Tulevaisuuden esteetön raideliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden esteetön raideliikenne"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Yhteenveto pääkaupunkiseudun raideliikenteen käyttäjätutkimuksen tuloksista Hankkeen osaraportti 1/2009 Päivi Aro

2 2

3 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Käyttäjätutkimuksen menetelmät Miksi käyttäjätutkimusta tarvitaan? Keskeiset tutkimuskysymykset Käyttäjätutkimuksen aikataulu ja kulku 6 3. Yhteenveto keskeisistä kyselytuloksista Taustatietoja Raideliikenteen käytön määrät kohderyhmittäin Syitä raideliikenteen käytön välttämiseen Esteettömyyttä koskevien ennakkotietojen tarve Liikuntaesteiset matkustajat Epävarmuutta ja pelkoa raideliikenteessä aiheuttavat tekijät Vaaratilanteita ja tapaturmia raideliikenteessä aiheuttavat tekijät Raideliikenteellä matkustamista estävät ja vaikeuttavat tekijät Tärkeimmät kehittämiskohteet, hyviksi havaitut ratkaisut ja uudet ideat Näkövammaiset matkustajat Epävarmuutta ja pelkoa raideliikenteessä aiheuttavat tekijät Raideliikenteellä matkustamista vaarantavat tekijät Raideliikenteellä matkustamista estävät ja vaikeuttavat tekijät Tärkeimmät kehittämiskohteet, hyviksi havaitut ratkaisut ja uudet ideat Kuulovammaiset matkustajat Epävarmuutta ja pelkoa raideliikenteessä aiheuttavat tekijät Vaaratilanteita ja tapaturmia raideliikenteessä aiheuttavat tekijät Raideliikenteellä matkustamista estävät ja vaikeuttavat tekijät Tärkeimmät kehittämiskohteet, hyviksi havaitut ratkaisut ja uudet ideat Lopuksi 60

4 1. Johdanto Tulevaisuuden esteetön raideliikenne hankkeessa kartoitetaan ja tutkitaan julkisen liikenneverkoston ja erityisesti raideliikenteen asemien ja terminaalien käytettävyyden edellytyksiä. Raideliikenteen käytettävyyttä voidaan parantaa kaikkien käyttäjien näkökulmasta. Liikuntarajoitteisia ja aistivammaisia matkustajia palvelevat ratkaisut ovat hyödyllisiä myös muille matkustajille, kuten esimerkiksi iäkkäille sekä lastenvaunujen tai painavien matkatavaroiden kanssa matkustaville henkilöille. Hankkeen tarkoituksena on luoda raideliikenteen pysäkeille, asemille, terminaaleihin sekä niiden ympäristöön uusi käyttäjälähtöinen ratkaisumalli, jota voidaan hyödyntää Länsimetron ja Kehäradan suunnittelutyössä. Tässä osaraportissa esitellään projektin aikana tehdyn käyttäjätutkimuksen tuloksia. Käyttäjätutkimuksen tarkoituksena on antaa selkeä kokonaiskuva pääkaupunkiseudun raideliikenteen toimivuudesta sekä tärkeimmistä kehittämiskohteista erityisesti liikuntaesteisten ja aistivammaisten matkustajien osalta. Osa kehittämistarpeista koskettaa kaikkia tai lähes kaikkia matkustajia. Tuloksia hyödynnetään hankkeessa parhaiden suunnitteluratkaisuiden määrittämistyössä. Haastatteluissa ja havainnointikierroksilla tunnistetut eri käyttäjäryhmien kokemat ongelmat ja puutteet on jaoteltu matkantekoa vaarantaviin, estäviin ja vaikeuttaviin tekijöihin. Myös matkantekoa haittaavia epävarmuutta ja pelkoa aiheuttavia tekijöitä on kartoitettu ja analysoitu. Tutkimuksen aikana esiin nousseet parhaat ratkaisut on esitetty Tärkeimmät kehittämiskohteet luvuissa. Joihinkin tunnistettuihin ongelmiin ei tällä hetkellä ole olemassa hyvää ratkaisua. Näitä ongelmia ja tarpeita on kuvailtu tarkemmin jatkokehitystoimia varten. Käyttäjätutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat Ira Verma ja Johanna Hätönen Soterasta, Hanna-Leena Rissanen, Anna Ruskovaara ja Juha Seppälä Näkövammaisten Keskusliitosta, Harri Leivo Invalidiliitosta ja Jukka Rasa Kuuloliitosta. Käyttäjätutkimuksen organisoi Soteran toimeksiannosta Päivi Aro Pinko Oy:sta. 2. Käyttäjätutkimuksen menetelmät Tutkimuksessa arvioitiin koko matkaketju alkaen matkan suunnittelusta määränpäähän saapumiseen. Matkaketjun esteettömyyttä tarkasteltiin fyysisen ympäristön, matkustusinformaation, palvelujen ja käytäntöjen osalta. Matkaketjun eri osat muodostavat kokonaisuuden ja niiden yhteentoimivuutta tarkasteltiin esteettömyyden näkökulmasta. Raideliikenteen käytettävyyttä arvioitiin yhdessä tutkimukseen osallistuneiden kohderyhmien edustajien kanssa. Tutkimuksessa kerättiin sekä laadullista että määrällistä käyttäjätietoa. Internet-kyselyn kautta saatiin yhteensä 151 vastausta liikuntaesteisiltä ja aistivammaisilta henkilöiltä. Havainnointitutkimuksen yhteydessä haastateltiin yhteensä 22 henkilöä, joista näkövammaisia oli 12, liikuntaesteisiä seitsemän ja kuulovammaisia kolme. Suurin osa haastatelluista osallistui myös havainnointikierroksille, joita tehtiin yhteensä kahdeksan pääkaupunkiseudulla. Havainnointikierroksilla matkustettiin metro-, lähijuna- ja raitioliikenteessä ja arvioitiin asemia, pysäkkejä ja liityntäliikennealueita sekä matkustustiedon saavutettavuutta ja palvelujen toimivuutta. Tutkimukseen osallistuneet oli tavoitettu eri vammaisliittojen kautta. Havainnointitutkimukseen pyydettiin osallistumaan henkilöitä, jotka käyttivät aktiivisesti tai satunnaisesti raideliikennettä. Internet-kyselyn kautta saatiin vastauksia myös henkilöiltä, jotka käyttivät harvoin tai eivät käyttäneet enää lainkaan raideliikennettä. 4

5 2.1. Miksi käyttäjätutkimusta tarvitaan? Usein ratkaisevat virheet käytettävyyden suhteen tehdään jo tarpeen tai ongelman määrittely vaiheessa. Ilman käyttäjiltä saatua tietoa kehittämistä vaativa asia saatetaan määritellä virheellisesti: oikeaa tarvetta ei tunnisteta tai ongelman laatua ei ymmärretä. Esimerkiksi rakennettua ympäristöä yleensä suunnitellaan visuaalisista lähtökohdista. Näkövammaisten henkilöiden asemilla kohtaamia matkantekoa vaikeuttavia ongelmia ei ole helppoa ymmärtää, koska he havainnoivat ja käyttävät ympäristöä eri tavalla kuin normaalisti näkevät matkustajat. Näkövammaisilta matkustajilta tarvitaan tietoa siitä mitkä asiat he kokevat ongelmallisiksi, ja mitkä seikat vaikuttavat ongelman muodostumiseen. Esteetön matka on kokonaisuus, jossa fyysisen ympäristön, tiedotuksen, käytäntöjen ja palvelun tulee toimia hyvin yhdessä. Matkaa vaikeuttava este voikin olla kahden eri asian yhteensopivuudessa tai -toimivuudessa. Käyttäjät usein tarkastelevat kokonaisuutta eivätkä he aina tiedä mikä taho on vastuussa mistäkin asiasta. Käyttäjiltä saatu tieto joskus kiteyttää lopulta hyvin itsestään selvän ongelman ja tarpeen, joka voi koskea useamman eri tahon vastuualuetta ja jonka ratkaiseminen vaatii näiden tahojen yhteistyötä. Ratkaisuja eri ongelmiin ei voida kuitenkaan suoraan hakea käyttäjiltä, vaikka heiltä tulleita ideoita ja ehdotuksia kannattaa ehdottomasti kuunnella ja tutkia. Käyttäjätietoa tarvitaan juuri ongelman ja tarpeen määrittelyä varten. On hyvä ottaa huomioon, että käyttäjien on helpompi arvioida ja vertailla jo olemassa olevien ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia, kuin osoittaa niitä asioita, jotka puuttuvat kokonaan tai keksiä kokonaan uusi lähestymistapa esillä olevaan ongelmaan. Joitain asioita, kuten valaistusta tai akustiikkaa, on asiaan perehtymättömän vaikeaa arvioida. Käyttäjätutkimukseen osallistunut henkilö ei välttämättä osaa osoittaa ongelman olevan riittämättömässä valaistuksessa tai akustiikassa, vaan voi uskoa ongelman olevan esimerkiksi silmälaseissaan tai kuulolaitteessaan. Asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden tehtävänä on arvioida ja analysoida käyttäjiltä saatua tietoa ja suunnitella ratkaisuja käyttäjätiedon pohjalta määriteltyihin ongelmiin Keskeiset tutkimuskysymykset Käyttäjätutkimuksessa haettiin vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Mitkä tekijät estävät erityisryhmiä käyttämästä julkista raideliikennettä? Mitkä tekijät vaikeuttavat erityisryhmien julkisen raideliikenteen käyttämistä? Minkälaiset tekijät raideliikenteen ympäristöissä aiheuttavat turvattomuutta ja pelkoa erityisryhmissä? Tunnistettujen ongelmallisten tilanteiden ja ratkaisuiden lisäksi myös hyvät suunnitteluratkaisut ja käytännöt nostettiin esiin analysoitaviksi. Hyvät ratkaisut esitellään tärkeimmät kehittämiskohteet osioissa. 5

6 2.2 Käyttäjätutkimuksen aikataulu ja kulku Käyttäjätutkimus aloitettiin haastattelemalla tutkimukseen osallistuvia henkilöitä huhtikuussa Havainnointikierrokset toteutettiin touko-kesäkuussa Internetkysely avattiin kesäkuun lopussa ja vastausaikaa annettiin elokuun 2009 loppuun saakka. Havainnointitutkimus (haastattelut ja kierrokset) noudatti seuraavanlaista kaavaa: 1. Käyttäjähaastatteluissa selvitettiin mm. henkilöiden taustatiedot, heidän useimmiten käyttämänsä kulkuvälineet, asemat ja reitit. Haastattelussa kerättiin henkilöiden kokemuksia raideliikenneympäristöjen ja -palvelujen toimivuudesta sekä heidän näkemyksiään ja ideoitaan tärkeimmistä raideliikenteen kehittämiskohteista. 2. Havainnointikierroksilla osallistujien kanssa tehtiin ennalta määritelty matka, joka dokumentoitiin videoimalla ja valokuvaamalla. Havainnointireitteihin osallistui kerralla 1-4 käyttäjää yleensä samasta käyttäjäryhmästä. Havainnointireitti suunniteltiin haastattelujen perusteella siten, että reitti oli osallistujille osittain entuudestaan tuttu ja reitillä tarkasteltiin haastatteluissa esiin tulleita hyviä ratkaisuja ja ratkaisuja, jotka aiheuttivat ongelmia. Reitillä arvioitin noin 2-4 asemaa/raitiovaunupysäkkiä ja reitti sisälsi ainakin yhden liityntäliikennealueen tarkastelun. 1. Kuva 1. Näkövammaisten havainnointikierroksille osallistuneet henkilöt kulkivat halutessaan osittain opastuksessa siten, että he päättivät itse suunnasta ja vauhdista. Opastava henkilö puuttui kulkuun vain, jos tilanteessa oli törmäämisen, putoamisen tai muun tapaturman mahdollisuus. Näin testattiin suunnistautumista myös osallistujille vierailla asemilla.näkövammainen osallistuja mainitsi kulkiessaan niitä asioita, joita hän havainnoi tilanteessa ja joiden perusteella hän valitsi suunnan. Näin kyettiin arvioimaan vieraammankin aseman opastuksen laatua ja ympäristön hahmotettavuutta. 6

7 3. Tulokset analysoitiin ja jaettiin matkantekoa vaarantaviin, vaikeuttaviin ja estäviin tekijöihin. Tutkimuksen aikana esiin nousseet hyvät suunnitteluratkaisut esitellään raportissa sen mukaan, mihin tarpeisiin ne ensisijaisesti vastaavat. Videoiden ja kuvamateriaalin avulla havainnointikierroksen aikana käytyihin keskusteluihin sekä tehtyihin havaintoihin on tarvittaessa helppo palata jälkeenpäin työryhmissä. Havainnointikierrosten reiteistä ja kohteista tiedotettiin etukäteen, mutta vasta kierroksen aikana osallistujille annettiin matkustamiseen liittyviä tavoitteita, joiden onnistumista arvioitiin kierrosten aikana. Tavoitteena oli esimerkiksi löytää asemalta tietty kohde, käyttää tiettyä palvelua tai hankkia tietty matkustusinformaatio. Näin testattiin asemaympäristöjen opastusta, matkustusinformaation saavutettavuutta ja rakennetun ympäristön sekä palvelujen esteettömyyttä. Havainnointikierroksilla testattiin erilaisia matkustustilanteita, joissa osallistujat pyrkivät toimimaan itsenäisesti. Tutkimukseen osallistuneet arvioivat ja päättivät itse halusivatko he kokeilla toimia itsenäisesti uudessa tilanteessa tai kohteessa. Osa liikuntaesteisistä osallistujista testasi havainnointikierroksella ensimmäistä kertaa raitiovaunulla ja lähijunalla matkustamista. Heitä avustettiin tarvittaessa muun muassa raitiovaunuun siirtymisessä sekä kuljettaessa pidempiä etäisyyksiä asemaympäristössä esimerkiksi tiettyä liityntäliikennepysäkkiä haettaessa. 7

8 3. Yhteenveto keskeisistä kyselytuloksista Internetissä julkaistuun raideliikenteen käytettävyyttä ja saavutettavuutta mittaavaan kyselyyn vastasi yhteensä 151 henkilöä eri kohderyhmistä. Kattavassa kyselyssä selvitettiin muun muassa kuinka paljon liikuntaesteiset ja aistivammaiset käyttävät raideliikennettä ja mitkä ovat yleisimmät syyt raideliikenteen käytön välttämiseen. Luvussa käsitellään oleellisimpia kyselytuloksia kaikkien vastaajien osalta. Eri kohderyhmiä koskevia yksityiskohtaisempia kyselytuloksia käsitellään luvuissa 4, 5 ja Taustatietoja Kyselyyn vastasi eniten työikäisiä henkilöitä. Lähes puolet vastaajista oli vuotiaita. Naisia kyselyyn vastasi 64 % ja miehiä 36 %. Suurin osa vastaajista ilmoitti asuvansa pääkaupunkiseudulla: Helsingissä 49 %, Espoossa 23%, Vantaalla 25 % ja muualla 4 %. K ys elyyn vas tanneet ikäryhm ittäin 60 % 50 % 48 % 40 % 30 % 33 % 20 % 17 % 10 % 0 % 1 % A lle 18 vuotta vuotta vuotta vuotta 1 % Y li 75 vuotta Kaavio 1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. Kuurojen ja kuuroutuneiden henkilöiden osuus kuulovammaisten vastauksista oli 42 %. Näkövammaisista vastaajista 77 % ilmoitti olevansa heikkonäköisiä ja 23 % sokeita. Internet-kyselyyn vastaaminen on näkövammaisille usein hankalaa ja todennäköisesti tämän vuoksi näkövammaisten vastaajien ryhmä jäi vähän muita ryhmiä pienemmäksi. Näkövammaiset olivat kuitenkin hyvin edustettuina haastatteluissa ja havainnointikierroksilla. in Liikuntaes teis ten, kuulovam m ais ten ja näkövam m ais ten os uus kaikis ta vas tauks is ta (Osa vastaajista kuuluu useampaan kuin yhteen ryhmään) % % 75 tta 1 % Y li 75 vuotta % Liik untaes teis iä n= 87 32% K uulovam m ais ia n= 49 20% Näkövam m aisia n= 30 Kaavio 2. Vastanneiden määrä kohderyhmittäin. 8

9 Kyselyyn vastanneista suurin osa ilmoitti käyttävänsä yhtä tai useampaa liikkumisen tai toimimisen apuvälinettä, kuten pyörätuolia (23 %,) sähköpyörätuolia (13 %), kyynärsauvoja (11 %), kävelykeppiä (10 %), sähkömopoa (6 %) tai rollaattoria (5 %). Valkoista keppiä käytti 10 % ja kuulokojetta 18 % vastanneista. 3.2 Raideliikenteen käytön määrät kohderyhmittäin Liikuntaesteiset matkustajat käyttävät raideliikenteen kulkuvälineitä muita ryhmiä vähemmän. Esimerkiksi metroa ei käytä lainkaan 18 %, lähijunaa 25 % ja raitiovaunua 23 % liikuntaesteisistä. Kyselyyn vastanneet näkövammaiset ja kuulovammaiset henkilöt käyttävät aktiivisesti joukkoliikennettä (Kaavio 3). K uinka us ein m atkus tat s euraavilla kulkuvälineillä: Liikuntaesteisten vastaukset K uinka us ein m atkus tat s euraavilla kulkuvälineillä: K uinka us ein mliikuntaesteisten atkus tat s euraavilla vastaukset kulkuvälineillä: K uinka Liikuntaesteisten us ein m atkus tat vastaukset s euraavilla kulkuvälineillä: K uinka us ein mliik atkus untaesteisten tat s euraavilla vastauk kulkuvälineillä: set P ä ivittä in ta i lä h e s p ä ivittä in Vä h in tä ä n ke rra n viiko s s a Vä h in tä ä n ke rra n ku u s s a H a rve m m in E n la in ka a n e i va s ta u s ta P ä ivittä in ta i lä h e s p ä ivittä in Vä h in tä ä n ke rra n viiko s s a Vä h in tä ä n ke rra n ku u s s a P ä0 ivittä % in ta i lä h e s 20 p ä ivittä % in Liikuntaesteisten Vä h in 40 tä% ä n kevastaukset rra n viiko60 s s% a Vä h in tä80 ä n % ke rra n ku u s s100 a % H a rve m m in E n la in ka a n e i va s ta u s ta H a rve P äm ivittä m in in ta i lä h e s p ä ivittäe in n la in ka Väah n in tä ä n ke rra n viikoes i sva a s ta u s ta Vä h in tä ä n ke rra n ku u s s a P ä ivittä in ta i lä h e s p ä ivittä in Vä h in tä ä n ke rra n viiko s s a Vä h in tä ä n ke rra n ku u s s a M etrolla 0 H% a rve 13 K uinka 7 20 us % ein 14m atkus40 tat % Es n euraavilla la in ka41 a n kulkuvälineillä: 60 % 80 % e18 i va s ta u s ta % 0 % H a rve m m in 20 % Liikuntaesteisten 40 E n % la in kavastaukset a n 60 % e i va80 s ta u% s ta 100 % M etrolla % 40 % 60 % 80 % 100 % P% ä ivittä 13in ta i lä7h e20 s p% ä ivittä 14 in Vä40 h in% tä ä n ke rra41 n viiko 60 s % s a Vä h in tä80 ä n % ke 18rra n ku u s s7 100 a % Lähijunalla M etrolla H 13 a rve m m in 7 14 E n la in ka a n 41 e i va s ta u s ta 18 7 Lähijunalla M M etrolla R aitiovaunulla 0 % % 6 40 % % 80 % % Lähijunalla R aitiovaunulla Lähijunalla Lähijunalla M etrolla R aitiovaunulla 7 11 K uinka 6 us ein m atkus tat s 46 euraavilla kulkuvälineillä: 23 7 R aitiovaunulla Näkövammaisten 40 vastaukset Lähijunalla 25 8 R aitiovaunulla 7 K11 uinka us6ein m atkus tat s euraavilla 46 kulkuvälineillä: % 20 % Näkövammaisten 40 % vastaukset 60 % 80 % 100 % R aitiovaunulla 7 K uinka 11 us6ein m atkus tat s euraavilla 46 kulkuvälineillä: 23 7 K uinka us Näkövammaisten ein m atkus tat s euraavilla vastaukset kulkuvälineillä: M etrolla0 % % Näkövammaisten 4027 % vastaukset 6013 % % % 0 % K20 uinka % us ein m40 atkus % tat s euraavilla 60 % kulkuvälineillä: 80 % 100 % 0 % K uinka us % ein mnäk atkus övammaisten 40 tat 27% s euraavilla vastauk kulkuvälineillä: 60 13% set % % Lähijunalla M etrolla Näkövammaisten vastaukset M etrolla Lähijunalla M etrolla 0 % % % % % 100 % R aitiovaunulla 0 % % 40 % % % % Lähijunalla R aitiovaunulla Lähijunalla M etrolla M etrolla K uinka us ein m atkus tat s euraavilla kulkuvälineillä: R aitiovaunulla R aitiovaunulla 7 23 Kuulovammaisten 23 vastaukset Lähijunalla K uinka us ein m atkus tat s euraavilla kulkuvälineillä: 0 % 20 % Kuulovammaisten 40 % vastaukset 60 % 80 % 100 % R aitiovaunulla 7 R aitiovaunulla K uinka us23 ein m atkus tat 23 K uinka us ein m atkus tat s s euraavilla kulkuvälineillä: 33 3 M etrolla0 % % Kuulovammaisten % vastaukset 2960 % 80 % % M etrolla 0 % 0 % % 20 % % % %% 80 % % Lähijunalla K22 uinka us ein m atkus 20 tat s euraavilla 18 kulkuvälineillä: 31 Kuulovammaisten vastaukset K uinka us ein m atkus tat s euraavilla kulkuvälineillä: Kuulovammaisten vastauk set M etrolla M etrolla R aitiovaunulla Lähijunalla 0 % % % 60 % % % Lähijunalla R aitiovaunulla Lähijunalla 0 % % % % % % M etrolla Kaavio 3. Näkövammaiset ja liikuntaesteiset henkilöt suosivat eniten metroa, kuulovammaiset henkilöt R aitiovaunulla M etrolla matkustivat R aitiovaunulla paljon Lähijunalla sekä metrolla 22 että lähijunalla. 20 Liikuntaesteisten 18 kohderyhmässä 31 lähijuna 4 4 oli vähiten käytetty raideliikenteen kulkuväline. Näkö- ja kuulovammaiset henkilöt käyttivät vähemmän raitiovaunua verrattuna RLähijunalla 12 metroon aitiovaunulla ja lähijunaan R aitiovaunulla

10 K äyttäis itkö raideliikennettä enem m än, m ikäli m atkanteko olis i S inulle helpom paa? Vertailu k ohderyhmittäin, % Liik untaes teis et K uulovam m ais et N äk övam m ais et K y llä, huom attavas ti enem m än K y llä, jonk in verran V ähän tai en ollenk aan E n os aa s anoa Kaavio 4. Suurin osa kyselyyn vastanneista käyttäisi joko huomattavasti tai jonkin verran enemmän raideliikennettä, mikäli matkanteko olisi vaivattomampaa. 3.3 Syitä raideliikenteen käytön välttämiseen Raideliikenneympäristöissä kohdataan edelleen paljon esteitä Erityisesti näkövammaiset ja liikuntaesteiset matkustajat kohtaavat edelleen paljon esteitä raideliikenteen ympäristöissä. Näkövammaisten vastauksissa oli selkeä ero verrattuna muihin ryhmiin (kaavio 5). Ympäristöä suunnitellaan yleensä visuaalisista lähtökohdista, jolloin näkövammaisten tarpeita ei osata ottaa riittävästi suunnittelussa huomioon. Hankalia paikkoja näkövammaisille ovat asemien lähiympäristöt, raitiovaunupysäkit, liityntäliikennealueet ja asemien kulkuväylät. Liikuntaesteisille hankalimpia paikkoja ja tilanteita ovat kulkuvälineisiin siirtymiset, asemien lähiympäristöt, hissit ja liukuportaat sekä raitiovaunupysäkit. Kuulovammaiset matkustajat kohtaavat eniten esteitä asemien lipunmyynti- ja palvelupisteissä, kulkuvälineissä, asemien lähiympäristössä ja liityntäliikennealueilla. Eri paikoissa kohdatut esteet voivat liittyä rakennettuun ympäristöön, mutta myös tiedon tai palvelun saatavuuteen (kaavio 6). Kuulutukset sekä poikkeustietojen saavutettavuus aiheuttivat ongelmia kaikille kyselyyn vastanneille, mutta erityisesti aistivammaisille matkustajille. 53 % näkövammaisista myös vastasi jääneensä tiedonpuutteen vuoksi väärällä asemalla pois. Liikuntaesteisille vaikeuksia on tuottanut hissin löytäminen asemaympäristössä sekä asemalle tai laiturille pääseminen hissin ollessa epäkunnossa. Näkövammaisilla matkustajilla on hankaluuksia löytää asemalla oikeaa laituria, pysäkkiä, hissiä tai kulkuvälinettä. Joukkoliikennevälineen vaihtamista vältellään 43 % kaikista vastaajista välttelee raideliikenteen käyttämistä, mikäli matkalla pitää vaihtaa joukkoliikennevälineestä toiseen. Erityisesti liikuntaesteiset (48 %) ja näkövammaiset (33 %) välttelivät vaihtoyhteyksien käyttämistä. Kuulovammaisista matkustajista vaihtoyhteyksien käyttämistä vältteli 12 %. 10

11 O letko kohdannut m atkus tam is ta vaikeuttavia es teitä s euraavis s a raideliikenteen ym päris töis s ä tai tilanteis s a? Kyllä vastaukset. Vertailu kohderyhmittäin, % Liik untaes teis et K uulovam m ais et N äk övam m ais et A s em ien ja laiturien välittöm äs s ä lähiy m päris tös s ä? A s em ien lähellä olevien vaihtoy htey k s ien py s äk k ialueilla? A s em arak ennus ten k ulk uväy lillä? A s em ien lipunm y y nti- tai neuvontapis teis s ä? A s em an his s eis s ä tai liuk uportais s a? A s em an W C -tilois s a? M uiden as em alla s ijaits evien palvelujen tilois s a, es im. k ahvilta, k ios k it, ravintolat? M etrolaitureilla? Lähijunien laitureilla? R aitiovaunupy s äk eillä? N ous tes s a tai pois tues s a k ulk uvälinees tä(m etro, lähijuna tai raitiovaunu)? K ulk uvälinees s ä (m etro, lähijuna tai raitiovaunu) m atk us taes s a? Kaavio 5. Raideliikenneympäristöissä kohdataan usein esteitä. Matkustamista estävä tai vaikeuttava asia voi koskea rakennettua ympäristöä, matkustusinformaation tai palvelun saavutettavuutta. Näkövammaiset kohtaavat muita ryhmiä enemmän esteitä asemaympäristöissä. 11

12 Vaikeat sääolosuhteet, pimeys ja ruuhkat vähentävät raideliikenteen käyttöä kohderyhmissä Raideliikenteellä matkustamista välteltiin myös hankalissa sääoloissa, kuten kovalla pakkasella ja maanpinnan ollessa jäinen. Myös ruuhka-aikoina ja pimeän tulon jälkeen matkustamista välteltiin. Moni kyselyyn vastanneista käyttää vain entuudestaan tuttuja asemia ja reittejä Näkövammaisista 40 %, liikkumisesteisistä 36 % ja kuulovammaisista 16 % ilmoitti käyttänsä vain entuudestaan tuttuja ja opeteltuja raideliikenteen reittejä. Osalla näkövammaisista matkustajista liikkumistaidon ohjaus on välttämätöntä uusissa ympäristöissä. Muiden kohdalla tulos kertoo siitä, ettei itsenäiseen pärjäämiseen uudella reitillä luoteta. O nko S inulla ollut vaikeuks ia s aada s euraavanlais ta tietoa, opas tus ta tai palvelua pääkaupunkis eudun as em illa, kulkuvälineis s ä tai laiturialueilla? Kyllä vastaukset. Vertailu kohderyhmittäin, % Liik untaes teis et K uulovam m ais et N äk övam m ais et A s em alle oli hank ala löy tää puutteellis en opas tuk s en vuok s i M inulla oli vaik euk s ia löy tää his s iä puutteellis en opas tuk s en vuok s i M inulla oli vaik euk s ia löy tää as em alla oik eaa laituria M enin tietäm ättäni väärään k ulk uvälinees een Jäin väärällä as em alla pois tiedon puutteen vuok s i M inulla oli vaik euk s ia s aada as em alta tarvits em iani aik ataulutietoja E n s aanut as em alla k uulutuk s is ta s elvää huonon ak us tiik an tai m elun vuok s i E n s aanut k ulk uvälinees s ä k uulutuk s is ta s elvää tai k uulutuk s et puuttuivat k ok onaan S ain k uulutuk s is ta väärää tietoa E n s aanut as em alla tietoa poik k eus tilantees ta Kaavio 6. Opastuksen ja matkustusinformaation saavutettavuutta tulee edelleen kehittää. Eniten ongelmia aiheuttivat kuulutusten epäselvyys tai puuttuminen. Poikkeusliikennetiedotukset yleensä kuulutetaan. Lähtölaiturin löytäminen asemalla on erityisen hankalaa näkövammaisille. Liikuntaesteisillä on hankaluuksia löytää asemalla hissiä. 12

13 Vältätkö raideliikenteen käyttäm is tä s euraavis s a tilanteis s a tai aikoina: Vertailua k ohderyhmittäin % -vastanneista L iiku n ta e s te is e t K u u lo va m m a is e t N ä kö va m m a is e t Mikä li m a tka lla p itä ä va ih ta a jo u kko liike n n e vä lin e e s tä to is e e n K o va lla p a kka s e lla K u n m a a s s a o n lu n ta ta i jä ä tä P im e ä n tu lo n jä lke e n R u u h ka -a iko in a Kaavio 7. Vaihtoyhteyksiö ja matkustamista hankalissa sääoloissa vältellään. Pelot ja epävarmuudet vaikuttavat raideliikenteen käyttöön Kyselyssä tiedusteltiin asioista, jotka aiheuttavat epävarmuutta tai suoranaista pelkoa raideliikenteellä matkustaessa. Epävarmuutta ja pelkoa aiheuttavat yleensä ne matkustamiseen liittyvät seikat, joiden toimintaan ei luoteta tai jotka ovat toistuvasti aiheuttaneet ongelmia. Epävarmuus tai pelko voi myös olla raideliikenteen käytön este. 43 % kuulo- ja 40 % näkövammaisista pelkäsi jäävänsä paitsi tärkeää tietoa poikkeustilanteessa. Liikuntaesteisiä vastanneita (39 %) eniten huoletti liikennevälineeseen siirtymisen onnistuminen itsenäisesti. Liikkumisesteiset ja näkövammaiset henkilöt kokivat enemmän pelkoa ja epävarmuutta, kuin kuulovammaiset. Epävarmuutta ja pelkoa aiheuttavia asioita on käsitelty tarkemmin kohderyhmittäin luvuissa 4, 5 ja Esteettömyyttä koskevien ennakkotietojen tarve Esteettömyyttä koskevia tietoja kaivattiin kaikissa kohderyhmissä huomattavasti nykyistä enemmän raideliikennematkan suunnittelua varten. Tietoa kaivattin erityisesti aseman lähellä olevista liityntäliikennealueista 77 %, esteettömyyteen vaikuttavista työmaa- ja remonttialueista 77 % ja poikkeusliikenteestä 75 %. (Kaavio 9) Suurin osa kyselyyn vastanneista hakee tarvitsemiaan aikataulu- ja reittitietoja Internetistä, mm. YTV:n reittioppaasta. Aikatauluja katsottiin myös tavallisista aikatauluvihoista. 23 % vastanneista oli tyytymättömiä aikataulu- ja reittitietojen saatavuuteen. 13

14 Us ein epävarm uutta tai pelkoa aiheuttavat as iat raideliikenteellä m atkus taes s a. Vertailu kohderyhmittäin, % Liik untaes teis et K uulovam m ais et N äk övam m ais et E n pärjääk ään m atk alla its enäis es ti E k s y n m atk alla tai joudun väärään paik k aan M y öhäs ty n tapaam is es ta tm s. rak ennetun y m päris tön es teiden vuok s i M y öhäs ty n tapaam is es ta tm s. aik ataulu- ja reittitietojen puutteen vuok s i K aadun, k om pas tun tai liuk as tun m atk alla P utoan tai horjahdan laiturilta E n pääs ek ään its enäis es ti liik ennevälinees een s is ään tai s ieltä ulos Jään k ulk uvälineen ovien väliin E n s aa tarvittaes s a apua m atk an aik ana Jään paits i tärk eää tietoa poik k eus tilantees s a A iheutan viivy ty s tä m uille m atk us tajille V oim ani ehty vät m atk alla Kaavio 8. Liikuntaesteiset ja näkövammaiset kokivat usein epävarmuutta siitä, pärjäävätkö he matkalla itsenäisesti. Liikennevälineeseen siirtyminen aiheutti eniten epävarmuutta liikuntaesteisten ryhmässä. Matkustusinformaation saatavuus poikkeustilanteessa aiheutti usein epävarmuutta aistivammaisten ryhmässä. Kaaviossa on esitetty kyllä, usein -vastaukset. 14

15 T arvits is itko ennen raideliikenteellä m atkus tam is ta enem m än alla kuvattuja es teettöm yys tietoja? Kyllä vastauk set. Vertailu k ohderyhmittäin, % L iiku n ta e s te is e t ku u lo va m m a is e t n ä kö va m m a is e t Tietoa m atalalattia vuorois ta Tietoa poik k eus liik entees tä Tietoa as em alaiturien tai py s äk k ien es teettöm y y des tä Tietoa as em arak ennus ten ja -palvelujen es teettöm y y des tä Tietoa es teettöm ien s is äänk äy ntien ja reittien s ijainnis ta Tietoa m ik äli as em an his s it ovat epäk unnos s a Tietoa ty öm aa- ja rem onttialueis ta, jotk a vaik uttavat es teettöm y y teen Tietoa as em ien lähellä olevis ta liity ntäliik ennealueis ta (vaihtoy htey det) Tietoa as em ien erity is - ja vam m ais palveluis ta Kaavio 9. Erityisryhmiin kuuluvat matkustajat haluaisivat saada enemmän esteettömyyttä koskevia tietoja matkan suunnittelua varten. 15

16 4. Liikuntaesteiset matkustajat Luvussa käsitellään erityisesti liikuntaesteisiä matkustajia koskevia tutkimustuloksia. Tärkeimmät kehittämiskohteet luvussa määritellään oleellisimmat raideliikenteen saavutettavuutta parantavat kehittämistarpeet ja ideat sekä käyttäjätutkimuksessa esiin nousseet liikuntaesteisiä palvelevat hyvät ratkaisut. Kyselyyn vastasi yhteensä 87 liikuntaesteistä henkilöä, joista suurin osa ilmoitti käyttävänsä apuvälineitä, kuten pyörätuolia tai rollaattoria liikkumisen ja toimimisen apuna. Haastatteluihin osallistui seitsemän liikuntaesteistä henkilöä, joista neljä osallistui myös havainnointikierroksille. Kaikilla haastatelluilla oli ongelmia jalkojen toimintakyvyssä. Ylävartalon ja käsien toimintakyvyssä ongelmia oli neljällä, lisäksi yksi haastatelluista oli sokea. Kelattavaa pyörätuolia käyttää pääsääntöisesti neljä henkilöä, sähkömopoa kaksi ja sähköpyörätuolia yksi henkilö. Kolme henkilöä kykeni käyttämään itsenäisesti ainakin metroa, neljä haastatelluista tarvitsi aina tai lähes aina avustajaa liikkuessaan julkisilla liikennevälineillä. Puolet haastatelliusta ei ollut uskaltanut kokeilla itsenäisesti lähijunaa ja raitiovaunua, koska olivat epävarmoja matkan onnistumisesta. Kierroksia tehtiin liikuntaesteisten kanssa yhteensä kolme, johon osallistui kolme kelattavan pyörätuolin käyttäjää ja yksi sähkömopon käyttäjä. Lisäksi kuulovammaisten kierrokselle osallistui yksi kyynärsauvoja ja rollaattoria käyttävä kuulovammainen henkilö. Kierroksilla testattiin Myllypuron, Kalasataman, Kampin ja Rautatieaseman metroasemia. Lähijuna-asemista testattiin Pasila, Leppävaara ja Rautatieasema. Korotettuja raitiovaunupysäkkejä testattiin Kampissa (Mannerheimintiellä, Simonkadulla, Fredrikinkadulla) sekä Kauppatorilla (kauppahallin edusta) ja Rautatieasemalla. Liityntäliikennealueita arvioitiin Kampissa, Rautatieasemalla ja Leppävaarassa. 4.1 Epävarmuutta ja pelkoa raideliikenteessä aiheuttavat tekijät Liikuntaesteisiltä osallistujilta tiedusteltiin mitkä asiat aiheuttavat turvattomuutta, epävarmuutta tai suoranaista pelkoa raideliikenneympäristöissä. Samat kysymykset esitettiin myös Internetkyselyssä, jonka tuloksia esitellään sivulla 14. Haastattelussa epävarmuutta aiheuttavista asioista käytiin keskusteluja. Avustajan kanssa kulkevat henkilöt kokivat vähemmän turvattomuutta kuin itsenäisesti raideliikennettä käyttävät liikuntaesteiset henkilöt. Turvattomuutta ja epävarmuutta aiheuttavat seuraavat asiat: En pääsekään itsenäisesti liikennevälineeseen sisään tai sieltä ulos. Ongelma koskettaa lähinnä raitio- ja lähijunaliikennettä ja johtuu kulkuvälineen sekä laiturialueen väliin jäävästä liian suuresta raosta, joka on hankala ylittää apuvälineen kanssa. Vaikea ja epävarma siirtyminen kulkuvälineeseen mainittiin usein syyksi moneen epävarmuutta aiheuttavaan asiaan: en pärjääkään matkalla itsenäisesti, en ehdi ajoissa perille, en saa apua tarvittaessa tai jään kulkuvälineen ovien väliin. En pärjääkään matkalla itsenäisesti, en saa apua tarvittaessa. Raideliikenteen ympäristöissä on edelleen esteitä, jotka estävät tai vaikeuttavat itsenäistä matkantekoa. Tämän vuoksi esimerkiksi vieraille reiteille lähtemistä saatetaan välttää, koska matkan onnistumiseen ja avun saamiseen tarvittaessa ei luoteta. Uusille reiteille lähtemistä saatetaan jännittää myös avustajan kanssa. Monet sähkökäyttöiset apuvälineet ovat painavia ja avustaminen hankalissa paikoissa on vai- 16

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet 2 ESIPUHE Liikenneministeriö on 7.12.1998 asettanut joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena on edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 3 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...4 1.2 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA TEKOTAPA...4 2 HENKILÖSTÖN PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISTARVE...5 2.1 PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Julkaisija Museovirasto Toimittaja Mikko Teräsvirta PäätoimiTTaja Minna Karvonen Piirrokset Tiina Miettinen taitto Iris Krusius isbn 978-951-616-171-9

Lisätiedot

Kenttäpalvelua. Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen

Kenttäpalvelua. Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen Kenttäpalvelua Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen Opinnäytetyö Aalto-Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Teollinen muotoilu Maria Jaatinen 18.4.2013 Kenttäpalvelua - Saapuvan

Lisätiedot

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Millainen on esteetön liikkumisympäristö?...5 Maankäyttö- ja rakennuslaki...5 Maankäyttö- ja rakennusasetus...6 Laajennetun

Lisätiedot

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA Eduskunnan esteettömyystyöryhmä EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA 2 SISÄLLYS EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS 1. Johdanto Demokratia

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Esteetön ympäristö kaikille Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Teksti: Tytti Viinikainen, Tiehallinto ja Erika Helin, Insinööritoimisto A-Tie Oy Kuvitus ja taitto:

Lisätiedot

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi, Outi Salonlahti ja Sari Salovaara

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi, Outi Salonlahti ja Sari Salovaara Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen Kulttuuria kaikille -palvelun julkaisuja 2/2014 Kirjoittajat: Sini Kaartinen ja Aura Linnapuomi Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä Kyselyyn ja haastatteluihin perustuva selvitys vuonna 2011 17.4.2012 sivu 2 / 63 Sisällys 1. Selvityksen tausta... 3 2. Yhteenveto kysely- ja haastattelutuloksista...

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12 Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

RAUTATIEtekniikka. Kehärata avataan liikenteelle 2-2015. Ratakunnossapidon haasteet Vaihteiden paineilmapuhallus Rautatiesiltojen monitorointi

RAUTATIEtekniikka. Kehärata avataan liikenteelle 2-2015. Ratakunnossapidon haasteet Vaihteiden paineilmapuhallus Rautatiesiltojen monitorointi RAUTATIEtekniikka 2-2015 Rautatiealan Teknisten Liitto RTL ry Rautatietekniikan johtava ammattijulkaisu Kehärata avataan liikenteelle Ratakunnossapidon haasteet Vaihteiden paineilmapuhallus Rautatiesiltojen

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa 2003 2006

Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa 2003 2006 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 3 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa 2003 2006 Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Johdanto 1. Aikaisemmat tutkimukset 2. Vastaajat 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista 3. Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5

Johdanto 1. Aikaisemmat tutkimukset 2. Vastaajat 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista 3. Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5 Johdanto 1 Aikaisemmat tutkimukset 2 Vastaajat 3 Yhteenveto kyselyn tuloksista 3 Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5 Fyysinen saavutettavuus 6 Aistienvarainen saavutettavuus 6 Taloudellinen saavutettavuus

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot