VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN SAVON KULJETUS OY:LLE, TERVARUUKKI 6:46/JOROINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN SAVON KULJETUS OY:LLE, TERVARUUKKI 6:46/JOROINEN"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN SAVON KULJETUS OY:LLE, TERVARUUKKI 6:46/JOROINEN 85/11.09/2011 YMPLTK 54 (Valmistelija Petri Miettinen, p ) Savon Kuljetus Oy hakee Rantasalmen ympäristölautakunnalta (yhteislautakunta) ympäristösuojelulain mukaista lupaa vuokraamalleen Tervaruukki 6:46 tilalle. Tila sijaitsee Valtatie 23:n eteläpuolella n. 14 km Varkaudesta länteen Esityslistan oheismateriaalina B 6 sijaintikartta. Lupahakemus koskee kallion louhinta- ja murskaustoimintaa.ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 7 c- ja e-kohtien mukaan toiminnalle on haettava ympäristölupa. Toiminnalle ei ole haettu ympäristölupaa aiemmin. Joroisten kunnanhallitus on myöntänyt toiminnanharjoittajalle ko. tilalle maa-ainesluvan ( 180). Luvan voimassaoloaika päättyy Voimassaoleva maa-aineslupa on myönnetty m3ktr:lle. Vuosittainen louhintamäärä on n m3ktr. Uusi maa-aineslupahakemus on jo vireillä, koska voimassaolevan luvan mukainen ottomäärä on otettu jo kokonaan. Lännessä oleviin Ahvenlampeen sekä Pien-Pärnäseen on matkaa n. 400 metriä ja pohjoisessa oleviin Pitkälampeen sekä Syrjäjärveen n metriä. Lähin asumus on Pieksämäen puolella n m:n päässä alueesta luoteeseen. Ottoalue rajautuu itäsivultaan Tervaruukinsalon 1-luokan pohjavesialueeseen. Syvänsin vedenottamo sijaitseekin alueesta n. 700 m pohjoiseen. Vedenottamosta otetaan Varkauden kaupungin talousvesi. Vedenottamon kaukosuojavyöhyke kulkee ottoalueen läpi. Maa-aineslupahakemuksen mukainen ottomäärä on m3ktr viidentoista vuoden aikana. Vuosittainen louhintamäärä on n m3ktr, mutta vaihtelee vuosittain kysynnän mukaan. Saadut lausunnot ja muistutukset

2 Lupahakemuksesta on kuulutettu Joroisten kunnan ilmoitustaululla ja lähinaapureita on kuultu erikseen. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon ympäristökeskukselta, Varkauden ja Pieksämäen kaupungeilta sekä Keski-Savon Ympäristötoimelta. ELY-keskuksen mukaan kallion louhinta ei todennäköisesti vaaranna Tervaruukinsalon pohjavesialueen pohjaveden laatua tai määrää. Lupapäätökseen tulee kuitenkin lisätä tarkkailuvelvoite öljyhiilivetyjen ja räjähdysainejäämien (nitraatti) osalta. Pieksämäen kaupungin lausunnon mukaan pohjaveden laatu voidaan turvata vaiheistamalla ottaminen ja suorittamalla jälkihoitoyöt oton edistymisen mukaan. Varkauden kaupunki on antanut asiasta lausunnon, jossa se suhtautuu maa-aineslupaan myönteisesti kunhan kaukosuojavyöhykkeelle sekä 1-luokan pohjavesialueelle asetetut määräykset tulevat huomioiduksi lupaa myönnettäessä. Ympäristöluvan myöntämiseen Varkauden kaupunki suhtautuu kielteisesti. Sen mukaan lupaa ei tule myöntää seuraavien syiden vuoksi: Haettu lupa perustuu murskauslaitokseen, jonka tarvitsema energia tuotetaan polttoöljykäyttöisellä aggrekaatilla tai laitteet ovat suoraan polttoöljykäyttöisiä. Tarvittaessa kevytpolttoöljy tultaisiin varastoimaan alueella. Myös louhintalaitteiden tarvitsema polttoaine esitetään varastoitavaksi alueella. Pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä tai sen välittömässä läheisyydessä ei tule sallia minkäänlaista öljytuotteiden käsittelyä tai varastointia. Mahdollinen vahingossa tai ilkivaltaisesti tapahtuva öljyvahinko voi pahimmillaan tuhota koko pohjavesialueen. Pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuva murskaus tulisi tapahtua siten, että murskausaseman tarvitsema energia hankitaan sähköverkosta tai tuotetaan kaukosuojavyöhykkeen ulkopuolelle sijoitettavalla aggrekaatilla. Kyseisellä alueella liittäminen suoraan sähköverkkoon on helposti järjestettävissä. Keski-Savon ympäristötoimi vaatii lausunnossaan selvittämään koko Tervaruukin alueen toimijoiden sekä eri viranomaistahojen kanssa yhdessä miten alueen ottamistoiminta jälkihoitotöineen ja pohjaveden suojelutoimenpiteineen tulisi järjestää ja aikatauluttaa. Joroisten kunnanvirastolla järjestettiin asiasta neuvottelu Nevottelussa olivat mukana Keski-Savon ympäristötoimen ja Pieksämäen kaupungin edustajat sekä ympäristösihteeri Petri Miettinen. Neuvottelussa päätettiin pyytää hakijaa täsmentämään tai muuttamaan hakemustaan seuraavasti: kaukosuojavyöhyke on merkittävä suunnitelmiin

3 alue on maisemoitava vaiheittain, jo otetut pohjois- ja koillisreunat on maisemoitava pian louhokseen kertyvien pintavesien kaukosuojavyöhykkeelle on riski (etenkin öljyvahinkotilanteessa), joka on mahdollisuuksien mukaan poistettava esim. pumppaamalla vesi toiseen suuntaan maisemointikartan leikkauksessa C-C tulisi lännenpuoleista luiskausta loiventaa kaltevuuteen 1:3 huomioitava murska-aseman kohdalla maaperän suojaus erityisen huolellisesti Savon Kuljetus on antanut lausuntojen perusteella lisäselvityksen. Siinä esitetään seuraavaa: Kaukosuojavyöhyke on merkitty suunnitelmakarttaan Alueen maisemointia on aloitettu pohjois- ja koillisreunojen osalta ja sitä jatketaan mahdollisuuksien mukaan muun louhintatyön ohella Louhoksen sade- ja valumavedet johdetaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti asfalttiasemalle johtavan tien reunaojiin rumpujen kautta. Reunaojat sijaitsevat pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeellä. Vesien pumppaus kaukosuojavyöhykkeen ulkopuolelle tarkoittaisi kohtuuttoman pitkää ja ennen kaikkea korkeaa pumppausetäisyyttä naapuritilan puolelle. Korkeuseroa tulisi vähintään 20,5 metriä. Mikäli mahdollista, sade- ja valumavedet johdettaisiin edelleen rummun kautta, kuten hakemuksessa on esitetty. Luiskauksia on loivennettu länsireunalla kaltevuuteen 1:3 Hakemuksessa esitetyn mukaisesti poltto- ja voiteluaineita käsitellään vain suoja-alueella; vallimaisella kentällä, jonka maaperä on suojattu suojakalvolla ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella. Myös koneasemien kohdat, joissa on mahdollisuus päästä öljyä maaperään, suojataan tarvittaessa muovitiivistyksellä tai vastaavalla. Liitteenä 4 oleviin lupamääräyksiin on asetettu muistutusten vuoksi niitä koskevia ehtoja. Ympäristöpäällikkö: Päätös: YMPLTK 70 Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) päättää myöntää ympäristöluvan hakemuksen mukaisesti sekä liitteessä 4 olevilla lupamääräyksillä sekä perusteluilla. Hyväksyttiin. Vaasan hallinto-oikeus pyytää Rantasalmen kunnan ympäristölautakunnan vastinetta Varkau den kaupungin valitukseen Savon Kuljetus Oy:lle myönnetystä ympä ristöluvasta Valituksen mukaan ympäristöluvan lupamääräysten kohdat 6 ja 7 eivät ole Varkauden kaupungin asiasta antaman lausunnon mukaisia. Näis sä kohdissa sallitaan aggrekaatin sijoittaminen ja polttoaineen va-

4 ras tointi Syvänsin vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle, vaikka Var kauden kaupunki vaati, että kaukosuojavyöhykkeellä ei saa varastoida polttoaineita ja että laitos tulee liittää valtakunnalliseen sähköverk koon tai sähkö tulee tuottaa kaukosuojavyöhykkeen ulkopuolelle sijoi tettavalla aggrekaatilla. Kohdassa 6 kuitenkin määrätään, että polttonesteiden ja voiteluaineiden muu kuin tilapäinen säilyttäminen ottoalueella on kielletty ja kohdassa 7 tarkennetaan määräyksiä siten, että näitä tilapäisiä säilytysaikojakin varten em. aineita saa käsitellä ainoastaan niitä varten tehdyillä suoja-alueilla, joissa maaperä on suojattu muovikalvolla ja sen pääl le asennetulla hienojakoisella maa-aineksella. Kohdassa määrätään myös, että nämä suoja-alueet sekä aggrekaatit pyritään sijoittamaan kaukosuojavyöhykkeen ulkopuolelle. Luvassa ei siis yksioikoi sesti sallita polttoaineiden säilyttämistä kaukosuojavyöhykkeellä. Kau kosuojavyöhykkeen rajahan kulkee nykyisen jo louhitun alueen poikki (ks. nykytilanne kartta ), joten määräyksen 7 mukaan aggrekaa tit ja polttoainei den tilapäinen säilytys on siirrettävä kauko suojavyö hykkeen ulkopuo lelle heti, kun alueelle on louhittu tarpeeksi tilaa näi tä toimintoja var ten. Luvan haltijaa määrätään asiassa vuosit taisten valvontakäyntien yhteydessä. Alueelle aiemmin myönnetyssä maa-ainesluvassa ( ) ei oltu annettu minkäänlaisia määräyksiä polttoaineiden varastoinnin suhteen. Lupa olisi ollut voi massa mutta luvan sallima määrä louhit tiin jo kokonaan. Näiden perustelujen nojalla lupamääräyksiä 6 ja 7 ei ole syytä muuttaa. Valituksen mukaan lupamääräysten kohdassa 5 sallitaan ongelmajätteiden varastointi pohjavesialueella. Savon Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksen kohdassa 6.6 kerrotaan alueelta kertyvien on gelmajätteiden (kuten esim. akut, öljysuodattimet yms.) säilytyspai kaksi Rudus Oy:n betonitehtaan hallirakennus tai aggrekaattivaunun huoltotilan ongelmajätteille tarkoitettu astia. Lupamääräyksessä 5 vii tataan siis ongelmajätteen tilapäiseen säilytykseen ennen sen viemistä Rudus Oy:n hallirakennukseen. Pidempi säilytys voisi aiheuttaa mää räyksen mukaista maaperän tai pinta- ja pohjavesien likaantumisvaaraa. Vaikkei ongelmajätteiden säilyttämistä ole siten suoraan kielletty kään, ei sen varastointi alueella ole varsinaisesti sallittua,joten mää räystä 5 ei ole syytä muuttaa. Asiasta annetaan toimijalle tarvittaessa määräyk siä vuosittaisten valvontakäyntien yhteydessä. Valituksessa moititaan määräysten kohtaa 11, jossa on määrätty pohjaveden sekä sade- ja valumavesien tarkkailusta. Määräyksessä ei kerro ta mitä vedenlaadun ominaisuuksia tulee tutkia. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa on toivottu lupapäätökseen määräystä pohjaveden tarkkailuvelvoitteesta öljyhiilivetyjen ja räjäh-

5 dysainejää mien (nitraatti) osalta. Tarkkailuvelvoittetta voidaan täsmentää muuttamal la määräys 11 kuulumaan seuraavasti "Ottoalu een poh ja-, sade- ja va lumavesistä tulee tutkia nitraatti- ja öljyhiilive typitoi suudet vähintään kerran vuodessa otettavilla vesinäytteillä. Ve denlaa tua seu rataan tilalla Sorakumpu 6:49 sijaitsevasta pohjave den tarkkai lukai vosta sekä louhoksen pohjalle kertyvästä sade- ja valuma vedes tä". Ympäristöpäällikkö: Päätös: Ympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan Vaasan hallintooi keu delle yllä tekstiosassa olevan selostuksen. Hyväksyttiin.

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot