KUV/8504/48/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUV/8504/48/2009 9.11.2009"

Transkriptio

1 KUV/8504/48/ Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA JA TELELAITTEISTA ANNETUN LAIN SEKÄ VIESTINTÄMARKKINALAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain, televisio ja radiotoiminnasta annetun lain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalain kuluttajansuojasäännöksiä siten, että viestintäpalvelun viivästys- ja virhetilanteissa maksettavien vakiokorvauksen ja vakiohyvityksen määriä korotettaisiin. Lisäksi hinnanalennusta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että käyttäjällä olisi laajakaistapalvelua koskevassa virhetilanteessa oikeus vähimmäismääräiseen hinnanalennukseen. Viestintämarkkinalakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että teleyrityksellä olisi velvollisuus ilmoittaa merkittävistä vioista ja häiriöistä viestintäverkossa ja viestintäpalvelussa suoraan palvelun käyttäjälle. Lisäksi verkkotoimiluvan haltijan velvoite kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun poistettaisiin. Kuluttajavirasto esittää lausuntonaan seuraavaa: Yleistä esityksestä Kuluttajavirasto kannattaa esitystä sen päälinjoiltaan. Etenkin vakioituun vähimmäismääräiseen hinnanalennukseen liittyy kuitenkin huomioon otettavia seikkoja, joita tuodaan esille jäljempänä. Palvelun käyttökatkoksesta annettavan vakiohyvityksen korottamiseen liittyen on myös huomattava, ettei hyvityksen korottaminen poista ongelmaa tilanteessa, jossa operaattori kieltää kyseen olevan sellaisesta käyttökatkoksesta, jolloin oikeus vakiohyvitykseen syntyy. Eli erimielisyys teleyrityksen ja kuluttajan välillä syntyy usein siitä, milloin on kyse tarpeeksi pitkästä käyttökatkoksesta taikka riittävän monesta toistuvasta katkoksesta, jotta peruste vakiohyvityksen maksamiselle syntyisi. Ehdotettu säännös ei siten edelleenkään auta kuluttajaa tilanteessa, jossa operaattori kieltää oikeuden vakiohyvitykseen syntyvän. On myös otettava huomioon kuluttaja-asiamiehen käytössään olevien valvontakeinojen puutteellisuus esim. puuttumisessa yksinkertaisiin ja selkeisiin lainrikkomuksiin. Vaikka kuluttaja-asiamies voi tällaisissa tapauksissa kieltää lainvastaisen toiminnan, elinkeinonharjoittajan vastustaessa kieltoa, kuluttaja-asiamiehen on itsensä saatettava asia markkinaoikeuteen. Tämä vie jo itsessään paljon resursseja. Tuomioistuimen päätöksen saaminen kestää lisäksi nykyisellään niin kauan, että yritys ehtii jo muutenkin lopettaa lainvastaisen toimintansa ja saa siitä kilpailijoihinsa nähden oikeudetonta hyötyä. Yksi tehokas valvontakeino olisi markkinahäiriömaksu, joka on jo otettu käyttöön Ruotsissa ja Norjassa. Myös valtiontilintarkastajien vuoden 2006 kertomuksessa todettiin, ettei nykyisillä keinoilla ei voida taata kuluttajien oikeusturvaa ja markkinoiden toimivuutta. Valtiontilintarkastajien mukaan kuluttajaviranomaisilta puuttuu keinot tarttua markkinoilla esiintyviin epäkohtiin ja viitattiin nimenomaan yhtenä keinona Ruotsissa käyttöön otettuun markkinahäiriömaksun. Myös talousvaliokunnan mietinnössä (TaV 11/2008) kiinnitettiin asiaan huomiota ja todettiin, että useilla

2 2 muilla OECD-mailla on käytössään keinot, joilla voidaan puuttua nopeasti jatkuvaan vakiintuneiden sääntöjen rikkomiseen. Jotta teleyritysten selviin lainrikkomuksiin voitaisiin tehokkaasti puuttua, tulisi kuluttaja-asiamiehellä olla tehokkaammat valvontakeinot käytössään. Vähimmäismääräinen hinnanalennus Kuten esityksessäkin todetaan, viestintäpalvelut kuuluvat kuluttajaviranomaisille eniten yhteydenottoja aiheuttavien palveluryhmien joukkoon. Paljon ongelmia ovat aiheuttaneet nimenomaan laajakaistapalveluiden virhetilanteet erityisesti liittyen niiden luvattua alhaisempaan nopeuteen. Kuluttajavirasto on laatinut laajakaistapalveluiden markkinointia ja sopimusehtoja koskevan kuluttajaoikeuden linjauksen. Linjauksessa tehdään katsaus liittymän nopeuteen liittyviin ongelmiin sekä lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin ko. palveluiden tarjonnalle. Kuluttajavirasto on lisäksi neuvotellut operaattoreiden kanssa useaan kertaan tämän aiheen tiimoilta. Silti etenkin langattoman laajakaistan nopeuteen liittyvät kuluttajien yhteydenotot ovat jatkuvasti hyvin yleisiä. Palvelu ei kuluttajien yhteydenottojen perusteella vastaa sovittua, liittymän virhettä (nopeutta) ei korjata ja silti kuluttajalla voi olla vaikeuksia saada sopimusta purettua. Kuluttajan asemaa laajakaistapalveluiden käyttäjänä heikentääkin olennaisesti myös määräaikaisten sopimusten laaja käyttö. Etenkin mobiililaajakaistapalveluita myydään enimmäkseen määräaikaisina sopimuksina, yleisimmin kestoltaan 24 kk:n pituisina, mutta myös kiinteiden laajakaistojen osalta määräaikaiset sopimukset lienevät pääsääntö. Kuluttajavirasto kannattaa siten lakiesityksessä esitettyä vähimmäismääräistä hinnankorotusta. Kuluttajaviraston toive olisi ollut, että kuluttajan aseman turvaaminen olisi läpinäkyvän ja kaikille aloille yhteisen kuluttajaoikeuden periaatteiden mukaan hoitunut alan omalla ryhdistäytymisellä. Mikäli laajakaistapalveluiden markkinointi ja sopimusehdot olisi muutettu vastaamaan lainsäännöksiä sekä Kuluttajaviraston linjauksessaan esittämiä periaatteita ja kuluttajat olisivat helposti voineet käyttää lakisääteisiä oikeuksiaan hinnan alennuksen tai sopimuksen purkamisen avulla myös ilman reklamoinnista aiheutuvia kustannuksia, tarve lainsäätämiselle voisi nyt olla toinen. Tässä tilanteessa ehdotettu sääntely tuo kuitenkin perustellusti turvaa kuluttajan lakisääteisten oikeuksien toteutumiseksi. Ehdotetulla sääntelyllä ja sen perusteluilla tuodaan kaivattua tukea kuluttajan väitteille virheen olemassaolosta ja turvataan kuluttajalle joko rahallinen korvaus palvelun virheestä tai nykyistä parempaa pohjaa purkuvaatimusten tueksi. Korvausvelvollisuutta ei esityksessä esitetyin tavoin myöskään Kuluttajaviraston näkemyksen mukaan voida pitää teleyritysten kannalta kohtuuttomana. Teleyritys voi suojautua esityksessä tarkoitetuilta vaatimuksilta toimimalla lainsäännöksissä sekä Kuluttajaviraston linjauksessaan edellyttämällä tavalla eli muuttamalla sopimusehtojaan sekä markkinointiansa lainsäännösten mukaisiksi. Selvyyden vuoksi esitykseen olisi kuitenkin myös kirjattava, ettei yksi vähintään 30 euron suuruinen hinnanalennus riitä korvaukseksi, mikäli nopeutta ei saada korjattua luvatulle tasolle. Hinnan alennus on tarkoitettu korvaukseksi virhetilanteisiin, jossa virhe poistuu korjaamalla. Mikäli kuluttajalle ei saada korjaamalla lainkaan tarjottua sopimuksen mukaista palvelua, kyse on Kuluttajaviraston näkemyksen mukaan pääsääntöisesti viestintämarkkinalain 67 g- kohdan mukaan olennaisesta virheestä ja kuluttajalla täytyy olla oikeus sopimuksen purkamiseen. Tällaisessa tilanteessa kuluttajan on päästävä aina irti sopimuksesta eikä esitykseen saa jäädä mahdollisuutta siihen tulkintaan, että vain kerran toteutuvan hinnanalennuksen avulla hänen asemansa on riittävällä tavalla korjattu. Esityksestä ei saa jäädä sellaista kuvaa, että korvauksen antamisella voidaan välttää sopimuksen purkamistilanne kyseen ollessa olennaisesta sopimusrikkomuksesta.

3 3 Uudessa sääntelyssä puhutaan vähintään 30 euron korvauksesta. Kuluttajavirasto pitää tärkeänä, että perusteluissa tuotaisiin selvemmin esille se lähtökohta, että mikäli todellinen virheestä aiheutunut kulu on suurempi, kuluttajalla on aina oikeus vaatia myös näitä 30 euroa ylittäviä kuluja. Kuten esitysluonnoksessa mainitaan, keskeisenä ongelma-alueena on ollut se, ettei laajakaistapalveluiden laadusta ja toimivuudesta anneta markkinoinnissa kuluttajalle oikeaa kuvaa. Toinen hyvin olennainen ja keskeisen asia on kuitenkin myös palvelua koskevat sopimusehdot. Tällä hetkellä yhteysnopeuden sallittu vaihteluväli voidaan määritellä sopimusehdoissa niin avoimeksi tai matalaksi, ettei käytännössä virhetilannetta ehtojen perusteella lainkaan synny ja operaattori voi tähän ehtoon vedoten kiistää virhetilanteen olevan kyseessä. Viestintämarkkinalain 67 :n mukaan viestintäpalvelusopimuksessa on määriteltävä palvelun laatu ja ominaisuudet. Hallituksen esityksen (HE 231/2005) mukaan sääntelyn taustalla on nimenomaan se ongelma, että sopimuksen kohteena olevan palvelun ominaisuuksia ei selosteta sopimusehdoissa riittävän yksityiskohtaisesti. Sopimuksen osapuolet eivät siten välttämättä tiedä tai ole yhtä mieltä siitä, millaisen palvelun toimittamisesta on alun perin sovittu. Muutoksella pyrittiin perusteluiden mukaan nimenomaan siihen, että sopimuksessa määriteltäisiin aikaisempaa tarkemmin se, miten palvelun tulisi toimia ja mitkä ovat sen keskeiset ominaisuudet. Perusteluissa todetaan nimenomaisesti, että palvelun ominaisuuksista on sovittava mahdollisimman tarkasti, jotta voidaan määritellä, milloin on kyseessä 67 d :ssä tarkoitettu virhe palvelun toimituksessa. On siten teleyrityksen vastuulla pystyä määrittelemään tarjoamansa palvelun sisältö. Tämä vaatimus perustuu myös kuluttajansuojalain 2 luvun säännöksiin. Mikäli teleyritys ei pysty tätä tekemään, sen on itse kannettava seuraukset, ei kuluttajan, joka luottaa saavansa markkinoinnissa ja myyntipuheissa kuvatun palvelun. Palvelun sisältö on pystyttävä yksilöimään sekä markkinoinnissa että sopimusehdoissa. Markkinoinnissa esitetyn mielikuvan on vastattava myös sitä, mitä sopimusehdoissa palvelun sisällöksi määritellään. On myös huomattava, että viestintämarkkinalain pakottavasta 67 d :stä seuraa, että palvelun virheen arvioinnissa keskeisiä ovat paitsi kirjallinen liittymäsopimus, myös palvelun tarjoajan suulliset lupaukset käyttäjälle palvelun tarkemmasta laadusta ja sisällöstä sekä palvelun markkinoinnissa korostetut ominaisuudet. Tätä korostetaan myös em. hallituksen esityksessä. Nyt ehdotetun sääntelyn tärkeänä tavoitteena on kannatettavasti juuri se, että teleyritykset muuttaisivat sopimusehtojaan siten, että niissä realistisesti määritellään käytännössä toteutettavissa oleva nopeus. Tämä onkin ehdoton edellytys, jotta sääntelyn tavoite käytännössä toteutuisi. Mikäli operaattorit jatkavat nopeuden määrittelemistä hyvin avoimesti ja matalalle tasolle, kuluttajan asema ei parane, koska virhetilannetta ei ehtojen valossa ole lainkaan kysymyksessä. Tällaiset epäselvät tai virhetilanteiden estävät ehdot, jotka poikkeavat pakottavista säännöksistä, ovat viestintämarkkinalaissa ja kuluttajansuojalaissa tarkoitettuina kuluttajan kannalta kohtuuttomia ehtoja. Esityksen mukaan yhteysnopeuksien vaihteluvälin tulisi olla sellainen, että kuluttajan ostaman palvelun nopeus ainakin pääosan ajasta vastaisi markkinoinnissa luvattua yhteysnopeutta. On kuitenkin huomattava kuluttajansuojalain säännökset. Kuluttajansuojalain 2 luvussa kielletään sopimaton ja totuudenvastainen markkinointi, joten markkinoinnissa on joka tapauksessa aina annettava oikea ja totuudenmukainen kuva markkinoidun palvelun laadusta. Laajakaistaa ei siten saa koskaan markkinoida siten, että nopeuden toteutumisesta ei anneta kuluttajalle oikeaa mielikuvaa. Kuluttajalle on tuotava siten selvästi esille se, että markkinoinnissa luvattu yhteysnopeus toteutuu vain pääosin, mikäli näin todellisuudessa on. Kuten esitysluonnoksessakin todetaan, liittymän nopeus on keskeinen valintaperuste liittymän hankinnassa ja siitä on annettava totuudenmukainen kuva.

4 4 Esimerkkinä kuluttajan kannalta kohtuullisesta vaihteluvälistä mainitaan esityksessä liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa (732/2009). Asetuksen mukaan internet-yhteyden keskimääräinen vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 24 tunnin mittausjakson aikana 75 prosenttia vaaditusta nopeudesta ja minkä tahansa neljän tunnin mittausjakson aikana 50 prosenttia vaaditusta nopeudesta. Nykytilanteen huomioon ottaen Kuluttajavirasto pitääkin erittäin tärkeänä, että perusteluissa tuodaan tukea sille, minkälainen vaihteluväli ylipäätänsä voi olla hyväksyttävää. Kuluttajan aseman turvaamiseksi näyttää välttämättömältä, että lainsäädännössä myös annetaan suuntaa siihen, mikä on kuluttajan kannalta kohtuullinen vaihteluväli. Ilman tällaista määritelmää teleyritykset voivat edelleen kiistää vastuunsa ja väittää, ettei kyseessä ole palvelun virhetilanne. Tällöin vähimmäishinnanalennus, sopimuksen purku tai muu kuluttajan lakisääteinen oikeus ei lainkaan aktualisoidu. On kuitenkin todettava, että em. asetuksen asettamaa lähtökohtanopeutta ei kuitenkaan voida pitää ehdottomana ja kaikkiin tilanteisiin sopivana määritelmänä. Merkityksellistä on aina myös se, miten tuotetta markkinoidaan ja miten sen nopeus määritellään sopimusehdoissa. Esimerkiksi 8 megan liittymän 50 % :ista toteutumista ei automaattisesti voida pitää riittävänä minkä tahansa 4 h:n jakson aikana, jos markkinoinnin voimakas pääsanoma kuluttajalle on surffailu 8 megan nopeudella missä ja milloin vain. Kuluttajavirasto ymmärtää, että mobiililaajakaistan osalta keskeinen tekijä on tuotteen laatu. Palvelun nopeutta on vaikeaa määritellä, koska sen toimiminen riippuu keskeisesti siitä, missä kohtaa maata, kaupunkia/maaseutua, missä rakennuksessa käyttö tapahtuu ja mihin kellonaikaan yms. palvelua käytetään. Kuitenkaan tämän vaikeuden ei pitäisi vaikuttaa kuluttajan asemaan ja kuluttajan suojan tasoon. On otettava huomioon se tärkeä peruslähtökohta, ettei markkinoille voi tuoda kuluttajille myytäväksi keskeneräisiä tuotteita antaen väärää mielikuvaa tuotteiden laadusta. Kuitenkin langatonta laajakaistaa markkinoidaan tälläkin hetkellä kovalla volyymilla teoreettisilla maksiminopeuksilla, jotka todellisuudessa ovat usein, alan itsekin myöntämänä, kaukana todellisuudesta. Ala itsekin on myöntänyt kapasiteettien olevan liian vähäisten. Operaattori ei kuitenkaan voi sulkea pois vastuutaan sellaisista toimivuuteen ja nopeuteen vaikuttavista seikoista, jotka ovat operaattorin hallinnassa. Operaattori ei siten voi siirtää vastuuta kuluttajille niistä seikoista, joihin se voi omilla toimillaan vaikuttaa, kuten kapasiteetin riittävyyteen suhteessa asiakaskunnan kasvamiseen. Kuluttajan aseman kannalta olennaista ja välttämätöntä on myös se, että toteutuvat nopeudet voidaan käytännössä todentaa. LVM:n asetuksen tavoitteen saavuttamiseksi yleispalveluyrityksiksi nimettyjen teleyritysten on pystyttävä osoittamaan ja mittamaan vaadittujen nopeuksien toteutuminen. Mittaaminen on kuitenkin onnistuttava myös muiden palveluiden osalta. Vaikeaksi asian voi edellä todetuin tavoin tehdä se, miten määräytyy se sijaintipaikka, jossa mittaus suoritetaan. Kuluttajan kannalta voi olla olennaista, että palvelu toimii luvatulla tavalla kotiosoitteessa. Jos tämä käyttötarkoitus on tuotu esiin myyntitilanteessa, palvelun on ainakin kotiosoitteessa vastattava luvattua. Mutta usein langaton yhteys hankitaan kuitenkin myös muuta kuin kotikäyttöä varten. Keskeiseksi asiaksi nousee jälleen se, että kuluttajalle on pystyttävä määrittelemään tuote, jonka hän ostaa, jotta kuluttaja tietää sen laadun ja voi harkita sen sopivuutta omaan käyttöönsä.

5 5 Asiaan vaikuttavat toki keskeisesti myös kuluttajien käytössä olevat laitteet ja niiden vaikutus palvelun nopeudelle. Tähän liittyy kuitenkin se tärkeä velvoite, että palveluntarjoajan on markkinoinnissaan ja myyntitilanteessa kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi myös laitteille asetettavista vaatimuksista. Ja myös siten, että kohderyhmä (kuten iäkkäämmät henkilöt) ymmärtävät nämä vaatimukset. Sopimuksen purkaminen / Virheen korjaaminen Viestintämarkkinalain 67 e :n mukaan käyttäjällä on oikeus vaatia, että teleyritys korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että siitä aiheutuu käyttäjälle kustannuksia. Teleyritys ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi teleyritykselle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Lainsäännöksen esikuvana on käytetty kuluttajansuojalain 5 luvun 18 :ää. Pykälästä on kuitenkin jäänyt pois säännös siitä, että teleyrityksen korvausvelvollisuutta ajateltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa. Sopimusoikeuden periaate on sopimuksen sitovuus. Teleyritys on laajakaistapalveluissa sitoutunut toimittamaan luvatun palvelun. Lähtökohtana on siten palvelun toimittaminen. Virhetilanteessa teleyritys voi välttyä korjausvastuusta vain, mikäli pystyy osoittamaan siitä aiheutuvan sille kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Teleyritykset eivät mobiililaajakaistapalveluiden virhetilanteissa Kuluttajaviraston näkemyksen mukaan kovinkaan usein tarjoudu korjaamaan palvelun virhettä, jos kyse on liian alhaisesta nopeudesta. On tietenkin olemassa tapauksia, joissa uusilla tukiasemilla voidaan parantaa liittymän nopeutta. Usein kuitenkin virheen korjaaminen vie näissä tapauksissa liian kauan. Kuluttajavirasto haluaakin nostaa esille kysymyksen siitä, onko näissä tilanteissa aina kyse teleyrityksen kannalta kohtuuttomista kustannuksista, joihin vedoten korjaaminen voidaan torjua? Voitaisiinko kuluttajan palvelu korjata joissakin tilanteissa siirtämällä palvelu seuraavaan nopeusluokkaan? Jos palvelua ollaan valmiita tarjoamaan, peruslähtökohtana tulee siis olla ensisijaisesti virheen korjaus. Liiketoiminta on suunniteltava sellaiseksi, että tarjotaan vain sellaisia palveluita, joita pystytään toteuttamaan. Teleyrityksille virheen korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia ei myöskään tulisi arvioida vain suhteessa yhteen liittymään vaan koko kyseiseen liiketoimintaan. Tässä yhteydessä on siten myös huomattava, että vaikka yleispalveluvelvoitteen mukaan puhelin- ja laajakaistayhteydet voidaan toteuttaa millä tahansa tekniikalla, ei kuluttajan liittymän virhetilannetta voida käyttää automaattisena perusteena palvelun lopettamiselle. Palvelun lopettaminen on tehtävä normaalilla, sopimusten muuttamista koskevissa säännöksissä edellytetyllä tavalla. Teleyritys ei automaattisesti voi vedota kallisiin ylläpitokustannuksiin, jos se ei ennen virheen ilmentymistä millään tavalla ole ilmoittanut palvelun lopettamissuunnitelmista ja oli siten sitoutunut tarjoamaan palvelua jatkossa. Edellä jo todetuin tavoin tällaisessa tilanteessa olisi myös huomioitava yhden liittymän korjauskustannusten vaikutukset koko liiketoimintaan, ei suhteessa vain yhteen liittymään. Ja mikäli teleyritys jatkaa palvelun tarjoamista normaaliin tapaan muille saman alueen asukkaille, myös yhdenvertaisuusnäkökulma on otettava huomioon. Virhe voidaan kuluttajaoikeuden perussääntöjen mukaan pääsääntöisesti korjata myös tarjoamalla kuluttajalle vastaava tuote. Langalliset yhteydet toimivat vielä tänä päivänä kuitenkin usein luotettavammin kuin langattomat. Matkapuhelinliittymä eroaa myös olennaisesti lankapuhelinliittymästä ominaisuuksiltaan ja sopimusehdoiltaan (esim. vastuiden osalta). Siten

6 6 tälläkään perusteella, yleispalveluvelvoitteen teknologianeutraalisuudesta huolimatta, virhettä ei voida korjata automaattisesti siirtämällä lankapuhelinverkon asiakas matkapuhelinliittymän käyttäjäksi. Virheen korjaamisesta ei koskaan saa aiheutua ostajalle huomattavaa haittaa. Kuluttajavirasto esittää siten edellä esitettyihin näkemyksiin perustuen, että VML:n 67 e :ään lisättäisiin kuluttajansuojalakiin sisältyvä säännös siitä, että teleyrityksen korvausvelvollisuutta ajateltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa. Sopimuksen purkaminen ja palvelun toimittaminen toisella tekniikalla ei ole virhetilanteissa ensisijainen keino virheen oikaisukeinona. Ensisijaisesti on aina pyrittävä korjaamaan virhe. Tämän voi välttää vain perustelemalla kohtuuttomilla kustannuksilla tai haitalla. Tässä arvioinnissa tulisi ottaa huomioon ostajalle aiheutuva haitta ja kustannusten suhteuttaminen koko liiketoimintaan. Ilmoitusvelvollisuus käyttäjälle mahdollisesta merkittävästä viasta tai häiriöstä. Esityksessä ehdotetaan, että teleyrityksen tulisi ilmoittaa häiriöstä tai viasta myös suoraan käyttäjälle. Teleyritys voisi käytännössä itse valita ilmoituksen tekotavan. Teleyrityksen tulisi kuitenkin tehdä ilmoitus sillä tavoin, että se palvelee käyttäjää parhaiten. Myös käyttäjien erityisryhmien, kuten iäkkäiden ja vammaisten tarpeet tulisi huomioida. Kuluttajavirasto pitää tällaisen velvollisuuden asettamista erittäin kannatettavana ja perusteltuna asiana. Häiriöistä ja vioista tiedottaminen kuuluu elinkeinonharjoittajan velvollisuuksiin jo kuluttajansuojalakiin perustuen. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei tiedota kuluttajille heidän asemansa kannalta tarpeellisista tiedoista, voidaan toimintaa arvioida esimerkiksi mahdollisena sopimattomana menettelynä asiakassuhteessa. Lähtökohdan tulee aina olla se, että teleyritykset informoivat asiakkaita palveluissaan olevista vika- ja häiriötilanteista. Tämä informointivelvollisuus on entistä korostuneempi kyseen ollessa välttämättömyyspalveluista. Tiedottamisen tarve vaihtelee luonnollisesti tapauskohtaisesti, mutta monessa tilanteessa tiedottaminen ja toimintaohjeiden antaminen on nimenomaan teleyrityksen velvollisuus, myös muissa kuin merkittävissä vioissa ja häiriöissäkin. Lisäksi myös huolto- ja korjaustöistä olisi mahdollisuuksien mukaan ja tapauskohtaisesti arvioiden kerrottava tarvittaessa kuluttajalle ennakkoon. Viestintäpalvelun virhe ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja Kuluttajavirasto haluaa tuoda esille myös muita keskeisiä viestintäpalveluiden virhetilanteita, joissa kuluttajan suoja ei toteudu. Viestintäpalvelussa on virhe, jos se ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. Eri markkinointitavoista etenkin viestintäpalveluiden puhelinmyynti aiheuttaa paljon yhteydenottoja kuluttajaviranomaisille. Vaikka puhelinmarkkinointia koskevatkin samat lainsäännökset kuin muutakin markkinointia, niitä ei tunnuta alalla otettavan riittävällä tavalla huomioon. Puhelinmarkkinoinnissa ei kerrota tärkeitä tietoja myytävän liittymän ominaisuuksista, palvelun hinnasta, sopimuksen määräaikaisuudesta tai muusta sopimuksen sisällöstä tai tiedot kerrotaan harhaanjohtavasti. Kuluttajat ovat myös saaneet postissa vahvistuksen tilauksesta, vaikka eivät omasta mielestä ole tilanneet mitään tai ovat ainoastaan pyytäneet lähettämään sopimuspaperit tutustumista varten. Teleyritykset asettavatkin nykypäivänä kuluttajan usein tilanteeseen, jossa hän joutuu ryhtymään toimenpiteisiin päästäkseen eroon epäasiallisen markkinoinnin seurauksista. Kuluttajan asema epäasiallisen puhelinmarkkinoinnin seurausten selvittämisessä on kuitenkin huono. Teleyritys vetoaa

7 7 yleisesti lähettämäänsä vahvistukseen ja peruuttamisoikeuteen ikään kuin sillä perusteella voisi korvata markkinointitoimenpiteiden puutteet ja lainvastaisuudet. Selvittäessään harhaanjohtavasta/totuudenvastaisesta markkinoinnista johtuvaa virhetilannetta, kuluttaja kohtaa usein seinän eli operaattori ei myönnä markkinoineensa virheellisesti. Kuluttajan on itse vaikeaa näyttää väitettään toteen, joten kuluttajan asema voi käytännössä jäädä kovin heikoksi. Kuten esitysluonnoksessakin monessa kohdin todetaan, teleyritysten siirtyminen maksullisiin asiakaspalvelunumeroihin on osaltaan entisestään heikentänyt kuluttajien asemaa. Kuluttajalle kertyviä kustannuksia lisäävät myös jonotuksen maksullisuus sekä se, että asian kuntoon saaminen vaatii usein useaa yhteydenottokertaa. Kuluttajavirasto on viestittänyt alalle, ettei maksullinen asiakaspalvelunumero maksullisen jonotuksen kera sovellu hyvin reklamaatioiden vastaanottotavaksi, koska reklamoinnista ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia. Kun operaattoreihin kohdistuu valitettavan paljon erilaisia reklamaatiotarpeita ja kyse on välttämättömyyspalvelusta, voidaan maksullisen asiakaspalvelunumeron katsoa soveltuvan erityisen huonosti nimenomaan viestintäpalveluiden piiriin. Koska alan puhelinmyyntiä koskevat ongelmat eivät ole lukuisista huomautuksista ja keskusteluista poiketen poistuneet, Kuluttajaviraston mielestä on olemassa perusteltu tarve uudelle lainsäädännölle. Tämä tarve ei koske pelkästään viestintäpalveluita, mutta on todettava suojan tarpeen olevan erityisen suuri silloin, kun puhelimitse kaupataan puhelin- ja internetliittymän kaltaisia välttämättömyyspalveluita. Puhelin- ja laajakaistapalvelut ovat usein niin monimutkaisia palveluita, että puhelinmyynnin tapoja ja soveltuvuutta olisi etenkin niiden yhteydessä harkittava tarkasti. Kuluttajavirasto on jo aiemminkin esittänyt muutoksia puhelinmyyntiä koskevaan sääntelyyn (kaikkia aloja koskien). Puhelinmyynti voitaisiin säätää samaan tapaan ennakollista suostumusta edellyttäväksi toiminnaksi kuten sähköinen suoramarkkinointi. Näin tilanne on Tanskassa (laki ei koske muun muassa kirjojen ja lehtien tilausta ja vakuutusten välittämistä). Yksi mahdollisuus olisi myös etämyyntisäännösten muuttaminen siten, että puhelinmyynnin välityksellä sitova sopimus syntyisi vasta, kun kuluttaja on jälkikäteen kirjallisesti vahvistanut tilauksensa. Tähän liitettävä uudistus voisi myös olla viranomaispohjainen kieltorekisteri, johon puhelinmyyntikiellon voisi keskitetysti ilmoittaa. Kaksi viimeiseksi mainittua uudistusta on hiljattain hyväksytty Norjassa. Valtioneuvoston kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille sekä Arjen tietoyhteiskuntaohjelmassa korostetaan heikkojen kuluttajaryhmien asemaa. Täysipainoinen osallistuminen tietoyhteiskuntaan on jokaisen kansalaisen oikeus ja tämä oikeus on jokaiselle taattava. Nyt Kuluttajavirasto on havainnut ikääntyneiden ihmisten kokemien viestintäpalveluihin liittyvien ongelmien selvästi lisääntyneen ja olevan jatkuvassa kasvussa. Ongelmat liittyvät käyttäjien tarpeisiin sopimattomien palveluiden myymiseen, olennaisten tietojen antamatta jättämiseen ja muihin vastaaviin tilanteisiin, jossa ei ole huomioitu kohderyhmän asemaa, tietotasoa ja erityistarpeita. Erityinen keskeiset ongelma-alueet ovat edellä jo todettu puhelinmyynti sekä ns. standimyynti kauppakeskuksissa ja marketeissa. Kuluttajavirastoon on tullut tietoa tapauksista, joissa lankapuhelimesta matkapuhelinverkon piiriin siirtyneelle ei ole kerrottu tärkeitä tietoja uuden liittymän ominaisuuksista, muutoksen vaikutuksista ja sopimuksen sisällöstä. Iäkkäät henkilöt eivät myöskään ole aina saaneet puhelimessa riittäviä tietoja vanhan liittymän lopettamisesta ja siitä, vastaako uusi liittymä/laite heidän tarpeitaan. Useita yhteydenottoja on myös tullut tilanteista, että vanhukselle on kaupattu marketin myyntipisteellä esim. mobiililaajakaistaa ilman, että hänelle on lainkaan kerrottu millaisia laitevaatimuksia palvelun käyttämiselle tai että kyse on pitkästä määräaikaisesta sopimuksesta. Houkuttimena ovat usein myös erilaiset kanta-asiakasbonukset.

8 8 Määräaikaisten sopimusten vaikutus virhetilanteisiin Viestintämarkkinalain 67 g kohdan mukaan kuluttaja saa purkaa viestintäpalvelusopimuksen teleyrityksen virheen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Kuten edellä on jo todettu, kuluttajilla on kuitenkin ollut vaikeuksia tämän oikeuden toteutumisessa. Vaikka mobiililaajakaistan nopeus ei vastaa markkinoinnissa annettua mielikuvaa tai palvelukuvauksenkaan tietoja, kuluttaja ei välttämättä saa määräaikaista sopimustaan purettua tai ainakin se edellyttää montaa yhteydenottoa yritykseen /kuluttajaoikeusneuvojiin/ Kuluttajavirastoon. Kuluttajan asemaa heikentääkin olennaisesti määräaikaisten sopimusten hyvin laaja käyttö kaikkien viestintäpalveluiden osalta. Ala itsekin on alkanut viestittää kärsivänsä matkapuhelinliittymien osalta käytännön ongelmista numeron siirtoprosessiin liittyen. Yleispalveludirektiiviin (2002/22/EY) perustuvan numeron siirrettävyyden tarkoituksena on nimenomaan ollut lisätä kuluttajien mahdollisuuksia hyötyä kilpailtujen markkinoiden mukanaan tuomista eduista helpottamalla liittymän vaihtoa. Siirrettävyyden toteutumisen jälkeen liittymien markkinoinnissa on kuitenkin laajasti otettu käyttöön keinoja, joiden avulla olemassa olevia asiakkaita pyritään pitämään saman liittymäoperaattorin asiakkaana mahdollisimman pitkään. Varsinaisten 3 G kytkysopimusten ohella tällaisia keinoja ovat nimenomaan olleet erilaisten etuohjelmien sisältämien määräaikaisten sopimusten tarjonnan lisääntyminen. Asiakkaille tarjotaan erilaisia etuja, joiden saaminen edellyttää kuitenkin asiakkuuden aktiivista ylläpitämistä ennalta määrätyn ajan. Sopimuksia ketjutetaan lisäksi automaattisesti peräkkäin. Kuluttajan sitominen määräaikaisella sopimuksilla tietyn operaattorin asiakkuuteen heikennetään siten kuluttajan valinnanmahdollisuuksia sekä todellisen kilpailun toimivuutta, joihin numeron siirrettävyyden toteuttamisella nimenomaisesti pyrittiin. Myös laajakaistapuolella on yleistynyt määräaikaisten sopimusten laaja käyttö. Kiinteän laajakaistan osalta määräaikaiset sopimukset aiheuttavat paljon ongelmia esimerkiksi muuttotilanteissa. Normaaliin elämään kuuluu se, että elämäntilanteet muuttuvat yllättäen ja pitkät 18/24 kk:n määräaikaiset sopimukset tekevätkin kuluttajan aseman joustamattomaksi. Jos uudessa osoitteessa ei ole mahdollista käyttää vanhan palveluntarjoajan liittymää, ei kuluttajan kannalta ole kohtuullista vaatia sopimuksessa pysymistä. Näitä tilanteita varten operaattorit ovat yleisesti sisällyttäneet sopimuksiinsa vakiosuuruisen sopimussakon eli kuluttaja joutuu maksamaan määräaikaisen sopimuksen purusta kesken sopimuskauden. Vaikka tällainen akko tietyissä tilanteissa onkin usein perusteltu, sakon suuruuden osalta olisi aina otettava huomioon monta erilaista tekijää eli sakon tulisi perustua tapauskohtaiseen arviointiin eikä sen suuruus saisi olla vakio. Langatonta yhteyttä voi käyttää missä vain, joten muutto ei aiheuta samanlaisia ongelmia palvelun käyttöön. Kuitenkin olosuhteetkin voivat toimivuuden osalta olla täysin erilaiset uudella pääasiallisella käyttöalueella. Lisäksi kuluttajan asemaa hankaloittaa joka tapauksessa virhetilanteissa se, ettei kuluttaja voi operaattorin kiistäessä virheen ja kieltäydyttyä virheen korjaamisesta irtisanoa juuri koskaan liittymäänsä eli äänestää jaloillaan, vaan joutuu usein taistelemaan oikeuksistaan pitkään ja kalliisti. Kuluttajaviraston näkemys siten on, että määräaikaisten sopimusten kestolle tulisi asettaa maksimipituus. Esimerkiksi Tanskassa ko. pituudeksi on säädetty 6 kk. Kuluttajaviraston kanta koskee kaikkia aloja, mutta tässä yhteydessä on todettava määräaikaisten sopimusten sopivan erityisen huonosti viestintäpalvelusopimuksiin. Tietoyhteiskunta kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet käyttää erilaisia palveluja muuttuvat koko ajan. Eri palvelut voivat myös korvata toisia ja kuluttajien pitäisi voida hyödyntää uusia valikoimia. Pitkällä tähtäimellä koko

9 9 tietoyhteiskuntakehityksen kannalta ei ole kannattavaa sitoa kuluttajia pitkiin määräaikaisiin sopimuksiin. Tällaiset sopimukset heikentävät kilpailua ja palveluiden kehittymistä sekä vähentävät kuluttajien luottamusta estämällä parhaiten sopivimman palvelun valitsemisen aina kulloisenkin elämäntilanteen ja tarpeen mukaan.

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

KUV1284/48/2008 15.12.2008

KUV1284/48/2008 15.12.2008 KUV1284/48/2008 15.12.2008 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle VIESTINTÄMARKKINALAIN 67 D :N TOTEUTUMINEN Olette pyytäneet lausuntoa siitä, miten viestintämarkkinalain 67 d käytännössä toteutuu

Lisätiedot

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle LAUSUNTO 1(6) Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle HE 221/2013 vp hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

13.5.2013. Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalla tietoyhteiskuntakaareksi (LVM/1353/03/2011)

13.5.2013. Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalla tietoyhteiskuntakaareksi (LVM/1353/03/2011) LAUSUNTO 1(6) Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalla tietoyhteiskuntakaareksi (LVM/1353/03/2011) Liikenne- ja viestintäministeriössä on

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA 28.12.2011 810/9230/2011 Saunalahti Group Oyj PL 8 00061 ELISA PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA I SELVITYSTYÖN TAUSTA 1. Asian vireilletulo

Lisätiedot

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010 Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) YHTEENVETO YLEISPALVELUN INTERNET-YHTEYSPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA Teleyritykset TeliaSonera Finland

Lisätiedot

Kuluttajat tietoyhteiskunnan palveluiden käyttäjinä työryhmälle. Eriävä mielipide

Kuluttajat tietoyhteiskunnan palveluiden käyttäjinä työryhmälle. Eriävä mielipide Kuluttajat tietoyhteiskunnan palveluiden käyttäjinä työryhmälle Eriävä mielipide Pidämme tärkeänä, että kuluttajien luottamusta viestintäpalveluihin lisätään ja kannatamme muutoksia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA 28.12.2011 1356/9230/2011 DNA Oy PL 41 01741 VANTAA PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA I SELVITYSTYÖN TAUSTA 1. Asian vireilletulo 2.

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI Viestintämarkkinalain uusi kytkykauppasäännös tuli voimaan 1.4.2006. Lain 70 :n mukaan matkaviestinverkon päätelaitteen ja liittymän kytkykauppa on sallittua

Lisätiedot

KUV/10570/48/2008 21.10.2008

KUV/10570/48/2008 21.10.2008 KUV/10570/48/2008 21.10.2008 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle SELVITYSMIEHEN EHDOTUS KANSALLISEKSI TOIMINTASUNNITELMAKSI TIETOYHTEISKUNNAN INFRASTRUKTUURIN PARANTAMISEKSI ( LAAJAKAISTA KAIKKIEN

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS

MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS Kuluttaja-asiamies on saanut runsaasti ilmoituksia matkapuhelinliittymän avaamisen yhteydessä tarjottavien

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA 28.12.2011 1357/9230/2011 TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15 00510 HELSINKI PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA I SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KUV/7439/48/2009 22.9.2009

KUV/7439/48/2009 22.9.2009 KUV/7439/48/2009 22.9.2009 HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA SEKÄ TEKIJÄNOIKEUSLAIN 25 B ja 48 :N MUUTTAMISEKSI Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Päätös kuluttajille tarjottavien kiinteiden laajakaistaliittymien tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittamisen lainmukaisuudesta

Päätös kuluttajille tarjottavien kiinteiden laajakaistaliittymien tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittamisen lainmukaisuudesta Päätös 1 (11) Dnro: 4.11.2013 598/923/2013 DNA Oy PL 10 01044 DNA Tietopyyntö 3.5.2013 koskien kiinteän laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittamista viestintäpalvelusopimuksissa Päätös

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat.

Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1(5) KEILAHALLIEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.7.2013 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

KUV/12370/48/2008 4.12.2008 VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET

KUV/12370/48/2008 4.12.2008 VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET KUV/12370/48/2008 4.12.2008 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET Olette pyytäneet lausuntoa lakiesitysluonnoksesta, joka koskee lakia

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Viestintäviraston kannanotto laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin kohtuullisuudesta

Viestintäviraston kannanotto laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin kohtuullisuudesta Kannanotto 1 (12) 14.10.2011, päivitetty 10.9.2012 Dnro: 989/9230/2011 Viestintäviraston kannanotto laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin kohtuullisuudesta Kannanoton tarkoitus Tämän kannanoton

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) 5 Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankintapäätöksestä HEL 2014-005187 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI Lausunto 1 (5) 28.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 11.08.2015 STM046:00/2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI kiittää mahdollisuudesta saada

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Muistio KUV/7193/48/2011 08.11.2011 ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ovat työllistäneet kuluttajaviranomaisia viime vuosina runsaasti. Kuluttajaneuvontaan

Lisätiedot