Käytössä olevia suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja Jyväskylässä, alustava kartoitus, helmikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytössä olevia suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja Jyväskylässä, alustava kartoitus, helmikuu 2015"

Transkriptio

1 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 1 Käytössä olevia suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja Jyväskylässä, alustava kartoitus, helmikuu helmikuuta :43 Tässä yhteenvedossa on ensimmäinen luonnosmainen yhteenveto Jyväskylän kaupungilla tällä hetkellä käytössä olevista osallistumisen ja vaikuttamisen suorista keinoista. Lista on työpaperi ja sitä täydennetään osallisuusohjelman laatimisen aikana. Lista voi toimia myös keskustelun pohjana ja ajatusten herättäjänä keskusteltaessa siitä, millaisia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja Jyväskylässä tulisi jatkossa kehittää ja mitä kenties korvata uusilla. Huom listaus ei ole kaiken kattava eikä lopullinen, jos huomaat siinä puutteita tai virheitä, ota yhteyttä sähköpostitse osallisuusohjelma-työryhmän vetäjään Jukka Laukkaseen, Listaus on jaoteltu osallisuuden muotojen mukaan: Tieto-osallisuuteen Suunnitteluosallisuuteen Päätösosallisuuteen Toimintaosallisuuteen ja Arviointiosallisuuteen

2 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 2 I. Tieto-osallisuus 15. tammikuuta :58 Kaupungin Internet-sivut Tietoa kaupungin tarjoamista palveluista ja päätöksenteosta. Ajankohtaiset tiedotteet etusivulla. Osallistu ja vaikuta nettisivut (http://www.jyvaskyla.fi/osallistu ) Sivusto kokoaa kaupungin osallistumisen muodot. Palvelee kaikkia kaupunkilaisia sekä omaa organisaatiota. Jyväskylän kaupungin osallistumisen ja vaikuttamisen kotipesä netissä. Lainsäädäntö Muun muassa sosiaalityön asiakastyössä toteutetaan asiakkaan tiedonsaantioikeutta. Perustana mm. Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista ( /812). Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet, oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään henkilön oikeudesta tarkastaa itseään koskevat sosiaalihuollon henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Palvelut Annetaan tietoa palveluista ja palveluohjausta. Tieto palveluista annetaan asiakkaalle kielellä, jota hän ymmärtää, tarvittaessa tulkkauksen avulla. Kaikissa palveluissa noudatetaan viestintälinjauksia. Palveluista ja muutoksista tiedotetaan kaupungin yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kaupungin palveluneuvonta ja asiakaspalvelut keskitetysti ja palvelukohtaisesti mm. Palvelupiste Hannikainen, yhteispalvelupisteet, matkailuneuvonta, Oiva-keskus, vikailmoitukset... Neuvontaa ja ohjausta kunta- ja viranomaisasioissa kasvokkain puhelimitse nettisvujen kautta etäpalvelua Säynätsalon ja Korpilahden yhteispalvelupisteistä materiaalien kautta, myös arkistot Terveydenhuollossa potilaalla on tiedonsaantioikeus mm. liittyen terveyspalveluihin ja omiin terveystietoihin. Tietokanavia ovat esimerkiksi Kanta.fi, JYTEn internetsivut, HYvis-portaali ja kontaktit terveydenhuollon ammattihenkilöstö kanssa. Toimivat kirjastopalvelut: Kirjastopalveluiden koko toiminta. Kirjasto on sanan- ja ilmaisuvapauden edistäjä, tiedon saannin ja tuottamisen paikka. Edistää osallisuutta tarjoamalla pääsy tietoon, ideoihin ja kulttuuriseen aineistoon. Kaupungin kirjastot tarjoavat kaupunkilaisille avoimen ja ilmaisen pääsyn nettiin. Nuortenlaturi.fi nuorisopalvelujen ylläpitämä, oppilashuollolta kuraattori päivystää ja vastaa kysymyksiin Kuulutukset vireille tulleista kaavoista, suunnitelmista ja luvista Keskisuomalaisessa sekä Jyväskylän tiedotuslehdessä kerrotaan vireille tulleista kaavoista, katu- ja vihersuunnitelmista, muista suunnitelmista sekä luvista. Karttapalvelu Paikkatietomuotoista tietoa kaupungin palveluista ja niiden sijainnista, vireillä olevista suunnitelmista, reiteistä, joukkoliikenteestä jne. Palvelujen omat infokanavat: Omat nettisivut, mediatiedotteet, lehdet, uutiskirjeet, sähköpostilistat, some, ilmoitustaulut, standit, julisteet, flyerit esitteet, Wilma, Daisy, lukukausitiedotteet

3 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 3 lukukausitiedotteet Verkko-oppimisympäristöt, käytössä muun muassa museoilla ja kouluilla Osallisuuskasvatus, yrittäjyyskasvatus, ympäristökasvatus ja kulttuurinen nuorisotyö työmenetelminä/ nuorisolaki määrittelee (nuorisopalvelut). Kaupungin tarjoama avoin data löytyy osoitteesta Lisäksi: Museoilla on muun muassa avoimet kokoelmatietokannat. Jyväskylän kaupunki/keski- Suomen museon kuvapankki ja Suomen käsityön museon kuvakauppa netissä sekä museoiden verkkonäyttelyt. Maankäytön suunnittelun, korjausrakentamisen Kioski-tietokanta Kulttuuriperintöalan harrastajille suunnattu Keski-Suomen museon selainpohjainen tallennusohjelma ja ohjeistus nykyajan ilmiöiden dokumentointiin ja tallennukseen. Valmistuu tammikuussa 2015 Aineistoihin liittyvät neuvontapalvelut, kokoelmien luokse pääsy museoissa Jyväskylä-lehti Kaupungin tiedotuslehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Avoimet foorumit ja kuntalaistilaisuudet Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia kaupungin palveluista. Liittyvät esimerkiksi muutoksiin palveluissa. Kuntalaisten kanssa keskustelemassa viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Seurafoorumit ja yhdistystapaamiset. Yhteiset tapaamiset, vanhempainillat. Kaupungin ja 3.sektorin yhteistyöfoorumit yhteistyöhön liittyvistä teemoista. Järjestäjinä muun muassa kaupunkikehitys, palvelualueet ja järjestöt yhdessä. Vanhempainfoorumi Hankintafoorumi yrittäjille Tulevaisuusfoorumit (järjestetään kahdesti vuodessa yhteistyössä maakunnallisen tulevaisuusryhmään kuuluvien organisaatioiden kanssa)

4 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 4 II. Suunnitteluosallisuus 15. tammikuuta :58 Kaavoituksessa Kaavaprosessin aikana järjestetään lukuisia neuvotteluja sekä kaupungin sisäisesti (mm. kaavoituksen aloituskokous) sekä muiden viranomaisten kanssa (esim. viranomaisneuvottelut). [tilaisuudet usein kirjastolla] "Perinteisten" kokousten lisäksi järjestetään sekä sisäisiä että ulkopuolisillekin suunnattuja työpajoja suunnitelmien ideoimisesta tai vaikutusten arvioimisesta. Kaavoja esitellään yleisötilaisuuksissa, asukaskävelyillä, kaavatoreilla ym. Katu- ja vihersuunnitelmissa Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuuksissa, ja niitä koskien järjestetään erilaisia kokouksia. Sosiaalipalveluissa Sosiaalipalveluiden palvelu-uudistuksissa ja palveluiden kehittämisessä mahdollistetaan asiakkaiden osallisuus ja osallistuminen. Esimerkkeinä aikuissosiaalityön mobiilipohjainen asiakaskysely kaksi kertaa vuodessa, J-Napin asiakasraati ja asiakaskyselyt. Perhekeskusverkoston kehittämistyössä yhteistyö asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisokodin avotyön kehittämisessä asukasnuoret ja heidän perheensä ovat olleet aktiivisessa roolissa. Kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana kehittämässä sijaishuoltoa. Kokemusasiantuntijoita käytetään aikuissosiaalityössä palvelujen kehittämisessä yhä asiakaslähtöisemmiksi ja asiakkaiden palvelutarpeita paremmin vastaaviksi. Kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana mm. asumispalveluiden suunnittelussa, lastensuojelun kehittämistyössä ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Aikuissosiaalityön Sarana-työskentelymallissa osallisuus on keskeistä niin sosiaalipalvelujen asiakkaiden, työntekijöiden kuin opiskelijoiden yhteistyöskentelyssä. Nuorisovastaanoton kehittämisessä ja palvelussa tehdään monialaista verkostotyötä. Maahanmuuttajapalveluissa alkuvaiheen vastaanottotyötä tehdään yhdessä maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Terveyspalveluissa palveluita koskevassa suunnittelussa osallisuus konkretisoituu kuntalaistilaisuuksissa, ja palautepalveluna internetin kautta. Asiakasraateja ja kokemusasiantuntijoiden käyttöä on kokeiltu ja näitä toimintoja tulisi kehittää. Lisäksi yhteistyö eri oppilaitosten kanssa ja osallistuminen tutkimustyöhön mahdollistavat ammattilaisten ja kuntalaisten yhteistyötä. Suunnitteluosallisuuden toimivuudesta yhtenä käytännön esimerkkinä voidaan mainita oppilashuoltoon liittyvä suunnittelutyö. Kasvun ja oppimisen palveluissa Oppilaskuntien ohjaavien tapaamiset ja koulutukset Kasvun ja oppimisen palvelujen vaikuttajapäivä Jälkkärissä vuoden teemana osallisuus Tulossa huhtikuussa osallisuusseminaari kasvun ja oppimisen palvelualueelle Prosessikoulutukset/ aiheena dialogisuus ja vuorovaikutus; kasvatuskumppanuus (varhaiskasvatuspalvelut) Koulun kerhotoiminta (perusopetuspalvelut) Osallisuuden asiantuntijuuden hyödyntäminen kaupungin työryhmissä, hankkeissa ja strategioissa (nuorisopalvelut) Asiakaspalvelun asiantuntijaryhmän jäsenyys (kasvun ja oppimisen palvelut) Uudet rakennushankkeet (perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut) Vanhempaintoimikunnat, varhaiskasvatuksen asiakasraati

5 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 5 Vanhempaintoimikunnat, varhaiskasvatuksen asiakasraati Hankkeissa Hankkeiden suunnittelussa on usein mukana palvelun sidosryhmät, muun muassa: Hyvinvointia Huhtasuolle -hanke. Yhteistyötä palvelualueiden kesken. Asukkaat olleet alusta asti suunnittelussa mukana muun muassa kansalaisraadissa, asukaskahveilla. Liikuntapaikkahankkeiden suunnittelu yhteistyössä alueen toimijoiden ja seurojen kanssa (esim. lähiliikuntapaikat). KKI-hankkeessa Huhtasuolla yhteistyö liikuntapalveluiden ja SOTE:n kanssa; seniorit, musiikki ja teknologia osalllisina alkuvaiheessa Silta Sinfoniaan -koululaiskonserttien suunnittelussa kerätään palautetta nuorilta Seinätön museo -hanke ja mobiiliopastukset Koululaisen hyvä päivä -hankkeessa Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät hankkeissa ym. Perinteisellä viestinnällä tuetaan suunnitteluosallisuutta Valmisteilla olevista hankkeista tiedotetaan kaupungin sisäisenä viestintänä, yhteistyökumppaneille ja kuntalaisille. Aikataulutus kytkeytyy päätöksentekoprosessiin. Strategioiden ja ohjelmien valmistelussa Yhdessä tekeminen. Viranhaltijat, luottamushenkilöt. Yhteistyökumppanit, sidosryhmät. Asukkaat. Ohjelmien valmisteluissa yhä useammin laaja-alainen vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa. Palvelurajat ylittävä suunnitteluyhteistyö (kaupungin sisällä) esimerkiksi: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyö Opetussuunnitelmauudistus Monikulttuurisuusohjematyö Resurssiviisausohjelmatyö Viher- ja ulkoilualuieden poikkihallinnollinen suunnitteluryhmä Esiopetus-, koulu- ja oppilaitosyksiköissä on tehty ja tekeillä oppilashuollon suunnitelmat, jossa painopiste on yhteisön hyvinvoinnissa. Suunnitelma tulee tehdä osallistaen oppilaat, perheet ja kaikki yhteisössä toimivat. Yhteinen osallisuuskasvatuksen tiimi Nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmä (jäseninä kaupungin eri palvelukokonaisuuksien ao. edustajien lisäksi nuorten kanssa työtä tekevät organisaatiot jyvässeudulta, mm. tetoimisto, järjestöt, poliisi, seurakunta, opiskelijaterveydenhuolto, ammattiyhdistykset, yrittäjät... ym. Säännöllinen neuvottelukäytäntö järjestöjen kanssa, esimerkiksi: Liikunnassa toiminnan suunnittelua tehdään yhteistyössä järjestöjen kanssa mm. ohjatut palvelut, palveluketjut Seurafoorumit Osallistuminen järjestöjen verkostoihin Kaupunki osallistuu monitoimijaisiin toiminnan suunnittelu- ja kehittämisverkostoihin: Keski- Suomen järjestöareena, Vapaaehtoistoimijoiden verkosto, Sote-järjestöjen verkosto, Oppilaitos-järjestöt-kaupunki yhteistyö, Kansalaistoiminnankeskus Mataran toiminnan kehittäminen, jne. Maakunnallinen yhteistyö Keski-Suomen liitto kokoaa monenlaisia maakunnallisia toimijoita erilaisiin verkostoihin, joihin kaupunki osallistuu aktiivisesti Alue- ja kaupunkipoliittisiin verkostoihin osallistuminen Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö jne.

6 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 6 Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö jne. Suunnitteluosallisuudessa käytettyjä toimintamalleja: Asiakasraadit Palveluissa kokoontuu useita palvelua arvioivia ja kehittäviä säännöllisesti kokoontuvia asiakasraateja. Palvelu järjestää ja koordinoi. Kansalaisraadit Voivat olla koko kaupunkia tai esim. jotain asuinaluetta koskevia. Kertaluonteisia (kokoontuvat n. 3 kertaa). Osallistujat haetaan avoimella haulla mahdollisimman edustavasti. Käsiteltävänä asiana voi olla vaikea yhteinen ongelma tai jonkin palvelun tai asuinalueen kehittäminen. Asukastilaisuudet ja yhteistyöfoorumit Muun muassa nyt viimeisimmäksi monipalvelupisteiden suunnittelussa. Teemalliset asukaskahvit. Asuinalue- ja kyläillat. Järjestetään usein yhteistyössä ko. asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Kaupungin ja järjestöjen yhteistyöstä yhdessä järjestöjen kanssa. Yleisön/asiakkaiden palaute osana suunnittelua esimerkiksi: Teatterilla yleisön toiveet otetaan huomioon suunnittelussa, palautekanavien kommenttien huomioiminen Kulttuuripalveluissa eri asiakasryhmät ovat mukana suunnittelemassa toiminnan sisältöjä palautetta antamalla ja yhteisten tapaamisten kautta eri palveluiden palautteiden kerääminen

7 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 7 III. Päätösosallisuus 15. tammikuuta :58 Kuntalaisaloite Kunnan asukkaalla on kuntalain 28 :n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite.fi:ssä tai tulostettavalla lomakkeella voit tehdä aloitteita, jotka koskevat Jyväskylän kaupungin toimintaa. Nuorten aloitekanava Otakantaa.fi Laajasti kuntalaisten palveluihin vaikuttavista päätöksistä avataan keskustelu valmisteluvaiheessa otakantaa.fi palvelussa, keskustelua velvoitettu seuraamaan ja kommentoimaan valmistelevat virkamiehet. Keskustelun yhteenveto liitetään valmistelun tausta-aineistoksi. Päätöksentekoaineistoon liitettävä yleinen kuntalaispalaute ja lausunnot (kulttuuri- ja liikuntapalvelut, kasvun ja oppimisen palvelut) Joko valmistelu- tai viimeistään päätöksentekovaiheessa kerätään kuntalaisilta kirjallista palautetta päätöksentekoon liittyen valmistelijoille ja päättäjille joko nettilomakkeella tai sähköpostitse/kirjallisesti. Tämä aineisto liitetään päätöksentekoaineistoon. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: Lautakunnat ja johtokunnat: Kokousten ennakko- ja päätöstiedotteet Kun esityslista julkaistaan netissä, toimielinten kokouksista laitetaan kaupungin nettisivuille ja lähetetään medialle ja sisäisesti sähköpostilla tiedote tulevasta kokouksesta. Toimielinten kokousten jälkeen keskeisistä päätöksistä laitetaan tiedote kaupungin nettisivuille ja lähetetään medialle ja sisäisesti sähköpostilla. Kaavojen ja katu- ja vihersuunnitelmien nähtävilläolo (ennen päätöksentekoa) (myös suunnitteluosallisuudessa) Asema- ja yleiskaavat ovat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa. Kaavojen käsittely luottamuselimissä vaihtelee niiden merkittävyydestä riippuen (ks. Kaavoitusprosessi-opas Kaavojen vireille tulosta ja nähtävilläolosta tiedotetaan joko sanomalehdessä tai osallisille lähetettävillä kirjeillä. Katu- ja vihersuunnitelmat laitetaan nähtäville ennen päätöksentekoa. Tiedottaminen, kuuleminen ja lausuntojen pyytäminen Tapahtuu valmisteluohjeiden tai ao. substanssilakien edellyttämällä tavalla, suunnitelmien ja ohjelmien osalta toimitaan samoin (jos substanssilaissa ei ole edellytetty muuta, niin sitten sovelletaan hallintolakia). Sosiaalipalveluissa Yksilöasioissa asiakkaille neuvotaan muun muassa päätöksien muutoksenhakuprosessit. Asiakasta kuullaan ja osallistetaan palveluprosesseissa. Palveluseteli mahdollistaa asiakasta valitsemaan palvelun tuottajan. Terveyspalveluissa

8 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 8 Terveyspalveluissa Potilas osallistuu omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, lisäksi potilailla on tietty valinnan vapaus hoitopaikan suhteen. Käytössä olevat palvelusetelit mahdollistavat potilaan valinnan vapautta yksityisellä sektorilla hoitopaikan valinnassa. Asukas- ja asiakastilaisuudet: Kuntalaistilaisuudet valmisteilla olevista asioista Laajasti kuntalaisten palveluihin vaikuttavista päätöksistä järjestetään kuntalaistilaisuuksia keskeisillä paikoilla (Esim. Minnansali tai alueellinen julkinen tila). Tilaisuuksien aika on pääsääntöisesti klo Laajemmat esim. koko palveluverkkoa koskevat tilaisuudet pyritään videoimaan ja lähettämään suoraan netissä. Tilaisuuksista tiedotetaan ennakkoon, myös lehti-ilmoituksia tarvittaessa. Kuntalaisten kansalaisraadit (on myös kohdassa 2) Voivat olla koko kaupunkia tai esim. jotain asuinaluetta koskevia. Kertaluonteisia (kokoontuvat n. 3 kertaa). Osallistujat haetaan avoimella haulla mahdollisimman edustavasti. Käsiteltävänä asiana voi olla vaikea yhteinen ongelma tai jonkin palvelun tai asuinalueen kehittäminen. Lasten parlamentti Lasten ja nuorten demokratiakasvatusta tukeva vaikuttamiskanava ja osa Jyväskylän alakoulujen osallisuuskasvatusta. 9 alueellista Pikkuparlamenttia. Jyväskylän nuorisovaltuusto vuotiaden vaikuttamiskanava. Pyrkii parantamaan nuorten osallisuutta ja kehittämään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Muun muassa jakaa hankerahaa nuorten hankkeille. Vammais-, vanhus- ja veteraaniasiainneuvostot Seuraavat kunnallista päätöksentekoa omilla sisältöalueillaan ja tuovat näkemyksensä esim. esitysten ja aloitteiden kautta. Kaupunginhallituksen edustaja mukana. Nimienkeruu adresseihin ja kansalaisaloitteisiin mahdollista ja sallittua kirjaston tiloissa. Yhdistykset, työryhmät oppilaskunnat Esimerkiksi: Opistolaisyhdistykset, joissa jäseninä kansalaisopiston opiskelijat. Kestävä kehitys työryhmä (opiskelijaedustus kansalaisopistolla). Vertaisohjaajatoiminta, vapaaehtoiset, kulttuuriluotsit. Oppilaskuntatoiminta (perusopetuspalvelut)

9 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 9 IV. Toimintaosallisuus 15. tammikuuta :58 Suora toiminta: Asukkaille järjestetyt talkoot Asuinalueilla ja koululaisille järjestetään ympäristön siivoustalkoita. Vieraslajien torjumiseksi on järjestetty asukkaille haittakasvien torjuntatalkoita. Myös esim. sipulikukkien istutustalkoita on järjestetty. Viherhoitoluvat Asukas tai taloyhtiö voi hakea lupaa kaupungilta esim. kotinsa läheisen viheralueen hoitoon. Luvan myöntämisen yhteydessä hakijan kanssa sovitaan alueen hoidon periaatteista. Puistojen ja uimapaikkojen hoitosopimukset Joiden leikkipuistojen sekä uimapaikkojen hoidosta on tehty esim. asukasyhdistysten kanssa hoitosopimuksia. Muutoin kyseinen palvelu on yleensä ollut lakkautusuhan alla, ja asukkaille on tarjottu mahdollisuus omatoimisesti jatkaa alueen ylläpitoa. Myös latujen, ulkoliikuntapaikkojen, ym. kunnossapitosopimuksia tehdään yhdistysten kanssa. Erilaisten teematapahtumien järjestäminen ja tukeminen Esimerkiksi: Kaupunki tukee mm. Pyöräilyviikon ja Liikkujan viikon järjestelyitä. Tapahtumat toiminta-alueen laitamilla, tempaukset mm. Laulu Liikuttamaan vanhusten palvelutaloissa ja päiväkeskuksissa Kaikille avoimet ja maksuttomat tilaisuudet, luennot, juhlat, näyttelyt, tapahtumat. Teatteritiistai, työpajat, Nuori näyttämö -tapahtuma. Maakunnallinen museo- ja kotiseutupäivä, Keskisuomalaisella kirjastokortilla museoihin -kampanja. Valon kaupunki Asukastilaisuudet Monipalvelupisteiden suunnittelu. Teemalliset asukaskahvit. Asuinalue- ja kyläillat. Tilaisuuksien tarkoitus on myös lisätä suoraa vuoropuhelua asukkaiden ja kaupunkiorganisaation välille ja tarjota osallistumisen paikkoja. Järjestetään yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Kansalaistoiminnankeskus Mataran avoimet tapahtumat ja keskustelutilaisuudet. Mataran aamukahvit. Asukkaille tarjotaan osallistumisen paikkoja. Kaupunki on yhteistyökumppanina. Osallistavat yhteistyöprojektit ja tilaisuudet Yleisötyön painopisteenä lapset, nuoret ja vanhukset (kulttuurissa useita) Suomen käsityön museon Wikipedia-hanke. Tapahtumiin osallistuminen Kaupunki on eri tavoin mukana osallistumassa, tukemassa tai mahdollistamassa muiden (järjestöt ym.) järjestämiä tapahtumia. Esimerkiksi Yläkaupungin yö, Sataman yö, Tourujoen yö, asuinalueiden tapahtumat. Yhteinen tekeminen alueiden toimijoiden kanssa, mm. vierailut, retket, tapahtumat ja tietoiskut (neuvontapalveluissa) Vapaaehtoistoiminnankeskus Vaparin toiminta Kaupungin järjestämää toimintaa Matarassa. Mm. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, tuki ja välitys. Vertaisryhmätoiminnan koulutus, tuki ja koordinointi.

10 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 10 koordinointi. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa kokeillaan "maallikkovetoista" Arkeen Voimaa ryhmätoiminta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa toimintaosallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi esimerkkeinä kotikäynnit potilaiden luona ja alueellinen perhekeskusverkostotoiminta. SOME-ryhmät yms. Erityisesti erilaisten kehittämishankkeiden yhteydessä on perustettu mm. Facebook-ryhmiä, blogeja ym., joiden kautta kaupunkilaisia on kutsuttu mukaan ideoimaan alueiden suunnittelua, osallistumaan alueilla järjestettävään toimintaan yms. Esimerkki sosiaalisen median käytöstä osallistamisessa: Kaupungin Kangas, Ideointiprojekti Kaupungin kangas Välillinen toimintaosallisuus (mahdollistaminen) Toimipaikat asukkaiden käytössä Kirjastoissa on tiloja, joissa kokoontua ja järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia kansalaisjärjestöille, yrityksille ja ryhmille. Samoin kunnallisvaalien ja eduskuntavaalien äänestyspaikat. Kirjastot toimivat asukkaiden kohtaamispaikkoina erityisesti niillä alueilla, joissa ei ole muita asukkaiden käytössä olevia julkisia tiloja. Teatteri ja Taulumäen kirkko. Konserttien vienti eri kaupunginosiin (esim. Palokan koulukeskus ja Huhtasuo). Orkesterivierailut palvelukoteihin ja kouluihin. Joitakin konsertteja on streamattu internettiin. Koulut, päiväkodit, liikuntapaikat jne. ovat kuntalaisten käytössä sopimuksen mukaan. Asuinalue- ja kylätalojen tukeminen Kaupunki on mahdollistamassa asukkaiden ja yhdistysten toimintaa tukemalla muun muassa avustuksin. Kansalaistoiminnankeskus Matara ja Sepänkeskus Kaupunki mahdollistaa kansalaistoimintaa tukemalla/ tarjoamalla edullisesti kokoontumistiloja. Tilojen hallinnoinnissa tehdään yhteistyötä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n kanssa. Avustukset järjestöille Jyväskylässä toimivat yhdistykset voivat hakea kaupungilta avustuksia yleishyödylliseen toimintaansa Toimintaosallisuutta on paljon myös suoraan kaupungin peruspalveluissa, esimerkkinä kasvun ja oppimisen palvelut: Hyvä aloitus ja vasu-keskustelut (varhaiskasvatuspalvelut) Vanhemmat pyritään saamaan mukaan ryhmän toimintaan ainakin yhden aamupäivän(varhaiskasvatuspalvelut) Lapset ja nuoret mukana toiminnan ja toimintaympäristöjen suunnittelussa toiminnan lähtökohtana (varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut ja nuorisopalvelut) Nuorten nettilehti Painovirheen toimitus (nuorisopalvelut) Tiloilla toiminnan mahdollistaminen nuorten omaehtoisten ryhmien toiminnalla (nuorisopalvelut) Liikkuvaksit (perusopetuspalvelut) Projektiryhmät (nuorisopalvelut) Kouluruokailu (perusopetuspalvelut) Koko henkilöstö mukana mentoroinnissa (varhaiskasvatuspalvelut, oppilashuollon palvelut) Lisätietoja: Hyvän oppilashuollollisen toiminnan lähtökohtana on aina asiakas.

11 Oppilashuoltoyksikössä on perehdyttämisohjelma, joka sisältää mm. uuden ja vanhan työntekijän keskinäisesti mentoroinnista. Yksikkö on jaettu aluetiimeihin ja ammattikuntakohtaisiin tiimeihin. Työntekijät on jaettu alueelle asuinalueiden mukaisesti ja siten usein toimivat kyseisen asuinalueen toiminnassa mukana, kuten Tikkakoskella ja Keltinmäessä psykososiaalisen palvelun käynnistämässä perheverkostotoiminnassa. Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 11

12 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 12 V. Arviointiosallisuus 15. tammikuuta :58 epalaute-palvelu epalaute-palvelun kautta kuka tahansa voi antaa palautetta esim. kaavoituksesta, jätehuollosta, puunkaadoista ja puunkaatotoiveista, joukkoliikenteestä, katujen aurauksesta ja kunnossapidosta, päällystevaurioista, kevyen liikenteestä, satamista, viheralueiden hoidosta, ulkovalaistuksesta jne. (myös kansalaisopisto, museopalvelut). eharava-kyselyt eharava-sovelluksella voidaan tehdä kyselyjä asukkaille esim. tekeillä oleviin suunnitelmiin liittyen. Asukastilaisuudet, kyläillat, asukaskävelyt, kansalaisraati, työpajat, sidosryhmäseminaarit ja muut yhteistyötilaisuudet Erilaisia asukastilaisuuksia, kyläiltoja, asukaskävelyitä, kansalaisraateja ja työpajoja järjestetään erityisesti vireillä olevien kaavojen ja muiden suunnitelmien laadintaprosessien aikana. Yhteistyötilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan eri sidosryhmien kanssa esim. opiskelijat, torikauppiaat ja rakentajat kanssa. Kyläillat / katu- ja puistofoorumit ovat olleet säännöllisesti eri kaupunginosissa kiertäviä tilaisuuksia, joissa on esitelty kaupungin suunnitelmia ym. kullakin alueella sekä vastattu kaupunkilaisten kysymyksiin koskien vaihtelevia aiheita. Sidosryhmäseminaareja järjestetään mm. erilaisten ohjelmien ja strategisten suunnitelmien laadinnan yhteydessä. Sidosryhmiä voivat olla erilaiset yhdistykset, yritykset ja tietenkin myös asukkaat. YRVA-menettely yrittäjien kanssa yritysalueiden kaavoista pyydetään erityinen YRVA eli yritysvaikutusten arviointi Jyväskylän yrittäjien YRVA-ryhmältä. Yhteistyö asukkaiden kanssa lähimetsien hoidossa Lähimetsien hoidon käytäntönä on lähettää tiedotteet koteihin koskien alueen tulevaa lähimetsien hoitoa. Asukkaille annetaan mahdollisuus merkitä lähimetsästään niitä puita, jotka toivotaan poistettavaksi. Lisäksi lähimetsien hoidon toteutumisen jälkeen kartoitetaan alueen asukkaiden näkemyksiä hoitotöiden, tiedottamisen ym. onnistumisesta. Kyselyt Asiakaskyselyt eri palveluissa varhaiskasvatuspalvelut, nuorisopalvelut Lista täydentyy... Henkilöstökyselyt Sosiaalipalveluissa kerätään vuosittain asiakaspalaute (asiakastyytyväisyyskysely). Lisäksi Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla ja J-Napissa ( Nuorten aikuisten palvelukeskus) toteutetaan mobiilipohjaiset asiakaskyselyt. Asiakkailla on mahdollisuus antaa kehittämisehdotuksia palveluun. Palvelujen omat palautekanavat Palveluissa kerätään mm. asiakaspalautteita järjestetyistä tilaisuuksista. Terveyspalvelut Palautekanavia on useita; potilaan Haipro, perhevalmennuspalautteet Lyyti-järjestelmän kautta, asiakastyytyväisyyskyselyt, Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Lisäksi potilaalla on mahdollisuus antaa palautetta suorassa potilaskontaktissa, potilasasiamiehen välityksellä sekä

13 Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot Sivu 13 mahdollisuus antaa palautetta suorassa potilaskontaktissa, potilasasiamiehen välityksellä sekä muistutusten ja kanteluiden kautta. Kilpailut Nimikilpailu, logokilpailu jne. Some Sosiaalisen median kanavien (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr) kautta kuntalaiset voivat antaa palautetta ja osallistua keskusteluun muun muassa teatterilla, liikunnassa, nuorisopalveluissa, museoilla. Muu palaute Palautekirja ja/tai palauteseinä, verkkojulkaisuihin liittyvä palautteen ja lisätiedon antamismahdollisuus. Julkinen palaute ja arviointi on lähtökohta kaikessa toiminnassa. Kurssiarvioinnit Ruusut ja risut -laatikot erilaisissa tapahtumissa. Sanallinen palaute messuilla ym. Jyväskylän keskustelupalasta JyväskyläTori Julkinen keskustelupalsta kaupungin nettisivuilla Asiakasraadit Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasraati (varhaiskasvatuspalvelut) Nuorten aikuisten palvelukeskuksen asiakasraati Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasraati Vammaispalvelujen asiakasraati Vanhuspalveluiden asiakasraati Museopalvelujen asiakasraadit Eri palvelualueilla on ko. palvelua arvioivia ja kehittäviä säännöllisesti kokoontuvia asiakasraateja. Ko. palvelualue järjestää ja koordinoi. Vammais-, vanhus- ja veteraaniasiainneuvostot (myös kohdassa 3) Seuraavat kunnallista päätöksentekoa omilla sisältöalueillaan ja tuovat näkemyksensä esim. esitysten ja aloitteiden kautta. Kaupunginhallituksen edustaja mukana. Vanhempainyhdistykset ja vanhempainneuvosto (perusopetuspalvelut) Talokokoukset, tilojen kehittämisryhmät (nuorisopalvelut)

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Hyvinvointia Huhtasuolle. Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori

Hyvinvointia Huhtasuolle. Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori Hyvinvointia Huhtasuolle Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori 25.9.2014 26.9.2014 Lähtökohtana Hyvinvointikertomus (2011) antoi tavoitteet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Hyvinvointivastuun jakautuminen tulevassa sote -rakenteessa Asukkaat/asiakkaat Kunnat Yhteinen tietovaranto -asukkaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

Turun kaupunki. Ikäihmisten osallisuuden toimintamalli

Turun kaupunki. Ikäihmisten osallisuuden toimintamalli Turun kaupunki Ikäihmisten osallisuuden toimintamalli 1 Sisältö Osallisuus Turussa 3 Nykytilan kartoitus, tarpeet ja toiveet... 3 Osallisuuden toimintamalli... 5 Vaikuttajaryhmät... 5 Asiakasraadit...

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015)

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015) Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015) Vastausaika päättyy: 31.8.2015 Johdanto Johdanto Kaupunkistrategian mukaisesti rohkeasti aikaansa edellä olevassa Jyväskylässä asukkaat osallistuvat

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Järjestöfoorumi 11.3.2015 Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Ohjelma Avaus Harri Anttila Tulosalueiden alustukset Kehitysjohtaja Annaleena Rita Sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen Tekninen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Sisällys JOHDANTO... 3 Ohjelman rakenne... 3 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ... 4 1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen... 5

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan PANEELIKESKUSTELU Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan Kuntamarkkinat 11.9.2012 24.9.2013 Page 1 KESKUSTELIJAT Dekaani Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja Kansalaistoiminnankeskus Matara osallisuutta edistämässä

Jyväskylän kaupunki ja Kansalaistoiminnankeskus Matara osallisuutta edistämässä Jyväskylän kaupunki ja Kansalaistoiminnankeskus Matara osallisuutta edistämässä Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ kaupunkikehitys/ Kansalaistoiminnankeskus Matara jukka.laukkanen@jkl.fi 13.11.2014 17.11.2014

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kuntademokrativerkosto 24.11.2016 projektisuunnittelija Outi Nokkonen strategia- ja kehittämisyksikkö Tampereen kaupungin uusi toimintamalli Kuntalainen, yritys ja

Lisätiedot

Porin kaupungin HYVINVOINTIOHJELMA 2016-2025

Porin kaupungin HYVINVOINTIOHJELMA 2016-2025 Porin kaupungin HYVINVOINTIOHJELMA 2016-2025 KV 23.5.2016 1. MITÄ TARKOITTAA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Uuden kuntalain mukaisesti kunnan perustehtävät ovat asukkaiden hyvinvoinnin sekä elinympäristön ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuslain toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet 2013 ja 2014 Espoossa Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke Lähidemokratia -hanke Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Hankkeen kestoaika 1.10.2012 31.12.2013 Rahoitus / Peräpohjolan kehitys ry

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat. Mikko Nislin

Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat. Mikko Nislin Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat Mikko Nislin 5.6.2013 Kuntalaisten osallisuus Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman kuntansa päätöksiin, valintoihin ja palvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Johanna Seppälä Vuorovaikutuspäällikkö Helsingin kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia 23.11.2016 23.11.2016 2 Osallisuusmallin valmistelu

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallisuuden edistäminen edistäminen valtakunnallisesti

Osallisuuden edistäminen edistäminen valtakunnallisesti Osallisuuden edistäminen valtakunnallisesti 19.11.2014 1 Osallisuuden edistäminen Kaste-ohjelmassa Kaste-ohjelman ja sen toimeenpanon läpileikkaavina periaatteina ovat osallisuus ja asiakaslähtoisyys,

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille

Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille Ennakkotuloksia kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnissa nykyisellä valtuustokaudella kartoittavasta faktakyselystä 2015 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Palvelut asiakaslähtöiksi - Kärkihanke Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli LAPIN työpaja 27.9.2106 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Hankkeen tavoitteet Hankkeessa kehitetään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot