LUONNOS Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS 15.6.2015. Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma"

Transkriptio

1 LUONNOS Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

2 2 Sisällys JOHDANTO... 3 Ohjelman rakenne... 3 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen Kaupungin palveluihin liittyvä osallistuminen ja vaikuttaminen, vapaaehtois- ja vertaistoiminta Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon Viestintä osallistumisen ja vaikuttamisen tukena... 7 II. KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet Valmistelu ja päätöksenteko: Jyväskylän malli III ARVIOINTI JA SEURANTA Kannen piirros: Linda Saukko-Rauta, Avoimen osallisuustyöpajan visualisointia Osallistu ja vaikuta sivut netissä: Osallisuusohjelma:

3 3 JOHDANTO Osallisuus on mukana olemista, kuulumista johonkin ryhmään tai joukkoon. Osallisuus on osallistumista ja yhdessä tekemistä. Osallisuus on vaikuttamista yhteisiin asioihin. Osallisuus vahvistaa hyvinvointiamme. Tämä ohjelma on tehty yhteisvoimin. Kymmeniin työpajoihin ja keskusteluihin on osallistunut keväällä 2015 asukkaita, järjestöjä, kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Ryhmä, johon on kuulunut edustajat eri palvelualueilta, on vetänyt laatimisprosessia. Osallisuusohjelman tavoitteena on tuoda osallistumisen ja vaikuttamisen keinot jokaisen ulottuville sekä kannustaa käyttämään niitä. Toisena tavoitteena on käynnistää kaupunkiorganisaatiossa määrätietoisesti omien toimintatapojen ja toimintakulttuurin kehittäminen entistä avoimemmaksi. Kaupunkistrategian toimintaperiaatteiden avoin vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen käyttöönotto edellyttää avointa toimintakulttuuria. Osallisuusohjelma on konkreettinen työkalu strategian ja erityisesti sen yhden kärjen, aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat, toteuttamiseksi. Ohjelman rakenne Osallisuusohjelman ensimmäinen osa esittelee Jyväskylässä jo käytössä olevia sekä vuonna 2015 työpajoissa, keskusteluissa ja kyselyissä esiin nousseita ehdotuksia ja toiveita osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista ja kanavista. Toisessa osassa nykytila ja kehittämisehdotukset on muokattu neljän pääteeman alle kehittämistoimenpiteiksi, joihin Jyväskylän kaupunki sitoutuu. Lukua konkretisoidaan toimenpidetaulukolla syksyllä tehtävän toimialakierroksen sekä asukkailta saadun palautteen perusteella. Lukuun liitettävässä toimenpidetaulukossa esitetään toimenpiteet vastuunjakoineen ja käyttöönottoaikatauluineen. Aikajänne on vuodet Esimerkkinä tässä luvussa on päätöksentekoprosessia kuvaava malli, jota ohjelman valmistelijat ehdottavat käyttöönotettavaksi jo vuoden 2016 aikana. Kolmas osa keskittyy ohjelman seurantaan ja arviointiin. Osallisuusohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain vuoropuhelussa asukkaiden, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Samalla toimenpideohjelma päivitetään ja uudet kehittämistavoitteet asetetaan. Myös tämä luku tarkentuu syksyllä Tätä luonnosta siis vielä täydennetään kesä-elokuun aikana saatavan palautteen perusteella. Toivomme, että osallisuusohjelma palvelee kaikkia: asukkaita, eri toimijoita, kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä! Osallisuusohjelman valmisteluun osallistuneet toimialojen edustajat, koordinoijana Jukka Laukkanen

4 4 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMI- NEN JYVÄSKYLÄSSÄ Seuraavassa esitellään Jyväskylässä jo käytössä olevia sekä vuonna 2015 työpajoissa, keskusteluissa ja kyselyissä esiin nousseita ehdotuksia ja toiveita osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista ja kanavista. Asiat on ryhmitelty neljään kategoriaan: osallistumiseen ja vaikuttamiseen 1) asuinalueilla, 2) kaupungin palveluissa ja 3) päätöksenteossa sekä 4) osallistumista ja vaikuttamista tukevaan viestintään. 1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen Kylissä ja asuinalueilla on paljon vapaaehtoista yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Kaupunki mahdollistaa tätä eri tavoin. Vuoropuhelua asukkaiden kanssa käydään asuinalueilla muun muassa erilaisissa asukastilaisuuksissa. Hyvinvointia Huhtasuolle hankkeessa on kehitetty asukaslähtöistä ja laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia hyvinvoinnin edistämiseksi asuinalueella. Sitä levitetään myös muille asuinalueille. Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja Asukas- ja kuntalaistilaisuudet kaupungin palveluista, asukaskävelyt, kävelykierrokset Asukkaiden ottaminen mukaan suunnitteluun alkuvaiheessa (mm. Kankaan alueen ideointi, keskustan kehittämishankkeet) Asukas- ja kyläillat, teematapahtumat, osallistava yhteistyö- ja yhteisötaideprojektit Avoimet foorumit, esim. seurafoorumit, katu- ja puistofoorumit ja tulevaisuusfoorumit Vanhempainillat ja vanhempaintoimikunnat Sopimuksellinen ympäristön, viheralueiden ja lähimetsien hoito sekä leikkipuistojen, uimarantojen ja liikuntapaikkojen kunnossapito Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa Hankeyhteistyö, esim. Hyvinvointia Huhtasuolle ja Kunnossa Kaiken Ikää Kansalaistoimintakeskus Mataran, Sepänkeskuksen, asukastilojen ja kylätalojen toiminnan tukeminen Järjestöavustukset Kaupungin Osallistu ja vaikuta -nettisivut, sosiaalinen media Työpajoissa esiin nousseita kehittämisehdotuksia on koottu keltaisiin laatikoihin. Näiden kehittämisideoiden pohjalta on laadittu ohjelman kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet. Kehittämisehdotuksia Yhteydenpitoa asuinalueiden ja kylien asukkaiden kanssa kehitettävä Tarvitaan yhteyshenkilöitä kenttätyöhön, joiden kautta informaatio kulkee Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteys asuinalueidensa toimijoihin ja asukkaisiin Asukkaiden yhteydet päättäjiin paremmiksi Yleisötilaisuuksia ja tapaamisia enemmän, netissä toimimisen sijaan Luotsitoiminnan laajentaminen, esim. hyvinvointiluotsit Kylä- ja asuinaluesuunnitelmat paremmin huomioon kaupungin palveluiden suunnittelussa Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Vaikuttamiskoulutusta järjestöille ja asukkaille Kylätalojen toiminnan ja tilojen mahdollistaminen

5 5 1.2 Kaupungin palveluihin liittyvä osallistuminen ja vaikuttaminen, vapaaehtois- ja vertaistoiminta Kaupungin toimialoilla ja palveluyksiköissä on käytössään monenlaisia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ja käytäntöjä. Näitä käytetään mm. kyseisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä informaation jakamisessa eri kanavia myöten. Vapaaehtoistoimintaa koordinoi ja kehittää kaupungin vapaaehtoistoiminnankeskus Vapari. Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja Keskitetyt neuvonta- ja asiakaspalvelut (Jyväskylä-neuvonta, Palvelupiste Hannikainen, matkailuneuvonta, yhteispalvelupisteet, OIVA-keskus) Kirjastojen informaatiopalvelut Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteinen Osallisuuden polku Asiakaskyselyt, eharava-kyselyt Kyläselvitykset, kyläkyselyt, kaavakoulu pyöräilyseuran kanssa Asiakaspalautteet, epalaute-palvelut Verkko-oppimisympäristöt, esim. kouluissa ja museoissa Palvelualueiden keskustelut sosiaalisessa mediassa Yhteistyö yhdistysten kanssa (mm. foorumit, työryhmät, verkostot) Yhteistyön lisääminen kokemusasiantuntijoiden kanssa Oppilaskuntatoiminta, opistolaisyhdistykset ja vanhempainneuvostot Eri palvelualueiden asiakasraadit Vapaaehtoistoiminnankeskus VaPari: Vapaaehtoistoiminnan neuvonta ja ohjauspalvelut asukkaille, järjestöille ja kaupungin henkilöstölle, vertaisohjaajakoulutus Kulttuuri-, ympäristö- ja liikuntaluotsitoiminta Kehittämisehdotuksia Kaupunkiorganisaatioon yhteyshenkilöt, joiden kautta tavoitettavuus paranee Yksi selkeä kanava, jonka kautta asukkaan viesti saavuttaa oikean henkilön Kaupunginjohtajan kyselytunti, jossa paikannetaan kehitystä kaipaavia osa-alueita Hyvinvointikoordinaattorin avoimet toimintakatsaukset Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Työryhmiin asukasedustajat mukaan jo suunnitteluvaiheessa Palautteiden ja aloitteiden käsittely nopeammaksi ja hyödyntäminen tehokkaammaksi Aito järjestöt kaupunki kumppanuus 1.3 Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon Kaupungin päätöksenteko ja linjaukset perustuvat edustukselliseen demokratiaan ja päätöksentekojärjestelmään. Päätäntävaltaa käyttävät demokraattisesti vaaleilla valitut luottamushenkilöt. Edustuksellista demokratiaa täydentää suora osallistuminen ja vaikuttaminen. Suoran osallistumisen keinoin saadaan lisää tietoa asukkaiden tarpeista ja asukkaiden on mahdollista osallistua

6 6 päätösten valmisteluun aikaisempaa enemmän. Suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ja kanavia on kaupungin eri palvelualueilla otettu käyttöön lisääntyvässä määrin. Myös näitä on koottu seuraavaan taulukkoon. Päätöksentekoon liittyvät dokumentit, esim. esityslistat, pöytäkirjat sekä kokousten ennakko- ja päätöstiedotteet löytyvät kaupungin internet-sivuilta. Päätöksentekoon liittyvää tietoa välitetään myös palveluiden omissa informaatiokanavissa (nettisivut, mediatiedotteet, lehdet, uutiskirjeet, ilmoitustaulut, esitteet ja sosiaalinen media) sekä paikallismediassa. Taustatietoa tarjoavat myös kaupungin avoimet sähköiset palvelut, muun muassa karttapalvelu, sekä avoimen datan aineistot. Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä julkaistaan kaavoituskatsaukset määräajoin. Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja Avoin kaavatori palvelupiste Hannikaisessa Katu-, puisto- ja vihersuunnitelmat julkisesti nähtävillä 2 viikkoa Yleinen kuntalaispalaute ja pyydetyt lausunnot liittyen päätöksentekoon Erilaiset kyselyt liittyen suunnitteluun ja valmisteluun Otakantaa.fi, Lausuntopalvelu.fi Verkko-osallistuminen, mm. Päätökset palvelu kaupungin internetsivuilla Asukkaiden suorat yhteydenotot valtuutettuihin ja viranhaltijoihin Kuntalaisaloite Kuntalaisten kansalaisraati Eri palvelualueiden asiakasraadit Lasten parlamentti Jyväskylän nuorisovaltuusto Vanhus-, vammais- ja veteraaniasiain neuvostot Kehittämisehdotuksia Tiedon/tiedottamisen oikea-aikaisuus Faktat ja perustelut päätöksenteossa selkeästi esiin Vaikuttaminen aidosti ennen päätöksentekoa, ennakointi on tärkeää Vaikutusten ennakkoarviointimallin kehittäminen, kokoaa eri vaikutusten arvioinnit Järjestöt mukaan jo hankeidea- ja tarpeiden tunnistamisvaiheessa Päätösasiakirjat ja suunnitelmat helposti löydettäviksi Päätöksentekoprosessi näkyväksi Neuvostojen rooli selkeäksi ja yhteys päätöksentekoon vahvemmaksi Ehdotetaan maahanmuuttoneuvostoa perustettavaksi Valtuutetuista nimetään kummit kouluille (on ollut käytössä) Kuntalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua kehitettävä Kansalaiskeskusteluja nettiin, Vaikuttaja-chat Vaikuttajablogi valtuutetuille ja luottamushenkilöille, asukkaille kommentointimahdollisuus Nuortenideat.fi palvelun käyttöönottaminen

7 7 1.4 Viestintä osallistumisen ja vaikuttamisen tukena Osallistumista ja vaikuttamista tukeva kaupungin viestintä toimii julkisen keskustelun virittäjänä ja aktivoi asukkaita kaupungin toimintaan vaikuttavina osallistujina. Suunnitelmallinen viestintä palveluista, asioiden valmistelusta ja tehdyistä päätöksistä on kuntalaisviestinnän perusta. Viestintä tukee avointa keskustelukulttuuria sekä tiedon vaihtoa kaupungin ja asukkaiden välillä. Monipuolisesti eri viestintäkanavia hyödyntävä viestintä tukee sekä demokraattista päätöksentekoa että suoraa vaikuttamista. Yhdessä työstetyt asiat lisäävät kuntalaisten motivaatiota ja sitoutumista kaupungin asioihin. Viestinnän tehtävät osallistumisen ja vaikuttamisen tukena: 1. Kannustaa ihmisiä osallistumaan 2. Kertoo mitä ja missä tapahtuu, mistä ja keneltä saa tietoa kaupungin asioista 3. Muistuttaa kuntalaisia kertomaan toiveistaan ja kaupunkia suunnitelmista ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista riittävän aikaisin, sekä auttaa näiden viestinnässä 4. Panostaa vuorovaikutukseen, tukee avointa keskustelua sekä mielipiteiden vaihtoa 5. Kertoo kuinka asukkaat ovat vaikuttaneet palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistumista ja vaikuttamista tukevia viestinnän muotoja Alueiden, palvelujen, päätöksenteon, sekä osallistu ja vaikuta -internetsivut Mediatiedotteet palveluista ja päätöksenteosta Asiakastiedotteet palveluista Kaupungin sisäinen viestintä Sosiaalinen media Jyväskylän tiedotuslehti Esitteet ja painotuotteet Valtuustovideoinnit Otakantaa.fi, Lausuntopalvelu.fi Palvelujen sähköiset infokanavat ja ruudut Keskustelutilaisuudet Kehittämisen painopisteet Jatkossa oikeiden kanavien valinnalla ja aiempaa ennakoivammalla viestinnällä on entistä suurempi merkitys Viestinnän tulee tukea kaupungin henkilöstön valmiutta kertoa palveluista ja asioiden valmistelusta sekä osallistua keskusteluun aiempaa avoimemmin eri foorumeilla Asukkaiden huomioiminen tasavertaisena keskustelu- ja suunnittelukumppanina edellyttää sitä, että asukkailla on tietoa osallistumisen tavoista sekä siitä, kuinka osallistuminen on vaikuttanut lopputulokseen Sähköisten suorien palautekanavien kehittämisen ohella tulee koulutuksella panostaa kaupungin työntekijöiden henkilökohtaiseen osaamiseen huomata, ottaa vastaan, ohjata eteenpäin ja käsitellä saamaansa palautetta

8 8 II. KEHITTÄMISTOIMENPITEET Tähän kootut kehittämistoimenpiteet ovat yhteenveto ja tiivistys yhteisten työskentelyjen tuloksista. Toimenpiteet on jaettu neljään pääteemaan, joista jokainen sisältää 4 6 kehittämistoimenpidettä. Ohjelman valmistelua koordinoiva ryhmä yhdessä toimialojen ja palvelualueiden kanssa asettaa kehittämistoimenpiteille konkreettiset tavoitteet, vastuutahot, mittarit ja aikataulut elokuun 2015 aikana. Kaupunkiorganisaation toimialat ja konsernihallinto valitsevat näiden neljän pääteeman alla olevista tai itse esittämistään kehittämistoimenpiteistä elokuun 2015 aikana vähintään 2 3, jotka ottavat erityisesti omiksi kehittämisen kohteiksi ja omaan seurantaan. Toimenpiteet tehdään tavoitteen laajuudesta riippuen joko toimialan omana tai toimialojen yhteisenä työnä Kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet Vuoropuhelua asukkaiden ja kaupungin välillä on kehitettävä 1. Nimetään/resursoidaan kylien/asuinalueiden ja kaupungin välille yhteyshenkilöksi työntekijä, joka toimii myös kentällä 2. Nimetään osallisuusasioiden vastuuhenkilöt palvelualueille ja määritellään heidän tehtävänsä 3. Laitetaan kaupungin verkkosivuille selkeästi esille vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimet ja tehtävät 4. Järjestetään asuinalueilla asukastilaisuuksia ja kyläiltoja koordinoidusti ja huomioidaan asukkaiden esille nostamat asiat toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa 5. Asukkaiden ja toimijoiden aloitteet ja palautteet huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa aikaisempaa tehokkaammin (esimerkkinä Kulttuurikolmio-hanke) 6. Hyvinvointia Huhtasuolle toimintamallia levitetään asuinalueille Avointa toimintakulttuuria ja yhdessä tekemistä on kehitettävä 1. Avoin vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen yhteisiksi toimintaperiaatteiksi: uusi toimintakulttuuri osaksi omaa ja oman yksikön työtä 2. Järjestetään tarpeisiin vastaavaa henkilöstökoulutusta 3. Kannustetaan henkilöstöä kertomaan palveluista ja asioiden valmistelusta sekä osallistumaan keskusteluun eri foorumeilla 4. Luottamushenkilöille järjestetään perehdytystä/ koulutusta 5. Haetaan kokeilukulttuurin ja joukkoistamisen avulla uudenlaista toimintakulttuuria, jossa valta ja vastuu ovat enemmän asukkailla kuin viranhaltijoilla/ Kulttuurikolmio hanke, Hyvinvointia Huhtasuolle toimintamalli Osalliset on otettava mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon systemaattisesti 1. Osalliset otetaan mukaan (palvelujen) suunnitteluun ja valmisteluun varhaisessa vaiheessa 2. Avoin ja oikea-aikainen tiedotus 3. Asukasvaikuttamisen tulokset huomioidaan päätöksenteossa 4. Valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvä tieto ja asiakirjat ovat helposti saatavilla, avoimen datan ja joukkoistamisen mahdollisuudet huomioidaan valmistelussa 5. Valmistelijoiden koulutus/ koulutuksen päivitys 6. Neuvostojen ja asiakasraatien yhteys päätöksentekoon tarkennetaan, maahanmuuttajaneuvoston perustamista selvitetään Asukkaiden ja kansalaistoimijoiden kokoontumis- ja harrastustilat on otettava kehittämiskohteeksi 1. Asuinalueiden kokoontumistilavaihtoehdot ja niiden ylläpitovaihtoehdot selvitetään yhdessä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa tarvittaessa (kun paikalliset toimijat sitä esittävät) 2. Julkisten tilojen sekä asukas- ja kylätalojen toimintaa ja käyttämistä resurssiviisaasti kokeillaan ja kehitetään/ Kulttuurikolmio-hanke 3. Ollaan mukana asukkaiden ja yhdistysten kanssa kehittämässä asukas- ja kyläyhdistysten verkostoa/ asukas- ja kylätaloverkostoa 4. Yhdistystoimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä asukasaktiivisuuden edistämiseksi

9 9 2.2 Valmistelu ja päätöksenteko: Jyväskylän malli 2016 Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma korostaa avointa, vastuullista ja osallisuutta edistävää hallintoa. Tämän kehityksen mukaisesti viestintä ja osallistumiskäytännöt tulee integroida paremmin osaksi valmistelu- ja päätöksentekoprosessia. Aikaisempaa osallistavampi valmistelu tarkoittaa vanhojen rutiinien uudistamista sekä uusien yhteistyömuotojen hyväksymistä itsenäisen valmistelun ja edustuksellisen demokratian tueksi sekä tarkennuksia valmisteluaikatauluissa. Jatkossa heti asian valmistelun alkaessa valmistelija kutsuu toimialalla osallisuusasioista vastaavan sekä luottamuselimen viestinnästä vastaavan palaveriin, jossa käydään läpi valmisteltava asia ja aikataulu. He suunnittelevat yhdessä tarvittavat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä viestinnän toimenpiteet. Perusperiaate on, että valmisteluun sisältyy kaksi osallistumis- ja vaikuttamiskierrosta, joista ensimmäinen tukee enemmän valmistelua ja toinen päätöksentekoa. Valmisteluaikataulun tulee mahdollistaa mallin mukainen osallistuminen ja siitä tiedottaminen. Suunnitellut osallistumistavat sekä perustiedot valmisteltavasta asiasta viestitään heti prosessin ensimmäisessä vaiheessa. 1) Asian valmistelu alkaa - Valmistelija kutsuu toimialalla osallisuusasioista vastaavan henkilön sekä toimialan viestintäpäällikön palaveriin, jossa käydään läpi valmisteltava asia ja sen vaatima valmisteluaikataulu - Sovitaan valmisteluprosessin juoksutuksesta, tehdään osallistumisen suunnitelma sekä viestintäsuunnitelma - Avataan asialle sivut nettiin: kaupungin omat ja otakantaa.fi, joilla kerrotaan prosessin perustiedot, eteneminen ja suunnitellut osallistumis- ja palautemahdollisuudet - Tiedotetaan mediatiedotteella ja tarpeen mukaan kohdennetusti aikataulusta, osallistumisen muodoista sekä siitä kuka valmistelee ja mistä saa lisätietoja 2) Ensimmäinen osallistumis- ja palautekierros tukee valmistelua - Valmistelun tueksi ja materiaalin keräämiseksi järjestetään tapauskohtaisesti muun muassa asukastilaisuuksia, kyselyjä, kartoituksia, työpajoja - Materiaalia kootaan ja julkaistaan asian hankesivulla - Tiedotetaan osallistumismahdollisuuksista ja siitä millaisia asioita on noussut esiin 3) Asia luottamuselimen iltakoulussa tai vastaavassa, ei vielä päätösasiana - Tiedotetaan keskeinen sisältö, linkit käsiteltyyn materiaaliin heti iltakoulun jälkeen - Kerrotaan ajankohtaiset osallistumismahdollisuudet 4) Toinen osallistumis- ja palautekierros tukee päätöksentekoa - Palautteenkeruu ja viralliset lausunnot tehdyn suunnitelman mukaan - Foorumit ja niiden videoinnit, otakantaa.fi, lausuntopalvelu.fi, jne. tapauskohtaisesti - Yhteenveto palautteesta julkaistaan hankesivulla 5) Päätösesitys julkaistaan - Tiedotetaan esityksestä, kerrotaan kuinka siihen on päädytty ja kuinka osallistuminen ja palaute ovat vaikuttaneet valmisteluun sekä se, missä ja milloin asiaa käsitellään 6) Toimielimen käsittely, valmisteltu asia päätöksenteossa - Normaali päätöstiedottaminen 7) Osallisuuden arviointi - kuinka prosessi onnistui, kuinka sitä voidaan edelleen kehittää

10 10 III ARVIOINTI JA SEURANTA Osallisuusohjelman kehittämistoimenpiteistä vastaavat kaupungin eri toimialat osana omaa toimintaansa. Jokaiselle kehittämistoimenpiteelle asetetaan mittari sekä tavoitteet vuodelle 2016 ja Palvelualueilla osallisuusasioilla on omat vastuuhenkilöt, joiden vastuulla on seurata toimenpiteiden toteutumista. Osallistu ja vaikuta sivustolle tulee jatkuva osallisuusohjelman seuranta- ja palautteenantomahdollisuus asukkaille. Osallisuusohjelma arvioidaan ja päivitetään kerran vuodessa. Tällöin järjestetään myös avoin työpaja asukkaille ja sidosryhmille. Päivitetyn ohjelman vahvistaa kaupunginhallitus.

11 11 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Ohjelmassa kerrotaan Jyväskylän kaupungissa käytössä olevista osallisuuden ja vaikuttamisen muodoista sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämistavoitteista, toimenpiteistä ja seurannasta. Ohjelma päivitetään kerran vuodessa. Osallisuusohjelmaa valmistelleen ryhmän jäsenet (2015): Laukkanen Jukka, erikoissuunnittelija, ryhmän vetäjä, p Haapajoki Päivi, erikoissuunnittelija, p Karimäki Ari, palvelujohtaja, p Kinnunen Seija, aikuissosiaalityön projektikoordinaattori, p Koivisto Päivi, päiväkodin johtaja, p Laukkarinen Antti, viestintäpäällikkö, p Melville Pirkko, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p Pehkonen Kirsti, verkkotiedottaja, p Pykälämäki Salla, erikoissuunnittelija, p Räty Tanja, osallisuuskasvatuskoordinaattori, p Solankallio-Vahteri Tytti, hyvinvointikoordinaattori, p Teivaistenaho Reijo, kaavoitusarkkitehti, p Tuosa Pirjo, strategia ja kehittämispäällikkö, p Vallinkoski Mervi, maisema-arkkitehti, p Osallistu ja vaikuta sivut netissä: Osallisuusohjelma:

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Sisällys JOHDANTO... 3 Ohjelman rakenne... 3 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ... 4 1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen... 5

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015)

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015) Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015) Vastausaika päättyy: 31.8.2015 Johdanto Johdanto Kaupunkistrategian mukaisesti rohkeasti aikaansa edellä olevassa Jyväskylässä asukkaat osallistuvat

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille

Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille Ennakkotuloksia kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnissa nykyisellä valtuustokaudella kartoittavasta faktakyselystä 2015 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kuntademokrativerkosto 24.11.2016 projektisuunnittelija Outi Nokkonen strategia- ja kehittämisyksikkö Tampereen kaupungin uusi toimintamalli Kuntalainen, yritys ja

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke Lähidemokratia -hanke Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Hankkeen kestoaika 1.10.2012 31.12.2013 Rahoitus / Peräpohjolan kehitys ry

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Hyvinvointivastuun jakautuminen tulevassa sote -rakenteessa Asukkaat/asiakkaat Kunnat Yhteinen tietovaranto -asukkaiden

Lisätiedot

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Johanna Seppälä Vuorovaikutuspäällikkö Helsingin kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia 23.11.2016 23.11.2016 2 Osallisuusmallin valmistelu

Lisätiedot

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Järjestöfoorumi 11.3.2015 Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Ohjelma Avaus Harri Anttila Tulosalueiden alustukset Kehitysjohtaja Annaleena Rita Sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen Tekninen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat. Mikko Nislin

Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat. Mikko Nislin Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat Mikko Nislin 5.6.2013 Kuntalaisten osallisuus Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman kuntansa päätöksiin, valintoihin ja palvelujen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kaupunginvaltuuston seminaari 6.6.2016 Kari Hakari kehittämisjohtaja Lähtökohtana kuntalaisen ja kunnan roolin muutos Kuntalaisen rooli Kumppani Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän esitykset kuntayhteistyön tiivistämisestä 29.9.2014 28.11.2014 Page 1 Työryhmän esitykset 1. Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN KAUPUNKI : KOKO LIIPOLA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Koulutuksellinen tasa-arvo hanke (rahoitus OKM) HELSINGIN YLIOPISTO / PALMENIA : ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Osallisuus ja vaikuttaminen Lapin sote-uudistuksessa (LSHP:n alueen kuntien tuotantoalueen valmistelu)

Osallisuus ja vaikuttaminen Lapin sote-uudistuksessa (LSHP:n alueen kuntien tuotantoalueen valmistelu) Työpaperi, 11.8.2015 Osallisuus ja vaikuttaminen Lapin sote-uudistuksessa (LSHP:n alueen kuntien tuotantoalueen valmistelu) Tuulikki Louet-Lehtoniemi & Kristiina Strandman 11.8.2015 Pohjoinen SOTE ja tuottamisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan PANEELIKESKUSTELU Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan Kuntamarkkinat 11.9.2012 24.9.2013 Page 1 KESKUSTELIJAT Dekaani Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

5.5.2014 / Kaija Manninen, hallintopäällikkö

5.5.2014 / Kaija Manninen, hallintopäällikkö 1 Hollolan kunta 5.5.2014 / Kaija Manninen, hallintopäällikkö Avoin hallinto Taulukkoon on listattu, mitä hyviä käytäntöjä Hollolan kunnassa ja toimialoilla jo on avoimen hallinnon edistämisessä kullakin

Lisätiedot

Turun kaupunki. Ikäihmisten osallisuuden toimintamalli

Turun kaupunki. Ikäihmisten osallisuuden toimintamalli Turun kaupunki Ikäihmisten osallisuuden toimintamalli 1 Sisältö Osallisuus Turussa 3 Nykytilan kartoitus, tarpeet ja toiveet... 3 Osallisuuden toimintamalli... 5 Vaikuttajaryhmät... 5 Asiakasraadit...

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Asiakasosallisuus. Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila

Asiakasosallisuus. Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila Asiakasosallisuus Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila 21.9.2016 Asiakasosallisuus Omahoitopalvelut ODA - tiennäyttäjänä Omahoitopalvelut - ODA Asiakas asukas kumppanina Palvelut kohdentuvat paremmin

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun Vs. ylihoitaja, projektopäällikkö Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Välittäjä 2013:n Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015 Oikeusministeriön Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Vaalilain, puoluelain ja kielilain

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 22.2.2013 Kaupunkikehitys: Strategia, rakenteet ja kehittäminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus, vastuullisuus Perustajina 8 valtiota, nyt 63 Suomi hyväksyttiin

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Uusi kuntalaki demokratian ja osallistumisen näkökulmasta - miten verkostotyöllä on voitu vaikuttaa lainvalmisteluun?

Uusi kuntalaki demokratian ja osallistumisen näkökulmasta - miten verkostotyöllä on voitu vaikuttaa lainvalmisteluun? Uusi kuntalaki demokratian ja osallistumisen näkökulmasta - miten verkostotyöllä on voitu vaikuttaa lainvalmisteluun? Neuvotteleva virkamies, HT Inga Nyholm Valtiovarainministeriö Säädösvalmistelun kehittäminen

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot