Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen?"

Transkriptio

1 Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright December 16, 2013 Ari Hirvonen Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen? Ari Hirvonen Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen? 2007 Kirjoittaja Ari Hirvonen on OTT, oikeusteorian ja oikeusfilosofian dosentti, yliopistonlehtori, Rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Härmänmaa, Marja ja Markku Mattila (toim.) Anarkismi, avantgarde, terrorismi. Muutamia strategioita järjestyksen horjuttamiseksi. Gaudeamus, Helsinki, s

2 2

3 Trotsky, Leon (1973). Revolution Betrayed: What is the Soviet Union and Where Is It Going?. Käänt. Max Eastman. Atlanta, GA: Pathfinder (venäl. alkuteos 1937). Woodcock, George (1977). Anarchism: A Historical Introduction. Teoksessa George Woodcock (toim.): The Anarchist Reader. Hassocks: Harvest Press, Sisältö Kaaos järjestyksen tuolla puolen Anarkia haasteena valtio- ja oikeusjärjestykselle Luonnollinen sosiaalisuus ja yhteisöllisyys Vapauden johtotähti Valtion mahdin kritiikki Autonomiset yhteisöt valtion tuolla puolen Marx ja Bakunin kohtaavat Negaatio Valtion ja lain tuolle puolen? Kirjallisuus

4 Press. Merry, Sally Engle (1991). Law and Colonialism. Law and Society Review 25, Newman, Saul (2001). From Bakunin to Lacan: Anti Authoritarianism and the Dislocation of Power. Lanham, Maryland: Lexinton Books. Nozick, Robert (1974). Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books. Platon (1999). Protagoras. Suom. Kaarle Hirvonen. Teoksessa Platon: Teokset I. Helsinki: Otava, Proudhon, Pierre-Joseph (1867). Qu est-ce que la propriété? Paris: Librairie International (ransk. alkuteos 1841). - (1869). La querre et la paix. Paris: Librairie International (ransk. alkuteos 1861). Rothbard, Murray (1978). For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. New York: Collier Books. Russell, Bertrand (1949). VIITE PUUTTUU KIRJASTA - (1995). Political Ideals. Teoksessa The Collected Papers of Bertrand Russell. Vol. 14. Pacifism and Revolution. Toim. Richard A. Rempel. London & New York: Routledge, (engl. alkuteos 1916). Sheehan, Seán M. (2003). Anarchism. London: Reaktion Books. Sorel, Georges (1936). Réflexions sur la violence. Paris: Márcel Rivière (ransk. alkuteos 1908). Stammler, Rudolf (1922). Lehrbuch der Rechtsphilosophie. Berlin & Leipzig: Walter de Gruyter & Co. Stirner, Max (1845). Der Einzige und sein Eigentum. Leipzig: Verlag von Otto Wigaut (ilm. alun perin 1844). Tolstoi, Leo (1908). En voi vaieta! (Kuolemanrangaistuksen johdosta). Suom. Vihtori Kosonen. URL kokoelma/ttolstoi2.html 4 57

5 Locke, John (1995). Tutkielma hallitusvallasta: Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä ja sen laajuudesta ja tarkoituksesta. Suom. Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus (engl. alkuteos 1690). Malatesta, Errico (1921). Further Thoughts on the Question of Crime. Umanità Nova, No.134. URL archive/malatesta/1921/09/crime.htm ( ) (ital. alkuteos 1921). - (1974). Anarchy. Käänt. Vernon Richards. London: Freedom Press (ital. alkuteos 1907). Marx, Karl (1973a). Marx Friedrich Boltelle. Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels: Valitut teokset 2. Suomennos. Moskova: Kustannusliike Edistys, (päiv ). - (1973b). Reunahuomautuksia Saksan työväenpuolueen ohjelmaan. Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels: Valitut teokset 3. Suomennos. Moskova: Kustannusliike Edistys, 9 24 (saks. käsikirj. 1875) - (1973c). Bakuninin kirjasta Valtiolaitos ja anarkia tehdyistä muistiinpanoista. Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels: Valitut teokset 2. Suomennos. Moskova: Kustannusliike Edistys, (saks. käsikirj ). Marx, Karl & Friedrich Engels (1978). Kommunistisen puolueen manifesti. Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels: Valitut teokset kuudessa osassa, osa 2. Suom. Antero Tiusanen ym. Moskova: Kustannusliike edistys, (saks. alkuteos 1848) May, Todd (1994). The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism. University Park, PA: Pennsylvania State University Press. - (1997). Reconsidering Difference: Nancy, Derrida, Levinas, and Deleuze. University Park, PA: Pennsylvania State University Kaaos järjestyksen tuolla puolen SIINÄ, MINKÄ OLEN JO KIRJOITTANUT, olen jo riittävästi todistanut, että pelkkä luonnon tila, siis absoluuttisen vapauden tila, jossa ei ole suvereeneja eikä alamaisia, on anarkiaa ja sotatilaa (Hobbes 1999, 300). Näin Thomas Hobbes määrittää anarkian ainaisen pelon ja väkivaltaisen kuoleman vaaran tilaksi, jossa ihmisen elämä on yksinäinen, kurja, häijy, raaka ja lyhyt ja jossa vallitsee kaikkien sota kaikkia vastaan. Missä ei ole yhteistä valtaa, siellä ei ole lakia; missä ei ole lakia, siellä ei ole epäoikeudenmukaisuutta, koska pakko ja petos ovat kardinaalihyveitä. Luonnonlait kuitenkin ohjaavat ihmisiä välttämään anarkiaa, ja järki kehottaa ihmisiä tekemään keskenään yhteiskuntasopimuksen, jossa he luovuttavat oikeutensa valtiolliselle vallalle. Suvereenin valta on ehdoton. 1 (Mt., ) John Lockelle ihmiset ovat luonnontilassa vapaita ja oikeutettuja toimimaan haluamallaan tavalla. Koska ihmisellä on kuitenkin järki, niin luonnontilassa vallitsevat universaalisti sitovat luonnonlait, jotka kieltävät loukkaamasta kenenkään elämää, terveyttä, vapautta tai omaisuutta, koska kaikki ovat tasa-arvoisia ja riippumattomia. Vaikka luonnontila on rauhan, hyvän tahdon, molemminpuolisen avunannon ja huolenpidon tila, niin se on kuitenkin epävakaa ja vaarallinen. Luonnonlain mukaisten luonnollisten 1 Yhteiskuntasopimusteorioiden taustana on modernin suvereenin alueellisen valtion synty. Yhtenä kulminaatiopisteenä eurooppalaisen valtion kehityksessä oli vuoden 1648 Westfalenin rauha. Juuret ajatukselle löytyvät jo antiikin Kreikasta. Esimerkiksi Platonin Protagoraan myytti valtion synnystä kertoo, kuinka aluksi ihmisten turvaa ja puutteen torjumista varten muodostamat yhteisöt hajoavat, koska ihmiset toistuvasti sortuvat tekemään vääryyttä toisilleen. Heillä ei ollut vielä valtio- tai yhteiskuntataitoa. Siksi Zeus lähetti Hermeen tuomaan ihmisille häpeän ja oikeuden tuntoa, joiden ansiosta voitiin luoda vakaat ja järjestäytyneet yhteiskunnalliset olot. (Protagoras, 320d 322d, 326c) 56 5

6 oikeuksien varalta ei nimittäin ole sanktioita eikä niistä päättäviä auktoritatiivisia tuomareita. Vääryyksien oikaisemiset saattavat siksi johtaa loputtomaan kostokierteeseen ja pysyvään sotatilaan. Tarvitaan velvoittava oikeusjärjestys, auktoriteetin omaavat tuomarit ja julkinen toimeenpanovalta, minkä vuoksi ihmiset tekevät yhteiskuntasopimuksen valtion perustamisesta. (Locke 1995.) Samansuuntaisesti Immanuel Kant katsoo järjen vaativan luonnontilan hylkäämistä, koska oikeudettomuuden tilassa kiistojen ratkaisemiseksi ei ole toimivaltaista tuomaria, jonka puoleen kääntyä lainvoimaisen tuomion saamiseksi. Siksi on siirryttävä oikeuden tilaan, missä ihmiset yhdistyvät keskenään alistumalla julkisoikeudelliselle ulkoiselle pakolle. Tässä tilassa oikeudet ja vapaudet tulevat suojelluksi ja niiden takeena on laillinen oikeudellinen pakko. (Kant 1991, ) Yhteiskuntasopimusteorian perinteessä anarkialla tarkoitetaan sellaista asioiden järjestystä, joka vallitsee ennen yhteiskuntasopimusta. Olipa tämä historiallinen tosiasia, myyttinen kertomus, juridinen fiktio tai hypoteettinen olettamus, niin se oikeuttaa siirtymisen valtiolliseen oikeusjärjestykseen ja osoittaa, miksi ja millä edellytyksillä rationaalisten ihmisten tulisi hyväksyä oikeudellinen pakkojärjestys. Luonnontilan oikeuttavasta vaikutuksesta mainittakoon tässä esimerkkeinä vielä kolonialismi ja hajonneet valtiot. Siirtomaiden valloitus ja kontrolli oikeutettiin muun muassa sillä, että ennen imperiumin tuomaa juridis-poliittista järjestystä siirtomaissa vallitsi anarkia, jossa alkuasukkaat sinnittelivät vailla lakeja kaaoksessa, kurjuudessa, noituudessa ja terrorissa (ks. esim. Fitzpatrick 1992, 108; Merry 1991). Vastaavankaltaisen primitiivisen anarkian tilan mahdollisuus vaanii jatkuvasti siinä, että valtiollinen oikeusjärjestys hajoaa tai menettää tehokkuutensa ja/tai hyväksyttävyytensä, jolloin valta siirtyy keskenään taisteleville ryhmittymille. Tästä seuraa kaikkien sota kaikkia vastaan. Uuskantilaiselle oikeusteoreetikolle - (1973c). Johdanto. Karl Marx, Kansalaissota Ranskassa. Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels: Valitut teokset 2. Suomennos. Moskova: Kustannusliike Edistys, (saks. alkuteos 1891). Fitzpatrick, Peter (1992). The Mythology of Modern Law. London: Routledge. Guérin, Daniel (1970). Anarkismi. Suom. Outi Nyytäjä. Helsinki: Weilin+Göös (ransk. alkuteos 1969). Hegel, G.W.F. (1994). Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perustelut. Suom. Markus Wahlberg. Oulu: Kustannus Pohjonen (saks. alkuteos 1820). Hobbes, Thomas (1999). Leviathan eli kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta. Suom. Tuomo Aho. Tampere: Vastapaino (engl. alkuteos 1651). Jefferson, Thomas (1984). Notes on the State of Virginia. New York: Library of America (engl. alkuteos ). Kant, Immanuel (1991). Die Metaphysik der Sitten. Werkausgabe Bd VII. Frankfurt am Main: Suhrkamp (saks. alkuteos 1797). Kelsen, Hans (1928). Die Philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus. Charlottenburg: Pan- Verlag Rolf Heise. - (1968). Puhdas oikeusoppi. Toinen kokonaan uudistettu painos. Suom. Olli Nikkola. Helsinki: WSOY (saks. alkuteos 1960). Kropotkin, Pjotr (1943). The State: Its Historic Role. Käänt. Vernon Richards. London: Freedom Press (ransk. alkuteos 1911). Kumm, Björn (2003). Terrorismens historia. Lund: Historiska media. Lenin, V.I. (1975). Valtio ja vallankumous: marxilaisuuden oppi valtiosta ja proletariaatin tehtävät. Suomennos. Moskova: Kustannusliike Edistys (venäl. alkuteos 1917). 6 55

7 - (1996). Dieu et l État. Paris: Editions Mille et nuit (ransk. alkuteos 1882). Benjamin, Walter (1977). Zur Kritik der Gewalt. Teoksessa W. Benjamin: Gesammelte Schriften II.I. Toim. Rolf Tiedemann & Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp, (ilm. alun perin 1921) Bentham, Jeremy (1843a). Leading Principles of a Constitutional Law, For Any State. Teoksessa The Works of Jeremy Bentham. Vol. 2. Toim. John Bowring. Edinburgh: Simpkin, Marshall & Co., (ilm. alun perin 1823). - (1843b). Anarchical Fallacies. Teoksessa The Works of Jeremy Bentham. Vol. 2. Toim. John Bowring. Edinburgh: Simpkin, Marshall & Co., (ilm. alun perin 1816). Call, Lewis (1998). Locke and Anarchism: The Issue of Consent. Anarchist Studies 6:1, Colombo, Eduardo (1998). Anarchisme, obligation sociale et devoir d obeissance. Réfractions 2. URL ( ). Donzelot, Jacques (1979). The Poverty of Political Culture. Ideology and Consciousness 5, Spring, Dupuis-Déri, Francis (2005). Anarchy in Political Philosophy. Anarchist Studies. 13: 1, Engels, Friedrich (1973a). Kirje Theodor Cunolle. Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels: Valitut teokset 2. Suomennos. Moskova: Kustannusliike Edistys, (päiv ). - (1973b). Asuntokysymyksestä. Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels: Valitut teokset 2. Suomennos. Moskova: Kustannusliike Edistys, (saks. alkuteos 1887, 2. painos). Rudolf Stammlerille anarkia merkitsi sekasotkuun ja epäjärjestykseen ajautunutta oikeustilaa (Rechtszustand), jossa säädännäisellä oikeudella ei ole riittävää voimaa asettaa itseään voimaan (Stammler 1922, 91). 2 Siirtyminen pois anarkiasta saattaa johtaa siihen, että vahvin taho ottaa käsiinsä ehdottoman vallan, jolloin sen tahdosta tulee ainoa laki. Poliittista absolutismia voi vielä tukea filosofinen, ideologinen tai uskonnollinen metafyysinen absolutismi, joka oikeuttaa tyrannian jollakin korkeimmalla hyvällä. 3 Myös sopimusteoriat hylkäävä Jeremy Bentham pitää poliittista auktoriteettia, joka merkitsee valtaa vaikuttaa toisten tahtoon ja käyttäytymiseen, välttämättömyytenä takaamaan yhteiskunnallista järjestystä. Hallintoa ei voi harjoittaa ilman pakkoa eikä pakkoa tuottamatta onnettomuutta. (Bentham 1843a.) Jos ei ole hallitusta, ei ole lakeja, ja jos ei ole lakeja, ei ole oikeuksia, turvallisuutta eikä vapautta, mistä empiirisen todistuksen tarjoavat 1700-luvun 2 Voidaan myös ajatella, että vallankumouksessa uusi perustuslaki itse asiassa syntyy anarkian tilassa, mikä tila sitten tukahdutetaan tai kätketään syntyneen uuden oikeusjärjestyksen normien alle. Mutta samalla se saattaa jäädä elämään oikeusjärjestyksen kätköissä, jolloin se on oikeudessa piilevä negaation ja katkoksen mahdollisuus. Vallankumouksen ja anarkian tila saattaa olla valtio- ja oikeusopille peili, josta se näkee valtion perustan. 3 Lain tuolla puolen uhkaavasta absolutismista tarjoaa mallin Sigmund Freudin teoretisoima myytti alkulaumasta. Sen mukaan despoottinen isä hallitsi lauman muita jäseniä täysin absoluuttisesti, kunnes pojat liittoutuivat keskenään ja murhasivat isänsä. Freudille yhteiskunta perustuu kanssarikollisuuteen, sillä jotteivät pojat päätyisi keskinäiseen, lauman lopulta tuhoavaan sotaan, he päättivät kahdesta kiellosta: isän sijaan tulleen toteemieläimen surmaamisen kiellosta ja insestikiellosta. Näin murhaa seuraava lain asettaminen muodostaa yhteiskunnallisen organisoitumisen perustan. (Freud 1989). Russell tulee lähelle Freudia. Hänen mukaansa yksilön tai ryhmän pakottaminen voimakeinoilla on kyllä itsessään enemmän tai vähemmän haitallista. Se, ettei valtion hallintoa olisi, ei kuitenkaan poista valtaa ihmisten välisistä suhteista. Seurauksena olisi vain voimakkaimpien ja väkivaltaisimpien saalistusviettien omaavien valta. (Russell 1995, 234.) 54 7

8 alkukantaiset yhteisöt. Siksi hän tuomitsee jyrkästi Ranskan vallankumouksen ihmisoikeuksien julistuksen. Ainoastaan lait voivat luoda oikeuksia, ja koska lait ovat suvereenin käskyjä, niin tarvitaan hallitusta. Luonnolliset oikeudet ovat puujaloille perustettua hölynpölyä. Koska ihmisten toimintaa motivoi itsekkyys, niin lakien rajoittamaton, luonnollinen ja synnynnäinen vapaus johtaisi anarkiaan. Itse asiassa universaalit luonnolliset oikeudet ovat anarkismin työkaluja, joilla ihmisiä kiihotetaan kaikkien hallitusten ja lakien vastaisuuteen ja kumouksellisuuteen. Toisin kuin rationaalinen lakien arvioija, joka vaatii epätyydyttävän lain kumoamista, anarkisti kiistää kaikkien lakien pätevyyden sekä asettaa oman tahtonsa ja halunsa laiksi, jonka edessä koko ihmiskunnan tulisi kumartaa, kutsuen vieläpä ihmiskuntaa nousemaan massana vastustamaan lakeja. (Bentham 1843b.) Oikeus on pakon järjestys, ja pakkojärjestyksenä se on kehityssuunnaltaan turvallisuus-, siis rauhanjärjestys (Kelsen 1968, 43). Näin oikeuden merkityksen yhteiskunnassa kiteytti puolestaan yksi viime vuosisadan merkittävimmistä oikeustieteilijöistä, oikeuspositivisti Hans Kelsen. Hänen mukaansa oikeusjärjestys sekä konstituoi oikeusyhteisön että rauhoittaa sen. Kollektiivisen turvallisuuden vähimmäismäärä vallitsee silloin, kun oikeusjärjestys perustaa yhteisölle pakkomonopolin, vaikka kyseessä olisi vielä desentralisoitu pakkomonopoli, jossa vallitsee edelleen omankädenavun periaate. Toisaalta tällaisella oikeuskehityksen alkuasteella voi tuskin Kelsenin mukaan vakavasti puhua oikeusyhteisön suhteellisestakaan rauhoittuneisuudesta. Varsinaisesta kollektiivisesta turvallisuudesta, väkivallalta suojaamiselta, voidaan puhua vasta kun oikeusyhteisön pakkomonopoli on saavuttanut vähimmäismäärän sentralisaatiota, niin että omankädenapu on ainakin periaatteessa hylätty. Oikeusjärjestys ei näin ollen sulje pois väkivaltaa yhteiskunnasta, vaan ainoastaan määrää ne ehdot, joiden vallitessa et ses relations slaves Toim. Arthur Lehning. Leiden: E. J. Brill, (ilm. alun perin 1870). - (1974c). Nécrologie d Alexandre Herzen. Teoksessa Archives Bakounine V. Michel Bakounine et ses relations slaves Toim. Arthur Lehning. Leiden: E. J. Brill, (ilm. alun perin 1870). - (1974d). Programme de la Fraternité internationale. Teoksessa Archives Bakounine V. Michel Bakounine et ses relations slaves Toim. Arthur Lehning. Leiden: E. J. Brill, (ransk. käsikirj. 1872) - (1974e). Lettre au Bulletin de la Fédération Jurassienne. Teoksessa Archives Bakounine V. Michel Bakounine et ses relations slaves Toim. Arthur Lehning. Leiden: E. J. Brill, (ilm. alun perin 1873). - (1974f). Le socialisme révolutionnaire en Russie. Teoksessa Archives Bakounine V. Michel Bakounine et ses relations slaves Toim. Arthur Lehning. Leiden: E. J. Brill, (ransk käsikirj. 1875). - (1977a). The Confession on Mikahil Bakunin: With the Marginal Comments of Tsar Nicholas I. Käänt. Robert C. Howes. Ithaca, NY: Cornell University Press (käsikirj. 1851, ilm. venäj. 1919). - (1977b). Gud och staten. Stockholm: Federativ (ransk. alkuteos 1882). - (1986). Bakunin suomalaisille isänmaanystäville, Tukholma 25. huhtikuuta Suom. Asko Lehtonen. Teoksessa Pentti Airas: Anarkismin ideologia ja terrori. Rovaniemi: Pohjois- Suomen Historiallinen Yhdistys, (ransk. alkuteksti päiv ). - (1990). Statism and Anarchy. Käänt. Marshall S. Shatz. Cambridge: Cambridge University Press (ilm. venäj. 1873). 8 53

9 Bakunin, Mihail (1873). The Paris Commune and the Idea of the State. Käänt. Sam Dolgoff. Teoksessa Sam Dolgoff (toim.): Bakunin and Anarchy: Selected Works by the Activist-Founder of World Anarchism. London: Allen & Unwin, (ilm. ransk. 1871) - (1895a). Fédéralisme, socialisme et antithéologisme. Teoksessa M. Bakounine: OEuvres I. Toim. Max Nettlau. Paris: P.V. Stock Éditeur, (ransk. käsikirj. 1867) - (1895b). Aux compagnos de l association internationale des travailleurs du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Lettres aux internationaux du Jura. Teoksessa M. Bakounine: OEuvres I. Toim. Max Nettlau. Paris: P.V. Stock Éditeur, (ilm. alun perin 1869). - (1895c). Dieu et l état. Extrait du manuscrit inédit. Teoksessa M. Bakounine: OEuvres I. Toim. Max Nettlau. Paris: P.V. Stock Éditeur, (ransk. käsikirjoitus ). - (1965a). Lettre au journal la Liberté, de Bruxelles. Teoksessa Archives Bakounine II. Michel Bakounine et les conflits dans l Internationale Toim. Arthur Lehning. Leiden: E. J. Brill, (ransk. käsikirj. 1872). - (1965b) Ècrit contre Marx. Teoksessa Archives Bakounine II. Michel Bakounine et les conflits dans l Internationale Toim. Arthur Lehning. Leiden: E. J. Brill, (ransk. käsikirj. 1872). - (1974a). Quelques paroles à mes jeunes frères en Russie. Teoksessa Archives Bakounine V. Michel Bakounine et ses relations slaves Toim. Arthur Lehning. Leiden: E. J. Brill, 5 16 (ilm. alun perin 1869). - (1974b). Lettres sur le mouvement révolutionnaire en Russie, 8 avril Teoksessa Archives Bakounine V. Michel Bakounine väkivaltaa voidaan käyttää, sekä ne yksilöt, joilla on toimivalta käyttää voimaa. Kelsenille oikeus ei ole sellainen pakoton järjestys, jollaista utooppinen anarkismi vaatii (mt., 42 43). 4 Samassa hengessä Bertrand Russell totesi vuonna 1916, että anarkian seurausten valtioiden välisissä suhteissa tulisi riittää vakuuttamaan meidät siitä, ettei anarkismi tarjoa ratkaisua maailman pahuuksiin (Russell 1995, 234). Edeltävä valottaa anarkian paikkaa modernissa valtio- ja oikeusopin perinteessä. Riippumatta siitä, onko lähtökohtana sopimusteoria vai ei, niin lopputulos on sama: oikeudellisen pakkojärjestyksen tehtävänä on turvata yhteiskunnallinen rauhantila, jonka tuolla puolen vallitsee anarkia. Toisin sanoen anarkia on valtion toinen, joka määritellään negaationa suhteessa oikeudelliseen ja valtiolliseen tilaan. Anarkia valtion ja juridis-poliittisen järjestyksen toiseutena tarjoaa myös perustelun modernin valtion ja oikeusjärjestyksen olemassaololle, mikä on tarpeen, sillä moderni valtio- ja oikeusoppihan ei voi hakea viimekätistä oikeutustai yleispätevyyskriteeriä valtiollis-oikeudelliselle pakkojärjestykselle jumalallisesta, luonnollisesta tai rationaalisesta ennalta annetusta universaalista järjestyksestä eikä kansakunnan myyttisestä lainsäätäjästä tai kansallisen oikeuden ikimuistoisesta alkuperästä. 4 Kelsenin määritelmä on muodollinen eikä se arvota oikeusjärjestyksiä niiden taloudellisen, ideologisen tai poliittisen järjestelmän tai niiden valtiomuodon perusteella. ]opa diktatuurit ja totalitaristiset järjestelmät voivat olla oikeusjärjestyksiä, jos vain ne ovat tehokkaita pitämään yllä edes jonkinlaista järjestystä alueellaan. Niinpä Kelsen arvosteli niitä konservatiivisia kannanottoja, jotka eivät pitäneet Venäjän vallankumouksen jälkeen perustetun Neuvostoliiton hallituksen toimia oikeudellisina vaan ainoastaan gangsterijoukon akteina. Heti kun vallankumouksen pystyttämä oikeusjärjestys osoittautuu pysyvästi tehokkaaksi, niin se tunnustetaan oikeusjärjestyksenä, sen konstituoiman yhteisön hallitus tunnustetaan valtionhallitukseksi ja sen aktit tunnustetaan valtion, ja siis oikeudelliseksi, akteiksi. (Kelsen 1968, 56.) 52 9

10 Anarkismi taas on poliittinen ideologia tai filosofinen oppi, joka suuntautuu valtiollisen oikeusjärjestyksen tuolle puolen, sen historialliseen, kuvitteelliseen, hypoteettiseen, loogiseen tai rakenteelliseen varhaisvaiheeseen, esi- tai ei-valtiolliseen tilaan. Esimerkiksi Stammler määrittelee anarkismin teorian oikeudellisen pakon oikeutuksen yleiseksi kritiikiksi ja kieltämiseksi (Stammler 1922, 225). 5 Anarkia haasteena valtio- ja oikeusjärjestykselle Anarkia (asioiden tila) ja anarkismi (filosofia, ideologia) on näin saanut erään määrityksen ja paikan. Poliittisen filosofian perinne hyväksyy pääsääntöisesti kolme yleistä hyvää päämääränään pitävää valtiomuodon ideaalityyppiä: monarkia, aristokratia ja demokratia. 6 Anarkiaa ei ole ideaalityyppien joukkoon laskettu. Anarkia tulee kreikan termistä anarkhia. An- on kieltävä etuliite, ja arkhē merkitsee sekä suvereenia, valtaa että alkua, alkuperää, ensimmäistä syytä tai periaatetta. Anarkia viittaa siten johonkin, mikä on ilman suvereenia, ilman hallintoa, ilman alkuperää. Se merkitsee yleensä suvereenin tai hallitsijan (arkhos) ja hallitsemisen tai käskemisen (arkhein) negaatiota. Antiikin Kreikassa termiä käytettiin puhuttaessa komentajaa vailla olevasta sotajoukosta (Herodotos) tai ajasta, jolloin Ateenassa ei ollut arkhonia (Aristoteles ja Ksenofon). Aristoteleen mukaan demokratioissa rikkaat kapinoivat, koska kaikesta politiikasta, koska poliittinen teko olisi periaatteen pettämistä (Engels 1973a, 387). Tällainen pidättäytyminen sisältää vaaran siitä, että oma periaatteellisuudessa puhdas asema kohoaa poliittisen tuolla puolen olevaksi kiistattomaksi transsendentiksi auktoriteettiasemaksi, dogmaattisen totuuden absoluuttiseksi näköalapaikaksi. Minkä tahansa ajattelun, opin, ideologian tai uskonnon kohottaminen tällaiseen kiistattomaan ja kyseenalaistamattomaan asemaan puolestaan sisältää uhan toiseuden, eroavaisuuksien, toisinajattelijoiden ja moninaisuuksien tukahduttamisesta. Voitaneen yleisemminkin todeta, että anarkismiin, sellaisena kuin sitä on edellä tarkasteltu, sisältyy ainakin implisiittisesti tietty taipumus uusien ehdottomien perustojen, totuuksien ja järjestysten hakemiseen, vaikka nämä olisivat valtion ja lain järjestyksen tuolla puolen ihmisten luonnollisessa sosiaalisuudessa ja sen perustalta kehkeytyvässä aidossa ja todellisessa yhteisössä. Kun tämä todellisen yhteisön idea ja olemus määritellään sellaisesta moraalisesta ja rationaalisesta vastarinnan paikasta, jota valta ei ole turmellut, niin anarkismi näyttää puhuvan ja toimivan puhtaasta totuuden ja vallankumouksen tapahtumisen paikasta käsin. (Vrt. Newman 2001, ) Juuri tähän sisältyy riski siitä, että anarkismi kritiikkinä ja katkoksena muuttuu yleispätevän normin, uuden inhimillisyyden, vapauden ja yhteisöllisyyden lain, asettamiseksi. Ja samalla Bakuninin ajattelu panee hanakasti vastaan sitä, että se asettuisi tai olisi asetettavissa tällaiseen asemaan tai että se säätäisi oikeaoppisen totuuden ihmisen, yhteisön tai poliittisen olemuksesta. 5 Rudolf Stammlerilta ilmestyi myös anarkismia käsittelevä teos Die Theorie des Anarchismus (1894). 6 Näitä voi luokitella eri tavoin. Esimerkiksi Aristoteleella kolme yhteistä hyvää tavoittelevaa muotoa ovat kuninkuus, aristokratia ja kansalaisvalta, kolme hallitsijan etua tavoittelevaa tyrannia, harvainvalta, kansanvalta (Politiikka, III a 1279b). Kirjallisuus Aristoteles (1991). Politiikka. Suom. A. M. Anttila. Helsinki: Gaudeamus

11 Walter Benjamin näki vuonna 1921 oikeuden historian pelkkänä lain väkivallan jatkumona, jota vallankumouksetkaan eivät ole keskeyttäneet. Hänen mukaansa vallankumouksetkin ovat merkinneet ainoastaan vanhan valtio- ja oikeusjärjestyksen korvaamista uudella järjestyksellä. (Benjamin 1977, 196, 202.) Tämän näkemyksen Bakunin varmasti olisi voinut allekirjoittaa, sillä voidaanhan hänen Marx-kritiikkinsä tulkita jopa ennakoivan sitä, kuinka tuleva kommunistinen vallankumous sittemmin muuttui totalitaristiseksi valtioksi. Lisäksi Bakunin asettuu vastahankaan suhteessa kaikkiin niihin ideoihin ja ideologioihin, jotka asettavat itsensä virallisena totuutena (ks. Bakunin 1965b,186). Bakuninin Marx- ja valtiokritiikistä huolimatta voidaan kysyä, mahdollistaako anarkismi todellisen katkoksen Benjaminin kuvaaman oikeuden historian jatkumossa. Anarkismi sisältää kyllä lupauksen valtion ja lain jatkuvuuden keskeytyksestä, niiden sivuun panemisesta sekä sellaisesta kumouksesta, joka ei tuota uutta valtio-organisaatiota oikeus- ja pakkojärjestyksineen, mutta samalla voidaan kysyä, kääntyykö se omaa lupaustaan vastaan. Anarkismia nimittäin voidaan arvostella siitä, että sen pakkomielteenä on vastustaa valtiota, minkä takia sen vallankäytön kritiikki jää perin yksipuoliseksi eikä se esimerkiksi tee riittäviä erotteluja eri valtiomuotojen välillä. Sosiologi Jacques Donzelotin mukaan anarkismissa marxismin syntipukki eli pääoma on vain vaihtunut valtioksi ja sankari eli proletariaatti kansalaisyhteiskunnaksi (Donzelot 1979, 74). Kun marxismi sortui ekonomismin ansaan, niin anarkismi sortui valtiokeskeisyyden ansaan (Newman 2001, 55). Jo Engels oli katsonut, että pitäessään valtiota ja kaikkea siihen liittyvää pääpahana, jolle ei saa tehdä mitään, mikä voisi pitää pystyssä valtiota, olkoon se sitten tasavalta, monarkia tai mikä muu valtio hyvänsä, anarkismi päätyy täydelliseen pidättäytymiseen he halveksivat epäjärjestystä ja anarkiaa, ja anarkia näyttäisi näin piilevän demokratiassa, jonka huono hallinto suistaa anarkiaan (Politiikka V, 3, 1302b). Politiikan tutkija Francis Dupuis-Dérin mukaan poliittinen filosofia, jossa on vain nämä kolme perusmuotoa, köyhdyttää filosofista ajattelua ja johtaa harhaan. Se ei ota riittävästi huomioon sellaista poliittista elämää ja toimintaa, joka ei tapahdu valtion raameissa. Siksi poliittisessa filosofiassa tarvitaan uutta topologiaa. Siinä kolmen perusmuodon lisänä olisi anarkia, konsensukseen perustuva itsehallinto, johon yhteisön jäsenet osallistuvat. (Dupuis- Déri 2005.) Psykologi ja psykoanalyytikko Eduardo Colombo on katsonut, ettei anarkia tarkoita samaa kuin anomia eli normittomuuden tila. Se ei merkitse kaikkien sääntöjen ja velvoitteiden poistamista vaan sellaista organisaatioperiaatetta, joka vastustaa päällikkyyden, käskyvallan ja herruuden (arkhē) periaatetta. (Colombo 1998.) Mitä sitten anarkia asioiden järjestyksenä tai jopa yhteiskuntamuodon ideaalityyppinä tarkemmin olisi ja minkälaista vallan politiikasta (arkhē politikē) eroava epävallan politiikka (anarkhē politikē) sitten olisi? Tässä kirjoituksessa keskitytään käsittelemään modernin anarkismin alkua eli 1800-luvun toisen puoliskon ja 1900-luvun alun anarkismia, etenkin sen teoreettisia linjauksia ja ideoita. 7 Keskeisenä 7 Tässä tarkastellaan anarkismin alkua sen historiallisesta kontekstista käsin. On siis huomioitava etenkin keskitetyn valtion asema 1800-luvulla eikä arvioinnin lähtökohdaksi tule ottaa esimerkiksi nykyistä maailmaa, jossa valtion merkitys on vähentynyt suhteessa globaaliin markkinatalouteen. Klassisten modernin anarkismin muotojen ohella anarkismi on sittemmin saanutkin lukuisia uusia muotoja. Situationalismi, punk, autonomismi, kommunitarismi, postkolonialismi, antiglobalisaatio, ekoanarkismi ja niin edelleen. Puhutaan myös post-anarkistisesta tai postmodernista anarkismista, joiden taustalla on post-srukturalistinen ja postmarxilainen filosofia (ks. Sheehan 2003; Newman 2001; May 1994; May 1997)

12 tarkastelun kohteena on anarkismin yhteiskuntafilosofian ja poliittisen toiminnan keskeinen hahmottelija, Mihail Bakunin. Ennen tätä lienee paikallaan tuoda lyhyesti esille anarkismin keskeisiä toimijoita ja periaatteita. Englantilainen William Godwin ( ) oli teoksessaan Political Justice (1793) peräänkuuluttanut yksilöiden vapautta valtion turmelevasta vaikutuksesta. Ongelma ei hänelle ollut jokin tietty valtiomuoto vaan valtio sinänsä, koska auktoriteetti sinänsä on luonnonvastaista. Siksi on luovuttava oikeuslaitoksesta ja laeista, jotka ovat vain esi-isien himojen ja halujen tuotteita. Ne vain estävät ihmisiä toimimasta vapaasti järjen ohjaamina, jolloin ihmiset voisivat perustaa yhteiselonsa rauhan ja vapauden perustalle. Vaihtoehdon keskitetylle poliittiselle järjestykselle tarjoaa hajautettu yhteiskunta, joka muodostuisi pienistä autonomisista yhteisöistä, joista myös taloudellinen riisto olisi poistettu. Niissä demokratiakin olisi mahdollisimman vähäistä, sillä sen vaarana on enemmistön tyrannia. Häneen oli tehnyt vaikutuksen englantilainen Thomas Paine ( ), joka oli erottanut hallituksen ja yhteiskunnan: edellinen edistää onnellisuutta negatiivisesti rajoittamalla paheita, jälkimmäinen positiivisesti yhdistämällä kiintymyksemme, edellinen luo eroja, jälkimmäinen rohkaisee yhdistymään. Jos yhteiskunta on kaikissa valtioissa siunaus, niin hallitus on parhaimmissa valtioissa välttämätön paha, huonoimmissa sietämätöntä. Ranskalaista Pierre-Joseph Proudhonia ( ) pidetään ensimmäisenä, joka nimesi anarkismin. Hän katsoi, ettei anarkismi suinkaan merkitse epäjärjestystä vaan järjestystä. Teoksessaan Qu est-ce que la propriété (1841) hän esittelee anarkian posi- Anarkismiin liittyy myös libertarianismiin kuuluvat minarkismi ja anarkokapitalismi, joista edellinen hyväksyy minimivaltion ja verotuksen yksilöiden oikeuksin suojelemiseksi, mutta jälkimmäinen ei, sillä se tavoittelee valtion kuoleutumista (ks. Nozick 1974; Rothbard 1978). Siksi Bakunin vaatii koko metafysiikan tradition destruktiota ja negaatiota, jotta filosofia voisi vapautua idealismin taakasta. Tieteen tehtävä on henkisesti toisintaa fyysisiä ja sosiaalisia, materiaalisia ja älyllis-moraalisia luonnonlakeja. Sen on luovuttava skolastisista abstraktioista ja palattava todellisuuteen. On edettävä tosiasioista ideaan. Bakunin tunnustaa kuitenkin saksalaisen ajattelutradition merkityksen vallankumouksellisille ajatuksille. Siksi metafysiikasta, johon joukkoon Bakunin laskee hegeliläisyyden ohella positivistit ja tiedeuskovaiset, tulee edetä sellaiseen rationaaliseen, elävään ja konkreettiseen tieteelliseen metodiin, joka lähtee liikkeelle tosiasioista ja etenee nämä tosiasiat ilmaiseviin, selittäviin ja käsitteistäviin ideoihin (Bakunin 1990, 135). Samalla Bakunin huomauttaa, ettei tieteen persoonaton Kristus tule koskaan toteutumaan absoluuttisessa täyteydessään. Se on ikuisesti keskeneräinen. Sen takia tieteen Vapahtaja kuuluu aina tulevaisuuteen eikä se tule koskaan olemaan täydellisesti läsnä olevaa todellisuutta. (Bakunin 1977b, 34.) Valtion ja lain tuolle puolen? Anarkismia on edellä tarkasteltu sekä modernista yhteiskuntaja oikeusfilosofiasta että anarkismin teoriasta käsin. Anarkismi voi olla yhtä hyvin järjestyksen tuolla puolen avautuvaa kaaosta, joka oikeuttaa valtion ja oikeusjärjestyksen olemassaolon rauhanjärjestyksenä, kuin juridis-poliittisen vallan ja kontrollin sekä kurinpidon järjestelemien kyseenalaistamista, jolle todellinen rauhanjärjestys on valtioton yhteisöllisyys. Jälkimmäistä näkemystä on avattu keskittyen Bakuninin ajatteluun, joka omalla tavallaan vastaa otsikon kysymykseen siitä, kuinka anarkismi on valtion ja lain tuolla puolen

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi OMISTUS peruste 1/2010 vasemmistofoorumi Peruste 1/2010 toim. Ruurik Holm & Laura Tuominen Julkaisija Vasemmistofoorumi Hakapaino, Helsinki 2010 ISSN 1798-985X sisällysluettelo esipuhe petter korkman Omistus

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa

vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa Mitä on valistus? vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa Max Horkheimer, Die Vernunft im Widerstreit mit sich Selbst. Einige Bemerkungen zur Aufklärung.

Lisätiedot

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi Peruste 2/2011 toim. Ruurik Holm, Johanna Perkiö ja Laura Tuominen Toimituskunta Reima Launonen, Riikka Taavetti ja Elina

Lisätiedot

Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi?

Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi? Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman 1929 Sisältö Esipuhe............................................... 3 Johdanto.............................................. 4 1.

Lisätiedot

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman Menneinä aikoina, kun ihmiset olivat jonkun tyrannin orjina tsaarin tai muun itsevaltiaan kirkko (jokaisen uskontokunnan ja lahkon) opetti orjuuden olevan olemassa Jumalan tahdosta, siksi että se oli hyvää

Lisätiedot

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 3 Antti Salminen 7 Antti Salminen, Jean-Luc Nancy ja ei-minkään ruumis 11 Harry G. Frankfurt,

Lisätiedot

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Aluksi Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Esko Harni Ei ainoastaan vegetatiivinen elämä, vaan kaikki mikä elää, kumpuaa pimeydestä. Ja vaikka

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Toim. Kaarle Nordenstreng

Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Toim. Kaarle Nordenstreng Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa Toim. Kaarle Nordenstreng SISÄLTÖ Saatteeksi...4 Kirjoittajat...5 I Kansainvälinen järjestelmä 1 Kansainvälisen järjestelmän kehityspiirteet...8 Esko Antola

Lisätiedot

Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1]

Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1] Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1] Author : jussi 1 / 12 Kirjeessään Ferdinand Lassallelle (päivätty 22.02.1858) Marx esittelee lyhyesti työtään, jota hän teki pääasiassa öisin,

Lisätiedot

Syndikalismin teoria ja käytäntö

Syndikalismin teoria ja käytäntö Syndikalismin teoria ja käytäntö Emma Goldman 1913 Työläiset ovat harjoittaneet syndikalismiin sisältyviä ajatuksia viimeisen puolen vuosisadan ajan, joskin vailla yhteiskunnallisen tietoisuuden tarjoamaa

Lisätiedot

ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS. Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin

ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS. Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin Jukka Torikka Pro gradu - tutkielma Valtio-oppi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O.

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. 1404 H. - 1984 jkr. SISÄLLYS LUKU SIVU Alkusanat Saatteeksi

Lisätiedot

ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS

ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS Teoreettisen filosofian pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto, Historiallis-kielitieteellinen tiedekunta Erkki Haapaniemi, 1987 Toinen, tarkistettu laitos, 2007 Erkki Haapaniemi,

Lisätiedot

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? 1 Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? Michael Uljens 1 Abstrakti Kasvatusfilosofiaa selvitellään aluksi tarkastelemalla miten filosofia on kasvatuksellista, ja kasvatus perimmiltään filosofinen ongelma,

Lisätiedot

megafoni 1/09 www.megafoni.org

megafoni 1/09 www.megafoni.org megafoni 1/09 www.megafoni.org www.megafoni.org 2 Megafoni 1/09: Päätös Sisältö: Pääkirjoitus: Megafonin kolmas tuleminen...3 Jukka Peltokoski: Prekaari organisaatio...5 Markus Termonen: Päätöksen ja itsevalorisaation

Lisätiedot

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto SÄÄNTELYN VAIKUTUS TYÖN LUOMISEEN Tutkimus pk-yrityksistä RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto Copyright Risto Harisalo

Lisätiedot

EETTISEN JA POLIITTISEN SUHDE

EETTISEN JA POLIITTISEN SUHDE EETTISEN JA POLIITTISEN SUHDE Emmanuel Levinasin toiseuden filosofiassa Essi Maria Orava Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Käytännöllinen filosofia Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005 Kopiointikielto

Lisätiedot

Anarkistinen politiikka & suora toiminta. Rob Sparrow

Anarkistinen politiikka & suora toiminta. Rob Sparrow Anarkistinen politiikka & suora toiminta Rob Sparrow Sisältö Kaksi vaaraa anarkistisessa poliittisessa käytännössä 4 Anarkismi ja Valtio 5 Anarkismi, päämäärät ja keinot 7 Suora toiminta 8 Kaksi tärkeää

Lisätiedot

Reports from the Department of Philosophy Vol. 25. Ymmärrys. Toimittaneet. Valtteri Viljanen Helena Siipi Matti Sintonen. University of Turku

Reports from the Department of Philosophy Vol. 25. Ymmärrys. Toimittaneet. Valtteri Viljanen Helena Siipi Matti Sintonen. University of Turku Reports from the Department of Philosophy Vol. 25 Ymmärrys Toimittaneet Valtteri Viljanen Helena Siipi Matti Sintonen University of Turku Copyright 2012 Kirjoittajat SARJAN TOIMITTAJAT: Olli Koistinen

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Sivu 1 / 19 Markus O. Niemi LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen

Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen 056 Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen Eurooppalainen projekti on tullut tienristeykseen ja valitettavasti sen selviytymisestä ei ole takeita. Euroopan Unionin tulevaisuuden turvaamiseksi

Lisätiedot