Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra"

Transkriptio

1 Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra

2 Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen

3 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen Sitran toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Tutkimus toteutettiin osana Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-aluetta. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 5 84-vuotiaat suomalaiset. Otos on kiintiöity valtakunnallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan (Manner-Suomi) mukaan. Taloustutkimus tilasi väestöpohjaisen rekisterin. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina. Otoksen koko ja painotus Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 005 henkilöä. Tiedonkeruun jälkeen tutkimusaineisto painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan kohderyhmää edustavaksi, joten tulokset voidaan yleistää 5 84-vuotiaaseen väestöön (noin ). Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty taulukoissa (erillinen excel-liite). Puhelinhaastattelut tehtiin välisenä aikana. Haastattelutyöhön osallistui 7 Taloustutkimuksen haastattelijaa. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 8:05 minuuttia. Vastaava tutkija Taloustutkimuksessa: Katja Mikkonen, , ,

4 4 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Tietojen käsittely: Atk-tulostus on tehty Taloustutkimuksen laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Kenttätyön validointi: Kenttätyön validoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kenttätyöntekijöiden suorittama tiedonkeruu on suoritettu projektiohjeiden mukaisesti sisältäen tutkimuslomakkeiden ja yleisten vaatimusten seuraamisen. Taloustutkimuksessa on kirjattu tarkat menettelyohjeet validoinnin toteuttamisesta eri tiedonkeruumenetelmien kohdalla. Validointeja seurataan sekä projekti- että haastattelijakohtaisesti. Haastattelemalla tehdystä tiedonkeruusta 0 %:a uudelleen kontaktoidaan pääsääntöisesti puhelimitse ja/tai sähköisesti laadun varmistamiseksi. Haastatteluja voidaan tarkkailla myös kuuntelemalla 5 %:a haastatteluista vähintään 75 %:sesti. Muissa menetelmissä käytetään tietotallenteiden tarkastusta ja/tai valvontaa. SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 900:2008 että ISO laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä.

5 KESKEISET TULOKSET (3) 5 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Suomalaisten asenteet ilmasto-ongelmia ja kestävää kehitystä kohtaan ovat suurilta osin myönteisiä ja tietämys ilmastonmuutoksesta on kohtuullisella tasolla. Sukupuolten välinen ero monissa asioissa on selvä. Yleisesti naiset ovat enemmän huolissaan ilmasto-ongelmista ja pyrkivät paremmin toteuttamaan kestävää kehitystä edesauttavia toimenpiteitä, kuten kierrätystä ja kulutuksen vähentämistä. Ikäryhmittäin sekä suhtautumisessa että toimenpiteissä on vaihtelua. Vanhimmat ikäpolvet eivät yhtä vahvasti usko omien tekojensa vaikutukseen, eivätkä pyri yhtä aktiivisesti toimenpiteisiin, joilla voitaisiin auttaa ekologista tilannetta. Etenkin suhtautuminen uusiin positiivisiin muutoksiin, kuten uuden teknologian käyttöönottoon saa suurinta kannatusta vuotiailta, mutta silti käytännön toimenpiteet, kuten ruuan pienviljely tai energiaa säästävien ovien ja ikkunoiden käyttö ovat vanhempia ikäpolvia heikommin käytössä. Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Hyvin harva (5 %) ei usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen. Suurin osa (7 %) myös uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Selkeästi suurin skeptisyys omien toimien vaikutukseen tulee siitä, että yksi ihminen tuntee olonsa pieneksi valtioiden ja yritysten rinnalla. Jos niiden toimia ei kontrolloida tarpeeksi, niin yksi ihminen ei koe voivansa tehdä tarpeeksi. Suurin osa pyrkii systemaattisesti vähentämään sähkön- (82 %) ja vedenkulutusta (72 %) ja lähes puolet (47%) on tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja. Yli puolet (56 %) myös tietää taloutensa vedenkulutuksen. Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin on hyvin myönteistä. Myönteisimmin suhtaudutaan aurinkolämpökeräimiin ja aurinkosähköpaneeleihin sekä maalämpöpumppuihin. Eniten mielipiteitä jakavat osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa sekä pienvesivoimala, mutta kielteisesti näihinkin suhtautuvia on hyvin vähän.

6 KESKEISET TULOKSET 2(3) 6 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Myös energiaa säästäviin ratkaisuihin ja teknologioihin suhtaudutaan hyvin positiivisesti, lähes kaikkien esitettyjen ratkaisujen käyttämistä on valmis harkitsemaan useampi kuin joka neljäs. Monella onkin asunnossaan LED-valaisimia, vettä säästäviä kalusteita ja energiaa säästäviä ikkunoita tai ovia. Useampi kuin joka viides on myös harkinnut valtaosaa esitetyistä ratkaisuista ja teknologioista, mutta ne eivät ole juuri nyt ajankohtaisia. Eniten päänvaivaa energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnassa aiheuttaa pelko, että laitemyyjät käyttävät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväkseen ja huoli siitä, säästääkö ratkaisu niin paljon kuin on luvattu. Myös ratkaisun aito ympäristön tilan parantaminen sekä tekniikan toimivuus ja kestävyys askarruttavat kansalaisia. Hämmennystä aiheuttaa myös, mikä on juuri itselle sopivin ratkaisu ja milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä jatkuvasti. Vuonna 20 raha ja tekniikka olivat keskeisimmät asiat, jotka askarruttivat. Selvä enemmistö (85 %) suomalaisista on kiinnostunut lähienergiasta, mutta oman alueen lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia tunnetaan huonosti. Miehet tuntevat niitä hieman naisia paremmin. Myös vanhempi väki, vuotiaat, tuntee ne nuorempia paremmin. Lähes kolmannes (30 %) käyttää julkisia liikennevälineitä vähintään kerran viikossa. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse sitä useammin he käyttävät julkisia liikennevälineitä alle 25 vuotiaista yli puolet (53 %) käyttää niitä vähintään kerran viikossa. Kaikkein useimmiten liikutaan autolla (ml. matkustajana) valtaosa (83 %) liikkuu sillä vähintään kerran viikossa. Suurin osa (73%) omistaa auton - miehet useammin kuin naiset. Auton omistajat ovat havahtuneet päästöluokkiin, sillä enemmistö (66 %) on kiinnittänyt huomiota siihen. Nuoret harvemmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Yhteiskäyttöautoidea ei saa kannatus ainoastaan 7 % auton omistajista olisi valmiita luopumaan omasta autosta ja siirtymään yhteiskäyttöautoon.

7 KESKEISET TULOKSET 3(3) 7 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Sähkö- ja biokaasuauto kiinnostaa kuluttajia. Melko moni kaikista tutkimukseen vastanneista olisi valmis seuraavan viiden vuoden aikana hankkimaan sähkö- (35 %) tai biokaasuauton (26 %). Nykyisistä auton omistajista vieläkin useampi olisi valmis hankkimaan jommankumman automallin. Ruokaan kiinnitetään paljon huomiota ja sen alkuperä kiinnostaa. Enemmistö (80 %) suosii ruokaostoksissaan luomu-, kausi- tai lähiruokaa. Naiset miehiä useammin miehistäkin kuitenkin lähes kolme neljästä suosii niitä. Kaikki myös pyrkivät siihen, että ruokaa heitetään pois mahdollisimman vähän. Ruoan pienviljelyä harrastaa osa (29 %) naiset hieman useammin kuin miehet. Aktiivisimpia ovat erillisissä pientaloissa asuvat, vuotiaat ja ne, joiden taloudessa asuu viisi henkilöä tai enemmän. Ruoan pienviljely kuitenkin kiinnostaa. Melko moni (24 %) niistä, jotka eivät ole ruuan pienviljelijöitä, on harkinnut sitä. Lähes kaikkiin esitettyihin asenneväittämiin suhtaudutaan hyvin positiivisesti. Useimmiten samaa mieltä ollaan näistä asioista; Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi, Piensähköntuottajille tulisi hyvittää se, että he pystyvät toimittamaan sähköä jonkun sähkölaitoksen verkkoon, Autoiluun tulisi käyttää ympäristöystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua sekä Valitsen ympäristöystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista. Mielipiteitä jakaa hieman vaatteiden ja tavaroiden kierrättäminen ostamalla / myymällä niitä esimerkiksi kirpputorilla. Suurin osa (64 %) kuitenkin suosii tätä tapaa. Eniten kuitenkin mielipiteitä jakaa uusituvan sähkön pientuotannon ottaminen verokannustimen piiriin sekä asuntojen sähkön eri käyttötavat. Kestävän kehityksen ympärille kaivataan monenlaisia palveluita kaikkein eniten sähkö- ja elektroniikkajätteen sekä käytettyjen huonekalujen noutopalvelua. Moni (3 %) kaipaa myös kotitalouksien energianeuvontapalveluja. Pieni osa (7%) ei kaipaa mitään palveluita.

8 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 8 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Kohderyhmästä selvitettiin seuraavat taustatiedot: Talouden koko Talouden henkilöautojen määrä Asunnon asuinpinta-ala Asuuko vuokra-asunnossa Rekisteristä saatiin suoraan seuraavat aineiston luokittelutiedot: Sukupuoli Ikä Alue (koko maa pl. Ahvenanmaa) Asumismuoto: erillinen pientalo (omakotitalo, paritalo), rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalo (kerrostalo, luhtitalo)

9 Ikäryhmät Sukupuoli T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 9 Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n=005 Mies 49 Nainen vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta %

10 Talouden autot (kpl) Talouden elinvaihe Talouden koko T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 0 Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n= Talouden koko ka: 2,44 5 tai enemmän 7 Aikuistalous, ei kotona asuvia alle 8-vuotiaita lapsia 67 Talous, jossa on alle 8-vuotias lapsi tai lapsia 25 Talous, jossa on myös aikuisia lapsia Talouden auto ka:, %

11 Asuu vuokralla Asunnon pinta-ala (m2) Asuin pinta-ala per henkilö Asumismuoto Asuinalue T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Alle 26m m m2 52m2+ Alle 80 m m m m2 Yli 230 m2 Kyllä Ei Kaikki vastaajat, n= %

12 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 2 Yleistä (3) Aivan haastattelun aluksi kaikille kohderyhmään kuuluville kerrottiin: Kartoitamme suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Kaikilta kysyttiin: Maailman ilmastopaneelin tuoreiden selvitysten mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset maapalloa ovat huomattavasti rajummat kuin aiemmin on arvioitu. Oletko huolissasi ilmastonmuutoksesta? Vastausvaihtoehdot: En usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen / En ole huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu, mutta se ei vaikuta minuun/perheeseeni tai Suomeen / Olen huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu ja sillä on vaikutuksia minuun, perheeseeni ja Suomeen / Olen huolissani ilmastonmuutoksen seurauksista / Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksen toteutumisesta Uskotko, että omilla tai perheesi toimilla on minkäänlaista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä? Jos kyllä: Voisitko perustella, minkälaisia vaikutuksia uskot niillä olevan? Jos vastaus oli ei: Voisitko perustella, miksi et usko? Lisäksi kartoitettiin, mitä seuraavista asioista on huomioinut asumisessaan. Minulla on uusiutuvan energian sähkösopimus Pyrin systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta Asumispäätökseeni on vaikuttanut ekologiset rakentamisratkaisut ja energiankäyttöratkaisut Julkisen liikenteen saavutettavuus on vaikuttanut asuinpaikkani valintaan Olen laskenut elämäntapojeni/kulutukseni hiilijalanjäljen Tiedän kotitalouteni vedenkulutuksen Pyrin vähentämään vedenkulutusta Olen tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja Harkitsen tuottavani itse uusiutuvaa energiaa asuin- tai vapaa-ajan asunnossani

13 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 Yleistä 2(3)» Suurin osa (76 %) suomalaisista 5-84-vuotiaista on huolissaan jossain määrin ilmastonmuutoksesta. Hyvin harva (5%) ei usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen. Sukupuolten välillä on selvä ero, naiset ovat paljon miehiä useammin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Samoin eri ikäryhmien välillä on selviä eroja, nuoret ja eläkeläiset epäilevät eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksia itseensä, perheeseensä tai Suomeen. Maantieteellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat selvästi skeptisimpiä ilmastonmuutoksen suhteen.» Selvä enemmistö (7%) uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Myös tässä asiassa on selvä ero sukupuolten välillä, naisista alle viidesosa ei usko omilla ja perheen toimilla olevan vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä, kun vastaavasti miehistä reilu kolmannes (38 %) ajattelee näin. Ikäryhmittäin ainoastaan eläkeläiset ovat epäileväisiä omien toimien vaikutukseen, yli 65-vuotiaista vain hieman yli puolet uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Alueittain Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat epäluuloisempia omien toimien vaikutukseen.» Niiden, joiden mielestä omilla toimilla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, kaksi vaikutustapaa ilmastonmuutokseen hillitsemiseksi nousi ylitse muiden Autolla ajon/lentomatkustuksen vähentäminen, päästöjen vähentäminen, pyöräily, julkisen liikenteen käyttö ja Kierrättäminen, roskien ja jätteen lajittelun/vähentäminen. Noin neljännes mainitsi yleisesti, että jokainen voi vaikuttaa ja kaikella on vaikutusta.» Niiden, joiden mielestä omilla toimilla ei ole vaikutusta, mukaan suurin syy tälle oli ettei yhden ihmisen toiminnalla ole vaikutusta. Yleisesti lähes kaikista avoimista vastauksista näkyi se, että muutoksia pitäisi tehdä yhteiskunnan suuremmilla tasoilla (valtiot, yritykset).

14 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 4 Yleistä 3(3)» Yleisesti ihmiset ovat ottaneet aika hyvin huomioon erilaisia tapoja vähentääkseen hiilijalanjälkeään, esimerkiksi valtaosa (82%) pyrkii systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta. Siitä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, kuinka moni tekee sitä ainoastaan pienemmän rahallisen menoerän takia. Myös vedenkulutuksen vähentämisen on kiinnitetty paljon huomiota (72%). Moni on myös tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä ja remontteja.» Eri taustaryhmissä (ikä, asumismuoto, asuintila m^2/hlö) ei ole selittämättömiä eroja. Kaikkein vanhimmat (75-84-vuotiaat) pyrkivät muita vähemmän vähentämään sähkön-/vedenkulutustaan. Nuoremmat taas eivät tunne vedenkulutustaan hyvin, eivätkä he ole tehneet energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai valinneet asuinpaikkaansa ekologisin perustein, mutta julkisella liikenteellä on muita ikäryhmiä suurempi merkitys asumiseen. Syinä näihin ovat hyvin todennäköisesti mahdollisuuksien vähäisyys (asuu vanhempien luona, rahatilanne, opiskelu jne.).» Asumismuodon perusteella tarkasteltuna, kerrostaloissa asuvat eivät tunne vedenkulutustaan, julkisella liikenteellä on vaikutusta asuinpaikan valinnassa, mutta ekologiset ratkaisut eivät ole vaikuttaneet asuinpaikan valinnassa. Erillisissä pientaloissa asuvilla vastaavat poikkeamat keskiarvosta ovat juuri toiseen suuntaan. Asuinpinta-alan perusteella poikkeamat ovat samantyylisiä kuin asumismuotojen kohdalla. Niiden, jotka asuvat ahtaasti, vastaukset vastaavat asuinkerrostalossa asuvien vastauksia, ja niiden, joilla on tilaa, vastaukset vastaavat erillisissä pientaloissa asuvia.

15 Onko huolissaan ilmastonmuutoksesta Kaikki vastaajat, n=005 En usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen En ole huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu, mutta se ei vaikuta minuun/perheeseeni tai Suomeen Olen huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu ja sillä on vaikutuksia minuun, perheeseeni ja Suomeen Olen huolissani ilmastonmuutoksen seurauksista Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksen toteutumisesta Eos KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄ: 5-24-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vastaajat = %

16 Uskooko, että omilla tai perheen toimilla on minkäänlaista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä Kaikki vastaajat, n=005 Kyllä Eos En KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄ: 5-24-vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Vastaajat = %

17 Minkälaisia vaikutuksia omilla tai perheen toimilla on ilmastonmuutokseen Uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, n=72 Autolla ajon/lentomatkustuksen vähentäminen, päästöjen Kierrättäminen, roskien ja jätteen lajittelu/vähentäminen Jokainen voi vaikuttaa, kaikella on vaikutusta, pienistä puroista syntyy Energian säästö, uusiutuvan energian käyttö, fossiilisten polttoaineiden Lämmitysratkaisut ja lämmityksen vähentäminen (öljystä maalämpöön, Kulutuksen vähentäminen Sähkön säästö (täysi pyykkikone, turhat valot pois päältä) Ei suurta/merkittävää vaikutusta Ympäristöystävällisten tavaroiden/tuotteiden ostaminen Lähiruoan/luomun/kotimaisen ruoan suosiminen Esimerkkinä toimiminen, näyttää hyvää esimerkkiä Hiilijalanjäljen pienentäminen Positiivinen vaikutus, ilmastonmuutoksen etenemisen hidastaminen Lihan syönnin vähentäminen Veden kulutuksen vähentäminen Muu Eos/ Ei vastausta %

18 Miksi ei usko, että omilla tai perheen toimilla on vaikutuksia ilmastonmuutokseen Uskoo, ettei omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, n=277 Yhden ihmisen toiminnalla ei vaikutusta 46 Elää ekologisesti, vähentänyt kulutusta 3 Isot valtiot Ihminen ei voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen: luonto 8 Teollisuus, lentäminen, yritykset vaikuttavat 8 Muu 6 Ei osaa sanoa %

19 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 Pyrin systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta 82 Pyrin vähentämään vedenkulutusta 72 Tiedän kotitalouteni vedenkulutuksen 56 Olen tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja 47 Julkisen liikenteen saavutettavuus on vaikuttanut asuinpaikkani valintaan Harkitsen tuottavani itse uusiutuvaa energiaa asuin- tai vapaa-ajan asunnossani Minulla on uusiutuvan energian sähkösopimus Asumispäätökseeni on vaikuttanut ekologiset rakentamisratkaisut ja Olen laskenut elämäntapojeni/kulutukseni hiilijalanjäljen 20 Ei osaa sanoa 3 Vastaajat = %

20 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % 00 Kaikki IKÄRYHMÄ: 5-24-v v v v v v Vastaajat = 005

21 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % ASUMISMUOTO: Kaikki asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Vastaajat = 005

22 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Kaikki Alle 26 m m m2 52+ m Vastaajat = 005

23 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 23 Kodin energiaratkaisut (3) Kaikilta kysyttiin: Miten suhtaudut seuraaviin lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin? Vastaa asteikolla 5-, jossa 5=Erittäin myönteisesti, 4=Melko myönteisesti, 3= En myönteisesti enkä kielteisesti, 2= Melko kielteisesti, =Erittäin kielteisesti, EOS Lueteltiin: Aurinkolämpökeräimet / Aurinkosähköpaneelit / Pientuulivoimala / Pienvesivoimala / Pellettikattila tai takka / Hakekattila tai takka / Maalämpöpumppu / Ilma- tai vesilämpöpumppu / Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa Entä, mitä seuraavista energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista olet jo ottanut tai voisit harkita ottavasi käyttöön asunnossasi? Vastaa asteikolla 4-, jossa 4=Olen ottanut jo käyttöön, 3=Voisin harkita, 2=Harkittu, mutta ei ajankohtaista, =En harkitsisi, EOS Lueteltiin: Led-valaisimet / Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) / Lämmön talteenottojärjestelmät (esim. lämmön talteenotto ilmanvaihdosta) / Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wcistuimet jne.) / Seinien tai katon lisäeristäminen / Energiaa säästävät ikkunat tai ovet Mitkä ovat -3 tärkeintä asiaa, jotka askarruttava sinua energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa? Lueteltiin: Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu / Mikä on edullisin ratkaisu / Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu / Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa / Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan / Parantaako energiaremontti asumisen laatua / Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse / Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa / Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi / Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa / Joku muu, mikä?

24 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 24 Kodin energiaratkaisut 2(3)» Kaikkein myönteisimmin eri lämmitys- ja sähköntuottamistavoista suhtaudutaan aurinkolämpökeräimiin ja aurinkosähköpaneeleihin sekä maalämpöpumppuihin. Myös muihin lämmitys- ja sähköntuottotapoihin suhtaudutaan suurimmalta osin positiivisesti ja neutraalisti. Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa jakaa eniten mielipiteitä, mutta siihenkin kielteisesti suhtautuu vain 3% vastaajista. Asumismuotojen ja asuinpinta-alojen mukaan tarkasteltuna vastauksissa ei ole merkittäviä eroja.» Energiaa säästäviin ratkaisuihin ja teknologioihin suhtaudutaan positiivisesti, lähes kaikkien esitettyjen ratkaisujen käyttämistä on valmis harkitsemaan useampi kuin joka neljäs. Hyvin moni onkin jo ottanut käyttöön esimerkiksi LED-valaisimia, vettä säästäviä kalusteita ja energiaa säästäviä ikkunoita tai ovia. Useampi kuin joka viides on myös harkinnut valtaosaa esitetyistä ratkaisuista ja teknologioista, mutta ne eivät ole juuri nyt ajankohtaisia.» Todennäköisesti monien kohdalla on kyse on myös taloudellisesta vaikeudesta esimerkiksi lisätä eristystä. Myös asumismuodolla on merkitystä, asuinkerrostaloissa tai vuokralla asuvat eivät voi vaikuttaaa aktiivisesti eristyksen lisäämiseksi tai hankkimaan energiaa säästäviä ikkunoita/ovia, joten heille asia ei ole tärkeä.» Energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnassa päänvaivaa aiheuttaa eniten luottamuspula laitemyyjiin ja ratkaisun säästölupauksiin sekä ympäristön tilan parantamiseen. Päävaivaa tuottaa myös tekniikan toimivuus ja kestävyys. Epävarmuutta koetaan myös siitä, mikä on juuri itselle sopivin ratkaisu ja milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä jatkuvasti. Verrattuna vuoteen 20, raha ja tekniikka olivat silloin keskeisimmät asiat, jotka askarruttivat.

25 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 25 Kodin energiaratkaisut 3(3)» Ikäryhmittäin on suurta vaihtelua askarruttavissa asioissa, yli 74-vuotiaita eri asiat yleisesti askarruttavat keskimääräistä vähemmän, paitsi kun kyseessä on pohdinta pystyykö tai ehtiikö hoitamaan tällaisia hankintoja itse ja parantaako energiaremontti asumisen laatua.» Nuoria taas kiinnostavat eniten edullisuus ja se parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa. Nuoret aikuiset ja vuotiaat pohtivat keskimääräistä enemmän mikä on juuri heille sopiva tekninen ratkaisu. Myyjien vilpittömyys askarruttaa keskimääräistä enemmän vuotiaita.» Asumismuodon suhteen vastaukset vaihtelevat suhteellisen vähän, suurimmat poikkeamat keskiarvosta löytyvät kohdista säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu, joka askarruttaa erityisesti pientaloasukkaita. Rivi- ja ketjutaloasukkaille tämä asia ei ole niin tärkeä asia.» Toinen isompi poikkeama kohdistuu parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa, joka askarruttaa erityisesti kerrostaloasukkaita. Asuinpinta-alan mukaan erityisesti kaikkein ahtaimmin asuville kysymys siitä mikä on edullisin ratkaisu askarruttaa selvästi keskiarvoa enemmän. Yleisesti kaikkein väljimmin asuvia kaikki hankintoihin liittyvät murheet askarruttavat keskiarvoa vähemmän, poikkeuksen tekee myyjien vilpittömyys.

26 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin Kaikki vastaajat, n=005 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 26 5=Erittäin myönteisesti 4=Melko myönteisesti 3= En myönteisesti enkä kielteisesti Eos 2= Melko kielteisesti =Erittäin kielteisesti Keskiarvo Aurinkolämpökeräimet ,37 Aurinkosähköpaneelit ,37 Maalämpöpumppu ,8 Ilma- tai vesilämpöpumppu ,87 Pientuulivoimala ,68 Pellettikattila tai -takka ,57 Hakekattila tai -takka ,53 Pienvesivoimala ,49 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa ,40 Vastaajat = %

27 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin (asumismuodon mukaan) 27 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa 4,50 4,00 3,50 Aurinkolämpökeräimet 5,00 Aurinkosähköpaneelit Kaikki vastaajat, n=005 ASUMISMUOTO: asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot 3,00 2,50 Ilma- tai vesilämpöpumppu 2,00,50,00 Pienvesivoimala Maalämpöpumppu Pientuulivoimala Asteikko -5; =erittäin kielteisesti...5=erittäin myönteisesti Hakekattila tai - takka Keskiarvo -5 Pellettikattila tai -takka

28 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin (asuinpinta-alan mukaan) 28 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa Aurinkolämpökeräimet 5,00 4,50 4,00 3,50 Aurinkosähköpaneelit Kaikki vastaajat, n=005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Alle 26m² 26-39m² 40-52m² 3,00 2,50 52m²+ Ilma- tai vesilämpöpumppu 2,00,50,00 Pienvesivoimala Maalämpöpumppu Pientuulivoimala Asteikko -5; =erittäin kielteisesti...5=erittäin myönteisesti Hakekattila tai - takka Keskiarvo -5 Pellettikattila tai -takka

29 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 29 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan Kaikki vastaajat, n=005 4=Olen ottanut jo käyttöön 3=Voisin harkita Eos 2=Harkittu, mutta ei ajankohtaista =En harkitsisi Keskiarvo Led-valaisimet ,36 Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc-istuimet jne.) ,06 Energiaa säästävät ikkunat tai ovet ,0 Seinien tai katon lisäeristäminen ,70 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) ,63 Lämmön talteenottojärjestelmät (esim. lämmön talteenotto ilmanvaihdosta) , %

30 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan (asumismuodon mukaan) 30 Led-valaisimet 4,00 Kaikki vastaajat, n=005 ASUMISMUOTO: Energiaa säästävät ikkunat tai ovet Keskiarvo -4 3,50 3,00 2,50 2,00 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot,50,00 Seinien tai katon lisäeristäminen Lämmön talteenottojärjestelmät Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc-istuimet) Asteikko -4; =ei harkitsisi, 2=harkittu, mutta ei ajankohtaista, 3=voisi harkita, 4=on ottanut käyttöön

31 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan (asuinpinta-alan mukaan) 3 Keskiarvo -4 Led-valaisimet 4,00 3,50 Kaikki vastaajat, n=005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Alle 26m² Energiaa säästävät ikkunat tai ovet 3,00 2,50 2,00 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) 26-39m² 40-52m² 52m²+,50,00 Seinien tai katon lisäeristäminen Lämmön talteenottojärjestelmät Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wcistuimet) Asteikko -4; =ei harkitsisi, 2=harkittu, mutta ei ajankohtaista, 3=voisi harkita, 4=on ottanut käyttöön

32 Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa Kaikki vastaajat, n=005 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 32 Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan Mikä on edullisin ratkaisu Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa Parantaako energiaremontti asumisen laatua 2 5 Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse 8 Muu 4 Eos Vastaajat = %

33 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 33 Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa 20 ja 204 Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa 26 Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu 2 27 Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan Mikä on edullisin ratkaisu (n=005) Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa (n=55)* Parantaako energiaremontti asumisen laatua Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse * 20 Kysytty: Mitkä asiat askarruttavat tai huolestuttavat teitä energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa? Vastaajat = %

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 3 5.5.2014 T-12617 ProCom - Vaikuttajaviestintä 2014 /

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Trafi. Kitkarengastutkimus Joulukuu Trafi. TNS Gallup Oy Jaakko Hyry TNS

Trafi. Kitkarengastutkimus Joulukuu Trafi. TNS Gallup Oy Jaakko Hyry TNS Kitkarengastutkimus Joulukuu 0 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kitkarenkaiden käyttömäärä Suomessa ja miksi kitka- tai nastarenkaita käytetään Tutkimuksessa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015 Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet seurantatutkimusta

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS 2015

KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS 2015 KEMPELEEN KUNTA BRÄNDITUTKIMUS Timo Myllymäki Tutkimuspäällikkö, YTM.. en bränditutkimus / tmy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto Johdanto Spontaanit ajatukset estä en tunteminen Kokonaismielikuva Mielikuva asuin-/yrityksen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Kirsi Auranmaa 9.5.2012 Kuluttajatutkimus YouGov Finland Ympäristömerkinnän toimeksiannosta 29.3. 2.4.2012 tuhat 16-74 vuotiasta

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016 HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen Tutkimus, kesä 01 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluin (CATI), IROResearch Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

10.4.9.1. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomakkeen sisältö Sama kuin yhdeksän kuukauden haastattelu - katso lisätiedot osasta 10.4.8.1.

10.4.9.1. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomakkeen sisältö Sama kuin yhdeksän kuukauden haastattelu - katso lisätiedot osasta 10.4.8.1. 10.4.9. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomake (tiedot kerätty alunperin 9 kk:n ensisijaisen huoltajan haastattelulomakkeella Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomake on suunniteltu

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 1..01 1 Huhtikuu 01 Taloustutkimus Oy, T31, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Varsinais-Suomen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Varsinais-Suomen maakuntatutkimus Varsinais-Suomen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen..01 1 Maaliskuu 01 Taloustutkimus Oy, T1, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

SUOMI SYÖ 2016 KASVAAKO KIINNOSTUS KOTIMAISEEN RUOKAAN EDELLEEN? VIELÄKÖ PROTEIINIMYÖNTEISYYS KASVAA? Suomi Syö 2016, Taloustutkimus Oy

SUOMI SYÖ 2016 KASVAAKO KIINNOSTUS KOTIMAISEEN RUOKAAN EDELLEEN? VIELÄKÖ PROTEIINIMYÖNTEISYYS KASVAA? Suomi Syö 2016, Taloustutkimus Oy SUOMI SYÖ 2016 KASVAAKO KIINNOSTUS KOTIMAISEEN RUOKAAN EDELLEEN? VIELÄKÖ PROTEIINIMYÖNTEISYYS KASVAA? 1 SUOMI SYÖ 2016 -TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ Ruokailuun liittyvät asenteet mm. ruoanlaittoon panostaminen,

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot