LUONNOS Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS 15.6.2015. Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma"

Transkriptio

1 LUONNOS Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

2 2 Sisällys JOHDANTO... 3 Ohjelman rakenne... 3 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen Kaupungin palveluihin liittyvä osallistuminen ja vaikuttaminen, vapaaehtois- ja vertaistoiminta Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon Viestintä osallistumisen ja vaikuttamisen tukena... 7 II. KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet Valmistelu ja päätöksenteko: Jyväskylän malli III ARVIOINTI JA SEURANTA Kannen piirros: Linda Saukko-Rauta, Avoimen osallisuustyöpajan visualisointia Osallistu ja vaikuta sivut netissä: Osallisuusohjelma:

3 3 JOHDANTO Osallisuus on mukana olemista, kuulumista johonkin ryhmään tai joukkoon. Osallisuus on osallistumista ja yhdessä tekemistä. Osallisuus on vaikuttamista yhteisiin asioihin. Osallisuus vahvistaa hyvinvointiamme. Tämä ohjelma on tehty yhteisvoimin. Kymmeniin työpajoihin ja keskusteluihin on osallistunut keväällä 2015 asukkaita, järjestöjä, kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Ryhmä, johon on kuulunut edustajat eri palvelualueilta, on vetänyt laatimisprosessia. Osallisuusohjelman tavoitteena on tuoda osallistumisen ja vaikuttamisen keinot jokaisen ulottuville sekä kannustaa käyttämään niitä. Toisena tavoitteena on käynnistää kaupunkiorganisaatiossa määrätietoisesti omien toimintatapojen ja toimintakulttuurin kehittäminen entistä avoimemmaksi. Kaupunkistrategian toimintaperiaatteiden avoin vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen käyttöönotto edellyttää avointa toimintakulttuuria. Osallisuusohjelma on konkreettinen työkalu strategian ja erityisesti sen yhden kärjen, aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat, toteuttamiseksi. Ohjelman rakenne Osallisuusohjelman ensimmäinen osa esittelee Jyväskylässä jo käytössä olevia sekä vuonna 2015 työpajoissa, keskusteluissa ja kyselyissä esiin nousseita ehdotuksia ja toiveita osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista ja kanavista. Toisessa osassa nykytila ja kehittämisehdotukset on muokattu neljän pääteeman alle kehittämistoimenpiteiksi, joihin Jyväskylän kaupunki sitoutuu. Lukua konkretisoidaan toimenpidetaulukolla syksyllä tehtävän toimialakierroksen sekä asukkailta saadun palautteen perusteella. Lukuun liitettävässä toimenpidetaulukossa esitetään toimenpiteet vastuunjakoineen ja käyttöönottoaikatauluineen. Aikajänne on vuodet Esimerkkinä tässä luvussa on päätöksentekoprosessia kuvaava malli, jota ohjelman valmistelijat ehdottavat käyttöönotettavaksi jo vuoden 2016 aikana. Kolmas osa keskittyy ohjelman seurantaan ja arviointiin. Osallisuusohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain vuoropuhelussa asukkaiden, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Samalla toimenpideohjelma päivitetään ja uudet kehittämistavoitteet asetetaan. Myös tämä luku tarkentuu syksyllä Tätä luonnosta siis vielä täydennetään kesä-elokuun aikana saatavan palautteen perusteella. Toivomme, että osallisuusohjelma palvelee kaikkia: asukkaita, eri toimijoita, kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä! Osallisuusohjelman valmisteluun osallistuneet toimialojen edustajat, koordinoijana Jukka Laukkanen

4 4 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMI- NEN JYVÄSKYLÄSSÄ Seuraavassa esitellään Jyväskylässä jo käytössä olevia sekä vuonna 2015 työpajoissa, keskusteluissa ja kyselyissä esiin nousseita ehdotuksia ja toiveita osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista ja kanavista. Asiat on ryhmitelty neljään kategoriaan: osallistumiseen ja vaikuttamiseen 1) asuinalueilla, 2) kaupungin palveluissa ja 3) päätöksenteossa sekä 4) osallistumista ja vaikuttamista tukevaan viestintään. 1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen Kylissä ja asuinalueilla on paljon vapaaehtoista yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Kaupunki mahdollistaa tätä eri tavoin. Vuoropuhelua asukkaiden kanssa käydään asuinalueilla muun muassa erilaisissa asukastilaisuuksissa. Hyvinvointia Huhtasuolle hankkeessa on kehitetty asukaslähtöistä ja laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia hyvinvoinnin edistämiseksi asuinalueella. Sitä levitetään myös muille asuinalueille. Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja Asukas- ja kuntalaistilaisuudet kaupungin palveluista, asukaskävelyt, kävelykierrokset Asukkaiden ottaminen mukaan suunnitteluun alkuvaiheessa (mm. Kankaan alueen ideointi, keskustan kehittämishankkeet) Asukas- ja kyläillat, teematapahtumat, osallistava yhteistyö- ja yhteisötaideprojektit Avoimet foorumit, esim. seurafoorumit, katu- ja puistofoorumit ja tulevaisuusfoorumit Vanhempainillat ja vanhempaintoimikunnat Sopimuksellinen ympäristön, viheralueiden ja lähimetsien hoito sekä leikkipuistojen, uimarantojen ja liikuntapaikkojen kunnossapito Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa Hankeyhteistyö, esim. Hyvinvointia Huhtasuolle ja Kunnossa Kaiken Ikää Kansalaistoimintakeskus Mataran, Sepänkeskuksen, asukastilojen ja kylätalojen toiminnan tukeminen Järjestöavustukset Kaupungin Osallistu ja vaikuta -nettisivut, sosiaalinen media Työpajoissa esiin nousseita kehittämisehdotuksia on koottu keltaisiin laatikoihin. Näiden kehittämisideoiden pohjalta on laadittu ohjelman kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet. Kehittämisehdotuksia Yhteydenpitoa asuinalueiden ja kylien asukkaiden kanssa kehitettävä Tarvitaan yhteyshenkilöitä kenttätyöhön, joiden kautta informaatio kulkee Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteys asuinalueidensa toimijoihin ja asukkaisiin Asukkaiden yhteydet päättäjiin paremmiksi Yleisötilaisuuksia ja tapaamisia enemmän, netissä toimimisen sijaan Luotsitoiminnan laajentaminen, esim. hyvinvointiluotsit Kylä- ja asuinaluesuunnitelmat paremmin huomioon kaupungin palveluiden suunnittelussa Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Vaikuttamiskoulutusta järjestöille ja asukkaille Kylätalojen toiminnan ja tilojen mahdollistaminen

5 5 1.2 Kaupungin palveluihin liittyvä osallistuminen ja vaikuttaminen, vapaaehtois- ja vertaistoiminta Kaupungin toimialoilla ja palveluyksiköissä on käytössään monenlaisia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ja käytäntöjä. Näitä käytetään mm. kyseisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä informaation jakamisessa eri kanavia myöten. Vapaaehtoistoimintaa koordinoi ja kehittää kaupungin vapaaehtoistoiminnankeskus Vapari. Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja Keskitetyt neuvonta- ja asiakaspalvelut (Jyväskylä-neuvonta, Palvelupiste Hannikainen, matkailuneuvonta, yhteispalvelupisteet, OIVA-keskus) Kirjastojen informaatiopalvelut Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteinen Osallisuuden polku Asiakaskyselyt, eharava-kyselyt Kyläselvitykset, kyläkyselyt, kaavakoulu pyöräilyseuran kanssa Asiakaspalautteet, epalaute-palvelut Verkko-oppimisympäristöt, esim. kouluissa ja museoissa Palvelualueiden keskustelut sosiaalisessa mediassa Yhteistyö yhdistysten kanssa (mm. foorumit, työryhmät, verkostot) Yhteistyön lisääminen kokemusasiantuntijoiden kanssa Oppilaskuntatoiminta, opistolaisyhdistykset ja vanhempainneuvostot Eri palvelualueiden asiakasraadit Vapaaehtoistoiminnankeskus VaPari: Vapaaehtoistoiminnan neuvonta ja ohjauspalvelut asukkaille, järjestöille ja kaupungin henkilöstölle, vertaisohjaajakoulutus Kulttuuri-, ympäristö- ja liikuntaluotsitoiminta Kehittämisehdotuksia Kaupunkiorganisaatioon yhteyshenkilöt, joiden kautta tavoitettavuus paranee Yksi selkeä kanava, jonka kautta asukkaan viesti saavuttaa oikean henkilön Kaupunginjohtajan kyselytunti, jossa paikannetaan kehitystä kaipaavia osa-alueita Hyvinvointikoordinaattorin avoimet toimintakatsaukset Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Työryhmiin asukasedustajat mukaan jo suunnitteluvaiheessa Palautteiden ja aloitteiden käsittely nopeammaksi ja hyödyntäminen tehokkaammaksi Aito järjestöt kaupunki kumppanuus 1.3 Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon Kaupungin päätöksenteko ja linjaukset perustuvat edustukselliseen demokratiaan ja päätöksentekojärjestelmään. Päätäntävaltaa käyttävät demokraattisesti vaaleilla valitut luottamushenkilöt. Edustuksellista demokratiaa täydentää suora osallistuminen ja vaikuttaminen. Suoran osallistumisen keinoin saadaan lisää tietoa asukkaiden tarpeista ja asukkaiden on mahdollista osallistua

6 6 päätösten valmisteluun aikaisempaa enemmän. Suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ja kanavia on kaupungin eri palvelualueilla otettu käyttöön lisääntyvässä määrin. Myös näitä on koottu seuraavaan taulukkoon. Päätöksentekoon liittyvät dokumentit, esim. esityslistat, pöytäkirjat sekä kokousten ennakko- ja päätöstiedotteet löytyvät kaupungin internet-sivuilta. Päätöksentekoon liittyvää tietoa välitetään myös palveluiden omissa informaatiokanavissa (nettisivut, mediatiedotteet, lehdet, uutiskirjeet, ilmoitustaulut, esitteet ja sosiaalinen media) sekä paikallismediassa. Taustatietoa tarjoavat myös kaupungin avoimet sähköiset palvelut, muun muassa karttapalvelu, sekä avoimen datan aineistot. Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä julkaistaan kaavoituskatsaukset määräajoin. Osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja Avoin kaavatori palvelupiste Hannikaisessa Katu-, puisto- ja vihersuunnitelmat julkisesti nähtävillä 2 viikkoa Yleinen kuntalaispalaute ja pyydetyt lausunnot liittyen päätöksentekoon Erilaiset kyselyt liittyen suunnitteluun ja valmisteluun Otakantaa.fi, Lausuntopalvelu.fi Verkko-osallistuminen, mm. Päätökset palvelu kaupungin internetsivuilla Asukkaiden suorat yhteydenotot valtuutettuihin ja viranhaltijoihin Kuntalaisaloite Kuntalaisten kansalaisraati Eri palvelualueiden asiakasraadit Lasten parlamentti Jyväskylän nuorisovaltuusto Vanhus-, vammais- ja veteraaniasiain neuvostot Kehittämisehdotuksia Tiedon/tiedottamisen oikea-aikaisuus Faktat ja perustelut päätöksenteossa selkeästi esiin Vaikuttaminen aidosti ennen päätöksentekoa, ennakointi on tärkeää Vaikutusten ennakkoarviointimallin kehittäminen, kokoaa eri vaikutusten arvioinnit Järjestöt mukaan jo hankeidea- ja tarpeiden tunnistamisvaiheessa Päätösasiakirjat ja suunnitelmat helposti löydettäviksi Päätöksentekoprosessi näkyväksi Neuvostojen rooli selkeäksi ja yhteys päätöksentekoon vahvemmaksi Ehdotetaan maahanmuuttoneuvostoa perustettavaksi Valtuutetuista nimetään kummit kouluille (on ollut käytössä) Kuntalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua kehitettävä Kansalaiskeskusteluja nettiin, Vaikuttaja-chat Vaikuttajablogi valtuutetuille ja luottamushenkilöille, asukkaille kommentointimahdollisuus Nuortenideat.fi palvelun käyttöönottaminen

7 7 1.4 Viestintä osallistumisen ja vaikuttamisen tukena Osallistumista ja vaikuttamista tukeva kaupungin viestintä toimii julkisen keskustelun virittäjänä ja aktivoi asukkaita kaupungin toimintaan vaikuttavina osallistujina. Suunnitelmallinen viestintä palveluista, asioiden valmistelusta ja tehdyistä päätöksistä on kuntalaisviestinnän perusta. Viestintä tukee avointa keskustelukulttuuria sekä tiedon vaihtoa kaupungin ja asukkaiden välillä. Monipuolisesti eri viestintäkanavia hyödyntävä viestintä tukee sekä demokraattista päätöksentekoa että suoraa vaikuttamista. Yhdessä työstetyt asiat lisäävät kuntalaisten motivaatiota ja sitoutumista kaupungin asioihin. Viestinnän tehtävät osallistumisen ja vaikuttamisen tukena: 1. Kannustaa ihmisiä osallistumaan 2. Kertoo mitä ja missä tapahtuu, mistä ja keneltä saa tietoa kaupungin asioista 3. Muistuttaa kuntalaisia kertomaan toiveistaan ja kaupunkia suunnitelmista ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista riittävän aikaisin, sekä auttaa näiden viestinnässä 4. Panostaa vuorovaikutukseen, tukee avointa keskustelua sekä mielipiteiden vaihtoa 5. Kertoo kuinka asukkaat ovat vaikuttaneet palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistumista ja vaikuttamista tukevia viestinnän muotoja Alueiden, palvelujen, päätöksenteon, sekä osallistu ja vaikuta -internetsivut Mediatiedotteet palveluista ja päätöksenteosta Asiakastiedotteet palveluista Kaupungin sisäinen viestintä Sosiaalinen media Jyväskylän tiedotuslehti Esitteet ja painotuotteet Valtuustovideoinnit Otakantaa.fi, Lausuntopalvelu.fi Palvelujen sähköiset infokanavat ja ruudut Keskustelutilaisuudet Kehittämisen painopisteet Jatkossa oikeiden kanavien valinnalla ja aiempaa ennakoivammalla viestinnällä on entistä suurempi merkitys Viestinnän tulee tukea kaupungin henkilöstön valmiutta kertoa palveluista ja asioiden valmistelusta sekä osallistua keskusteluun aiempaa avoimemmin eri foorumeilla Asukkaiden huomioiminen tasavertaisena keskustelu- ja suunnittelukumppanina edellyttää sitä, että asukkailla on tietoa osallistumisen tavoista sekä siitä, kuinka osallistuminen on vaikuttanut lopputulokseen Sähköisten suorien palautekanavien kehittämisen ohella tulee koulutuksella panostaa kaupungin työntekijöiden henkilökohtaiseen osaamiseen huomata, ottaa vastaan, ohjata eteenpäin ja käsitellä saamaansa palautetta

8 8 II. KEHITTÄMISTOIMENPITEET Tähän kootut kehittämistoimenpiteet ovat yhteenveto ja tiivistys yhteisten työskentelyjen tuloksista. Toimenpiteet on jaettu neljään pääteemaan, joista jokainen sisältää 4 6 kehittämistoimenpidettä. Ohjelman valmistelua koordinoiva ryhmä yhdessä toimialojen ja palvelualueiden kanssa asettaa kehittämistoimenpiteille konkreettiset tavoitteet, vastuutahot, mittarit ja aikataulut elokuun 2015 aikana. Kaupunkiorganisaation toimialat ja konsernihallinto valitsevat näiden neljän pääteeman alla olevista tai itse esittämistään kehittämistoimenpiteistä elokuun 2015 aikana vähintään 2 3, jotka ottavat erityisesti omiksi kehittämisen kohteiksi ja omaan seurantaan. Toimenpiteet tehdään tavoitteen laajuudesta riippuen joko toimialan omana tai toimialojen yhteisenä työnä Kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet Vuoropuhelua asukkaiden ja kaupungin välillä on kehitettävä 1. Nimetään/resursoidaan kylien/asuinalueiden ja kaupungin välille yhteyshenkilöksi työntekijä, joka toimii myös kentällä 2. Nimetään osallisuusasioiden vastuuhenkilöt palvelualueille ja määritellään heidän tehtävänsä 3. Laitetaan kaupungin verkkosivuille selkeästi esille vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimet ja tehtävät 4. Järjestetään asuinalueilla asukastilaisuuksia ja kyläiltoja koordinoidusti ja huomioidaan asukkaiden esille nostamat asiat toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa 5. Asukkaiden ja toimijoiden aloitteet ja palautteet huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa aikaisempaa tehokkaammin (esimerkkinä Kulttuurikolmio-hanke) 6. Hyvinvointia Huhtasuolle toimintamallia levitetään asuinalueille Avointa toimintakulttuuria ja yhdessä tekemistä on kehitettävä 1. Avoin vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen yhteisiksi toimintaperiaatteiksi: uusi toimintakulttuuri osaksi omaa ja oman yksikön työtä 2. Järjestetään tarpeisiin vastaavaa henkilöstökoulutusta 3. Kannustetaan henkilöstöä kertomaan palveluista ja asioiden valmistelusta sekä osallistumaan keskusteluun eri foorumeilla 4. Luottamushenkilöille järjestetään perehdytystä/ koulutusta 5. Haetaan kokeilukulttuurin ja joukkoistamisen avulla uudenlaista toimintakulttuuria, jossa valta ja vastuu ovat enemmän asukkailla kuin viranhaltijoilla/ Kulttuurikolmio hanke, Hyvinvointia Huhtasuolle toimintamalli Osalliset on otettava mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon systemaattisesti 1. Osalliset otetaan mukaan (palvelujen) suunnitteluun ja valmisteluun varhaisessa vaiheessa 2. Avoin ja oikea-aikainen tiedotus 3. Asukasvaikuttamisen tulokset huomioidaan päätöksenteossa 4. Valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvä tieto ja asiakirjat ovat helposti saatavilla, avoimen datan ja joukkoistamisen mahdollisuudet huomioidaan valmistelussa 5. Valmistelijoiden koulutus/ koulutuksen päivitys 6. Neuvostojen ja asiakasraatien yhteys päätöksentekoon tarkennetaan, maahanmuuttajaneuvoston perustamista selvitetään Asukkaiden ja kansalaistoimijoiden kokoontumis- ja harrastustilat on otettava kehittämiskohteeksi 1. Asuinalueiden kokoontumistilavaihtoehdot ja niiden ylläpitovaihtoehdot selvitetään yhdessä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa tarvittaessa (kun paikalliset toimijat sitä esittävät) 2. Julkisten tilojen sekä asukas- ja kylätalojen toimintaa ja käyttämistä resurssiviisaasti kokeillaan ja kehitetään/ Kulttuurikolmio-hanke 3. Ollaan mukana asukkaiden ja yhdistysten kanssa kehittämässä asukas- ja kyläyhdistysten verkostoa/ asukas- ja kylätaloverkostoa 4. Yhdistystoimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä asukasaktiivisuuden edistämiseksi

9 9 2.2 Valmistelu ja päätöksenteko: Jyväskylän malli 2016 Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma korostaa avointa, vastuullista ja osallisuutta edistävää hallintoa. Tämän kehityksen mukaisesti viestintä ja osallistumiskäytännöt tulee integroida paremmin osaksi valmistelu- ja päätöksentekoprosessia. Aikaisempaa osallistavampi valmistelu tarkoittaa vanhojen rutiinien uudistamista sekä uusien yhteistyömuotojen hyväksymistä itsenäisen valmistelun ja edustuksellisen demokratian tueksi sekä tarkennuksia valmisteluaikatauluissa. Jatkossa heti asian valmistelun alkaessa valmistelija kutsuu toimialalla osallisuusasioista vastaavan sekä luottamuselimen viestinnästä vastaavan palaveriin, jossa käydään läpi valmisteltava asia ja aikataulu. He suunnittelevat yhdessä tarvittavat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä viestinnän toimenpiteet. Perusperiaate on, että valmisteluun sisältyy kaksi osallistumis- ja vaikuttamiskierrosta, joista ensimmäinen tukee enemmän valmistelua ja toinen päätöksentekoa. Valmisteluaikataulun tulee mahdollistaa mallin mukainen osallistuminen ja siitä tiedottaminen. Suunnitellut osallistumistavat sekä perustiedot valmisteltavasta asiasta viestitään heti prosessin ensimmäisessä vaiheessa. 1) Asian valmistelu alkaa - Valmistelija kutsuu toimialalla osallisuusasioista vastaavan henkilön sekä toimialan viestintäpäällikön palaveriin, jossa käydään läpi valmisteltava asia ja sen vaatima valmisteluaikataulu - Sovitaan valmisteluprosessin juoksutuksesta, tehdään osallistumisen suunnitelma sekä viestintäsuunnitelma - Avataan asialle sivut nettiin: kaupungin omat ja otakantaa.fi, joilla kerrotaan prosessin perustiedot, eteneminen ja suunnitellut osallistumis- ja palautemahdollisuudet - Tiedotetaan mediatiedotteella ja tarpeen mukaan kohdennetusti aikataulusta, osallistumisen muodoista sekä siitä kuka valmistelee ja mistä saa lisätietoja 2) Ensimmäinen osallistumis- ja palautekierros tukee valmistelua - Valmistelun tueksi ja materiaalin keräämiseksi järjestetään tapauskohtaisesti muun muassa asukastilaisuuksia, kyselyjä, kartoituksia, työpajoja - Materiaalia kootaan ja julkaistaan asian hankesivulla - Tiedotetaan osallistumismahdollisuuksista ja siitä millaisia asioita on noussut esiin 3) Asia luottamuselimen iltakoulussa tai vastaavassa, ei vielä päätösasiana - Tiedotetaan keskeinen sisältö, linkit käsiteltyyn materiaaliin heti iltakoulun jälkeen - Kerrotaan ajankohtaiset osallistumismahdollisuudet 4) Toinen osallistumis- ja palautekierros tukee päätöksentekoa - Palautteenkeruu ja viralliset lausunnot tehdyn suunnitelman mukaan - Foorumit ja niiden videoinnit, otakantaa.fi, lausuntopalvelu.fi, jne. tapauskohtaisesti - Yhteenveto palautteesta julkaistaan hankesivulla 5) Päätösesitys julkaistaan - Tiedotetaan esityksestä, kerrotaan kuinka siihen on päädytty ja kuinka osallistuminen ja palaute ovat vaikuttaneet valmisteluun sekä se, missä ja milloin asiaa käsitellään 6) Toimielimen käsittely, valmisteltu asia päätöksenteossa - Normaali päätöstiedottaminen 7) Osallisuuden arviointi - kuinka prosessi onnistui, kuinka sitä voidaan edelleen kehittää

10 10 III ARVIOINTI JA SEURANTA Osallisuusohjelman kehittämistoimenpiteistä vastaavat kaupungin eri toimialat osana omaa toimintaansa. Jokaiselle kehittämistoimenpiteelle asetetaan mittari sekä tavoitteet vuodelle 2016 ja Palvelualueilla osallisuusasioilla on omat vastuuhenkilöt, joiden vastuulla on seurata toimenpiteiden toteutumista. Osallistu ja vaikuta sivustolle tulee jatkuva osallisuusohjelman seuranta- ja palautteenantomahdollisuus asukkaille. Osallisuusohjelma arvioidaan ja päivitetään kerran vuodessa. Tällöin järjestetään myös avoin työpaja asukkaille ja sidosryhmille. Päivitetyn ohjelman vahvistaa kaupunginhallitus.

11 11 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Ohjelmassa kerrotaan Jyväskylän kaupungissa käytössä olevista osallisuuden ja vaikuttamisen muodoista sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämistavoitteista, toimenpiteistä ja seurannasta. Ohjelma päivitetään kerran vuodessa. Osallisuusohjelmaa valmistelleen ryhmän jäsenet (2015): Laukkanen Jukka, erikoissuunnittelija, ryhmän vetäjä, p Haapajoki Päivi, erikoissuunnittelija, p Karimäki Ari, palvelujohtaja, p Kinnunen Seija, aikuissosiaalityön projektikoordinaattori, p Koivisto Päivi, päiväkodin johtaja, p Laukkarinen Antti, viestintäpäällikkö, p Melville Pirkko, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p Pehkonen Kirsti, verkkotiedottaja, p Pykälämäki Salla, erikoissuunnittelija, p Räty Tanja, osallisuuskasvatuskoordinaattori, p Solankallio-Vahteri Tytti, hyvinvointikoordinaattori, p Teivaistenaho Reijo, kaavoitusarkkitehti, p Tuosa Pirjo, strategia ja kehittämispäällikkö, p Vallinkoski Mervi, maisema-arkkitehti, p Osallistu ja vaikuta sivut netissä: Osallisuusohjelma:

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Sisällys JOHDANTO... 3 Ohjelman rakenne... 3 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ... 4 1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen... 5

Lisätiedot

ASUINALUEYHTEISTYÖ Kehittämistoimenpide Toteutus 2015 (mitä tehty, milloin) Toteutus 2016 (mitä tehty, milloin) Vastuutaho

ASUINALUEYHTEISTYÖ Kehittämistoimenpide Toteutus 2015 (mitä tehty, milloin) Toteutus 2016 (mitä tehty, milloin) Vastuutaho JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OSALLISUUSOHJELMA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA ASUINALUEYHTEISTYÖ Kehittämistoimenpide Toteutus 2015 (mitä tehty, milloin) Toteutus 2016 (mitä tehty, milloin) Vastuutaho Asukasyhdyshenkilön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015)

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015) Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma (Luonnos 15.6.2015) Vastausaika päättyy: 31.8.2015 Johdanto Johdanto Kaupunkistrategian mukaisesti rohkeasti aikaansa edellä olevassa Jyväskylässä asukkaat osallistuvat

Lisätiedot

Lähiapu-kokeilu ja asuinalueyhteistyö

Lähiapu-kokeilu ja asuinalueyhteistyö Osallisuus ja kokeilut yhteisöllisyyden rakentajina Jyväskylässä Lähiapu-kokeilu ja asuinalueyhteistyö 13.9.2017 Kuntamarkkinat Pirkko Melville FT, KTM tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUVA VANTAA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUVA VANTAA? 1 1. MIKÄ ON OSALLISTUVA VANTAA? Osallistuva Vantaa on vantaalaisen asukasvaikuttamisen toimintamalli. Se tarjoaa asukkaille laajan valikoiman erilaisia vaikuttamisen muotoja ja tukee edustuksellista päätöksentekoa.

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5 Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5 Mitä se osallisuus on? 19.5.2015 Osallisuuden ja avoimuuden aikajana 2007 pysähtyneisyyden aikakausi kaupungintalon ala-aulassa 2008 Haavi-projektin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Osallisuussuunnitelma valmisteluajalle LUONNOS 7.11.2017 VATE 14.11.2017 Minna Laitila Sisällys 1. JOHDANTO 2. ASUKKAIDEN OSALLISUUS 3. OSALLISUUDEN

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

Helsingin osallisuusmalli. Osallisuustyöryhmä

Helsingin osallisuusmalli. Osallisuustyöryhmä Helsingin osallisuusmalli Osallisuustyöryhmä 5 havaintoa valmistelusta 1. Kaikki haluavat, että Helsinki on entistä parempi kaupunki. 2. Ihmiset ovat valmiita antamaan asiantuntemustaan ja osaamistaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Yhteenveto työpajoista elokuussa 2013 Kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen: Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke Palvelut asiakaslähtöisiksi Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke Sinikka Sihvo Sinikka Sihvo, kehittämispäällikkö, THL 29.9.2017 Sinikka Sihvo 1 Asiakkaiden ja asukkaiden

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Rovaniemen nuorisovaltuuston kokeilut Kokeilunpaikka.fi:ssä

Rovaniemen nuorisovaltuuston kokeilut Kokeilunpaikka.fi:ssä Rovaniemen nuorisovaltuuston kokeilut Kokeilunpaikka.fi:ssä Nuorisovaltuuston edustajat Laura Honkala ja Jere Tanninen Suunnittelija Anne Luiro Erityisasiantuntija Maarit Alikoski Osallisuuden ja vaikuttamisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

Jyväskylän strategiapäivitys. Kaupunginvaltuuston seminaari Kehitysjohtaja Harri Hyvönen

Jyväskylän strategiapäivitys. Kaupunginvaltuuston seminaari Kehitysjohtaja Harri Hyvönen Jyväskylän strategiapäivitys Kaupunginvaltuuston seminaari 13.3.2017 Kehitysjohtaja Harri Hyvönen Lähtökohtana nykyinen strategia 8.3.2017 2 Kaupunkistrategian taustaa ja tavoitteet TAUSTAA; Rohkeasti

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön Anne Pyykkönen

Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön Anne Pyykkönen Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön 22.8.2017 Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia JAKE Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Hankkeen toteutusaika: 2013-2018 (ad.28.2.2018) Kohdealue: Pohjois-Karjala ja Itä-Suomi Rahoitus: STEA TOIMINNAN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kuntademokrativerkosto 24.11.2016 projektisuunnittelija Outi Nokkonen strategia- ja kehittämisyksikkö Tampereen kaupungin uusi toimintamalli Kuntalainen, yritys ja

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille

Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille Kuntien tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamistavat kuntalaisille Ennakkotuloksia kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnissa nykyisellä valtuustokaudella kartoittavasta faktakyselystä 2015 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Hämeenlinnan kuntalaisvaikuttaminen Järjestöfoorumi, Riihimäki Ismo Hannula, Strategiapäällikkö

Hämeenlinnan kuntalaisvaikuttaminen Järjestöfoorumi, Riihimäki Ismo Hannula, Strategiapäällikkö Hämeenlinnan kuntalaisvaikuttaminen 4.9.2017 Järjestöfoorumi, Riihimäki Ismo Hannula, Strategiapäällikkö Hämeenlinnan vaikuttamistavat Edustuksellinen demokratia Lautakuntajaon mukaiset vaikuttajaraadit

Lisätiedot

Jyväskylän strategiapäivitys

Jyväskylän strategiapäivitys Jyväskylän strategiapäivitys Valtuustoseminaari Laukaa 23.05.2017 Harri Hyvönen Kehitysjohtaja Sisältö Aktiivinen ja hyvinvoiva kuntalainen Taustaa strategialle Muutoksen ajurit Nykyinen strategia Sidosryhmät

Lisätiedot

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017-2019 Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö Miksi? 2 Toimintaympäristön muutokset -> mm. maakuntauudistus, työvoimapalveluiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke Lähidemokratia -hanke Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Hankkeen kestoaika 1.10.2012 31.12.2013 Rahoitus / Peräpohjolan kehitys ry

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Hyvinvointivastuun jakautuminen tulevassa sote -rakenteessa Asukkaat/asiakkaat Kunnat Yhteinen tietovaranto -asukkaiden

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Osallistuva Vantaa

Osallistuva Vantaa Osallistuva Vantaa Uusi asukasvaikuttamisen toimintamalli Vantaalla, luonnos Katja Syvärinen, aluepalvelupäällikkö, Monikulttuurisuusasiain nk 22.3.2017 22.3.2017 1 22.3.2017 2 Lähtökohdat Osallistumisen

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Kuntalaki ja kaupungin oma strategia -> käytännön osallisuudet

Kuntalaki ja kaupungin oma strategia -> käytännön osallisuudet Kuntalaki ja kaupungin oma strategia -> käytännön osallisuudet Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki Kuntalaki 5 luku 22 Kuntalain 5 luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus ja pykälä

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Johanna Seppälä Vuorovaikutuspäällikkö Helsingin kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia 23.11.2016 23.11.2016 2 Osallisuusmallin valmistelu

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista 12.11.2013 Page 1 Demokratian ja osallisuuden taustatekijät

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 89 Ruudin ydinryhmän tehtävät HEL 2014-012413 T 12 04 01 Päätös päätti vahvistaa Ruudin ydinryhmän tehtävät seuraaviksi: 1. Päättäjämiitti: valitsee aiheet työryhmiin,

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Demokratia kunnassa tavoitteet ja apuvälineet? Demokrati i kommunen mål och verktyg? SEMINARIUM Delaktighet och demokrati = en rättighet! 10.11.

Demokratia kunnassa tavoitteet ja apuvälineet? Demokrati i kommunen mål och verktyg? SEMINARIUM Delaktighet och demokrati = en rättighet! 10.11. Demokratia kunnassa tavoitteet ja apuvälineet? Demokrati i kommunen mål och verktyg? SEMINARIUM Delaktighet och demokrati = en rättighet! 10.11.2015 Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö - Forskningschef

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot