JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto"

Transkriptio

1 JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

2 JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto

3 3 Sisällys 1. JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ/ERI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KOULUTUKSESSA JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN AMMATTIALAN KUVAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS AMMATTITAIDON KUVAUS TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET TUTKINNON RAKENNE JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OSAT VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA TUTKINNON OSITTAIN... 9 ENNALTAEHKÄISEVÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ JALKOJENHOITO... 9 JALKOJEN HOITO OSANA ASIAKKAAN KOKONAISHOITOA AMMATINHARJOITTAJANA JALKOJENHOITOTYÖSSÄ HAAVAN HOITO JALKOJENHOIDOSSA JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

4 4 1. JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Tämä koulutussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana Jalkojenhoidon ammattitutkinnon perusteita OPH:n määräystä pvm (OPH:n määräys 61/011/2010) ja OPH:n määräystä pvm (5/011/2013), joita on noudatettava toistaiseksi ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman pedagogista toimintaohjetta Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma on hyväksytty Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä opintoja ja työkokemusta sosiaali- ja terveysalan tehtävissä, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta (Oph:n määräys 5/011/ 2013) Valmistava koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennetty tutkinnon osien. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalla on osana koulutusta mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. Tutkintotilaisuuden voi aloittaa kun kaikki henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu hyväksytyllä tasolla (H 2) ja kolmikanta (työnantaja-, työntekijä- ja opetusalan arvioija) ovat hyväksyneet tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA Näyttötutkintojärjestelmän tavoitteena on tarjota aikuisille joustavat järjestelyt ja parhaat mahdolliset olosuhteet osoittaa osaamisensa näyttötutkinnoissa sekä kehittää ja uudistaa työelämässä tarvitsemaansa ammattitaitoa. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1) näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, 2) tutkinnon suorittaminen ja 3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Ammattiopisto tekee yhteistyötä koulutuksen tai tutkinnon hankkijan, työelämän edustajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamisessa noudatetaan aina tutkintojen perusteita. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 952/2011) 11 :n säännökset opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 13 :n nojalla Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen (43/011/2006). Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa ja oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon henkilön elämäntilanne, osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa selvitetään ja sovitaan yhteisesti opiskelijalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt, sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Koulutussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja tutkinnon suorittajilta/ opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien kohdalla oppimisvaikeuksien ja muun erityisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä tarvittavan tuen, ohjauksen ja erityisjärjestelyjen huomioon ottaminen valmistavan koulutuksen aikana ovat oleellisia, jotta tutkinnon suorittaja voi valmistautua riittävän hyvin osoittamaan ammattitaitonsa näyttötutkinnossa VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ/ERI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KOULUTUKSESSA Jalkojenhoidon ammattitutkinto sopii ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi jo valmistuneille lähihoitajille. Tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista valmistavassa koulutuksessa. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

5 5 Tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista oppisopimuskoulutuksessa: JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN Tutkinnon suorittanut käyttää työssään uusinta tietoa jalkojenhoidosta ja terveyden edistämisestä. Hän edistää toiminnallaan asiakkaiden tietoisuutta jalkojenhoidon merkityksestä ja mahdollisuuksista terveyden edistämisessä. Toimimalla jalkojenhoidon ammattilaisena sosiaali- ja terveysalan palveluverkostossa tai alan työryhmissä, tutkinnon suorittanut lisää muiden ammattiryhmien tietoa jalkojenhoidon merkityksestä osana asiakkaan kokonaishoitoa. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.46) Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut on syventänyt osaamistaan joko tutkinnon osalla Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä tai tutkinnon osalla Haavan hoito jalkojenhoidossa tai valitsemalla tutkintoonsa jonkin tutkinnon osan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisista tutkinnoista. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s. 46) 1.5. AMMATTIALAN KUVAUS Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee sosiaali- ja terveysalan työtä, jota ohjaavat alan lainsäädäntö, toimintasuositukset sekä ammattietiikka. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee työtä asiakaspalvelutilanteissa itsenäisesti omalla vastuualueellaan. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen tunnistaminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45) Jalkojenhoitotyön lähtökohtia ovat ajantasainen tietoperustaja ennaltaehkäisevä toiminta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Työssä painottuvat asiakkaan omahoidon ohjaaminen ja yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää saumatonta yhteistyötä jalkojenhoidon palveluketjussa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kolmannen sektorin palvelujen tuottajien kanssa. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45) 1.6. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45) 1.7. AMMATTITAIDON KUVAUS Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakaslähtöisesti, ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tukee jalkojenhoidolla hänen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon suorittanut tekee suunnitelmallista jalkojen perushoitoa ja hyödyntää asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairautta sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalojenhoitotyöhön. Työ vaatii erityisen huolellista aseptista työotetta. Tutkinnon suorittaja arvioi omaa ammattitaitoaan ja työtään asetettujen tavoitteiden. (Oph; määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45) Hän kehittää yhteistyössä verkostonsa kanssa jalkojenhoitotyötä ja jalkojenhoitopalveluita hyödyntämällä arviointia ja saamaansa palautetta. Hän on kiinnostunut myös alan kansainvälisestä kehittämisestä. (Oph: n määräykset ja ohjeet 2010:31 liite s.45 46) 1.8. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta näyttötutkintona suoritettavissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Valtioneuvoston asetuksessa (1033/2011) määriteltyihin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistaviin opintoihin sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamisessa am- JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

6 6 matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (952/2011) 11 :n 9 kohtaa. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tulee ottaa huomioon myös em. lain 13, 13 a ja 16 :n säännökset. Valmistavassa koulutuksessa noudatetaan tutkinnon perusteiden mukaisia terveydentilavaatimuksia. Ammattitutkintoon opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. ksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos eikä estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. ksi ottamisen esteenä voi olla sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN JA VAL- MISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja saavuttaa Jalkojenhoidon ammattitutkinnossa/tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat sen tasoisia, että tutkinnon suorittajilla tulee olla alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä lisäksi täydentäviä ja kokemusta sosiaali- ja terveysalan syventäviä opintoja.. Jalkojenhoidon ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistä jalkojenhoito ja Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa) ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta, joista on valittava yksi (Ammatinharjoittajan jalkojenhoitotyössä, Haavan hoito jalkojenhoidossa tai ammatillisen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta). Tutkinto on valmis kun tutkinnon suorittaja on hyväksyttävästi suorittanut kaikki kaksi pakollista tutkinnon osaa ja yhden valinnaisen tutkinnon osan. Tutkinnon osa Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito tulee suorittaa hyväksytysti tutkintotilaisuudessa ennen tutkinnon osan Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa tutkintotilaisuutta. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

7 7 2. TUTKINNON RAKENNE JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OSAT Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäänöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta: JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OSAT JA OHJEELLINEN LAAJUUS (40 OV) PAKOLLINEN/PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä tukeva jalkojenhoito Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito 17 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristöissä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Jalkojenhoitotilan valmistelu, tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuoltotoiminta 2 ov Asiakaspalvelussa toimiminen 0,5 ov Jalkojenhoidon suunnittelutyö 3,5 ov Jalkojenhoidon toteuttaminen 3 ov Jalkojen omahoidon ohjaaminen asiakastyössä 2 ov Tutkintotilaisuus ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä edistävässä jalkojenhoidossa 1 ov Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa 13 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen hoitotilanteessa 1 ov Jalkojenhoidon suunnitteleminen eri asiakasryhmille 4 ov Asiakkaan kokonaishoitoa tukeva jalkojenhoito ja ihoa suojaavat kevennykset 3 ov Asiakkaan ohjaaminen apuvälineiden hankinnassa ja käytössä 1 ov Asiakkaan jalkojenhoidon arviointi ja ohjaaminen jatkohoitoon 1 ov Työhyvinvoinnin edistäminen ja oman työn kehittäminen 1,5 ov Tutkintotilaisuus asiakkaan kokonaishoito jalkojenhoidossa 1 ov JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

8 8 VALINNAISET TUTKINNON OSAT TAI OSAAMISALA Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä 10 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkojenhoidon yritystoimintaa ohjaavien lakien, säädöksien ja ohjeiden mukainen toiminta 1,5 ov Jalkojenhoitotoiminnan ja toimitilojen suunnitteleminen 0,5 ov Jalkojenhoidon liiketoiminnan suunnittelu 3 ov Yritysmuodon valinta ja yritystoiminnan liittyvien ilmoitusten tekeminen 1 ov Ammatinharjoittajan vakuutusjärjestelmien mukainen toiminta ja asiakas- ja verkostosuhteiden ylläpito 2 ov Omien yrittäjävalmiuksien arvioiminen ja kehittäminen 0,5 ov Tutkintotilaisuus ammatinharjoittajana jalkojenhoidossa 1 ov Haavan hoito jalkojenhoidossa Haavan hoito jalkojenhoidossa 10 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkahaavan hoidon suunnittelu ja toteuttaminen osana asiakkaan kokonaishoitoa 3 ov Toimiminen jalkahaavan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa osana asiakkaan kokonaishoitoa 1 ov Jalkahaavan hoidon ohjaaminen ja haavan hoidon arviointi 3 ov Toimiminen jalkahaavan hoidon ohjaamisessa ja haavan hoidon arvioinnissa 1 ov Oman ammattitaidon kehittäminen 0,5 ov Tutkintotilaisuus haavanhoito jalkojenhoidossa 1 ov Ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

9 9 3. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA TUTKINNON OSITTAIN ENNALTAEHKÄISEVÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ JALKOJENHOITO 17 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET TAI TAVOITTEET Tutkinnon suorittaja osaa toimia jalkojenhoitotyössä eri toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysalalla osaa tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa osaa hakea, käsitellä ja käyttää tietoa työssään osaa edistää asiakkaan terveyttä ja jalkojen hyvinvointia osaa ennalta ehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä osaa valmistella jalkojenhoitotilan osaa ehkäistä tartuntojen syntymistä osaa huoltaa jalkojenhoitotyössä käytettävät välineet ja laitteet osaa toimia asiakaspalvelussa osaa tutkia jalkojenhoidon asiakkaan osaa tehdä jalkojenhoitosuunnitelman osaa hoitaa asiakkaan alaraajojen ihon ja kynnet osaa hieroa asiakkaan jalkaterät ja sääret osaa ohjata ja avustaa asiakasta jalkojen omahoidossa osaa antaa ensiapua osaa perustella toimintansa ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon osaa edistää omaa työhyvinvointiaan osaa kehittää ammattitaitoaan ja työtapojaan TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT(ARVIOINNIN KOHTEET) JA OPISKELUMENETELMÄT Jalkojenhoitotyössä toimiminen Ammattieettinen toiminta jalkojenhoitotyössä Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa toimiminen Tiedonhankinta ja käsittely Tietotekniikan käyttäminen ja tietosuojan turvaaminen Terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen Terveyden edistäminen Lasten ja nuorten alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen Työikäisten alaraajaongelmien, asentovirheiden ja rasitusvammojen tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen Ikääntyneiden alaraajaongelmien ennaltaehkäiseminen ja liikkumiskyvyn tukeminen Jalkojenhoitotilan valmistelu erilaisiin ympäristöihin Aseptinen toiminta Henkilökohtainen hygienia ja suojautuminen Työympäristön puhtauden ja viihtyisyyden ylläpitäminen Välinehuolto jalkojenhoidossa Turvallisuuden huomioon ottaminen välinehuollossa Jalkojenhoidon ja välinehuollon laitteiden ja koneiden käyttöturvallisuuden huomioon ottaminen Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen Vuorovaikutus hoitotilanteissa Asiakaspalvelussa toimiminen Esitietojen hankkiminen Ihmisen toimintakyvyn arvioiminen Asiakkaan suojaaminen ja intimiteetin huomioiminen Alaraajojen tutkiminen Tutkimustulosten kirjaaminen Asiakkaan jalkaongelmien määrittely Kokonaisvaltaisen jalkojenhoidon suunnitelman laatiminen JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

10 10 Tavallisten iho-ongelmien hoitaminen Tavallisten kynsiongelmien hoitaminen Suojaavan kevennyshoidon toteuttaminen Jalkaterän ja säärien hieronta Asiakkaan ohjaaminen Jalkojen omahoidon välineiden ja tuotteiden käytön ohjaaminen Jalkojen omahoidon ohjaaminen ja avustaminen Ensiaputilanteissa toimiminen Jalkojenhoidon arviointi Oman työhyvinvoinnin arviointi ja edistäminen Ergonominen työskentely Ammattitaidon ja työtapojen arviointi Ammattitaidon ja työtapojen kehittäminen Opintojaksot Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristöissä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Jalkojenhoitotilan valmistelu, tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuoltotoiminta 2 ov Asiakaspalvelussa toimiminen 0,5 ov Jalkojenhoidon suunnittelutyö 3,5 ov Jalkojenhoidon toteuttaminen 3 ov Jalkojen omahoidon ohjaaminen asiakastyössä 2 ov Tutkintotilaisuus ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä edistävässä jalkojenhoidossa 1 ov OPINTOJAKSOT Opintojen ohjaus 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Jalkojenhoidon erikoisammattitutkinto näyttötutkintona Henkilökohtaistamissuunnitelmien laatiminen Tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedottaminen Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Keskeiset sisällöt: Jalkojenhoidon ammattieettinen perusta Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja ohjeet ja ETENE-suositukset Oppimisympäristöt: oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Toimiminen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa Tiedon käyttö ja tietotekniikan turvallinen käyttö Oppimisympäristöt Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot verkossa JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

11 11 Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 2,5 ov Keskeiset sisällöt: Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvointi ja niiden edistäminen Eri-ikäisten alaraajojen rasitusvammojen ja kuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, harjoitukset ja verkko-opinnot Toimiminen ennaltaehkäisevässä työssä (koululla) 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Asiakkaan ohjaus jalkojenhyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi Eri-ikäisten asiakkaiden asentovirheiden ja alaraajakuormituksen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ja ohjaus Oppimisympäristöt: oppilaitos, sosiaali- ja terveysalan työpaikat, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus ja ohjaus, opintokäynnit, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot Jalkojenhoitotilan valmistelu, tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuoltotoiminta 2 ov Jalkojenhoitotilojen valmistelu ja tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuolto 1,5 ov Keskeiset sisällöt Jalkojenhoitotiloja koskeva säädökset, ohjeet ja turvallisuushaasteet sekä puhtausluokitukset Aseptinen toiminta erilaisissa jalkojenhoitoympäristöissä ja jalkojenhoitotilojen valmistelu Aseptiikka jalkojenhoidossa ja henkilökohtainen hygienia Välinehuolto jalkojenhoidossa Oppimisympäristöt: Oppilaitos, välinehuoltoyksiköt, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: Toimiminen välinehuollossa 0,5 ov Keskeiset sisällöt Työskentely välinehuollossa Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen välinehuolto, sairaalan välinehuoltoyksiköt. Opetusmenetelmät: Lähiopetus ja ohjaus, opintokäynnit Asiakaspalvelussa toimiminen 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen jalkojenhoitotyössä Vuorovaikutus hoitotilanteissa Erilaisista palvelutilanteista suoriutuminen ruotsin kielellä Erilaisista palvelutilanteista suoriutuminen englannin kielellä Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

12 12 Jalkojenhoidon suunnittelutyö 3,5 ov Jalkojenhoidon suunnittelu 2,5 ov Keskeiset sisällöt: Kokonaisvaltaisen jalkojenhoitosuunnitelman keskeiset osa-alueet: o Esitiedot, jalkojen toimintakyvyn arviointi, jalkaongelmien tunnistaminen alaraajojen tutkiminen ja kirjaaminen jalkojenhoidon hoidon määrittely Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: lähiopiskelu, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot Itsenäinen opiskelu: Toimiminen eri jalkojenhoidon toimintaympäristöissä 1 ov Keskeiset sisällöt: Jalkojenhoitosuunnitelman laatiminen kokonaisvaltaisesti ja jalkojenhoidon toteuttaminen Oppimisympäristöt: Sosiaali- ja eri toimintayksiköt, palvelutalot ja sairaalat Opetusmenetelmät: Ohjaus ja lähiopetus Jalkojenhoidon toteuttaminen 3 ov Keskeiset sisällöt: Jalkojenhoitosuunnitelman mukainen asiakkaan jalkojenhoidon prosessi ja sen toteuttaminen ja arviointi Oppimisympäristöt: Oppilaitos, sosiaali- ja toimintayksiköt ja verkko-oppimisympäristö Opetusmenetelmät: Lähiopetus, harjoittelu ja opintokäynnit, verkko-opinnot Jalkojen omahoidon ohjaaminen asiakastyössä 2 ov Jalkojen omahoidon ohjaaminen 1,5 ov Keskeiset sisällöt: Asiakkaan omahoidon ohjaaminen Ohjausprosessi Asiakaspalaute Oppimisympäristöt: Oppilaitos, yhdistykset, Opetusmenetelmät: Lähiopiskelu, harjoitukset Itsenäinen opiskelu: Toimiminen jalkojen omahoidon ohjaajana 0,5 ov Keskeiset sisällöt: Erilaisten jalkojenhoidon asiakkaiden ohjaaminen Oppimisympäristöt: Työssäoppiminen yhdistyksissä kouluilla yms. Opetusmenetelmät: Ohjaus Tutkintotilaisuus ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä edistävässä jalkojenhoidossa 1 ov JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

13 13 EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Jalkojenhoidon ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat sen tasoisia, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä täydentäviä opintoja ja työkokemusta sosiaali- ja terveysalan tehtävissä, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. (OPH:n määräys 5/011/ 2013). Tutkintotilaisuuden voi aloittaa kun kaikki henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu hyväksytyllä tasolla (H2) ja kolmikanta (työnantaja-, työntekijä- ja opetusalan arvioija) ovat hyväksyneet tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman. OPPIMISEN ARVIOINTI JA ARVIOINTIPÄÄTÖS VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA Oppimisen arvioinnin tavoite on, että tutkinnon suorittaja tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnilla varmistetaan, että tutkinnon suorittajalla on riittävät valmiudet osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa. Opintosuoritusotteeseen tuleva tutkinnon osan valmistavan koulutuksen arvosana päätetään oppimisen arvioinnin perusteella. Mikäli oppimista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikokouksessa. Oppimisen arviointi ei vaikuta osaamisen arvioitiin. Oppisopimuskoulutus Tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä ja työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa työnantajan nimeämä henkilö. Koulutuksen järjestäjä päättää tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhdistelmästä. Oppisopimuskoulutuksessa opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osalta ja tietopuolisissa opinnoissa käyttäen asteikko kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1) Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito tutkinnon osassa valmistavan koulutuksen arviointi muodostuu seuraavasti: 1.1 Opintojen ohjaus 0,5 ov Oppimisen arviointi: Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Arviointi arvosanalla hyväksytty. 1.2 Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Oppimisen arviointi: Verkkotehtävä: Jalkojenhoitotyön ammatilliset vaatimukset. Osallistuminen opetukseen. Arviointi arvosanalla hyväksytty Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Oppimisen arviointi: Verkkotehtävä: Asiantuntijaverkosto. Arviointi arvosanalla hyväksytty. 1.4 Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 2,5 ov Oppimisen arviointi: Ohjaustilanne eri-ikäiselle. Arviointi arvosanalla T1-K Toimiminen ennaltaehkäisevässä työssä (koululla) 0,5 ov Oppimisen arviointi: Työssäoppimisen arviointi arvosanalla hyväksytty. 1.5 Jalkojenhoitotilan valmistelu, tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuoltotoiminta 2 ov Jalkojenhoitotilojen valmistelu ja tartuntojen ennaltaehkäisy ja välinehuolto 1,5 ov Oppimisen arviointi: Aseptiikan ja välinehuollon tentti. Arviointi arvosanalla Hyväksytty Toimiminen välinehuollossa 0,5 ov Oppimisen arviointi: Työssäoppimisen arviointi arvosanalla hyväksytty. 1.6 Asiakaspalvelussa toimiminen 0,5 ov Oppimisen arviointi: Osallistuminen opetukseen, jalkojenhoitoon liittyvän asiakastilanteen videointi. Arviointi arvosanalla hyväksytty/hylätty. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

14 Jalkojenhoidon suunnittelutyö 3,5 ov Jalkojenhoidon suunnittelu 2,5 ov Oppimisen arviointi: Kirjallinen jalkojenhoitosuunnitelma. Arviointi arvosanalla hyväksytty Toimiminen eri jalkojenhoidon toimintaympäristöissä 1 ov Oppimisen arviointi: Työssäoppimisen päiväkirja. Arviointi arvosanalla hyväksytty Jalkojenhoidon toteuttaminen 3 ov Oppimisen arviointi: Käytännön hoitotilanteen toteutus (jalkojenhoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä osa-alueen tentti T1-K Jalkojen omahoidon ohjaaminen asiakastyössä 2 ov Jalkojen omahoidon ohjaaminen 1,5 ov Oppimisen arviointi: Ohjaustilanteen toteutus eri-ikäisille asiakkaille, kirjallinen palaute. Arviointi arvosanalla hyväksytty Toimiminen jalkojen omahoidon ohjaajana 0,5 ov Oppimisen arviointi: Työssäoppimisen päiväkirja. Arviointi arvosanalla hyväksytty AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT TUTKINTOSUORITUKSESSA Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. Näyttötutkintotilaisuuden sisältö on kuvattu tarkemmin näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotilaisuudet suoritetaan pääsääntöisesti valmistavan koulutuksen yhteydessä. Tutkintotilaisuudet on jäsennetty tutkinnon osien. Tutkinnon suorittaja voi mennä tutkintotilaisuuteen, kun kaikki tämän tutkinnon osan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu ja hän on osallistunut tutkintotilaisuuksien infoihin. Tutkinnon osa ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen tutkinnon osaa jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014

15 ENNALTAEHKÄISEVÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ JALKOJENHOITO 17 ov Opintojen ohjaus 0,5 ov Jalkojenhoidon erikoisammattitutkinto näyttötutkintona Henkilökohtaistamissuunnitelmien laatiminen Jalkojenhoitotyössä toimiminen eri toimintaympäristöissä sosiaali- ja terveysalalla 1 ov Arvioinnin kohde Arviointikriteerit Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 Jalkojenhoitotyössä toimiminen hyödyntää pääsääntöisesti työssään tietoa sosiaali-, terveysja kuntoutusalan julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä toimii työssään voimassaolevien sosiaali- ja ammattihenkilöstöä ohjaavien lakien ja säädösten sekä kuluttajansuojaa koskevien säädösten o laki ammattihenkilöistä (559/1994) ja asetus (564/1994) o laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) o laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) o työturvallisuuslaki (738/2002) o potilasvahinkolaki (585/1986) o kuluttajansuojalaki (38/1978) o kansanterveyslaki (66/1972) (uusi terveydenhuoltolaki) o sosiaalihuoltolaki (710/1982) o laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja asetus (744/1990) o laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/ 1978) seuraa em. säädösten muutoksia oman vastuu- hyödyntää työssään tietoa sosiaali-, terveysja kuntoutusalan julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä toimii työssään voimassaolevien sosiaali- ja ammattihenkilöstöä ohjaavien lakien ja säädösten sekä kuluttajansuojaa koskevien säädösten o o o o o o o o o o laki ammattihenkilöistä (559/1994) ja asetus (564/1994) laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) työturvallisuuslaki (738/2002) potilasvahinkolaki (585/1986) kuluttajansuojalaki (38/1978) kansanterveyslaki (66/1972) (uusi terveydenhuoltolaki) sosiaalihuoltolaki (710/1982) laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja asetus (744/1990) laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/ 1978) seuraa em. säädösten muutoksia oman vastuualueensa hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä toimii työssään voimassaolevien sosiaali- ja ammattihenkilöstöä ohjaavien lakien ja säädösten sekä kuluttajansuojaa koskevien säädösten o o o o o o o o o o laki ammattihenkilöistä (559/1994) ja asetus (564/1994) laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) työturvallisuuslaki (738/2002) potilasvahinkolaki (585/1986) kuluttajansuojalaki (38/1978) kansanterveyslaki (66/1972) (uusi terveydenhuoltolaki) sosiaalihuoltolaki (710/1982) laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja asetus (744/1990) laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/ 1978) seuraa aktiivisesti em. säädösten muutoksia JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

16 osaa toimia ammattieettisesti jalkojenhoitotyössä alueensa hyödyntää tarvittaessa työssään tietoa eri asiakasryhmille paikallisesti tarjottavista jalkojenhoitopalveluista toimii työssään Valtakunnallisen eettisen neuvottelukunnan suositusten (ETENE) toimii Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden hyödyntää työssään tietoa eri asiakasryhmille paikallisesti tarjottavista jalkojenhoitopalveluista toimii työssään Valtakunnallisen eettisen neuvottelukunnan suositusten (ETENE) toimii Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden oman vastuualueensa hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa eri asiakasryhmille paikallisesti tarjottavista jalkojenhoitopalveluista toimii työssään Valtakunnallisen eettisen neuvottelukunnan suositusten (ETENE) toimii Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaverkostossa ja tiedon käyttö 0,5 ov Arvioinnin kohde Sosiaali- ja terveysalanasiantuntijaverkostossa toimiminen Tiedonhankinta Arviointikriteerit Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ohjattuna työssään tietoa ammattiryhmien toimi- ja vastuualueista mm. jalkojenhoitaja, jalkaterapeutti, jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut, kosmetologi, lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan hoidon moniammatillisessa verkostossa ja hyödyntää sitä tarvittaessa oman työnsä tukena toimii pääsääntöisesti omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa tai muille asiantuntijoille. hyödyntää työssään tietoa ammattiryhmien toimi- ja vastuualueista mm. jalkojenhoitaja, jalkaterapeutti, jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut, kosmetologi, lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan hoidon moniammatillisessa verkostossa ja hyödyntää sitä oman työnsä tukena toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa tai muille asiantuntijoille. hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa ammattiryhmien toimi- ja vastuualueista mm. jalkojenhoitaja, jalkaterapeutti, jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut, kosmetologi, lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti tekee aktiivisesti yhteistyötä asiakkaan hoidon moniammatillisessa verkostossa ja hyödyntää sitä oman työnsä tukena toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa tai muille asiantuntijoille. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

17 Osaa hakea, käsitellä ja käyttää tietoa työssään hyödyntää työssään osittain oman alansa ajankohtaista sekä tutkittua tietoa käyttää työssään pääsääntöisesti oman alan käsitteistöä hyödyntää tarvittaessa erilaisia tiedonlähteitä ja käyttää tietoa kriittisesti jalkojenhoitotyössä hyödyntää työssään oman alansa ajankohtaista sekä tutkittua tietoa käyttää työssään oman alan käsitteistöä hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä ja käyttää tietoa kriittisesti jalkojenhoitotyössä hyödyntää monipuolisesti työssään oman alansa ajankohtaista sekä tutkittua tietoa käyttää asian työssään oman alan käsitteistöä hyödyntää aktiivisesti erilaisia tiedonlähteitä ja käyttää tietoa kriittisesti jalkojenhoitotyössä Turvallinen tiedon käyttö kunnioittaa tekijänoikeutta ja toimii sen perustelee tarvittaessa valitsemansa tiedon. kunnioittaa tekijänoikeutta ja toimii sen perustelee valitsemansa tiedon. kunnioittaa tekijänoikeutta ja toimii sen perustelee monipuolisesti valitsemansa tiedon. Osaa käyttää tietotekniikkaa ja tietosuojan turvaaminen käyttää säännöllisesti työssään tekstinkäsittelyohjelmaa, sähköpostia, Internetiä ja erilaisia oppimisen ympäristöjä hyödyntää tarvittaessa työssään sosiaalisen median ympäristöjä ja suhtautuu niihin kriittisesti kehittää ohjattuna itseään tietoteknisissä taidoissa ja tietoverkkojen käytössä käyttää tarvittaessa työssään erilaisia alakohtaisia sovellusohjelmia esim. hoitosuunnitelmaohjelma -, asiakasrekisteri- ja ajanvarausohjelma toimii työssään henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvien säädösten o henkilötietolaki (523/1999) o laki sosiaali- ja asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) o laki käyttää työssään tekstinkäsittelyohjelmaa, sähköpostia, Internetiä ja erilaisia oppimisen ympäristöjä hyödyntää työssään sosiaalisen median ympäristöjä ja suhtautuu niihin kriittisesti kehittää itseään tietoteknisissä taidoissa ja tietoverkkojen käytössä käyttää työssään erilaisia alakohtaisia sovellusohjelmia esim. hoitosuunnitelmaohjelm a-, asiakasrekisteri- ja ajanvarausohjelma toimii työssään henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvien säädösten o henkilötietolaki (523/1999) o laki sosiaali- ja asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) o laki valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja asetus o (774/1989) asetus potilasasiakirjoista (298/2009) käyttää monipuolisesti työssään tekstinkäsittelyohjelmaa, sähköpostia, Internetiä ja erilaisia oppimisen ympäristöjä hyödyntää työssään sosiaalisen median ympäristöjä ja suhtautuu niihin kriittisesti kehittää aktiivisesti itseään tietoteknisissä taidoissa ja tietoverkkojen käytössä käyttää monipuolisesti työssään erilaisia alakohtaisia sovellusohjelmia esim. hoitosuunnitelmaohjelma -, asiakasrekisteri- ja ajanvarausohjelma toimii työssään henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvien säädösten o henkilötietolaki (523/1999) o laki sosiaali- ja asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) o laki valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja asetus o (774/1989) asetus potilasasiakirjoista JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

18 valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja asetus (774/1989) o asetus potilasasiakirjoista (298/2009) noudattaa työssään asiakas- ja potilastietojen salassapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita perustelee tarvittaessa tietosuojan ja tietoturvan merkityksen jalkojenhoitotyössä. noudattaa työssään asiakas- ja potilastietojen salassapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita perustelee tietosuojan ja tietoturvan merkityksen jalkojenhoitotyössä. (298/2009) noudattaa työssään asiakas- ja potilastietojen salassapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita perustelee monipuolisesti tietosuojan ja tietoturvan merkityksen jalkojenhoitotyössä. Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen 3 ov Arvioinnin kohde Arviointikriteerit Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 /tutkinnonsuorittaja Asiakkaan terveyden ja jalkojen hyvinvoinnin edistäminen kannustaa ohjattuna asiakasta seuraamaan ja edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan opastaa pääsääntöisesti asiakasta omaan aktiivisuuteen terveyden edistämisessä auttaa tarvittaessa asiakasta ymmärtämään jalkojen hyvinvoinnin osana terveyttä kertoo tarvittaessa asiakkaalle jalkojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ohjaa edistämään jalkojen hyvinvointia. kannustaa asiakasta seuraamaan ja edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan opastaa asiakasta omaan aktiivisuuteen terveyden edistämisessä auttaa asiakasta ymmärtämään jalkojen hyvinvoinnin osana terveyttä kertoo asiakkaalle jalkojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ohjaa edistämään jalkojen hyvinvointia. kannustaa itsenäisesti asiakasta seuraamaan ja edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan opastaa aktiivisesti asiakasta omaan aktiivisuuteen terveyden edistämisessä auttaa asiakasta ymmärtämään jalkojen hyvinvoinnin osana terveyttä kertoo asiakkaalle monipuolisesti jalkojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ohjaa aktiivisesti edistämään jalkojen hyvinvointia. Terveyden edistäminen hyödyntää työssään tietoa ihmisen terveyskäyttäytymisestä terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä ohjaa tarvittaessa asiakasta tunnistamaan kansansairauksien riskitekijöitä ja välttämään niitä ohjaa tarvittaessa asiakasta terveellisiin elämäntapoihin mm. levon, työn ja liikunnan tasapainoon, monipuolisiin hyödyntää työssään tietoa ihmisen terveyskäyttäytymisestä terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä ohjaa asiakasta tunnistamaan kansansairauksien riskitekijöitä ja välttämään niitä ohjaa asiakasta terveellisiin elämäntapoihin mm. levon, työn ja liikunnan tasapainoon, monipuolisiin harrastuksiin, hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa ihmisen terveyskäyttäytymisestä terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä ohjaa aktiivisesti asiakasta tunnistamaan kansansairauksien riskitekijöitä ja välttämään niitä ohjaa itsenäisesti asiakasta terveellisiin elämäntapoihin mm. levon, työn ja liikunnan tasapainoon, monipuolisiin harrastuksiin, JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

19 harrastuksiin, terveelliseen ravitsemukseen, painonhallintaan ja henkilökohtaiseen hygieniaan kannustaa ohjattuna asiakasta tarvittaessa muuttamaan elämäntapojaan. terveelliseen ravitsemukseen, painonhallintaan ja henkilökohtaiseen hygieniaan kannustaa asiakasta tarvittaessa muuttamaan elämäntapojaan. terveelliseen ravitsemukseen, painonhallintaan ja henkilökohtaiseen hygieniaan kannustaa aktiivisesti asiakasta tarvittaessa muuttamaan elämäntapojaan. Alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen ennaltaehkäiseminen Osaa ennaltaehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä. soveltaa satunnaisesti työssään tietoa lapsen ja nuoren fyysisen kasvun ja kehityksen vaiheista hyödyntää ohjattuna työssään tietoa lasten yleisimpien tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään asentovirheitä ja rasitusvammoja toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa lapsen tai nuoren tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa satunnaisesti työssään tietoa toimintaperiaatteista ja tekee yhteistyötä neuvola- ja koulu kanssa. soveltaa työssään tietoa lapsen ja nuoren fyysisen kasvun ja kehityksen vaiheista hyödyntää työssään tietoa lasten yleisimpien tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään asentovirheitä ja rasitusvammoja toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa lapsen tai nuoren tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa työssään tietoa toimintaperiaatteista ja tekee yhteistyötä neuvola- ja koulu kanssa. soveltaa monipuolisesti työssään tietoa lapsen ja nuoren fyysisen kasvun ja kehityksen vaiheista hyödyntää itsenäisesti työssään tietoa lasten yleisimpien tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään asentovirheitä ja rasitusvammoja toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa lapsen tai nuoren tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa monipuolisesti työssään tietoa toimintaperiaatteista ja tekee yhteistyötä neuvola- ja koulu kanssa. Työikäisten alaraajaongelmien, asentovirheiden ja rasitusvammojen ennaltaehkäisy Osaa tunnistaa ja ennalta ehkäistä työikäisten alaraajaongelmien, asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä hyödyntää satunnaisesti työssään tietoa tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään ja lievittämään työperäisiä alaraajaongelmia ohjaa hyvien työkenkien valinnassa ja tarvittaessa valmispohjallisten käyttöön ohjaa työn tauottamiseen ja taukovoimisteluun toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan hyödyntää työssään tietoa tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään ja lievittämään työperäisiä alaraajaongelmia ohjaa hyvien työkenkien valinnassa ja tarvittaessa valmispohjallisten käyttöön ohjaa työn tauottamiseen ja taukovoimisteluun toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa tukirangan ja alaraajojen asentovirheiden sekä rasitusvammojen vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan ohjaa perustellusti ennaltaehkäisemään ja lievittämään työperäisiä alaraajaongelmia ohjaa itsenäisesti hyvien työkenkien valinnassa ja tarvittaessa valmispohjallisten käyttöön ohjaa työn tauottamiseen ja taukovoimisteluun toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

20 tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa satunnaisesti työssään tietoa työterveyshuollon toimintaperiaatteista ja tukimuodoista. tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon soveltaa työssään tietoa työterveyshuollon toimintaperiaatteista ja tukimuodoista. asiantuntijan hoitoon soveltaa aktiivisesti työssään tietoa työterveyshuollon toimintaperiaatteista ja tukimuodoista. Ikääntyneiden alaraajojen ongelmien ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn tukeminen Osaa ennaltaehkäistä ikääntyneiden alaraajojen ongelmia ja tukea toimintakykyä soveltaa pääsääntöisesti työssään tietoa ikääntymisestä ja sen vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn tunnistaa ohjattuna ikääntymisen aiheuttamat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset asiakkaan kehossa ja terveydentilassa sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin ja liikkumiskykyyn ohjaa perustellusti ikääntymiseen liittyvien alaraajaongelmien ennaltaehkäisemistä ja asianmukaisten jalkineiden käyttöä toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon ottaa työssään huomioon ikääntyneen terveydentilassa tapahtuneet muutokset ja hänen lähiympäristössään kaatumistapaturmariskiä lisäävät tekijät soveltaa satunnaisesti työssään tietoa vanhustenhuollon toimintaperiaatteista, palvelurakenteesta ja tukimuodoista. soveltaa työssään tietoa ikääntymisestä ja sen vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn tunnistaa ikääntymisen aiheuttamat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset asiakkaan kehossa ja terveydentilassa sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin ja liikkumiskykyyn ohjaa perustellusti ikääntymiseen liittyvien alaraajaongelmien ennaltaehkäisemistä ja asianmukaisten jalkineiden käyttöä toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon ottaa työssään huomioon ikääntyneen terveydentilassa tapahtuneet muutokset ja hänen lähiympäristössään kaatumistapaturmariskiä lisäävät tekijät soveltaa työssään tietoa vanhustenhuollon toimintaperiaatteista, palvelurakenteesta ja tukimuodoista. soveltaa monipuolisesti työssään tietoa ikääntymisestä ja sen vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn tunnistaa itsenäisesti ikääntymisen aiheuttamat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset asiakkaan kehossa ja terveydentilassa sekä niiden vaikutuksista alaraajoihin ja liikkumiskykyyn ohjaa perustellusti ikääntymiseen liittyvien alaraajaongelmien ennaltaehkäisemistä ja asianmukaisten jalkineiden käyttöä toimii omalla vastuualueellaan ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa muun asiantuntijan hoitoon ottaa työssään huomioon ikääntyneen terveydentilassa tapahtuneet muutokset ja hänen lähiympäristössään kaatumistapaturmariskiä lisäävät tekijät soveltaa monipuolisesti työssään tietoa vanhustenhuollon toimintaperiaatteista, palvelurakenteesta ja tukimuodoista. JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, 2014

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussunnitelma. Voimassa alkaen

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussunnitelma. Voimassa alkaen SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen Sisällys 1 SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 3 1.2. VALMISTAVAN

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

SIIVOUSTYÖNOHJAAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

SIIVOUSTYÖNOHJAAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto SIIVOUSTYÖNOHJAAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. SIIVOUSTYÖNOHJAAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Vanhustyön erikoisammattitutkinto. Voimassa 1.8.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Vanhustyön erikoisammattitutkinto. Voimassa 1.8. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Vanhustyön erikoisammattitutkinto Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MEHILÄISTARHAAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

MEHILÄISTARHAAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen MEHILÄISTARHAAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 MEHILÄISTARHAAJAN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat. Määräys 37/011/2011

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat. Määräys 37/011/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Valinnaiset tutkinnon osat Määräys 37/011/2011 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2011 SISÄLTÖ SOSIAALI-

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

4.xxx Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala

4.xxx Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala LUONNOS LIITE 1 1 4.xxx Jalkojenhoidon koulutusohjelma tai osaamisala Jalkojenhoito Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

VAATETUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

VAATETUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen VAATETUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 VAATETUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Oulaisten ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Oulaisten ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 2. TUTKINNON RAKENNE JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot