YHES -projekti Varsinais-Suomen YHES sairaanhoitopiirin -projekti (VSSHP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHES -projekti Varsinais-Suomen YHES sairaanhoitopiirin -projekti (VSSHP)"

Transkriptio

1 YHES -projekti Varsinais-Suomen YHES sairaanhoitopiirin -projekti (VSSHP) Varsinais-Suomen yhteispäivystyksen sairaanhoitopiirin hoitotyön (VSSHP) erityisosaaminen yhteispäivystyksen -projekti hoitotyön (02139) erityisosaaminen LOPPURAPORTTI -projekti (02139) LOPPURAPORTTI Merja Nummelin Päivi Nygren Sarja Serie Serie A nro 9, 2012 nro 9,

2 YHES -projekti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen -projekti (02139) LOPPURAPORTTI Merja Nummelin Päivi Nygren Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisuja, sarja A nro 9, 2012 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Turku 2012

3 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja tekijä ISSN ISBN (pdf) 33 10

4 KUVAILULOMAKE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUJA, sarja A, nro 9 Teoksen nimi: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteispäivystyksen erityisosaaminen -projekti, YHES -projekti Laajuus: 89 sivua 115 liitesivua Tekijät: Merja Nummelin, Päivi Nygren Tiivistelmä: Päivystystoiminnan järjestämisessä ollaan valtakunnallisesti siirtymässä yhteispäivystystoimintaan, jolloin hoitohenkilöstön osaamistarpeet muuttuvat ja erityisosaamisen tarve kasvaa. Erityisosaamistarpeiden ennakoinnilla voidaan vaikuttaa tulevaisuuden osaamisen hallintaan ja sen johtamiseen sekä koulutuksen sisältöjen uudistamiseen. VSSHPssa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystoiminta alkaa yhteisissä tiloissa vuonna VSSHP:n yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen -projektin, YHES -projektin, päätavoitteena oli määritellä, mitä hoitotyön erityisosaamista VSSHP:n yhteispäivystyksessä tarvitaan. Lisäksi sen tavoitteena oli tuottaa sisältöjä päivystyshoitotyön erityispätevyyden täydennyskoulutukselle ja/tai tutkintoon sekä tietoa kompetenssimallin perustaksi. Erityisosaamisella tässä tarkoitetaan ammatillista osaamista, missä korostuu vahva ammatti- ja sisältöspesifinen tietämys, taito soveltaa tietämystä käytännön ongelmien/tehtävien ratkaisuissa sekä pyrkimys oman työnsä ongelmien, kehittämishaasteiden ja tiedon hahmottamiseen syvemmällä ja laaja-alaisella tasolla. Erityisosaamista voi olla vain tietyillä päivystyshoitotyön osaamisalueilla yhteispäivystyksessä. Perusosaamisella tarkoitetaan sellaista osaamista, jota tarvitaan kaikilla päivystyshoitotyön osaamisalueilla yhteispäivystyksessä. YHES -projektin tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Delfoi-tekniikan sovellusta. Aineistoa kerättiin kolmella Delfoi kierroksella ja analyysimenetelmänä käytettiin sisällön analyysiä. Delfoi 1 kierroksella aineisto kerättiin ryhmätöinä (n=17) perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksien hoitohenkilöstöltä (n=81). Delfoi 2 kierroksella aineisto kerättiin eri hoitolinjoihin ja prosesseihin kohdistetuilla sähköisillä kyselyillä (N=17) perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksien hoitohenkilöstöltä (N=180) sekä asiantuntijalääkäreiltä (N=17). Delfoi 3 kierroksella asiantuntijapaneeli (n=10) otti kantaa, mikä on perusosaamista ja mikä erityisosaamista, puuttuuko jotain tai onko mainittu osaamista, jota ei tarvita uudessa yhteispäivystyksessä. YHES -projekti tuotti VSSHP:n yhteispäivystyksen hoitotyön perusosaamisen määritelmän sekä erityisosaamisen määritelmät TULES -, sydän -, vatsa -, neuro -, medisiininen toiminta -, operatiivinen toiminta ja syövän hoito - sekä lasten -toimialueelle, geriatrian-, päihde-, psykiatrian- sekä sosiaaliprosessiin, puhelinneuvontaan, triageen, sairaanhoitajan vastaanotolle, ensihoitohuoneeseen sekä laboratorion ja kuvantamisen näkökulmasta. Lisäksi projekti tuotti sisältöä päivystyshoitotyön erityispätevyyden täydennyskoulutukselle sekä tietoa kompetenssimallin perustaksi, joka tuotetaan Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -pääprojektissa, joka on SOTE- ENNAKOINTI projektin osaprojekti. SOTE-ENNAKOINTI -projektia koordinoi Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että tulevan yhteispäivystyksen sairaanhoitajalta vaaditaan laajaalaista perusosaamista sekä syvällistä toimipistekohtaista päivystyshoitotyön erityisosaamista. YHES -projektin tuloksia voidaan hyödyntää päivystyshoitotyön kehittämisessä: yhteispäivystyksen perehdytysohjelman laatimisessa, kompetenssimallin pohjana, sähköisen osaamisjärjestelmän luomisessa sekä täydennyskoulutuksen suunnittelussa. ISSN: ISBN: (pdf) Hinta: Teoksen saa tulostaa veloituksetta omaan käyttöön. Tilausosoite:

5 PRESENTATIONSBLAD EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS PUBLIKATIONER, serie A, nr 9 Publikation: Projektet för samjourens specialkunskap i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, YHESprojektet Omfattning: 89 sidor 115 sidor bilagor Författare: Merja Nummelin, Päivi Nygren Sammandrag: Vid organiseringen av jourverksamheten håller man nationellt på att övergå till en samjoursverksamhet och då förändras kunskapsbehovet för vårdpersonalen och behovet av specialkunskap ökar. Genom att förutse behoven av specialkunskap kan man påverka den framtida kunskapsförvaltningen och dess ledning samt förnyandet av innehållet i utbildningarna. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt börjar samjoursverksamheten inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården i gemensamma utrymmen år Huvudsyftet för projektet för samjourens specialkunskap i vårdarbetet i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, YHES-projektet, var att bestämma vilken specialkunskap inom vårdarbetet som behövs vid samjouren i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Därtill var dess mål att producera innehåll till kompletteringsutbildning och/eller examen inom specialkompetens i jourvårdsarbetet samt kunskap som bas för kompetensmodellen. Med specialkompetens avses här en professionell kompetens, där man betonar en stark yrkes- och innehållsspecifik kunskap, förmågan att tillämpa kunskapen för att lösa praktiska problem/uppgifter samt en strävan att uppfatta problem, utvecklingsutmaningar och kunskap i sitt arbete på en djupare och en vittomfattande nivå. Man kan ha specialkompetens inom enbart vissa kompetensområden i jourvårdsarbetet inom samjouren. Med grundläggande kompetens avses den kompetens som behövs inom alla kompetensområden i jourvårdsarbetet inom samjouren. I YHES-projektet användes en tillämpning av Delfoi-tekniken för insamling av information. Materialet samlades in under tre Delfoi omgångar och som analysmetod användes innehållsanalys. Under Delfoi 1 omgången samlades informationen in som grupparbeten (n=17) från vårdpersonal på primärhälsovårdens och specialhälsovårdens jourer (n=81). Under Delfoi 2 omgången samlades materialet in via elektroniska enkäter, inriktade på olika vårdlinjer och processer, (N=17) från vårdpersonal på primärhälsovårdens och specialhälsovårdens jourer (N=180) samt från specialistläkare (N=17). Under Delfoi 3 omgången fick en specialistpanel (n=10) ta ställning till vad som är grundläggande kompetens och vad som är specialkompetens, fattas något eller finns någon kompetens nämnd som inte behövs inom den nya samjouren. YHES-projektet producerade en definition för den grundläggande kompetensen i vårdarbetet inom samjouren samt definitioner för specialkompetens inom verksamhetsområden för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, hjärt-, buk-, neurologiska sjukdomar, inremedicinsk verksamhet, kirurgisk verksamhet och cancerbehandling samt barnsjukdomar, geriatriska-, missbrukar-, psykiatriska- samt socialprocesserna, telefonrådgivningen, triage, sjukskötarens mottagning, akutvårdsrummet samt från laboratoriets och bilddiagnostikens perspektiv. Därtill producerade projektet innehåll för kompletteringsutbildning inom specialkompetens i jourvårdsarbetet samt kunskap som bas för kompetensmodellen, som tas fram inom huvudprojektet Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa (=Specialkompetens inom specialhälsovård i framtiden), som är ett delprojekt av SOTE-ENNAKOINTI projektet. SOTE-ENNAKOINTI projektet koordineras av Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (= Samkommunen för utbildningen i Södra Karelen). Sammanfattningsvis kan man säga, att det i den kommande samjouren kommer att krävas en vittomfattande grundkunskap av sjukskötaren samt en djupgående specialkunskap avdelningsvis inom jourvårdsarbetet. YHES-projektets resultat kan utnyttjas för att utveckla jourvårdsarbetet: för att utarbeta ett inskolningsprogram för samjouren, som bas för kompetensmodellen, för att utarbeta ett elektroniskt kompetenssystem samt vid planering av kompletteringsutbildningen. ISSN: ISBN: (pdf) Pris: Publikationen kan utan avgift skrivas ut för eget bruk Distribution:

6 DOCUMENTATION PAGE PUBLICATIONS OF THE HOSPITAL DISTRICT OF SOUTHWEST FINLAND, series A, no 9 Title: Project of special know-how in the collective emergency department in the Hospital District of Southwest Finland, YHES-project No. of pages: 89 Appendices: 115 pages Authors(s): Merja Nummelin, Päivi Nygren Abstract: When organizing the emergency call service there is nationally an ongoing progress to change to a collective emergency department. This will change the need for the nursing staff s competence and the need for special know-how increases. By anticipating the needs of special know-how it is possible to influence the future competence management and administration as well as the renewal of the education contents. In the Hospital District of Southwest Finland the collective emergency department for the primary health care and the specialised health care will start to operate in shared premises in The primary aim for the project of special know-how in the collective emergency department in the Hospital District of Southwest Finland, YHES-project, was to define what kind of special health care know-how is needed at the collective emergency department in the Hospital District of Southwest Finland. Additionally its goal was to produce contents to further education and/or exam in special competence within emergency nursing as well as produce information as a base for the competence model. Here special know-how stands for a professional competence where emphasis lies on a strong professional and content specific knowledge, a skill to apply knowledge to solve practical problems/assignments as well as a pretention to perceive problems, development challenges and knowledge within ones own work on a deeper and a wide-ranging level. You can have special know-how within only a few competence fields in the emergency nursing within the collective emergency department. Basic knowhow stands for a knowledge that is needed in all competence fields of emergency nursing within the collective emergency department. Within the YHES-project the data was collected by applying the Delphi Method. The material was collected in three Delphi rounds and as analytical method was used a content analysis. During the Delphi round 1 the material was collected as group assignments (n=17) from nursing staff at the emergency departments for primary health care and specialised health care (n=81). During the Delphi round 2 the material was collected via electronic surveys, focusing on different nursing fields and processes (N=17), from nursing staff at the emergency departments for primary health care and specialised health care (N=180) as well as from specialised physicians (N=17). During the Delphi round 3 a specialist panel (n=10) was asked to take comments on what is basic know-how and what is special know-how, is anything missing or are there competences mentioned which are not needed within the new collective emergency department. The YHES-project produced a definition for the basic know-how of the nursing within the collective emergency department as well as definitions for special know-how within then fields: diseases of the musculoskeletal system; cardiac, abdominal and neurological diseases; internal medicine, surgical function and cancer treatment, as well as paediatric diseases; processes within geriatrics, drug abuse and psychiatry; phone consulting, triage, the nurse s reception, emergency care room, as well as from the laboratory and imaging perspective. In addition the project produced contents to further education in special competence within emergency nursing as well as produced information as a base for the competence model, which will be made by the main project Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa (= Special know-how in special health care in the future). The project is subproject of the SOTE-ENNAKOINTI project (= The anticipation project of the social and health care sector). The SOTE-ENNAKOINTI project is coordinated by Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (= Federation of municipalities for education in South Karelia). In conclusion, in the coming collective emergency department there will be a demand for a wide-ranging basic competence from a nurse, as well as special know-how within specific units within emergency nursing. The results of the YHES-project can be utilized to develop the emergency nursing: to compile an orientation programme for the collective emergency department, as a base for the competence model, to develop an electronic competency management system as well as planning of further education. ISSN: ISBN: (pdf) Price: The publication can be printed free of charge for personal use. Orders:

7 SISÄLLYS 1. YHES -PROJEKTIN TAUSTAA YHES -projektin lähtökohta Osaamisen määrittely YHES -projektissa YHES -projektin tavoitteet YHES -projektin kohderyhmät PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ YHES -projektin organisaatio YHES -projektin ohjaus YHES -projektin aineistonkeruu ja analyysimenetelmät YHES -projektin toteutuminen Kehittämiskohteen rajaus Projektisuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen Delfoi 1 kierroksen kysymysten laatiminen Delfoi 1 kierroksen asiantuntijaryhmien perustaminen ja aineistonkeruuajankohtien sopiminen Delfoi 1 kierroksen aineiston keruu Delfoi 1 kierroksen aineiston analyysi Delfoi 1 kierroksen aineiston analyysin tarkistus ja tarkentavat kysymykset Delfoi 2 kierroksen aineiston keruu Delfoi 2 kierroksen aineiston analyysi Delfoi 3 asiantuntijapaneelit Tuloksien raportointi Yhteenveto YHES -projektin toteutumisesta JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektin internet-osoite Projektin raportointi Projektin julkaisut ONGELMAT JA SUOSITUKSET Hoitohenkilöstön resurssit YAMK -opiskelijoiden osallistuminen Lääkäreiden osallistuminen Asiantuntijapaneelin aikataulu Tulevaisuuden sairaalan suunnittelun keskeneräisyys PROJEKTIN TULOKSET Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan perusosaaminen 30

8 5.1.1 Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan päätöksenteon perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan lääkehoidon perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan tekninen perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan näyttöön perustuvan toiminnan perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan ohjauksen perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan kirjaamisen ja raportoinnin perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan yhteistyön ja vuorovaikutuksen perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan eettinen perusosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan turvallisuuden perushallinta Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen TULES -toimialueella Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen sydän -toimialueella Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen vatsa -toimialueella Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen neurologian -toimialueella Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen medisiininen toiminta -toimialueella Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen operatiivisen toiminta ja syövän hoito -toimialueella Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen lasten -toimialueella Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen geriatrian prosessissa Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen päihdeprosessissa Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen psykiatrian prosessissa Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen sosiaaliprosessissa Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen puhelinneuvonnassa Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen triage -toimipisteessä Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen sairaanhoitajan vastaanotolla Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen akuuttihoitohuoneessa Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan laboratoriohoitotyöhön liittyvä erityisosaaminen Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan kuvantamiseen liittyvä erityisosaaminen Sisältö yhteispäivystyksen sairaanhoitajan täydennyskoulutukselle Tieto kompetenssimallin perustaksi Tulosten yhteenveto ja johtopäätös PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS 79

9 7. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS RAHOITUS YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA AINEISTON SÄILYTYS 87 LÄHTEET 88 LIITTEET 90 Liite 1. Projektisuunnitelma Liite 2. Delfoi 1 kierroksen sähköpostitse lähetetty tiedotus Liite 3. Delfoi 1 kierroksen aineistonkeruun ryhmätyöskentelyn kirjallinen ohjeistus Liite 4. Delfoi 1 kierroksen ryhmätyölomake - Mitä erityisosaamista triage- hoitaja tarvitsee? Liite 5. Päivystyshoitotyön osaamisalueet Iira Lankisen ym. (2006) mukaan Liite 6. Delfoi 1 kierroksen YAMK -opiskelijoiden sisällön analyysin runko Liite 7. Delfoi 2 kierroksen tarkentavat kysymykset - Mitä erityisosaamista triage- hoitaja tarvitsee? Liite 8. Delfoi 3 kierroksen asiantuntijapaneelin toteutus Liite 9. Delfoi 3 kierroksen erityisasiantuntijaryhmien osanottajat ja aikataulu Liite 10. Julkaisusuunnitelma Liite 11. Raportointisuunnitelma Liite 12. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan perusosaamisen taulukko Liite 13. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen TULES -toimialueella Liite 14. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen sydän -toimialueella Liite 15. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen vatsa -toimialueella Liite 16. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen neurologian -toimialueella Liite 17. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen medisiinisen toiminnan -toimialueella Liite 18. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen operatiivisen toiminnan ja syövän hoidon -toimialueella Liite 19. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen lasten -toimialueella Liite 20. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen geriatrian prosessissa Liite 21. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen päihde prosessissa Liite 22. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen psykiatrian prosessissa Liite 23. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen puhelinneuvonnassa Liite 24. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen triagessa

10 Liite 25. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen sairaanhoitajan vastaanotolla Liite 26. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen akuuttihoitohuoneessa Liite 27. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen laboratoriohoitotyön näkökulmasta Liite 28. Yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityisosaaminen kuvantamisen näkökulmasta KUVIOT Kuvio 1. YHES -projektin osaamisen määrittely Kuvio 2. YHES -projektin projektiorganisaatiokaavio Kuvio 3. Projektisuunnitelman mukainen YHES -projektin aikataulu Kuvio 4. YHES -projektin lopullinen toteutumisaikataulu TAULUKOT Taulukko 1. YHES -projektin tiedonantajat, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät Taulukko 2. Delfoi 1 kierroksen tiedonantajien ryhmäjako Taulukko 3. Yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaamisen jaottuminen eri toimipisteisiin

11 1. YHES -PROJEKTIN TAUSTAA Turun ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojekti (S10155) kutsui Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) mukaan projektiyhteistyöhön syksyllä 2009 tavoitteenaan tuottaa tietoa erikoissairaanhoidon tulevaisuuden erityisosaamisesta sekä poistumassa olevasta erityisosaamisesta. Tiedon avulla oli tarkoitus kuvata erityisosaamisen tulevaisuudenkuvat ja osaamisprofiilit sekä ammattiryhmien uudelleen muotoutumisen haasteet. VSSHP päätti lähteä mukaan projektiyhteistyöhön ajankohtaisten kehittämistarpeiden valossa, koska päivystyshoidon järjestämisessä ollaan siirtymässä yhteispäivystystoimintaan, jossa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystoiminta yhdistyvät. Tämä asettaa uusia haasteita päivystyshoitotyön osaamiselle. (STM 2010:4.) Päivystyshoitotyön uusiin osaamistarpeisiin vastataan siis Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaamisen projektissa, YHES -projektissa (02139), jossa määritellään yhteispäivystyksen sairaanhoitajan erityis- ja perusosaaminen, tuotetaan sisältöjä päivystyshoitotyön erityispätevyyden täydennyskoulutukselle ja/tai tutkintoon sekä tuotetaan tietoa kompetenssimallin perustaksi. Projekti on osa suurempaa projektikokonaisuutta. 1.1 YHES -projektin lähtökohta VSSHPssä aloittaa uusi Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, yhteispäivystys, hallinnollisen toimintansa vuoden 2012 alusta. Uusissa yhteisissä tiloissa yhteispäivystystoiminta alkaa vuonna Ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta sairaanhoitopiireille yhteispäivystys tuottaa ensihoitopalvelun sekä Turun alueen yhdistyneen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan. Ensihoitopalveluun sisältyy äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella (L 1326/2010). Päivystyshoidolla tarkoitetaan äkillisen sairauden, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia tai hoitoa. Päivystyshoidolle on luonteenomaista, että sitä ei voida siirtää ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista ja että potilas hoidetaan välittömästi, yleensä 24 tunnin sisällä. (STM 2010:4.) 10

12 Yhteispäivystys on osa uutta Tulevaisuuden sairaalaa (T2-sairaalaa), joka toimii Turun alueen yhdistyneen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen sekä VSSHPn akuuttihoidon sekä vaativien ja raskaiden erikoissairaanhoidon palvelujen sairaalana. Yhteispäivystyksen keskeisenä tavoitteena on uuden mallin mukainen päivystys, josta potilas saa nopeasti tarvitsemansa avun yhdestä paikasta. Yhteispäivystyksessä tehdään päätös toimialueesta, johon potilas ohjataan. Toimialueella tarkoitetaan asiakaslähtöistä hoitopolkua, jonka mukaan potilaan koko hoitoprosessi T2-sairaalassa etenee. T-PRO -hankkeessa (Tulevaisuuden sairaalan -hanke) T2-sairaalaan suunnitellaan kahdeksaa toimialuetta: TULES -toimialue, sydän -toimialue, vatsa -toimialue, neuro -toimialue, medisiininen toiminta -toimialue, operatiivisen toiminta ja syövän hoito -toimialue, naisten taudit ja synnytys -toimialue sekä lasten - toimialue. Yhteispäivystyksen perusterveydenhuoltolähtöisiä prosesseja ovat geriatria-, päihde-, psykiatria- ja sosiaaliprosessi. Lisäksi yhteispäivystyksen tiloihin sijoittuu kuvantamisen ja laboratorion palveluja. Päivystyshoidon palveluiden tulee taata korkealaatuinen, oikea-aikainen, yhdenvertainen ja vaikuttava hoito ja hoitoon pääsy. Tämä edellyttää riittävän asiantuntemuksen kohdentamista päivystykseen. Riittävän asiantuntemuksen ja hoidon korkealaatuisuuden varmistamiseksi päivystykseen tulee varata kokenut, osaava ja alueen olosuhteet tunteva vakituisessa palvelusuhteessa oleva henkilöstö. Osaaminen edellyttää hoitohenkilökunnan perus- sekä jatkokoulutuksessa uusia järjestelyjä. (STM 2010:4.) Ensihoidon hoitotason osaaminen varmistetaan ammattikorkeakoulujen järjestämän Ensihoitaja (AMK) tutkinnon tai sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon lisäksi suoritettavan ensi- ja akuuttihoitotyön erikoistumisopintojen (30 op) avulla. Varsinaisesti päivystyshoitoon suunnattua täydennyskoulutusta tai tutkintoa ei ole saatavilla. VSSHPn yhteispäivystyksen asettamiin hoitohenkilöstön tuleviin päivystyshoitotyön osaamisvaatimusten muutoksiin on varauduttu VSSHPn yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaamisen -projektin, YHES -projektin avulla. Erityisosaamistarpeiden ennakoinnilla voidaan vaikuttaa tulevaisuuden osaamisen hallintaan ja sen johtamiseen sekä koulutuksen sisältöjen uudistamiseen. Tarkastelemalla henkilöstön osaamista tulevassa yhteispäivystyksessä, voidaan selvittää henkilöstörakenteen ja työprosessien uudistamistarpeita henkilöstön riittävyyden, taloudellisuuden ja palvelutarpeisiin vastaamisen näkökulmasta. (Metsämuuronen 2000, Kinnunen & Lindström 2005, Kukkonen 2005, Lillrank & Haukkapää-Haara 2006, Lillrank & Kujala 2004.) 11

13 1.2 Osaamisen määrittely YHES -projektissa Osaamisen määrittely on moninaista. Osaamisella tarkoitetaan yksilön, tiimin, ryhmän, organisaation tai verkoston osaamista, joka muodostuu ihmisten tiedoista, taidoista, kokemuksesta sekä ihmisten mahdollisuudesta ja kyvystä yhdistää osaamistaan (Otala 2008, Ruohotie 2005a). Osaaminen voidaan jaotella, ydinosaamiseen, perusosaamiseen sekä erityisosaamiseen (Eteläpelto 1997, Jämsä & Manninen 2000, Järvinen ym. 2000, Nyyssölä 2003, Otala 2008, Ruohotie 2003, Tynjälä & Collin 2000). Yleisosaamiseksi YHES-projektissa määriteltiin sairaanhoitajatutkinnon myötä saatu osaaminen (OPM 2006:24). (Kuvio 1.) Osaaminen yksilön, tiimin, ryhmän, organisaation tai verkoston osaaminen, joka muodostuu ihmisten tiedoista, taidoista, kokemuksesta sekä ihmisten mahdollisuudesta ja kyvystä yhdistää osaamistaan Koulutus tuottaa yleissairaanhoidon osaajia Ydinosaaminen Päivystyshoitotyön edellyttämää osaamista Perusosaaminen tarvitaan kaikilla yhteispäivystyksen hoitotyön alueilla tiedot ja taidot, joiden avulla henkilö pystyy suorittamaan tehtävänsä taitavasti, pystyvästi, onnistuneesti ja osuvasti Erityisosaaminen voi olla vain tietyillä hoitotyön alueilla erityisosaajalla hallussa sellaisia osaamiskokonaisuuksia, jotka muilta puuttuvat asteittain syvenevän ongelmanratkaisun kautta välittyvää opitun teorian, käytännön kokemuksen ja itsesäätelytaitojen yhdistelmä KUVIO 1. YHES -projektin osaamisen määrittely Eteläpelto 1997, Järvinen ym. 2000, Nyyssölä 2003, OPM 2006:24, Otala 2008, Ruohotie 2003, Ruohotie 2005a, Tynjälä & Collin 2000 mukaillen Nummelin

14 Ydinosaaminen on työyhteisölle tyypillistä laaja-alaisesti omaksuttua osaamista, joka tekee työyhteisöstä ylivertaisen ympäristössään. Se on vaikeasti korvattavissa tai kopioitavissa ja sen elinkaari on pitkä. Se tuottaa työyhteisölle merkittävää kilpailuetua. Sitä voidaan jalostaa jatkuvasti ja soveltaa uusiin palveluihin. Ydinosaaminen tuottaa merkittävää hyötyä asiakkaille/potilaille. Se rakentaa perustan koko työyhteisön ja henkilöstön, mutta myös yksilötason osaamisvaatimuksille. Ydinosaaminen sisältää perus- ja erityisosaamisen. (Otala 2008.) YHES projektissa ydinosaamisella tarkoitetaan päivystyshoitotyön edellyttämää osaamista. Ydinosaaminen koostuu sekä perusosaamisesta että erityisosaamisesta. (Kuvio 1.) Perusosaamista ovat tiedot ja taidot, joiden avulla henkilö pystyy suorittamaan tehtävänsä taitavasti, pystyvästi, onnistuneesti ja osuvasti. Perusosaamista ovat kyky tunnistaa ja täsmentää asiakkaan tarpeet, kyky asettaa tavoitteet yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa, kyky valita tarkoituksenmukaisia auttamismenetelmiä ja keinoja ja kyky toteuttaa ja arvioida suunnitelman toteutumista, kyky soveltaa tutkittua tietoa toiminnassaan ja perustella näkemystään tutkitun tiedon avulla sekä vuorovaikutus- ja päätöksentekotaidot, vastuullisuus, eettisyys ja moniammatillisuus. (Jämsä & Manninen 2000.) Päivystyshoitotyön perusosaaminen koostuu osaamisesta, jota tarvitaan yhteispäivystyksen kaikissa toimipisteissä. (Kuvio 1.) Erityisosaamisella tarkoitetaan ammatillista osaamista, missä korostuu vahva ammatti- ja sisältöspesifinen tietämys, taito soveltaa tietämystä käytännön ongelmien/tehtävien ratkaisuissa sekä pyrkimys oman työnsä ongelmien, kehittämishaasteiden ja tiedon hahmottamiseen syvemmällä ja laaja-alaisella tasolla (Ruohotie 2005a). Erityisosaaminen koostuu asteittain syvenevän ongelmanratkaisun kautta välittyvästä opitun teorian, käytännön kokemuksen ja itsesäätelytaitojen yhdistelmästä (Eteläpelto 1997, Järvinen ym. 2000, Nyyssölä 2003, Ruohotie 2003, Tynjälä & Collin 2000). Erityisosaamista omaava asiantuntija on laajaalainen ja muuntautumiskykyinen osaaja (Pirttilä 1997). Erityisosaamista yhteispäivystyksen hoitajalla voi olla vain tietyillä hoitotyön osaamisalueilla. (Kuvio 1.) 13

15 1.3 YHES -projektin tavoitteet YHES -projektin tavoitteena oli 1) määritellä tulevan yhteispäivystyksen hoitotyön perusosaaminen 2) määritellä tulevan yhteispäivystyksen erityisosaaminen toimialuelähtöisesti TULES toimialue sydän toimialue vatsa toimialue neuro toimialue medisiinisen toiminta -toimialue operatiivinen toiminta ja syövän hoito -toimialue lasten toimialue perusterveydenhuoltolähtöisten prosessien mukaisesti geriatrian hoitoprosessi psykiatrian hoitoprosessi päihdepotilaiden hoitoprosessi sosiaaliprosessi sekä seuraavissa toimipisteissä puhelinneuvonta triage akuuttihoitohuone sairaanhoitajan vastaanotto että laboratorion ja kuvantamisen näkökulmasta 3) tuottaa sisältöjä päivystyshoitotyön perehdytykseen, täydennyskoulutukseen ja/tai tutkintoon sekä 4) tuottaa tietoa kompetenssimallin perustaksi. 14

16 1.4 YHES -projektin kohderyhmät YHES -projektin välittömänä kohderyhmänä kehittämisen näkökulmasta on tulevan Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen päivystyshoitohenkilökunta. Heihin kuuluvat Turun kaupungin terveyskeskuspäivystyksen sairaanhoitajat sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan ensiapuklinikan sairaanhoitajat. Välillisinä kohderyhminä ovat muut ammattiryhmät kuten perus- ja lähihoitajat sekä lääkintävahtimestarit. Välillisinä kohderyhminä voidaan pitää myös lastenklinikasta ja korva- nenä- ja kurkkutaudeilta sekä suu- ja leukakirurgialta mahdollisesti siirtyviä hoitotyöntekijöitä. Myös tulevan Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ensihoitajat ja lääkärit ovat välillinen kohderyhmä sekä muut yhteistyöryhmät, kuten laboratorio ja kuvantamisyksikkö. Potilaat sekä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen organisaatio ovat välillisiä kohderyhmiä. 15

17 2. YHES -PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ YHES -projekti toteutui laajassa yhteistyössä lähes projektisuunnitelman mukaisesti. VSSHPn yhteistyökumppaneita ovat olleet Turun ammattikorkeakoulu (Turku AMK), Satakunnan sairaanhoitopiiri (SatSHP), Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) sekä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä eri projektien ja toimijoiden kautta YHES -projektin organisaatio YHES- projekti, oli osa Turun ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojektia (S10155) sekä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimaa SOTE-ENNAKOINTI -hanketta. YHES -projektin rinnalla toimi Satakunnan sairaanhoitopiirin selviämishoitoyksikön osaamisen kehittämisen -projekti, SELMA -projekti. (Kuvio 2.) KUVIO 2. YHES -projektin projektiorganisaatiokaavio SOTE-ENNAKOINTI -hankkeessa tavoitteena oli ennakoida sosiaali- ja terveysalan sekä pienten lasten päivähoidon tulevaisuuden muutoksia, niiden vaikutuksia palvelurakenteisiin ja -prosesseihin sekä henkilöstön työnjakoon, tehtäviin ja 16

18 osaamisvaatimuksiin. Vastuullisena projektipäällikkönä toimi Marja-Liisa Vesterinen Etelä- Karjalan koulutuskuntayhtymästä. Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojektin tavoitteena oli tuottaa tietoa erikoissairaanhoidon tulevaisuuden erityisosaamisesta sekä poistumassa olevasta erityisosaamisesta. Tiedon avulla oli tarkoitus kuvata erityisosaamisen tulevaisuudenkuvat ja osaamisprofiilit sekä ammattiryhmien uudelleen muotoutumisen haasteet. Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojektin projektipäällikkönä toimi Turun AMK:n yliopettaja Raija Nurminen. SELMA -projektin tarkoituksena oli kartoittaa selviämishoitoyksikön toiminnan edellyttämää erityisoaamista tulevaisuudessa. Projektin tavoitteena oli kuvata selviämishoitoyksikön päihdepotilaan hoitotyön asiantuntijuuden osaamisalueet ja saada tietoa lisäkoulutustarpeesta. YHES -projektissa on ollut mukana myös Turun YAMK -opiskelijoita sekä aineiston keruussa että analyysissä. Osalle tämä luettiin vapaavalintaisten opintojen suorituksiksi. Triage -hoitajan erityisosaamisesta tehty opinnäytetyö tehtiin osana YHES -projektia. Toinen tehty opinnäytetyö sivuaa YHES -projektia. Opinnäytetyö tehtiin suu- ja leukakirurgian toimenpidehuoneessa vaadittavasta erityisosaamisesta, joka on osa operatiivisen ja syövänhoidon toimialuetta. Lisäksi YHES -projektissa tehtiin erittäin tärkeää ja tiivistä yhteistyötä T-PRO - kehittämishankkeen kanssa, jonka tavoitteena on ollut suunnitella potilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevän hoitoprosessin mukainen Tulevaisuuden sairaala, T2, jossa potilasryhmän hoitoon kohdistettu prosessi muodostaa toiminnallisen ja hallinnollisen kokonaisuuden tukipalveluineen. Organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä ovat prosessiajattelua sekä toimialueilla ja palveluyksiköissä tehtävää potilaan hoitoa tukevia YHES -projektin ohjaus YHES projektin projektivastaavana toimi VSSHPn hallintoylihoitaja Päivi Nygren ja projektipäällikkönä kliinisen hoitotyön asiantuntija Merja Nummelin TYK- Sin ensiapuklinikasta. Projektivastaava ja YHES -projektin ohjausryhmä toimivat projektin lähiohjaajina. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi projektivastaava. Projektipäällikkö toimi koollekutsujana, esittelijänä sekä sihteerinä. Ohjausryhmä 17

19 kokoontui säännöllisesti yhteensä 11 kertaa. Ohjausryhmän jäsenistä osa vaihtui projektin aikana tehtävävaihdosten myötä. YHES- projektin ohjausryhmä Päivi Nygren, Hallintoylihoitaja, Projekti vastaava, Puheenjohtaja, VSSHP Merja Nummelin, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Projektipäällikkö, Ensiavun tulosyksikkö, TYKS, VSSHP Kaarina Tanttu, Kehittämisylihoitaja, T-PRO -projekti; prosessien kehittäminen, VSSHP Reetta Rusi, Kehittämisylihoitaja vs, VSSHP (jäsen saakka) Anne Isotalo, Kehittämisylihoitaja vs, VSSHP (jäsen alkaen) Eero Kitinoja, Projektipäällikkö - T-PRO -projekti; yhteispäivystys, VSSHP (jäsen saakka) Päivi Lucenius, Kehittämislääkäri, T-PRO -projekti; yhteispäivystys, VSSHP (jäsen ) Päivi Lucenius, VSSHP:n ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja (jäsen alkaen) Liisa Iire, Suunnitteluylihoitaja, T-PRO -projekti; muutoshallinta, VSSHP Raija Nurminen, Yliopettaja, Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa projektipäällikkö, Turun AMK Tiina Pakasto, Ylihoitaja, ATEK-klinikka ja Ensiavun tulosyksikkö, TYKS, VSSHP, (jäsen saakka) Hanna Vinberg, Vs. ylihoitaja ATEK-klinikka ja Ensiavun tulosyksikkö, TYKS, VSSHP, (jäsen alkaen) Sirpa Saarni, Koulutussuunnittelija, VSSHP Merja Lamminen, Ylihoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi Tuija Lehti, Operatiivisen tulosryhmän ylihoitaja, VSSHP (jäsen alkaen) YHES -projektin ohjausryhmä perusti lisäksi pientyöryhmän, joka tuki projektipäällikköä konkreettisessa suunnittelutyössä. Pientyöryhmä hyväksytti asiat YHES -ohjausryhmässä. Projektipäällikkö toimi pientyöryhmän puheenjohtajana, koollekutsujana, esittelijänä sekä sihteerinä. Pientyöryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa. Pientyöryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia sen toimiessa. YHES- projektin pientyöryhmä Merja Nummelin, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Projektipäällikkö, Puheenjohtaja, Ensiavun tulosyksikkö, TYKS, VSSHP 18

20 Kaarina Tanttu, Kehittämisylihoitaja, T-PRO -projekti; prosessien kehittäminen VSSHP Reetta Rusi, Kehittämisylihoitaja vs., VSSHP, (jäsen saakka) Eero Kitinoja, Projektipäällikkö T-PRO -projekti; yhteispäivystys, VSSHP (jäsen saakka) Liisa Iire, Suunnitteluylihoitaja, T-PRO -projekti; muutoshallinta, VSSHP Raija Nurminen, Yliopettaja, Projektipäällikkö Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa projekti, Turun AMK Merja Lamminen, Ylihoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi Kirsi Leino, Sairaanhoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojekti koordinoi YHES -projektin rinnalla SELMA -projektia. Molemmat projektit olivat edustettuina Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojektin projektiryhmässä, jonka puheenjohtajan ja koollekutsujana toimi Raija Nurminen Turun AMKsta. Hankesuunnittelija Heini Toivonen Turun AMKsta toimi sihteerinä. Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojektin (S10155) projektiryhmä Raija Nurminen, yliopettaja, Turku AMK, Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa projektipäällikkö, Puheenjohtaja Reetta Rusi, Kehittämisylihoitaja vs, VSSHP, (jäsen saakka) Anne Isotalo, Kehittämisylihoitaja vs, VSSHP, (jäsen alkaen) Sari Teeri, Yliopettaja, SAMK Marita Koivunen, Kehittämisylihoitaja, SatSHP Katriina Peltomaa, Osastonhoitaja, Ensihoito ja päivystys, SatSHP Tiina Pakasto, Ylihoitaja, ATEK-klinikka ja Ensiavun tulosyksikkö, TYKS, VSSHP Merja Nummelin, Kliinisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Ensiavun tulosyksikkö, TYKS, VSSHP Miia Tuominen, Koulutussuunnittelija, Turun AMK Heini Toivonen, Hankesuunnittelija, Turun AMK YAMK opiskelijat, Turun AMK, SAMK Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojektin projektityöryhmä yhteen sovitti kaikki osa-hankkeet. Nämä hyväksytettiin Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojektin ohjausryhmässä. Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa -osaprojektin (S10155) ohjausryhmä 19

YHES -projekti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen -projekti (02139) 10/2009-5/2011

YHES -projekti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen -projekti (02139) 10/2009-5/2011 VARSINAIS-SUOMEN Liite 1 SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF SOUTHWEST FINLAND YHES -projekti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen -projekti (02139)

Lisätiedot

YHES projekti, VSSHP:n yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen -projekti 10/2009 5/2011

YHES projekti, VSSHP:n yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen -projekti 10/2009 5/2011 YHES projekti, VSSHP:n yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen -projekti 10/2009 5/2011 SOTE-ENNAKOINTI seminaari 28.4.2011 Projektipäällikkö Merja Nummelin Projektivastaava Päivi Nygren Miksi? Osaamistarpeet

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN. - Osaamisen kuvantamismalli

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN. - Osaamisen kuvantamismalli Jaana Kurki SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNTOIMIALUEELLA - Osaamisen kuvantamismalli Kehittämisprojektin tausta Kehittämisprojekti oli osa laajempaa T-Pro

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA. Sari Nokkala, YAMKopiskelija,

SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA. Sari Nokkala, YAMKopiskelija, SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA Sari Nokkala, YAMKopiskelija, SAMK Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun pilottina on

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 114 TUTKIMUKSIA Päivi Nygren & Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 114 Turun

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA Jaana Kurki SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA - Osaamisen kuvantamismalli Kehittämisprojektin tausta Kehittämisprojekti oli osa laajempaa T-Pro

Lisätiedot

Tahdistinpotilaan ohjauksen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Tahdistinpotilaan ohjauksen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä hanke 2009-2011: Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen osahanke, VeTePO Satakunnan sairaanhoitopiirin pilottihanke Tahdistinhoitajapoliklinikan kehittäminen ja potilasohjauksen

Lisätiedot

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Päivi Ali-Raatikainen 15.11.2006 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Mikä on Tietolähde? Potilasohjauskeskus, jossa on VSSHP:n hoitokäytäntöjen

Lisätiedot

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

TERVEYTTÄ TUOTTAVA PERUSHOITO STEPPI HANKE

TERVEYTTÄ TUOTTAVA PERUSHOITO STEPPI HANKE TERVEYTTÄ TUOTTAVA PERUSHOITO STEPPI HANKE Heljä Lundgrén-Laine, esh, TtT Kehittämisylihoitaja Kehittämispalvelut, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä, Tyks, 13.10.2015 1 MIKÄ IHMEEN

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA

SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA Pirjo Immonen-Räihä Johtaja, perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP HALL PÄÄTÖS 12.12.2011 VSSHP HAL PÄÄTÖS 20.12.2012 Yhteisen yksikön

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

VALMENTAVA PEREHDYTTÄ- MINEN OSANA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ

VALMENTAVA PEREHDYTTÄ- MINEN OSANA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutusohjelma 2011 Hanna Lintula-Göçmen VALMENTAVA PEREHDYTTÄ- MINEN OSANA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ - Korva-,

Lisätiedot

Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015

Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015 Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015 Anne Isotalo Ylihoitaja Medisiininen toimialue, Tyks Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 27.5.2015 Hallitusohjelma: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa moniammatilliset simulaatiot Kellomäki Marjaana, TtM, kliinisen hoitotyön opettaja, hoitotyön kehittämis-, opetus ja tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä

Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä Tiina Stenman Perehdytys- ja koulutuskoordinaattori shyamk, AmO Merja Nummelin Kliinisen hoitotyön opettaja, sh, TtM 28.1.2016 Ennen harjoittelun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE VSSHP, Tietojenkäsittelypalvelut Projektijohtaja Kaarina Tanttu, HTL, TtM kaarina.tanttu@tyks.fi puh. 040 7406613 www.vsshp.fi ->

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta?

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Naantali 26.4.2012 Jussi Mertsola Ylilääkäri Lastenklinikka, TYKS Lastenklinikka 2011 Tutkimusprojekteja 94 Tutkimushenkilöstöä 95, 312 palvelujaksoa Tutkijoita

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

10.00-11.00 Kuntien kannanotot

10.00-11.00 Kuntien kannanotot 9.00-9.20 Sairaanhoitopiirin toiminnan talouden muutostarpeet 2016-2018, johtaylilääkäri Samuli Saarni, talousjohta Ar Pesonen 9.20-9.50 Hallituksen luonnos sairaanhoitopiirin uudeksi strategiaksi, sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija 15.5.2014 OIKEUS OIREENMUKAISEEN HOITOON JA RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN (L433/2010) Oireenmukainen hoito 23a

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous 20.12.2011, sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

CASE: Lumipalloefekti:

CASE: Lumipalloefekti: CASE: Lumipalloefekti: Korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus terveysalalla Marja-Anneli Hynynen Projektisuunnittelija, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu 14.11.2012 Taustaa Diabeetikon hoidon

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Eloranta Sini, Kirurgian klinikka Judin Jaana, Korva,nenä ja kurkkutautien klinikka Kauppila Marjo, Naistenklinikka Leinonen Tuija, Kirurgian

Lisätiedot

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5. Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.2012 Sähköisen potilaskertomustiedon hyödyntäminen johtamisessa Sähköisen

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Terhi Holmström johtava lääkäri Euran terveyskeskus varalla Mari Siitari-Mattila johtava ylilääkäri Rauman terveyskeskus

Terhi Holmström johtava lääkäri Euran terveyskeskus varalla Mari Siitari-Mattila johtava ylilääkäri Rauman terveyskeskus SATSHP VSSHP Perusterveyden huollon yksikkö Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2014 Aika: 29.09.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Videoneuvottelu TYKS rakennus 11, 4. krs nh Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP

Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP Ritva Kosklin Ylihoitaja ERVA hoitotyön johtajien verkostotapaaminen 9.11.2012 Ylihoitaja esittäytyy Koulutuksesta KM (aikuiskasvatustiede, kasvatustiede,

Lisätiedot

KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ KLIINISET HOITOTYÖN OPETTAJAT VARSINAIS - SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ ELLILÄ HEIKKI, ELORANTA SINI, FRANCK TEIJA, LAKANMAA RIITTA-LIISA, MYLLYMÄKI ANNUKKA, MÖRT SUSANNA, NUMMELIN MERJA JA WALTA LEENA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot

VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot Ryhmä 1: pj toimialuejohtaja Petri Virolainen, kirjuri arviointiylilääkäri Tuija Ikonen TULES: toimialuejohtaja Petri Virolainen, ylihoitaja

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura,

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu 4.11.2013 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu

Lisätiedot

Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke

Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke Hankkeen tavoitteet On määritellä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen tuottama työmarkkinoiden tulevaisuuden tarpeita vastaava osaaminen. Projektissa

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Mikä pätevyys näytteenottoon tarvitaan? Sirpa Pohjala Aluepäällikkö PTH HUSLAB

Mikä pätevyys näytteenottoon tarvitaan? Sirpa Pohjala Aluepäällikkö PTH HUSLAB Mikä pätevyys näytteenottoon tarvitaan? Sirpa Pohjala Aluepäällikkö PTH HUSLAB Näytteenoton nykytila laboratoriohoitajat ottavat näytteet pääsääntöisesti analytiikan keskittäminen on muuttanut laboratorioiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

LABORATORIOHOITAJAN ERITYISOSAAMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA. Kati Kannisto

LABORATORIOHOITAJAN ERITYISOSAAMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA. Kati Kannisto LABORATORIOHOITAJAN ERITYISOSAAMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Kati Kannisto sivu 2 Käsitteitä Patologian osastolla tutkitaan kudos- ja solunäytteitä sekä tehdään ruumiinavauksia Osaaminen koostuu tiedoista,

Lisätiedot

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula 2.11.2017, Lehmusvalkama Terveydenhuollon / sosiaalihuollon ammattilainen Hoito Potilas / asiakas palveluidenkäyttäjä VSSHP

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa

Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa Leea Järvi Terveyden edistämisen koordinaattori Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PTH-yksikkö Ammattihenkilökunnan tiedot ja Osaamisvajeet?

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Terveyshyötymallin mukaisen toiminnan kehittäminen ja levittäminen PAINOPISTEALUE TAVOITE TOIMINTATAPA AIKATAULU VASTUUHENKILÖT/ TOIMIJAT Päätöksenteon tuki

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot