Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh."

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/ /2015 Ymplk Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa kiinteälle valmis be to ni ase mal le, Iisalmi Hakemus sisältää myös ympäristönsuojelulain 199 :n mukaisen pää tök sen täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta. 2. HAKIJA Lujabetoni Oy Harjamäentie Siilinjärvi Hakijan yhteyshenkilö on Jukka Leskinen, puh , s-pos ti: 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Laitoksella tuotetaan valmisbetonia. Laitoksen toimialatunnus on Lujabetoni Oy:n Y-tunnus on Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Laitoksen sijaintipaikka on Iisal men kaupungin Ulmalan kylässä Iisalmen Sahat Oy:n kiinteistön mää rä alal la (kiinteistötunnus ), osoitteessa Pie la veden tie 77 D, Iisalmi. Kiinteistön omistaa Iisalmen Sahat Oy. Lujabetoni Oy:llä ja Iisalmen Sa hat Oy:llä on vuokrasopimus valmisbetonituotetehtaan alueesta (1,5 ha) vuoden 2015 loppuun saakka. Koordinaatit: pohjoinen ja itä (ETRS-TM35FIN). 4. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty

2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOI- MI VAL TA Kiinteällä betoniasemalla on ympäristösuojelulain (527/214) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 8 g) mukaan oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 :n 7 b) kohdan mukaan kiin teän valmisbetonitehtaan ympäristöluvan ratkaisee kunnan ympä ris tön suo je lu vi ran omai nen. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN NE Kyseessä on olemassa oleva toiminta, joka on aiemmin toiminut Iisal men Sahat Oy:n toimintaa koskeneen ympäristöluvan alaisena. Siilinjärven Lujabetoni Oy:llä on Inspecta Sertifiointi Oy:n myön tä mät SFS-EN ISO 9001:2008 laatujärjestelmän sertifikaatti, SFS-EN ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ja OHSAS 18001:2007 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatti. Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 laitosalue sijoittuu T Pel to sal men teollisuusalueelle sekä pv merkinnällä osoi tetul le Peltosalmi-Ohenmäki pohjavesialueelle. Iisalmen kun nan valtuus ton hyväksymässä muutetussa asemakaavassa laitos alue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Laitosalueen länsireuna rajautuu vesialueiksi (W ja W-1) sekä sa ta ma-alu eek si (LS) merkittyihin alueisiin. Laitosalueen ete lä reu na rajautuu yleisen tien alueeksi (LT) merkittyyn alueeseen. 7. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Laitos sijaitsee I-luokan vedenhankinnan kannalta tärkeällä poh ja vesi alu eel la (Peltosalmi-Ohenmäki ). Pohjavesialueen ko konais pin ta-ala on 8,37 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pin ta-ala on 6,20 km2. Peltosalmen vedenottamo sijaitsee noin 200 met rin etäisyydellä toiminta-alueen eteläpuolella ja Kyllikinrannan ve den ot ta mon lähin vedenottokaivo sijaitsee valmisbetonitehtaasta noin 900 metrin etäisyydellä pohjoisessa. Pohjaveden pää vir taussuun ta harjussa on toiminta-alueelta kohti Kyllikinrannan ve den ot tamoa. Kyllikinrannan ja Peltosalmen pohjavedenottamoilla on Itä-Suo men vesioikeuden antama suoja-aluepäätös vuodelta Lu ja be to ni Oy:n valmisbetonitehdas sijoittuu päätöksen mukaiselle kau ko suo ja vyö hyk keel le. Laitos sijaitsee Iisalmen Sahat Oy:n omistaman kiinteistön mää rä-

3 alal la (kiinteistötunnus ). Tilan muut alueet ovat Ii salmen Sahat Oy:n käytössä. Lähin asuinkäytössä oleva kiinteistö sijait see noin 100 metrin etäisyydellä. Seuraavaksi lähimmät asuinkäy tös sä olevat kiinteistöt sijaitsevat Pielavedentien toisella puolella noin 250 metrin etäisyydellä. Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita. Alu een läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu-, Natura-, tai mai se man suoje lu aluei ta eikä kulttuuriperinnön kannalta tärkeitä kohteita. Lä hin kulttuuriperintökohde, muinaismuisto sijaitsee Kauppis-Heikin kou lun alueella, noin 630 metrin päässä. Noin 600 metriä lai tok ses ta itään kulkee 5-tie. 8. LAITOKSEN TOIMINTA 8.1 Yleiskuvaus toiminnasta Kyseessä on valmisbetonitehdas, joka myy, valmistaa ja kuljettaa val mis be to nia yksityisille rakentajille sekä rakennusteollisuudelle. Teh das on kokoluokaltaan/kapasiteetiltaan nykymittakaavassa pieni-kes ki ko koi nen. Tehtaalla tuotetaan valmisbetonia keskimäärin noin m3 vuodes sa (± m3). Tehtaan pääsääntöinen toiminta-aika on ar kipäi vi sin (maanantai-perjantai) klo Toimintaa on tarpeen ajoittain suorittaa myös viikonloppuisin (lauantai-sunnuntai), noin 5 kertaa vuodessa ja ajoittain myös yöaikaan, noin 2 kertaa vuo des sa. Viikonloppuisin ja vuorokauden ympäri tapahtuva toi min ta on välttämätöntä silloin, kun asiakkailla on kiireellisiä kohteita ja beto noin te ja halutaan tehdä lisäkustannuksista huolimatta ra ken nuskoh teen aikatauluvaatimusten mukaan. Esimerkiksi suuret sil ta be tonoin nit vaativat tällaista, ja jopa 48 tunnin yhtäjaksoisia käyn ti ai ko ja. Yksittäisen tuotantovuorokauden tuotantomäärät vaihtelevat voi makkaas ti 0 ja noin 300 m3:n välillä, mutta voivat olla satunnaisesti suurem pia kin. Tehtaan kapasiteetti riittää vuorokaudessa noin 550 m3:n toimituksiin saakka. Polttoaineita ei käsitellä tai säilytetä tehtaalla. Betonitehtaalla käy tetään biohajoavia öljyjä kolmessa vaihdelaatikossa ja öljyjen ko konais mää rä on noin 10 litraa. Laitoksella ei ole polttonesteen ja ke lupis tet tä, vaan ajoneuvot tankataan yleisillä huoltoasemilla. Koneita ei huolleta alueella. Toimisto- ja sosiaalitilat lämmitetään sähköllä. Tehdastilojen läm mitys, raaka-aineiden lämmitys sekä kuumavesi tuotetaan kau ko lämmöl lä (noin 300 MW/vuosi) Iisalmen Sahat Oy:n tehtaiden kautta.

4 Laitos on liitetty viemäriverkkoon, ja laitoksen käyttövesi otetaan vesi joh to ver kos ta Raaka-aineet Valmisbetonitehtaan tuotannossa käytettäviä raaka-aineita ovat ki viai nes, sementti ja muut sideaineet, vesi sekä betonin yleisesti käytös sä olevat lisäaineet. Raaka-aineiden määrät ja varastointi on esitet ty taulukossa 1. Taulukko 1. Valmisbetonin raaka-aineet. Toiminnassa käytetään vuosittain tonnia kiviainesta, ton nia sementtiä, m3 vettä ja 13 tonnia betonin lisäaineita. Teh taal la käytetään seuraavia lisäaineita: Frobe betonin huokostin, Jää kar hu betonin jäätymistä estävä lisäaine, SikaRetarder Hidastin ja Sikament-EVO notkistin. Kiviainekset ja sideaineet varastoidaan niille tarkoitetuissa sii los toissa. Raaka-aineena käytettävä kiviaines toimitetaan tehtaalle autoilla ja varastoidaan siiloihin/maataskuihin (4 kpl), joiden yhteinen ti lavuus on 280 m3. Sementti varastoidaan teräksisessä siilossa, johon so pii sementtiä noin 50 tonnia. Muut raaka-aineet sekä betonin li säai neet suojataan asianmukaisilla valuma-altailla ja säilytetään ny kyisen rakennukset sisällä sateelta suojassa. Lisäaineet tulevat teh taalle 1 m3:n konteissa, joka varastoidaan betoniaseman vanhassa va limo hal lis sa ja niiden alla on 1 m3:n vetoinen teräksinen suo ja-al las. Silika varastoidaan suursäkeissä, pakkasbetonin lisäaine va ras toidaan 16 kg:n muovisäkeissä sisätiloissa ja teräskuidut va ras toi daan suursäkeissä varastotiloissa, kuten muovikuidutkin an nos pus seis sa.

5 8.3 Betonin valmistus Kiviainekset ja sideaineet kuljetetaan tehtaalle rekka-autoilla ja pu retaan siilostoihin/maataskuihin. Betoni valmistetaan annostelemalla vaa oil la betonisekoittimeen kiviainekset, sideaineet ja betonin li sä aineet. Valmis sekoitettu betoni lastataan betonisekoitussäiliöautoihin ja kuljetetaan käyttökohteeseen. Raaka-aineita toimitetaan tehtaalle noin 5 10 kuormaa viikossa. Valmisbetoni tehdään tietokoneohjatulla vapaapudotussekoittimella, jos sa raaka-aineet sekoitetaan keskenään. Kun annos on valmis, sekoi tin tyhjennetään betoniauton pyörintäsäiliöön. Betonimassa toi mite taan suoraan asiakkaille pyörintäsäiliöautoilla. Päivittäisen val mistuk sen päättyessä sekoitin pestään. Pesuvesi tyhjennetään be to niau ton säiliöön ja kuljetaan alueella olevalle pesupaikalle, sen en simmäi seen altaaseen. Vapaapudotussekoittimen pesussa muo dos tuu noin 0,2 0,3 m3 jätevettä päivittäin. Vesi valmisbetonitehtaalle tulee Iisalmen kaupungin ve si joh to verkos ta. Tehtaalla on oma vesijohtoliittymä Pielavedentien suuntaan, jo ta kautta tehtaan käyttämä vesi otetaan kesäaikaan. Talviaikaan ve si joh to ve si tehtaalle otetaan Iisalmen Sahat Oy:n kautta si sä ti lo jen putkea pitkin. Raaka-aineiden lämmitys sekä kuumavesi tuotetaan kaukolämmöllä (noin 300 MW/vuosi) Iisalmen Sahat Oy:n tehtaiden kautta. Val misbe to ni teh taan käyttämä sähköenergia on noin 122 MW vuodessa. Valmistusprosessi toimii ohjatusti tietokoneella. 9. PÄÄSTÖT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 9.1 Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen Laitos sijaitsee I-luokan vedenhankinnan kannalta tärkeällä poh ja vesi alu eel la (Peltosalmi-Ohenmäki ). Peltosalmen ve den ot tamo sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä toiminta-alueen ete lä puolel la ja Kyllikinrannan vedenottamon lähin vedenottokaivo si jait see valmisbetonitehtaasta noin 900 metrin etäisyydellä pohjoisessa. Poh ja ve den päävirtaussuunta harjussa on toiminta-alueelta kohti Kyl li kin ran nan vedenottamoa. Vesi valmisbetonitehtaalle tulee Iisalmen kaupungin ve si joh to verkos ta. Tehtaalla on oma vesijohtoliittymä Pielavedentien suuntaan, jo ta kautta tehtaan käyttämä vesi otetaan kesäaikaan. Talviaikaan ve si joh to ve si tehtaalle otetaan Iisalmen Sahat Oy:n kautta si sä ti lo jen putkea pitkin.

6 Saniteettitilojen jätevedet johdetaan piha-alueella olevaan um pi säi liöön, josta ne tyhjennetään imuautolla ja toimitetaan jä te ve den puhdis ta mol le. Betoniautojen pesupaikka koostuu maanpinnan tasolla olevasta laatas ta, jonka päälle kuljetussäiliön vedet valuvat. Kuljetussäiliön ta kaosa voidaan joissakin ajoneuvoissa peruuttaa ensimmäisen altaan pääl le, jolloin valtaosa pesuvesistä ja mukana olevasta kiin to ai nekses ta valuu suoraan ensimmäiseen altaaseen. Pesupaikan laatta viet tää kohti ensimmäistä allasta ja laatalla kertyvät vedet valuvat rei än kautta ensimmäiseen altaaseen. Betoniautojen pesuvedet johdetaan selkeytysaltaiden kautta pai nevie mä ril lä kaupungin jätevesiviemäriin noin 130 m3 vuodessa. Selkey tys al las on kolme altainen järjestelmä, jossa pesuveden se mentti lii ma ja kiintoaines valuu altaan pohjalle ja kirkastunut vesi pum pataan viimeisestä altaasta pumppaamon kautta kaupungin jä te ve sivie mä riin. Allas on hyväksytty käyttöön pidetyssä tar kastuk ses sa ja viemäröinnin suunnitelmat on ympäristöasioiden tu losalue hyväksynyt vuonna Jätevesien johtamisesta kaupungin jä te ve si ver kos toon on tehty sopimus vesilaitoksen kanssa. Pe su vesien selkeytys on käytännössä toiminut hyvin, mistä merkkinä voidaan pitää sitä, ettei pumppaamoa ole tarvinnut korjata vuosien aika na lainkaan. Jätevedenpumppaamo on herkkä sementtiliimalle ja se voi pumppaamoon joutuessaan jumittaa pumppaamon. Viipymäaika kussakin altaassa (1-3) on noin vuorokausi ja kahdesta en sim mäi ses tä altaasta vedet valuvat ylivuotona noin vuorokauden ai ka na seuraavaan altaaseen. Kolmannesta altaasta vettä pum pataan takaisin autojen pesuun tai jos allas täyttyy, niin vesi virtaa putken kautta pumppaamoon ja sen kautta viemäriin. Ensimmäisen altaan tilavuus on noin 30 m3, toisen noin 5 m3 ja kolmannen altaan noin 15 m3. Altaiden päällä on teräksinen ritilätaso, jonka päällä seiso mal la autojen kuljetussäiliöiden peseminen onnistuu helpommin. Al taat ovat kattamattomia, mutta pakkasilla veden pinnan jää ty mi nen ohuelti ei ole tuottanut ongelmia. Altaiden pinnassa mahdollisesti olevan öljyn määrää tarkkaillaan sään nöl li ses ti ja jos sitä havaitaan havaittava kerros, niin öljyinen ve si imetään pinnasta imuautolla. Käytössä olevilla pesuasemilla ei ole havaittu öljyä ja käytännössä öljyä altaisiin ei voi joutua, koska au to jen alustat yms. pestään muualla ja pesuasema tehtaalla on tarkoi tet tu vain betonin kuljetussäiliön pesuun. Pesuasemalla ei myöskään pestä bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja lainkaan. Betoniautojen pesuvesi on selkeytyksen jälkeenkin lievästi emäk sistä, mutta ei aiheuta vahinkoa putkistoille. Emäksisyys laimenee nopeas ti putkistossa happamien jätevesien seassa. Hakemuksessa on

7 esi tet ty VTT:n vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen tuloksia be to ni teol lisuu den jätevesien laadusta. Betoniautojen pesupaikan viereen on syksyllä 2006 rakennettu varas to laa tan ylijäämäbetonia ja pesupaikan selkeytysaltaista nos tet tavaa kiintoainesta varten. Varastolaatalla säilytetään myös vä häi nen määrä työmaalta kuljetusautojen mukana palautuvaa käyt tä mät tä jäänyttä betonia. Pääasiallisesti varastolaatalla säilytetään ja kui vate taan kuljetussäiliöiden pesun mukana altaisiin päätyvää ja al tai den pohjalle laskeutuvaa kiviainesta ja sementtiliimaa. Altaiden poh jal le kertynyt kiintoaines nostetaan säännöllisin väliajoin va ras to laa tal le kuivumaan ja kuivumisen jälkeen ylijäämäbetoni ja altaasta nos tet tu kuivatettu kiintoaines kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Va ras to laat ta on muotoiltu niin, että kuivumisen myötä laatalle kertyvät ve det valuman pesuaseman ensimmäiseen selkeytysaltaaseen laatan reu nas sa olevasta aukosta. Sadevedet kerätään nykyisiin sadevesikaivoihin ja pumpataan kokoo ja kai vos ta pesuaseman viimeiseen altaaseen. Alueella ei ole ton tin ulkopuolista sadevesiviemäröintiä purkusuuntaan, johon sa deve det voitaisiin purkaa. Alueelle ei tulla rakentamaan hiekan- ja öljyn ero tus jär jes tel mää, koska piha-alueella ei käsitellä öljytuotteita. Toi saal ta koko piha-alueen vesiä ei teknisesti edes ole mahdollista joh taa erottimien kautta alueen laajasta pinta-alasta johtuen. Hie kanja öljynerottimien kautta viemäröitävät alueet ovat yleensä pie ni alaisia (muutamia satoja neliöitä) alueita, kuten huol to ase ma kent tiä. Piha-alueelle kertyvät vedet eivät huomattavasti poikkea normaalisti alu eel le kertyvistä sadevesistä. Alueelle kertyvien sadevesien laa tua voidaan verrata vaikka marketin pysäköintialueelle kertyviin ve siin. Betonitehdasalueella sadevesien mukana on mahdollisesti pie niä määriä betonilietettä tai sementtiliimaa, jotka kuitenkin pääosin jäävät sadevesiverkoston kaivojen hiekka/sakkapesiin, josta ne ajoit tain poistetaan imuautolla. Hakijan mukaan toiminnasta ei kohdistu maaperään päästöjä normaa li ti lan tees sa. Käytettävät kemikaalit (betonin lisäaineet) va ras toidaan ja käytetään katetuissa sisätiloissa. Alueella ei suoriteta polt toai nei den jakelua. Alueella käytettävät ajoneuvot tullaan tank kaamaan yleisillä huoltoasemilla. Mahdolliset poikkeustilanteet (esi merkik si ajoneuvojen polttoainesäiliöiden rikkoontumiset) hoidetaan yleis ten ohjeiden mukaisesti pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan, eivät kä ne poikkea normaalista tieliikenteen riskeistä. 9.2 Päästöt ilmaan Sideainesiilon (sementti) täytössä syntyy pölyä, jonka syntymistä ehkäis tään tarkoitusta varten valmistetulla tekstiilisuodattimella. Sii lon

8 katolla oleva poistoilmasuodatin on varustettu sähkötoimisella ra vistuk sel la. Suodatin on merkiltään Kamet 20, jonka suodatin pin ta-ala on 20 m2. Sementtisiilon suodattimen pölynpoistoarvo siilon täyt tövai hees sa on 10 mg/m3. Suodattimen ilmanläpäisykyky on 500 m3/min (P=150 Pa). Suodatin tarkistetaan (kuntoa seurataan ja se vaihdetaan tar vit taessa) käyttöohjeen mukaisesti ja tarkastusmerkintä dokumentoidaan käyt tö- ja huoltojärjestelmään. Suodattimen huoltoväli on kuukausi. Käy tet tä vät tekstiilisuodattimet ovat betonitehtaissa yleisesti käy tössä ja ne täyttävät suodattimille asetetut ympäristövaatimukset. Betoniautoista syntyy normaaleja liikenteen pakokaasuja. Pölyämistä aiheutuu autojen liikennöinnistä. Piha-alueen haitallista pö lyä mis tä ehkäistään kesäisin kastelemalla vedellä. 9.3 Melu ja tärinä Valmisbetonitehtaan meluvaikutuksia on Ramboll Finland Oy:n toimes ta arvioitu perustuen Espoon valmisbetonitehtaalla tehtyihin mittauk siin, jotka on esitetty hakemuksessa. Arviossa on todettu, että val tio neu vos ton päätöksen (993/1992) mukainen päiväajan kes ki ääni ta son ohjearvo (55 db LAeq) vakituiseen asumiseen käytettävällä kiin teis töl lä alittuu 75 metrin etäisyydellä betoniasemasta. Iisalmen teh taal la lähin vakituisesti asuttu kiinteistö on noin 100 metrin etäisyy del lä, jolloin sillä havaittava melutaso jää alle ohjearvon. Arvion mu kaan yöaikaisen (klo 22 07) keskiäänitason ohjearvo (50 db LAeq) alittuu 130 metrin etäisyydellä. Meluarvioinnin mukaan Ii salmen valmisbetonitehdas sijaitsee kuitenkin kuopassa suhteessa muu hun ympäristöön ja tämä osaltaan vaimentaa tehokkaasti melun le viä mis tä varsinkin asutuksen suuntaan. Lisäksi on arvioitu, että todel li set melualueet ovat todennäköisesti vielä pienemmät johtuen muis ta vaimennustekijöistä, kuten maaperä, topografia ja peit tei syys. Liikennemelun osalta tehdyn arvioinnin perusteella on todettu, että be to ni ase man liikenteen aiheuttamalle meluvyöhykkeelle ei sijoitu häi riin ty viä kohteita. Betonisekoitin ja kuljettimet aiheuttavat tärinää, joka hakijan yleisen ko ke muk sen mukaan on niin vähäistä, ettei sitä voi mittauksin ha vaita tehdasalueen ulkopuolella. Vähäistä ja hetkellistä tärinää voi syntyä kiviaineksen ja sementin siirtymisen tehostamisessa käy tet ty jen täryjen, eli vibrojen käynnistä. Iisalmen valmisbetonitehdas si jait see lisäksi soraisen pohjamaan alueella ja soraperäisessä maassa tä ri nä kulkeutuu huonosti ympäristöön verrattuna esim. sa vi pi toi seen maahan.

9 Kiviaineskuljetusten purkuvaiheessa neljään ns. vastaanottotaskuun syn tyy hetkellistä kovempaa ääntää, joka kantautuu hieman muuta me lua kauemmaksi ympäristöön. Hakijan mukaan teollisuuslaitoksen ja teollisuuskaava-alueella si jaitse va na laitoksen valmisbetonitehtaan aiheuttama melutaso on ko konai suu te na vähäinen ja alittaa yleiset ohjearvot tehdasalueen ul kopuo lel la Toiminnassa muodostuvat jätteet Ylijäämäbetonia syntyy sekä työmailta palautuvina pieninä an nok sina että myllyn ja betoniautojen pesujätteenä. Yhteensä yli jää mä be tonia syntyy vuodessa noin 900 tonnia. Ylijäämäbetoni kuivataan laatal la, jolta vedet valuvat selkeytysaltaaseen. Kuivunut ja ko vet tu nut ylijäämäbetoni toimitetaan ympäristöluvan omaavan alihankkijan kaut ta kierrätykseen. Jätebetonin hyötykäyttöä pyritään entisestään li sää mään käyttämällä alihankkijoita, joilla on lupa käyttää yli jää mäbe to nia maanrakentamisessa, jolloin vältytään jätebetonin kul jet ta mises ta kaatopaikalle. Selkeytetty betoniautojen pesuvesi hyö dyn netään uudelleen autojen pesussa lähes täysin suljetun kier ron-jär jestel män periaatteella. Sekajätettä (sisältää paperin ja muovin) syntyy sosiaalitiloissa noin 1,4 tonnia vuodessa ja sen toimitetaan yleiseen jätteenkeräykseen vuo si so pi mus ten mukaisesti. Tehdasalueella sekajäte kerätään osittain maanalla olevaan molok-säiliöön. Sekajätteen määrä on niin pie ni, että sitä ei tehtaalla tehtävillä toimenpiteillä hakijan mukaan voi da käytännössä enää vähentää. Sekajätteen mahdollinen hyödyn tä mi nen polttoaineena toteutuu Iisalmen kunnallisen jät teen keräyk sen aikataulussa. Pahvijätettä syntyy lähinnä pakkausmateriaaleista ja vuonna 2014 si tä kertyi tehtaalla noin 3,9 tonnia. Pahvijäte kerätään vaihtolavalle, jos ta pahvinkeräävä yhteistyökumppani noutaa ne edelleen kier rätet tä vik si. Metallijätettä toiminnassa ei synny. Loisteputket, öljyt ja muut mahdolliset vaaralliset jätteet toimitetaan vä lit tö mäs ti pois tehdasalueelta erityisjätteenkäsittelyyn heti huol totöi den päätyttyä. Jäteöljyjä tulee vuodessa noin litraa ja ne toi mi te taan huoltohenkilökunnan toimesta huollon päätyttyä pois tehtaal ta asianmukaiseen käsittelyyn. Jos lisäaineita vanhenee, ne toimi te taan Ekokem Oy:n kautta vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Toiminnassa muodostuvat jätteet/vuosi ja niiden käsittely on seu raava:

10 9.5 Liikenne Valmisbetoniasemalta on liittymä Sahatielle samassa paikassa, jossa Levytie liittyy Sahatiehen. Sahatien kautta tehtaan liikenne liittyy Pie la ve den tiel le, joka on yleinen tie. Pielavedentien kautta val mis beto ni kuljetetaan kohteisiin eri puolelle maakuntaa. Tehtaan raa ka-aineet tulevat pääosin moottoritien kautta Pielavedentielle ja edel leen tehtaalle. Raaka-aineita toimitetaan tehtaalle noin 5 10 kuor maa viikossa. Tontin liikennejärjestelyt on toteutettu niin, että turha kaluston siir tämi nen tontilla minimoituu. Tehtaan normaalin toiminnan aiheuttama be to ni au to jen liikennemäärä on pääosin ajoneuvokäyntiä vuo ro kau des sa. Lisäksi liikennettä syntyy tehtaan henkilöstön hen kilö au tois ta. 9.6 Energian käyttö ja polttoaineiden varastointi Valmisbetonitehtaan käyttämä sähköenergia on noin 122 MW vuodes sa ja Iisalmen Sahat Oy:n tuottamaa kaukolämpöä (kiviaineksen ja tilojen lämmitys) käytetään noin 300 MW vuodessa. Lisäksi kul jetus ajo neu vot (alihankkijat) käyttävät dieseliä. Prosessin käyttämää energiaa ei nykyisellä tekniikalla voida tek nista lou del li ses ti enää vähentää. Kiinteistöjen lämmitykseen käy tet tävää energiaa voidaan vähentää tulevaisuudessa mahdollisesti remon toi mal la kiinteistön lämmöneristystä muiden kun nos sa pi to remont tien yhteydessä esimerkiksi parantamalla ovien ja ikkunoiden eris tys tä. Laitoksella ei ole polttonesteen jakelupistettä, vaan ajoneuvot tan kataan yleisillä huoltoasemilla. Tehtaalla ei huolleta työkoneita eikä ajo neu vo ja. 9.7 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Tehtaan tekninen ratkaisu (suodattimet yms.) vastaa val mis be to niteol li suu den nykyisin käytössä olevaa tekniikkaa. Betoniasemat eivät ole ns. IPPC-laitoksia, eikä niille ole laadittu BREF-do ku ment teja. Tehtaan toiminnalliset ratkaisut vastaavat valmisbetoniteollisuuden par hai ta käytäntöjä.

11 Valmisbetonitehtaan käyttämä sähköenergia on noin 122 MW vuodes sa ja Iisalmen Sahat Oy:n tuottamaa kaukolämpöä (kiviaineksen ja tilojen lämmitys) käytetään noin 300 MW vuodessa. 10. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakijan mukaan teollisuusalueella sijaitseva ja pääosin vain arkisin päi vä ai kaan toimiva tehdas ei vaikuta häiritsevästi yleiseen viih tyvyy teen ja ihmisten terveyteen. Valmisbetoniasemalla ei hakijan mukaan ole merkittäviä vaikutuksia luon toon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Myös kään merkittäviä vaikutuksia lähivesistöön ei hakijan mukaan ole, sillä jätevesiä ei johdeta suoraan vesistöön. Hakijan mukaan valmisbetoniasemalla ei ole merkittäviä vaikutuksia il man laa tuun, koska sementtisiilo on varustettu asianmukaisin suodat ti min ja piha-alueen pölyämistä hillitään kastelemalla. Myöskään merkittäviä vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen ei valmis be to ni ase man toiminnasta normaaliolosuhteissa hakijan mukaan ole. Osa alueen luonnollisista sadevesistä imeytyy piha-alueelta maa han ja osa sadevesistä pumpataan pohjavesialueen ul ko puo lelle. Mahdollisissa vahinkotapauksissa toimitaan yhtiön ohjeistuksen ja pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan. Hakijan mukaan valmisbetoniasemasta ei ole merkittäviä vai ku tuk sia melun tai tärinän osalta lähiympäristöön. Aseman alue sijaitsee painan tees sa muuhun ympäristöön verrattuna, mikä vaimentaa te hokkaas ti leviävää melua. Alueen maaperä johtaa huonosti toi min nas ta aiheutuvaa vähäistä tärinää. Ympäristölle valmisbetoniaseman toiminnasta ei aiheudu mer kit tävää haittaa. Tontti sijaitsee teollisuusalueella syvässä painanteessa ja lähistöllä ei ole asutusta eikä häiriintyviä luontoarvoja. Be to ni aseman toiminnasta johtuen autojen ja rekkojen liikennettä ympäristöön syn tyy, mutta alueen yleiseen viihtyvyyteen tai toimintaan tällä ei ole vai ku tus ta, joka eroaisi nykyisestä Pielavedentien liikenteestä. Alueel le sijaitsee huomattavasti isompi sahalaitos. 11. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnan käyttötarkkailu hoidetaan laitevalmistajien ohjeiden ja Luja be to ni Oy:n laatujärjestelmän mukaisesti. Päästöjen tarkkailu hoidetaan silmämääräisesti normaalin toiminnan tark kai lun ohessa. Pölyämistä tarkkaillaan silmämääräisesti ja mah-

12 dol li sia häiriö/onnettomuustilanteita seurataan muun toiminnan ohes sa. Hakijan mukaan normaalin aistinvaraisen toi min nan tark kailun lisäksi ei erillistä vaikutusten tarkkailua tarvita. Pohjaveden tarkkailu tullaan järjestämään omana tarkkailuna tai yhteis tark kai lu na Iisalmen Sahat Oy:n kanssa. Toimintaa tarkkaillaan normaaleilla valmisbetoniaseman mit taus laitteil la (mm. materiaalien ja energian kulutus) ja poikkeuksiin rea goidaan tehtaan toimintamallien mukaisesti. Toiminnan määrät ja mahdolliset toiminnanhäiriöt raportoidaan vuosit tain lupaa valvovalle viranomaiselle. Poikkeukselliset häiriöt ja mah dol li set ympäristöön vaikuttavat onnettomuustapaukset ra por toidaan valvovalle viranomaiselle välittömästi. Hakijan mukaan toi minnan laatu ja laajuus huomioiden ei erillisiä tarkkailuohjelmia tarvita. 12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Valmisbetonituotannon ympäristöriskit ovat vähäiset. Tehtaalla ei käy te tä myrkyllisiä aineita. Käytettävät kemikaalit säilytetään suo jatuis sa tiloissa. Lujabetoni Oy:llä on sertifioidut laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät. Lujabetoni Oy:n Iisalmen tehtaalla on päivitetty turvallisuussuunnitelma/pelastussuunnitelma. Pelas tus suun ni tel ma päivitetään vähintään kerran vuodessa. Teh taal le on laadittu kattava ohjeistus hätätilanteisiin reagoinnista Lu ja be to ni Oy:n ympäristö- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Tehtaan tehdaspäällikkö toimii vastuuhenkilönä toiminta-, kun nos sapi to- ja turvallisuusjärjestelmien noudattamisessa sekä toi meen pa nija na. Mahdollisia poikkeustilanteita voivat olla mm. tulipalo, lii ken ne on netto muu det tehdasalueella, materiaalien purun yhteydessä ta pah tu vat vuodot, tehtaan toiminnassa tuleva häiriö tai poikkeukselliset sääolo suh teet. Lujabetoni Oy:llä on poikkeuksellisia tilanteita varten laadit tu tehdaskohtaisesti pelastussuunnitelma, jossa poik keuk sel li set tilanteet ja toiminta niiden aikana/jälkeen on kuvattu yk si tyis koh taisem min. Henkilökunta on koulutettu toimimaan pe las tus suun ni telman mukaisesti. 13. HAKEMUS PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA MUU TOK- SEN HAUS TA HUOLIMATTA Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 :n mukaista toiminnan täytän töön pa no lu paa muutoksenhausta huolimatta.

13 Perusteluina hakija esittää, että toiminnanaloitusluvan myöntäminen on perusteltua, koska toiminnasta ei mahdollisen muutoksenhaun aika na aiheudu sellaisia ympäristövaikutuksia, joita olisi tarpeen saattaa ennalleen ja tehtaan nykyiset ympäristövaikutukset ovat tie dos sa ja ovat vähäisiä. Lisäksi hakija esittää aloittamisluvan ha ke mi sen perusteina, että toiminta-alueella on jo ollut käynnissä vuo si kym meniä ja hakemuksen aiheena on vain luvanhaltijan muutos ja mah dol liset pienet tarkistukset lupaehtoihin. Nykyinen valmisbetoniasema on siirtynyt Lujabetonille yri tys kaup pojen myötä vuonna 2005 ja toiminta on jatkunut kohteessa kes key tykset tä siitä asti. Lujabetoni Oy on tehnyt valmisbetonitehtaalle isoja in ves toin te ja, joilla on parannettu mm. viemäröintiä ja jätevesien käsit te lyä viranomaisten asettamien ehtojen mukaiseksi. Toiminnan aika na Lujabetoni Oy:n tietoon ei ole tullut toiminnasta aiheutuvien häi riöi den aiheuttamia valituksia. Lujabetoni Oy:llä on pitkäaikaisia asiakassopimuksia, joissa Lu ja beto ni on luvannut toimittaa betonia säännöllisesti tietyillä ehdoilla. Toi min ta perustuu toimintavarmuuteen ja asiakkaiden odotusten täyt tä mi seen. Näin ollen mahdollinen toiminnan keskeyttäminen lupa pää tök ses tä mahdollisesti tehtävien valitusten vuoksi aiheuttaisi lu van ha ki jal le suuria ja pitkävaikutteisia vaikutuksia asia kas suh teisiin. Hakija esittää lupaviranomaiselle vakuuden suuruudeksi euroa ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. 14. HAKEMUKSEN LIITELOMAKKEET - Vuokrasopimus Tehdasalueen alustava pilaantuneisuustutkimus , Ramboll - Kartta vuokratusta määräalasta - Tiedot Peltomäki-Ohenmäki pohjavesialueesta - Kartta naapurikiinteistöstä sekä naapuriluettelo - Asemakaavakartta (1:2 000) Perustelut toiminnan jatkamiseksi muutoksenhausta huolimatta - Tieto valmisbetonitehtaan vesienkäsittelysuunnitelman hy väk sy mises tä - Betonin valmistuksen lisäaineiden käyttöturvallisuustiedotteet (4 kpl) - Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytös tä Meluarviointi Lujabetoni Oy:n valmisbetonitehtaalle Iisalmeen, Ram boll

14 - Yleiskartta (1:10 000) - Asemapiirros (1:500) - Kaupparekisteriote Lupahakemuksen täydennys Sertifikaattitodistukset (3 kpl) - Pelastussuunnitelma Varastolaatan rakennekuvat (4 kpl) (1:50, 1:20) - Pesupaikan kartta (1:50) ja leikkaus (1:50) sekä periaatekuva - Valmisbetoniaseman rakennuspiirustuksia (9 kpl) (1:100, 1:2 000, 1:200) - Suodattimen tiedot , todistus ja huol to suun nitel ma LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 15.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Iisalmen kaupungin ilmoi tus tau lul la Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkais tu Iisalmen Sanomat -lehdessä. Kuulutuksesta on lisäk si annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos kee Tarkastukset ja neuvottelut Lujabetoni Oy:n valmis betonituotetehtaan sijaintipaikalla on suo ritet tu tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty ha ke mus asia kirjoi hin Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Savon ELY-kes kuksel ta, kunnan terveydensuojeluviranomaiselta sekä Ylä-Savon Vesi Oy:ltä. Ympäristölautakunnalle saapuneessa lausunnossaan Poh jois-sa von ELY-keskus esittää seuraavaa: Toiminta sijoittuu I-luokan Peltosalmi-Ohenmäen ( ) poh jave si alu eel le ja pohjavesialueen vedenottamoille vahvistetun suoja-alu een kaukosuojavyöhykkeelle. Peltosalmen vedenottamo si jaitsee noin 200 metrin etäisyydellä toiminta-alueen eteläpuolella ja Kyl li kin ran nan vedenottamon lähin vedenottokaivo sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä toiminta-alueen pohjoispuolella. Pohjaveden pää vir taus suun ta harjussa on toiminta-alueelta kohti Kyllikinrannan ve den ot ta moa. Lujabetoni Oy:n alueelle on vuonna 2006 laadittu alustava maa pe-

15 rän pilaantuneisuustutkimus. Tutkimusalueella on paikoin havaittu val tio neu vos ton asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puh distus tar peen arvioinnista (214/2007) annetun kynnysarvotason yli olevia pitoisuuksia öljyhiilivetyjä sekä dioksiineja. Korkeimmat öl jy hii live ty pi toi suu det löytyvät tehdasrakennuksen lattian alta (470 mg/kg) ja dioksiinien osalta pihamaalta (0, mg/kg). Välittömiä kunnos tus töi tä ei alueella tutkimuksen johdosta tehty. ELY-keskus katsoo, että maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa ha vai tut pitoisuudet eivät tällä hetkellä aiheuta välitöntä kun nos tustar vet ta kiinteistön nykyisellä käytöllä sekä pohjavesialue huo mioiden, mutta kyseiset pitoisuudet erityisesti lattian alla olevien öl jy hii live ty jen osalta tulee huomioida, mikäli alueella suoritetaan purkutaik ka rakennustöitä. ELY-keskus kuitenkin muistuttaa, että ky sei nen tutkimus on tehty yhdeksän vuotta sitten, joten se ei mah dol li ses ti kaikilta osin kuvaa alueen nykytilaa. Toiminnan vaikutuksia on toiminnan sijainnin ja luonteen vuoksi seurat ta va. Pohjaveden seurantaohjelmaan tulee sisältyä poh ja ve den laadun tarkkailua toiminnassa käytettävien pohjavedelle hai tal lis ten aineiden osalta. Lisäksi pohjavedestä tulee analysoida ainakin seuraa vat parametrit: väri, sameus, happi, ph, sähkönjohtavuus ja öl jyhii li ve dyt. Mikäli valmisbetonitehtaan pohjoispuolella ei ole öl jyis ten näytteiden ottoon soveltuvaa pohjaveden havaintopaikkaa, tulee ase man välittömään läheisyyteen, sen pohjoispuolelle asentaa tarkoi tuk seen soveltuva pohjaveden havaintoputki. Pohjaveden laatua on seurattava kerran vuodessa. Analyysitulokset tulee lähettää tiedok si Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Muutoin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa ym pä ris tö lu pa ha kemuk ses ta. Ympäristölautakunnalle saapuneessa lausunnossaan kunnan terveydensuojeluviranomainen esittää seuraavaa: Ympäristölupahakemuksen perusteella toiminnasta ei aiheudu merkit tä vää riskiä pohjavedelle. Hakemuksen liitteenä on esitetty me luar vioin ti, jonka mukaan betoniaseman meluvyöhykkeelle ei sijoitu häi riin ty viä kohteita. Ympäristöterveysvalvonnan tiedossa ei ole melu va li tuk sia nykyisen toiminnan osalta. Ympäristöterveysvalvonnalla ei ole ympäristölupahakemuksesta huo mau tet ta vaa. Ympäristölautakunnalle saapuneessa lausunnossaan Ylä-Sa von Vesi Oy esittää seuraavaa: Toiminta sijoittuu Peltosalmi-Ohenmäen tärkeälle I-luokan poh ja ve-

16 si alu eel le. Lujabetoni Oy:n toiminta-alue sijaitsee 900 m päässä Ylä-Sa von Vesi Oy:n Kyllikinrannan vedenottamosta, jonka ve den otto on nykyisin n. 300 m3/vrk. Kyllikinrannan laitokselta johdetaan vet tä yhteensä n m3/vrk, joka on n. 36 % Iisalmen ve den tuotan nos ta. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta on Lujabetoni Oy:n toimin ta-alu eel ta vedenottamolle päin. Keväällä 2006 Lujabetonin hallinnoimalle alueelle on tehty pi laan tunei suus tut ki mus, jossa ei havaittu sellaisia öljyhiilivety-, ras kas metal li-, dioksiini- ja furaanipitoisuuksia, jotka edellyttäisivät kun nos tustöi tä alueella. Lujabetonin toiminta-alueella ei ole tapahtunut va hinko ja, jotka olisivat aiheuttaneet maaperän pilaantumisriskiä. Sa niteet ti ti lo jen jätevedet johdetaan piha-alueella olevaan umpisäiliöön, jos ta ne tyhjennetään imuautolla ja toimitetaan jä te ve den puh dis tamol le. Betoniautojen pesuvedet johdetaan kolmen selkeytysaltaan kaut ta paineviemärillä kaupungin jätevesiviemäriin n. 130 m3 vuodes sa. Betonitehtaan piha-alueen sadevedet kerätään nykyisiin sade ve si kai voi hin ja pumpataan kokoojakaivosta pesuaseman vii meiseen selkeytysaltaaseen ja sieltä viemäriin. Betonitehdasalueella sade ve sien mukana on mahdollisesti pieniä määriä betonilietettä ja sement ti lii maa, jotka kuitenkin pääosin jäävät sadevesiverkoston kaivo jen hiekka/sakkapesiin, josta ne ajoittain poistetaan imuautolla. Alu eel le ei tulla rakentamaan hiekan- ja öljynerotusjärjestelmää, koska piha-alueella ei käsitellä öljytuotteita. Polttoaineita ei käsitellä/säilytetä tehtaalla, mutta betonitehtaalla käy te tään biohajoavia öljyjä kolmessa vaihdelaatikossa. Öljyjen koko nais mää rä on n. 10 litraa. Kaikkien alueella työtä tekevien tulee olla tietoisia pohjaveden pilaan tu mis ris keis tä. Työntekijöillä tulee olla selkeät toimintaohjeet häi riö ti lan tei den varalle. Myös uusien työntekijöiden pe reh dy tyk sessä tulee huomioida ympäristöasiat. Hakemuksessa on mainittu, että teh taal le on laadittu kattava ohjeistus hätätilanteisiin reagoinnista Lu ja be to nin ympäristö- ja toimintajärjestelmän mukaisesti, mikä on tär keää pohjavesialueen riskien vähentämiseksi. Ympäristö- ja toimin ta jär jes tel män auditointi tulisi tehdä säännöllisesti. Ylä-Savon Vesi Oy ei puolla toistaiseksi voimassa olevaa ym pä ris tölu paa, sillä toiminnan kehitystä ja vaikutuksia on helpompi seu ra ta, jos ympäristölupa on määräaikainen. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mie li pitei tä Hakijan vastine Hakija on toimittanut vastineen saapuneiden lausuntojen

17 joh dos ta. Vastineessaan hakija toteaa seuraavaa: Ylä-Savon Vesi Oy:n lausunto: Ylä-Savon Vesi Oy esittää lausunnossaan, ettei toiminalle tulisi myön tää toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. Perusteluina lau sun nos sa on mainittu helpompi toiminnan ja vaikutusten seu ranta. Hakijan käsityksen mukaan ympäristölupa voidaan myöntää toistai sek si voimassaolevana. Jos toiminnan luonne muuttuu oleel li sesti, tai jos toiminnasta aiheutuu konkreettista haittaa Ylä-Savon Veden toiminnalle, voidaan myös toistaiseksi voimassa olevaan lupaan teh dä tarvittaessa muutoksia uuden lupakäsittelyn kautta. Lu van haki jal la ei ole aikomusta muuttaa toiminnan luonnetta alueella siten, et tä siitä aiheutuisi aikaisempaa enempää haittaa Ylä-Savon Veden toi min nal le. Muilta osin Ylä-Savon veden lausunnossa mainitut asiat mm. henkilöstöntoiminta-ohjeista häiriötilanteissa on otettu huo mioon Lujabetonin ympäristö- ja toimintajärjestelmissä ja teh das koh taises sa pelastussuunnitelmassa. Muilta osin hakijalla ei ole kom mentoi ta vaa Ylä-Savon veden lausuntoon. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen (Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymän ympäristöterveydenhuollon yksikkö) lausunto: Luvanhakija on saanut tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausun non ja hakijalla ei ole lisättävää annettuun lausuntoon. Pohjois-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja ympäristökeskuksen lau sunto: Lujabetoni Oy toimii alueella ja kiinteistöllä vuokralla ja Lujabetoni Oy:llä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kiinteistön vuokra-ajan jälkeen mah dol li ses ti tapahtuvaan rakennuksen purkamisen aikana tehtäviin kun nos tus töi hin. Tutkimuksessa löytyneet pitoisuudet niin öl jy hii li vety jen kuin dioksiinien osalta ovat aikaisempien toimijoiden peruja. Mah dol li set rakennuksen purkamisen jälkeen tehtävien toi men pi teiden määrittely kuuluu hakijan käsityksen mukaan mahdollisen pur kulu van käsittelyn yhteyteen. Myös hakijan käsityksen mukaan pi toisuu det ovat niin pieniä, etteivät ne aiheuta tässä vaiheessa tarvetta kun nos tus toi men pi teil le. Voimassaolevan Iisalmen sahojen ympäristöluvan (jonka mukaisesti Lu ja be to ni on tähän asti toiminut) mukaan pohjavettä on tarkkailtu ker ran vuodessa tehdasalueen pohjoisosassa sijaitsevasta put kes ta. Nykyinen pohjavesiputki sijaitsee valmisbetoniaseman poh jois puolel la muutamien satojen metrien päässä valmisbetoniasemasta ja sijaitsee ELY-keskuksen lausunnossaan esittämässä suunnassa, eli valmisbetoniasemalta pohjoisen suuntaan. Iisalmen sahojen edustajan kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esil le, että vuosien aikana tutkituista pohjavesinäytteistä ei ole ha-

18 vait tu haitta-aineita. Lujabetonin käsityksen mukaan erilliselle uu delle pohjavesiputkelle ei ole tarvetta. Pohjavettä voidaan tarkkailla edel leen kerran vuodessa nykyisestä pohjavesiputkesta otettavista näyt teis tä, joista analysoidaan ympäristöluvassa määrättävät pa ramet rit. Tutkittavia parametreja määriteltäessä tulee kuitenkin huomioi da se, että valmisbetoniasemalla käsitellään suhteellisen vähän eri lai sia kemikaaleja (lähinnä valmisbetonin lisäaineet), joita ei normaa li olois sa pääse laitoksen ulkopuolelle. Valmisbetonitehtaan osal ta esimerkiksi dioksiinien ja furaanin analysointiin ei ole tar vet ta. ELY-keskuksen lausunnossaan esittämä analyysiluettelo on ha ki jan mielestä vähintään riittävä ja hakijan mielestä kerran vuodessa tehtä vä tarkkailu on riittävää nykyisissä olosuhteissa. Iisalmen sahoilla on oma ympäristölupaprosessi vireillä Alue hal lin tovi ras tos sa ja heillä ei vielä ole tiedossa, että millaisia tark kai lu velvoit tei ta heiltä tullaan vaatimaan. Pohjaveden tarkkailun jär jes tä mises tä on alustavasti keskusteltu Iisalmen sahojen kanssa. Alus tavas ti on sovittu, että pohjavedentarkkailu tullaan suorittamaan yhteis työs sä ns. yhteistarkkailuna, kunhan molempien ympäristölupien lu pa mää räyk set selviävät. Käytännössä sahatoiminnalta vaadittava tark kai lu tullee olemaan laajempaa ja näin ollen Lujabetoni tulee osal lis tu maan yhteistarkkailuun vain niiltä osin, kun siltä nyt kä sit telys sä olevassa ympäristöluvassa tullaan vaatimaan. Jos kahden eri ym pä ris tö lu van vaatimukset ovat kovin erilaisia, voidaan tarkkailu hoi taa omalta osaltaan yksin Lujabetonin osalta. Tarvittaessa ym päris tö lu van saatua lainvoiman voidaan erillinen näyt teen ot to suun ni telma pohjavedentarkkailusta toimittaa valvovalle viranomaiselle. Muilta osin hakijalla ei ole kommentoitavaa ELY-keskuksen lau suntoon. Valmistelijan päätösehdotus: 16. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Ympäristölautakunta myöntää Lujabetoni Oy:lle ympäristöluvan Ii salmen kaupungissa Ulmalan kaupunginosassa Iisalmen Sahat Oy:n kiinteistön määräalalla (kiinteistötunnus ), si jait se val le kiinteän valmisbetoniaseman toiminnalle. Hakemuksessa esi te tyn lisäksi toiminnassa on noudatettava päätöksessä annettuja lu pamää räyk siä Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ympäristölautakunta myöntää Lujabetoni Oy:lle ym pä ris tön suo je lulain 199 :n mukaisen luvan toiminnan aloittamiseen ennen ym pä ristö lu van lainvoimaiseksi tuloa.

19 17. LUPAMÄÄRÄYKSET Yleiset lupamääräykset 17.1 Tehtaalla tuotetaan betonimassaa vuodessa enimmillään m3. Laitoksen toiminta-aika on yleensä maanantaista per jan taihin klo ja poikkeuksellisesti yöaikaan (noin 2 kertaa vuo des sa) ja viikonloppuisin (noin 5 kertaa vuodessa). Poikkeavista toi min ta-ajois ta tulee etukäteen ilmoittaa lähimpien häiriintyvien kiinteis tö jen omistajille sekä ympäristöluvan valvojalle. Perustelut: Määräys on tarpeen, jotta viranomainen voi arvioida, milloin toiminta on muuttunut niin oleellisesti, että on perusteltua edellyt tää hakemaan uutta ympäristölupaa. Tuotantomäärä vaikuttaa osal taan toiminnasta aiheutuvien ympäristö- ja viihtyisyyshaittojen esiin ty mi seen. Betonimassan käyttömäärä on hakijan ilmoituksen mu kai nen. Toiminta sijaitsee teollisuusalueella. Betoniaseman toiminta-aika on ra jat tu hakemuksen mukaiseksi. Yöt ja viikonloput, jolloin asema on toi min nas sa, on oltava valvojan tiedossa mahdollisten haittoja koske vien yhteydenottojen varalle sekä naapureiden tiedossa koska kysees sä on normaalista poikkeava toiminta. (YSL 7-8, 52 NaapL 17 ) 17.2 Luvan saajan on nimettävä toiminnan valvonnasta ja pää tök sen määräysten noudattamisesta vastaava henkilö, jonka nimi ja yh teystie dot on ilmoitettava ympäristöluvan valvojalle. Perustelut: Vastuuvalvojan nimeäminen on tarpeen laitoksen asianmu kai sen toiminnan varmistamiseksi. Yhteystietojen ilmoittaminen on tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi. (YSL 52 ) 17.3 Betonin tuotannossa käytettävän energian ja veden kulutusta on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä vähentämään laitteistojen sään nöl li sel lä huollolla, kunnossapidolla ja käytön optimoinnilla. Toimin nan har joit ta jan on oltava riittävästi selvillä toimialansa par haan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöön ot toon. Perustelut: Määräys on tarpeen toiminnasta aiheutuvan ym pä ris tökuor mi tuk sen minimoimiseksi ja ympäristöhaittojen ennalta eh käi semi sek si. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toi min nassa periaatteena on, että käytetään parasta käyttökelpoista tek niikkaa. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä har joit ta mansa toiminnan aiheuttamista haitallisista vaikutuksista sekä niiden vähen tä mis mah dol li suuk sis ta sekä varauduttava käyttämään so vel tuvin osin uutta tekniikkaa (YSL 6-8, 52, 53 )

20 17.4 Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminta on koko nai suu des saan järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu epä siis teyt tä, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pohja- tai pintavesille tai muuta hait taa ympäristölle tai lähiasutukselle. Perustelut: Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä terveys hait taa tai kohtuutonta viihtyvyyshaittaa lähiasutukselle. Esi merkik si varastoalueiden siisteys mahdollistaa vuotojen aikaisen ha vaitse mi sen. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JL 13, ). Melu, pöly ja päästöt ilmaan 17.5 Valmisbetonitehtaan toiminta toteutettava siten, että siitä ai heutu va melu ei ylitä lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä klo tasoa 55 db (LAeq) ja klo tasoa 50 db (LAeq). Loma-asuntojen pihapiirissä melu ei saa ylittää klo tasoa 45 db (LAeq) ja klo tasoa 40 db (LAeq) Piha-aluetta on tarvittaessa kasteltava pölyämisen estämiseksi. Pö lyn torjuntaan ei saa käyttää suolaa. Siilojen pölysuodattimien kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja niiden tehokkuus on tarvittaessa varmistettava mittauksin. Suo dat ti men rikkoutuessa tai pölyämistä aiheuttavissa häiriötilanteissa on toi minta keskeytettävä, eikä toimintaa saa jatkaa ennen kuin vika on kor jattu. Perustelut: Määräykset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, ettei toimin nas ta aiheudu lähiasutukselle kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa. Me lu ta so ra jat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohje ar vois ta 993/1992. Suolan käyttäminen pölyntorjunnassa on kiellet ty, koska kyseessä on pohjavesialue. Suodattimien kuntoa tarkkai le mal la varmistutaan niiden moitteettomasta toiminnasta. Piha-alu een voi myös päällystää asfaltilla tai vastaavalla materiaalilla. Pääl lys te tyt piha-alueet on pidettävä puhtaana hiekasta pölyhaitan mi ni moi mi sek si. (YSL 52, 62, NaapL 17, VNa 993/ ) Jätevedet ja niiden käsittely 17.7 Selkeytysaltaat on tyhjennettävä sinne kertyneestä kiin to ainees ta niin usein, ettei niiden selkeytysteho missään olosuhteissa heik ke ne Viemäriin johdettavat jätevedet on käsiteltävä Iisalmen veden oh jei den mukaisesti siten, ettei niistä aiheudu haittaa vie mä ri lai toksen henkilökunnalle, viemäriverkolle, puhdistamolle tai jäteveden ja liet teen käsittelylle ja hyötykäytölle. Luvan saajan on ilmoitettava Ii-

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 (51)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 (51) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 (51) Ympäristölautakunta Aika 21.05.2015 klo 09:00-09:47 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 176 27.09.2017 Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 643/11.01.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 88 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-2-21, Kinttala Esko 859/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot