JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto"

Transkriptio

1 JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

2 JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto

3 3 Sisällys 1. JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ/ERI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KOULUTUKSESSA JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN AMMATTIALAN KUVAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS AMMATTITAIDON KUVAUS TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET TUTKINNON RAKENNE JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OSAT VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA TUTKINNON OSITTAIN... 9 ENNALTAEHKÄISEVÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ JALKOJENHOITO... 9 JALKOJEN HOITO OSANA ASIAKKAAN KOKONAISHOITOA AMMATINHARJOITTAJANA JALKOJENHOITOTYÖSSÄ HAAVAN HOITO JALKOJENHOIDOSSA JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

4 4 1. JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Tämä koulutussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana Jalkojenhoidon ammattitutkinnon perusteita OPH:n määräystä pvm (OPH:n määräys 61/011/2010) ja OPH:n määräystä pvm (5/011/2013), joita on noudatettava toistaiseksi ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman pedagogista toimintaohjetta Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma on hyväksytty Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä opintoja ja työkokemusta sosiaali- ja terveysalan tehtävissä, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta (Oph:n määräys 5/011/ 2013) Valmistava koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennetty tutkinnon osien. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalla on osana koulutusta mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. Tutkintotilaisuuden voi aloittaa kun kaikki henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu hyväksytyllä tasolla (H 2) ja kolmikanta (työnantaja-, työntekijä- ja opetusalan arvioija) ovat hyväksyneet tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA Näyttötutkintojärjestelmän tavoitteena on tarjota aikuisille joustavat järjestelyt ja parhaat mahdolliset olosuhteet osoittaa osaamisensa näyttötutkinnoissa sekä kehittää ja uudistaa työelämässä tarvitsemaansa ammattitaitoa. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1) näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, 2) tutkinnon suorittaminen ja 3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Ammattiopisto tekee yhteistyötä koulutuksen tai tutkinnon hankkijan, työelämän edustajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamisessa noudatetaan aina tutkintojen perusteita. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 952/2011) 11 :n säännökset opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 13 :n nojalla Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen (43/011/2006). Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa ja oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon henkilön elämäntilanne, osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa selvitetään ja sovitaan yhteisesti opiskelijalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt, sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Koulutussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja tutkinnon suorittajilta/ opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien kohdalla oppimisvaikeuksien ja muun erityisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä tarvittavan tuen, ohjauksen ja erityisjärjestelyjen huomioon ottaminen valmistavan koulutuksen aikana ovat oleellisia, jotta tutkinnon suorittaja voi valmistautua riittävän hyvin osoittamaan ammattitaitonsa näyttötutkinnossa VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ/ERI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KOULUTUKSESSA Jalkojenhoidon ammattitutkinto sopii ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi jo valmistuneille lähihoitajille. Tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista valmistavassa koulutuksessa. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

5 5 Tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista oppisopimuskoulutuksessa: JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN Tutkinnon suorittanut käyttää työssään uusinta tietoa jalkojenhoidosta ja terveyden edistämisestä. Hän edistää toiminnallaan asiakkaiden tietoisuutta jalkojenhoidon merkityksestä ja mahdollisuuksista terveyden edistämisessä. Toimimalla jalkojenhoidon ammattilaisena sosiaali- ja terveysalan palveluverkostossa tai alan työryhmissä, tutkinnon suorittanut lisää muiden ammattiryhmien tietoa jalkojenhoidon merkityksestä osana asiakkaan kokonaishoitoa. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.46) Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut on syventänyt osaamistaan joko tutkinnon osalla Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä tai tutkinnon osalla Haavan hoito jalkojenhoidossa tai valitsemalla tutkintoonsa jonkin tutkinnon osan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisista tutkinnoista. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s. 46) 1.5. AMMATTIALAN KUVAUS Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee sosiaali- ja terveysalan työtä, jota ohjaavat alan lainsäädäntö, toimintasuositukset sekä ammattietiikka. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee työtä asiakaspalvelutilanteissa itsenäisesti omalla vastuualueellaan. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen tunnistaminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45) Jalkojenhoitotyön lähtökohtia ovat ajantasainen tietoperustaja ennaltaehkäisevä toiminta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Työssä painottuvat asiakkaan omahoidon ohjaaminen ja yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää saumatonta yhteistyötä jalkojenhoidon palveluketjussa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kolmannen sektorin palvelujen tuottajien kanssa. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45) 1.6. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45) 1.7. AMMATTITAIDON KUVAUS Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairautta sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Tutkinnon suorittaja arvioi omaa ammattitaitoaan ja työtään asetettujen tavoitteiden. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45) Hän kehittää yhteistyössä verkostonsa kanssa jalkojenhoitotyötä ja jalkojenhoitopalveluita hyödyntämällä arviointia ja saamaansa palautetta. Hän on kiinnostunut myös alan kansainvälisestä kehittämisestä. (Oph: n määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45 46) 1.8. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta näyttötutkintona suoritettavissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Valtioneuvoston asetuksessa (1033/2011) määriteltyihin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistaviin opintoihin sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamisessa am- JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

6 6 matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (952/2011) 11 :n 9 kohtaa. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tulee ottaa huomioon myös em. lain 13, 13 a ja 16 :n säännökset. Valmistavassa koulutuksessa noudatetaan tutkinnon perusteiden mukaisia terveydentilavaatimuksia. Ammattitutkintoon opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. ksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos eikä estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. ksi ottamisen esteenä voi olla sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN JA VAL- MISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja saavuttaa Jalkojenhoidon ammattitutkinnossa/tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat sen tasoisia, että tutkinnon suorittajilla tulee olla alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä lisäksi täydentäviä ja kokemusta sosiaali- ja terveysalan syventäviä opintoja.. Jalkojenhoidon ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistä jalkojenhoito ja Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa) ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta, joista on valittava yksi (Ammatinharjoittajan jalkojenhoitotyössä, Haavan hoito jalkojenhoidossa tai ammatillisen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta). Tutkinto on valmis kun tutkinnon suorittaja on hyväksyttävästi suorittanut kaikki kaksi pakollista tutkinnon osaa ja yhden valinnaisen tutkinnon osan. Tutkinnon osa Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito tulee suorittaa hyväksytysti tutkintotilaisuudessa ennen tutkinnon osan Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa tutkintotilaisuutta. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

7 7 2. TUTKINNON RAKENNE JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OSAT Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäänöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta: JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OSAT JA OHJEELLINEN LAAJUUS (40 OV) PAKOLLINEN/PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä tukeva jalkojenhoito Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito 17 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristöissä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Jalkojenhoitotilan valmistelu, tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuoltotoiminta 2 ov Asiakaspalvelussa toimiminen 0,5 ov Jalkojenhoidon suunnittelutyö 3,5 ov Jalkojenhoidon toteuttaminen 3 ov Jalkojen omahoidon ohjaaminen asiakastyössä 2 ov Tutkintotilaisuus ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä edistävässä jalkojenhoidossa 1 ov Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa 13 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen hoitotilanteessa 1 ov Jalkojenhoidon suunnitteleminen eri asiakasryhmille 4 ov Asiakkaan kokonaishoitoa tukeva jalkojenhoito ja ihoa suojaavat kevennykset 3 ov Asiakkaan ohjaaminen apuvälineiden hankinnassa ja käytössä 1 ov Asiakkaan jalkojenhoidon arviointi ja ohjaaminen jatkohoitoon 1 ov Työhyvinvoinnin edistäminen ja oman työn kehittäminen 1,5 ov Tutkintotilaisuus asiakkaan kokonaishoito jalkojenhoidossa 1 ov JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

8 8 VALINNAISET TUTKINNON OSAT TAI OSAAMISALA Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä 10 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkojenhoidon yritystoimintaa ohjaavien lakien, säädöksien ja ohjeiden mukainen toiminta 1,5 ov Jalkojenhoitotoiminnan ja toimitilojen suunnitteleminen 0,5 ov Jalkojenhoidon liiketoiminnan suunnittelu 3 ov Yritysmuodon valinta ja yritystoiminnan liittyvien ilmoitusten tekeminen 1 ov Ammatinharjoittajan vakuutusjärjestelmien mukainen toiminta ja asiakas- ja verkostosuhteiden ylläpito 2 ov Omien yrittäjävalmiuksien arvioiminen ja kehittäminen 0,5 ov Tutkintotilaisuus ammatinharjoittajana jalkojenhoidossa 1 ov Haavan hoito jalkojenhoidossa Haavan hoito jalkojenhoidossa 10 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkahaavan hoidon suunnittelu ja toteuttaminen osana asiakkaan kokonaishoitoa 3 ov Toimiminen jalkahaavan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa osana asiakkaan kokonaishoitoa 1 ov Jalkahaavan hoidon ohjaaminen ja haavan hoidon arviointi 3 ov Toimiminen jalkahaavan hoidon ohjaamisessa ja haavan hoidon arvioinnissa 1 ov Oman ammattitaidon kehittäminen 0,5 ov Tutkintotilaisuus haavanhoito jalkojenhoidossa 1 ov Ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

9 9 3. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA TUTKINNON OSITTAIN ENNALTAEHKÄISEVÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ JALKOJENHOITO 17 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET TAI TAVOITTEET Tutkinnon suorittaja osaa toimia jalkojenhoitotyössä eri toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysalalla osaa tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa osaa hakea, käsitellä ja käyttää tietoa työssään osaa edistää asiakkaan terveyttä ja jalkojen hyvinvointia osaa ennalta ehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä osaa valmistella jalkojenhoitotilan osaa ehkäistä tartuntojen syntymistä osaa huoltaa jalkojenhoitotyössä käytettävät välineet ja laitteet osaa toimia asiakaspalvelussa osaa tutkia jalkojenhoidon asiakkaan osaa tehdä jalkojenhoitosuunnitelman osaa hoitaa asiakkaan alaraajojen ihon ja kynnet osaa hieroa asiakkaan jalkaterät ja sääret osaa ohjata ja avustaa asiakasta jalkojen omahoidossa osaa antaa ensiapua osaa perustella toimintansa ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon osaa edistää omaa työhyvinvointiaan osaa kehittää ammattitaitoaan ja työtapojaan TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT(ARVIOINNIN KOHTEET) JA OPISKELUMENETELMÄT Jalkojenhoitotyössä toimiminen Ammattieettinen toiminta jalkojenhoitotyössä Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa toimiminen Tiedonhankinta ja käsittely Tietotekniikan käyttäminen ja tietosuojan turvaaminen Terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen Terveyden edistäminen Lasten ja nuorten alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen Työikäisten alaraajaongelmien, asentovirheiden ja rasitusvammojen tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen Ikääntyneiden alaraajaongelmien ennaltaehkäiseminen ja liikkumiskyvyn tukeminen Jalkojenhoitotilan valmistelu erilaisiin ympäristöihin Aseptinen toiminta Henkilökohtainen hygienia ja suojautuminen Työympäristön puhtauden ja viihtyisyyden ylläpitäminen Välinehuolto jalkojenhoidossa Turvallisuuden huomioon ottaminen välinehuollossa Jalkojenhoidon ja välinehuollon laitteiden ja koneiden käyttöturvallisuuden huomioon ottaminen Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen Vuorovaikutus hoitotilanteissa Asiakaspalvelussa toimiminen Esitietojen hankkiminen Ihmisen toimintakyvyn arvioiminen Asiakkaan suojaaminen ja intimiteetin huomioiminen Alaraajojen tutkiminen Tutkimustulosten kirjaaminen Asiakkaan jalkaongelmien määrittely Kokonaisvaltaisen jalkojenhoidon suunnitelman laatiminen JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

10 10 Tavallisten iho-ongelmien hoitaminen Tavallisten kynsiongelmien hoitaminen Suojaavan kevennyshoidon toteuttaminen Jalkaterän ja säärien hieronta Asiakkaan ohjaaminen Jalkojen omahoidon välineiden ja tuotteiden käytön ohjaaminen Jalkojen omahoidon ohjaaminen ja avustaminen Ensiaputilanteissa toimiminen Jalkojenhoidon arviointi Oman työhyvinvoinnin arviointi ja edistäminen Ergonominen työskentely Ammattitaidon ja työtapojen arviointi Ammattitaidon ja työtapojen kehittäminen Opintojaksot Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristöissä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Jalkojenhoitotilan valmistelu, tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuoltotoiminta 2 ov Asiakaspalvelussa toimiminen 0,5 ov Jalkojenhoidon suunnittelutyö 3,5 ov Jalkojenhoidon toteuttaminen 3 ov Jalkojen omahoidon ohjaaminen asiakastyössä 2 ov Tutkintotilaisuus ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä edistävässä jalkojenhoidossa 1 ov OPINTOJAKSOT Opintojen ohjaus 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Jalkojenhoidon erikoisammattitutkinto näyttötutkintona Henkilökohtaistamissuunnitelmien laatiminen Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Keskeiset sisällöt: Jalkojenhoidon ammattieettinen perusta Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja ohjeet ja ETENE-suositukset Oppimisympäristöt: oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Toimiminen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa Tiedon käyttö ja tietotekniikan turvallinen käyttö Oppimisympäristöt Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot verkossa JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

11 11 Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 2,5 ov Keskeiset sisällöt: Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvointi ja niiden edistäminen Eri-ikäisten alaraajojen rasitusvammojen ja kuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, harjoitukset ja verkko-opinnot Toimiminen ennaltaehkäisevässä työssä (koululla) 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Asiakkaan ohjaus jalkojenhyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi Eri-ikäisten asiakkaiden asentovirheiden ja alaraajakuormituksen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ja ohjaus Oppimisympäristöt: oppilaitos, sosiaali- ja terveysalan työpaikat, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus ja ohjaus, opintokäynnit, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot Jalkojenhoitotilan valmistelu, tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuoltotoiminta 2 ov Jalkojenhoitotilojen valmistelu ja tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuolto 1,5 ov Keskeiset sisällöt Jalkojenhoitotiloja koskeva säädökset, ohjeet ja turvallisuushaasteet sekä puhtausluokitukset Aseptinen toiminta erilaisissa jalkojenhoitoympäristöissä ja jalkojenhoitotilojen valmistelu Aseptiikka jalkojenhoidossa ja henkilökohtainen hygienia Välinehuolto jalkojenhoidossa Oppimisympäristöt: Oppilaitos, välinehuoltoyksiköt, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: Toimiminen välinehuollossa 0,5 ov Keskeiset sisällöt Työskentely välinehuollossa Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen välinehuolto, sairaalan välinehuoltoyksiköt. Opetusmenetelmät: Lähiopetus ja ohjaus, opintokäynnit Asiakaspalvelussa toimiminen 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen jalkojenhoitotyössä Vuorovaikutus hoitotilanteissa Erilaisista palvelutilanteista suoriutuminen ruotsin kielellä Erilaisista palvelutilanteista suoriutuminen englannin kielellä Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

12 12 Jalkojenhoidon suunnittelutyö 3,5 ov Jalkojenhoidon suunnittelu 2,5 ov Keskeiset sisällöt: Kokonaisvaltaisen jalkojenhoitosuunnitelman keskeiset osa-alueet: o Esitiedot, jalkojen toimintakyvyn arviointi, jalkaongelmien tunnistaminen alaraajojen tutkiminen ja kirjaaminen jalkojenhoidon hoidon määrittely Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: lähiopiskelu, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: Toimiminen eri jalkojenhoidon toimintaympäristöissä 1 ov Keskeiset sisällöt: Jalkojenhoitosuunnitelman laatiminen kokonaisvaltaisesti ja jalkojenhoidon toteuttaminen Oppimisympäristöt: Sosiaali- ja eri toimintayksiköt, palvelutalot ja sairaalat Opetusmenetelmät: Ohjaus ja lähiopetus Jalkojenhoidon toteuttaminen 3 ov Keskeiset sisällöt: Jalkojenhoitosuunnitelman mukainen asiakkaan jalkojenhoidon prosessi ja sen toteuttaminen ja arviointi Oppimisympäristöt: Oppilaitos, sosiaali- ja toimintayksiköt ja verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, harjoittelu ja opintokäynnit, verkko-opinnot Jalkojen omahoidon ohjaaminen asiakastyössä 2 ov Jalkojen omahoidon ohjaaminen 1,5 ov Keskeiset sisällöt: Asiakkaan omahoidon ohjaaminen Ohjausprosessi Asiakaspalaute Oppimisympäristöt: Oppilaitos, yhdistykset, Opetusmenetelmät: Lähiopiskelu, harjoitukset Itsenäinen opiskelu: Toimiminen jalkojen omahoidon ohjaajana 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Erilaisten jalkojenhoidon asiakkaiden ohjaaminen Oppimisympäristöt: Työssäoppiminen yhdistyksissä kouluilla yms. Opetusmenetelmät: Ohjaus Tutkintotilaisuus ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä edistävässä jalkojenhoidossa 1 ov JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

13 13 EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Jalkojenhoidon ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat sen tasoisia, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä täydentäviä opintoja ja työkokemusta sosiaali- ja terveysalan tehtävissä, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. (OPH:n määräys 5/011/ 2013). Tutkintotilaisuuden voi aloittaa kun kaikki henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu hyväksytyllä tasolla (H2) ja kolmikanta (työnantaja-, työntekijä- ja opetusalan arvioija) ovat hyväksyneet tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman. OPPIMISEN ARVIOINTI JA ARVIOINTIPÄÄTÖS VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA Oppimisen arvioinnin tavoite on, että tutkinnon suorittaja tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnilla varmistetaan, että tutkinnon suorittajalla on riittävät valmiudet osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa. Opintosuoritusotteeseen tuleva tutkinnon osan valmistavan koulutuksen arvosana päätetään oppimisen arvioinnin perusteella. Mikäli oppimista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikokouksessa. Oppimisen arviointi ei vaikuta osaamisen arvioitiin. Oppisopimuskoulutus Tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä ja työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa työnantajan nimeämä henkilö. Koulutuksen järjestäjä päättää tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhdistelmästä. Oppisopimuskoulutuksessa opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osalta ja tietopuolisissa opinnoissa käyttäen asteikko kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1) Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito tutkinnon osassa valmistavan koulutuksen arviointi muodostuu seuraavasti: 1.1 Opintojen ohjaus 0,5 ov Oppimisen arviointi: Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Arviointi arvosanalla hyväksytty. 1.2 Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Oppimisen arviointi: Verkkotehtävä: Jalkojenhoitotyön ammatilliset vaatimukset. Osallistuminen opetukseen. Arviointi arvosanalla hyväksytty Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Oppimisen arviointi: Verkkotehtävä: Asiantuntijaverkosto. Arviointi arvosanalla hyväksytty. 1.4 Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 2,5 ov Oppimisen arviointi: Ohjaustilanne eri-ikäiselle. Arviointi arvosanalla T1-K Toimiminen ennaltaehkäisevässä työssä (koululla) 0,5 ov Oppimisen arviointi: Työssäoppimisen arviointi arvosanalla hyväksytty. 1.5 Jalkojenhoitotilan valmistelu, tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuoltotoiminta 2 ov Jalkojenhoitotilojen valmistelu ja tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuolto 1,5 ov Oppimisen arviointi: Aseptiikan ja välinehuollon tentti. Arviointi arvosanalla Hyväksytty Toimiminen välinehuollossa 0,5 ov Oppimisen arviointi: Työssäoppimisen arviointi arvosanalla hyväksytty. 1.6 Asiakaspalvelussa toimiminen 0,5 ov Oppimisen arviointi: Osallistuminen opetukseen, jalkojenhoitoon liittyvän asiakastilanteen videointi. Arviointi arvosanalla hyväksytty/hylätty. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

14 Jalkojenhoidon suunnittelutyö 3,5 ov Jalkojenhoidon suunnittelu 2,5 ov Oppimisen arviointi: Kirjallinen jalkojenhoitosuunnitelma. Arviointi arvosanalla hyväksytty Toimiminen eri jalkojenhoidon toimintaympäristöissä 1 ov Oppimisen arviointi: Työssäoppimisen päiväkirja. Arviointi arvosanalla hyväksytty Jalkojenhoidon toteuttaminen 3 ov Oppimisen arviointi: Käytännön hoitotilanteen toteutus (jalkojenhoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä osa-alueen tentti T1-K Jalkojen omahoidon ohjaaminen asiakastyössä 2 ov Jalkojen omahoidon ohjaaminen 1,5 ov Oppimisen arviointi: Ohjaustilanteen toteutus eri-ikäisille asiakkaille, kirjallinen palaute. Arviointi arvosanalla hyväksytty Toimiminen jalkojen omahoidon ohjaajana 0,5 ov Oppimisen arviointi: Työssäoppimisen päiväkirja. Arviointi arvosanalla hyväksytty AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT TUTKINTOSUORITUKSESSA Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. Näyttötutkintotilaisuuden sisältö on kuvattu tarkemmin näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotilaisuudet suoritetaan pääsääntöisesti valmistavan koulutuksen yhteydessä. Tutkintotilaisuudet on jäsennetty tutkinnon osien. Tutkinnon suorittaja voi mennä tutkintotilaisuuteen, kun kaikki tämän tutkinnon osan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu ja hän on osallistunut tutkintotilaisuuksien infoihin. Tutkinnon osa ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen tutkinnon osaa jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

15 ENNALTAEHKÄISEVÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ JALKOJENHOITO 17 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkojenhoidon erikoisammattitutkinto näyttötutkintona Henkilökohtaistamissuunnitelmien laatiminen Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristöissä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Arvioinnin kohde Arviointikriteerit Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 Jalkojenhoitotyössä toimiminen hyödyntää pääsääntöisesti työssään tietoa sosiaali-, terveysja kuntoutusalan julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä toimii työssään voimassaolevien sosiaali- ja ammattihenkilöstöä ohjaavien lakien ja säädösten sekä kuluttajansuojaa koskevien säädösten o laki ammattihenkilöistä (559/1994) ja asetus (564/1994) o laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) o laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) o työturvallisuuslaki (738/2002) o potilasvahinkolaki (585/1986) o kuluttajansuojalaki (38/1978) o kansanterveyslaki (66/1972) (uusi terveydenhuoltolaki) o sosiaalihuoltolaki (710/1982) o laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja asetus (744/1990) o laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/ 1978) seuraa em. säädösten muutoksia oman vastuu- hyödyntää työssään tietoa sosiaali-, terveysja kuntoutusalan julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä toimii työssään voimassaolevien sosiaali- ja ammattihenkilöstöä ohjaavien lakien ja säädösten sekä kuluttajansuojaa koskevien säädösten o o o o o o o o o o laki ammattihenkilöistä (559/1994) ja asetus (564/1994) laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) työturvallisuuslaki (738/2002) potilasvahinkolaki (585/1986) kuluttajansuojalaki (38/1978) kansanterveyslaki (66/1972) (uusi terveydenhuoltolaki) sosiaalihuoltolaki (710/1982) laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja asetus (744/1990) laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/ 1978) seuraa em. säädösten muutoksia oman vastuualueensa hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä toimii työssään voimassaolevien sosiaali- ja ammattihenkilöstöä ohjaavien lakien ja säädösten sekä kuluttajansuojaa koskevien säädösten o o o o o o o o o o laki ammattihenkilöistä (559/1994) ja asetus (564/1994) laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) työturvallisuuslaki (738/2002) potilasvahinkolaki (585/1986) kuluttajansuojalaki (38/1978) kansanterveyslaki (66/1972) (uusi terveydenhuoltolaki) sosiaalihuoltolaki (710/1982) laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja asetus (744/1990) laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/ 1978) seuraa aktiivisesti em. säädösten muutoksia JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

16 osaa toimia ammattieettisesti jalkojenhoitotyössä alueensa hyödyntää tarvittaessa työssään tietoa eri asiakasryhmille paikallisesti tarjottavista jalkojenhoitopalveluista toimii työssään Valtakunnallisen eettisen neuvottelukunnan suositusten (ETENE) toimii Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden hyödyntää työssään tietoa eri asiakasryhmille paikallisesti tarjottavista jalkojenhoitopalveluista toimii työssään Valtakunnallisen eettisen neuvottelukunnan suositusten (ETENE) toimii Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden oman vastuualueensa hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa eri asiakasryhmille paikallisesti tarjottavista jalkojenhoitopalveluista toimii työssään Valtakunnallisen eettisen neuvottelukunnan suositusten (ETENE) toimii Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Arvioinnin kohde Sosiaali- ja terveysalanasiantuntijaverkostossa toimiminen Tiedonhankinta Arviointikriteerit Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ohjattuna työssään tietoa ammattiryhmien toimi- ja vastuualueista mm. jalkojenhoitaja, jalkaterapeutti, jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut, kosmetologi, lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan hoidon moniammatillisessa verkostossa ja hyödyntää sitä tarvittaessa oman työnsä tukena toimii pääsääntöisesti omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa tai muille asiantuntijoille. hyödyntää työssään tietoa ammattiryhmien toimi- ja vastuualueista mm. jalkojenhoitaja, jalkaterapeutti, jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut, kosmetologi, lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan hoidon moniammatillisessa verkostossa ja hyödyntää sitä oman työnsä tukena toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa tai muille asiantuntijoille. hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa ammattiryhmien toimi- ja vastuualueista mm. jalkojenhoitaja, jalkaterapeutti, jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut, kosmetologi, lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti tekee aktiivisesti yhteistyötä asiakkaan hoidon moniammatillisessa verkostossa ja hyödyntää sitä oman työnsä tukena toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa tai muille asiantuntijoille. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

17 Osaa hakea, käsitellä ja käyttää tietoa työssään hyödyntää työssään osittain oman alansa ajankohtaista sekä tutkittua tietoa käyttää työssään pääsääntöisesti oman alan käsitteistöä hyödyntää tarvittaessa erilaisia tiedonlähteitä ja käyttää tietoa kriittisesti jalkojenhoitotyössä hyödyntää työssään oman alansa ajankohtaista sekä tutkittua tietoa käyttää työssään oman alan käsitteistöä hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä ja käyttää tietoa kriittisesti jalkojenhoitotyössä hyödyntää monipuolisesti työssään oman alansa ajankohtaista sekä tutkittua tietoa käyttää asian työssään oman alan käsitteistöä hyödyntää aktiivisesti erilaisia tiedonlähteitä ja käyttää tietoa kriittisesti jalkojenhoitotyössä Turvallinen tiedon käyttö kunnioittaa tekijänoikeutta ja toimii sen perustelee tarvittaessa valitsemansa tiedon. kunnioittaa tekijänoikeutta ja toimii sen perustelee valitsemansa tiedon. kunnioittaa tekijänoikeutta ja toimii sen perustelee monipuolisesti valitsemansa tiedon. Osaa käyttää tietotekniikkaa ja tietosuojan turvaaminen käyttää säännöllisesti työssään tekstinkäsittelyohjelmaa, sähköpostia, Internetiä ja erilaisia oppimisen ympäristöjä hyödyntää tarvittaessa työssään sosiaalisen median ympäristöjä ja suhtautuu niihin kriittisesti kehittää ohjattuna itseään tietoteknisissä taidoissa ja tietoverkkojen käytössä käyttää tarvittaessa työssään erilaisia alakohtaisia sovellusohjelmia esim. hoitosuunnitelmaohjelma -, asiakasrekisteri- ja ajanvarausohjelma toimii työssään henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvien säädösten o henkilötietolaki (523/1999) o laki sosiaali- ja asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) o laki käyttää työssään tekstinkäsittelyohjelmaa, sähköpostia, Internetiä ja erilaisia oppimisen ympäristöjä hyödyntää työssään sosiaalisen median ympäristöjä ja suhtautuu niihin kriittisesti kehittää itseään tietoteknisissä taidoissa ja tietoverkkojen käytössä käyttää työssään erilaisia alakohtaisia sovellusohjelmia esim. hoitosuunnitelmaohjelm a-, asiakasrekisteri- ja ajanvarausohjelma toimii työssään henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvien säädösten o henkilötietolaki (523/1999) o laki sosiaali- ja asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) o laki valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja asetus o (774/1989) asetus potilasasiakirjoista (298/2009) käyttää monipuolisesti työssään tekstinkäsittelyohjelmaa, sähköpostia, Internetiä ja erilaisia oppimisen ympäristöjä hyödyntää työssään sosiaalisen median ympäristöjä ja suhtautuu niihin kriittisesti kehittää aktiivisesti itseään tietoteknisissä taidoissa ja tietoverkkojen käytössä käyttää monipuolisesti työssään erilaisia alakohtaisia sovellusohjelmia esim. hoitosuunnitelmaohjelma -, asiakasrekisteri- ja ajanvarausohjelma toimii työssään henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvien säädösten o henkilötietolaki (523/1999) o laki sosiaali- ja asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) o laki valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja asetus o (774/1989) asetus potilasasiakirjoista JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

18 valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja asetus (774/1989) o asetus potilasasiakirjoista (298/2009) noudattaa työssään asiakas- ja potilastietojen salassapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita perustelee tarvittaessa tietosuojan ja tietoturvan merkityksen jalkojenhoitotyössä. noudattaa työssään asiakas- ja potilastietojen salassapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita perustelee tietosuojan ja tietoturvan merkityksen jalkojenhoitotyössä. (298/2009) noudattaa työssään asiakas- ja potilastietojen salassapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita perustelee monipuolisesti tietosuojan ja tietoturvan merkityksen jalkojenhoitotyössä. Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Arvioinnin kohde Arviointikriteerit Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 /tutkinnonsuorittaja Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen kannustaa ohjattuna asiakasta seuraamaan ja edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan opastaa pääsääntöisesti asiakasta omaan aktiivisuuteen terveyden edistämisessä auttaa tarvittaessa asiakasta ymmärtämään jalkojen hyvinvoinnin osana terveyttä kertoo tarvittaessa asiakkaalle jalkojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ohjaa edistämään jalkojen hyvinvointia. kannustaa asiakasta seuraamaan ja edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan opastaa asiakasta omaan aktiivisuuteen terveyden edistämisessä auttaa asiakasta ymmärtämään jalkojen hyvinvoinnin osana terveyttä kertoo asiakkaalle jalkojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ohjaa edistämään jalkojen hyvinvointia. kannustaa itsenäisesti asiakasta seuraamaan ja edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan opastaa aktiivisesti asiakasta omaan aktiivisuuteen terveyden edistämisessä auttaa asiakasta ymmärtämään jalkojen hyvinvoinnin osana terveyttä kertoo asiakkaalle monipuolisesti jalkojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ohjaa aktiivisesti edistämään jalkojen hyvinvointia. Terveyden edistäminen hyödyntää työssään tietoa ihmisen terveyskäyttäytymisestä terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä ohjaa tarvittaessa asiakasta tunnistamaan kansansairauksien riskitekijöitä ja välttämään niitä ohjaa tarvittaessa asiakasta terveellisiin elämäntapoihin mm. levon, työn ja liikunnan tasapainoon, monipuolisiin hyödyntää työssään tietoa ihmisen terveyskäyttäytymisestä terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä ohjaa asiakasta tunnistamaan kansansairauksien riskitekijöitä ja välttämään niitä ohjaa asiakasta terveellisiin elämäntapoihin mm. levon, työn ja liikunnan tasapainoon, monipuolisiin harrastuksiin, hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa ihmisen terveyskäyttäytymisestä terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä ohjaa aktiivisesti asiakasta tunnistamaan kansansairauksien riskitekijöitä ja välttämään niitä ohjaa itsenäisesti asiakasta terveellisiin elämäntapoihin mm. levon, työn ja liikunnan tasapainoon, monipuolisiin harrastuksiin, JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

19 harrastuksiin, terveelliseen ravitsemukseen, painonhallintaan ja henkilökohtaiseen hygieniaan kannustaa ohjattuna asiakasta tarvittaessa muuttamaan elämäntapojaan. terveelliseen ravitsemukseen, painonhallintaan ja henkilökohtaiseen hygieniaan kannustaa asiakasta tarvittaessa muuttamaan elämäntapojaan. terveelliseen ravitsemukseen, painonhallintaan ja henkilökohtaiseen hygieniaan kannustaa aktiivisesti asiakasta tarvittaessa muuttamaan elämäntapojaan. Alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen ennaltaehkäiseminen Osaa ennaltaehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä. soveltaa satunnaisesti työssään tietoa lapsen ja nuoren fyysisen kasvun ja kehityksen vaiheista hyödyntää ohjattuna työssään tietoa lasten yleisimpien tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään asentovirheitä ja rasitusvammoja toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa lapsen tai nuoren tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa satunnaisesti työssään tietoa toimintaperiaatteista ja tekee yhteistyötä neuvola- ja koulu kanssa. soveltaa työssään tietoa lapsen ja nuoren fyysisen kasvun ja kehityksen vaiheista hyödyntää työssään tietoa lasten yleisimpien tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään asentovirheitä ja rasitusvammoja toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa lapsen tai nuoren tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa työssään tietoa toimintaperiaatteista ja tekee yhteistyötä neuvola- ja koulu kanssa. soveltaa monipuolisesti työssään tietoa lapsen ja nuoren fyysisen kasvun ja kehityksen vaiheista hyödyntää itsenäisesti työssään tietoa lasten yleisimpien tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään asentovirheitä ja rasitusvammoja toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa lapsen tai nuoren tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa monipuolisesti työssään tietoa toimintaperiaatteista ja tekee yhteistyötä neuvola- ja koulu kanssa. Työikäisten alaraajaongelmien, asentovirheiden ja rasitusvammojen ennaltaehkäisy Osaa tunnistaa ja ennalta ehkäistä työikäisten alaraajaongelmien, asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä hyödyntää satunnaisesti työssään tietoa tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään ja lievittämään työperäisiä alaraajaongelmia ohjaa hyvien työkenkien valinnassa ja tarvittaessa valmispohjallisten käyttöön ohjaa työn tauottamiseen ja taukovoimisteluun toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan hyödyntää työssään tietoa tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään ja lievittämään työperäisiä alaraajaongelmia ohjaa hyvien työkenkien valinnassa ja tarvittaessa valmispohjallisten käyttöön ohjaa työn tauottamiseen ja taukovoimisteluun toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään ja lievittämään työperäisiä alaraajaongelmia ohjaa itsenäisesti hyvien työkenkien valinnassa ja tarvittaessa valmispohjallisten käyttöön ohjaa työn tauottamiseen ja taukovoimisteluun toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

20 tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa satunnaisesti työssään tietoa työterveyshuollon toimintaperiaatteista ja tukimuodoista. tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa työssään tietoa työterveyshuollon toimintaperiaatteista ja tukimuodoista. asiantuntijan hoitoon soveltaa aktiivisesti työssään tietoa työterveyshuollon toimintaperiaatteista ja tukimuodoista. Ikääntyneiden alaraajojen ongelmien ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn tukeminen Osaa ennaltaehkäistä ikääntyneiden alaraajojen ongelmia ja tukea toimintakykyä soveltaa pääsääntöisesti työssään tietoa ikääntymisestä ja sen vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn tunnistaa ohjattuna ikääntymisen aiheuttamat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset asiakkaan kehossa ja terveydentilassa sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin ja liikkumiskykyyn ohjaa perustellusti ikääntymiseen liittyvien alaraajaongelmien ennaltaehkäisemistä ja asianmukaisten jalkineiden käyttöä toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon ottaa työssään huomioon ikääntyneen terveydentilassa tapahtuneet muutokset ja hänen lähiympäristössään kaatumistapaturmariskiä lisäävät tekijät soveltaa satunnaisesti työssään tietoa vanhustenhuollon toimintaperiaatteista, palvelurakenteesta ja tukimuodoista. soveltaa työssään tietoa ikääntymisestä ja sen vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn tunnistaa ikääntymisen aiheuttamat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset asiakkaan kehossa ja terveydentilassa sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin ja liikkumiskykyyn ohjaa perustellusti ikääntymiseen liittyvien alaraajaongelmien ennaltaehkäisemistä ja asianmukaisten jalkineiden käyttöä toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon ottaa työssään huomioon ikääntyneen terveydentilassa tapahtuneet muutokset ja hänen lähiympäristössään kaatumistapaturmariskiä lisäävät tekijät soveltaa työssään tietoa vanhustenhuollon toimintaperiaatteista, palvelurakenteesta ja tukimuodoista. soveltaa monipuolisesti työssään tietoa ikääntymisestä ja sen vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn tunnistaa itsenäisesti ikääntymisen aiheuttamat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset asiakkaan kehossa ja terveydentilassa sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin ja liikkumiskykyyn ohjaa perustellusti ikääntymiseen liittyvien alaraajaongelmien ennaltaehkäisemistä ja asianmukaisten jalkineiden käyttöä toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon ottaa työssään huomioon ikääntyneen terveydentilassa tapahtuneet muutokset ja hänen lähiympäristössään kaatumistapaturmariskiä lisäävät tekijät soveltaa monipuolisesti työssään tietoa vanhustenhuollon toimintaperiaatteista, palvelurakenteesta ja tukimuodoista. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet HIEROJAN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 33/011/2005 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2005 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2005 ISBN 952 13 2597 6 (nid.)

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot