja30(2013)oppilasta.9.luokaltalähti201314oppilasta ja tulevana keväänä 16 oppilasta. Mikäli kaavoitus ja tonttien myynti jatkuu Mannin alueella, ennuste kasvaa. Alkuopetuksessa oppilasmäärä on jaettu kahteen luokkaan, mutta luokkien oppilasmäärät ovat2226oppilasta/luokka.erityisryhmäätaipienluokkaaeikoulussaole. ViljakkalanjaKarhenkouluihinhakeevuosittainLavajärvenoppilaitaekaluokalle,muttaahtaudenvuoksi heitä ei voida ottaa oppilaaksi Viljakkalan kouluun. Luhalahdesta on muutamia oppilaita yläkoulussa ja alakouluun sieltä on tänä vuonna tiedustellut paikkaa yksi, mutta tätäkään oppilasta ei otettu oppilaaksi suurienluokkakokojenvuoksi. Uusin oppilasennuste on Karhen suhteen oikean näköinen. Viljakkalan suhteen se on nyt kaksi oppilasta jäljessäjakaavoituksestariippuenonoikeansuuntainenelikasvuaonvielämuutamavuosijasittenoppilasmäärät alkavat pikkuhiljaa tasaantua. Koulun oppilasmäärä kasvaa tulevina vuosina ja vakiintuu noin 260oppilaaseen. Resurssit:Tilatjahenkilöstö Karhenkouluonsopivakolmelleluokanopettajalletilojenjaoppilasmääränsuhteen.Hirsikoulunkattoja koulunjulkisivuonkorjattujailmastointiatehostettu.tarkastuksissaeioletodettuakuuttiaremontintarvetta.sisätilatkaipaavatvieläkohennustajaylläpitokorjauksiatulee.sisätiloihintarvitaantulevinavuosinaikkunaremontti,samoinlastensuihkutilatonsaneerattavajakeittiönlattiaonnotkahtanut. Viljakkalassatilatovathyvässäkunnossa,muttaovattäynnäeivättäyttymässä.Musiikkiluokkaonotettu jomuutamavuosisittenkotiluokaksielimusiikinvälineetonsullottutavallisenluokanperällejamyösyläkoululaisetistuvatekaluokkalaistenpulpeteissa(musiikinopettajankotiluokka),soittamiseeneitilaajuurikaan jää, eikä ainetta voida puutteellisen oppimisympäristönsä vuoksi tarjota valinnaisaineena. Taideluokkaotettiintänävuonnamuuhunkäyttöön,sielläpidetäänvainmuutamienluokkientekstiilityöntunteja.Muutoinluokkaonreaaliaineidenopetuksenkäytössä.Kirjastotilaonotettujovuosiasittenalakoulun luokaksi. Kirjastotilaan ei tule vettä eli käsienpesu, taulunpyyhkiminen, vesivärityöt tms. eivät onnistu tässätilassa. Yläkoulunpuolellaonnytyhteensäviisiluokkaa(7ajab,8ajaja9)ensivuonnakuusiluokkaa(9ajab). Tilojaonneljäluokkaajaluonnontiedonluokka.Näinollenjokuryhmistäjääainailmantilaa.Koulutoimii jokapäiväkloja15välilläkuljetustenvuoksi.liikuntasalissaonyksityhjätuntiklo9-15välilläjaseon iltapäivätoiminnankäytössä.yksituntionjouduttusijoittamaanklo8-9.joensilukuvuonnakaikkiliikuntatunniteivättulemahtumaanlukujärjestykseen,vaikkaryhmiäonjonytyhdistettyliikuntatunneillapienessäsalissa.saliaeisiisvoijakaajavaaratilanteitasyntyy.myöslajejaonkarsittava.liikuntatuntejapide-

13 12 täänsateellajapakkasellamyöskouluneteisaulassa,koskasaliineimahdukuinosaryhmää(tytöttaipojat yleensä). Tilanpuutenäkyyjokaikessa.Ruokailussaonesikoulunjahenkilökunnankanssaruokailijoitanoin260ja paikkoja 62. Kotitalousluokka on varustettu vain neljällä hellalla tavanomaisen kahdeksan hellan sijaan, tekniseentilaaneimahdu16oppilasta,joseioleuseampaaopettajaatilanmuodonvuoksi. Opettajillaonpaljonylituntejajaopettajiatullaantarvitsemaanlisää.Koulutoimiipitkällekaksoiskelpoisilla opettajilla. Akuutti tarve on luokanopettajalle, joka voi opettaa yläkoulun liikunnan (pojat). Erityisopettajia on kaksi 280 oppilasta kohti. Yläkouluun tarvitaan vuoden kuluttua toinen matemaattisten aineidenopettaja. Koulumatkat SuurinosaViljakkalanoppilaistakulkeekouluunkoulukyydityksellä,koskaManninjaViljakkalanvälinen maantie luokitellaan vaaralliseksi tieksi. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen tälle alueelle säästäisi merkittävästikoulukyydityskustannuksia.linja-autovuorotovatvähentyneetjaseonaiheuttanuttaksien käytönlisääntymistäalueella. Toiminnanedellytyksettulevaisuudessa Viljakkalan koulun oppilaaksiottoalue (sekä Karhe että Viljakkalan toimipisteet) liitettiin Ylöjärven kaupunginhallituksenpäätöksellä( )yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,mutalan, Takamaan ja Vahannan koulujen kanssa. Oppilaat tulevat edelleen samalta oppilaaksiottoalueelta kuin ennenkin. Vanhojen oppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaanaloittaessakoulupolkunsaperusopetuksessaylöjärvellä. KarhenkoulullaonpysyväVihreälippujatahtoasensäilyttämiseen.Karheonkyläkoulujaaktiivisenkylän keskus.kyläläisetovatylpeitäkoulustaanjaseonkokoyhteisölletärkeäjasenkanssatehdäänyhteistyötä. Viljakkalaonaidostiyhtenäiskoulu.Kaikkiopettajatopettavattaiovaterivuosinaopettaneetsekäala-että yläkoulun puolella eli vaihtotunteja on paljon. Tieto oppilaista siirtyy ja opettajat ja oppilaat ovat tuttuja keskenään. Koko koulu tekee paljon koulun projekteja: Sirkus 2011, Leikkimökki 2012 tai liikuntapäivä, jossakokokoululiikkuusekaryhmissä1-9.ala-jayläkoulunrajaonmonessaasiassapoistunutjasäännöt ovatyhtenevät.koulullaonvainyhdetopetusvälineetmonessaasiassajavainyksikuvataide-taikäsityövarasto.luokissaeipidetäomiavarastoja,vaankaikkionyhteistä. Kaikkikouluntilatovatnytopetuskäytössäjaerikoisluokatonotettuyleisopetuksenkäyttöön(eitekninen työeikäluonnontieto).syksyllä2014ontilaaoltavaenemmän.oppilasaluettaonvaikeamuuttaa.viljakkala on alueena laaja ja koulurakennuksia on vain kaksi. Koulujen välillä on matkaa 12 km ja rajalla ei asu oikeinketään,vaan asumus onkylienympärillä.karhelleeimyösmahduenempääoppilaita.kuljetukset ovat jo nyt haastavia. Takamaalle ja Mutalaan matkaa tulee parikymmentä kilometriä koululta, Mannin alueelta Hämeenkyrön suuntaan lähin koulu on Kyröskoski. Hämeenkyrön kouluverkkoa karsittiin kaksi vuotta sitten ja Kyröskoskelle siirrettiin Kostulasta 50 oppilasta ja koulu on täynnä. Yksittäisiä oppilaita voiainajonnekinmahtua,muttaratkaisuseeioleviljakkalantilaongelmaan. Akuutti pula alakoulun puolella on yksi luokkatila ja yläkoulun puolella yksi luokkatila, musiikinluokka kokokoulunkäyttöönjakirjastoluokkaaeiolesuunniteltuluokaksielilisäätarvittaisiinneljäluokkaa,koulunkasvaessaviisiluokkatilaa. Sisäliikuntatilanlisätarveonsuuri.Liikuntasalion17 metriäpitkäja aikuistenlentopallokentänpituus18metriäelitilaonpienijatehtyaikoinaankolmiopettajaisenkouluntarpeisiin.vuonna1972ennakoitiinkoulunmuuttuvanviisiopettajaiseksi.nytopettajiaon19.

14 13 Kylällä olevista Ylöjärven kaupungin omistamista tiloista on yhden vuoden kokemus remontin ajalta. Luokkakoot ovat nyt suuremmat kuin silloin ja vain valtuustosaliin mahtuu nykykokoinen luokka. Siellä toimii nytnuorisotila. Kaikki muut tilat ovat matalia ja/tai pieniä ja/tai niissä ei ole mitään pihatilaa. Ilmanvaihto/ilman riittäminen vaatii kaikissa tiloissa investoinnit, samoin tietoverkko ja koneet oppilaskäyttöön.kaikkimateriaalijaopetusvälineetovatpääkoululla.henkilöstöähuolettaamyösse,ettävahva yhtenäiskoulun henki ja työtavat saadaan nopeasti tuhottua. Lisäksi haastetta aiheutti siirtyminen edes takaisin:lapsiltasevieaikaaopetuksestajaopettajansiirtyminenopetuspisteestätoiseenonkallistaopettajien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Nykytilanteessa koulun sijoittelu useisiin paikkoihin tarkoittaisi jatkuvaa opettajien talon vaihtoa vaihtotuntien takia. Koulun virkarakenne perustuu kaksoiskelpoisiin opettajiinjaaineopettajien(englanti,fysiikka,osinäidinkieli,biologia)opettamiseenmyösalakoulussa. Koulullatoimiiesikoulujasilläonkaksiluokkatilaa.Akuutissatilantarpeessanämäluokattoimisivatehkä jakotuntiluokkina,niihinmahtuupulpettienkoostariippuennoin1012pulpettia.yhteiskäyttöäesikoulunkanssamietittiin,muttaseeitoimi.pienillekuusivuotiaillevaratutkalusteeteivättoimiyläkoululaisilla,huonostiedesalakoulussa,elivaihtoehtoolipurkaataideluokankuvataidetunnitpois. Viljakkalankoulunoppilaistaonkuljetusoppilaitanoin130,jotenkoulunalkamis-japäättämisaikojenporrastaminen ei onnistu. Kahden kaukana toisistaan olevan tilan ratkaisut käyvät huonosti tilapäisratkaisuksi, mikäli edes riittävän suuria ja ilmanvaihdoltaan riittäviätiloja jostain löytyy valtuustosalin lisäksi. Koulunlisätilantarvejatkuuniinpitkällekuinennusteetmenevätjalaskuaoppilasmäärässäeinäy.Viljakkalankoulullapuhutaanpysyvästälisätilanjalisärakentamisentarpeesta. Viljakkalankouluntilaongelmienratkaisemistaarvioidaanalaluvussa5.1. Kuva:EsikoululaistentilaonaidattuViljakkalankoululla.

15 14 Mutalankoulu MutalankouluonKeski-Ylöjärvelläsijaitsevaalakoulu(luokat1-6). Koulu onoppilaslähtöinenoppimisympäristö, jossa maalaiskoulun historiallinenhenki nivoutuu mutkattomasti nykyaikaisen opetus-/oppimisteknologiantuomiin mahdollisuuksiin. Nykyinen toimiva koulurakennusrakennettiin1899.rakennukseentehtiinlaajennusosa1970-luvunloppupuolella.silloinkouluun saatiinliikuntasali,teknisentyöntilatsekäopettajainhuone.mutalankoulutäyttisyksyllä vuotta. Mutalankoulualaajennettiinjasaneerattiinvuosina Nytkouluavoidaankutsuamonipalvelukeskukseksi,rakennuksessatoimiimyöspäiväkotijaYlöjärvenseurakunta. Oppilasmääränkehittyminen Oppilaita koulussa oli 1980-luvun melko tasaisestinoin luvulla alkoi oppilasmäärä kasvaa niin, ettälukuvuonna olioppilaitajo luvullesiirryttäessäoppilaitaolin.80.Alkavallalukukaudella opiskelee Mutalan koulussa 120 oppilasta. Oppilaat on jaettu perusopetusryhmään. Koululle leimaaantavaaonkuljetusoppilaidensuurimäärä.etelästäkyöstilänsuunnaltakulkeeoppilaita kouluunlinja-autolla.taksikerääoppilaitamm.otavallasta,kuljusta,kyrönlahdestajalänsi-teiskontien varrelta.kuljetustenjärjestäminenonhaastesinänsä,kaikkienluokka-asteidenoppilaattarvitsevatkyyditystäkouluunkäytännössäjokasuunnalta. Vuonna 2008 laadittu oppilasennuste ilmoittaa oppilasmääräksi alkuvuosina (2008-)noin 10 oppilasta toteutunuttavähemmän.vuosina2012ja2013ennusteenoppilasmääräonn.20oppilastatodellistaoppilasmäärääpienempi.(vrt.syksy2013ennuste99oppilasta,toteutunut120 oppilasta).koulun oppilasmääräonkasvanutennusteitanopeammin. Uuden ennusteen mukaan Mutalan koulun oppilasmäärä tulee kasvamaan n. 10 oppilaalla ja pysymään tasaisena lukuvuoteen asti. Todennäköisesti oppilasmäärän kasvu tulee kuitenkin olemaan

16 15 tätä nopeampaa. Pienessä koulussa muutamankin oppilaan ylipaikat tuntuvat käytännön järjestelyissä suurtakouluaenemmän. Resurssit:Opetustilatjahenkilöstö Mutalankouluontäynnä.Luokkatilojensuhteensaatiinjatkoaikaa,kunsyksyllä2013aloittanutta1.luokkaa(25opp.)eijaettukahteenopetusryhmään.Tällähetkelläoppilasmäärämahtuutiloihin,ahdastatosin on.vuonna2015koulunaloittaaennusteenmukaan34koulutulokasta,tuolloineinykyisiintiloihinenää mahduta.henkilökunnansosiaalitilatovatkooltaanriittämättömät.esikoulujailtapäivätoimintatoimivat samassaot2:ssa.samantilankäyttönäihinerityyppisiintarkoituksiinasettaaomathaasteensa. Toimintakulttuuri Mutalankoulullatoimiirehtori-luokanopettaja,muitaluokanopettajiaon6,joistayksionpalkattuhankerahoin. Lisäksi koulussa toimii erityisluokanopettaja sekä kolme koulunkäynninohjaajaa, jotka toimivat myös iltapäivätoiminnassa. Luokanopettajat hoitavat tällä hetkellä englannin opetuksen. Mikäli oppilasmäärä kasvaa merkittävästi, opetuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista saada koululle kieltenopetusresurssia,viimeistäänsyksyllä2016,kunruotsinopetussiirtyyuudenvaltakunnallisentuntijaonmukaisestialakoulunpuolelle. Mutalankoulullaonylisatavuotisetperinteet.Pienestäkyläkoulustayhdysluokkineenonkasvanutylisadanoppilaanpäivittäinenopiskelupaikka.KyläkouluperinteestäpyritäänmaailmanmuutostenvaikuttaessasäilyttämäänMutalankoulussatärkeänäpidettyyhteisöllisyys.Tätävaalitaanmm.perjantaisinpidettävilläkokokoulunyhteistunneilla.Kokokoulunväkikokoontuutuolloinsaliinjayhteisenosuudenjälkeen oppilaat pyritään jakamaan opetusryhmien rajat rikkoviin ryhmiin jatkamaan työskentelyä. Lukuvuonna yhteistuntienpääteemaonkiusaamisenvastainentoiminta. KouluonvarustettunykyaikaisellaesitystekniikallajaTVT-taitojakäytetäänpäivittäinolennaisenaosana oppimistaniinhenkilökunnankuinoppilaidenkintasolla. Koulukuljetukset SuuriosaMutalanoppilaistakulkeekouluuntaksilla.Maantieteellisestialueonhankala,silläkoulukyyditystaksit joutuvat tekemään pistoja päätieltä vesistön takia. Lisäksi huonokuntoiset tiet haastavat koulukuljetuksia.seuraavanaesimerkinomaisestikuvamutalankoulunalueestasekätämänlukuvuodenkoulukuljetuksista.karttaanonmerkittyoppilaansukupuolijaluokka-aste.

17 16 Toiminnanedellytyksettulevaisuudessa Mutalankoulunoppilaaksiottoalue liitettiinylöjärvenkaupunginhallituksenpäätöksellä( ) yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,takamaan,vahannanjaviljakkalansekäkarhenkoulujenkanssa.oppilaattulevatedelleensamaltaoppilaaksiottoalueeltakuinennenkin.vanhojenoppilaaksiottoalueidenrajoiltaoppilaidensijoittumistakouluihinsavoidaansäätääoppilaanaloittaessakoulupolkunsa perusopetuksessa Ylöjärvellä. Kuljetusten kannalta oppilaaksiottoa on tarkoituksenmukaista tarkastella oppilaanaloittaessakoulun. Mutalankoulutarvitseelisätilaajolukuvuoden alkaessa.NäinollenMutalaanonjokosijoitettava viipalerakennus tai otettava Mutalan tilanne huomioon Vanhan lukion remontin jälkeistä käyttöä suunniteltaessa.mikälimutalankoululleesitettäväviipale(4xot3)toteutuu,ennusteidenmukaisetoppilaatmahtuvatmutalankouluuntulevinavuosina.huomioitavaa onkuitenkinse,ettäesim.sosiaalitilatja opettajainhuoneovatalimitoitettujanykyisellehenkilökuntamäärälle. Mutalankouluntilaongelmienratkaisemistaarvioidaanalaluvussa5.2.

18 17 Vahannankoulu VahannankoulusijaitseekukkulanlaellaLempiäniemessäkilometrinverransivuunvanhaltaKuruntieltä. Vahannan koulu on 1.-6.luokkien alakoulu. Vahannan koulu on perustettu 1921, jolloin rakennettiinpuinen koulurakennus. Tämä koulurakennus purettiin 1950-luvun alussa, jolloin rakennettiin uusi koulurakennus.koulutoimineljänopettajanyhdysluokkakoulunapitkään luvuilla.Oppilasmääränkasvun myötä jouduttiin 1990-luvulla jakamaan ryhmiä ja ottamaan käyttöön tilapäistiloina mm. opettajien asuntolanhuoneistostatehtytila. Koulurakennusta laajennettiin ja peruskorjattiin vuosina Vanhasta asuntolasta remontoitiin päiväkotitilojajaterveydenhoidontilojamonipalvelukeskukseksi. Oppilasmääränkehittyminen Oppilasennusteet ovat pitäneet hyvin paikkansa viimeisten viiden vuoden aikana. Muuttoliike aiheuttaa vuosittain vain muutaman oppilaan heiton ennusteesta. Uusimman oppilasennusteen mukaan Vahannan koulunoppilasmäärätuleelaskemaanjopa137oppilaaseenseuraavienkuudenvuodenaikana. Koulunnykytilatontarkoitettukorkeintaan200oppilaankäyttöön.Tällähetkelläoppilaitaon184jakaikkiOT-tilatovatkäytössä.Tekstiili-kuvataideluokkaajakirjasto-musiikkiluokkaakäytetäänyhäaineopetustiloina,samoinentiseenperunakellariinrakennettuaatk-luokkaa.Tilatovatsiisriittävät. MuiltaoppilasalueiltaeioletullutoppilaitaVahannankouluunlukuunottamattamuutamiakeskenalakoulunmuuttaneita,jotkahaluavatjatkaakoulussa. Antaverkka-Mutala-osayleiskaavahyväksytäännäillänäkyminv.2014.Kaavamahdollistaauusientonttipaikkojenrakentamisen.TämätuouusialapsiperheitäkylällejaoppilaitaVahannankouluun.Laskelmien mukaanuusiaoppilaitatulisitulevienvuosienaikanakaikenkaikkiaankorkeintaan90.käytännössäoppilasmääränkasvutuskinonnäinsuuri. Kunotetaanhuomioonsekäoppilasennusteettätulevaosayleiskaava,voipäätellä,ettäVahannankoulun oppilasmääräsaattaaaluksijonkinverranlaskea,muttatuleerakentamisenmyötävuoteen2020mennessätaaskasvamaan.oppilasmäärätuskinkasvaakuitenkaanyli200oppilaankriittisenrajan.uusiatilojaei siisnäillänäkymintarvita. Perusopetusryhmien määrä ja sitä myötä henkilöstön määrä tulevat välillä laskemaan. Ikäluokat ovat useinjuuri25oppilaantietämillä,jotentarpeenonmyöslinjata,muodostetaankoyhdysluokkiavaiei.nykyisetopettajatovatvakinaisissaviroissa,jotenainakinyksivirkasiirtotoiseenkouluunonmahdollisesti tulevaisuudessatarpeen.

19 18 VahannankoulunoppilaaksiottoalueliitettiinYlöjärvenkaupunginhallituksenpäätöksellä( ) yhteiseenoppilaaksiottoalueeseenkeihäslahden,mutalan,takamaanjaviljakkalansekäkarhenkoulujen kanssa.oppilaattulevatedelleensamaltaoppilaaksiottoalueeltakuinennenkin.vanhojenoppilaaksiottoalueiden rajoilta oppilaiden sijoittumista kouluihinsa voidaan säätää oppilaan aloittaessa koulupolkunsa perusopetuksessaylöjärvellä.koskakoulummeoppilasmääränäillänäkymintuleelähivuosinalaskemaan, ei ole syytä miettiä oppilasalueen muuttamista. Rajanvetoa Mutalan ja Vahannan oppilasvirtojen välillä tullaanvarmastitekemään. Vahannan koululla on paljon koulukuljetuksia oppilaaksiottoalueen maantieteellisten haasteiden vuoksi. Oppilassaattaanähdäkoulunjärvenyli,muttamatkaakoululletietäpitkinonuseitakilometrejä. Kuva:Vahannankoulunpihapiirissäsijaitsevassavanhassaopettajienasuntolassatoimiipäiväkotijailtapäivätoiminta.

20 19 Takamaankoulu Takamaan koulu sijaitsee Ylöjärvenkeskustan luoteispuolella, noin seitsemän kilometriä kaupungin keskustasta. Takamaa on 1.-6.luokkien alakoulu. Takamaan koulun historia on yli sadan vuoden mittainen. Ensimmäinen koulurakennus sijaitsee nykyisen Vanhankouluntien varressa n. neljän kilometrin päässä nykyisestäkoulusta.malmilöydötparosjärvenalueeltajohtivatoutokumpuoy:nkaivoksenrakentamiseen v.1942.työntekijöidenmääränkasvunjohdostamyöskouluikäistenlastenmäärälisääntyi.tarvittiinuusi koulu. Se valmistui kylän keskelle nykyiselle paikalle Viljakkalantien varteen v Aluksi koulu toimi kolmiopettajaisena.oppilaitaoliallesata.koulualaajennettiinkaksikerroksiseksivuonna1956.opettajia olisilloinkuusi.kaivoksenlakkauttamisenjälkeenkoulunoppilasmäärälaskiniin,että1960-luvunlopussa kunnanvaltuusto lakkautti neljännen opettajan viran. Peruskouluun siirtymisen jälkeen opetettiin yhdysluokissaoppilasmääränollessaallesadan. Oppilasmääränkehittyminen Vuosituhannen vaihtuessa oppilasmäärä alkoi kasvaa omakotitalorakentamisesta johtuen. Koulu oli ns. yksisarjainenjaoppilaitahiemanylisata.elokuussa2007ekaluokkalaisetjaettiinrinnakkaisluokkiin.oppilaitaolisilloin119.syntyvyydestäjatakamaallemuutostajohtuenoppilasmääräolivoimakkaassakasvussajakoulutarvitsilisätilaa. Vuonna2010nykyinenmodernimonipalvelukeskusotettiinkäyttöön.Kouluntäydellisensaneerauksenja laajentamisen lisäksi pihaan rakennettiin kokonaan uusi päiväkoti ja seurakunnan tiloja. Tällä hetkellä koulussaonoppilaita203.oppilaatonjaettuluokilla1.-5.perusopetusryhmiäonnyt11.ensilukuvuonna koulunrakennettatuleearvioidaikäluokkienoppilasmääränsuhteessamiettien,milläluokka-asteillarinnakkaisialuokkiatarvitaan,kunoppilaitaonnoin luvulla koulun oppilasmäärä on kasvanut voimakkaasti ja reilusti enemmän kuin oppilasennusteet olisivatantaneetodottaa.tähänkasvuunonollutsyynävilkasomakotirakentaminenjamonilapsistenlapsiperheiden muuttaminen alueelle. Viime vuosina uusi päiväkoti sekä kunnostettu ja nykyaikaisella opetusteknologiallavarustettukoulukinovatolleetvetovoimatekijöitä. Oppilasennusteen( )mukaankoulunoppilasmäärätuleeolemaanseuraavallaviisivuotiskaudella varsinvakaavaihdellen oppilaanvälillä.vuosina koulunaloittavanikäluokankoko

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut MAPSTO 2014-2018 Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma Tiivistelmä / Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta 1.10.2013 Vapaa-aikalautakunta 8.10.2013 Matti Hursti 24.9.2013 Tiivistelmä Tiivistelmään

Lisätiedot

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Ruotsinkylän koulun tulevaisuudesta. Kuuleminen Ruotsinkylän koulun huoltajille

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Ruotsinkylän koulun tulevaisuudesta. Kuuleminen Ruotsinkylän koulun huoltajille Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Ruotsinkylän koulun tulevaisuudesta Kuuleminen Ruotsinkylän koulun huoltajille 24.9.2018 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus, Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Oheismateriaali / sivltk 12.5.2015 39 vapltk 26.5.2015 38 MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän Investointi,

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän muutos Investointi, vuodet, Esitykset / huomiot Keskusta 950 Moision

Lisätiedot

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennus peruskorjataan kesäkuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Vuosiluokkien

Lisätiedot

Yli-Maarian koulu. YMA ja Moision yksikkö

Yli-Maarian koulu. YMA ja Moision yksikkö Yli-Maarian koulu YMA ja Moision yksikkö 1.8.2018 Kaupunginvaltuuston 18.4.2011 hyväksymäyli-maarian koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma Alun perin Yli-Maarian koulu mitoitettiin vain

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus

Kuulemistilaisuus Tervon kunta Kuulemistilaisuus 15.4.2019 Tervon kunta yläkouluselvitys 2018-2019 Petteri Ristikangas kunnanjohtaja Kunnanhallitus asetti yläkouluselvitys toimikunnan valmisteluryhmäksi toimikaudelle 7.11.2018-31.3.2019.

Lisätiedot

Tilastotietoja perusopetuksesta

Tilastotietoja perusopetuksesta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 7. Painotettu opetus 8. Perusopetuksen iltapäivätoiminta 9.

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola,

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila 2018 Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, 15.3.2018 90% 80% 70% Varhaiskasvatukseen osallistuminen kasvussa Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE

VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE 0) Säästövaikutus käyttötalouteen 0 euroa Luohua Perhepäivähoitoa ja 0-6 luokkien koulu, sivukirjasto Oppilasmäärät: 2019: 54 Oppilasmäärät: (arvio) 2030: 44 Henkilöstömäärä nykyisellään

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat 2018-2019 Tarja Suhonen Lukuvuosisuunnitelman rakenne 1. Opetuksen yleinen järjestäminen 1.1 Johtamisjärjestelmä 1.2 Tiedottaminen 1.3 Työ- ja loma-ajat 1.4 Tuntikehys,

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 8 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013193 T 12 00 01 Päätösehdotus päättää kaupungin ylläpitämien suomenkielisten

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) 43 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013193 T 12 00 01 Päätös päätti kaupungin ylläpitämien suomenkielisten peruskoulujen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä,

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Taustaa Launeen ja Liipolan peruskoulujen hallinnolliselle yhdistämiselle aluepäällikkö Mika Silvennoinen mika.silvennoinen@lahti.fi Lähtökohtana Talousohjelma

Lisätiedot

TAIVALKUNNAN JA VAHALAHDEN KOULUJEN TULEVAISUUS

TAIVALKUNNAN JA VAHALAHDEN KOULUJEN TULEVAISUUS TAIVALKUNNAN JA VAHALAHDEN KOULUJEN TULEVAISUUS K U N TA L A I S I LTA 3. 1 0. 2 0 1 9 K L O 1 8 N O K I A N K A U P U N G I N VA LT U U S TO S A L I 3.10.2019 1 LÄHTÖKOHDAT TARKASTELULLE Nokian kaupungin

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 26.10.2017 88 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

PARKANON YHTENÄISKOULU

PARKANON YHTENÄISKOULU PARKANON YHTENÄISKOULU Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna, Satakunnankatu 36, 39700 Parkano TIEDOTUSLEHTI PERUSOPETUKSEN 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA NÄIDEN HUOLTAJILLE KESÄKUU 2019 REHTORIN TERVEHDYS Yläluokille

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien Sivu 1 / 6 Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2012 lukien Rehtori toimittaa koulun tva-jaosta yhteenvedon henkilöstöpäällikölle, opetuspäällikölle sekä palkkasihteerille

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen alkaen 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4198/2016 00.01.02.02 177 Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh.

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOA KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 27.8.2014 (104 ) OPPILAAKSIOTTO OPPILASALUEET Perusopetuksen oppilaaksiotto koostuu tässä linjauspäätöksessä kolmesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen Sivistyslautakunta 90 22.11.2012 Sivistyslautakunta 64 08.10.2015 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden tarkentaminen SIVIS 90 Sivistystoimen toimialan johtosäännön 4.6. kohdan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin kouluverkon kehittäminen Kouluverkkovaihtoehtojen oppilasvaikutukset ja toiminnalliset vaikutukset

Haapaveden kaupungin kouluverkon kehittäminen Kouluverkkovaihtoehtojen oppilasvaikutukset ja toiminnalliset vaikutukset Haapaveden kaupungin kouluverkon kehittäminen Kouluverkkovaihtoehtojen oppilasvaikutukset ja toiminnalliset vaikutukset Oppilasmäärät 2019 ja ennuste 2020-2025 perusopetus esiopetus ei ole mukana luvuissa

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta PERHEPÄIVÄHOITAJA HILLEVI HUUSKOSEN IRTISANOUTUMINEN

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta PERHEPÄIVÄHOITAJA HILLEVI HUUSKOSEN IRTISANOUTUMINEN 2 1. PERHEPÄIVÄHOITAJA HILLEVI HUUSKOSEN IRTISANOUTUMINEN Siv.ltk 13 Valmistelija: päivähoidon ohjaaja Pauliina Oittinen p. 040 702 8601 Esityslistan liite 1 nähtävillä kokouksessa Perhepäivähoitaja Hillevi

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 2 1. KOULUPAIKAN MYÖNTÄMINEN KIRKONKYLÄN KOULUUN Siv.ltk 24 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 1579405 Esityslistan liite 1 nähtävillä kokouksessa Perusopetuslain 6 mukaan kunta osoittaa

Lisätiedot

1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset

1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset valmistuvat 30.4.2017

Lisätiedot

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta 21.9.2015 Ylä-Malmin pk Pohjola (1-4 lk) Ylä-Malmin pk Talvela (5-9 lk) Kotinummen ala-asteen koulu Asukasilta klo 18.00-20.00 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö

Lisätiedot

Iitin perusopetuksen kouluverkko

Iitin perusopetuksen kouluverkko Iitin perusopetuksen kouluverkko Va.sivistystoimenjohtaja Päivi Hyyrynen 26.11.2013 303 / 12.00.00 / 2013 Iitin asukkaat iän mukaan 0-14 15-64 65- Asukasennuste ikäryhmittäin Ikäluokat yht 2010 2015 2020

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Kolin yhtenäiskoulu hankkeesta pysyväksi toiminnaksi

Kolin yhtenäiskoulu hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Kolin yhtenäiskoulu hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Jäätie Koli - Lieksa Kolin yhtenäiskoulu alkoi syksyllä 2010 Kolin saaristomalli - teknologia avuksi harvaan asutuille seuduille -hanketta tuki Opetushallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Opetustoimessa ei ole mahdollista lakkauttaa muita vakansseja opettajan vakanssien perustamiseksi.

Opetustoimessa ei ole mahdollista lakkauttaa muita vakansseja opettajan vakanssien perustamiseksi. 1 VIRKA- JA TOIMIESITYSTEN PERUSTELUT V 2019-2021 SVOJ / SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI Opetustoimessa ei ole mahdollista lakkauttaa muita vakansseja opettajan vakanssien perustamiseksi. Suomenkielisessä opetustoimessa

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lukuvuosi Esi- ja perusopetuksen opetustunnit (tuntikehys) SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT rehtorit , sivistyslautakunta 27.3.

Lukuvuosi Esi- ja perusopetuksen opetustunnit (tuntikehys) SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT rehtorit , sivistyslautakunta 27.3. Lukuvuosi 2018-2019 Esi- ja perusopetuksen opetustunnit (tuntikehys) SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT rehtorit 14.3.2018, sivistyslautakunta 27.3.2018 TA 2018 VALMISTELU Perusopetus Toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN. Riitta Huurinainen

ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN. Riitta Huurinainen ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN Riitta Huurinainen 18.10.2017 NYKYTILANNE Uimaharjussa yhtenäiskoulu, oppilaita alakoulussa 122 ja yläkoulussa 56. Enossa yhtenäiskoulu, oppilaita alakoulussa

Lisätiedot

Kurikan kouluverkkoselvitys

Kurikan kouluverkkoselvitys Kouluverkkoselvitys Kurikan kouluverkkoselvitys 2017-2018 Päätös 28.11.2016 : Kaupunginhallitus päätti, että Kurikan kaupungissa tehdään kokonaisvaltainen kouluverkkoselvitys sisältäen myös lukiot, kevään

Lisätiedot