KUV1284/48/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUV1284/48/2008 15.12.2008"

Transkriptio

1 KUV1284/48/ Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle VIESTINTÄMARKKINALAIN 67 D :N TOTEUTUMINEN Olette pyytäneet lausuntoa siitä, miten viestintämarkkinalain 67 d käytännössä toteutuu laajakaistapalveluiden markkinoinnissa. Erityisesti pyydettiin selvitystä siitä, vastaavatko markkinoinnissa luvatut yhteysnopeudet laajakaistapalvelun tosiasiallisia yhteysnopeuksia ja millaisiin ongelmiin kuluttajat mahdollisesti törmäävät oikeuksiaan perätessään. Kuluttajavirasto esittää kunnioittavasti lausuntonaan seuraavaa: Ilmoitusten perusteella kuluttajilla on merkittävässä määrin ongelmia viestintämarkkinalain 67 d :n perustuvien oikeuksiensa toteuttamisessa. Kuluttajavirastoon tulleista ilmoituksista, jotka koskevat liittymän nopeutta ja toimivuutta, selkeästi suurin osa koskee nykyisellään matkaviestinverkoissa tarjottavia mobiililiittymiä. Ilmoituksia tulee kuitenkin myös muista liittymistä. Mobiililiittymien ongelmat ovat näkyneet selvästi lisääntyneinä yhteydenottoina kuluttajaviranomaisille eri puolilta Suomea kuluneen vuoden aikana. Markkinoinnin kokonaisvaikutelma yhteysnopeuden osalta on ollut ilmoitusten perusteella ja Kuluttajaviraston havaintojen mukaan monilta osin harhaanjohtavaa matkaviestinverkon liittymien osalta. Kuluttajaongelmien kannalta keskeisenä tekijänä on myös se, palvelun laatua ja ominaisuuksia ei kaikilta osin määritellä niin selkeästi, että niiden perusteella voidaan arvioida, milloin palvelussa on virhe. Esimerkiksi matkaviestinverkon liittymien nopeuksien kohtuullisia vaihteluvälejä ei määritellä missään. Tämän vuoksi kuluttajalla on ollut ongelmia käytännössä vedota palvelun virheeseen ja vaatia oikeuksiaan. Virhetilanteiden kannalta tulee huomioida niin hinnanalennus, vakiohyvitys, vahingonkorvaus asian selvittelykuiluista kuin sopimuksen purkuoikeus. Asiakaspalvelun toimivuus ja laatu vaatii erillisiä toimenpiteitä. Kuluttajaongelmat laajakaistapalveluiden yhteysnopeuksien osalta Laajakaistaliittymistä yleisimpiä ovat edelleen kiinteän verkon laajakaistaliittymät. Langattomia liittymiä ovat muun muassa matkaviestinverkoissa tarjottavat mobiililiittymät sekä verkossa toteutetut liittymät. Kuluttajavirastoon tulleista ilmoituksista, jotka koskevat liittymän nopeutta ja toimivuutta, selkeästi suurin osa koskee nykyisellään matkaviestinverkoissa tarjottavia mobiililiittymiä. Lausunnossa jäljempänä esitetyt tiedot liittyvät erityisesti matkaviestinverkoissa toteutettuihin liittymiin, ellei erikseen mainita toisin. Eri verkkojen toiminnassa on teknisistä syistä eroja sen osalta, mitkä seikat vaikuttavat asiakkaan käytettävissä olevaan todelliseen siirtonopeuteen, mutta nämä seikat eivät ole ilmenneet kovinkaan hyvin operaattoreiden markkinoinnista, palvelukuvauksista ja muista sopimusehdoista. Matkaviestinverkoissa yksittäisen asiakkaan siirtonopeuteen vaikuttaa esimerkiksi se, millä maantieteellisellä alueella asiakas kulloinkin on eli mikä verkkotekniikka on käytettävissä. Sen sijaan yksittäiselle kiinteän verkon asiakkaalle toteutettava siirtonopeus ei voi samanlaisesta syystä vaihdella. Kuluttajan kannalta liittymän nopeus ja verkon peittoalue on keskeinen tekijä kuluttajan valitessa palvelua. Kuluttajien kohtaamissa ongelmissa on useimmiten kyse perusasioista ja kuluttajansuojan perusvaatimuksista kuten markkinoinnin totuudenmukaisuudesta, sopimusehtojen kohtuullisuudesta ja

2 2 asiakaspalvelun toimivuudesta. Myös yhteysnopeuteen liittyvissä ongelmissa huomionarvoista on se, että määräaikaiset sopimukset kaventavat kuluttajien mahdollisuuksia vaihtaa operaattoria. Kuluttajat tuovat ilmoituksissa esille, että markkinoinnista on saanut totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan kuvan nopeudesta tai toimivuudesta. Yleisimmät ongelmat liittyvät alhaiseen nopeuteen. Nopeus on ollut esimerkiksi iltaisin alle viidesosa luvatusta teoreettisesta maksiminopeudesta tai yleisesti vain kymmenesosa teoreettisesta maksiminopeudesta. Ilmoituksista nousee esille myös se, että liittymä ei ole toistuvasti toiminut lainkaan tai se pätkii. Useissa ilmoituksissa tuodaan esille, että kuluttajalle on myyty nopeusluokka, jota ei voida kyseisessä osoitteessa toteuttaa. Ilmoitusten mukaan myyntitilanteessa ei ole esimerkiksi selvitetty, että osoite ei kuulu 3G-verkon peittoalueeseen. Palvelun virhetilanteiden hallinnan osalta ilmoituksissa kiinnitetään huomiota siihen, että operaattori ei ole pystynyt selvittämään kohtuullisessa ajassa ongelmien syytä taikka oikaisemaan virhettä ja että sopimuksen purkuun ei ole operaattorin puolelta kuluttajan vaatimuksen perusteella suostuttu tai mitään vastausta asiassa ei ole saatu kohtuullisessa ajassa. Usea kuluttaja on kiinnittänyt huomiota siihen, että esimerkiksi liikkeessä tai puhelimitse reklamoitaessa asiaa ei ole selvitetty lainkaan ja asiaa ei ole myöskään viety eteenpäin, vaan on pyydetty tekemään erikseen kirjallinen reklamaatio, jonka käsittely kestää tai vastausta ei saa lainkaan. Kuluttajat ovatkin usein vaikeassa tilanteessa joutuessaan selvittämään yhteyden toimivuutta ja syitä sen huonolle toiminnalle. Kuluttajien on usein itse mahdotonta tietää, onko vika heidän laitteissaan vai operaattorin puolella. Tyypillinen tapahtumakuvaus kuluttajan kohtaamista ongelmista ilmoituksissa on seuraavanlainen. Kuluttaja on solminut 24 kuukauden määräaikaisen mobiililiittymäsopimuksen. Sopimusta solmittaessa on yleensä myös selvitetty liittymän toimivuutta kotiosoitteessa. Lopulta liittymän keskimääräinen nopeus on kuitenkin kuluttajan ilmoituksen mukaan vain murto-osa luvatusta. Kuluttaja on ollut lukuisia kertoja yhteydessä asiakaspalveluun ja teknisestä neuvonnasta on myös joissain tilanteissa kerrottu, että kyseisellä alueella on ongelmia yhteyksissä. Oikaisutoimenpiteistä, hinnanalennuksesta tai muusta ei ole kerrottu. Kuluttaja lähettää lopulta kirjallisen reklamaation operaattorille purkuvaatimuksineen, mutta operaattori vastaa jonkin ajan kuluttua, että sopimusta ei voi purkaa. Määräajaksi tehtyjen sopimusten purkamiseen ei ole siis näissä tilanteissa suostuttu, vaikka toistuvia ja oikaisematta jääneitä toimivuusongelmia olisi kuluttajan mukaan esiintynytkin. Joihinkin kuluttajien ilmoituksiin on liitetty operaattorin asiakaspalvelun vastaus kuluttajan reklamaatioon. Keskeinen viesti on näissä yleensä, että operaattori ei voi taata matkaviestinnän datayhteyksille tiettyä siirtonopeutta tai palvelutasoa ja että määräaikaista sopimusta ei voida purkaa. Osa asiakkaista on jättänyt laskut reklamaatioiden jälkeen maksamatta, jos nopeus on ollut heidän käsityksen mukaan yhä selvästi riittämätön normaaliin käyttöön ja yhteys on tämän lisäksi pätkinyt taikka, jos kytkyllä myydyssä laitteistossa on ollut myös toistuvia vikoja. Joissakin tilanteissa operaattori on ilmoituksen mukaan siirtänyt saatavat perintään ennen kuin asiakaspalvelu on saanut kuluttajan reklamaation käsittelyä hoidettua esimerkiksi hinnanalennuksen tai purkuvaatimuksen osalta. Vakiohyvitystä kuluttajat eivät välttämättä osaa vaatia niissä harvemmin esiintyvissä tilanteissa, joissa se saattaisi tulla kysymykseen. Kuluttajailmoituksia on saatu eri puolilta Suomea niin suurimpien kaupunkien keskusta-alueilta kuin muualtakin. Yhteisiä tekijöitä näyttäisi olevan verkon kapasiteetin riittämättömyys eli liittymien runsas myynti suhteessa käytettävissä olevaan kapasiteettiin ottaen vielä huomioon, että puhelu- ja viestiliikenne priorisoituvat dataliikenteen edelle. Toisena yhteisenä tekijänä on usein se, että verkkotekniikoiden peittoaluetta selvitetään myyntitilanteessa, mutta myöhemmin ilmenee, että peittoaluekartta ei ollut kyseisessä kohdassa riittävän tarkka tai myyjä on muutoin antanut liian pitkälle meneviä yleisluontoisia lupauksia peittoalueesta. Yksittäisinä ongelmatilanteina voidaan

3 3 mainita esimerkiksi ennakoimaton muutto katvealueelle sopimuksen solmimisen jälkeen, jolloin operaattori ei ole suostunut purkamaan kahden vuoden määräaikaista sopimusta. Kiinteän verkon laajakaistapalveluiden osalta ilmoituksissa tuodaan esille esimerkiksi, että kuluttajalle on myyty nopeusluokka, jota ei voida kyseisessä osoitteessa toteuttaa taikka verkon rakennustyöt ovat vielä kesken, eivätkä nopeudet toteudu. Liittymän toimimattomuudesta johtuvista huoltokäynneistä on ilmoitusten mukaan veloitettu perusteettomasti, kun kysymys on ollut operaattorin virheen korjaamisesta. Ilmoituksissa kiinnitetään huomiota myös siihen, että hinnanalennusta tai hyvitystä toimimattomuusongelmista ei ole saatu. Viestintäviraston nettimittarin avulla kerättyjen tietojen osalta Viestintävirasto toimittanee tarkemmat tiedot yhteysnopeuksien mittaustuloksista kiinteän verkon osalta. Kuluttajavirastoon kantautuu myös lisääntyvässä määrin huolta alueilta, joilla kuluttajat ovat yhden palvelun tarjoajan varassa. Langallisia yhteyksiä lopetetaan ja mikäli langattomassa palvelussa tulee ongelmia, ei vaihtoehtoja ole saatavilla. Jos vian selvittäminen kestää kauan, asiakaspalvelu ei toimi taikka laskutuksessa on virheitä, kuluttaja ei kuitenkaan voi äänestää jaloillaan. Kuluttajia myös kannustetaan yhä enemmän siirtymään langattomiin vaihtoehtoihin ja määräaikaisiin sopimuksiin. Määräaikaisen sopimuksen solmiminen on kuluttajalle yhä useammin ainoa vaihtoehto. Tämä kehityssuunta on huono heikentäen myös koko tietoyhteiskuntakehityksen onnistunutta toteutumista. Kuluttajaviranomaisten vastaanottamat ilmoitukset ja valitukset Lausuntopyynnössä pyydettiin myös määrällistä ja laadullista yhteenvetoa Kuluttajaviraston tai kunnallisen kuluttajaneuvonnan vastaanottamista asiakasvalituksista. Edellä on kuvattu tyypillisiä ongelmatilanteita ilmoitusten perusteella. Suurin osa yhteydenotoista tulee kunnalliseen kuluttajaneuvontaan, jonka tehtäviin kuuluu neuvoa ja antaa sovitteluapua yksittäisissä riitatilanteissa, kuten laajakaistapalvelun virhetilanteissa. Ilmoitusten lukumäärän perusteella ei voi yleensä tehdä suoria johtopäätöksiä. On huomattava, että vain pieni osa kuluttajista oletettavasti aktivoituu ilmoituksen tekemiseen tai ottaa puhelimitse yhteyttä tiettyyn viranomaiseen. Tämä johtuu siitä, että kuluttajat eivät ole aina tietoisia oikeasta viranomaisesta. Lisäksi kynnys ilmoittaa voi olla korkea suhteessa kuluttajan kokemaan vahinkoon. Kuluttajavirasto saa yhteydenottoja paitsi kirjallisesti myös puhelinneuvontaan. Puhelinyhteydenottojen lukumäärää ei ole erikseen selvitetty. Kirjallisia ilmoituksia on tullut vuoden kuluessa pelkästään matkaviestinverkon liittymien nopeudesta pitkälti toistasataa. Kiinteän verkon laajakaistapalveluiden osalta Kuluttajavirastoon on vuoden kuluessa tullut joitakin kymmeniä ilmoituksia erilaisista liittymän virhetilanteista, mutta näissä ilmoituksissa on osittain ollut kysymys suurempaa asiakaskuntaa koskevista toimintaongelmista. Tämän lisäksi on tullut joitakin ilmoituksia toteutettujen liittymien toimivuusongelmista. Lisäksi Kuluttajavirastoon on tullut kymmenittäin kuluttajaneuvojien yhteydenottoja. Yksittäisiä riitatilanteita ei ole kaikilta osin saatu sovittua kuluttajaneuvonnan avulla ja nämä kuluttajat ovat tehneet valituksia myös kuluttajariitalautakuntaan. Lautakunta on suosittanut sopimuksen purkamista esimerkiksi tilanteissa, joissa kuluttaja ei ole voinut mobiililiittymällään hyödyntää 3G-verkkoa. Suuri osa kuluttajista ottaa yhteyttä pelkästään kotikuntansa kuluttajaneuvojaan. Kuluttajaneuvonnan käsittelemistä yhteydenotoista voidaan esittää vain arvio, että näitä on ollut moninkertainen määrä Kuluttajavirastoon saapuneisiin kirjallisiin yhteydenottoihin nähden. Kuluttajaneuvojat eivät tällä hetkellä pääasiassa tilastoi erikseen laajakaistaliittymiin liittyviä yhteydenottoja taikka luokittele

4 4 yhteydenottoja vielä tarkemmin. Kuluttajaneuvonta siirtyy vuoden 2009 alusta kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi. Kuluttajaneuvonta siirtyy maistraattien tehtäväksi ja neuvonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat Kuluttajavirastolle. Parhaillaan valmistellaan uusia tietojärjestelmiä kuluttajaneuvonnan käyttöön. Jatkossa Kuluttajavirastolla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää näitä järjestelmiä myös oman valvontatyönsä kannalta. Nykyisessä siirtymätilanteessa ei ole ollut mahdollista koota kattavampaa tilastotietoa laajakaistaliittymien nopeutta koskevista yhteydenotoista. Ongelmien laajuudesta kertoo kuitenkin se, että mobiililiittymien nopeuteen liittyvät ongelmat olivat omana aiheenaan syksyn kuluttajaneuvojien koulutuspäivillä. Koulutuspäivillä tehdystä kartoituksesta ja kuluttajaneuvojien kysymyksistä oli pääteltävissä, että ongelma näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina eri puolilla Suomea. Kuluttajaviraston toimenpiteet Kuluttajavirasto pyysi keväällä 2008 usealta teleyritykseltä selvitystä siitä, mitä liittymän maksiminopeudesta, todellisesta nopeudesta ja miniminopeudesta todetaan palvelukuvauksessa, sopimusehtolomakkeella ja sopimusehdoissa. Kuluttajavirasto on pyytänyt myös joiltakin teleyrityksiltä selvityksiä yksittäisten kuluttajailmoitusten pohjalta yritysten markkinoinnista ja sopimusehdoista. Palvelukuvauksissa nopeusluokat on nykyisellään kuvattu yleensä teoreettista maksiminopeutta kuvaavalla luvulla esimerkiksi niin, että annetut nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia ja liittymän todelliset nopeudet voivat olla tätä alhaisempia. Joissakin ehdoissa on myös määritelty niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat nopeuksiin. Matkapuhelinverkoissa tarjottavien liittymien ehdoissa on lisäksi esimerkiksi varattu oikeus priorisoida muuta liikennettä verkossa ja todettu, että operaattori ei takaa tiettyä tiedonsiirtonopeutta. Joidenkin operaattoreiden kiinteitä laajakaistoja koskevissa tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa on myös mainittu miniminopeus tai nopeus, joka toteutuu pääsääntöisesti. Kuluttajavirasto lähetti toimialalle linjauksen laajakaistaliittymien markkinoinnista ja sopimusehdoista kesäkuussa Linjaus on löydettävissä kokonaisuudessa Kuluttajaviraston verkkosivuilta kuluttajaoikeuden linjauksista. Linjauksessa tehdään katsaus liittymän nopeuteen liittyviin ongelmiin sekä lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Huomion kohteena ovat erityisesti matkaviestinverkoissa tarjottavat liittymät, mutta samat periaatteet soveltuvat myös muihin liittymiin. Kuluttajavirasto kehotti operaattoreita huomioimaan kirjeessä selvitetyt lainsäädännön vaatimukset toiminnassaan. Usein viestintäpalveluiden ongelmat alkavat harhaanjohtavasta markkinoinnista. Mainosten kokonaisvaikutelma ei ole oikea, vaikka asiasta on olemassa myös nimenomaisen KKO:n ennakkoratkaisu. Mobiililaajakaistoja on markkinoitu teoreettisilla maksiminopeuksilla, jotka hämärtävät kuluttajan käsitystä palvelun todellisista ominaisuuksista, kun käytäntö on usein kaukana näistä nopeuksista. Palvelun laatu ja ominaisuudet tulisi määritellä palvelukuvauksessa ja sopimusehdoissa niin selkeästi, että niiden perusteella voidaan arvioida, milloin palvelussa on virhe. Sopimusehdoissa ei myöskään voida asettaa palvelulle niin matalia ja avoimia laatuvaatimuksia muun muassa nopeuden osalta, että ne käytännössä estävät virhetilanteiden syntymisen. Tällaisia epäselviä tai virhetilanteiden estäviä ehtoja, jotka poikkeavat pakottavista säännöksistä, voidaan pitää viestintämarkkinalaissa ja kuluttajansuojalaissa tarkoitettuina kuluttajan kannalta kohtuuttomina ehtoina. Operaattori ei voi sopimusehtojen kautta myöskään sulkea pois vastuutaan sellaisista toimivuuteen ja nopeuteen

5 5 vaikuttavista seikoista, jotka ovat operaattorin hallinnassa. Operaattori ei siten voi siirtää vastuuta kuluttajille niistä seikoista, joihin se voi omilla toimillaan vaikuttaa, kuten kapasiteetin riittävyyteen suhteessa asiakaskunnan kasvamiseen. Palvelun laatua ja ominaisuuksia ei siten voida määritellä selkeästi ilman, että määriteltäisiin liittymän nopeuden vaihteluväli. Vasta tällaisten ehtojen pohjalta voidaan arvioida tarkemmin yksittäisiä tilanteita, joissa poiketaan kuluttajan vahingoksi ehdoissa määritellystä nopeudesta. Näillä perusteilla Kuluttajavirasto on katsonut, että laajakaistaliittymien sopimusehdoissa ja palvelukuvauksessa tulee määritellä palvelun nopeuden vaihteluväli. Nykyiset sopimusehdot eivät siten kantamme mukaan kaikilta osin vastaa lainsäädännön vaatimuksia. Pyysimme myös tietyiltä operaattoreilta tarkempaa selvitystä siitä, miten matkaviestinverkoissa toteutettujen liittymien osalta on varmistettu ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään sen varmistamiseksi, että markkinointi ja sopimusehdot vastaavat linjauksessa esitettyjä periaatteita. Selvitykset saatiin elokuussa Tämän jälkeen asiakokonaisuus on ollut esillä yhtenä aiheena muutaman suurimman operaattorin kanssa neuvotteluissa. Operaattoreiden antamista selvityksistä voidaan tiivistää, että operaattorit ovat sitoutuneet tekemään erilaisia muutoksia markkinoinnissaan. Lisäksi operaattorit tuovat esille verkkokapasiteetin jatkuvat parannukset. Huolestuttavaa on kuitenkin, että Kuluttajavirastoon tulee näiltä osin edelleen vastaavia ilmoituksia kuluttajilta kuin viime keväänä. Yksittäiset operaattorit ovat tuoneet mobiililiittymiä koskevissa selvityksissään esille tarpeen tarkentaa palvelukuvaustaan muun muassa eri tiedonsiirtoteknologioilla saavutettavista nopeuksista, mikä viittaa myös siihen, että ominaisuuksien määritteleminen entistä tarkemmin on todellakin mahdollista. Sen sijaan muutoin sopimusehtojen tarkennustarpeen osalta selvityksissä on esimerkiksi todettu, että mobiililittymien osalta operaattori ei näe mahdolliseksi ilmoittaa mitään vaihteluväliä liittymän siirtonopeudesta. Operaattorien antamien selvitysten perusteella ja uusimpien kuluttajailmoitusten pohjalta asia ei ole siten ratkennut kaikilta osin. Tässä yhteydessä on myös huomioitava mahdolliset lainsäädäntötoimet, jotka koskisivat myös mobiililiittymien nopeuksia. Vakiohyvitys ja sen riittävyys Lausuntopyynnössä pyydettiin myös arviota nykyisten vakiohyvityssummien riittävyydestä suhteessa kuluttajille aiheutuneisiin selvittelykuluihin, ottaen erityisesti huomioon teleyritysten asiakaspalvelunumeroiden maksullisuuden. Tuomme esille näiltä osin, että vakiohyvitys tulee kysymykseen vain tietyissä, harvemmin esiintyvissä laajakaistapalveluihin liittyvissä ongelmatilanteissa eli toimituksen keskeytymistilanteissa. Tällöinkin säännöksen mukaan vähäiset keskeytykset eivät oikeuta vakiohyvitykseen. Sen sijaan suuri osa yhteysnopeuteen liittyvistä virhetilanteista koskee alhaista nopeutta. Merkittävässä osassa tilanteista vakiohyvitys ei tule kysymykseen. Katsomme, että yhteysnopeuteen liittyvien ongelmien kannalta tärkeää olisi määritellä nopeuden sallittu vaihteluväli selkeästi ja kohtuullisesti. Luonnollisesti tässä on haasteita matkaviestinverkon liittymien osalta johtuen eri verkkotekniikoiden mahdollistamista nopeuksista, mutta sen ei voi olla syynä jättää palvelun ominaisuuksia näiltä osin kokonaan määrittelemättä. Tärkeää on tietysti myös, että kuluttajalla on mahdollisuus yhdessä operaattorin kanssa todentaa toteutuvat nopeudet. Tällöin ongelmatilanteiden selvittely olisi molempien osapuolten kannalta helpompaa. Sen sijaan vakiohyvitysten maksamisesta tulisi pyytää tilastotietoa tarvittaessa operaattoreilta. Kuluttajaviraston selvittelemissä laajemmissa, suurempaa kuluttajajoukkoa koskevissa tulkinnanvaraisissa palveluiden keskeytystilanteissa operaattorit eivät ole lakisääteisiä vakiohyvityksiä

6 6 ilmoituksensa mukaan maksaneet kuluttajille, sillä edellytykset eivät ole operaattorin tulkinnan mukaan täyttyneet. Lausuntopyynnössä viitataan myös kuluttajille aiheutuneisiin selvittelykuiluihin palvelun virhetilanteissa. Yleisluontoisena arviona esitämme, että kuluttajien selvittelykulut ovat keskimäärin muutamasta eurosta useisiin kymmeniin euroihin. Ratkaiseva tekijä on operaattorin asiakaspalvelun vastausaika kyseisellä hetkellä. Joissakin tilanteissa kuluja voi syntyä enemmän. Kuluttajailmoituksista käy ilmi, että kuluttajan päästyä läpi asiakaspalveluun ja saatua lupauksen siitä, että asiaan palataan selvittelyjen jälkeen yrityksen puolelta, lupauksia ei ole kuitenkaan aina pidetty. Kuluttaja on näissä tilanteissa joutunut jonottamaan asiakaspalvelunumeroon useita kertoja. Kuluttajan kirjalliseen reklamaatioonkaan ei aina vastata kohtuullisessa ajassa tai lainkaan, jolloin kuluttaja joutuu ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse tai menemään liikkeeseen. Selvittelykulujen lisäksi keskeistä on se, että ainakin niissä tilanteissa, joista kuluttaja on tehnyt ilmoituksen Kuluttajavirastoon, kuluttaja on joutunut maksamaan mielestään toimimattomasta palvelusta koko selvittelyn ajan eli jopa useita kuukausia. Kun nopeus voi ehtojen mukaan vaihdella, ei kuluttajille ole välttämättä maksettu hinnanalennustakaan. Asiakaspalvelunumeroiden maksullisuus Lausuntopyynnössä peilataan asiakokonaisuutta myös asiakaspalvelunumeron maksullisuuteen. Asiakaspalvelun ongelmat ja asiakaspalvelunumeroiden maksullisuus vaikuttavat merkittävästi kuluttajan asemaan myös yhteysnopeuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Kuitenkaan nykyinen vakiohyvitys ei välttämättä ole ratkaisu näihin ongelmiin ottaen huomioon myös edellisessä kappaleessa esitetyt seikat. Asiakaspalvelusta tulee viestintäpalveluihin liittyvistä asiaryhmistä ehkä eniten yhteydenottoja. Suurimmaksi osaksi valitukset koskevat asiakaspalvelun jonoja ja sen maksullisuutta. Yhteydenottoja tulee myös palvelun laadusta. Monet operaattorit ovat ottaneet käyttöön maksullisen asiakaspalvelun. Kuluttaja joutuu maksamaan siitä, että hän yrittää selvittää esimerkiksi operaattorista johtuvaa vikaa tai harhaanjohtavasta markkinoinnista syntyneitä epäselvyyksiä. Maksullisuus ei kuitenkaan voi olla keino, jolla operaattorit vähentävät kuluttajien intoa ottaa heihin yhteyttä ja saavat samalla jonotusaikansa näyttämään paremmilta. Kuluttajansuojan kannalta tärkeintä on, että asiakaspalvelu toimii. Jos asiakaspalvelu ei toimi, kuluttaja ei pysty käyttämään oikeuksiaan, kuten oikeutta hinnanalennukseen, vakiohyvitykseen tai vahingonkorvaukseen muun muassa selvittelykuluista. Palvelun käyttämiseen liittyvä asiakaspalvelu on osa asiakkaan ostamaa palvelua ja sopimusta. Asiakkaan ei pidä myöskään joutua maksamaan siitä, että hän yrittää selvittää esimerkiksi operaattorista johtuvaa vikaa. Vähintäänkin operaattorin pitää hyvittää asiakkaalle palvelun virheen selvittelystä aiheutuneet puhelinkulut. Viestintäpalvelut ovat luonteeltaan välttämättömyyspalveluita, joten palvelut ovat tarpeellisia lähes kaikille kuluttajille. Palvelut ovat lisäksi tyypillisesti sellaisia, että niiden käyttäminen edellyttää usein vaativaakin teknistä osaamista ja taitoa. Laajakaistaliittymän toimimattomuus tai käyttämiseen liittyvät muut ongelmat hankaloittavat yleensä merkittävästi kuluttajan normaalia arkea. Siksi palveluun liittyvä tekninen asiakastuki on palvelun kannalta hyvin keskeisessä asemassa. Lähtökohtaisesti tällaisen palvelun käyttämiseen liittyvän perusopastuksen ja tuen pitäisi näin ollen sisältyä palvelun hintaan ja kustannus pitäisi ottaa huomioon jo palvelun hinnoittelussa. Asiakkaan kannalta ei ole kohtuullista, että palvelun käyttämiseen liittyvästä perusopastuksesta veloitetaan erikseen.

7 7

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

kkv.fi Kuluttajan toivelista: valinnanvapautta, laatua ja läpinäkyvyyttä Lakimies Miina Ojajärvi Kolme näkökulmaa verkkoneutraliteettiin seminaari

kkv.fi Kuluttajan toivelista: valinnanvapautta, laatua ja läpinäkyvyyttä Lakimies Miina Ojajärvi Kolme näkökulmaa verkkoneutraliteettiin seminaari Kuluttajan toivelista: valinnanvapautta, laatua ja läpinäkyvyyttä Kolme näkökulmaa verkkoneutraliteettiin seminaari Lakimies 20.11.2013 Lähtökohdat Sääntelyä tarvitaan, koska kuluttajan oikeus vapaaseen

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN PUHELINPALVELUN MAKSULLISUUS

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN PUHELINPALVELUN MAKSULLISUUS 20.3.2008 Dnro 2000/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN PUHELINPALVELUN MAKSULLISUUS

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Viestintäviraston kannanotto internetyhteyspalvelun nopeuden kohtuullisesta ilmoittamistavasta

Viestintäviraston kannanotto internetyhteyspalvelun nopeuden kohtuullisesta ilmoittamistavasta Muistio 1 (17) LUONNOS Dnro: 22.6.2016 605/923/2016 Viestintäviraston kannanotto internetyhteyspalvelun nopeuden kohtuullisesta ilmoittamistavasta 1 Tiivistelmä keskeisistä linjauksista Kiinteän liittymän

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) 556/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) Markkina-analyysi koskee Kainuun maakuntayhtymän ilmoittamaa hankealuetta, joka kattaa koko Sotkamon kunnan.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa. Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5.

Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa. Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5. Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5.2014 Viestintäviraston rooli Laajakaista 2015 -hankkeessa Markkina-analyysit

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle.

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle. Hakemus säännöllisen kotihoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelituottajaksi TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella.

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Viestintäviraston kannanotto internetyhteyspalvelun nopeuden kohtuullisesta ilmoittamistavasta

Viestintäviraston kannanotto internetyhteyspalvelun nopeuden kohtuullisesta ilmoittamistavasta Kannanotto 1 (19) Dnro: 13.9.2016 605/923/2016 Viestintäviraston kannanotto internetyhteyspalvelun nopeuden kohtuullisesta ilmoittamistavasta Tiivistelmä keskeisistä linjauksista Kiinteän liittymän maksiminopeuden

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin HINNASTO Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008 Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv ivä 19.01.2008 Vilhonkatu 9 C 3.krs 00100 Helsinki Puh 020 742 4469 Fax 020 742 4468 E-mail: teppo.laine@legistum.fi www.legistum.fi Koiran omistusta ja hallintaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Kuuluvuusongelmien tausta Nykyään kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset ovat johtaneet siihen, että

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus Päätös 1 (9) Dnro: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleyritys] Viestintäviraston lausuntopyyntö 4.6.2015 dnro 158/929/2015 Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus 1 Tiivistelmä 2 Teleyritys,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (17) 605/923/2016 13.9.2016 Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston kannanotto internetyhteyspalvelun nopeuden kohtuullisesta ilmoittamistavasta 2 (17) Sisältö 1 Aluksi... 3 2 Saadut lausunnot

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 759. Laki. viestintämarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 759. Laki. viestintämarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2006 N:o 759 763 SISÄLLYS N:o Sivu 759 Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta... 2285 760 Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden

Lisätiedot