Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra"

Transkriptio

1 Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra

2 Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen

3 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen Sitran toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Tutkimus toteutettiin osana Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-aluetta. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 5 84-vuotiaat suomalaiset. Otos on kiintiöity valtakunnallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan (Manner-Suomi) mukaan. Taloustutkimus tilasi väestöpohjaisen rekisterin. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina. Otoksen koko ja painotus Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 005 henkilöä. Tiedonkeruun jälkeen tutkimusaineisto painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan kohderyhmää edustavaksi, joten tulokset voidaan yleistää 5 84-vuotiaaseen väestöön (noin ). Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty taulukoissa (erillinen excel-liite). Puhelinhaastattelut tehtiin välisenä aikana. Haastattelutyöhön osallistui 7 Taloustutkimuksen haastattelijaa. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 8:05 minuuttia. Vastaava tutkija Taloustutkimuksessa: Katja Mikkonen, , ,

4 4 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Tietojen käsittely: Atk-tulostus on tehty Taloustutkimuksen laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Kenttätyön validointi: Kenttätyön validoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kenttätyöntekijöiden suorittama tiedonkeruu on suoritettu projektiohjeiden mukaisesti sisältäen tutkimuslomakkeiden ja yleisten vaatimusten seuraamisen. Taloustutkimuksessa on kirjattu tarkat menettelyohjeet validoinnin toteuttamisesta eri tiedonkeruumenetelmien kohdalla. Validointeja seurataan sekä projekti- että haastattelijakohtaisesti. Haastattelemalla tehdystä tiedonkeruusta 0 %:a uudelleen kontaktoidaan pääsääntöisesti puhelimitse ja/tai sähköisesti laadun varmistamiseksi. Haastatteluja voidaan tarkkailla myös kuuntelemalla 5 %:a haastatteluista vähintään 75 %:sesti. Muissa menetelmissä käytetään tietotallenteiden tarkastusta ja/tai valvontaa. SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 900:2008 että ISO laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä.

5 KESKEISET TULOKSET (3) 5 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Suomalaisten asenteet ilmasto-ongelmia ja kestävää kehitystä kohtaan ovat suurilta osin myönteisiä ja tietämys ilmastonmuutoksesta on kohtuullisella tasolla. Sukupuolten välinen ero monissa asioissa on selvä. Yleisesti naiset ovat enemmän huolissaan ilmasto-ongelmista ja pyrkivät paremmin toteuttamaan kestävää kehitystä edesauttavia toimenpiteitä, kuten kierrätystä ja kulutuksen vähentämistä. Ikäryhmittäin sekä suhtautumisessa että toimenpiteissä on vaihtelua. Vanhimmat ikäpolvet eivät yhtä vahvasti usko omien tekojensa vaikutukseen, eivätkä pyri yhtä aktiivisesti toimenpiteisiin, joilla voitaisiin auttaa ekologista tilannetta. Etenkin suhtautuminen uusiin positiivisiin muutoksiin, kuten uuden teknologian käyttöönottoon saa suurinta kannatusta vuotiailta, mutta silti käytännön toimenpiteet, kuten ruuan pienviljely tai energiaa säästävien ovien ja ikkunoiden käyttö ovat vanhempia ikäpolvia heikommin käytössä. Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Hyvin harva (5 %) ei usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen. Suurin osa (7 %) myös uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Selkeästi suurin skeptisyys omien toimien vaikutukseen tulee siitä, että yksi ihminen tuntee olonsa pieneksi valtioiden ja yritysten rinnalla. Jos niiden toimia ei kontrolloida tarpeeksi, niin yksi ihminen ei koe voivansa tehdä tarpeeksi. Suurin osa pyrkii systemaattisesti vähentämään sähkön- (82 %) ja vedenkulutusta (72 %) ja lähes puolet (47%) on tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja. Yli puolet (56 %) myös tietää taloutensa vedenkulutuksen. Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin on hyvin myönteistä. Myönteisimmin suhtaudutaan aurinkolämpökeräimiin ja aurinkosähköpaneeleihin sekä maalämpöpumppuihin. Eniten mielipiteitä jakavat osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa sekä pienvesivoimala, mutta kielteisesti näihinkin suhtautuvia on hyvin vähän.

6 KESKEISET TULOKSET 2(3) 6 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Myös energiaa säästäviin ratkaisuihin ja teknologioihin suhtaudutaan hyvin positiivisesti, lähes kaikkien esitettyjen ratkaisujen käyttämistä on valmis harkitsemaan useampi kuin joka neljäs. Monella onkin asunnossaan LED-valaisimia, vettä säästäviä kalusteita ja energiaa säästäviä ikkunoita tai ovia. Useampi kuin joka viides on myös harkinnut valtaosaa esitetyistä ratkaisuista ja teknologioista, mutta ne eivät ole juuri nyt ajankohtaisia. Eniten päänvaivaa energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnassa aiheuttaa pelko, että laitemyyjät käyttävät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväkseen ja huoli siitä, säästääkö ratkaisu niin paljon kuin on luvattu. Myös ratkaisun aito ympäristön tilan parantaminen sekä tekniikan toimivuus ja kestävyys askarruttavat kansalaisia. Hämmennystä aiheuttaa myös, mikä on juuri itselle sopivin ratkaisu ja milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä jatkuvasti. Vuonna 20 raha ja tekniikka olivat keskeisimmät asiat, jotka askarruttivat. Selvä enemmistö (85 %) suomalaisista on kiinnostunut lähienergiasta, mutta oman alueen lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia tunnetaan huonosti. Miehet tuntevat niitä hieman naisia paremmin. Myös vanhempi väki, vuotiaat, tuntee ne nuorempia paremmin. Lähes kolmannes (30 %) käyttää julkisia liikennevälineitä vähintään kerran viikossa. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse sitä useammin he käyttävät julkisia liikennevälineitä alle 25 vuotiaista yli puolet (53 %) käyttää niitä vähintään kerran viikossa. Kaikkein useimmiten liikutaan autolla (ml. matkustajana) valtaosa (83 %) liikkuu sillä vähintään kerran viikossa. Suurin osa (73%) omistaa auton - miehet useammin kuin naiset. Auton omistajat ovat havahtuneet päästöluokkiin, sillä enemmistö (66 %) on kiinnittänyt huomiota siihen. Nuoret harvemmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Yhteiskäyttöautoidea ei saa kannatus ainoastaan 7 % auton omistajista olisi valmiita luopumaan omasta autosta ja siirtymään yhteiskäyttöautoon.

7 KESKEISET TULOKSET 3(3) 7 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Sähkö- ja biokaasuauto kiinnostaa kuluttajia. Melko moni kaikista tutkimukseen vastanneista olisi valmis seuraavan viiden vuoden aikana hankkimaan sähkö- (35 %) tai biokaasuauton (26 %). Nykyisistä auton omistajista vieläkin useampi olisi valmis hankkimaan jommankumman automallin. Ruokaan kiinnitetään paljon huomiota ja sen alkuperä kiinnostaa. Enemmistö (80 %) suosii ruokaostoksissaan luomu-, kausi- tai lähiruokaa. Naiset miehiä useammin miehistäkin kuitenkin lähes kolme neljästä suosii niitä. Kaikki myös pyrkivät siihen, että ruokaa heitetään pois mahdollisimman vähän. Ruoan pienviljelyä harrastaa osa (29 %) naiset hieman useammin kuin miehet. Aktiivisimpia ovat erillisissä pientaloissa asuvat, vuotiaat ja ne, joiden taloudessa asuu viisi henkilöä tai enemmän. Ruoan pienviljely kuitenkin kiinnostaa. Melko moni (24 %) niistä, jotka eivät ole ruuan pienviljelijöitä, on harkinnut sitä. Lähes kaikkiin esitettyihin asenneväittämiin suhtaudutaan hyvin positiivisesti. Useimmiten samaa mieltä ollaan näistä asioista; Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi, Piensähköntuottajille tulisi hyvittää se, että he pystyvät toimittamaan sähköä jonkun sähkölaitoksen verkkoon, Autoiluun tulisi käyttää ympäristöystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua sekä Valitsen ympäristöystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista. Mielipiteitä jakaa hieman vaatteiden ja tavaroiden kierrättäminen ostamalla / myymällä niitä esimerkiksi kirpputorilla. Suurin osa (64 %) kuitenkin suosii tätä tapaa. Eniten kuitenkin mielipiteitä jakaa uusituvan sähkön pientuotannon ottaminen verokannustimen piiriin sekä asuntojen sähkön eri käyttötavat. Kestävän kehityksen ympärille kaivataan monenlaisia palveluita kaikkein eniten sähkö- ja elektroniikkajätteen sekä käytettyjen huonekalujen noutopalvelua. Moni (3 %) kaipaa myös kotitalouksien energianeuvontapalveluja. Pieni osa (7%) ei kaipaa mitään palveluita.

8 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 8 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Kohderyhmästä selvitettiin seuraavat taustatiedot: Talouden koko Talouden henkilöautojen määrä Asunnon asuinpinta-ala Asuuko vuokra-asunnossa Rekisteristä saatiin suoraan seuraavat aineiston luokittelutiedot: Sukupuoli Ikä Alue (koko maa pl. Ahvenanmaa) Asumismuoto: erillinen pientalo (omakotitalo, paritalo), rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalo (kerrostalo, luhtitalo)

9 Ikäryhmät Sukupuoli T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 9 Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n=005 Mies 49 Nainen vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta %

10 Talouden autot (kpl) Talouden elinvaihe Talouden koko T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 0 Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n= Talouden koko ka: 2,44 5 tai enemmän 7 Aikuistalous, ei kotona asuvia alle 8-vuotiaita lapsia 67 Talous, jossa on alle 8-vuotias lapsi tai lapsia 25 Talous, jossa on myös aikuisia lapsia Talouden auto ka:, %

11 Asuu vuokralla Asunnon pinta-ala (m2) Asuin pinta-ala per henkilö Asumismuoto Asuinalue T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Alle 26m m m2 52m2+ Alle 80 m m m m2 Yli 230 m2 Kyllä Ei Kaikki vastaajat, n= %

12 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 2 Yleistä (3) Aivan haastattelun aluksi kaikille kohderyhmään kuuluville kerrottiin: Kartoitamme suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Kaikilta kysyttiin: Maailman ilmastopaneelin tuoreiden selvitysten mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset maapalloa ovat huomattavasti rajummat kuin aiemmin on arvioitu. Oletko huolissasi ilmastonmuutoksesta? Vastausvaihtoehdot: En usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen / En ole huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu, mutta se ei vaikuta minuun/perheeseeni tai Suomeen / Olen huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu ja sillä on vaikutuksia minuun, perheeseeni ja Suomeen / Olen huolissani ilmastonmuutoksen seurauksista / Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksen toteutumisesta Uskotko, että omilla tai perheesi toimilla on minkäänlaista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä? Jos kyllä: Voisitko perustella, minkälaisia vaikutuksia uskot niillä olevan? Jos vastaus oli ei: Voisitko perustella, miksi et usko? Lisäksi kartoitettiin, mitä seuraavista asioista on huomioinut asumisessaan. Minulla on uusiutuvan energian sähkösopimus Pyrin systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta Asumispäätökseeni on vaikuttanut ekologiset rakentamisratkaisut ja energiankäyttöratkaisut Julkisen liikenteen saavutettavuus on vaikuttanut asuinpaikkani valintaan Olen laskenut elämäntapojeni/kulutukseni hiilijalanjäljen Tiedän kotitalouteni vedenkulutuksen Pyrin vähentämään vedenkulutusta Olen tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja Harkitsen tuottavani itse uusiutuvaa energiaa asuin- tai vapaa-ajan asunnossani

13 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 Yleistä 2(3)» Suurin osa (76 %) suomalaisista 5-84-vuotiaista on huolissaan jossain määrin ilmastonmuutoksesta. Hyvin harva (5%) ei usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen. Sukupuolten välillä on selvä ero, naiset ovat paljon miehiä useammin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Samoin eri ikäryhmien välillä on selviä eroja, nuoret ja eläkeläiset epäilevät eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksia itseensä, perheeseensä tai Suomeen. Maantieteellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat selvästi skeptisimpiä ilmastonmuutoksen suhteen.» Selvä enemmistö (7%) uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Myös tässä asiassa on selvä ero sukupuolten välillä, naisista alle viidesosa ei usko omilla ja perheen toimilla olevan vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä, kun vastaavasti miehistä reilu kolmannes (38 %) ajattelee näin. Ikäryhmittäin ainoastaan eläkeläiset ovat epäileväisiä omien toimien vaikutukseen, yli 65-vuotiaista vain hieman yli puolet uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Alueittain Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat epäluuloisempia omien toimien vaikutukseen.» Niiden, joiden mielestä omilla toimilla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, kaksi vaikutustapaa ilmastonmuutokseen hillitsemiseksi nousi ylitse muiden Autolla ajon/lentomatkustuksen vähentäminen, päästöjen vähentäminen, pyöräily, julkisen liikenteen käyttö ja Kierrättäminen, roskien ja jätteen lajittelun/vähentäminen. Noin neljännes mainitsi yleisesti, että jokainen voi vaikuttaa ja kaikella on vaikutusta.» Niiden, joiden mielestä omilla toimilla ei ole vaikutusta, mukaan suurin syy tälle oli ettei yhden ihmisen toiminnalla ole vaikutusta. Yleisesti lähes kaikista avoimista vastauksista näkyi se, että muutoksia pitäisi tehdä yhteiskunnan suuremmilla tasoilla (valtiot, yritykset).

14 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 4 Yleistä 3(3)» Yleisesti ihmiset ovat ottaneet aika hyvin huomioon erilaisia tapoja vähentääkseen hiilijalanjälkeään, esimerkiksi valtaosa (82%) pyrkii systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta. Siitä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, kuinka moni tekee sitä ainoastaan pienemmän rahallisen menoerän takia. Myös vedenkulutuksen vähentämisen on kiinnitetty paljon huomiota (72%). Moni on myös tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä ja remontteja.» Eri taustaryhmissä (ikä, asumismuoto, asuintila m^2/hlö) ei ole selittämättömiä eroja. Kaikkein vanhimmat (75-84-vuotiaat) pyrkivät muita vähemmän vähentämään sähkön-/vedenkulutustaan. Nuoremmat taas eivät tunne vedenkulutustaan hyvin, eivätkä he ole tehneet energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai valinneet asuinpaikkaansa ekologisin perustein, mutta julkisella liikenteellä on muita ikäryhmiä suurempi merkitys asumiseen. Syinä näihin ovat hyvin todennäköisesti mahdollisuuksien vähäisyys (asuu vanhempien luona, rahatilanne, opiskelu jne.).» Asumismuodon perusteella tarkasteltuna, kerrostaloissa asuvat eivät tunne vedenkulutustaan, julkisella liikenteellä on vaikutusta asuinpaikan valinnassa, mutta ekologiset ratkaisut eivät ole vaikuttaneet asuinpaikan valinnassa. Erillisissä pientaloissa asuvilla vastaavat poikkeamat keskiarvosta ovat juuri toiseen suuntaan. Asuinpinta-alan perusteella poikkeamat ovat samantyylisiä kuin asumismuotojen kohdalla. Niiden, jotka asuvat ahtaasti, vastaukset vastaavat asuinkerrostalossa asuvien vastauksia, ja niiden, joilla on tilaa, vastaukset vastaavat erillisissä pientaloissa asuvia.

15 Onko huolissaan ilmastonmuutoksesta Kaikki vastaajat, n=005 En usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen En ole huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu, mutta se ei vaikuta minuun/perheeseeni tai Suomeen Olen huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu ja sillä on vaikutuksia minuun, perheeseeni ja Suomeen Olen huolissani ilmastonmuutoksen seurauksista Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksen toteutumisesta Eos KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄ: 5-24-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vastaajat = %

16 Uskooko, että omilla tai perheen toimilla on minkäänlaista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä Kaikki vastaajat, n=005 Kyllä Eos En KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄ: 5-24-vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Vastaajat = %

17 Minkälaisia vaikutuksia omilla tai perheen toimilla on ilmastonmuutokseen Uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, n=72 Autolla ajon/lentomatkustuksen vähentäminen, päästöjen Kierrättäminen, roskien ja jätteen lajittelu/vähentäminen Jokainen voi vaikuttaa, kaikella on vaikutusta, pienistä puroista syntyy Energian säästö, uusiutuvan energian käyttö, fossiilisten polttoaineiden Lämmitysratkaisut ja lämmityksen vähentäminen (öljystä maalämpöön, Kulutuksen vähentäminen Sähkön säästö (täysi pyykkikone, turhat valot pois päältä) Ei suurta/merkittävää vaikutusta Ympäristöystävällisten tavaroiden/tuotteiden ostaminen Lähiruoan/luomun/kotimaisen ruoan suosiminen Esimerkkinä toimiminen, näyttää hyvää esimerkkiä Hiilijalanjäljen pienentäminen Positiivinen vaikutus, ilmastonmuutoksen etenemisen hidastaminen Lihan syönnin vähentäminen Veden kulutuksen vähentäminen Muu Eos/ Ei vastausta %

18 Miksi ei usko, että omilla tai perheen toimilla on vaikutuksia ilmastonmuutokseen Uskoo, ettei omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, n=277 Yhden ihmisen toiminnalla ei vaikutusta 46 Elää ekologisesti, vähentänyt kulutusta 3 Isot valtiot Ihminen ei voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen: luonto 8 Teollisuus, lentäminen, yritykset vaikuttavat 8 Muu 6 Ei osaa sanoa %

19 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 Pyrin systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta 82 Pyrin vähentämään vedenkulutusta 72 Tiedän kotitalouteni vedenkulutuksen 56 Olen tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja 47 Julkisen liikenteen saavutettavuus on vaikuttanut asuinpaikkani valintaan Harkitsen tuottavani itse uusiutuvaa energiaa asuin- tai vapaa-ajan asunnossani Minulla on uusiutuvan energian sähkösopimus Asumispäätökseeni on vaikuttanut ekologiset rakentamisratkaisut ja Olen laskenut elämäntapojeni/kulutukseni hiilijalanjäljen 20 Ei osaa sanoa 3 Vastaajat = %

20 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % 00 Kaikki IKÄRYHMÄ: 5-24-v v v v v v Vastaajat = 005

21 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % ASUMISMUOTO: Kaikki asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Vastaajat = 005

22 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Kaikki Alle 26 m m m2 52+ m Vastaajat = 005

23 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 23 Kodin energiaratkaisut (3) Kaikilta kysyttiin: Miten suhtaudut seuraaviin lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin? Vastaa asteikolla 5-, jossa 5=Erittäin myönteisesti, 4=Melko myönteisesti, 3= En myönteisesti enkä kielteisesti, 2= Melko kielteisesti, =Erittäin kielteisesti, EOS Lueteltiin: Aurinkolämpökeräimet / Aurinkosähköpaneelit / Pientuulivoimala / Pienvesivoimala / Pellettikattila tai takka / Hakekattila tai takka / Maalämpöpumppu / Ilma- tai vesilämpöpumppu / Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa Entä, mitä seuraavista energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista olet jo ottanut tai voisit harkita ottavasi käyttöön asunnossasi? Vastaa asteikolla 4-, jossa 4=Olen ottanut jo käyttöön, 3=Voisin harkita, 2=Harkittu, mutta ei ajankohtaista, =En harkitsisi, EOS Lueteltiin: Led-valaisimet / Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) / Lämmön talteenottojärjestelmät (esim. lämmön talteenotto ilmanvaihdosta) / Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wcistuimet jne.) / Seinien tai katon lisäeristäminen / Energiaa säästävät ikkunat tai ovet Mitkä ovat -3 tärkeintä asiaa, jotka askarruttava sinua energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa? Lueteltiin: Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu / Mikä on edullisin ratkaisu / Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu / Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa / Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan / Parantaako energiaremontti asumisen laatua / Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse / Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa / Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi / Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa / Joku muu, mikä?

24 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 24 Kodin energiaratkaisut 2(3)» Kaikkein myönteisimmin eri lämmitys- ja sähköntuottamistavoista suhtaudutaan aurinkolämpökeräimiin ja aurinkosähköpaneeleihin sekä maalämpöpumppuihin. Myös muihin lämmitys- ja sähköntuottotapoihin suhtaudutaan suurimmalta osin positiivisesti ja neutraalisti. Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa jakaa eniten mielipiteitä, mutta siihenkin kielteisesti suhtautuu vain 3% vastaajista. Asumismuotojen ja asuinpinta-alojen mukaan tarkasteltuna vastauksissa ei ole merkittäviä eroja.» Energiaa säästäviin ratkaisuihin ja teknologioihin suhtaudutaan positiivisesti, lähes kaikkien esitettyjen ratkaisujen käyttämistä on valmis harkitsemaan useampi kuin joka neljäs. Hyvin moni onkin jo ottanut käyttöön esimerkiksi LED-valaisimia, vettä säästäviä kalusteita ja energiaa säästäviä ikkunoita tai ovia. Useampi kuin joka viides on myös harkinnut valtaosaa esitetyistä ratkaisuista ja teknologioista, mutta ne eivät ole juuri nyt ajankohtaisia.» Todennäköisesti monien kohdalla on kyse on myös taloudellisesta vaikeudesta esimerkiksi lisätä eristystä. Myös asumismuodolla on merkitystä, asuinkerrostaloissa tai vuokralla asuvat eivät voi vaikuttaaa aktiivisesti eristyksen lisäämiseksi tai hankkimaan energiaa säästäviä ikkunoita/ovia, joten heille asia ei ole tärkeä.» Energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnassa päänvaivaa aiheuttaa eniten luottamuspula laitemyyjiin ja ratkaisun säästölupauksiin sekä ympäristön tilan parantamiseen. Päävaivaa tuottaa myös tekniikan toimivuus ja kestävyys. Epävarmuutta koetaan myös siitä, mikä on juuri itselle sopivin ratkaisu ja milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä jatkuvasti. Verrattuna vuoteen 20, raha ja tekniikka olivat silloin keskeisimmät asiat, jotka askarruttivat.

25 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 25 Kodin energiaratkaisut 3(3)» Ikäryhmittäin on suurta vaihtelua askarruttavissa asioissa, yli 74-vuotiaita eri asiat yleisesti askarruttavat keskimääräistä vähemmän, paitsi kun kyseessä on pohdinta pystyykö tai ehtiikö hoitamaan tällaisia hankintoja itse ja parantaako energiaremontti asumisen laatua.» Nuoria taas kiinnostavat eniten edullisuus ja se parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa. Nuoret aikuiset ja vuotiaat pohtivat keskimääräistä enemmän mikä on juuri heille sopiva tekninen ratkaisu. Myyjien vilpittömyys askarruttaa keskimääräistä enemmän vuotiaita.» Asumismuodon suhteen vastaukset vaihtelevat suhteellisen vähän, suurimmat poikkeamat keskiarvosta löytyvät kohdista säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu, joka askarruttaa erityisesti pientaloasukkaita. Rivi- ja ketjutaloasukkaille tämä asia ei ole niin tärkeä asia.» Toinen isompi poikkeama kohdistuu parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa, joka askarruttaa erityisesti kerrostaloasukkaita. Asuinpinta-alan mukaan erityisesti kaikkein ahtaimmin asuville kysymys siitä mikä on edullisin ratkaisu askarruttaa selvästi keskiarvoa enemmän. Yleisesti kaikkein väljimmin asuvia kaikki hankintoihin liittyvät murheet askarruttavat keskiarvoa vähemmän, poikkeuksen tekee myyjien vilpittömyys.

26 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin Kaikki vastaajat, n=005 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 26 5=Erittäin myönteisesti 4=Melko myönteisesti 3= En myönteisesti enkä kielteisesti Eos 2= Melko kielteisesti =Erittäin kielteisesti Keskiarvo Aurinkolämpökeräimet ,37 Aurinkosähköpaneelit ,37 Maalämpöpumppu ,8 Ilma- tai vesilämpöpumppu ,87 Pientuulivoimala ,68 Pellettikattila tai -takka ,57 Hakekattila tai -takka ,53 Pienvesivoimala ,49 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa ,40 Vastaajat = %

27 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin (asumismuodon mukaan) 27 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa 4,50 4,00 3,50 Aurinkolämpökeräimet 5,00 Aurinkosähköpaneelit Kaikki vastaajat, n=005 ASUMISMUOTO: asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot 3,00 2,50 Ilma- tai vesilämpöpumppu 2,00,50,00 Pienvesivoimala Maalämpöpumppu Pientuulivoimala Asteikko -5; =erittäin kielteisesti...5=erittäin myönteisesti Hakekattila tai - takka Keskiarvo -5 Pellettikattila tai -takka

28 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin (asuinpinta-alan mukaan) 28 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa Aurinkolämpökeräimet 5,00 4,50 4,00 3,50 Aurinkosähköpaneelit Kaikki vastaajat, n=005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Alle 26m² 26-39m² 40-52m² 3,00 2,50 52m²+ Ilma- tai vesilämpöpumppu 2,00,50,00 Pienvesivoimala Maalämpöpumppu Pientuulivoimala Asteikko -5; =erittäin kielteisesti...5=erittäin myönteisesti Hakekattila tai - takka Keskiarvo -5 Pellettikattila tai -takka

29 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 29 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan Kaikki vastaajat, n=005 4=Olen ottanut jo käyttöön 3=Voisin harkita Eos 2=Harkittu, mutta ei ajankohtaista =En harkitsisi Keskiarvo Led-valaisimet ,36 Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc-istuimet jne.) ,06 Energiaa säästävät ikkunat tai ovet ,0 Seinien tai katon lisäeristäminen ,70 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) ,63 Lämmön talteenottojärjestelmät (esim. lämmön talteenotto ilmanvaihdosta) , %

30 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan (asumismuodon mukaan) 30 Led-valaisimet 4,00 Kaikki vastaajat, n=005 ASUMISMUOTO: Energiaa säästävät ikkunat tai ovet Keskiarvo -4 3,50 3,00 2,50 2,00 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot,50,00 Seinien tai katon lisäeristäminen Lämmön talteenottojärjestelmät Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc-istuimet) Asteikko -4; =ei harkitsisi, 2=harkittu, mutta ei ajankohtaista, 3=voisi harkita, 4=on ottanut käyttöön

31 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan (asuinpinta-alan mukaan) 3 Keskiarvo -4 Led-valaisimet 4,00 3,50 Kaikki vastaajat, n=005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Alle 26m² Energiaa säästävät ikkunat tai ovet 3,00 2,50 2,00 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) 26-39m² 40-52m² 52m²+,50,00 Seinien tai katon lisäeristäminen Lämmön talteenottojärjestelmät Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wcistuimet) Asteikko -4; =ei harkitsisi, 2=harkittu, mutta ei ajankohtaista, 3=voisi harkita, 4=on ottanut käyttöön

32 Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa Kaikki vastaajat, n=005 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 32 Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan Mikä on edullisin ratkaisu Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa Parantaako energiaremontti asumisen laatua 2 5 Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse 8 Muu 4 Eos Vastaajat = %

33 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 33 Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa 20 ja 204 Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa 26 Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu 2 27 Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan Mikä on edullisin ratkaisu (n=005) Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa (n=55)* Parantaako energiaremontti asumisen laatua Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse * 20 Kysytty: Mitkä asiat askarruttavat tai huolestuttavat teitä energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa? Vastaajat = %

Saisiko olla lähienergiapalveluja?

Saisiko olla lähienergiapalveluja? Saisiko olla lähienergiapalveluja? Kyselytutkimus: Omakotitalojen, taloyhtiöiden ja vapaa-ajan asunnon asukkaiden tarpeet energiaratkaisuja ja uusia lähienergiapalveluja kohtaan Topi Syvänen, Katja Mikkonen

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Kuluttajakysely sähkön myynnistä 31.7.2013

Kuluttajakysely sähkön myynnistä 31.7.2013 Kuluttajakysely sähkön myynnistä 31.7.2013 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus 11/28/2011 1 KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Tutkimusraportti 2 RAPORTIN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta Segmenttien kuvaukset ja asenteet Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Suhtautuminen yhteiskunnallisiin

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot