Kuluttajakysely sähkön myynnistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajakysely sähkön myynnistä 31.7.2013"

Transkriptio

1 Kuluttajakysely sähkön myynnistä

2 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa). Kyselyn tarkoituksena on selvittää suomalaisten kokemuksia ja mielipiteitä sähkön myyntiin sekä sähkönmyyjiin ja sähkönmyyjän vaihtoon liittyen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä välisenä aikana YouGov Finlandin* kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu noin suomalaista. Kyselyn lopullinen vastaajamäärä on Kohderyhmään kuuluvat vuotiaat suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi. iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1004) keskimääräinen luottamusväli on ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla). Tämän yhteenvetoraportin lisäksi Energiateollisuus ry:lle on toimitettu erillisenä tiedostona ristiintaulukoinnit (Excel). * YouGov on pörssinoteerattu tutkimusyhtiö, jonka päätoimipaikka on Lontoossa ja pohjoismaiden päätoimipaikka Kööpenhaminassa. YouGovin kuluttajapaneeleissa on noin 3 miljoonaa panelistia ympäri maailman. Sales Questor Oy tarjoaa Suomessa YouGovin palveluja. Projektin vastuuhenkilönä SQ:ssa on toiminut Ville Haikola ( ). 2

3 Yhteenveto 1/4 LÄHES KOLMANNES SANOO VAIHTANEENSA SÄHKÖNMYYJÄÄ 2 VUODEN SISÄLLÄ Yleisintä vaihtaminen on ollut nuorimmalla ikäluokalla (18-34v), joilla halvemman hinnan lisäksi syynä on muita enemmän korostunut muuttaminen toiselle paikkakunnalle. Pohjoissuomalaisista peräti 43% ilmoittaa vaihtaneensa sähkönmyyjää, kun taas itäsuomalaisista vain joka viides. Sähköllä lämmittävät ovat hieman muita useammin vaihtaneet sähkönmyyjää. YLI PUOLELLA SYYNÄ VAIHTOON KILPAILIJAN TARJOAMA HALVEMPI HINTA Muut syyt ovat selvästi vähäisempiä. Joka kuudes kuitenkin koki syyksi sen, että tarjottiin tilasuutta vaihtaa ja vaihtaminen tehtiin helpoksi. Aktiivinen myyntityö siis kannattaa. Lähes yhtä usea sanoi syyksi kokeilun halun. Tyytymättömyys aiempaan sähkönmyyjään oli vaihdon syynä varsin harvoin, vain 7%:lla. Halvempi hinta on miehillä ollut hieman suurempi vaikutin kuin naisilla ja muuttaminen toiselle paikkakunnalle puolestaan nuorimmilla. Vaihtamisen helpoksi tekeminen nousi syynä muita enemmän esiin pääkaupunkiseudulla. SÄHKÖNMYYJÄN VAIHTAMINEN VAIN HARVOIN ONGELMALLISTA Vain 7% vaihtaneista oli kokenut sähkönmyyjän vaihtamisen tai siihen liittyvän tiedon saannin ongelmalliseksi. Kolmella neljästä ei ollut minkäänlaisia ongelmia vaihdossa ja/tai siihen liittyvässä tiedonsaannissa. Nuorin ikäluokka (18-34v.) ja alueellisesti länsisuomalaiset olivat aavistuksen muita useammin kokeneet vaihtamisessa ja/tai siihen liittyvässä tiedonsaannissa joitain ongelmia. Omakoti- ja paritaloissa asuvat olivat kokeneet ongelmia vielä harvemmin kuin kerros- tai rivitaloasujat. 3

4 Yhteenveto 2/4 TYYTYVÄISYYS SÄHKÖNMYYJAÄN KESKEISIN SYY OLLA VAIHTAMATTA Joka kolmannelle tämä on syynä siihen, ettei ole vaihtanut sähkönmyyjäänsä ja korostuu erityisesti vanhimmassa ikäluokassa. Asiakastyytyväisyydellä on siten keskeinen merkitys asiakasuskollisuuteen myös sähkönmyynnissä. Noin joka seitsemäs toteaa syyksi ettei vain ole saanut aikaiseksi kilpailuttaa ja yhtä moni on kilpailuttanut mutta ei lopulta vaihtanut. Sama määrä toteaa, että haluaa ostaa paikalliselta toimijalta. JOKA TOISELLE RIITTÄISI ALLE 100 EURON VUOSISÄÄSTÖ SÄHKÖNMYYJÄN VAIHTAMISESSA Joka neljännelle riittäisi jopa alle 50 euron vuosisäästö. Vain joka kymmenes toteaa, ettei raha toimi kannustimena sähkönmyyjän vaihtamisessa. Vaikka tyytyväisyys nykyiseen sähkönmyyjään onkin ollut isoin syy olla vaihtamatta, osoittaa tämä, että myös hinta voitava pitää kohtuullisen kilpailukykyisenä. Nuorimmalla ikäluokalla (18-34v.) oletetusti säästövaatimus on muita alhaisempi. Varsin iso osa, joka kuudes, ei osaa ottaa kantaa. Tämä voi osaltaan kertoa siitä, ettei asiaa ole lainkaan pohdittu. JOKA KAHDEKSAS USKOO VAIHTAVANSA SÄHKÖNMYYJÄÄ VUODEN SISÄLLÄ Yli puolet on varmoja tai melko varmoja, etteivät vaihda sähkönmyyjäänsä vuoden sisällä. Useampi kuin joka neljäs ei kuitenkaan osaa ottaa kantaa. Tämäkin kertoo, ettei iso osa ole asiaa lainkaan pohtinut. Merkittävää on, että ne, jotka ovat jo vaihtaneet 2 vuoden sisällä ovat myös muita useammin vaihtamassa jatkossa. Heistä peräti useampi kuin joka viides aikoo varmasti/melko varmasti vaihtaa vuoden sisällä, kun muista vain joka kymmenes. Vaihtaminen/kilpailuttaminen on siten osalla talouksista varsin säännöllistä toimintaa ja osa talouksista ei tee sitä lainkaan. 4

5 Yhteenveto 3/4 40% VERTAILLUT SÄHKÖNMYYJIEN HINTOJA VUODEN SISÄLLÄ YLI PUOLET SAANUT TARJOUKSIA 2 VUODEN SISÄLLÄ Tuloksen perusteella sähkön hinta kiinnostaa varsin suurta joukkoa kotitalouksia. Miehet ovat hieman naisia aktiivisempia hintojen vertailussa, nuoret puolestaan vanhempia hieman vähemmän aktiivisia. Useampi kuin joka toinen sanoo saaneensa tarjouksia sähkönmyyjiltä viimeisen kahden vuoden aikana. Puhelimitse tulleet tarjoukset ovat yleisimpiä, mutta myös kirjeitse ja sähköpostitse tarjouksia on saatu varsin usein. JOKA TOINEN OLISI TÄYSIN VALMIS SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTAMISEEN HINNAN MUKAAN Joka neljäs on puolestaan selvästi tätä ajatusta vastaan. Loppu viidennes jakautuu puoliksi niihin, jotka eivät osaa ottaa asiaan kantaa ja niihin, jotka osin olisivat valmiita ja osin eivät. Taustoittain eroja suhtautumisessa ei juurikaan ole. Pienempi sähkölasku on tekijä, joka eniten houkuttaa suostumaan sähkönkulutuksessa joustamiseen. KAHDELLE KOLMESTA SÄHKÖN HINNAN MUODOSTUS TUTTU ASIA MONI SÄHKÖNMYYJÄN VAIHTOON LIITTYVÄ ASIA VARSIN HEIKOSTI TIEDOSSA Kaksi kolmesta sanoo tienneensä mistä sähkön hinta koostuu. Yhtä usea sanoo tienneensä, ettei sähkön myyjän vaihtaminen aiheuta sähkökatkosta tai heikennä sähkön laatua. Yli puolet sanoi tienneensä myös, ettei sähkönmyyjän vaihtaminen aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Muut sähkönmyyjän vaihtamiseen liittyvät asiat olivat tuttuja lähes joka toiselle. Eri tekijöissä siis vähintään kolmannes tai jopa puolet vastaajista ei vastaa tienneensä vaihtamiseen liittyviä asioita. Naisten ja miesten välillä ei ollut merkittäviä eroja, mutta nuorin ikäluokka (18-34v.) ja itäsuomalaiset tunsivat asiat hieman muita heikommin. 5

6 Yhteenveto 4/4 VÄHITTÄISKAUPPAMARKKINAN TOIMINTA SAA KULUTTAJILTA PARHAAN ARVION Vähittäiskauppamarkkinat toimivat kuluttajien mielestä selvästi parhaiten kysytyistä kuudesta toimialasta. Joka toinen antaa sille kouluarvosanalla vähintään arvosanan 8 ja keskiarvo on 7,32. Vakuutusyhtiömarkkinoiden toiminta saa myös niukasti yli 7 keskiarvon, mutta ero loppuihin neljään toimialaan on pieni. Sähkönmyyntitoimialan toiminta saa niukasti paremman arvion kuin huoltoasema- ja teleoperaattoritoiminta. Naiset ja nuorimmat antavat hieman muita paremman arvion sähkönmyyntitoimialan toiminnasta, kuten muidenkin toimialojen toiminnasta. Sähkönmyyjää 2v. sisällä vaihtaneet antavat selvästi paremman arvosanan sähkönmyyntitoimialalle kuin ne, jotka eivät ole vaihtaneet. Perehtyminen asiaan ja kokemukset ovat siis parantaneet arviota toimialasta. Sähkölämmittäjät antavat muita korkeamman arvosanan sähkönmyyntitoimialalle kuin muut. 6

7 Tutkimuksen tulokset graafisesti 7

8 Vastaajaryhmän rakenne (N=1004, kaikki) SUKUPUOLI Nainen Mies 50% 50% IKÄ vuotta 29% vuotta 38% vuotta 32% ALUE Etelä-Suomi 50% Länsi-Suomi 26% Itä-Suomi Pohjois-Suomi 12% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8

9 Asuntotyyppi ja lämmitysmuoto (N=1004, kaikki) ASUMISMUOTO Kerrostalo 50% Omakotitalo 30% Rivitalo 15% Paritalo 5% LÄMMITYSMUOTO Kaukolämpö 51% Sähkö 29% Öljylämmitys 6% Muu 9% Ei osaa sanoa 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9

10 Oletko vaihtanut sähkönmyyjääsi viimeisen kahden vuoden aikana? (N=1004, kaikki) 2% 31% Kyllä En En osaa sanoa 67% 10

11 Oletko vaihtanut sähkönmyyjääsi viimeisen kahden vuoden aikana? KYLLÄ vastanneiden osuudet. KAIKKI (N=1004) 31% Nainen (N=502) 29% Mies (N=502) 32% 18-34v. (N=296) 37% 35-54v. (N=386) 30% 55v.+ (N=322) 26% Pääkaupunkiseutu (N=225) 32% Etelä-Suomi (N=505) 31% Länsi-Suomi (N=257) 30% Itä-Suomi (N=124) 20% Pohjois-Suomi (N=118) 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11

12 Oletko vaihtanut sähkönmyyjääsi viimeisen kahden vuoden aikana? KYLLÄ vastanneiden osuudet. KAIKKI (N=1004) 31% ASUMISMUOTO Omakotitalo (N=306) 30% Paritalo (N=51) 42% Kerrostalo (N=498) 29% Rivitalo (N=146) 35% LÄMMITYSTAPA Sähkö (N=296) 38% Kaukolämpö (N=511) 28% Öljylämmitys (N=56) 25% Muu (N=90) 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 Mikä oli vaihdon syynä? (N=309, vaihtanut sähkön myyjää 2v. sisällä) Toinen yhtiö tarjosi sähköä halvemmalla 57% Minulle tarjottiin mahdollisuutta vaihtoon, vaihtaminen tehtiin minulle helpoksi 17% Halusin vain kokeilla kuinka paljon vaihtamisesta olisi hyötyä 15% Muutin toiselle paikkakunnalle ja kilpailutin samalla sähkösopimuksen 11% Halusin ympäristöystävällisempää sähköä 10% Olin tyytymätön nykyiseen sähkönmyyjään 7% Muu syy 7% En osaa sanoa 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13

14 Mikä oli vaihdon syynä? (N= 2v. sisällä vaihtaneet) KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi Pääkau punkise utu N Toinen yhtiö tarjosi sähköä halvemmalla Minulle tarjottiin mahdollisuutta vaihtoon, vaihtaminen tehtiin minulle helpoksi Halusin vain kokeilla, kuinka paljon vaihtamisesta olisi hyötyä Muutin toiselle paikkakunnalle ja kilpailutin samalla sähkösopimuksen Halusin ympäristöystävällisempää sähköä Olin tyytymätön nykyiseen sähkönmyyjään 57 % 50 % 64 % 52 % 61 % 58 % 58 % 54 % 54 % 61 % 51 % 17 % 18 % 17 % 15 % 21 % 16 % 18 % 16 % 17 % 18 % 26 % 15 % 12 % 17 % 12 % 19 % 12 % 16 % 10 % 17 % 17 % 14 % 11 % 13 % 9 % 21 % 9 % 2 % 12 % 15 % 8 % 5 % 14 % 10 % 11 % 10 % 13 % 9 % 10 % 12 % 13 % 4 % 6 % 17 % 7 % 7 % 7 % 8 % 5 % 8 % 8 % 6 % 4 % 6 % 10 % Muu syy 7 % 9 % 5 % 10 % 8 % 2 % 4 % 9 % 8 % 11 % 1 % En osaa sanoa 1 % 1 % 1 % 2 % - 1 % - 1 % 4 % 2 % - 14

15 Sähkönmyyjän vaihdon sujuminen Seuraavissa dioissa on esitetty tulokset kysymykseen Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta?. Vastausvaihtoehtoina oli seitsemän myönteistä KYLLÄ vaihtoehtoa ja kahdeksan kielteistä EI vaihtoehtoa. 89% vastaajista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 21% ainakin yhden EI - vaihtoehdon. 4% ei osannut ottaa kantaa, eikä siis valinnut kumpiakaan vaihtoehtoja. 14% vastaajista valitsi ainakin yhden vastausvaihtoehdon kummastakin kategoriasta ( KYLLÄ ja EI kategoriat). Suhteutettuna vastaajittain 100 prosenttiin jakauma on siten seuraava (kaikki vaihtaneet, N=309): 75% sujui ongelmitta (valitsi vain KYLLÄ vaihtoehdon/vaihtoehtoja) 14% sujui osin ongelmitta, osin ei (valitsi sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdon/ vaihtoehtoja) 7% ei sujunut ongelmitta (valitsi vain EI vaihtoehdon/vaihtoehtoja) 4% ei osaa sanoa sujuiko ongelmitta Selkeästi ongelmalliseksi vaihdon on siis kokenut vain 7% vaihtaneista. Joka viidennessä sähkön myyjän vaihdossa on kuitenkin ollut ainakin jokin asia, joka ei ole sujunut ongelmitta. Kun lasketaan yhteen kaikki annetut myönteiset ja kielteiset vastausvaihtoehdot, havaitaan, että 88% valituista oli KYLLÄ -vaihtoehtoja ja vain 12% EI -vaihtoehtoja (kantaa ottaneista). Seuraavassa diassa on esitetty tulos myös alaryhmissä näin laskettuna. 15

16 Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta? Valittujen KYLLÄ JA EI vastausvaihtoehtojen osuudet kaikista vastauksista (kantaa ottaneista). (eri KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehtoja yhteensä 15 kpl) KAIKKI (N=309) Nainen (N=148) Mies (N=161) 18-34v. (N=110) 35-54v. (N=116) 55v.+ (N=82) Pääkaupunkiseutu (N=71) Etelä-Suomi (N=157) Länsi-Suomi (N=76) Itä-Suomi (N=25) Pohjois-Suomi (N=51) 88% 88% 88% 84% 88% 93% 88% 89% 84% 90% 89% 12% 12% 12% 16% 12% 7% 12% 11% 16% 10% 11% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % "KYLLÄ" -vaihtoehdot "EI" -vaihtoehdot Vain 4% ei osannut ottaa kantaa siihen sujuiko ongelmitta 16

17 Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta? Valittujen KYLLÄ JA EI vastausvaihtoehtojen osuudet kaikista vastauksista (kantaa ottaneista). (eri KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehtoja yhteensä 15 kpl) KAIKKI (N=309) ASUMISMUOTO 88% 12% Omakotitalo (N=90) Paritalo (N=21) Kerrostalo (N=144) Rivitalo (N=52) LÄMMITYSMUOTO 91% 92% 86% 85% 9% 8% 14% 15% Sähkö (N=113) Kaukolämpö (N=143) Öljylämmitys (N=14) Muu (N=24) 89% 86% 87% 96% 11% 14% 13% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % "KYLLÄ" -vaihtoehdot "EI" -vaihtoehdot Vain 4% ei osannut ottaa kantaa siihen sujuiko ongelmitta 17

18 Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta? Valitse kaikki kantaasi kuvaavat väittämät KYLLÄ tai EI vaihtoehdoista. (N=309, 2v. sisällä vaihtaneet) KYLLÄ, vaihtaminen oli helppoa ja nopeaa, uusi myyjä hoiti tarvittavat asiat puolestani 61% KYLLÄ, sähkön hinnoista oli helppo saada tietoa 46% KYLLÄ, kilpailuttamisesta oli helppo saada tietoa KYLLÄ, sähkön hintavertailupalvelut olivat helppokäyttöisiä KYLLÄ, eri sähkönmyyjistä oli helppo saada tietoa KYLLÄ, saamiani tarjouksia oli helppo vertailla KYLLÄ, sain helposti haluamani tiedot sähkön tuotantomuodoista tai ympäristövaikutuksista 43% 36% 34% 31% 29% KYLLÄ VAIHTOEHDOT 89% vastanneista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 21% ainakin yhden EI vaihtoehdon. 4% ei osannut ottaa kantaa. 14% valitsi ainakin yhden vaihtoehdon sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdoista. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18

19 Sujuiko sähkönmyyjän vaihtaminen ongelmitta? Valitse kaikki kantaasi kuvaavat väittämät KYLLÄ tai EI vaihtoehdoista. (N=309, 2v. sisällä vaihtaneet) EI, sähkön hinnoista ei ollut helppo saada tietoa 7% EI, saamiani tarjouksia ei ollut helppo vertailla 6% EI, sähkön hintavertailupalvelut eivät olleet helppokäyttöisiä EI, eri sähkönmyyjistä ei ollut riittävästi tietoa 6% 6% EI VAIHTOEHDOT EI, kilpailuttamisesta ei ollut helppo saada tietoa EI, vaihtaminen ei sujunut ongelmitta. Asian selvittäminen vaati useamman yhteydenoton ja kesti pitkään EI, en saanut helposti haluamiani tietoja sähkön tuotantomuodoista tai ympäristövaikutuksista 4% 3% 3% 89% vastanneista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 21% ainakin yhden EI vaihtoehdon. 4% ei osannut ottaa kantaa. 14% valitsi ainakin yhden vaihtoehdon sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdoista. EI, sähkönmyyjiä oli hankala tavoittaa 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20 Miksi et ole vaihtanut sähkönmyyjää 2 vuoden sisällä? (N=672, ei ole vaihtanut sähkönmyyjää 2v. sisällä) Olen tyytyväinen nykyisen sähkönmyyjäni tarjoamaan palveluun Minulla ei ole erityistä syytä olla kilpailuttamatta, on vain jäänyt tekemättä Olen kilpailuttanut 2 vuoden sisällä, mutta en vaihtanut koska oma yhtiöni antoi parhaan tarjouksen Haluan ostaa sähköä tutulta, paikalliselta yhtiöltä 16% 14% 13% 32% Sähkön hintavertailu on liian vaikeaa 10% Kulutan niin vähän sähköä, ettei vaihtaminen kannata 9% Vaihdoin hieman yli 2 vuotta sitten Sähköyhtiöt eivät ole lähestyneet minua tarjotakseen paremman sopimuksen En ole ehtinyt vielä kilpailuttaa, mutta aion tehdä niin 6% 8% 6% En halua kahta laskua 6% Olen kuullut huonoista kokemuksista sähkönmyyjän vaihdossa 5% En tiedä, kuinka sähkösopimuksen voi kilpailuttaa 3% Muu syy 13% En osaa sanoa 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20

21 Miksi et ole vaihtanut sähkönmyyjää 2 vuoden sisällä? KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi Pääkaupu nkiseutu N Olen tyytyväinen nykyisen sähkönmyyjäni tarjoamaan palveluun Minulla ei ole erityistä syytä olla kilpailuttamatta, on vain jäänyt tekemättä Olen kilpailuttanut 2 v. sisällä, mutta en vaihtanut koska oma yhtiöni antoi parhaan tarjouksen Haluan ostaa sähköä tutulta, paikalliselta yhtiöltä 32 % 30 % 34 % 26 % 31 % 37 % 33 % 29 % 31 % 35 % 37 % 16 % 17 % 15 % 19 % 18 % 13 % 17 % 15 % 18 % 15 % 21 % 14 % 10 % 17 % 11 % 13 % 16 % 12 % 19 % 11 % 12 % 14 % 13 % 13 % 13 % 9 % 15 % 15 % 12 % 14 % 14 % 20 % 10 % 1/2 Sähkön hintavertailu on liian vaikeaa Kulutan niin vähän sähköä, ettei vaihtaminen kannata Vaihdoin hieman yli 2 vuotta sitten 10 % 12 % 8 % 9 % 12 % 9 % 9 % 11 % 14 % 4 % 13 % 9 % 9 % 8 % 6 % 10 % 9 % 9 % 10 % 9 % 3 % 9 % 8 % 7 % 10 % 6 % 10 % 9 % 8 % 6 % 8 % 18 % 7 % 21

22 Miksi et ole vaihtanut sähkönmyyjää 2 vuoden sisällä? KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi Pääkaupu nkiseutu N /2 En halua kahta laskua 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 6 % 9 % 5 % 4 % 1 % 8 % En ole ehtinyt vielä kilpailuttaa, mutta aion tehdä niin Sähköyhtiöt eivät ole lähestyneet minua tarjotakseen paremman sopimuksen Olen kuullut huonoista kokemuksista sähkönmyyjän vaihdossa En tiedä, kuinka sähkösopimuksen voi kilpailuttaa 6 % 5 % 7 % 7 % 8 % 3 % 7 % 6 % 3 % 8 % 10 % 6 % 5 % 7 % 11 % 5 % 3 % 5 % 6 % 7 % 6 % 5 % 5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 7 % 6 % 3 % 4 % 3 % 6 % 3 % 2 % 3 % 5 % 2 % 1 % 3 % 2 % 3 % - 5 % Muu syy 13 % 12 % 13 % 22 % 11 % 8 % 15 % 11 % 12 % 4 % 7 % En osaa sanoa 4 % 5 % 3 % 8 % 2 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 2 % 22

23 Kuinka suuri vaihtamisessa syntyvän rahasäästön tulisi vuodessa olla, jotta vaihtaisit sähkönmyyjääsi? (N=1004, kaikki) 0 19e 16% 7% 20 49e 9% 19% 50 99e yli 100e 25% 25% Raha ei toimi minulle kannustimena sähkönmyyjän vaihtamisessa En osaa sanoa 23

24 Kuinka suuri vaihtamisessa syntyvän rahasäästön tulisi vuodessa olla, jotta vaihtaisit sähkönmyyjääsi? KAIKKI (N=1004) 7% 19% 25% 25% 9% 16% Nainen (N=502) 7% 19% 25% 21% 10% 18% Mies (N=502) 7% 18% 25% 29% 8% 13% 18-34v. (N=296) 13% 26% 24% 16% 5% 16% 35-54v. (N=386) 6% 19% 25% 28% 7% 15% 55v.+ (N=322) 2% 12% 27% 30% 13% 15% Pääkaupunkiseutu (N=225) 9% 20% 25% 21% 13% 12% Etelä-Suomi (N=505) 6% 20% 23% 25% 9% 16% Länsi-Suomi (N=257) 7% 16% 29% 23% 9% 16% Itä-Suomi (N=124) 4% 18% 23% 30% 8% 16% Pohjois-Suomi (N=118) 12% 16% 27% 26% 5% 14% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 19e 20 49e 50 99e yli 100e Raha ei kannustimena sähkönmyyjän vaihtamisessa En osaa sanoa 24

25 Luuletko, että seuraavan 12 kuukauden aikana vaihdat sähkönmyyjääsi? (N=1004, kaikki) 1% 12% 29% 38% Kyllä, varmasti Melko varmasti kyllä Melko varmasti en Varmasti en En osaa sanoa 20% 25

26 Luuletko, että seuraavan 12 kuukauden aikana vaihdat sähkönmyyjääsi? KAIKKI (N=1004) 1% 12% 38% 20% 29% Nainen (N=502) 1% 11% 37% 20% 31% Mies (N=502) 2% 13% 38% 19% 28% 18-34v. (N=296) 2% 15% 37% 16% 32% 35-54v. (N=386) 2% 13% 38% 18% 29% 55v.+ (N=322) 1% 9% 38% 25% 27% Pääkaupunkiseutu (N=225) 1% 11% 37% 18% 33% Etelä-Suomi (N=505) 1% 11% 38% 19% 31% Länsi-Suomi (N=257) 0% 12% 40% 25% 23% Itä-Suomi (N=124) 2% 11% 41% 12% 33% Pohjois-Suomi (N=118) 2% 18% 29% 20% 31% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä, varmasti Melko varmasti kyllä Melko varmasti en Varmasti en En osaa sanoa 26

27 Vaihtamisaikeet muissa taustaryhmissä Niistä, jotka ovat jo vaihtaneet sähkönmyyjää viimeisen kahden vuoden aikana, peräti 22% aikoo varmasti tai melko varmasti vaihtaa sähkönmyyjää myös tulevan 12 kuukauden aikana. Niistä, jotka eivät ole vaihtaneet, vain 10% aikoo varmasti tai melko varmasti vaihtaa sähkönmyyjää tulevan 12 kuukauden aikana. Kilpailuttaminen/vaihtaminen näyttää siten olevan jossain määrin säännöllistä toimintaa tietyillä talouksilla. Lämmitysmuodon tai asunnon tyypin mukaan tarkasteltuna eroja ei juurikaan ole. 27

28 Oletko vertaillut sähkön hintoja internetissä tai muualla viimeisen vuoden aikana? (N=1004, kaikki) 2% 57% 41% Kyllä En En osaa sanoa 28

29 Oletko vertaillut sähkön hintoja internetissä tai muualla viimeisen vuoden aikana? KYLLÄ vastanneiden osuudet. KAIKKI (N=1004) 41% Nainen (N=502) 37% Mies (N=502) 45% 18-34v. (N=296) 35% 35-54v. (N=386) 45% 55v.+ (N=322) 42% Pääkaupunkiseutu (N=225) 43% Etelä-Suomi (N=505) 40% Länsi-Suomi (N=257) 44% Itä-Suomi (N=124) 33% Pohjois-Suomi (N=118) 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 29

30 Oletko saanut sähkösopimustarjouksia sähköyhtiöiltä viimeisen kahden vuoden aikana? Jos kyllä, niin mitä kautta? (N=1004, kaikki) Puhelimitse 29% Sähköpostitse 19% Kirjeitse 17% Julkisessa myyntipisteessä, kuten tavaratalon aulassa 8% Messuilla tai muussa yleisötapahtumassa Muuta kautta 2% 2% 58% saanut sähkösopimustarjouksia yhtä tai useampaa kautta 2v. sisällä. En ole saanut sähkösopimustarjouksia 36% En osaa sanoa 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

31 Oletko saanut sähkösopimustarjouk sia sähköyhtiöiltä viimeisen 2v. aikana? KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi Pääkaupu nkiseutu N Puhelimitse 29 % 26 % 33 % 26 % 27 % 34 % 30 % 25 % 34 % 29 % 33 % 1/2 Sähköpostitse 19 % 16 % 22 % 10 % 19 % 27 % 18 % 19 % 23 % 18 % 20 % Kirjeitse 17 % 17 % 17 % 14 % 17 % 20 % 18 % 17 % 17 % 13 % 20 % Julkisessa myyntipisteessä, kuten tavaratalon aulassa Messuilla tai muussa yleisötapahtumassa 8 % 8 % 7 % 9 % 6 % 8 % 6 % 9 % 3 % 16 % 12 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % % Muuta kautta 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % On saanut sähkösopimustarjouksen yhtä tai useampaa kautta Ei ole saanut sähkösopimustarjouksia 58 % 54 % 64 % 49 % 57 % 69 % 58 % 57 % 64 % 57 % 64 % 36 % 40 % 31 % 44 % 38 % 25 % 36 % 37 % 30 % 38 % 33 % Ei osaa sanoa 6 % 6 % 5 % 7 % 5 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 3 % 31

32 Valmius sähkönkulutuksen joustoon hinnan mukaan Seuraavissa dioissa on esitetty tulokset kysymykseen Olisiko valmis siihen, että sähkönkulutus joustaisi hinnan mukaan?. Vastausvaihtoehtoina oli viisi myönteistä KYLLÄ vaihtoehtoa ja kolme kielteistä EI vaihtoehtoa. 63% vastaajista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 36% ainakin yhden EI - vaihtoehdon. 13% ei osannut ottaa kantaa, eikä siis valinnut kumpiakaan vaihtoehtoja. 12% vastaajista valitsi ainakin yhden vastausvaihtoehdon kummastakin kategoriasta ( KYLLÄ ja EI kategoriat). Suhteutettuna vastaajittain 100 prosenttiin jakauma on siten seuraava (N=1004, kaikki): 51% olisi valmis (valitsi vain KYLLÄ vaihtoehdon/vaihtoehtoja) 12% olisi valmis osin, osin ei (valitsi sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdon/ vaihtoehtoja) 24% ei olisi valmis (valitsi vain EI vaihtoehdon/vaihtoehtoja) 13% ei osaa sanoa olisiko valmis Joka kolmas siis joko vastustaa ajatusta kokonaan tai on joiltain osin epäileväinen. Kun lasketaan yhteen kaikki annetut myönteiset ja kielteiset vastausvaihtoehdot, havaitaan, että 74% valituista oli KYLLÄ -vaihtoehtoja ja 26% EI -vaihtoehtoja (kantaa ottaneista). Seuraavassa diassa on esitetty tulos myös alaryhmissä näin laskettuna. 32

33 Valmius sähkönkulutuksen joustoon hinnan mukaan Kysymyksen alussa vastaajille esitettiin alla oleva johdantoteksti: Osana ilmastonmuutoksen torjuntaa uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon osuus kasvaa. Esimerkiksi tuulivoimalle luonteenomaista on tuotantomäärien voimakas ajallinen vaihtelevuus. Tuotantoa ei voida ajoittaa tarpeen mukaan korkean kulutuksen hetkiin, vaan sähköä on saatavilla silloin, kun tuulee. Tämän johdosta tulevaisuudessa sähkön hinta voi vaihdella tuotannon ja kulutuksen mukaan paljonkin ja asiakas voisi säästää, jos hänen sähkönkäyttönsä osuisi edullisimpiin runsaan tuotannon aikoihin. Vaihtoehtoisesti asiakas voisi myös sopia sähköyhtiön kanssa alemman, kiinteähintaisen sopimuksen vastineeksi siitä, että sähköyhtiö saa ohjata esim. lämmitystä tai ilmanvaihtoa. Varsinainen kysymys kuului: Olisitko sinä valmis siihen, että sinun sähkönkulutuksesi joustaisi hinnan mukaan? Valitse kantaasi parhaiten kuvaavat väittämät KYLLÄ tai EN vaihtoehdoista. 33

34 Ks. kysymyksen johdantoteksti edellisestä diasta Olisiko valmis siihen, että sähkönkulutus joustaisi hinnan mukaan? Valittujen KYLLÄ JA EI vastausvaihtoehtojen osuudet kaikista vastauksista (kantaa ottaneista). (eri KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehtoja yhteensä 8 kpl) KAIKKI (N=1004) Nainen (N=502) Mies (N=502) 18-34v. (N=296) 35-54v. (N=386) 55v.+ (N=322) Pääkaupunkiseutu (N=225) Etelä-Suomi (N=505) Länsi-Suomi (N=257) Itä-Suomi (N=124) Pohjois-Suomi (N=118) 74% 77% 72% 74% 77% 72% 73% 75% 74% 73% 77% 26% 23% 28% 26% 23% 28% 27% 25% 26% 27% 23% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % "KYLLÄ" -vaihtoehdot "EI" -vaihtoehdot 34

35 Ks. kysymyksen johdantoteksti edellisestä diasta Olisiko valmis siihen, että sähkönkulutus joustaisi hinnan mukaan? Valittujen KYLLÄ JA EI vastausvaihtoehtojen osuudet kaikista vastauksista (kantaa ottaneista). (eri KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehtoja yhteensä 8 kpl) KAIKKI (N=1004) ASUMISMUOTO Omakotitalo (N=306) Paritalo (N=51) Kerrostalo (N=498) Rivitalo (N=146) LÄMMITYSMUOTO Sähkö (N=296) Kaukolämpö (N=511) Öljylämmitys (N=56) Muu (N=90) 74% 77% 71% 73% 75% 78% 71% 81% 78% 26% 23% 29% 27% 25% 22% 29% 19% 22% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % "KYLLÄ" -vaihtoehdot "EI" -vaihtoehdot 35

36 Olisitko sinä valmis siihen, että sinun sähkönkulutuksesi joustaisi hinnan mukaan? Valitse kantaasi parhaiten kuvaavat väittämät KYLLÄ tai EN vaihtoehdoista. (N=1004, kaikki) KYLLÄ, jos joustavuuteni näkyy minulle pienempänä sähkölaskuna 40% KYLLÄ, olen valmis vähentämään hetkellisesti merkittävästi kulutustani, esim. korvaamalla lämmitystä puunpoltolla tai sammuttamalla itse turhia sähkölaitteita KYLLÄ, kunhan jouston vaikutukset ovat vähäisiä, esimerkiksi lämmityksen vähentäminen niin, ettei huonelämpötilassa tapahdu merkittävää muutosta 21% 29% KYLLÄ, jos sähköyhtiö tekee muutokset automaattisesti, eikä minun tarvitse tehdä mitään ellen erikseen halua KYLLÄ, jos kotiautomaationi tekee muutokset automaattisesti, eikä minun tarvitse tehdä mitään EN, mutta voisin ehkä suostua ohjauksiin alemmalla kiinteällä hinnalla, mutten hyväksy tunti tunnilta vaihtelevaa sähkön hintaa, koska haluan välttää riskejä ja tietää menoni etukäteen EN, koska haluan säilyttää oikeuden käyttää joka hetki juuri niin paljon sähköä kuin itse haluan EN, koska käytän hyvin niukasti sähköä ja lämmitän säästeliäästi, joten kulutustason laskeminen haittaisi arkeani huomattavasti 19% 14% 15% 15% 12% 63% vastanneista valitsi ainakin yhden KYLLÄ vaihtoehdon ja 36% ainakin yhden EI vaihtoehdon. 13% ei osannut ottaa kantaa. 12% valitsi ainakin yhden vaihtoehdon sekä KYLLÄ, että EI vaihtoehdoista. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

37 Olivatko seuraavat sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät asiat sinulle tuttuja entuudestaan? Valitse kaikki ne, jotka olivat sinulle entuudestaan tuttuja. (N=1004, kaikki) Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: energian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta ja veroista Sähkönmyyjän vaihto ei aiheuta sähkökatkoa tai heikennä sähkön laatua 67% 65% Sähkönmyyjän vaihtaminen ei aiheuta sinulle ylimääräisiä kustannuksia 56% Vaihtaminen paikallisesta toimittajasta toiseen tarkoittaa, että saat jatkossa erilliset laskut siirrosta ja myynnistä Sopimuksen vaihtoon riittää, että ilmoitat asiasta uudelle sähkönmyyjälle Uusi myyntisopimus ei muuta laskun verkkopalvelumaksua, eli sähkön siirron osuutta 47% 45% 49% Vanhaa sopimusta ei tarvitse erikseen irtisanoa 45% Mikään edellä mainituista ei ollut tuttu asia entuudestaan 7% En osaa sanoa 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37

38 1/2 Olivatko seuraavat sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät asiat sinulle tuttuja entuudestaan? Valitse kaikki ne, jotka olivat sinulle entuudestaan tuttuja. KAIKKI Nainen Mies 18-34v v. 55v.+ N Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: energian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta ja veroista Sähkönmyyjän vaihto ei aiheuta sähkökatkoa tai heikennä sähkön laatua Sähkönmyyjän vaihtaminen ei aiheuta sinulle ylimääräisiä kustannuksia Sähkönmyyjän vaihtaminen paikallisesta toimittajasta toiseen tarkoittaa, että saat jatkossa erilliset laskut siirrosta ja myynnistä Sopimuksen vaihtoon riittää, että ilmoitat asiasta uudelle sähkönmyyjälle Uusi myyntisopimus ei muuta laskun verkkopalvelumaksua, eli sähkön siirron osuutta 67 % 67 % 67 % 57 % 69 % 74 % 65 % 68 % 62 % 54 % 70 % 69 % 56 % 54 % 58 % 46 % 58 % 64 % 49 % 49 % 48 % 37 % 55 % 52 % 47 % 45 % 49 % 40 % 47 % 53 % 45 % 42 % 49 % 37 % 45 % 54 % Vanhaa sopimusta ei tarvitse erikseen irtisanoa 45 % 44 % 47 % 33 % 47 % 54 % Mikään edellä mainituista ei ollut tuttu asia entuudestaan 7 % 7 % 7 % 8 % 5 % 7 % En osaa sanoa 11 % 10 % 12 % 16 % 9 % 8 % 38

39 Olivatko seuraavat sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät asiat sinulle tuttuja entuudestaan? Valitse kaikki ne, jotka olivat sinulle entuudestaan tuttuja. KAIKKI Etelä-Suomi Länsi- Suomi Itä-Suomi Pohjois- Suomi Pääkaupunkis eutu N Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: energian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta ja veroista Sähkönmyyjän vaihto ei aiheuta sähkökatkoa tai heikennä sähkön laatua Sähkönmyyjän vaihtaminen ei aiheuta sinulle ylimääräisiä kustannuksia Sähkönmyyjän vaihtaminen paikallisesta toimittajasta toiseen tarkoittaa, että saat jatkossa erilliset laskut siirrosta ja myynnistä Sopimuksen vaihtoon riittää, että ilmoitat asiasta uudelle sähkönmyyjälle 2/2 67 % 67 % 69 % 56 % 74 % 69 % 65 % 64 % 70 % 52 % 69 % 71 % 56 % 54 % 61 % 45 % 65 % 59 % 49 % 48 % 53 % 38 % 55 % 46 % 47 % 45 % 51 % 42 % 51 % 47 % Uusi myyntisopimus ei muuta laskun verkkopalvelumaksua, eli sähkön siirron osuutta 45 % 46 % 49 % 27 % 52 % 46 % Vanhaa sopimusta ei tarvitse erikseen irtisanoa 45 % 45 % 45 % 38 % 52 % 47 % Mikään edellä mainituista ei ollut tuttu asia entuudestaan 7 % 8 % 6 % 6 % 4 % 3 % En osaa sanoa 11 % 10 % 10 % 18 % 8 % 9 % 39

40 Vaihtoon liittyvien asioiden tunteminen muissa taustaryhmissä Sähkön myyntiyhtiötä viimeisen kahden vuoden aikana vaihtaneet oletetusti tunsivat muita paremmin kaikki kysytyt sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät asiat. Ero eri tekijöissä muihin oli n %- yksikköä. Myös sähkön hintoja internetissä tai muualla vuoden sisällä vertailleet tunsivat kysytyt asiat selvästi muita paremmin. Ero eri tekijöissä muihin oli noin 20-30%-yksikköä. Myös sähkösopimustarjouksia viimeisen kahden vuoden sisällä saaneet tunsivat kysytyt asiat aavistuksen muita paremmin. Tarjouksiin on siten ehkä jossain määrin tutustuttu. Omakotitalossa asuvat tunsivat kysytyt asiat muita paremmin, kerrostaloasujat heikoimmin. Sähkölämmitysasiakkaat eivät tunteneet kysyttyjä asioita muita paremmin, jopa hieman muita huonommin. 40

Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015

Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015 Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015 Johdanto Kyselytutkimuksen Santanderille on toteuttanut YouGov Finland Vaikutustoimisto Zipipop Freudin toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään

Lisätiedot

Raportti kuluttajatutkimuksesta liittyen sähkönjakelun häiriötilanteisiin

Raportti kuluttajatutkimuksesta liittyen sähkönjakelun häiriötilanteisiin Raportti kuluttajatutkimuksesta liittyen sähkönjakelun häiriötilanteisiin 1 Johdanto Tutkimuksen taustalla ovat vuoden 2011 lopun Tapani ja Hannu myrskyjen aiheuttamat laajat sähkönjakelun keskeytykset.

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Ympäristömerkintä kodin sisustus-, remontointi- ja rakennustarviketuoteryhmässä kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2014 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Arkielämän kemikaalit kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2015 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti päätulokset Motiva Services Oy:n kuluttajatutkimuksesta

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Museolii(o - kulu(ajakysely museomielikuvista Marraskuu 2015

Museolii(o - kulu(ajakysely museomielikuvista Marraskuu 2015 Museolii(o - kulu(ajakysely museomielikuvista Marraskuu 2015 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Museoliitolle on toteu0anut YouGov Finland*. (Tämä &eto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollises& julkiste7aessa).

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014 Tuhat suomalaista Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 0 Tutkimuksen toteutus IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa Kuluttajapaneelissa,

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Kirsi Auranmaa 9.5.2012 Kuluttajatutkimus YouGov Finland Ympäristömerkinnän toimeksiannosta 29.3. 2.4.2012 tuhat 16-74 vuotiasta

Lisätiedot

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Marraskuu 2014 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen toteutus 1. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 16-75-vuotiaat suomalaiset.

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Kiinteistönhoitokulut asunto-osakeyhtiömuotoisissa kerrostaloissa koko maassa vuonna 2009

Kiinteistönhoitokulut asunto-osakeyhtiömuotoisissa kerrostaloissa koko maassa vuonna 2009 kerrostaloissa koko maassa vuonna 2009 25,7 % 4,5 % 1,7 % 5,2 % 3,0 % 4,0 % 7,9 % 4,04 /m 2 /kk 24,0 % 8,2 % 12,1 % 1,2 % 2,5 % kerrostaloissa pääkaupunkiseudulla vuonna 2009 29,5 % 5,8 % 2,1 % 6,0 % 4,80

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Asuminen & Onnellisuus:

Asuminen & Onnellisuus: 4.8.2011 Asuminen & Onnellisuus: Oman pihan rauhaa vai koko kaupunki takapihalla? Suomalainen asuja on tyytyväinen oma koti oma piha oma rauha Vastaajia pyydettiin vastaamaan yhdellä lauseella kysymykseen:

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

2 Operaattorin vaihtoaikeet ja perusteet

2 Operaattorin vaihtoaikeet ja perusteet 1 Johdanto Tässä raportissa esitetään tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin heinäkuussa 00 voimaan tulevan viestintämarkkinalain (9/00) vaikutuksia. Eräs lain mukanaan tuomista muutoksista on se,

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Suomen Vuokranantajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Vattenfallin imago kirkastui

Vattenfallin imago kirkastui Vattenfallin imago kirkastui Julkaisuvapaa maanantaina 17.12.2012, klo. 06.00 Suomen SÄHKÖYHTIÖT - EPSI Rating asiakastyytyväisyys 2012 Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain kuluttajien

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010)

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Kyselyiden taustaa Kyselytutkimuksilla haluttiin selvittää ihmisten asenteita ja kokemuksia tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä.

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä. Nordnet Säästöindeksi Lehdistötiedote 3.5.2012 Suomi ja Pohjoismaat, Q1 2012 Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014)

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Eläkeajan asumisen toiveet 1015 suomalaista työikäistä vastasi

Eläkeajan asumisen toiveet 1015 suomalaista työikäistä vastasi Eläkeajan asumisen toiveet 1015 suomalaista työikäistä vastasi Erkki Heikkinen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy 19.4.2016 Työikäisillä suomalaisilla paljon toiveita maisemanvaihdosta eläkevuosina

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimusraportti 30.9.2015 Tulostiivistelmä Joka kolmas suomalaisautoilija

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

TULE MUKAAN TALKOISIIN

TULE MUKAAN TALKOISIIN TULE MUKAAN TALKOISIIN Tue kanssamme helposti ja maksuttomasti Uutta Lastensairaalaa Kun vaihdat e-laskuun tai lataat maksuttoman Elenia Mukana -sovelluksen, me lahjoitamme 50 senttiä puolestasi Uudelle

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2014

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2014 Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2014 Suomen Kiinteistöliitto ry Julkaistavissa 6.5.2014 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat / Kevät 2014 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

Sähkö kotitalouksien kulutusmenoissa

Sähkö kotitalouksien kulutusmenoissa Sähkö kotitalouksien kulutusmenoissa Ilmo Mäenpää Tutkimusprofessori Thule instituutti, Oulun yliopisto Oulu 2010 ESIPUHE Selvityksen on tehnyt tutkimusprofessori Ilmo Mäenpää Oulun yliopiston Thule instituutista.

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimuksen sisältö Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 31.1. 6.2.2014 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot