Kuluttajakysely sähkön myynnistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajakysely sähkön myynnistä 31.7.2013"

Transkriptio

1 Kuluttajakysely sähkön myynnistä

2 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa). Kyselyn tarkoituksena on selvittää suomalaisten kokemuksia ja mielipiteitä sähkön myyntiin sekä sähkönmyyjiin ja sähkönmyyjän vaihtoon liittyen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä välisenä aikana YouGov Finlandin* kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu noin suomalaista. Kyselyn lopullinen vastaajamäärä on Kohderyhmään kuuluvat vuotiaat suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi. iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1004) keskimääräinen luottamusväli on ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla). Tämän yhteenvetoraportin lisäksi Energiateollisuus ry:lle on toimitettu erillisenä tiedostona ristiintaulukoinnit (Excel). * YouGov on pörssinoteerattu tutkimusyhtiö, jonka päätoimipaikka on Lontoossa ja pohjoismaiden päätoimipaikka Kööpenhaminassa. YouGovin kuluttajapaneeleissa on noin 3 miljoonaa panelistia ympäri maailman. Sales Questor Oy tarjoaa Suomessa YouGovin palveluja. Projektin vastuuhenkilönä SQ:ssa on toiminut Ville Haikola ( ). 2

3 Yhteenveto 1/4 LÄHES KOLMANNES SANOO VAIHTANEENSA SÄHKÖNMYYJÄÄ 2 VUODEN SISÄLLÄ Yleisintä vaihtaminen on ollut nuorimmalla ikäluokalla (18-34v), joilla halvemman hinnan lisäksi syynä on muita enemmän korostunut muuttaminen toiselle paikkakunnalle. Pohjoissuomalaisista peräti 43% ilmoittaa vaihtaneensa sähkönmyyjää, kun taas itäsuomalaisista vain joka viides. Sähköllä lämmittävät ovat hieman muita useammin vaihtaneet sähkönmyyjää. YLI PUOLELLA SYYNÄ VAIHTOON KILPAILIJAN TARJOAMA HALVEMPI HINTA Muut syyt ovat selvästi vähäisempiä. Joka kuudes kuitenkin koki syyksi sen, että tarjottiin tilasuutta vaihtaa ja vaihtaminen tehtiin helpoksi. Aktiivinen myyntityö siis kannattaa. Lähes yhtä usea sanoi syyksi kokeilun halun. Tyytymättömyys aiempaan sähkönmyyjään oli vaihdon syynä varsin harvoin, vain 7%:lla. Halvempi hinta on miehillä ollut hieman suurempi vaikutin kuin naisilla ja muuttaminen toiselle paikkakunnalle puolestaan nuorimmilla. Vaihtamisen helpoksi tekeminen nousi syynä muita enemmän esiin pääkaupunkiseudulla. SÄHKÖNMYYJÄN VAIHTAMINEN VAIN HARVOIN ONGELMALLISTA Vain 7% vaihtaneista oli kokenut sähkönmyyjän vaihtamisen tai siihen liittyvän tiedon saannin ongelmalliseksi. Kolmella neljästä ei ollut minkäänlaisia ongelmia vaihdossa ja/tai siihen liittyvässä tiedonsaannissa. Nuorin ikäluokka (18-34v.) ja alueellisesti länsisuomalaiset olivat aavistuksen muita useammin kokeneet vaihtamisessa ja/tai siihen liittyvässä tiedonsaannissa joitain ongelmia. Omakoti- ja paritaloissa asuvat olivat kokeneet ongelmia vielä harvemmin kuin kerros- tai rivitaloasujat. 3

4 Yhteenveto 2/4 TYYTYVÄISYYS SÄHKÖNMYYJAÄN KESKEISIN SYY OLLA VAIHTAMATTA Joka kolmannelle tämä on syynä siihen, ettei ole vaihtanut sähkönmyyjäänsä ja korostuu erityisesti vanhimmassa ikäluokassa. Asiakastyytyväisyydellä on siten keskeinen merkitys asiakasuskollisuuteen myös sähkönmyynnissä. Noin joka seitsemäs toteaa syyksi ettei vain ole saanut aikaiseksi kilpailuttaa ja yhtä moni on kilpailuttanut mutta ei lopulta vaihtanut. Sama määrä toteaa, että haluaa ostaa paikalliselta toimijalta. JOKA TOISELLE RIITTÄISI ALLE 100 EURON VUOSISÄÄSTÖ SÄHKÖNMYYJÄN VAIHTAMISESSA Joka neljännelle riittäisi jopa alle 50 euron vuosisäästö. Vain joka kymmenes toteaa, ettei raha toimi kannustimena sähkönmyyjän vaihtamisessa. Vaikka tyytyväisyys nykyiseen sähkönmyyjään onkin ollut isoin syy olla vaihtamatta, osoittaa tämä, että myös hinta voitava pitää kohtuullisen kilpailukykyisenä. Nuorimmalla ikäluokalla (18-34v.) oletetusti säästövaatimus on muita alhaisempi. Varsin iso osa, joka kuudes, ei osaa ottaa kantaa. Tämä voi osaltaan kertoa siitä, ettei asiaa ole lainkaan pohdittu. JOKA KAHDEKSAS USKOO VAIHTAVANSA SÄHKÖNMYYJÄÄ VUODEN SISÄLLÄ Yli puolet on varmoja tai melko varmoja, etteivät vaihda sähkönmyyjäänsä vuoden sisällä. Useampi kuin joka neljäs ei kuitenkaan osaa ottaa kantaa. Tämäkin kertoo, ettei iso osa ole asiaa lainkaan pohtinut. Merkittävää on, että ne, jotka ovat jo vaihtaneet 2 vuoden sisällä ovat myös muita useammin vaihtamassa jatkossa. Heistä peräti useampi kuin joka viides aikoo varmasti/melko varmasti vaihtaa vuoden sisällä, kun muista vain joka kymmenes. Vaihtaminen/kilpailuttaminen on siten osalla talouksista varsin säännöllistä toimintaa ja osa talouksista ei tee sitä lainkaan. 4

5 Yhteenveto 3/4 40% VERTAILLUT SÄHKÖNMYYJIEN HINTOJA VUODEN SISÄLLÄ YLI PUOLET SAANUT TARJOUKSIA 2 VUODEN SISÄLLÄ Tuloksen perusteella sähkön hinta kiinnostaa varsin suurta joukkoa kotitalouksia. Miehet ovat hieman naisia aktiivisempia hintojen vertailussa, nuoret puolestaan vanhempia hieman vähemmän aktiivisia. Useampi kuin joka toinen sanoo saaneensa tarjouksia sähkönmyyjiltä viimeisen kahden vuoden aikana. Puhelimitse tulleet tarjoukset ovat yleisimpiä, mutta myös kirjeitse ja sähköpostitse tarjouksia on saatu varsin usein. JOKA TOINEN OLISI TÄYSIN VALMIS SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTAMISEEN HINNAN MUKAAN Joka neljäs on puolestaan selvästi tätä ajatusta vastaan. Loppu viidennes jakautuu puoliksi niihin, jotka eivät osaa ottaa asiaan kantaa ja niihin, jotka osin olisivat valmiita ja osin eivät. Taustoittain eroja suhtautumisessa ei juurikaan ole. Pienempi sähkölasku on tekijä, joka eniten houkuttaa suostumaan sähkönkulutuksessa joustamiseen. KAHDELLE KOLMESTA SÄHKÖN HINNAN MUODOSTUS TUTTU ASIA MONI SÄHKÖNMYYJÄN VAIHTOON LIITTYVÄ ASIA VARSIN HEIKOSTI TIEDOSSA Kaksi kolmesta sanoo tienneensä mistä sähkön hinta koostuu. Yhtä usea sanoo tienneensä, ettei sähkön myyjän vaihtaminen aiheuta sähkökatkosta tai heikennä sähkön laatua. Yli puolet sanoi tienneensä myös, ettei sähkönmyyjän vaihtaminen aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Muut sähkönmyyjän vaihtamiseen liittyvät asiat olivat tuttuja lähes joka toiselle. Eri tekijöissä siis vähintään kolmannes tai jopa puolet vastaajista ei vastaa tienneensä vaihtamiseen liittyviä asioita. Naisten ja miesten välillä ei ollut merkittäviä eroja, mutta nuorin ikäluokka (18-34v.) ja itäsuomalaiset tunsivat asiat hieman muita heikommin. 5

6 Yhteenveto 4/4 VÄHITTÄISKAUPPAMARKKINAN TOIMINTA SAA KULUTTAJILTA PARHAAN ARVION Vähittäiskauppamarkkinat toimivat kuluttajien mielestä selvästi parhaiten kysytyistä kuudesta toimialasta. Joka toinen antaa sille kouluarvosanalla vähintään arvosanan 8 ja keskiarvo on 7,32. Vakuutusyhtiömarkkinoiden toiminta saa myös niukasti yli 7 keskiarvon, mutta ero loppuihin neljään toimialaan on pieni. Sähkönmyyntitoimialan toiminta saa niukasti paremman arvion kuin huoltoasema- ja teleoperaattoritoiminta. Naiset ja nuorimmat antavat hieman muita paremman arvion sähkönmyyntitoimialan toiminnasta, kuten muidenkin toimialojen toiminnasta. Sähkönmyyjää 2v. sisällä vaihtaneet antavat selvästi paremman arvosanan sähkönmyyntitoimialalle kuin ne, jotka eivät ole vaihtaneet. Perehtyminen asiaan ja kokemukset ovat siis parantaneet arviota toimialasta. Sähkölämmittäjät antavat muita korkeamman arvosanan sähkönmyyntitoimialalle kuin muut. 6

7 Tutkimuksen tulokset graafisesti 7

8 Vastaajaryhmän rakenne (N=1004, kaikki) SUKUPUOLI Nainen Mies 50% 50% IKÄ vuotta 29% vuotta 38% vuotta 32% ALUE Etelä-Suomi 50% Länsi-Suomi 26% Itä-Suomi Pohjois-Suomi 12% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8

9 Asuntotyyppi ja lämmitysmuoto (N=1004, kaikki) ASUMISMUOTO Kerrostalo 50% Omakotitalo 30% Rivitalo 15% Paritalo 5% LÄMMITYSMUOTO Kaukolämpö 51% Sähkö 29% Öljylämmitys 6% Muu 9% Ei osaa sanoa 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9

10 Oletko vaihtanut sähkönmyyjääsi viimeisen kahden vuoden aikana? (N=1004, kaikki) 2% 31% Kyllä En En osaa sanoa 67% 10

11 Oletko vaihtanut sähkönmyyjääsi viimeisen kahden vuoden aikana? KYLLÄ vastanneiden osuudet. KAIKKI (N=1004) 31% Nainen (N=502) 29% Mies (N=502) 32% 18-34v. (N=296) 37% 35-54v. (N=386) 30% 55v.+ (N=322) 26% Pääkaupunkiseutu (N=225) 32% Etelä-Suomi (N=505) 31% Länsi-Suomi (N=257) 30% Itä-Suomi (N=124) 20% Pohjois-Suomi (N=118) 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11

12 Oletko vaihtanut sähkönmyyjääsi viimeisen kahden vuoden aikana? KYLLÄ vastanneiden osuudet. KAIKKI (N=1004) 31% ASUMISMUOTO Omakotitalo (N=306) 30% Paritalo (N=51) 42% Kerrostalo (N=498) 29% Rivitalo (N=146) 35% LÄMMITYSTAPA Sähkö (N=296) 38% Kaukolämpö (N=511) 28% Öljylämmitys (N=56) 25% Muu (N=90) 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 Mikä oli vaihdon syynä? (N=309, vaihtanut sähkön myyjää 2v. sisällä) Toinen yhtiö tarjosi sähköä halvemmalla 57% Minulle tarjottiin mahdollisuutta vaihtoon, vaihtaminen tehtiin minulle helpoksi 17% Halusin vain kokeilla kuinka paljon vaihtamisesta olisi hyötyä 15% Muutin toiselle paikkakunnalle ja kilpailutin samalla sähkösopimuksen 11% Halusin ympäristöystävällisempää sähköä 10% Olin tyytymätön nykyiseen sähkönmyyjään 7% Muu syy 7% En osaa sanoa 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13

14 Mikä oli vaihdon syynä? (N= 2v. sisällä vaihtaneet) KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi Pääkau punkise utu N Toinen yhtiö tarjosi sähköä halvemmalla Minulle tarjottiin mahdollisuutta vaihtoon, vaihtaminen tehtiin minulle helpoksi Halusin vain kokeilla, kuinka paljon vaihtamisesta olisi hyötyä Muutin toiselle paikkakunnalle ja kilpailutin samalla sähkösopimuksen Halusin ympäristöystävällisempää sähköä Olin tyytymätön nykyiseen sähkönmyyjään 57 % 50 % 64 % 52 % 61 % 58 % 58 % 54 % 54 % 61 % 51 % 17 % 18 % 17 % 15 % 21 % 16 % 18 % 16 % 17 % 18 % 26 % 15 % 12 % 17 % 12 % 19 % 12 % 16 % 10 % 17 % 17 % 14 % 11 % 13 % 9 % 21 % 9 % 2 % 12 % 15 % 8 % 5 % 14 % 10 % 11 % 10 % 13 % 9 % 10 % 12 % 13 % 4 % 6 % 17 % 7 % 7 % 7 % 8 % 5 % 8 % 8 % 6 % 4 % 6 % 10 % Muu syy 7 % 9 % 5 % 10 % 8 % 2 % 4 % 9 % 8 % 11 % 1 % En osaa sanoa 1 % 1 % 1 % 2 % - 1 % - 1 % 4 % 2 % - 14

15 Sähkönmyyjän vaihdon sujuminen Seuraavissa dioissa on esitetty tulokset kysymykseen Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta?. Vastausvaihtoehtoina oli seitsemän myönteistä KYLLÄ vaihtoehtoa ja kahdeksan kielteistä EI vaihtoehtoa. 89% vastaajista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 21% ainakin yhden EI - vaihtoehdon. 4% ei osannut ottaa kantaa, eikä siis valinnut kumpiakaan vaihtoehtoja. 14% vastaajista valitsi ainakin yhden vastausvaihtoehdon kummastakin kategoriasta ( KYLLÄ ja EI kategoriat). Suhteutettuna vastaajittain 100 prosenttiin jakauma on siten seuraava (kaikki vaihtaneet, N=309): 75% sujui ongelmitta (valitsi vain KYLLÄ vaihtoehdon/vaihtoehtoja) 14% sujui osin ongelmitta, osin ei (valitsi sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdon/ vaihtoehtoja) 7% ei sujunut ongelmitta (valitsi vain EI vaihtoehdon/vaihtoehtoja) 4% ei osaa sanoa sujuiko ongelmitta Selkeästi ongelmalliseksi vaihdon on siis kokenut vain 7% vaihtaneista. Joka viidennessä sähkön myyjän vaihdossa on kuitenkin ollut ainakin jokin asia, joka ei ole sujunut ongelmitta. Kun lasketaan yhteen kaikki annetut myönteiset ja kielteiset vastausvaihtoehdot, havaitaan, että 88% valituista oli KYLLÄ -vaihtoehtoja ja vain 12% EI -vaihtoehtoja (kantaa ottaneista). Seuraavassa diassa on esitetty tulos myös alaryhmissä näin laskettuna. 15

16 Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta? Valittujen KYLLÄ JA EI vastausvaihtoehtojen osuudet kaikista vastauksista (kantaa ottaneista). (eri KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehtoja yhteensä 15 kpl) KAIKKI (N=309) Nainen (N=148) Mies (N=161) 18-34v. (N=110) 35-54v. (N=116) 55v.+ (N=82) Pääkaupunkiseutu (N=71) Etelä-Suomi (N=157) Länsi-Suomi (N=76) Itä-Suomi (N=25) Pohjois-Suomi (N=51) 88% 88% 88% 84% 88% 93% 88% 89% 84% 90% 89% 12% 12% 12% 16% 12% 7% 12% 11% 16% 10% 11% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % "KYLLÄ" -vaihtoehdot "EI" -vaihtoehdot Vain 4% ei osannut ottaa kantaa siihen sujuiko ongelmitta 16

17 Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta? Valittujen KYLLÄ JA EI vastausvaihtoehtojen osuudet kaikista vastauksista (kantaa ottaneista). (eri KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehtoja yhteensä 15 kpl) KAIKKI (N=309) ASUMISMUOTO 88% 12% Omakotitalo (N=90) Paritalo (N=21) Kerrostalo (N=144) Rivitalo (N=52) LÄMMITYSMUOTO 91% 92% 86% 85% 9% 8% 14% 15% Sähkö (N=113) Kaukolämpö (N=143) Öljylämmitys (N=14) Muu (N=24) 89% 86% 87% 96% 11% 14% 13% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % "KYLLÄ" -vaihtoehdot "EI" -vaihtoehdot Vain 4% ei osannut ottaa kantaa siihen sujuiko ongelmitta 17

18 Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta? Valitse kaikki kantaasi kuvaavat väittämät KYLLÄ tai EI vaihtoehdoista. (N=309, 2v. sisällä vaihtaneet) KYLLÄ, vaihtaminen oli helppoa ja nopeaa, uusi myyjä hoiti tarvittavat asiat puolestani 61% KYLLÄ, sähkön hinnoista oli helppo saada tietoa 46% KYLLÄ, kilpailuttamisesta oli helppo saada tietoa KYLLÄ, sähkön hintavertailupalvelut olivat helppokäyttöisiä KYLLÄ, eri sähkönmyyjistä oli helppo saada tietoa KYLLÄ, saamiani tarjouksia oli helppo vertailla KYLLÄ, sain helposti haluamani tiedot sähkön tuotantomuodoista tai ympäristövaikutuksista 43% 36% 34% 31% 29% KYLLÄ VAIHTOEHDOT 89% vastanneista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 21% ainakin yhden EI vaihtoehdon. 4% ei osannut ottaa kantaa. 14% valitsi ainakin yhden vaihtoehdon sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdoista. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18

19 Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta? Valitse kaikki kantaasi kuvaavat väittämät KYLLÄ tai EI vaihtoehdoista. (N=309, 2v. sisällä vaihtaneet) EI, sähkön hinnoista ei ollut helppo saada tietoa 7% EI, saamiani tarjouksia ei ollut helppo vertailla 6% EI, sähkön hintavertailupalvelut eivät olleet helppokäyttöisiä EI, eri sähkönmyyjistä ei ollut riittävästi tietoa 6% 6% EI VAIHTOEHDOT EI, kilpailuttamisesta ei ollut helppo saada tietoa EI, vaihtaminen ei sujunut ongelmitta. Asian selvittäminen vaati useamman yhteydenoton ja kesti pitkään EI, en saanut helposti haluamiani tietoja sähkön tuotantomuodoista tai ympäristövaikutuksista 4% 3% 3% 89% vastanneista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 21% ainakin yhden EI vaihtoehdon. 4% ei osannut ottaa kantaa. 14% valitsi ainakin yhden vaihtoehdon sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdoista. EI, sähkönmyyjiä oli hankala tavoittaa 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20 Miksi et ole vaihtanut sähkönmyyjää 2 vuoden sisällä? (N=672, ei ole vaihtanut sähkönmyyjää 2v. sisällä) Olen tyytyväinen nykyisen sähkönmyyjäni tarjoamaan palveluun Minulla ei ole erityistä syytä olla kilpailuttamatta, on vain jäänyt tekemättä Olen kilpailuttanut 2 vuoden sisällä, mutta en vaihtanut koska oma yhtiöni antoi parhaan tarjouksen Haluan ostaa sähköä tutulta, paikalliselta yhtiöltä 16% 14% 13% 32% Sähkön hintavertailu on liian vaikeaa 10% Kulutan niin vähän sähköä, ettei vaihtaminen kannata 9% Vaihdoin hieman yli 2 vuotta sitten Sähköyhtiöt eivät ole lähestyneet minua tarjotakseen paremman sopimuksen En ole ehtinyt vielä kilpailuttaa, mutta aion tehdä niin 6% 8% 6% En halua kahta laskua 6% Olen kuullut huonoista kokemuksista sähkönmyyjän vaihdossa 5% En tiedä, kuinka sähkösopimuksen voi kilpailuttaa 3% Muu syy 13% En osaa sanoa 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20

21 Miksi et ole vaihtanut sähkönmyyjää 2 vuoden sisällä? KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi Pääkaupu nkiseutu N Olen tyytyväinen nykyisen sähkönmyyjäni tarjoamaan palveluun Minulla ei ole erityistä syytä olla kilpailuttamatta, on vain jäänyt tekemättä Olen kilpailuttanut 2 v. sisällä, mutta en vaihtanut koska oma yhtiöni antoi parhaan tarjouksen Haluan ostaa sähköä tutulta, paikalliselta yhtiöltä 32 % 30 % 34 % 26 % 31 % 37 % 33 % 29 % 31 % 35 % 37 % 16 % 17 % 15 % 19 % 18 % 13 % 17 % 15 % 18 % 15 % 21 % 14 % 10 % 17 % 11 % 13 % 16 % 12 % 19 % 11 % 12 % 14 % 13 % 13 % 13 % 9 % 15 % 15 % 12 % 14 % 14 % 20 % 10 % 1/2 Sähkön hintavertailu on liian vaikeaa Kulutan niin vähän sähköä, ettei vaihtaminen kannata Vaihdoin hieman yli 2 vuotta sitten 10 % 12 % 8 % 9 % 12 % 9 % 9 % 11 % 14 % 4 % 13 % 9 % 9 % 8 % 6 % 10 % 9 % 9 % 10 % 9 % 3 % 9 % 8 % 7 % 10 % 6 % 10 % 9 % 8 % 6 % 8 % 18 % 7 % 21

22 Miksi et ole vaihtanut sähkönmyyjää 2 vuoden sisällä? KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi Pääkaupu nkiseutu N /2 En halua kahta laskua 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 6 % 9 % 5 % 4 % 1 % 8 % En ole ehtinyt vielä kilpailuttaa, mutta aion tehdä niin Sähköyhtiöt eivät ole lähestyneet minua tarjotakseen paremman sopimuksen Olen kuullut huonoista kokemuksista sähkönmyyjän vaihdossa En tiedä, kuinka sähkösopimuksen voi kilpailuttaa 6 % 5 % 7 % 7 % 8 % 3 % 7 % 6 % 3 % 8 % 10 % 6 % 5 % 7 % 11 % 5 % 3 % 5 % 6 % 7 % 6 % 5 % 5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 7 % 6 % 3 % 4 % 3 % 6 % 3 % 2 % 3 % 5 % 2 % 1 % 3 % 2 % 3 % - 5 % Muu syy 13 % 12 % 13 % 22 % 11 % 8 % 15 % 11 % 12 % 4 % 7 % En osaa sanoa 4 % 5 % 3 % 8 % 2 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 2 % 22

23 Kuinka suuri vaihtamisessa syntyvän rahasäästön tulisi vuodessa olla, jotta vaihtaisit sähkönmyyjääsi? (N=1004, kaikki) 0 19e 16% 7% 20 49e 9% 19% 50 99e yli 100e 25% 25% Raha ei toimi minulle kannustimena sähkönmyyjän vaihtamisessa En osaa sanoa 23

24 Kuinka suuri vaihtamisessa syntyvän rahasäästön tulisi vuodessa olla, jotta vaihtaisit sähkönmyyjääsi? KAIKKI (N=1004) 7% 19% 25% 25% 9% 16% Nainen (N=502) 7% 19% 25% 21% 10% 18% Mies (N=502) 7% 18% 25% 29% 8% 13% 18-34v. (N=296) 13% 26% 24% 16% 5% 16% 35-54v. (N=386) 6% 19% 25% 28% 7% 15% 55v.+ (N=322) 2% 12% 27% 30% 13% 15% Pääkaupunkiseutu (N=225) 9% 20% 25% 21% 13% 12% Etelä-Suomi (N=505) 6% 20% 23% 25% 9% 16% Länsi-Suomi (N=257) 7% 16% 29% 23% 9% 16% Itä-Suomi (N=124) 4% 18% 23% 30% 8% 16% Pohjois-Suomi (N=118) 12% 16% 27% 26% 5% 14% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 19e 20 49e 50 99e yli 100e Raha ei kannustimena sähkönmyyjän vaihtamisessa En osaa sanoa 24

25 Luuletko, että seuraavan 12 kuukauden aikana vaihdat sähkönmyyjääsi? (N=1004, kaikki) 1% 12% 29% 38% Kyllä, varmasti Melko varmasti kyllä Melko varmasti en Varmasti en En osaa sanoa 20% 25

26 Luuletko, että seuraavan 12 kuukauden aikana vaihdat sähkönmyyjääsi? KAIKKI (N=1004) 1% 12% 38% 20% 29% Nainen (N=502) 1% 11% 37% 20% 31% Mies (N=502) 2% 13% 38% 19% 28% 18-34v. (N=296) 2% 15% 37% 16% 32% 35-54v. (N=386) 2% 13% 38% 18% 29% 55v.+ (N=322) 1% 9% 38% 25% 27% Pääkaupunkiseutu (N=225) 1% 11% 37% 18% 33% Etelä-Suomi (N=505) 1% 11% 38% 19% 31% Länsi-Suomi (N=257) 0% 12% 40% 25% 23% Itä-Suomi (N=124) 2% 11% 41% 12% 33% Pohjois-Suomi (N=118) 2% 18% 29% 20% 31% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä, varmasti Melko varmasti kyllä Melko varmasti en Varmasti en En osaa sanoa 26

27 Vaihtamisaikeet muissa taustaryhmissä Niistä, jotka ovat jo vaihtaneet sähkönmyyjää viimeisen kahden vuoden aikana, peräti 22% aikoo varmasti tai melko varmasti vaihtaa sähkönmyyjää myös tulevan 12 kuukauden aikana. Niistä, jotka eivät ole vaihtaneet, vain 10% aikoo varmasti tai melko varmasti vaihtaa sähkönmyyjää tulevan 12 kuukauden aikana. Kilpailuttaminen/vaihtaminen näyttää siten olevan jossain määrin säännöllistä toimintaa tietyillä talouksilla. Lämmitysmuodon tai asunnon tyypin mukaan tarkasteltuna eroja ei juurikaan ole. 27

28 Oletko vertaillut sähkön hintoja internetissä tai muualla viimeisen vuoden aikana? (N=1004, kaikki) 2% 57% 41% Kyllä En En osaa sanoa 28

29 Oletko vertaillut sähkön hintoja internetissä tai muualla viimeisen vuoden aikana? KYLLÄ vastanneiden osuudet. KAIKKI (N=1004) 41% Nainen (N=502) 37% Mies (N=502) 45% 18-34v. (N=296) 35% 35-54v. (N=386) 45% 55v.+ (N=322) 42% Pääkaupunkiseutu (N=225) 43% Etelä-Suomi (N=505) 40% Länsi-Suomi (N=257) 44% Itä-Suomi (N=124) 33% Pohjois-Suomi (N=118) 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 29

30 Oletko saanut sähkösopimustarjouksia sähköyhtiöiltä viimeisen kahden vuoden aikana? Jos kyllä, niin mitä kautta? (N=1004, kaikki) Puhelimitse 29% Sähköpostitse 19% Kirjeitse 17% Julkisessa myyntipisteessä, kuten tavaratalon aulassa 8% Messuilla tai muussa yleisötapahtumassa Muuta kautta 2% 2% 58% saanut sähkösopimustarjouksia yhtä tai useampaa kautta 2v. sisällä. En ole saanut sähkösopimustarjouksia 36% En osaa sanoa 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

31 Oletko saanut sähkösopimustarjouk sia sähköyhtiöiltä viimeisen 2v. aikana? KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi Pääkaupu nkiseutu N Puhelimitse 29 % 26 % 33 % 26 % 27 % 34 % 30 % 25 % 34 % 29 % 33 % 1/2 Sähköpostitse 19 % 16 % 22 % 10 % 19 % 27 % 18 % 19 % 23 % 18 % 20 % Kirjeitse 17 % 17 % 17 % 14 % 17 % 20 % 18 % 17 % 17 % 13 % 20 % Julkisessa myyntipisteessä, kuten tavaratalon aulassa Messuilla tai muussa yleisötapahtumassa 8 % 8 % 7 % 9 % 6 % 8 % 6 % 9 % 3 % 16 % 12 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % % Muuta kautta 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % On saanut sähkösopimustarjouksen yhtä tai useampaa kautta Ei ole saanut sähkösopimustarjouksia 58 % 54 % 64 % 49 % 57 % 69 % 58 % 57 % 64 % 57 % 64 % 36 % 40 % 31 % 44 % 38 % 25 % 36 % 37 % 30 % 38 % 33 % Ei osaa sanoa 6 % 6 % 5 % 7 % 5 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 3 % 31

32 Valmius sähkönkulutuksen joustoon hinnan mukaan Seuraavissa dioissa on esitetty tulokset kysymykseen Olisiko valmis siihen, että sähkönkulutus joustaisi hinnan mukaan?. Vastausvaihtoehtoina oli viisi myönteistä KYLLÄ vaihtoehtoa ja kolme kielteistä EI vaihtoehtoa. 63% vastaajista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 36% ainakin yhden EI - vaihtoehdon. 13% ei osannut ottaa kantaa, eikä siis valinnut kumpiakaan vaihtoehtoja. 12% vastaajista valitsi ainakin yhden vastausvaihtoehdon kummastakin kategoriasta ( KYLLÄ ja EI kategoriat). Suhteutettuna vastaajittain 100 prosenttiin jakauma on siten seuraava (N=1004, kaikki): 51% olisi valmis (valitsi vain KYLLÄ vaihtoehdon/vaihtoehtoja) 12% olisi valmis osin, osin ei (valitsi sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdon/ vaihtoehtoja) 24% ei olisi valmis (valitsi vain EI vaihtoehdon/vaihtoehtoja) 13% ei osaa sanoa olisiko valmis Joka kolmas siis joko vastustaa ajatusta kokonaan tai on joiltain osin epäileväinen. Kun lasketaan yhteen kaikki annetut myönteiset ja kielteiset vastausvaihtoehdot, havaitaan, että 74% valituista oli KYLLÄ -vaihtoehtoja ja 26% EI -vaihtoehtoja (kantaa ottaneista). Seuraavassa diassa on esitetty tulos myös alaryhmissä näin laskettuna. 32

33 Valmius sähkönkulutuksen joustoon hinnan mukaan Kysymyksen alussa vastaajille esitettiin alla oleva johdantoteksti: Osana ilmastonmuutoksen torjuntaa uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon osuus kasvaa. Esimerkiksi tuulivoimalle luonteenomaista on tuotantomäärien voimakas ajallinen vaihtelevuus. Tuotantoa ei voida ajoittaa tarpeen mukaan korkean kulutuksen hetkiin, vaan sähköä on saatavilla silloin, kun tuulee. Tämän johdosta tulevaisuudessa sähkön hinta voi vaihdella tuotannon ja kulutuksen mukaan paljonkin ja asiakas voisi säästää, jos hänen sähkönkäyttönsä osuisi edullisimpiin runsaan tuotannon aikoihin. Vaihtoehtoisesti asiakas voisi myös sopia sähköyhtiön kanssa alemman, kiinteähintaisen sopimuksen vastineeksi siitä, että sähköyhtiö saa ohjata esim. lämmitystä tai ilmanvaihtoa. Varsinainen kysymys kuului: Olisitko sinä valmis siihen, että sinun sähkönkulutuksesi joustaisi hinnan mukaan? Valitse kantaasi parhaiten kuvaavat väittämät KYLLÄ tai EN vaihtoehdoista. 33

34 Ks. kysymyksen johdantoteksti edellisestä diasta Olisiko valmis siihen, että sähkönkulutus joustaisi hinnan mukaan? Valittujen KYLLÄ JA EI vastausvaihtoehtojen osuudet kaikista vastauksista (kantaa ottaneista). (eri KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehtoja yhteensä 8 kpl) KAIKKI (N=1004) Nainen (N=502) Mies (N=502) 18-34v. (N=296) 35-54v. (N=386) 55v.+ (N=322) Pääkaupunkiseutu (N=225) Etelä-Suomi (N=505) Länsi-Suomi (N=257) Itä-Suomi (N=124) Pohjois-Suomi (N=118) 74% 77% 72% 74% 77% 72% 73% 75% 74% 73% 77% 26% 23% 28% 26% 23% 28% 27% 25% 26% 27% 23% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % "KYLLÄ" -vaihtoehdot "EI" -vaihtoehdot 34

35 Ks. kysymyksen johdantoteksti edellisestä diasta Olisiko valmis siihen, että sähkönkulutus joustaisi hinnan mukaan? Valittujen KYLLÄ JA EI vastausvaihtoehtojen osuudet kaikista vastauksista (kantaa ottaneista). (eri KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehtoja yhteensä 8 kpl) KAIKKI (N=1004) ASUMISMUOTO Omakotitalo (N=306) Paritalo (N=51) Kerrostalo (N=498) Rivitalo (N=146) LÄMMITYSMUOTO Sähkö (N=296) Kaukolämpö (N=511) Öljylämmitys (N=56) Muu (N=90) 74% 77% 71% 73% 75% 78% 71% 81% 78% 26% 23% 29% 27% 25% 22% 29% 19% 22% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % "KYLLÄ" -vaihtoehdot "EI" -vaihtoehdot 35

36 Olisitko sinä valmis siihen, että sinun sähkönkulutuksesi joustaisi hinnan mukaan? Valitse kantaasi parhaiten kuvaavat väittämät KYLLÄ tai EN vaihtoehdoista. (N=1004, kaikki) KYLLÄ, jos joustavuuteni näkyy minulle pienempänä sähkölaskuna 40% KYLLÄ, olen valmis vähentämään hetkellisesti merkittävästi kulutustani, esim. korvaamalla lämmitystä puunpoltolla tai sammuttamalla itse turhia sähkölaitteita KYLLÄ, kunhan jouston vaikutukset ovat vähäisiä, esimerkiksi lämmityksen vähentäminen niin, ettei huonelämpötilassa tapahdu merkittävää muutosta 21% 29% KYLLÄ, jos sähköyhtiö tekee muutokset automaattisesti, eikä minun tarvitse tehdä mitään ellen erikseen halua KYLLÄ, jos kotiautomaationi tekee muutokset automaattisesti, eikä minun tarvitse tehdä mitään EN, mutta voisin ehkä suostua ohjauksiin alemmalla kiinteällä hinnalla, mutten hyväksy tunti tunnilta vaihtelevaa sähkön hintaa, koska haluan välttää riskejä ja tietää menoni etukäteen EN, koska haluan säilyttää oikeuden käyttää joka hetki juuri niin paljon sähköä kuin itse haluan EN, koska käytän hyvin niukasti sähköä ja lämmitän säästeliäästi, joten kulutustason laskeminen haittaisi arkeani huomattavasti 19% 14% 15% 15% 12% 63% vastanneista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 36% ainakin yhden EI vaihtoehdon. 13% ei osannut ottaa kantaa. 12% valitsi ainakin yhden vaihtoehdon sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdoista. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

37 Olivatko seuraavat sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät asiat sinulle tuttuja entuudestaan? Valitse kaikki ne, jotka olivat sinulle entuudestaan tuttuja. (N=1004, kaikki) Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: energian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta ja veroista Sähkönmyyjän vaihto ei aiheuta sähkökatkoa tai heikennä sähkön laatua 67% 65% Sähkönmyyjän vaihtaminen ei aiheuta sinulle ylimääräisiä kustannuksia 56% Vaihtaminen paikallisesta toimittajasta toiseen tarkoittaa, että saat jatkossa erilliset laskut siirrosta ja myynnistä Sopimuksen vaihtoon riittää, että ilmoitat asiasta uudelle sähkönmyyjälle Uusi myyntisopimus ei muuta laskun verkkopalvelumaksua, eli sähkön siirron osuutta 47% 45% 49% Vanhaa sopimusta ei tarvitse erikseen irtisanoa 45% Mikään edellä mainituista ei ollut tuttu asia entuudestaan 7% En osaa sanoa 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37

38 1/2 Olivatko seuraavat sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät asiat sinulle tuttuja entuudestaan? Valitse kaikki ne, jotka olivat sinulle entuudestaan tuttuja. KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ N Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: energian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta ja veroista Sähkönmyyjän vaihto ei aiheuta sähkökatkoa tai heikennä sähkön laatua Sähkönmyyjän vaihtaminen ei aiheuta sinulle ylimääräisiä kustannuksia Sähkönmyyjän vaihtaminen paikallisesta toimittajasta toiseen tarkoittaa, että saat jatkossa erilliset laskut siirrosta ja myynnistä Sopimuksen vaihtoon riittää, että ilmoitat asiasta uudelle sähkönmyyjälle Uusi myyntisopimus ei muuta laskun verkkopalvelumaksua, eli sähkön siirron osuutta 67 % 67 % 67 % 57 % 69 % 74 % 65 % 68 % 62 % 54 % 70 % 69 % 56 % 54 % 58 % 46 % 58 % 64 % 49 % 49 % 48 % 37 % 55 % 52 % 47 % 45 % 49 % 40 % 47 % 53 % 45 % 42 % 49 % 37 % 45 % 54 % Vanhaa sopimusta ei tarvitse erikseen irtisanoa 45 % 44 % 47 % 33 % 47 % 54 % Mikään edellä mainituista ei ollut tuttu asia entuudestaan 7 % 7 % 7 % 8 % 5 % 7 % En osaa sanoa 11 % 10 % 12 % 16 % 9 % 8 % 38

39 Olivatko seuraavat sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät asiat sinulle tuttuja entuudestaan? Valitse kaikki ne, jotka olivat sinulle entuudestaan tuttuja. KAIKKI Etelä-Suomi Länsi- Suomi Itä-Suomi Pohjois- Suomi Pääkaupunkis eutu N Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: energian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta ja veroista Sähkönmyyjän vaihto ei aiheuta sähkökatkoa tai heikennä sähkön laatua Sähkönmyyjän vaihtaminen ei aiheuta sinulle ylimääräisiä kustannuksia Sähkönmyyjän vaihtaminen paikallisesta toimittajasta toiseen tarkoittaa, että saat jatkossa erilliset laskut siirrosta ja myynnistä Sopimuksen vaihtoon riittää, että ilmoitat asiasta uudelle sähkönmyyjälle 2/2 67 % 67 % 69 % 56 % 74 % 69 % 65 % 64 % 70 % 52 % 69 % 71 % 56 % 54 % 61 % 45 % 65 % 59 % 49 % 48 % 53 % 38 % 55 % 46 % 47 % 45 % 51 % 42 % 51 % 47 % Uusi myyntisopimus ei muuta laskun verkkopalvelumaksua, eli sähkön siirron osuutta 45 % 46 % 49 % 27 % 52 % 46 % Vanhaa sopimusta ei tarvitse erikseen irtisanoa 45 % 45 % 45 % 38 % 52 % 47 % Mikään edellä mainituista ei ollut tuttu asia entuudestaan 7 % 8 % 6 % 6 % 4 % 3 % En osaa sanoa 11 % 10 % 10 % 18 % 8 % 9 % 39

40 Vaihtoon liittyvien asioiden tunteminen muissa taustaryhmissä Sähkön myyntiyhtiötä viimeisen kahden vuoden aikana vaihtaneet oletetusti tunsivat muita paremmin kaikki kysytyt sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät asiat. Ero eri tekijöissä muihin oli n %- yksikköä. Myös sähkön hintoja internetissä tai muualla vuoden sisällä vertailleet tunsivat kysytyt asiat selvästi muita paremmin. Ero eri tekijöissä muihin oli noin 20-30%-yksikköä. Myös sähkösopimustarjouksia viimeisen kahden vuoden sisällä saaneet tunsivat kysytyt asiat aavistuksen muita paremmin. Tarjouksiin on siten ehkä jossain määrin tutustuttu. Omakotitalossa asuvat tunsivat kysytyt asiat muita paremmin, kerrostaloasujat heikoimmin. Sähkölämmitysasiakkaat eivät tunteneet kysyttyjä asioita muita paremmin, jopa hieman muita huonommin. 40

Viestintätoimisto Deski / Vapo

Viestintätoimisto Deski / Vapo Viestintätoimisto Deski / Vapo Kysely energia-asioista kansanedustajille Yhteenvetoraportti Joulukuu 2012 1. Johdanto Raportissa esitetään tulokset Viestintätoimisto Deskin ja Vapo Oy:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Tunnetko jo digiboksin? Toripörssin Harri Paronen kertoo digiboksin nousseen hittituotteeksi. Vinkkejä boksin hankintaan.

Tunnetko jo digiboksin? Toripörssin Harri Paronen kertoo digiboksin nousseen hittituotteeksi. Vinkkejä boksin hankintaan. Ilopilkku 1. 04 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Pääkytkin 3 4 Puhuttava sähkön hinta Sähkö ja sen hinta on aina ajankohtainen ja puhuttava aihe. Lue tuoreet sähkökuulumiset. Puhuttava sähkön hinta

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1 2012 Rakentajapalvelut keskitetysti 4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 6 Laadukkaita palveluita kuluttajille

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa ISBN 978-951-40-2275-3 (PDF) ISSN 1795-150X Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa Seppo Rouvinen, Tanja Ihalainen & Jukka Matero www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Sisältö Tietoja raportista 2 Esipuhe: Håkan Ericsson 3 PostNordin asiantuntijat: Nyt kanavat kohtaavat 4 5 Pohjoismaat 6 17 Case: Näin Panduro onnistuu verkkokaupassa Pohjoismaissa

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012 > OTSIKKO > ALKUSANAT ALIOTSIKKO Yhä useampi pohjoismaalainen ostaa aiempaa useammin tuotteita verkkokaupasta Pohjoismaat ovat hyvin jännittävä alue sille, joka haluaa

Lisätiedot