Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra"

Transkriptio

1 Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra

2 Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen

3 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen Sitran toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Tutkimus toteutettiin osana Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-aluetta. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 5 84-vuotiaat suomalaiset. Otos on kiintiöity valtakunnallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan (Manner-Suomi) mukaan. Taloustutkimus tilasi väestöpohjaisen rekisterin. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina. Otoksen koko ja painotus Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 005 henkilöä. Tiedonkeruun jälkeen tutkimusaineisto painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan kohderyhmää edustavaksi, joten tulokset voidaan yleistää 5 84-vuotiaaseen väestöön (noin ). Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty taulukoissa (erillinen excel-liite). Puhelinhaastattelut tehtiin välisenä aikana. Haastattelutyöhön osallistui 7 Taloustutkimuksen haastattelijaa. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 8:05 minuuttia. Vastaava tutkija Taloustutkimuksessa: Katja Mikkonen, , ,

4 4 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Tietojen käsittely: Atk-tulostus on tehty Taloustutkimuksen laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Kenttätyön validointi: Kenttätyön validoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kenttätyöntekijöiden suorittama tiedonkeruu on suoritettu projektiohjeiden mukaisesti sisältäen tutkimuslomakkeiden ja yleisten vaatimusten seuraamisen. Taloustutkimuksessa on kirjattu tarkat menettelyohjeet validoinnin toteuttamisesta eri tiedonkeruumenetelmien kohdalla. Validointeja seurataan sekä projekti- että haastattelijakohtaisesti. Haastattelemalla tehdystä tiedonkeruusta 0 %:a uudelleen kontaktoidaan pääsääntöisesti puhelimitse ja/tai sähköisesti laadun varmistamiseksi. Haastatteluja voidaan tarkkailla myös kuuntelemalla 5 %:a haastatteluista vähintään 75 %:sesti. Muissa menetelmissä käytetään tietotallenteiden tarkastusta ja/tai valvontaa. SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 900:2008 että ISO laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä.

5 KESKEISET TULOKSET (3) 5 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Suomalaisten asenteet ilmasto-ongelmia ja kestävää kehitystä kohtaan ovat suurilta osin myönteisiä ja tietämys ilmastonmuutoksesta on kohtuullisella tasolla. Sukupuolten välinen ero monissa asioissa on selvä. Yleisesti naiset ovat enemmän huolissaan ilmasto-ongelmista ja pyrkivät paremmin toteuttamaan kestävää kehitystä edesauttavia toimenpiteitä, kuten kierrätystä ja kulutuksen vähentämistä. Ikäryhmittäin sekä suhtautumisessa että toimenpiteissä on vaihtelua. Vanhimmat ikäpolvet eivät yhtä vahvasti usko omien tekojensa vaikutukseen, eivätkä pyri yhtä aktiivisesti toimenpiteisiin, joilla voitaisiin auttaa ekologista tilannetta. Etenkin suhtautuminen uusiin positiivisiin muutoksiin, kuten uuden teknologian käyttöönottoon saa suurinta kannatusta vuotiailta, mutta silti käytännön toimenpiteet, kuten ruuan pienviljely tai energiaa säästävien ovien ja ikkunoiden käyttö ovat vanhempia ikäpolvia heikommin käytössä. Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Hyvin harva (5 %) ei usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen. Suurin osa (7 %) myös uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Selkeästi suurin skeptisyys omien toimien vaikutukseen tulee siitä, että yksi ihminen tuntee olonsa pieneksi valtioiden ja yritysten rinnalla. Jos niiden toimia ei kontrolloida tarpeeksi, niin yksi ihminen ei koe voivansa tehdä tarpeeksi. Suurin osa pyrkii systemaattisesti vähentämään sähkön- (82 %) ja vedenkulutusta (72 %) ja lähes puolet (47%) on tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja. Yli puolet (56 %) myös tietää taloutensa vedenkulutuksen. Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin on hyvin myönteistä. Myönteisimmin suhtaudutaan aurinkolämpökeräimiin ja aurinkosähköpaneeleihin sekä maalämpöpumppuihin. Eniten mielipiteitä jakavat osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa sekä pienvesivoimala, mutta kielteisesti näihinkin suhtautuvia on hyvin vähän.

6 KESKEISET TULOKSET 2(3) 6 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Myös energiaa säästäviin ratkaisuihin ja teknologioihin suhtaudutaan hyvin positiivisesti, lähes kaikkien esitettyjen ratkaisujen käyttämistä on valmis harkitsemaan useampi kuin joka neljäs. Monella onkin asunnossaan LED-valaisimia, vettä säästäviä kalusteita ja energiaa säästäviä ikkunoita tai ovia. Useampi kuin joka viides on myös harkinnut valtaosaa esitetyistä ratkaisuista ja teknologioista, mutta ne eivät ole juuri nyt ajankohtaisia. Eniten päänvaivaa energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnassa aiheuttaa pelko, että laitemyyjät käyttävät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväkseen ja huoli siitä, säästääkö ratkaisu niin paljon kuin on luvattu. Myös ratkaisun aito ympäristön tilan parantaminen sekä tekniikan toimivuus ja kestävyys askarruttavat kansalaisia. Hämmennystä aiheuttaa myös, mikä on juuri itselle sopivin ratkaisu ja milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä jatkuvasti. Vuonna 20 raha ja tekniikka olivat keskeisimmät asiat, jotka askarruttivat. Selvä enemmistö (85 %) suomalaisista on kiinnostunut lähienergiasta, mutta oman alueen lähienergian toimittajia ja palveluntarjoajia tunnetaan huonosti. Miehet tuntevat niitä hieman naisia paremmin. Myös vanhempi väki, vuotiaat, tuntee ne nuorempia paremmin. Lähes kolmannes (30 %) käyttää julkisia liikennevälineitä vähintään kerran viikossa. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse sitä useammin he käyttävät julkisia liikennevälineitä alle 25 vuotiaista yli puolet (53 %) käyttää niitä vähintään kerran viikossa. Kaikkein useimmiten liikutaan autolla (ml. matkustajana) valtaosa (83 %) liikkuu sillä vähintään kerran viikossa. Suurin osa (73%) omistaa auton - miehet useammin kuin naiset. Auton omistajat ovat havahtuneet päästöluokkiin, sillä enemmistö (66 %) on kiinnittänyt huomiota siihen. Nuoret harvemmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Yhteiskäyttöautoidea ei saa kannatus ainoastaan 7 % auton omistajista olisi valmiita luopumaan omasta autosta ja siirtymään yhteiskäyttöautoon.

7 KESKEISET TULOKSET 3(3) 7 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Sähkö- ja biokaasuauto kiinnostaa kuluttajia. Melko moni kaikista tutkimukseen vastanneista olisi valmis seuraavan viiden vuoden aikana hankkimaan sähkö- (35 %) tai biokaasuauton (26 %). Nykyisistä auton omistajista vieläkin useampi olisi valmis hankkimaan jommankumman automallin. Ruokaan kiinnitetään paljon huomiota ja sen alkuperä kiinnostaa. Enemmistö (80 %) suosii ruokaostoksissaan luomu-, kausi- tai lähiruokaa. Naiset miehiä useammin miehistäkin kuitenkin lähes kolme neljästä suosii niitä. Kaikki myös pyrkivät siihen, että ruokaa heitetään pois mahdollisimman vähän. Ruoan pienviljelyä harrastaa osa (29 %) naiset hieman useammin kuin miehet. Aktiivisimpia ovat erillisissä pientaloissa asuvat, vuotiaat ja ne, joiden taloudessa asuu viisi henkilöä tai enemmän. Ruoan pienviljely kuitenkin kiinnostaa. Melko moni (24 %) niistä, jotka eivät ole ruuan pienviljelijöitä, on harkinnut sitä. Lähes kaikkiin esitettyihin asenneväittämiin suhtaudutaan hyvin positiivisesti. Useimmiten samaa mieltä ollaan näistä asioista; Lajittelen kotitalouden jätteet eri kierrätysastioihin vietäviksi, Piensähköntuottajille tulisi hyvittää se, että he pystyvät toimittamaan sähköä jonkun sähkölaitoksen verkkoon, Autoiluun tulisi käyttää ympäristöystävällistä polttoainetta, kuten sähköä, vetyä tai biokaasua sekä Valitsen ympäristöystävällisen tuotteen aina kun se on mahdollista. Mielipiteitä jakaa hieman vaatteiden ja tavaroiden kierrättäminen ostamalla / myymällä niitä esimerkiksi kirpputorilla. Suurin osa (64 %) kuitenkin suosii tätä tapaa. Eniten kuitenkin mielipiteitä jakaa uusituvan sähkön pientuotannon ottaminen verokannustimen piiriin sekä asuntojen sähkön eri käyttötavat. Kestävän kehityksen ympärille kaivataan monenlaisia palveluita kaikkein eniten sähkö- ja elektroniikkajätteen sekä käytettyjen huonekalujen noutopalvelua. Moni (3 %) kaipaa myös kotitalouksien energianeuvontapalveluja. Pieni osa (7%) ei kaipaa mitään palveluita.

8 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 8 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Kohderyhmästä selvitettiin seuraavat taustatiedot: Talouden koko Talouden henkilöautojen määrä Asunnon asuinpinta-ala Asuuko vuokra-asunnossa Rekisteristä saatiin suoraan seuraavat aineiston luokittelutiedot: Sukupuoli Ikä Alue (koko maa pl. Ahvenanmaa) Asumismuoto: erillinen pientalo (omakotitalo, paritalo), rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalo (kerrostalo, luhtitalo)

9 Ikäryhmät Sukupuoli T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 9 Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n=005 Mies 49 Nainen vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta %

10 Talouden autot (kpl) Talouden elinvaihe Talouden koko T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 0 Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n= Talouden koko ka: 2,44 5 tai enemmän 7 Aikuistalous, ei kotona asuvia alle 8-vuotiaita lapsia 67 Talous, jossa on alle 8-vuotias lapsi tai lapsia 25 Talous, jossa on myös aikuisia lapsia Talouden auto ka:, %

11 Asuu vuokralla Asunnon pinta-ala (m2) Asuin pinta-ala per henkilö Asumismuoto Asuinalue T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv Taustatiedot Vastaajien taustatiedot Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Alle 26m m m2 52m2+ Alle 80 m m m m2 Yli 230 m2 Kyllä Ei Kaikki vastaajat, n= %

12 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 2 Yleistä (3) Aivan haastattelun aluksi kaikille kohderyhmään kuuluville kerrottiin: Kartoitamme suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liittyen ympäristöystävällisiin elämäntapoihin, kuten energiankäyttöratkaisuihin, energiansäästöön ja ruokajätteen vähentämiseen. Kaikilta kysyttiin: Maailman ilmastopaneelin tuoreiden selvitysten mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset maapalloa ovat huomattavasti rajummat kuin aiemmin on arvioitu. Oletko huolissasi ilmastonmuutoksesta? Vastausvaihtoehdot: En usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen / En ole huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu, mutta se ei vaikuta minuun/perheeseeni tai Suomeen / Olen huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu ja sillä on vaikutuksia minuun, perheeseeni ja Suomeen / Olen huolissani ilmastonmuutoksen seurauksista / Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksen toteutumisesta Uskotko, että omilla tai perheesi toimilla on minkäänlaista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä? Jos kyllä: Voisitko perustella, minkälaisia vaikutuksia uskot niillä olevan? Jos vastaus oli ei: Voisitko perustella, miksi et usko? Lisäksi kartoitettiin, mitä seuraavista asioista on huomioinut asumisessaan. Minulla on uusiutuvan energian sähkösopimus Pyrin systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta Asumispäätökseeni on vaikuttanut ekologiset rakentamisratkaisut ja energiankäyttöratkaisut Julkisen liikenteen saavutettavuus on vaikuttanut asuinpaikkani valintaan Olen laskenut elämäntapojeni/kulutukseni hiilijalanjäljen Tiedän kotitalouteni vedenkulutuksen Pyrin vähentämään vedenkulutusta Olen tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja Harkitsen tuottavani itse uusiutuvaa energiaa asuin- tai vapaa-ajan asunnossani

13 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 Yleistä 2(3)» Suurin osa (76 %) suomalaisista 5-84-vuotiaista on huolissaan jossain määrin ilmastonmuutoksesta. Hyvin harva (5%) ei usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen. Sukupuolten välillä on selvä ero, naiset ovat paljon miehiä useammin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Samoin eri ikäryhmien välillä on selviä eroja, nuoret ja eläkeläiset epäilevät eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksia itseensä, perheeseensä tai Suomeen. Maantieteellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat selvästi skeptisimpiä ilmastonmuutoksen suhteen.» Selvä enemmistö (7%) uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Myös tässä asiassa on selvä ero sukupuolten välillä, naisista alle viidesosa ei usko omilla ja perheen toimilla olevan vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä, kun vastaavasti miehistä reilu kolmannes (38 %) ajattelee näin. Ikäryhmittäin ainoastaan eläkeläiset ovat epäileväisiä omien toimien vaikutukseen, yli 65-vuotiaista vain hieman yli puolet uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Alueittain Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat epäluuloisempia omien toimien vaikutukseen.» Niiden, joiden mielestä omilla toimilla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, kaksi vaikutustapaa ilmastonmuutokseen hillitsemiseksi nousi ylitse muiden Autolla ajon/lentomatkustuksen vähentäminen, päästöjen vähentäminen, pyöräily, julkisen liikenteen käyttö ja Kierrättäminen, roskien ja jätteen lajittelun/vähentäminen. Noin neljännes mainitsi yleisesti, että jokainen voi vaikuttaa ja kaikella on vaikutusta.» Niiden, joiden mielestä omilla toimilla ei ole vaikutusta, mukaan suurin syy tälle oli ettei yhden ihmisen toiminnalla ole vaikutusta. Yleisesti lähes kaikista avoimista vastauksista näkyi se, että muutoksia pitäisi tehdä yhteiskunnan suuremmilla tasoilla (valtiot, yritykset).

14 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 4 Yleistä 3(3)» Yleisesti ihmiset ovat ottaneet aika hyvin huomioon erilaisia tapoja vähentääkseen hiilijalanjälkeään, esimerkiksi valtaosa (82%) pyrkii systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta. Siitä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, kuinka moni tekee sitä ainoastaan pienemmän rahallisen menoerän takia. Myös vedenkulutuksen vähentämisen on kiinnitetty paljon huomiota (72%). Moni on myös tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä ja remontteja.» Eri taustaryhmissä (ikä, asumismuoto, asuintila m^2/hlö) ei ole selittämättömiä eroja. Kaikkein vanhimmat (75-84-vuotiaat) pyrkivät muita vähemmän vähentämään sähkön-/vedenkulutustaan. Nuoremmat taas eivät tunne vedenkulutustaan hyvin, eivätkä he ole tehneet energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai valinneet asuinpaikkaansa ekologisin perustein, mutta julkisella liikenteellä on muita ikäryhmiä suurempi merkitys asumiseen. Syinä näihin ovat hyvin todennäköisesti mahdollisuuksien vähäisyys (asuu vanhempien luona, rahatilanne, opiskelu jne.).» Asumismuodon perusteella tarkasteltuna, kerrostaloissa asuvat eivät tunne vedenkulutustaan, julkisella liikenteellä on vaikutusta asuinpaikan valinnassa, mutta ekologiset ratkaisut eivät ole vaikuttaneet asuinpaikan valinnassa. Erillisissä pientaloissa asuvilla vastaavat poikkeamat keskiarvosta ovat juuri toiseen suuntaan. Asuinpinta-alan perusteella poikkeamat ovat samantyylisiä kuin asumismuotojen kohdalla. Niiden, jotka asuvat ahtaasti, vastaukset vastaavat asuinkerrostalossa asuvien vastauksia, ja niiden, joilla on tilaa, vastaukset vastaavat erillisissä pientaloissa asuvia.

15 Onko huolissaan ilmastonmuutoksesta Kaikki vastaajat, n=005 En usko ilmastonmuutoksen toteutumiseen En ole huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu, mutta se ei vaikuta minuun/perheeseeni tai Suomeen Olen huolissani. Uskon, että ilmastonmuutos toteutuu ja sillä on vaikutuksia minuun, perheeseeni ja Suomeen Olen huolissani ilmastonmuutoksen seurauksista Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksen toteutumisesta Eos KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄ: 5-24-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vastaajat = %

16 Uskooko, että omilla tai perheen toimilla on minkäänlaista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä Kaikki vastaajat, n=005 Kyllä Eos En KAIKKI VASTAAJAT SUKUPUOLI: Mies Nainen IKÄRYHMÄ: 5-24-vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Vastaajat = %

17 Minkälaisia vaikutuksia omilla tai perheen toimilla on ilmastonmuutokseen Uskoo, että omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, n=72 Autolla ajon/lentomatkustuksen vähentäminen, päästöjen Kierrättäminen, roskien ja jätteen lajittelu/vähentäminen Jokainen voi vaikuttaa, kaikella on vaikutusta, pienistä puroista syntyy Energian säästö, uusiutuvan energian käyttö, fossiilisten polttoaineiden Lämmitysratkaisut ja lämmityksen vähentäminen (öljystä maalämpöön, Kulutuksen vähentäminen Sähkön säästö (täysi pyykkikone, turhat valot pois päältä) Ei suurta/merkittävää vaikutusta Ympäristöystävällisten tavaroiden/tuotteiden ostaminen Lähiruoan/luomun/kotimaisen ruoan suosiminen Esimerkkinä toimiminen, näyttää hyvää esimerkkiä Hiilijalanjäljen pienentäminen Positiivinen vaikutus, ilmastonmuutoksen etenemisen hidastaminen Lihan syönnin vähentäminen Veden kulutuksen vähentäminen Muu Eos/ Ei vastausta %

18 Miksi ei usko, että omilla tai perheen toimilla on vaikutuksia ilmastonmuutokseen Uskoo, ettei omilla tai perheen toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, n=277 Yhden ihmisen toiminnalla ei vaikutusta 46 Elää ekologisesti, vähentänyt kulutusta 3 Isot valtiot Ihminen ei voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen: luonto 8 Teollisuus, lentäminen, yritykset vaikuttavat 8 Muu 6 Ei osaa sanoa %

19 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 Pyrin systemaattisesti vähentämään sähkönkulutusta 82 Pyrin vähentämään vedenkulutusta 72 Tiedän kotitalouteni vedenkulutuksen 56 Olen tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä tai remontteja 47 Julkisen liikenteen saavutettavuus on vaikuttanut asuinpaikkani valintaan Harkitsen tuottavani itse uusiutuvaa energiaa asuin- tai vapaa-ajan asunnossani Minulla on uusiutuvan energian sähkösopimus Asumispäätökseeni on vaikuttanut ekologiset rakentamisratkaisut ja Olen laskenut elämäntapojeni/kulutukseni hiilijalanjäljen 20 Ei osaa sanoa 3 Vastaajat = %

20 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % 00 Kaikki IKÄRYHMÄ: 5-24-v v v v v v Vastaajat = 005

21 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % ASUMISMUOTO: Kaikki asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot Vastaajat = 005

22 Mitä eri asioita on huomioinut omassa asumisessa Kaikki vastaajat, n=005 % ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Kaikki Alle 26 m m m2 52+ m Vastaajat = 005

23 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 23 Kodin energiaratkaisut (3) Kaikilta kysyttiin: Miten suhtaudut seuraaviin lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin? Vastaa asteikolla 5-, jossa 5=Erittäin myönteisesti, 4=Melko myönteisesti, 3= En myönteisesti enkä kielteisesti, 2= Melko kielteisesti, =Erittäin kielteisesti, EOS Lueteltiin: Aurinkolämpökeräimet / Aurinkosähköpaneelit / Pientuulivoimala / Pienvesivoimala / Pellettikattila tai takka / Hakekattila tai takka / Maalämpöpumppu / Ilma- tai vesilämpöpumppu / Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa Entä, mitä seuraavista energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista olet jo ottanut tai voisit harkita ottavasi käyttöön asunnossasi? Vastaa asteikolla 4-, jossa 4=Olen ottanut jo käyttöön, 3=Voisin harkita, 2=Harkittu, mutta ei ajankohtaista, =En harkitsisi, EOS Lueteltiin: Led-valaisimet / Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) / Lämmön talteenottojärjestelmät (esim. lämmön talteenotto ilmanvaihdosta) / Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wcistuimet jne.) / Seinien tai katon lisäeristäminen / Energiaa säästävät ikkunat tai ovet Mitkä ovat -3 tärkeintä asiaa, jotka askarruttava sinua energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa? Lueteltiin: Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu / Mikä on edullisin ratkaisu / Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu / Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa / Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan / Parantaako energiaremontti asumisen laatua / Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse / Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa / Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi / Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa / Joku muu, mikä?

24 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 24 Kodin energiaratkaisut 2(3)» Kaikkein myönteisimmin eri lämmitys- ja sähköntuottamistavoista suhtaudutaan aurinkolämpökeräimiin ja aurinkosähköpaneeleihin sekä maalämpöpumppuihin. Myös muihin lämmitys- ja sähköntuottotapoihin suhtaudutaan suurimmalta osin positiivisesti ja neutraalisti. Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa jakaa eniten mielipiteitä, mutta siihenkin kielteisesti suhtautuu vain 3% vastaajista. Asumismuotojen ja asuinpinta-alojen mukaan tarkasteltuna vastauksissa ei ole merkittäviä eroja.» Energiaa säästäviin ratkaisuihin ja teknologioihin suhtaudutaan positiivisesti, lähes kaikkien esitettyjen ratkaisujen käyttämistä on valmis harkitsemaan useampi kuin joka neljäs. Hyvin moni onkin jo ottanut käyttöön esimerkiksi LED-valaisimia, vettä säästäviä kalusteita ja energiaa säästäviä ikkunoita tai ovia. Useampi kuin joka viides on myös harkinnut valtaosaa esitetyistä ratkaisuista ja teknologioista, mutta ne eivät ole juuri nyt ajankohtaisia.» Todennäköisesti monien kohdalla on kyse on myös taloudellisesta vaikeudesta esimerkiksi lisätä eristystä. Myös asumismuodolla on merkitystä, asuinkerrostaloissa tai vuokralla asuvat eivät voi vaikuttaaa aktiivisesti eristyksen lisäämiseksi tai hankkimaan energiaa säästäviä ikkunoita/ovia, joten heille asia ei ole tärkeä.» Energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnassa päänvaivaa aiheuttaa eniten luottamuspula laitemyyjiin ja ratkaisun säästölupauksiin sekä ympäristön tilan parantamiseen. Päävaivaa tuottaa myös tekniikan toimivuus ja kestävyys. Epävarmuutta koetaan myös siitä, mikä on juuri itselle sopivin ratkaisu ja milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä jatkuvasti. Verrattuna vuoteen 20, raha ja tekniikka olivat silloin keskeisimmät asiat, jotka askarruttivat.

25 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 25 Kodin energiaratkaisut 3(3)» Ikäryhmittäin on suurta vaihtelua askarruttavissa asioissa, yli 74-vuotiaita eri asiat yleisesti askarruttavat keskimääräistä vähemmän, paitsi kun kyseessä on pohdinta pystyykö tai ehtiikö hoitamaan tällaisia hankintoja itse ja parantaako energiaremontti asumisen laatua.» Nuoria taas kiinnostavat eniten edullisuus ja se parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa. Nuoret aikuiset ja vuotiaat pohtivat keskimääräistä enemmän mikä on juuri heille sopiva tekninen ratkaisu. Myyjien vilpittömyys askarruttaa keskimääräistä enemmän vuotiaita.» Asumismuodon suhteen vastaukset vaihtelevat suhteellisen vähän, suurimmat poikkeamat keskiarvosta löytyvät kohdista säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu, joka askarruttaa erityisesti pientaloasukkaita. Rivi- ja ketjutaloasukkaille tämä asia ei ole niin tärkeä asia.» Toinen isompi poikkeama kohdistuu parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa, joka askarruttaa erityisesti kerrostaloasukkaita. Asuinpinta-alan mukaan erityisesti kaikkein ahtaimmin asuville kysymys siitä mikä on edullisin ratkaisu askarruttaa selvästi keskiarvoa enemmän. Yleisesti kaikkein väljimmin asuvia kaikki hankintoihin liittyvät murheet askarruttavat keskiarvoa vähemmän, poikkeuksen tekee myyjien vilpittömyys.

26 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin Kaikki vastaajat, n=005 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 26 5=Erittäin myönteisesti 4=Melko myönteisesti 3= En myönteisesti enkä kielteisesti Eos 2= Melko kielteisesti =Erittäin kielteisesti Keskiarvo Aurinkolämpökeräimet ,37 Aurinkosähköpaneelit ,37 Maalämpöpumppu ,8 Ilma- tai vesilämpöpumppu ,87 Pientuulivoimala ,68 Pellettikattila tai -takka ,57 Hakekattila tai -takka ,53 Pienvesivoimala ,49 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa ,40 Vastaajat = %

27 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin (asumismuodon mukaan) 27 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa 4,50 4,00 3,50 Aurinkolämpökeräimet 5,00 Aurinkosähköpaneelit Kaikki vastaajat, n=005 ASUMISMUOTO: asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot 3,00 2,50 Ilma- tai vesilämpöpumppu 2,00,50,00 Pienvesivoimala Maalämpöpumppu Pientuulivoimala Asteikko -5; =erittäin kielteisesti...5=erittäin myönteisesti Hakekattila tai - takka Keskiarvo -5 Pellettikattila tai -takka

28 Suhtautuminen eri lämmitys- ja sähköntuottamistapoihin (asuinpinta-alan mukaan) 28 Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa pienbiovoimalassa Aurinkolämpökeräimet 5,00 4,50 4,00 3,50 Aurinkosähköpaneelit Kaikki vastaajat, n=005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Alle 26m² 26-39m² 40-52m² 3,00 2,50 52m²+ Ilma- tai vesilämpöpumppu 2,00,50,00 Pienvesivoimala Maalämpöpumppu Pientuulivoimala Asteikko -5; =erittäin kielteisesti...5=erittäin myönteisesti Hakekattila tai - takka Keskiarvo -5 Pellettikattila tai -takka

29 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 29 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan Kaikki vastaajat, n=005 4=Olen ottanut jo käyttöön 3=Voisin harkita Eos 2=Harkittu, mutta ei ajankohtaista =En harkitsisi Keskiarvo Led-valaisimet ,36 Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc-istuimet jne.) ,06 Energiaa säästävät ikkunat tai ovet ,0 Seinien tai katon lisäeristäminen ,70 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) ,63 Lämmön talteenottojärjestelmät (esim. lämmön talteenotto ilmanvaihdosta) , %

30 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan (asumismuodon mukaan) 30 Led-valaisimet 4,00 Kaikki vastaajat, n=005 ASUMISMUOTO: Energiaa säästävät ikkunat tai ovet Keskiarvo -4 3,50 3,00 2,50 2,00 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) asuinkerrostalo erillinen pientalo rivi- ja ketjutalot,50,00 Seinien tai katon lisäeristäminen Lämmön talteenottojärjestelmät Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wc-istuimet) Asteikko -4; =ei harkitsisi, 2=harkittu, mutta ei ajankohtaista, 3=voisi harkita, 4=on ottanut käyttöön

31 Mitä energiaa säästävistä ratkaisuista ja teknologioista on jo ottanut tai harkitsee ottavansa käyttöön asunnossaan (asuinpinta-alan mukaan) 3 Keskiarvo -4 Led-valaisimet 4,00 3,50 Kaikki vastaajat, n=005 ASUINPINTA-ALA (m²/hlö): Alle 26m² Energiaa säästävät ikkunat tai ovet 3,00 2,50 2,00 Energiaa säästävä automatiikka (esim. ilmanvaihdossa ja valaistuksessa) 26-39m² 40-52m² 52m²+,50,00 Seinien tai katon lisäeristäminen Lämmön talteenottojärjestelmät Vettä säästävät kalusteet (uudet hanat, wcistuimet) Asteikko -4; =ei harkitsisi, 2=harkittu, mutta ei ajankohtaista, 3=voisi harkita, 4=on ottanut käyttöön

32 Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa Kaikki vastaajat, n=005 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 32 Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan Mikä on edullisin ratkaisu Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa Parantaako energiaremontti asumisen laatua 2 5 Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse 8 Muu 4 Eos Vastaajat = %

33 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 33 Tärkeimmät asiat, jotka askarruttavat energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa 20 ja 204 Käyttävätkö laitemyyjät asiakkaiden tietämättömyyttä hyväksi Säästääkö ratkaisu niin paljon rahaa kuin on luvattu Parantaako ratkaisu aidosti ympäristön tilaa 26 Voiko tekniikan toimivuuteen ja kestävyyteen luottaa Mikä on juuri meille -sopivin tekninen ratkaisu 2 27 Milloin kannattaa investoida vaihtoehtojen kehittyessä koko ajan Mikä on edullisin ratkaisu (n=005) Viekö laitteiden huolto ja ylläpito liikaa aikaa ja vaivaa (n=55)* Parantaako energiaremontti asumisen laatua Pystynkö tai ehdinkö hoitamaan tällaisia hankintoja itse * 20 Kysytty: Mitkä asiat askarruttavat tai huolestuttavat teitä energiaa säästävien tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitteiden hankinnoissa? Vastaajat = %

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 3 5.5.2014 T-12617 ProCom - Vaikuttajaviestintä 2014 /

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto 1 Yhteenveto tunnettuus ja suhtautuminen Osuustoiminnan tunnettuus on kasvanut reippaasti 10 vuodessa Osuustoimintaa erittäin huonosti tai ei lainkaan

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen toteutus (s. 3) 2. Kiinnostus energia-asioihin (s.6) 3. Tärkeimmät tietolähteet (s. 10) 4. Sähkönkuluttamiseen liittyvät

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys syksy 2013 18.10.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

POHJOLAN ENERGIA. Asiakastyytyväisyystutkimus 2017

POHJOLAN ENERGIA. Asiakastyytyväisyystutkimus 2017 POHJOLAN ENERGIA Asiakastyytyväisyystutkimus 2017 TIIVISTELMÄ JA TUTKIJAN YHTEENVETO Tiivistelmä Tämän Pohjolan Energian asiakastyytyväisyystutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Pohjolan Energian

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 0087 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 07 Tyytyväisyys elämään

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen 4.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 0087 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 07 Tyytyväisyys

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ. Paikallisvoima

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ. Paikallisvoima KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ Paikallisvoima Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Paikallisvoimalle on toteuttanut YouGov Finland. Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää suomalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. Timo Liljamo

Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. Timo Liljamo Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin Timo Liljamo timo.liljamo@tut.fi Tutkimuksen sisältö 1. Kirjallisuuskatsaus 2. Kansalaiskyselytutkimus 3. Työpaja Kirjallisuuskatsaus Matkojen pituuden

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

SuomiAreena 2017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta

SuomiAreena 2017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta Ilmarinen, Skanska, Stora Enso SuomiAreena 017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta Tutkimusraportti 1.7.017 Merja Tuominen SISÄLTÖ sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät

Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät SIIPISEMINAARI Pasi Saarnivaara.10.017 Kananmunien kulutus 1 kg per henkilö EU 016: 1,6 kg (kuorimunat ja munatuotteet yhteensä) = noin 00 kananmunaa per

Lisätiedot

Pirkanmaalaisten pientalojen lämmitysenergian kulutus

Pirkanmaalaisten pientalojen lämmitysenergian kulutus Pirkanmaalaisten pientalojen lämmitysenergian kulutus Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 18.6.2012 Johdanto Kädessäsi on tiivistelmä Lämpövinkin tekemästä tutkimuksesta Pirkanmaalaisten pientalojen lämmitysenergian

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Savuttomuuskysely 2011

Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri.11.2011/8.11.2011

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ TUTKIMUS HELSINKILÄISNUORTEN YMPÄRISTÖKÄYTTÄYTYMINEN Nuoret Helsingissä -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot