Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3."

Transkriptio

1 Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt Päivi Haarala

2 Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen Terveydenhoitaja (AMK) 240 op, 4 vuotta/ Kätilö (AMK) 270 op, 4,5 vuotta Terveydenhoitajia ja kätilöitä koulutetaan tulevaisuuden osaajiksi tulevaisuuden yhteiskuntaan: Millaista osaamista terveydenhoitajalla/ kätilöllä täytyy olla tulevaisuudessa? Yhteinen näkemys terveydenhoitajan/ kätilön ammatillisesta osaamisesta, tehtävistä ja toimintaympäristöistä Päivi Haarala

3 Millaista osaamista terveydenhoitajalla/ kätilöllä täytyy olla tulevaisuudessa?

4 Kehittämistyö Tarkoituksena oli kehittää valmistuvien terveydenhoitajien / kätilöiden ammatillista osaamista valtakunnallisesti tasalaatuisemmaksi ja vertailtavammaksi huomioiden keskeisesti EQF -vaatimustasokuvaus (European Quliafication Framework) sekä Euroopan Unionin asettama ammattipätevyys-direktiivi (2005/36/EY), jonka modernisointi tehtiin vuoden 2013 aikana ja uusi direktiivi (2013/55/EU) tuli voimaan Ammattikorkeakouluista (TH N=22 & KLÖ N=8) yksikön johtaja nimesi vastuuopettajan, joka osallistui yhteisiin työkokouksiin ja organisoi alueellaan yhteistyön Kehittämistyöhön osallistui opettajia, opiskelijoita, käytännön työssä olevia terveydenhoitajia/ kätilöitä, esimiehiä, ammattijärjestöjä sekä eri asiantuntijoita Päivi Haarala 4

5 Kehittämistyön aikataulu Helmikuu 1.2. maaliskuu 2013 Osaamisluokkien määrittäminen - Kirjallisuuskatsaus: tutkimustulokset - Koulutus-, sosiaali- ja terveyspoliittiset asiakirjat - Profession näkökulma; haastattelut/ asiantuntija-konsultaatiot Huhtikuu 2013 Verkostopäivä klö 8.4. / th Alustavien osaamisalueiden ja sisältöjen arviointi ad 6.5. Toukokuu elokuu 2013 Vastuuopettajien työkokous th/ klö Osaamisalueiden tavoitteiden ja sisältöjen työstäminen: amk-vastuuopettajat konsultoiden th-opettajat, valmistuvat opiskelijat, terveydenhoitajat, esimiehet, asiantuntijakonsultaatiot Syyskuu joulukuu 2013 Vastuuopettajien työkokous th/ klö /th Osaamisalueiden tavoitteiden ja sisältöjen työstäminen Tammikuu helmikuu 2014 Osaamiskuvausten valmistuminen Yhtenäisten valtakunnallisten osaamiskuvausten hyödyntäminen vuoden 2014/2015 opetussuunnitelmien laatimisessa ja muussa kehittämistyössä Tutkimus Ministeriö AMK Professio Järjestö Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kehittäminen

6 Valmistuvan terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen rakentuu 1) valmistuvan terveydenhoitajan, 2) sairaanhoitajan ja 3) ammattikorkeatutkintojen yhteisestä ammatillisesta osaamisesta. Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen rakentuu 1) valmistuvan kätilön, 2) sairaanhoitajan ja 3) ammattikorkeatutkintojen yhteisestä ammatillisesta osaamisesta Kurtti&Mannila&Rissanen

7 Sairaanhoitajan ammatilliset osaamisalueet Asiakaslähtöisyys, 10 op Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, 5 op Johtaminen ja yrittäjyys, 5 op Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, 5 op Kliininen hoitotyö, 105 op Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, 30 op (josta opinnäytetyö 15 op) Ohjaus- ja opetusosaaminen, 5 op Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 10 op Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus, 5 op Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset osaamisalueet (Arene ry:n suositus, 2010) Oppimisen taidot Eettinen osaaminen Työyhteisöosaaminen Innovaatio-osaaminen Kansainvälistymisosaaminen Kurtti&Mannila&Rissanen

8 Valmistuvan terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet ovat seuraavat: 1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 1.1 Promotiivinen ja preventiivinen terveydenhoitajatyö 1.2 Voimavaroja tukeva terveydenhoitajatyö 1.3 Etsivä terveydenhoitajatyö 1.4 Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö 1.5 Toimintamallit ja työmenetelmät terveydenhoitajatyössä 2. Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö 2.1 Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 2.2 Lapsen, kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 2.3 Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyö 2.4 Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 3.1 Ympäristöterveyden edistäminen 3.2 Tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokottaminen 4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 4.1 Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen 4.2 Terveyspalvelujen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen 5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen 5.1 Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta 5.2 Terveydenhoitajatyön johtaminen 5.3 Tulevaisuussuuntautunut terveydenhoitajatyö Päivi Haarala

9 Valmistuvan kätilön ammatilliset osaamisalueet ovat seuraavat: 1. Kätilön ammatillinen toiminta, 10 op 1.1 Yhteiskunnallinen valveutuneisuus 1.2 Päätöksenteko, ammatillinen itsenäisyys ja vastuu 1.3 Eettisyys 1.4 Turvallisuus 1.5 Ammatillinen kasvu 2. Kätilötyön asiakkuus, 10 op 2.1 Nais- ja perhekeskeinen kätilötyö / Woman centered midwifery 2.2 Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaaminen 2.3 Opetus- ja ohjaustaidot 2.4 Kulttuurinen sensitiivisyys 3. Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja kliinisenä osaajana, 60 op 3.1 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 3.2 Naisen hoito- ja kätilötyö 3.3 Raskauden aikainen kätilötyö 3.4 Synnytyksen aikainen kätilötyö 3.5 Synnytyksen jälkeinen kätilötyö 3.6 Kätilötyö vastasyntyneen hoidossa 4. Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen, 10 op 4.1 Näyttöön perustuva kätilötyön kehittäminen 4.2 Yhteistyö ja johtaminen kätilötyössä Päivi Haarala

10 Uusien terveydenhoitajan/ kätilön osaamiskuvausten hyödyntäminen mikä muuttuu?

11 Osaamiskuvausten hyödyntäminen Opetussuunnitelmien laatimisessa: jokainen amk voi päättää itse, miten opiskelijoiden osaaminen rakentuu sekä millaisilla opetusmenetelmillä ja millaisissa toimintaympäristöissä osaaminen saavutetaan Täydennyskoulutusten toteuttamisessa Johtamisen tukena mm. terveydenhoitajien kehityskeskustelujen perustana ja urakehityksen toteuttamisessa Ammatillisen osaamisen tason määrittämisessä sekä kansallisesti että kansainvälisesti Päivi Haarala

12 Valtakunnallinen terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvaus on luettavissa osoitteessa metropolia.fi/terveydenhoitotyo ja kätilön metropolia.fi/katilotyo Käännökset: Ruotsi: Arcada ja Novia Englanti?

13 Terveydenhoitajan tutkinnon rakenne Laajuus 240 opintopistettä (op) ja kesto neljä vuotta. Terveydenhoitajatyön ammattiopintoja koulutuksessa on 60 op. Valmistuva terveydenhoitaja saa todistuksen terveydenhoitajan sekä sairaanhoitajan tutkinnoista ja hänet laillistetaan hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta sekä terveydenhoitajana että sairaanhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun laajuus on yhteensä 100 op sisältäen käytäntöläheisen opinnäytetyön (15 op). Harjoittelun kokonaispistemäärästä terveydenhoitajatyön ammattiopinnoissa toteutuvan harjoittelun laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Keskeisten hoitotyön toimintaympäristöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, geriatria ja ikääntyvien hoitotyö) lisäksi terveydenhoitajatyön ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiys- ja lastenneuvola/ väestövastuinen työ, synnytyssairaala: äitiyspoliklinikka ja/tai synnytyssali ja/tai lapsivuodeosasto, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvonta/vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito ja/tai kotihoito. Harjoittelua voi toteutua myös kolmannella sektorilla kansanterveys- ja potilasjärjestöissä tai vapaaehtoistyössä. Terveydenhoitajakoulutuksessa tehdään opinnäytetyö (15 op), joka sisältää kypsyysnäytteen. Lisäksi terveydenhoitajatyön ammattiopintoihin sisältyy kehittämistyö (5 op), jonka tekeminen vahvistaa terveydenhoitajatyön ammatillisen osaamisen ja terveydenhoitajan työn ja ammatin kehittämistä. Koulutukseen sisältyy kieliopintoja (englanti, ruotsi/suomi toisena kielenä) sekä vapaasti valittavia opintoja Kurtti&Mannila&Rissanen

14 Kätilön tutkinnon rakenne Laajuus on 270 opintopistettä (op) ja kesto neljä ja puoli vuotta. Kätilötyön ammattiopintoja koulutuksessa on 90 op. Valmistuva kätilö saa todistuksen kätilön sekä sairaanhoitajan tutkinnoista ja hänet laillistetaan hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta sekä kätilönä että sairaanhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston sairaanhoitajaja kätilökoulutuksesta antamien direktiivien vähimmäisvaatimukset. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun laajuus on yhteensä 135 op sisältäen käytäntöläheisen opinnäytetyön (15 op). Harjoittelun kokonaispistemäärästä kätilötyön ammattiopinnoissa toteutuvan harjoittelun laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Keskeisten hoitotyön toimintaympäristöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, pitkäaikaishoito) lisäksi kätilötyön ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiysja lastenneuvola, äitiyspoliklinikka ja/tai antenataaliosasto, synnytyssali, lapsivuodeosasto, naistentautien poliklinikka ja/tai naistentautien osasto. Harjoittelua voi toteutua myös kolmannella sektorilla kansanterveys- ja potilasjärjestöissä tai vapaaehtoistyössä sekä yksityisillä lääkäriasemilla. Kätilökoulutuksessa tehdään opinnäytetyö (15 op), joka sisältää kypsyysnäytteen. Lisäksi kätilötyön ammattiopintoihin sisältyy kehittämistyö (5 op), jonka tekeminen vahvistaa kätilötyön ammatillisen osaamisen ja kätilön työn ja ammatin kehittämistä. Koulutukseen sisältyy kieliopintoja (englanti, ruotsi/suomi toisena kielenä) sekä vapaasti valittavia opintoja Kurtti&Mannila&Rissanen

15 1 Kiitos

16 Dia 15 1 Education;

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt Haarala, Päivi 23.2.2014 Kiitokset Kiitän lämpimästi terveydenhoitajan

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Amk Merja Merasto, Puheenjohtaja, Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. Teija Korhonen, Projektipäällikkö, Tutkija,

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Kestävää hyvinvointia rakentamassa

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2.

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2. 1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op.............................................................. 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS................................................................................

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmien kehittäminen

SÄHKÖISTEN TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmien kehittäminen SÄHKÖISTEN TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmien kehittäminen Raija Riekki Pro gradu - tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 Syyskuussa 2009 käynnistyvät ammatilliset erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALA sivu Akuuttihoitotyö 60 op

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Fysioterapian koulutusohjelma 210 op Fysioterapian koulutusohjelmassa suoritetaan sosiaali-,

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Kevään 2015 yhteishaku 7. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 17.3. 9.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUSTA TERVEYDENHUOLTOON

AMMATTIKORKEAKOULUSTA TERVEYDENHUOLTOON AMMATTIKORKEAKOULUSTA TERVEYDENHUOLTOON Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, opintojen keskeiset sisällöt ja vähimmäisopintoviikkomäärät OPETUSMINISTERIÖ 7.9.2001 1 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot

1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh... 4 1.2 HOITOTYÖN KOULUTUS... 5 1.3 FAMILY WELLBEING AND HEALTH PROMOTION 28

1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh... 4 1.2 HOITOTYÖN KOULUTUS... 5 1.3 FAMILY WELLBEING AND HEALTH PROMOTION 28 1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma........................................................................... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh.................................................................................

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 1 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK) Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK) Opetussuunnitelma 2014-2015 Sisällysluettelo Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. sekä. Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. sekä. Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TERVEYSALAN YLEMPIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMAT Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK, Sosionomi

Lisätiedot

Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana

Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana Asiantuntija Pirjo Tiikkainen, RAMPE-hanke, Keski-Suomen osahanke, Jyväskylän AMK 8.10.2012 Sisältö

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS. Sisältö. Alkusanat

TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS. Sisältö. Alkusanat TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS Sisältö Alkusanat 1. Erityispätevyysjärjestelmä 2. Haettavat erityispätevyydet 3. Valintakriteerit a. Koulutus b. Työkokemus c. Terveyden edistäminen d. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys on osa terveydenhuollon

Lisätiedot

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019. vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä.

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019. vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä. Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019 vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä. 2 huomisen hyvästä hoidosta päätetään tänään Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n päämääränä

Lisätiedot

Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalveluissa

Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalveluissa S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 6 / 2 0 0 8 maija ritamo (toim.) Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot