TieVieasiantuntijakoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TieVieasiantuntijakoulutus"

Transkriptio

1 TieVieasiantuntijakoulutus (10 ov) VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivät Merja Ruotsalainen Oulun yliopisto Opetuksen kehittämisyksikkö

2 TieVie? Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Suomen virtuaaliyliopiston tukipalveluhanke» Ensimmäinen kausi » Toinen kausi Koulutusta toteuttaa 5 yliopiston muodostama verkosto (OY, HY, JY, TKK, TY) Verkoston tarjoama koulutus on tarkoitettu kaikkien Suomen yliopistojen opettajille» TieVie-asiantuntijakoulutusta tarjottiin pilottina vuonna 2004 ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle Toteuttaa vuosittain kaksi koulutuskokonaisuutta:» TieVie-asiantuntijakoulutus, 10 ov (aik. TieVie-kouluttajakoulutus, 10 ov), vastaa OPE.FI III-tasoa» TieVie-koulutus, 5 ov, vastaa OPE.FI II-tasoa

3 TieVie-yhteisö Osallistujat» v ( hlöä)» v ( hlöä)» v ( hlöä)» v ( hlö) Yhteensä: Suunnitteluryhmä (11 hlöä) koordinaatiovastuu Oulun yliopistossa Yhteyshenkilöt yliopistoissa (21 hlöä) TieVie-koulutuksen (5 ov) mentorit yliopistoissa (26 hlöä vuonna 2004) Kouluttajat, verkkotuutorit, seminaarialustajat, materiaalin-tuottajat (n. 150 hlöä) = YHTEENSÄ n. 430 hlöä vuonna 2004 Vaasan yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Lapin yliopisto Kuopion yliopisto Joensuun yliopisto Mikkelin ammattikorkeakou Lappeenrannan teknillinen yliopisto Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Kuvataideakatemia Laurea-ammattikorkeakoulu Maanpuolustuskorkeakoulu Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Teatterikorkeakoulu

4 TieVie-asiantuntijakoulutuksen tavoite Vastaa OPE.FI III-tasoa -> tvt:n opetuskäytön erityisosaaminen. Yleisenä tavoitteena tukea korkeakoulujen kehittämistä kouluttamalla tvt:n opetuskäytön asiantuntijoita sekä tukea erityisesti virtuaalihankkeita. Koulutus auttaa ymmärtämään korkeakoulutoimintaa ja virtuaalisen toiminnan sille asettamia haasteita ja merkitystä sekä syventää osallistujien tvt:n opetuskäytön osaamista. Tavoitteena kouluttaa toiminnan, erityisesti opetuksen kehittäjiä ja muutosagentteja korkeakouluihin.

5 TieVie-asiantuntijakoulutuksen sisällöt Koulutus sisällöltään laaja-alainen: tarkastelun kohteena koulutuksessa ovat pedagoginen, teknologinen ja organisatorinen muutos korkeakoulussa» Tvt:n opetuskäyttö on integroituna ko. sisältöihin Sisältöjä eriytetään juonnetyöskentelyssä osallistujien kehittämishankkeiden mukaisesti Juonteet koulutuksessa :» Opetuksen uudistajat -juonne» Rakenteiden ravistelijat -juonne» Tekniikan tiennäyttäjät -juonne

6 Pedagoginen muutos Muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan osaamisvaatimukset korkeakouluopiskelijoille eli tuleville asiantuntijoille asettavat uudenlaisia haasteita korkeakouluopetukselle» Asiantuntijuus ei ole pysyvä, opiskeluaikana saavutettu ominaisuus, vaan toimintatapa, jossa yhdistyvät haasteellisiin ongelmiin tarttuminen, voimakas sitoutuminen ja oman osaamisen kehittäminen.» Osaaminen ei ole ainoastaan yksilön, vaan myös yhteisön ominaisuus Pedagoginen muutos teemaa avataan koulutuksessa esim seuraavilla kysymyksillä:» Mitä pedagoginen muutos tarkoittaa korkeakoulussa?» Millaisia käytännöllisiä pedagogisia ratkaisuja haasteet vaativat korkeakouluopetukselta ja myös henkilöstökoulutukselta?» Millaisella koulutuksella voidaan parhaiten vaikuttaa korkeakoulujen opetus- ja oppimiskulttuuriin?» Millaisia uusia haasteita ja mahdollisuuksia verkostoituminen ja teknologia tuovat mukanaan?» Miten opettajan työnkuva korkeakoulussa muuttuu? -> osallistujat pohtivat omaan hankkeeseensa liittyviä pedagogisia periaatteita ja tekevät siihen liittyvän suunnitelman

7 Teknologinen muutos Tvt:n opetuskäytön kehittäjät ja tukihenkilöt tarvitsevat teknologista ymmärrystä, jotta he pystyvät arvioimaan ja tekemään teknologiaa koskevia valintoja. Teknologian soveltaminen opetukseen ja uusien ratkaisujen kehittäminen edellyttää monialaisten asiantuntijaryhmien yhteistyötä sekä kykyä osallistua verkko-opetuksen ja opetusmateriaalien tuotantohankkeisiin. Keskeisiä kysymyksiä ovat:» Muuttaako teknologian kehitys korkeakoulujen asemaa ja tehtävää yhteiskunnassa?» Millaisia teknologisia kehityssuuntia on näköpiirissä ja mikä niiden merkitys on yliopisto-opetuksen kannalta? -> Koulutuksessa kartoitetaan ajatuksia korkeakoulujen tulevaisuuden toimintakentästä ja luodaan kuvaa edessämme olevista teknologisista haasteista skenaariotyöskentelyn ja prosessikirjoittamisen kautta» millaisia teknologisia muutoksia on näköpiirissä ja mitkä niistä ovat merkityksellisiä korkeakoulujen toiminnan ja erityisesti korkeakouluopetuksen kannalta.» osallistujat tutustuvat lähdeaineiston kautta skenaariotyöskentelyyn muutoksen arvioinnin menetelmänä, laativat skenaarion korkeakoulujen tvt:n opetuskäytön tulevaisuudesta ja arvioivat tuotettuja skenaarioita ryhmäkeskustelussa.

8 Organisatorinen muutos Tvt:n käyttö opetuksessa on organisatorinen haaste strategioiden tasolta käytännön toimintaan. Tvt:n käyttö laajentuessaan muuttaa toimintakulttuuria ja henkilöstön toimenkuvia. Tässä koko organisaatiota koskevassa uudessa tilanteessa muutoksen hallinnan ja johtamisen työkaluna käytetään strategista suunnittelua ja johtamista. Tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä sekä saada heidät tiedostamaan oman roolinsa ja asemansa muutoksen johtamisessa tvt:n opetuskäytön sektorilla.» Millä tavalla yliopiston työympäristönä pitää muuttua, jotta se tukee uusien käytäntöjen syntymistä?» Millaisia toimintatapoja tämä edellyttää yliopistolta?» Millaisia muutoksia pedagogiset ja teknologiset innovaatiot edellyttävät oppiaineissa, laitoksissa, tiedekunnissa ja yliopistoissa?» Miten tuetaan asiantuntijaryhmien yhteistyötä?» Entä miten koulutuksella tuetaan organisatorista muutosta? -> Työskentelytapana strategiatyöskentelysimulaatio: simuloidaan todellisuutta vastaava strategiaprosessi -ja strategiatyöskentelyä

9 TieVie-asiantuntijakoulutus (10 ov) Seminaari Pedagoginen muutos Oulu Seminaari Teknologinen muutos Jyväskylä Seminaari Organisatorinen muutos Helsinki Seminaari Hankkeiden arviointi Turku Orientaatioverkkojakso Pedagoginen muutos -verkkojakso Teknologinen muutos -verkkojakso Juonne- ja vertaisryhmät Organisatorinen muutos -verkkojakso Valinnaiset taitokurssit alueittain Portfolio -verkkojakso Osallistujien kehittämishankkeet Henkilökohtainen portfoliotyö ja kirjallisuuteen perehtyminen Huhtikuu 2004 Maaliskuu 2005

10 TieVie-asiantuntijakoulutuksen punainen lanka Seminaari Oulu Seminaari Jyväskylä Seminaari Helsinki Seminaari Turku Juonneryhmät kehittämishankkeiden pohjalta (6 juonnetta) Oman portfolion työstäminen Reaktiopaperi Reaktiopaperi Reaktiopaperi Reaktiopaperi (kirjallisuuden pohjalta) (kirjallisuuden pohjalta) (kirjallisuuden pohjalta) (kirjallisuuden pohjalta) Verkkojakso Verkkojakso Verkkojakso Verkkojakso Verkkojakso

11 TieVie-asiantuntijakoulutuksen ryhmät Juonneryhmät» n h:lön ryhmiä» Opetuksen uudistajat -juonne» Rakenteiden ravistelijat -juonne» Tekniikan tiennäyttäjät -juonne Vertaisryhmät» 3-5 hlön ryhmiä» muodostetaan juonneryhmän sisältä» tavoitteena mm. tukea kehittämishankkeiden yhteistä suunnittelua ja toteuttamista ja osallistujien verkostoitumista muiden yliopistojen osallistujien kanssa

12 TieVie-asiantuntijakoulutuksen pedagogiset ja toiminnalliset periaatteet voimuus Asiantuntijuus ERKOSTOITUMINEN YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTOIMINNALLISUUS Osallistujaläht htöisyys Läpäisyperiaate Pedagogisten, teknologisten ja organisatoristen näkökulmien kulmien integrointi Prosessikeskeisyys Reflektio Autenttisuus Tekemäll llä oppiminen Kokemuksellisuus

13 Opiskelutapa Prosessimaisuus» kehittämishanke on koulutuksen punainen lanka: opittavia asioita tarkastellaan hankkeen avulla eri yhteyksissä ja eri näkökulmista Osallistujalähtöisyys» koulutuksen sisällöt ja käsiteltävät teemat nousevat osaksi osallistujien omista hankkeista ja kiinnostuksen kohteista» osallistujat tuottavat itse koulutuksen sisältöä» osallistujien omat ja ryhmien yhteiset tavoitteet keskeisiä Pitkäkestoisuus vaatii sitoutumista» Koulutus toteutetaan pitkäkestoisena, käytännön työhön integroituna koulutuksena, jolla varmistetaan koulutuksen vaikuttavuus korkeakoulujen opetuskäytänteisiin ja toimintaan. -> Koulutus tarjoaa raamit, joiden puitteissa jokainen osallistuja luo oman prosessinsa kehittämishankkeensa kautta

14 TieVie-asiantuntijakoulutuksen kohderyhmä Koulutus antaa valmiuksia toimia esimerkiksi tvt:n opetuskäytön kouluttajana, konsulttina, ohjaajana, koulutussuunnittelijana, tukihenkilönä ja verkoston koordinaattorina tai toimijana. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvien toimijoiden näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön voivat olla esimerkiksi:» tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja/tai toteuttaminen omassa korkeakoulussa,» tvt:n opetuskäytön strategian laatiminen ja/tai toimeenpano,» verkostoituneen opetuksen (esim. perusopetuskokonaisuuden) suunnittelu ja toteuttaminen,» tvt:n opetuskäytön tukeen tai teknologisiin ratkaisuihin liittyvät kysymykset tai» yksikön, laitoksen tai osaston opetuksen kehittäminen tvt:n avulla.

15 TieVie-koulutus (5 ov) Lähiseminaari Oulu Megakonferenssi Kaikille yhteiset verkkojaksot Lähiseminaari Jyväskylä Orientaatio Verkko-opetuksen suunnittelu Sisällön tuotanto Ohjaus Arviointi Verkko-ohjaus TieVie-portaalissa Valinnaiset taitokurssit alueittain Yliopistokohtaiset paikallisryhmät mentorin johdolla Tvt:aa soveltavan kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi Syyskuu 2004 Maaliskuu 2005

16 Missä menossa? Koulutuksen sisältöjä ollaan uudistamassa enemmän mukaan opetuksen laatunäkökulmaa» korkeakouluopetuksen laatutason varmistaminen, joka on nostettu esiin muun muassa OPM:n linjauksissa (Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma , Koulutus ja tutkimus Kehittämissuunnitelma). -> osallistujat saavat eväitä pohtia opetuksen laadun hallintaa ja varmistamista tvt:n opetuskäytön alueella. Koulutus alkaa seuraavan kerran sl 2005» Koulutusta tullaan tarjoamaan myös amk:lle» Informoidaan tarkemmin alkuvuodesta 2005» Hakuaika keväällä 2005 Hinta vielä auki, aikaisemmin 10 ov maksoi 1890 (189 /ov) Millaisia toiveita ammattikorkeakoulun näkökulmasta koulutukselle?

17 Lisätietoja koordinaattorilta: Merja Ruotsalainen projektipäällikkö p: , Paula Vaskuri suunnittelija p:

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Etäopetus (Paakkola, 1991)

Etäopetus (Paakkola, 1991) Etäopetus (Paakkola, 1991) Opettajan ja opiskelijan välinen ajallinen ja paikallinen etäisyys.! Kommunikaatio, vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä hoidetaan pääasiassa erilaisten teknisten

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet Aila Paaso Koulutuspäällikkö, KT Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu Aila.paaso@oamk.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan näkökulmana oli verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena oli syventää

Lisätiedot

www.virtuaaliyliopisto.fi

www.virtuaaliyliopisto.fi www.virtuaaliyliopisto.fi Tieto- ja viestintätekniikka-avusteisen opetuksen käyttökelpoisuuden arviointimalli Kirsi Silius, Anne-Maritta Tervakari, Heidi Kaartokallio, Katja Yritys Heinäkuu 2003 Tampereen

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot