Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista"

Transkriptio

1 RAUTJÄRVEN KUNTA 1 (5) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Yhtymähallitus Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista Eksoten yhtymähallitus on kokouksessaan merkinnyt tiedoksi viranhaltijaesityksen jäsenkuntien rahoitusvaihtoehtoihin sopeutetuista maakunnallisesta palvelurakenteesta. Yhtymähallitus pyytää kuntien lausuntoja viimeistään mennessä. Lausuntojen pohjaksi on valmisteltu lausuntorakennepohja, joka on jaettu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistoille ja toimitettu kuntiin Lisäksi kuntajohtajien neuvottelukunnassa on painotettu selkeitä vastauksia kysymyksiin: 1. Kumpaa vaihtoehtoa palveluverkkosuunnitelmasta (vaihtoehto 1 vai vaihtoehto 2) kunta pitää parempana? 2. Mikä on kunnan kanta tuleviin investointiratkaisuihin? 3. Onko kunta valmis antamaan Eksotelle toimintavapauden palvelujen järjestämiseen? toimiiko nykyisellä kuntakohtaisella palvelusopimusmallilla? Rautjärven kunnan lausunnossa pyritään antamaan vastaukset em. kysymyksiin, mutta otetaan kantaa myös laajemmin palvelurakenne-vaihtoehtojen jatkovalmisteluun. Onko lähtökohta päivystävän sairaan säilyttämisestä Etelä-Karjalassa kunnan mielestä oikea vai pitäisikö kiireellinen hoito järjestää Etelä-Karjalan ulkopuolella? Etelä-Karjalassa tulee säilyttää päivystävä sairaala, mutta kapeista erikoisaloista ja työnjaosta tulee sopia ERVA-alueen kesken. Pitääkö kunta sosiaali- ja terveysasemien varaan rakennettua palvelujärjestelmää toiminnallisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti mahdollisena? Palvelurakennevaihtoehtoon 1 perustuva tomintamalli ei ole toteuttamiskelpoinen. Hyvinvointiasemaa tulee kutsua sosaali- ja terveysasemaksi, kuten jatkossa tässä lausunnossa on tehty.

2 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 (5) Palvelurakennevaihtoehtoon 2 perustuva toimintamalli voidaan ottaa palvelurakenteen lähtökohdaksi, sillä edellytyksellä, että riittävät matalan kynnyksen palvelut turvataan kaikkiin sosiaali- ja terveysasemiin ja että tälläisen säilyminen Simpeleellä turvataan. Sosiaali- ja terveysasemiin perustuvan palvelumallin tulee vastata riittävästi asukkaiden päivittäisiin palvelutarpeisiin turhan liikkumisen välttämiseksi ja tarpeelliseen hoitoon ja tukeen hakeutumisen turvaamiseksi. Hyvinvointi-aseman tulee antaa riittävä panos ehkäisevään toimintaan ja sen tulee kyetä yhteistoimintaan kunnan eri toimialojen sekä yritysten ja yhdistysten kanssa. Sosiaali- ja terveysaseman tulee antaa riittävä tuki terveyden edistä-misessä, sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa ja kuntouttavan työotteen varmistamisessa. Riittävä perustason palvelurakenne on ainoa keino välttää erityispalvelujen ruuhkautumista ja kustannusten nousua. Kansalaisten vapaan hakeutumisoikeuden laajennus kunnallisissa tervey-denhuoltopalveluissa lukien tulee ottaa huomioon toimintoja jär-jestettäessä. Muutos mahdollistaa kansalaisen näkökulmasta sekä ter-veysaseman että terveysasemalla toimivan hoitavan henkilöstön valinnan tietyin edellytyksin. Heikosti resurssoidut sosiaali- ja terveysasemat johtaisivat vaikeasti ennakoitavaan tilanteeseen, koska tällöin todennäköinen kynnys käyttää valintaoikeutta lisääntyisi. Rautjärven näkökulmasta ei tässä tilan-teessa ole viisasta yrittää pakottaa kansalaisia tekemään uusia valintoja lähipalveluita karsimalla. Simpeleen osalta tilanne on oikeastaan päinvastainen. Yhteistyö yksityisten terveyspalvelujen tuottajien kanssa voisi tuoda merkittävää taloudellista etua. Simpeleen tehtaan sairaskassaan kuuluu satoja nykyisiä työntekijöitä ja eläkeläisiä, joilla olisi valmiutta hakeutua entistä enemmän hoitoon omalla paikkakunnalla. Tällä hetkellä sairaskassan korvaamat palvelut tulee hakea pääosin Imatralta, mutta halukkuus paikalliseen palveluun on kasvussa varsinkin eläkeläisten joukossa. Lähipalvelujen liiallinen vähentäminen johtaa kustannuksellisesti luultavasti tilanteeseen, että keskusalueen asukkaiden käyttö keskitetyissä palveluis-sa suhteellisesti lisääntyy, jolloin järjestelmän muutoksesta syntyvät lähipal-velun kustannussäästöt toteutuvat vain reuna-alueiden osalta, mutta samalla lisääntyisivät erikoissairanhoidon kustannukset vastaavasti. Liikkuvan hoitoyksikön (Mallu-auto) käyttö on perusteltua vain koululaisten hammashuoltopalveluissa. Uuden palvelurakenteen tavoitteena tulee olla myös tulosvastuun lisää-minen lähipalveluissa. Muodostamalla sosiaali- ja terveysasemista omia tulos-yksiköitään, voitaisiin parhaiten kehittää kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä. Tällöin linjaorganisaation vastuuksi jäisivät palvelutason laadun varmistaminen sekä erityistä asiantuntemusta vaativien tehtävien tuottaminen sosiaali- ja terveysaseman tilauksen perusteella. Sosiaali- ja terveysaseman kriittiset palvelut

3 RAUTJÄRVEN KUNTA 3 (5) Kiinteät palvelut Lääkäri- ja terveyden- tai sairaanhoitajapäivystys arkipäivisin Lääkärin ajanvarausvastaanotto vähintään 3 päivänä viikossa Suuhygienisti/ (hammashoitaja) Fysioterapeutti Psykiatrinen sairaanhoitaja Kouluterveydenhoitaja Neuvolapalvelut Näytteenotto ja pikadiagnostiikka Sosiaaliohjaaja Sosiaalityöntekijän vastaanotto Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen palvelut Kuoleman toteamiset ja hautausluvat Sosiaali- ja terveysaseman liikkuvina palveluina tulee toteuttaa: Kouluterveydenhuolto Kotihoito (Kotipalvelu + Kotisairaanhoito) Päivystävä ensihoitoyksikkö Muiden palvelujen järjestäminen Seudullisesti järjestettävinä sosiaali- ja terveysasemiin liittyvinä palveluina tulee toteuttaa: Ilta- ja viikonloppupäivystys (Honkaharjussa) Kiertävät hammaslääkäripalvelut (kiinteillä asemilla) Kuvantaminen Vammaispalvelut Apuvälinelainaamo Vuodeosasto Liikkuvina seudullisina palveluina tulee toteuttaa Koululaisten hammashoito (Mallu-auto) Koulukuraattori Koulupsykologi Lastensuojelu Perheneuvola Liikkuvina keskitettyinä palveluina tulee toteuttaa: Psykiatrin vastaanotto Päihdehuoltopalvelut Perheoikeudelliset palvelut Velkaneuvonta Keskussairaalan palvelujen kehittäminen Keskussairaaloiden työnjako ERVA-alueella tulee järjestää Henkilökunnan liikkuvuutta tulee lisätä Eri erikoisalojen osastoja tulee yhdistää Toimintoja tulee optimoida erikoisalojen kesken Ajanvaraukset, tutkimukset, toimenpiteet ja logistiset palvelut tulee sovit taa yhteen asiakaslähtöisesti Potilashotellipalveluiden toteuttaminen esim. leikkaus- ja synnytyspoti laille

4 RAUTJÄRVEN KUNTA 4 (5) Sosiaali- ja terveysasemiin siirtyminen voidaan toteuttaa liukuvasti aloittaen sosiaali- ja vanhustenhuollosta. Taloudellista säästöä ei voida saada lähipalveluja heikentämättä. Keskittettyjen palvelujen kustannusnousua voidaan hillitä. Miten voidaan varmistaa tiedon ja lisäarvopalvelujen toteuttaminen mahdollisismman kustannustehokkaasti ja onko kunta valmis liittyvään yhteisiin palvelukeskuksiin? Toteutus on mahdollista maakunnan yhteisen tietojärestelmäarkkitehtuurin avulla. Raujärven kunta on jo Saita Oy:n osakas. Näkemys tilatarpeen muutoksesta ja toimintojen sijoittamisesta Maakunnassa olevat kunnostetut ja toimivat tilat tulee ottaa käyttöön niiden sijainnista huolimatta. Investointien määrä on pyrittävä minimoimaan. Eksoten ei tule maksaa vuokraa peruskorjauksista tai uudisrakennuksista, jos toiminnot on sijoitettavissa seudullisten tai keskitettyjen palvelujen osalta olemassa oleviin kuntien tai kuntayhtymän omistamiin toimitiloihin. Eksoten kunnilla tulee olla velvollisuus korvata poistamaton osa nykyään käytössä olevien käyttökelpoisten tilojen hankinta-arvosta, jos ne kuitenkin korvataan peruskorjauksella tai uudisrakennuksella toisaalle. Rautjärvi voi tarjota ajanmukaiset ja terveelliset terveysaseman ja vuode-osaston tilat sekä sitoutuneen henkilöstön ja ajanmukaiset laitteet. Tämän vuoksi on perusteltua sijoittaa päiväaikainen lääkäripäivystys ja siihen liittyvät muut palvelut Simpeleelle Simpele sijainti ei olennaisesti poikkea keskietäisyyksillä mitattuna Parik-kalasta. Imatran mahdollisesti jäädessä Eksote-rakenteen ulkopuolelle. Simpeleen keskeinen asema suhteessa Rautjärven Asemanseutuun ja suurimpaan osaan Ruokolahtea vain korostuu. Keskittämisen taloudellista kannattavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomi-oon myös asukkaiden palvelujen käyttöön sitoutuvat kulkemis- ja työaika-kustannukset. Tällöin taloudellisen rasituksen muutokset kohtelisivat tasa-puolisesti niin rautjärveläisiä kuin lappeenrantalaisiakin. Panostamalla riittävästi lähipalveluihin voidaan merkittävästi vähentää keskuissairaalan investointitarpeita. Lääkäripäiväpäivystyksen säilyminen sosiaali- ja terveysasemilla vähentää investointitarpeita. Keskussairaalassa tulee toteuttaa ensi vaiheessa vain päivystyksen vaatimat välttämättömät investoinnit. Muista investoinneista voidaan päättää, kun keskussairaalan palvelut on optimoitu ja yhteen sovitettu avoterveydenhuollon ja ERVA alueen kanssa. Tällä hetkellä maakunnalla ei myöskään ole varaa rahoittaa suurempaa palveluhanketta.

5 RAUTJÄRVEN KUNTA 5 (5) Keskitettyjen palvelujen investointien toteuttamista varten on mahdollista perustaa kuntien omistama kiinteistöyhtiö. Tällöin hankken rahoituksesta vastaisivat kiinteistöyhtiön osakaskunnat joko lainoin tai takauksin. Olisiko kunnan mielestä perusteltua aloittaa alijäämien kattaminen vasta siinä vaiheessa, kun investoinneista saatava hyöty toteutuu ja alijäämien kattaminen poikkeaa kantokykylaskelmissa esitetystä aikataulusta? Alijäämien kattaminen tulee toteuttaa suunnitellussa aikataulussa, koska kunnat ovat niistä joka tapauksessa vastuussa. Alijäämien kattamista voidaan painottaa ajanjakson loppupuolelle. Millä tavoin palvelusopimusmenettelyä tulee muuttaa, kun tavoitteena on maakunnallinen palveluverkkoratkailu. Palvelusopimusmenettelystä luopuminen edellyttää, että yhtymävaltuuston roolia toiminnan poliittisessa ohjauksessa lisätään sekä yhtymähallituksen ja toimitusjohtajan roolia operatiivissa johdossa selkiytetään. Rautjärven kunnan edellytys palvelusopimuksesta luopumiselle on, että sosiaali- ja terveysasemiin perustuva lähipalvelu turvataan Simpeleelle. Lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveysasemien tehtäviin ja palveluverkostoon puuttumisen tulisi edellyttää sekä kuntien lukumäärän että asukasluvun määrän mukaista enemmistöä. Kuntien vastatessa joko suoraan tai kiinteistöyhtiön kautta Eksoten investoinneista ei palvelusopimus ole investointien rahoituksen vuoksi enää tarpeen. Mikä vaikutus esitettuun palvelurakenteeseen on sillä, jos Imatran perustason palvelut eivät ole Eksotessa? Esitetty palveluverkkovaihtoehto 2 ei sellaisenaan voi toteutua Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan osalta, koska Honkaharjun puuttuminen palveluvalikosta edellyttää maakunnan pohjoisten kuntien seudullisen palveluiden toteuttamista ilman Imatraa. Asukkaiden vapaa hakeutumisoikeus terveydenhuollon palveluihin voi johtaa asiaskasvirtaan Imatralle, jolloin Eksote joutuisi vastaaman lähi-palveluiden järjestämisestä pienemmälle asukasmäärälle. Toisaalta tämä jaloilla äänestäminen lisäisi painetta perustason yhteistoiminta-alueen tai kuntaliitoksen toteuttamiseen Imatran ja Rautjärven kesken. Rautjärven näkemyksen mukaan esitetty palvelurakenne ilman Imatraa ei kustannuksiltaan juuri poikkeaisi nykyisestä. RAUTJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012

Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012 Hyvinvointiasemien kuvaus Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012 Terveysasemien sairausryhmät, TOP 10 APR-luokituksella Top 10 sairausryhmät 68,5 % diagnooseista 39,8% käynneistä ei

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot