Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset"

Transkriptio

1 Jakelun kehittämisryhmän raportti V Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Olli Kuusisto Tilausmuutokset (postitusajo) Paino ja postitus Tilausmuutokset paperilla Kustantaja Tilausmuutokset Varhaisjakeluorganisaatio Tilausmuutokset Jakaja Korjaukset (seur. pnä) Virhe jakopiiri tai osoitetiedossa Korjatut Jakaminen Virheelliset Mahdollinen tarkistusajo Korjatut ja korjaamattomat Tilaaja Yhteydenotto kustantajaan Virheelliset Virhelista Mahdolliset reklamaatiot

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TAUSTA TAVOITE TOTEUTUS NYKYTILA JA MUUTOSTARPEET NYKYINEN TIEDONSIIRTO JA SEN ONGELMAKOHTIA Nykyinen tiedonsiirto Keskeisimmät ongelmakohteet OSOITEKÄYTÄNTÖ JA JAKELUN RAKENNETIEDOT RATKAISUMALLIT YHTEINEN JAKELU TAI OSOITEREKISTERI VOIMASSA OLEVIEN TILAUSTEN JAKELUTIETOJEN SIIRTÄMINEN PÄIVÄKOHTAISESTI JAKELUN OHJAUS PALVELUTOIMINTONA ONLINE PALVELUT TIEDONSIIRRON OSOITEKÄYTÄNNÖT JATKOSSA YHTEENVETO...12 LIITTEET: Liite 1. YJS:n tietuemallit osoitteelle Liite 2. Väestörekisterikeskuksen järjestelmä (kalvot Rolf Ahlforsin esityksestä 2001) Liite 3. JALAN projektissa kuvatut ratkaisumallit: Yhteinen jakelurekisteri ja yhteinen osoiterekisteri 2

3 1 Johdanto 1.1 Tausta Yhteisjakelusuositus (www.vtt.fi/yjs) laadittiin alunperin vuonna Yhteisjakelulla tarkoitetaan siinä varhaisjakelujärjestelmää, jossa on mukana usean eri kustantajan sanomalehtiä. Tavoitteena on ollut koota kaikki asiat ja säännöt, jotka ovat välttämättömiä joustavan ja taloudellisen jakelu ja kuljetusyhteistyön kehittämiseksi. Esimerkkinä siirrettävien tietojen tietosisällöt, esitystapa ja käytettävät tiedonsiirtojärjestelmät. Suositus on tarkoitettu systeemityöohjeeksi, jotta sekä valtakunnallisesti että myös kuntakohtaisesti saataisiin toimivia kokonaisuuksia ja yhdenmukaisia työskentelykäytäntöjä. Yhteisjakelusuosituksen tiedonsiirtoa koskevia käytäntöjä on päivitetty aina tarpeen tullen vastaamaan tiedonsiirron kehitystarpeisiin. Jakeluorganisaatiot ovat joutuneet pohtimaan uusia toimintamalleja mm. uusien lehtien tullessa jakeluun, kun niiden kustantajien järjestelmät eivät ole mahdollistaneet yhteisjakelusuosituksen mukaista tiedonsiirtoa. JALAN projektin aikana ovat myös tarkentuneet sähköisen jakokirjan ja ennustettujen muutosten asettamat vaatimukset organisaatioiden väliselle viestinnälle. Yhteisjakelusuosituksessa määritellyt tiedonsiirtokäytännöt pitäisi saada mahdollisimman laajasti käyttöön. Tällä hetkellä perustietojen siirrossa on vielä ongelmia eikä nykytaso ole riittävä. Tiedonsiirron kehitys ja automatisointihankkeet edellyttävät, että perustietojen tiedonsiirto on kunnossa. Automatisoidun tiedonsiirron lisääntyessä korostuu tiedonsiirron virheettömyys ja epäselvien tilanteiden nopea korjaaminen, mm. jo käytössä olevat tulostettavat jakokirjat vaativat tiedonsiirron toimivuutta. Toinen tärkeä aihealue on laadun ohjaus, mm. valitusten ja häiriötietojen välitys eri osapuolille sekä myös toiminta myöhäänjakotilanteissa, etteivät aina samat asiakkaat kärsi myöhästymisistä. Tämä vaatii tukea myös järjestelmiltä. Edelleen, myöhäänjakojen "tasaaminen" saattaa vaatia kuljetusjärjestyksen muuttamista. Useat organisaatiot ovat uusimassa omia järjestelmiään lähiaikoina, jolloin on sopiva ajankohta miettiä myös muutostarpeita nykykäytäntöihin ja malleihin, sekä päivittää tiedot liittymistä järjestelmien välillä. Osin käytössä on tai ollaan ottamassa varsinaisen tiedonsiirron sijasta järjestelmien tai niiden osien online käyttö, joka vaatii rajapintojen määrittelyä. 1.2 Tavoite Tehdään konkreettisia esimerkkejä sisältävä kartoitus, mistä nykyiset ongelmakohdat johtuvat, kuinka laajoja ne ovat ja ketä kaikkia osapuolia koskevat. Selvitetään käyttöönoton esteet ja toimenpiteet näiden poistamiseen, sekä mahdolliset organisaatiokohtaiset ratkaisut ja ehdotukset yleiseksi ratkaisumalliksi. Päivitetään yhteisesti sovitut toimintamallit yhteisjakelusuositukseen sekä sovitaan uusien käytäntöjen edistämisen vaatimista toimenpiteistä. Selvitetään, kuinka ja mitä eri kautta tiedonsiirtokäytäntöjä saadaan edistettyä. Kirjataan yhdenmukaisten toimintatapojen hyödyt kaikille osapuolille tilaajasta liikkeelle lähtien. Tiedonsiirron toimivuus mahdollistaa automatisointikohteita myös jakelupalvelujen ostajille. Ensisijaisena tavoitteena on saada nykyiset tietuemallit käyttöön. Läpikäydään tiedonsiirto vähintään seuraavassa listatuin osin: Tilausmuutostietojen välittäminen (Tilausmuutostietue, Nollatietue) Jakelussa tapahtuneiden häiriöiden välittäminen (Häiriötietue) Tilaajan antaman palautteen välittäminen (Palautetietue) Jakelussa olevan lehtimäärän tarkistaminen (Kappaleilmoitustietue) Viestit jakajalle (Tiedonantotietue) Jakamatta jääneiden tilausten välittäminen paikkaavalle organisaatiolle (Puutelehtitietue) OTS tietuemalli ja jakeluosoitteen lyhentämissuositukset (vrt. Osoitetunnus?) Sopimusjakeluiden laskutustietojen siirto Postille (Laskutustietojen siirto) Piirimuutosten ilmoittaminen (Piirimuutosilmoitus lomake) Lähiosoitteen muutokset (Osoitteen muutosilmoitus lomake) 3

4 Muu tiedonsiirto, uusia sanomia? Tavoitteena on siis: 1. Tuoda ongelmat ja kehityspolku kaikkien osapuolten tietoon; lähinnä kustantajien ja järjestelmätoimittajien, mutta myös painojen 2. Saada ainakin kaikki varhaisjakeluun osallistuvat tahot mukaan sähköiseen tiedonsiirtoon 3. Saada yhteisesti hyväksytty tavoite tiedonsiirron kehittämiselle, mikä vaatii hyötyjen dokumentointia ja ainakin karkean tason kustannus hyöty analyysiä 4. Parantaa tiedonsiirtoa osoitteiden osalta Keskeinen haaste on tilaukset jakopiirille kohdistavien postitustietojen luominen, kun tilaustiedot sijaitsevat kustantajan järjestelmässä ja jakopiiritiedot jakeluorganisaation järjestelmässä. Myös varhais ja perusjakelun ristiinkäytön tulisi jatkossa olla nykyistä joustavampaa. Jo nykyisin on myös osoitteetonta perusjakelua. Yhteisjakelusuosituksessa otetaan jo nyt joiltakin osin otetaan kantaa myös perusjakelua koskeviin asioihin. Jatkossa on syytä käsitellä sanomalehtien jakelua yleensä. 1.3 Toteutus Hanke suunniteltiin toteutettavan seuraavasti: 1. Käydään läpi muutaman jakeluorganisaation / tietojen välittäjän ja muutaman kustantajan kanssa läpi nykyisen käytännön ongelmat, laajuus ja osapuolet nykyiset ja tulevat muutostarpeet sekä tiedonsiirtotavan että tietuemallien osalta ratkaisumallit em. kohtien osalta mahdollinen osoitetunnuksen käyttö osoitteen rinnalla haastattelut/kyselyt 2. Tehdään yhteenveto ja lähetetään se kommentoitavaksi jakeluorganisaatioille ja kustantajille. 3. Käydään kommentoitu yhteenveto läpi jakelun IT ryhmässä ja laaditaan toimenpide ehdotus siitä, miten asiaa saadaan edistettyä eri suunnissa, ja kirjataan yhdenmukaisten toimintatapojen hyödyt kaikille osapuolille tilaajasta liikkeelle lähtien. 4. Päätetään yhteisesti etenemisestä. 5. Luodaan yleiset ratkaisumallit ongelmien poistamiseen ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon. 6. Päivitetään tiedonsiirtotavat ja välitettävät sanomat (tietuemallit) yhteisjakelusuositukseen. 7. Tiedotetaan tiedonsiirron muutoksista ja sen merkityksestä lehden toimitusketjussa. Asian edistäminen vaatii ensiksi, että etenemisestä saadaan muokattua yhteinen kanta. Tämän jälkeen asiasta on tiedotettava avainhenkilöille ja esittää selkeästi, mitä pitää tehdä, miksi ja mitä hyötyjä siitä on. 4

5 2 Nykytila ja muutostarpeet 2.1 Nykyinen tiedonsiirto ja sen ongelmakohtia Nykyinen tiedonsiirto Nykykäytäntö toimii seuraavasti: Asiakas ilmoittaa muutostiedon puhelimitse, kirjeitse tai netin kautta. Asiakaspalvelu vie edelleen valtaosan muutoksista kantaan tai joutuu usein tarkistamaan asiakkaan tietoja. Tiedot välitetään lehtipainoille suoraan tai välittäjäorganisaatioiden kautta, toisesta nipusta lehti saatetaan vähentää, toiseen lisätä, molemmissa tulostetaan tilausmuutostiedot jakajia varten. Jakeluorganisaatio päivittää jakelutietokantaansa. Jakaja päivittää jakolistaansa pääsääntöisesti käsin. Tilapäinen osoitteenmuutos tai lyhytaikainen tilaus aiheuttaa muutosten käsittelyn uusinnan, kun tilaus päättyy tai kun asiakas esimerkiksi palaa mökiltään. Virheosuus toimituksista on alle promillen luokkaa, mutta vaatii paljon sekä kustantajan että jakeluorganisaation manuaalista työtä. Lehdet jaetaan kohdistetusti pääosin ilman osoitemerkintöjä lehdissä, eri toimitusosoitteita on yli 3 milj./pv. Tilausmuutoksia on vuodessa arviolta 5 10 milj. kappaletta. Yksi muutos voi aiheuttaa jopa 5 10 päivitystä tai toimenpidettä. Jakeluverkko toimii ja tiedot päivittyvät 7 päivänä viikossa Jakelurakennekin voi vaihdella ja muuttua päivittäin Muutoksen saa toteutettua yön yli. Tiedonsiirto tapahtuu kahdenkeskisin yhteyksin. Kustantaja saa tietoja monelta eri jakeluorganisaatiolta ja vastaavasti jakeluorganisaatiot saavat tietoa monelta eri kustantajalta. Samaa tietoa ylläpidetään useissa rekistereissä. Kustantajilla ja jakeluorganisaatioilla on molemmilla omissa rekistereissään tilaus, osoite ja jakelutietoja (ks. kuva 1). Kustantajan ylläpitämiin tilaustietoihin kuuluvat toimitusosoite/ osoitteet. Jakeluorganisaation ylläpitämissä jakopiiritiedoissa listataan kuhunkin piiriin kuuluvat osoitteet. Muuttuneita tietoja päivitetään yhteisjakelusuosituksen mukaisin tietuemallein. Voimassa olevien tilausten jakelua varten tarvittavat tiedot siirretään kustantajalta jakeluorganisaatiolle kertaluonteisesti jakelun aloitusvaiheessa. Jatkossa tilausmuutokset päivitetään jakelupäivittäin tilausmuutostietueella tai jos muutoksia ei ole, niin lähetetään nollatietue. Osalla jakeluorganisaatioista on yhteisjakelurekisteri, jossa ylläpidetään eri lehtien tilausten jakeluun liittyviä tietoja. Jos jakeluorganisaatiolla ei ole yhteisjakelurekisteriä, asiakaslehti ilmoittaa piiri tai aluekohtaiset lehtimäärätiedot jakeluorganisaatiolle yhteisjakelusuosituksen kappalemäärän ilmoitustietueella. Koska rekisterit eivät käytännössä ole pysyneet yhteneväisinä, on käyttöön otettu kappaleilmoitustietue, jolla voidaan tarkistaa jakelussa oleva lehtimäärä kustantajan ja jakeluorganisaation välillä. 5

6 Kustantaja tilaustiedot osoitteet kuljetukset jättöpaikat jakelupiiritiedot lehtimäärät /piiri Tilausmuutokset (yjs; tilausmuutostietue /nollatietue) Uudet osoitteet ja niiden kuuluminen piireihin (yjs;lähiosoitemuutokset lomake) Piirimuutokset (yjs; piirimuutosilmoitus lomake) Jakeluorganisaatio piiri ja reittitiedot tilaustiedot jakelutiedot (tilaukset ja reitit) jakelun tilanne osoitteet (Jakelutiedot) Jakaja jakolista Lehtimäärän tarkistaminen asiakaslehden ja jakeluorg. välillä (kappaleilmoitustietue) Paino &postitus postitusajon tiedot osoitteet Jakelutiedot Jakeluorg.1 Kustantaja1 Postitusajon tiedot (mm. piirikohtaiset lehtimäärät), Jakelutiedotteet Kustantaja2 Jakeluorg.2 Kuva 1. Nykyinen tiedonsiirto tapahtuu kahdenkeskisin yhteyksin. Kuvassa on esitetty keskeiset tiedot so. ei täysin kattavasti kaikkea tiedonsiirtoa. Kustantaja saa tietoja monelta eri jakeluorganisaatiolta, ja vastaavasti jakeluorganisaatiot saavat tietoa monelta eri kustantajalta. Samoja tietoja ylläpidetään eri paikoissa Keskeisimmät ongelmakohteet Nykyisen tiedonsiirron ongelmakohtia selvitettiin muutamien kustantajien ja jakeluorganisaatioiden kanssa. Samalla tiedusteltiin nykyisiä ja tulevia muutostarpeita nykykäytäntöihin sekä tiedonsiirtotavan että tietuemallien osalta. Lisäksi selvitettiin mahdollisia ratkaisumalleja em. kohtien osalta. Kust. D Kust. E muutostiedot jakelutiedotteeseen Alueen "ykköskustantaja" C Postitus C niputustiedot postitukseen muutostiedot jakelutiedotteeseen muutostiedot jakelutiedotteeseen (B) Jakeluorganisaatio Jakaja Postitus A/B niputustiedot (A,B) muutostiedot (A) Kust. B muutostiedot jakeluorganisaatiolle (B) Kust. A Kustantaja A ei sähköistä tiedonsiirtoa jakeluorganisaatiolle, muutostiedot jakajalle A:n postituksen kautta (tulostetaan nippujen mukaan) Kustantaja B muutostiedot tietuemallilla jakeluorganisaatiolle, muutostiedot jakajalle jakeluorganisaation tai jakeluorganisaatiolta ykköskustantajan (C) postituksen kautta Kustantaja C välittää omat, D:n ja E:n muutostiedot jakeluorganisaatiolle, välittää omat, D:n, E:n (ja mahd. B:n) muutostiedot jakajalle C:n postituksen kautta Kuva 2. Tilaustietojen välittämisen käytännöt jakeluorganisaatiolla ja jakajalle. 6

7 Tilausmuutokset (postitusajo) Paino ja postitus Tilausmuutokset paperilla Kustantaja Tilausmuutokset Varhaisjakeluorganisaatio Tilausmuutokset Jakaja Korjaukset (seur. pnä) Virhe jakopiiri tai osoitetiedossa Korjatut Jakaminen Virheelliset Mahdollinen tarkistusajo Korjatut ja korjaamattomat Tilaaja Yhteydenotto kustantajaan Virheelliset Virhelista Mahdolliset reklamaatiot Kuva 3. Tällä hetkellä jakajalle (paperimuodossa) kulkeva tilausmuutostieto kulkee pääsääntöisesti eri kautta (punaiset nuolet) kuin kustantajan jakeluorganisaatiolle välittämät tiedot. Vaikka jakeluorganisaatiolla olisi korjattu jakopiiri tai osoitetieto, ei tilaaja saa lehteään postitusajon puutteiden vuoksi, koska jakajan tilausmuutostiedot kulkevat pääsääntöisesti lehtien mukana paperimuodossa. Keskeisimmät ongelmakohdat liittyvät tilausmuutosten välittämiseen järjestelmästä toiseen. Osittain puutteellisilla/virheellisillä muutostapahtumilla päivitetään rinnakkaisrekisteriä, jonka vuoksi rekisterit eivät pysy yhtenevinä. Mm. tulostettava ja sähköinen jakokirja vaatii luotettavaa tietoa, jotta tiedot saadaan siihen oikeaan kohtaan. Esilletulleita ongelmia olivat tarkemmassa tarkastelussa: 1. Jakopiirinumero on virheellinen, tai osoite on niin puutteellinen, ettei muutostapahtuma kohdistu oikealle piirille. Mm. osoitteen lyhentämistapauksissa on ongelmia. 2. Muutostapahtuman osoite on epätarkka tai niin erikoisen muotoinen, ettei se kohdistu vastaanottajan piirin oikeaan osoitteeseen. 3. Lähettäjän muutostapahtumissa on virheitä tai niitä puuttuu. 4. Tiedot lähetetään liian myöhään / kahteen kertaan / vastaanotto ei toimi Todettiin, että tiedonsiirron varmuus vaihtelee. Automaattiset lähetykset ja vastaanotot saattavat tuottaa puutteellisia tai epäselviä virhetietoja, virhelokeja ei seurata systemaattisesti tai niihin ei reagoida riittävän nopeasti tai tarkasti. Etenkin poikkeustilanteissa virheiden mahdollisuus kasvaa huomattavasti. Esim. haaste 1: Esim. haaste 2: Muutostietojen myöhästyessä menevätkö ne sitten seur. päivän tiedotteessa? Jos maanantain muutoksia välitetään jo viikolla, ja sunnuntaina lähetetään lisää, jäävät ne helposti pimentoon, jos maanantain päivitysajo tehdään jo lauantaina. 7

8 Esim. haaste 3: Erityisesti erikoispyhät vaativat aina eri osapuolten päivitysajojen ja lähetysajoitusten tarkistamista. 2.2 Osoitekäytäntö ja jakelun rakennetiedot Osoitteita käytetään varhaisjakelussa seuraavasti: Jakeluorganisaatio määrittelee jakelureitit ja välittää nämä tiedot kustantajalle, joka puolestaan kohdistaa tilaukset oikealle jakelureitille tai jakopiirille postitusajoa varten. Postitusajon tekee pääsääntöisesti kustantaja. Jakeluorganisaatio ilmoittaa kustantajille vanhojen osoitteiden jakopiirimuutoksista ja uusien osoitteiden kohdistumisesta jakopiireihin lähiosoitemuutos lomakkeella. Piirimuutokset ilmoitetaan piirimuutosilmoitus lomakkeella. Jakeluorganisaatio kohdistaa sille välitetyt tilaukset oikealle jakopiirille niiden osoitteiden perusteella. Jakaja saa pääsääntöisesti jakopiirin muutostiedot paperille tulostetun jakelutiedotteen välityksellä. Saman tilauksen jakopiiri saattaa vaihdella arkena ja viikonloppuna suoritettavissa jakeluissa. Tilaaja Virallinen osoite muuta tilaajakohtaista tietoa, esim. kesäosoite/muut osoitteet Jakeluosoite: luukku/laatikko laatikko/laatikkoryhmä heittolaatikko 1 heittolaatikko 2 Jakopiiri Kuva 4. Perustietojen liittyminen toisiinsa. Jakeluosoite voi olla sama kuin tilaajan virallinen osoite tai se voi olla esim. kulmatalossa kulkureitin mukaan nimettynä eri kuin virallinen osoite. Edelleen lehti voidaan toimittaa (yhteis) laatikkoon tai laatikkoryhmään, joka sijaitsee muussa kuin virallisessa osoitteessa. Useilla paikkakunnilla lehti toimitetaan viikonloppuisin ns. heittolaatikkoon, joka voi vielä olla eri lauantaina ja sunnuntaina. (HUOM. Tilaukseen voi liittyä monta osoitetta ja osoitteeseen voi liittyä monta jakopiiriä!) Levikkijärjestelmien osoitetietoja ylläpidetään nykyisin kuntien, väestörekisterikeskuksen ja Postin tietojen pohjalta sekä kustantajien oman ylläpidon kautta. Tavat saattavat vaihdella ydinlevikkialueen ja koko maan osalta. Tilaustietojen yhteydessä välitetään osoitetieto jakeluorganisaatioille pääsääntöisesti YJS suosituksen mukaisesti (ks. liite 1), jolloin samalla (kulma)osoitteella voi olla jopa 4 eri ulkoasua. Osoitteen yksilöivää osoitetunnusta ei käytetä tiedonsiirrossa. Kustantajilla ja jakeluorganisaatioilla ei tällöin ole täysin yhtenevää käsitystä osoitteista. Kunnat ovat velvollisia toimittamaan rakennusosoitteiden päivitystiedot VRK:lle. Kaikkien kuntien rakennusosoitteet eivät kuitenkaan vielä ole 100 % ajan tasalla, kuntakohtaista tarkkuustilastoa rakennustyypeittäin on saatavissa VRK:lta. Kuntien ylläpitämä ja VRK:n käyttämä rakennusosoitetunnus on kuntapohjainen (ks. liite 2), ilmeisesti alun perin siksi, että kunnat siten voivat toisistaan riippumatta päivittää omia tietojaan. VRK:n osoitetunnuksen heikkona kohtana on juuri sen kuntasidonnaisuus, joka aiheuttaa isot päivitykset kuntaliitosten yhteydessä. Osa toimijoista on ratkaissut asian niin, että vastaava luukkukoodi on sisäisesti yksikäsitteinen. Posti päivittää osoitetietojaan oman organisaation kautta sekä mm. yhteistyössä kuntien ja VRK:n kanssa. Posti vastaa myös postinumeroiden antamisesta ja ylläpidosta. Postinumeroiden muutokset (lakkautetut ja uudet postinumerot) ilmoitetaan, sen sijaan osoitteiden siirroista postinumerosta toiseen ei tieto aina kulje riittävän hyvin kustantajille. Tätä varten ei YJS:ssa ole tietuemallia, mutta tiedon välittämiseen on tehty lähiosoitemuutosilmoitus lomake (http://virtual.vtt.fi/yjs/lahiosoitemuutokset.htm). Postinumeroiden muutoksiin tarvitaan aina lisäksi muutospäivämäärä. Tästä on maininta myös vuonna 2005 päivitetyssä JHSsuosituksessa. Koska osoite on tiedonsiirrossa keskeinen haaste, on keskusteltu eri osoitemuotojen käsittelystä ja mm. yhteisen osoitetunnuksen määrittelemisestä. Maassa on virallinen postiosoitestandardi (JHS), joka tulee ottaa 8

9 huomioon. Uusi JHS suositus julkaistiin kesäkuussa Tämän lisäksi on mm. kuntien, väestörekisterikeskuksen (VRK) ja Postin yhteisprojekteina käynnissä mm. kulma, saari ja liikehuoneisto osoitteita täsmentäviä julkisia määrittelyprojekteja. Näiden lisäksi, tai muiden mahdollisten standardista puuttuvien kohtien osalta voidaan toimittaa ehdotuksia jo toimiville osoitestandardointiryhmille. 9

10 3 Ratkaisumallit Tulevaisuuden visiona nähdään, että asiakkaat tekevät osoitteenmuutokset yhä enemmän kerralla oikein itsepalveluna. Nämä tiedot välittyvät automaattisesti jakeluorganisaatiolla ja jakajalle, jolloin synnytetään lähes reaaliaikainen dialogi asiakkaan ja jakajan välille Kaikki em. toimenpiteet tallentuvat mahdollista analysointia ja oppimista varten tietojärjestelmiin. Valittavassa ratkaisumallissa tilauksen (osoite)tiedot tulisi tarkistaa siinä vaiheessa, kun asiakas tilaa lehden. Myös kaikkien jakelurakenteiden tulisi olla vastassa heti eli jo siinä vaiheessa pitäisi saada kuittaus osoitteen oikeellisuudesta, jolloin varmistuu, että se kohdistuu sekä oikealle piirille että sen sisällä oikeaan kohtaan. Mahdolliset puutteet tulisi selvittää ennen kuin tieto menee eteenpäin. Tiedot tulisi saada mahdollisimman pitkälle alkuperäisrekistereistä. Jatkossa eräs mahdollisuus on, että jakelumuotona on päiväjakelu, kunnes tiedossa on riittävän tarkka osoite. Pakollisia tietoja varhaisjakelua varten ovat käytännössä postinumerollinen osoite ovinumeroineen. Osoitteellisista lehdistä ei yleensä toimiteta tapahtumatietoja jakeluorganisaatiolle, eivätkä käytössä olevat tilausjärjestelmät välttämättä edes tue tällaista mahdollisuutta. Esitettyjä, osittain vaihtoehtoisia, ratkaisumalleja ovat: 1. Keskitetty/hajautettu yhteinen tilaus ja jakelun rakennetiedot (ja osoitetiedot) sisältävä rekisteri 2. Keskitetty/hajautettu yhteinen osoitetiedot sisältävä osoiterekisteri 3. Voimassa olevien tilausten jakelutietojen siirtäminen joka päivä 4. Jakelun ohjaus palvelutoimintona 5. Online yhteyksien käyttö tilaus tai jakelutietojen tarkistuksessa 3.1 Yhteinen jakelu tai osoiterekisteri Kohtien 1 ja 2 osalta on JALAN projektissa tehdyt tarkemmat kuvaukset esitetty liitteessä 3. Valtakunnallisen tai alueellisten yhteisjakelurekisterien hyvänä puolena olisi, että tietoja säilytettäisiin yhdessä paikassa, eikä olisi tarvetta päivittää useita rekistereitä. Kaikilla toimijoilla olisi rekisteriin pääsy omien tietojensa osalta. Reitti ym. päivityksiä valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitettyyn järjestelmään voitaisiin tarvittaessa tehdä vaikka päiväkohtaisesti. Keskitetty ratkaisu epäilyttää ainakin toistaiseksi monia kustantajia strategisista ja teknisistä syistä. 3.2 Voimassa olevien tilausten jakelutietojen siirtäminen päiväkohtaisesti Uutena mahdollisuutena on esitetty voimassa olevien tilausten osoite /jakelutietojen siirtämistä päivittäin, jolloin ei myöskään tarvittaisi eri tilauslajeille eri merkintöjä (esim. arki ja viikonlopputilaus). Tämä vaatisi, että koko tilauskannan jakelutiedot välitettäisiin päivittäin kustantajilta jakeluorganisaatioille. Kaikkien tilausten osoite /jakelutietojen siirtäminen vaatii nopean, luotettavan ja suorituskykyisen laitteiston, tiedonsiirron aikarajojen määrittelyn, sekä backup järjestelmän, mikäli syntyy ongelmia. Jakelun ohjaus palvelutoimintona Toinen kustantaja tai jakeluorganisaatio voi tehdä kustantajalle jakelun ohjaustiedot postitusajoa varten, jolloin täytyy varmistua, että paino/kustantaja saa ao. tiedot ilman aikaviivettä yhtä nopeasti kuin ennenkin. Tällöin kustantajan ei tarvitse välttämättä ylläpitää jakelun rakennetietoja omassa järjestelmässään. Jakopiiritietojen lisäksi kustantaja tarvitsee myös mm. kuljetustietoja, mikä tulee myös huomioida. Nykyisin jakeluorganisaatio välittää mm. piiri /reittinumeroiden muutokset manuaalisesti, mistä toimintamallista aiheutuvat puutteet ja/tai virheet myös poistuisivat uudessa toimintamallissa. Esimerkiksi Uudellamaalla muiden varhaisjakeluun osallistuvien lehtien ei tarvitse ylläpitää omaa jakelunohjausrekisteriä, vaan varhaisjakeluun osallistuvat lehdet voivat välittää HS:n jakelunohjausrekisterin kautta 10

11 tilausmuutostietojen mukana osoitetiedot ovinumeron tarkkuudella. Välitetyt osoitetiedot tarkistetaan ja kohdistetaan mm. jakolistoihin. Ilman omaa ohjausrekisteriä toimivien lehtien virheelliset tiedot palautetaan ja heille välitetään myös tarvittavat ohjaustiedot kuten piirien kappaletiedot postitusajoa varten. Palautteena välitetyt ohjaustiedot pitää lähettäjän päässä vielä yhdistää muuhun postitusdataan tai vaihtoehtoisesti postitusajon tulisi pitää sisällään kaikki käytettävät jakelukanavat ja postitusjärjestelmän ohjaustiedot. Vastaavanlaista toimintatapaa kehitetään myös Postin välineelle (LehtiNet) niillä alueilla, joilla Posti hoitaa varhaisjakelua, jatkossa myös sopimusjakeluiden osalta. Osoitteen, tuotteen jakelupäivän ja palvelutason pohjalta välitetään tiedot postitusajoa varten. Toimintamallissa on sovittavissa, mitä tietoja kustantaja saa. Lehtipuutteet voidaan paikata pääosin perusjakelussa. 3.3 Online palvelut Muutamat kustantajat tarjoavat jakeluorganisaatiolle extranet tms. palveluna esimerkiksi tilaustietojen tarkistusmahdollisuutta. 3.4 Tiedonsiirron osoitekäytännöt jatkossa Ohjauskäytäntöjen kehittämisen ensi askel on, että kustantajien järjestelmissä yhä selkeämmin eriytetään asiakastiedot, osoitteet ja jakelun ohjaustiedot toisistaan. Asiakkaan yhteystiedot ovat toisaalta kustantajan tärkeä omaisuus. Vaikka osoiterekisteri olisikin omassa järjestelmässä, voi se silti olla kopio tai otos jostain isommasta rekisteristä. Osoitetunnusta voitaisiin käyttää osoitteen yksiselitteiseen linkittämiseen oikeaan osoitetietoon. Postin osalta OTS järjestelmään kuvataan kaikkia jakelupisteet, Postin käyttämä osoitetunnus määrittää jakelupisteen yksiselitteisesti. Jakelupistetiedon hyödyntämisestä Postin ulkopuolella on meneillään pilottihanke. VTJ:ssä on kaikki maan rakennus ja huoneistotiedot ja HS:n jakelunohjausrekisterissä on sanomalehtijakelun ohjausta varten kaikki tarvittavat maan osoitteet. HS:n osoitetunnus on valtakunnallisesti yksikäsitteinen, VTJ:n rakennus ja huoneistotunnus kuntakohtaisesti yksikäsitteinen. 11

12 4 Yhteenveto Nykyprosessin toimivuus perustuu siihen, että virheellisistäkin tiedoista huolimatta jakeluorganisaatio valtaosin selvittää tilauksen oikean osoitteen tai piirin, ja jakaja tämän perusteella pystyy toimittaman lehden perille. Jakeluorganisaatioiden asiakaspalveluajattelu on kehittynyt niin, että pyritään toimittamaan perille vajaallakin tiedolla varustetut osoitteet tämä on tähän asti onnistunut suhteellisen hyvin. Esimerkiksi pelkällä nimellä varustettu osoite saattaa hyvin löytää perille, mutta vaatii jakeluorganisaatiolta selvittämistä, mihin lehti pitää toimittaa. Nykyprosessissa jakeluorganisaatioiden "liian hyvä asiakaspalvelu" poistaa virheet näkyvistä, eikä kohdista palvelusta aiheutuvia kustannuksia niiden aiheuttajille. Järjestelmiä automatisoitaessa nykyinen käytäntö, jossa puutteelliset osoitteet kohdistetaan manuaalisesti oikeaan kohtaan oikealle piirille, ei enää onnistu. Varhaisjakelussa on painetta siirtyä yhä tehokkaampaan prosessiin. Tämä vaatii tiedonsiirtokäytäntöjen kehittämistä nykyisestä. Keskeisimmät nykykäytännön ongelmakohdat liittyvät tilausmuutosten välittämiseen järjestelmästä toiseen. Vaikka käytettäisiin sovittuja käytäntöjä, virheellisten tapahtumatietojen lähettämisen (käyttäjän virhe, järjestelmävika) ja osoitetietojen puutteellisuuden vuoksi rekisterit eivät pysy keskenään yhtenevinä. Postittamista varten tarvitaan postitusjärjestelmätietojen lisäksi sekä jaettavat tuotetiedot että jakelurakennetiedot mm. piiritiedot, jotta oikea määrä lehtiä voidaan toimittaa jakeluun oikeaan paikkaan. Käytännössä tiedonsiirron muutokset vaativat muutoksia myös järjestelmiin. Useat kustantajat ovat lähiaikoina uusimassa levikkijärjestelmiään, minkä vuoksi on hyvä pohtia juuri nyt myös uusia käytäntöjä. Tiedonsiirron kehittämis ja automatisointihankkeet vaativat nykyistä virheettömämpää prosessia. Vaikka jakeluvirheitä tapahtuu nykyisin alle promillen verran, vaatii siihen pääsy jakeluorganisaatioilta ja kustantajilta paljon manuaalista työtä. Prosessin kehittämisellä voidaan vaikuttaa jakelun hintapaineisiin, ja toisaalta myös lisätä jakelun joustavuutta; manuaalisesti tehtävät tarkistukset voidaan jättää pois, jakelun laatu paranee ja henkilöstön tyytyväisyys kasvaa, tietojen oikeellisuus mahdollistaa myös sähköisen jakokirjan käytön ja tarvittaessa nopeidenkin piirimuutosten teon. Tavoitteena on päästä eroon muutostapahtumilla tapahtuvasta päivittämisestä. Ratkaisuvaihtoehtoina on selvitetty mm. jakelu /osoitetietojen yhteistä rekisteriä, yhteisen osoitetunnuksen käyttöä tai kaikkien voimassaolevien tilausten siirtämistä päivittäin. Vaikka eri käytäntöjen kirjo onkin supistumaan päin, ei kaikille yhteistä näkemystä etenemiseen ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt. Samaan aikaan on kuitenkin luotu uusia prosessia parantavia toimintamalleja, mm. alueen ykköslehti tai jakeluorganisaatio voi välittää muille samalla alueella jakelussa oleville lehdille postitusajotiedot niiden lähettämien tilaustietojen pohjalta. Liite 1. YJS:n tietuemallit osoitteelle Liite 2. Väestörekisterikeskuksen järjestelmä (kalvot Rolf Ahlforsin esityksestä 2001) 12

13 Liite 1. YJS:n tietuemallit osoitteelle OTS tietuemalli Sanomalehtien suositus Kadunnimi 50 merkkiä 50 merkkiä Talotunnus talonumero 1 talojakokirjain 1 talovälimerkki talonumero 2 talojakokirjain 2 *) pienaakkosin. 5 merkkiä 1 merkki * 1 merkki 3 merkkiä 1 merkki* yhteensä 11merkkiä 11 merkkiä (sama kokonaispituus kuin OTS mallissa, mutta eri tiedoille ei ole kiinteitä paikkoja) Huoneistotunnus 1) porrastunnus 2) huoneiston numero huoneiston jakokirjain. 1 merkki 3 merkkiä 1 merkki. 2 merkkiä 3 merkkiä 1 merkki 1. Kun OTS:in yhteydessä puhutaan huoneistotunnuksesta, sisällytetään siihen myös porrastunnus; lehtitaloissa huoneistotunnuksella tarkoitetaan yleensä vain huoneiston numeroa ja mahdollista jakokirjainta. 2. Varsinaiselle porrastunnukselle riittää käytännössä 1 merkki, mutta jos porrastunnus puuttuu, tarvitaan lyhenne as (= 2 merkkiä). Kun OTS:ssa porrastunnus on blankko, osoitteeseen tulostetaan 'as'. Postitoimipaikka OTS tietuemalli Postinumero 5 merkkiä Postitoimipaikka 12 merkkiä (nimi lyhennetään, jos 12 merkkiä ei riitä) 30 merkkiä kaksikielisissä kunnissa; nimi suomeksi ja ruotsiksi vinoviivalla erotettuna Postin ohjausmerkintöinä voidaan massapostituksessa käyttää lisäksi jakelureitin numeroa.

14 Liite 2. Väestörekisterikeskuksen järjestelmä (kalvot Rolf Ahlforsin esityksestä 2001) Väestörekisterikeskuksessa ylläpidetään tietoja seuraavasti kuntien ilmoitusten pohjalta: Kiinteistötunnus (14 merkkiä + tarkistusmerkki) kunta / kaup.osa / kortteli / tontti esim X Rakennusnumero (3 merkkiä juoksevasti) monesko rakennus kiinteistöllä, myös puretut! Kielitunnus (1 merkki?) suomi tai ruotsi, katujen vastaavuustaulu KatuS KatuR (100 merkkiä) Huoneistotunnus (5 merkkiä) = huoneistonumero esim. A001A Kiinteistötunnus + rakennusnumero = rakennustunnus. Rakennustunnuksella on 4 ilmenemismuotoa (JHS suosituksen mukaista osoitetta) / kieli kaduilla vastaavuustaulu KatuS KatuR => Kiinteistötunnus + Rakennusnumero (+ Kielitunnus) + Huoneistotunnus yksilöi osoitteen! Rakennustunnus on JHS 104:n mukainen. Katuosoitteet saadaan suoraan kunnista. Väestörekisterissä on talousmääriä (=huoneistomääriä), tilastokeskuksessa asuntokuntia. koordinaatit Kiinteistötunnus Rakennusnumero katuosoite postinumero Kielitunnus osoitteen standardimuodot Huoneistotunnus luukku laatikko/laatikkoryhmä heittolaatikko 1 heittolaatikko 2 mahd. muuta huoneistokohtaista tietoa 2

15 Liite 2. Väestörekisterikeskuksen järjestelmä (kalvot Rolf Ahlforsin esityksestä 2001) Population Information System ADDRESS SYSTEM Real Estate Building Dwelling Person Coordinates Area Codes Address Dwelling number Name Voting district Postal Area Rolf Ahlfors Paljaspää 6 D TURKU Rolf Ahlfors Leading Expert in Population Registration ADDRESS CODES Mr. John Smith Trainstreet 2 A3 FIN HELSINKI Finland 1. Municiplatity Street/Road Build.no Dwelling A Real estate code Build. no Dwelling (in Finland) A Coordinates for the building Dwelling A 003 Rolf Ahlfors Leading Expert in Population Registration 3

16 Liite 3. JALAN projektissa kuvatut ratkaisumallit: Yhteinen jakelurekisteri ja yhteinen osoiterekisteri Tulevaisuuden ratkaisumalli I yhteinen osoiterekisteri Ratkaisumallissa osoitetiedot ovat yhteisessä, koko maan kattavassa osoiterekisterissä, jossa jokaisella osoitteella on oma yksilöllinen osoitetunnus. Tätä yhteistä osoitetunnusta käytetään kaikkien jakelun osapuolten järjestelmissä osoitteen yksilöintiin. Kustantaja ylläpitää tilaustietoja ja jakeluorganisaatio piiri ja reittitietoja, jakelutietoja, sekä jakelun tilannetietoja. Osoitetietojen hallinta tapahtuu yhteisessä osoiterekisterissä, josta kaikki osapuolet voivat sopimusten pohjalta tarkistaa osoitetietojen oikeellisuuden. Ratkaisumallissa jakeluorganisaatio saa tarvitsemansa tilaustiedot kustantajien järjestelmistä. Yhteisjakelurekisterin tiedot luodaan dynaamisesti tietojen välityksen yhteydessä. Käytännössä päivityksiä voidaan tehdä pitkin päivää, jotta voidaan tasata kuormitusta. Ratkaisumallissa on myös oletettu, että käytössä on viestinvälityssovellus, joka mahdollistaa painon, kuljetuksen, jakeluorganisaation ja jakajien välisen monipuolisen häiriö ja tilanneviestien, sekä palautteiden välittämisen. Lisäksi jakokirjan tiedot välitetään automaattisesti jakajan sähköiseen jakokirjaan. Kuljetukset saavat tietonsa kultakin jakeluorganisaatiolta erikseen. Kuljetuksen ja jakelun etenemistieto on nähtävissä. Jakajalla on käytössä sähköinen jakokirja sekä viestinvälityssovellus. Viestinvälityssovellus mahdollistaa monipuolisen viestinvälityksen eri tahojen välillä, esimerkiksi ryhmäviestien lähettämisen. Yhtenäisen osoitetunnuskäytännön avulla eri lähteistä (kustantajan asiakaspalvelu, jakeluorganisaation jakelupäivystys, web sivut) tulleet tilaajan kyselyt ja palautteet voidaan kytkeä yksiselitteisesti tiettyyn osoitteeseen. Tällöin kukin osapuoli voi osoitetunnus "avaimena" kysellä reaaliaikaisesti jakelun päiväkohtaisia toteutumatietoja. Pidemmän aikavälin tilastotiedot ovat saatavissa joko osoite tai aluekohtaisesti. Laatikoissa olevat tiedot: Sinisellä merkityt kohdat kertovat, missä tieto ensisijaisesti ylläpidetään ja tarjotaan muiden saataville Uusia tietoja järjestelmiin Asiakas Web sivut Kunta tai muu sovittu taho rakennusten ja kiinteistöjen virallinen osoite Yhteinen osoite rekisteri osoite osoitetunnus Posti postinumero Kustantaja1 Kustantaja2 Osoiterekisteri Kustantaja1 (sis. asiakaspalvelu) tilaustiedot osoitetunnus jakelutapatieto jakeluorganisaatio Jakaja Sähköinen jakokirja (osoite, jakelutiedot ja tilaajan nimi) Viestinvälityssovellus Jakeluorganisaatio1 Jakeluorganisaatio2 Paino &postitus tuotannon tilanne Kuljetus kuljetuksen tilanne Jakeluorganisaatio1 piiri ja reittitiedot jakelutiedot jakelulaji jakotapa jakelupisteen sijainti osoitetunnus tilaustunnus kpl määrä jakelun tilanne Kuva 1. Kaavioesitys tiedonsiirron osapuolista ja eri tietojen sijainnista (yhteinen osoiterekisteri, muuten hajautettu).

17 Liite 3. JALAN projektissa kuvatut ratkaisumallit: Yhteisen jakelurekisterteri ja yhteinen osoiterekisteri Tulevaisuuden ratkaisumalli II yhteinen osoite ja jakelurekisteri Tässä ratkaisumallissa osoitetiedot ovat yhteisessä osoiterekisterissä, kuten edellisessäkin ratkaisuvaihtoehdossa. Yhteinen jakelurekisteri puolestaan sisältää tiedot eri jakelulajeista (päivä/varhais/joku muu) ja niiden reiteistä, jakotavoista (luukku/laatikko/yhteislaatikko) sekä mahdollisesti laatikkojen sijainneista. Tämän lisäksi se sisältää ns. yhteisjakelurekisterin eli tiedot jakeluorganisaatioista, jaettavista tuotteista sekä tilaustunnuksista. Jakeluorganisaatiot päivittävät em. tietoja yhteiseen jakelurekisteriin. Rekisteri sisältää myös tuotteiden ilmestymispäivät. Osoite ja jakelutiedot voivat sijaita samassa tai eri paikoissa. Jakeluorganisaatio saa tilaustiedot kustantajien järjestelmistä. Yhteisjakelurekisterin tiedot luodaan dynaamisesti tietojen välityksen yhteydessä. Käytännössä päivityksiä voidaan tehdä pitkin päivää, jotta voitaisiin hajottaa kuormitusta. Kustantaja välittää lisäksi postitustiedot joko suoraan tai jakeluorganisaation kautta painoon. Ratkaisumallissa on oletettu, että käytössä on viestinvälityssovellus, joka mahdollistaa painon, kuljetuksen, jakeluorganisaation ja jakajien välisen monipuolisen häiriö ja tilanneviestien, sekä palautteiden välittämisen. Lisäksi jakokirjan tiedot välitetään automaattisesti jakajan sähköiseen jakokirjaan. Jakelun aikaisen viestinnän osalta toiminta yhteisen osoiterekisterin ja vastaavasti yhteisen osoiterekisterin ja yhteisen jakelurekisterin tapauksissa on hyvin samantapainen. Erona on, että tässä vaihtoehdossa sekä jakajat että kuljetus saavat tietonsa yhteisestä jakelurekisteristä. Kuljetuksen ja jakelun etenemistieto on nähtävissä. Jakajalla on käytössä sähköinen jakokirja sekä viestinvälityssovellus. Viestinvälityssovellus mahdollistaa monipuolisen viestinvälityksen eri tahojen välillä, esimerkiksi ryhmäviestien lähettämisen. Laatikoissa olevat tiedot: Sinisellä merkityt kohdat kertovat, missä tieto ensisijaisesti ylläpidetään ja tarjotaan muiden saataville Uusia tietoja järjestelmiin Asiakas Web sivut Kustantaja1 (sis. asiakaspalvelu) tilaustiedot osoitetunnus jakelutapatieto jakeluorganisaatio Paino &postitus tuotannon tilanne Kunta tai muu sovittu taho rakennusten ja kiinteistöjen virallinen osoite Posti postinumero Kuljetus kuljetuksen tilanne Yhteinen osoiterekisteri osoite osoitetunnus Jakeluorg. 1 Jakeluorg. 2 Jakeluorg. 3 n Yhteinen jakelurekisteri Sisältää tiedot eri jakeluista (perus/varhais/ joku uusi) ja niiden sisältämistä reiteistä, jakotavoista, laatikoiden sijainneista. Yhteinen yhteisjakelurekisteri sisältäen tiedot jakeluorganisaatiosta, jakotavasta, jaettavista tuotteista, tilaustunnus, kustantaja Lehtien ilmestymispäivät Osoiterekisteri Kustantaja1 Kustantaja2 Jakaja Sähköinen jakokirja (osoite, jakelutiedot ja tilaajan nimi) Viestinvälityssovellus Jakeluorganisaatio1 Jakeluorganisaatio2 Kuva 2. Kaavioesitys tiedonsiirron osapuolista ja eri tietojen sijainnista (yhteinen osoiterekisteri ja yhteinen jakelurekisteri). 2

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely

Postitussuunnitelman käsittely Postitussuunnitelman käsittely Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postittamisen työpöytä, Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla 29.11.2007 Olli Kuusisto Yhteisjakelusuositus (YJS) sivusto www.vtt.fi/yjs JAKEraportit, ajankohtaispäivien aineistot 2 Tausta Julkiset

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmän osoitteet. 28.11.2014 Osoitteet-työpaja Paikkatietoverkostossa Riitta Haggrén

Väestötietojärjestelmän osoitteet. 28.11.2014 Osoitteet-työpaja Paikkatietoverkostossa Riitta Haggrén Väestötietojärjestelmän osoitteet 28.11.2014 Osoitteet-työpaja Paikkatietoverkostossa Riitta Haggrén Rakennusten osoitteet Kiinteistöjen osoitteet Liikeyritysten + toimitilojen osoitteet Henkilöiden osoitteet

Lisätiedot

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari Verkkolaskun laatutesti Juha Ikävalko / Verkkolaskufoorumin syysseminaari Osa TARU-hanketta, jonka tavoitteena on luoda pohja uusille innovatiivisille digitaalisen taloushallinnon palveluille sekä automatisoidulle

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN OSOITEJÄRJESTELMÄT 2005 Osoite-keskeinen asiakastieto. Mitä ja miksi kehitettävä osoitejärjestelmissä?

SUOMEN OSOITEJÄRJESTELMÄT 2005 Osoite-keskeinen asiakastieto. Mitä ja miksi kehitettävä osoitejärjestelmissä? SANOMALEHTIEN LIITTO Jakelun/tiedonsiirron infopäivä 25.11.2005 VTT:n päärakennus, Espoo. SUOMEN OSOITEJÄRJESTELMÄT 2005 Osoite-keskeinen asiakastieto. Mitä ja miksi kehitettävä osoitejärjestelmissä? Rolf

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille:

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Viestintä jj Valtioneuvosto Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Hnonkoski, Hamina, Hirvensalmi, Imatra, Juva, Kangasniemi, Kotka, Kouvola,

Lisätiedot

Kokemuksia digikarttojen käytöstä

Kokemuksia digikarttojen käytöstä Kokemuksia digikarttojen käytöstä Jakelun ajankohtaispäivä 29112007 Bernt Söderlund HS digikarttojen hyödyntämisvaihe 1: Kuljetusoptimointia Itse digitoidut kartat ja tanskalainen kuljetussuunnittelumalli

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (7) Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Toimitettavat tiedot... 2 3.1 Kuvaus toimitettavista

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I

0 1 02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I SMPÜNlJf^l 0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I HSS Media - bolagen Ab hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki,

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen

Lisätiedot

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän koulutus kunnille ja maistraateille

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän koulutus kunnille ja maistraateille VTJ-ylläpitokäyttöliittymän koulutus kunnille ja maistraateille 12. 13.8.2014 Kokkola 20. 21.8.2014 Helsinki 26. 27.8.2014 Rovaniemi 2. 3.9.2014 Kuopio 10. 11.9.2014 Maarianhamina 16. 17.9.2014 Helsinki

Lisätiedot

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista...

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 2 sisällysluettelo Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3 Sanomalehdistö Suomessa... 5 Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 6 Sanomalehtien jakelutavat... 7 Varhaisjakelu...

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

Postitusohjeet Kotisuora

Postitusohjeet Kotisuora Postitusohjeet Kotisuora 1.10.2015 lähtien 1 Posti Oy Kotisuora palvelut Kotisuora (Postisen välissä jaettava palvelu) Kotisuora, premium (yksittäin jaettu palvelu) Ma Ti Ke To Pe Kotisuora Kotisuora,

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle.

Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle. POSTITOIMILUPAHAKEMUS i Valtioneuvosto hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle. - Alueella on kaikkiaan noin 26 000 kotitaloutta, joista Vai'sinais-Suomen Tietojakelu

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun POSTITOIMILUPAHAKBMUS Valtioneuvosto hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Vai'sinais-Suomeen seuraavien kuntien alueelle. Aura, Kaarina, Koski tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila,

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 Kansallinen metatietovaranto Yleisten kirjastojen käyttöönotot Tampere-PIKI käyttöönoton valmistelu

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira

YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira yhti@valvira.fi 5.2.2016 Heli Laasonen 1 Mikä on YHTI 2B? YHTI 2B : talous- ja uimavesien viranomaisnäytetietojen

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Pysyvä rakennustunnus käyttöön kunnissa. Kuntien paikkatietoseminaari Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus

Pysyvä rakennustunnus käyttöön kunnissa. Kuntien paikkatietoseminaari Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus Pysyvä rakennustunnus käyttöön kunnissa Kuntien paikkatietoseminaari 10.2.2015 Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus PRT ja RaKi-hanke pysyvän rakennustunnuksen (PRT) käyttöönotto on keskeinen VRK:n RaKi

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kiinteistörekisterin perusparannus Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö 7.9.2016, Kiinteistötehtävien koulutuspäivä KTJ:n perusparannuksen painopisteet KIINTEISTÖREKISTERI Epäselvät palstat Pinta-alat

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE Menovinkit Keskiviikon Kulttuuri KE ja päivän Kulttuuri-osaston Kalenteri-sivulle. Yhdistystoiminta Maanantain Mielipide-osastolle. Näyttelyt Keskiviikon Kulttuuri

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl B2C Pro Jorvin kokemuksia Päivi Valta anestesialääkäri, oyl 2.10.2007 Päiväkirurgisen potilaan asiointiprosessi n. 2 6 kk ennen n. 1 kk ennen leikkausta leikkausta 2 B2C Pro tulosten arviointi TOIMINNOT

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän muutokset. Jan Boman Menetelmäsuunnittelija

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän muutokset. Jan Boman Menetelmäsuunnittelija VTJ-ylläpitokäyttöliittymän muutokset. Jan Boman Menetelmäsuunnittelija Julkaisu Uusi ylläpitosovellus toteutettiin niin, että maistraattien ja maanmittaustoimistojen lisäksi kunnat tulivat järjestelmän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen

Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen Kiekun käyttäjäpäivä 20.9.2016 Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen Sisältö: - Alustus keskustelulle diat 2-4 - Tavoitetila ehdotukset diat 5-8 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät 1.9.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali-

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Posti Maksuturva palveluesittely

Posti Maksuturva palveluesittely Posti Maksuturva palveluesittely Tommi Sunikka Konsta Karvinen 26.9.2013 Yhteenveto palvelun ominaisuuksista 1. Kaikki maksutavat 2. Työkalut palautusten hallintaan 3. Monipuoliset tilitys- ja raportointimallit

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan lopetus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät

Kalastusalueiden toiminnan lopetus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät Kalastusalueiden toiminnan lopetus Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 Esitelmän sisältö Kalastusalueet lakkautetaan, tilalle kalatalousalueet Siirtymäsäännökset

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä 6.9.2016 Miksi? Hallituksen kärkihankkeeet osaamisen ja koulutuksen alalla painottavat mm. digitaalisia ratkaisuja, monipuolista yhteistyötä

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KOSKI Kehittämishankkeen ohjausryhmä 20.4.2016 Sisältö Projektin ajankohtaiskatsaus iow-pilotti kehityksen tilanne Riskien käsittely (Lainsäädännön tavoitteet ja eteneminen) Projektin jatkosta päättäminen

Lisätiedot