V A L K E A K O S K I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V A L K E A K O S K I"

Transkriptio

1 HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säännöksiä: Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Hankinta-asetus (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon alittava toissijainen (liitteen B mukainen) palveluhankinta. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-ilmoituspalvelussa osoitteessa - sekä Valkeakosken kaupungin kotisivuilla Hankintamenettelyn tarkoituksena on valita yksi palveluntuottaja. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole mahdollisia. 2 Hankintayksikkö ja taustatiedot Valkeakosken hammashoitolassa työskentelee yhteensä seitsemän (7) hammaslääkäriä ja yksi (1) oikojahammaslääkäri, yksi (1) vastaava suuhygienisti, yksi (1) suuhygienisti ja kymmenen (10) hammashoitajaa sekä yksi (1) osastonsihteeri. Valkeakosken terveyskeskuksessa on käytössä WinHit -potilastietojärjestelmä ja digitaalinen röntgenkuvaus sekä keskitetty ajanvaraus. Särkypäivystys toimii arkipäivisin. Viikonloppuisin ja arkipyhinä Pirkanmaan kuntien yhteinen päivystys on järjestetty TAYS:n Ensiapu-Acutan tiloissa. Valkeakosken väestömäärä on yhteensä noin Hankintakausi

2 4 Hankinnan kohde Tarjouspyynnön kohteena on yhden hammaslääkärin työvoiman vuokraaminen kliinisiin potilastehtäviin tässä tarjouspyynnössä määritellyillä ehdoilla. Tarkoituksena on suorittaa hammaslääkärin tutkimukset ja kokonaishoito. Työ sisältää tarvittaessa myös osallistumisen potilaiden kiireelliseen hoitoon tai muuhun hammashoitoon. Työ tehdään Valkeakosken kaupungin hammashoitolassa tilaajan hankkimilla välineillä, instrumenteilla ja hoitotarvikkeilla. Vuokrahammaslääkärin päivittäisen työajan sijoittumisesta voidaan sopia tilaajan tarpeen mukaan joustavasti erikseen, mutta pääsääntöisesti se on arkipäivisin klo Työmatka tilauksen mukaiseen työpisteeseen ei sisälly työaikaan miltään osin. Työaika sisältää 30 minuutin ruokatauon. Kirjallista työaikaa varataan hammaslääkärille 30 minuuttia neljää kliinistä työtuntia kohden. Perusvastaanottotyön frekvenssi on toimenpiteestä riippuen keskimäärin 2-4 potilasta työtuntia kohden. Työtuntien määrä on h/viikko. Työtuntien määrä työviikkoa kohden sovitaan tarkemmin palvelutilauksen yhteydessä. Hammaslääkäri työajat sovitaan etukäteen sitovasti pääsääntöisesti kahdeksi kuukaudeksi. Vähäisistä työajan muutoksista voidaan sopia työpaikalla hammaslääkärin kanssa. Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että palvelua on saatavilla myös vuokratun hammaslääkärin loma-aikoina ellei lomista ole sovittu palvelun tilaajan kanssa. Tarjouksen mukaisia palveluja antaessaan vuokratyöntekijä ei ole työ- tai virkasuhteessa Valkeakosken kaupungin kanssa. Välitön työnjohto-oikeus on kuitenkin palvelun tilaajalla. Tuotettavan palvelun tulee vastata Valkeakosken kaupungin omaa toimintaa. Tilaaja määrittelee hankkimansa palvelun laajuuden eikä sitoudu hankkimaan palveluja, ellei siihen ole tarvetta. Tarjoaja sitoutuu allekirjoittaessaan tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset sekä muut tarjouksessa annetut sitoumukset kaikilta osin viimeistään sopimuskauden alkaessa. 5 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 5.1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi.

3 Tarjoajan on toimitettava tai pyydettäessä toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi alla mainittu selvitys. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Ennakkoperintärekisteriotteen tulee olla voimassa maksupäivänä. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten vakuutusmaksujen (työeläke- ja tapaturmavakuutusmaksujen) maksamisesta. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva potilasvahinkovakuutus ja riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: tiedot ammatti- ja elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsenä laatima. veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus työeläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista vakuutusyhtiön todistus potilasvakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista. Tarjoaja vakuuttaa, että tilaajavastuulain edellyttämät soveltuvuutta koskevat ehdot täyttyvät. Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan tilinpäätöstiedot edelliseltä tilikaudelta tai uuden yrityksen kohdalla antamaan selvityksen tilaajan hyväksymällä tavalla. Tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan luottolaitoksen (Suomen Asiakastieto Oy tai D&B Finland) lausunnon.

4 Tarjoajalla tulee olla yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen ja 5 :n mukaisesti hyväksytty vastaava johtaja, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää. Tarjoukseen liitettävä selvitys: kopio aluehallintoviraston myöntämästä luvasta yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. 5.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Jos alla mainitut vaatimukset eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajalla on oltava riittävä kokemus vastaavasta toiminnasta. Riittävänä kokemuksena pidetään kolmea vähintään vuoden kestänyttä tarjottavan palvelun asiakkuutta. Tarjoukseen liitettävä selvitys: lyhyt selvitys tärkeimmistä palvelukokonaisuuksista, jotka palveluntarjoaja on toteuttanut viimeksi kuluneen 3 vuoden aikana. Ellei käynnistyvällä yrityksellä ole referenssitietoja, yrityksen tulee toimittaa niiden sijasta liiketoimintasuunnitelma. Vuokrahammaslääkärin tulee olla Suomessa laillistettu hammaslääkäri, jolla on Valviran (ent. TEO) myöntämä oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Valviran rekisteriote tulee esittää aina uuden vuokrahammaslääkärin aloittaessa.

5 Vuokrahammaslääkärillä tulee olla ammattialansa tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus kliinisestä potilastyöstä ja hänen tulee hallita kaikki hammashuollon osa-alueet perustasolla. Palvelu tulee antaa suomen kielellä. Palveluntuottajan työntekijöiltä edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon Taitotaso B2), joka voidaan osoittaa todistuksella yleisestä kielitutkinnosta suomen kielessä. Vuokratyöntekijöiltä edellytetään kykyä käyttää tilaajan käytössä olevia atkjärjestelmiä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: kopio Valviran myöntämästä oikeudesta toimia laillistettuna ammattihenkilönä ko. ammattialalla. selvitys koulutuksesta, ammattipätevyydestä ja työkokemuksesta. Selvitys voi olla CV/ansioluettelo, josta ilmenee vähintään seuraavat asiat: suoritettu ammatillinen tutkinto (mm. tutkinnon nimi, tutkinnon suorittamisvuosi, suorittamispaikka), työkokemus vuosina kyseiseltä ammattialalta (mm. työnantajat, työssäoloajat, työn sisältö). 6 Hankinnan muut ehdot 6.1 Vastuiden jakautuminen tilaajan ja palveluntuottajan välillä Tilaaja vastaa seuraavien palveluun läheisesti liittyvien toimintojen järjestämisestä: - välitön työnjohto- ja valvontavastuu. Valvontavastuulla tarkoitetaan terveyskeskuksen vastaavan hammaslääkärin velvollisuutta valvoa, että palvelut ovat lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen mukaisia. - perehdytys yhteistyössä palveluntuottajan kanssa - toimitilat - ajanvaraus - välinehuoltopalvelut - laboratorio- ja hammaslaboratoriopalvelut - kuvantamispalvelut, kun on kysymyksessä terveyskeskuksen tiloissa suoritettavat kuvantamistutkimukset - palveluprosessissa tarvittavat instrumentit ja tarveaineet - atk-laitteet ja ohjelmistot (mm. potilastietojärjestelmä) käyttäjätukineen ja laitehuoltoineen - tietoliikenne- ja puhelinyhteyksien järjestäminen - asiakasmaksujen kerääminen ja perintä voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Asiakasmaksutulot kuuluvat tilaajalle. - potilasasiakirjojen säilyttäminen sopimuskauden aikana ja sen jälkeen lain määräämän ajan tilaajan arkistotoimen toimintaohjetta ja tiedonhallintasuunnitelmaa noudattaen - työvaatteiden ja pesulapalveluiden kustannukset

6 - toiminnan tehokkuuden seurantaan käytettävien tavoitteiden ja mittareiden määrittely yhdessä palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottaja vastaa seuraavien palveluun läheisesti liittyvien toimintojen järjestämisestä: - palveluiden tuottaminen tämän tarjouspyynnön ja tehtävän sopimuksen mukaisesti - työntekijöidensä perehdytys yhteistyössä tilaajan kanssa - palveluntuottajan henkilökuntaan liittyvät verot, vakuutukset ja eläketurva sekä lakisääteiset työnantajamaksut. 6.2 Alihankkijoiden käyttö Tarjouksessa on yksilöitävä palveluntuottajan käyttämät alihankkijat. Kunkin alihankkijan suorittamat osuudet ja työt on selvästi ilmoitettava tarjouksessa. Tarjoaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden töistä kuin omistaan. Sopimuskumppanina tilaajalle toimii vain tarjouksen jättänyt taho. Palveluntuottajan käyttämien alihankkijoiden tai vuokraamiensa työntekijöiden tulee täyttää pätevyyttä, ammattitaitoa ja kokemusta koskevat edellä kuvatut vähimmäisvaatimukset. Mahdollisia alihankkijoita ei voida sopimuskauden aikana vaihtaa ilman hankintayksikön lupaa. Mikäli sopimusaikana ilmenee tarvetta vaihtaa alihankkijoita, on vaihtoehtoisen alihankkijan oltava osaamiseltaan ja palvelukyvyltään alkuperäistä vastaava. Hankintayksikkö ei voi estää alihankkijan vaihtamista mikäli edellä mainittu ehto täyttyy ja hinnoittelu pysyy alkuperäisenä. 6.3 Vaitiolovelvollisuus ja korvausvelvollisuus sekä ammattieettiset velvollisuudet Palvelutuottaja sitoutuu toimimaan voimassa olevien lakien ja kulloinkin voimassa olevien viranomaismääräysten mukaisesti sekä noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia. Työskennellessään tilaajan tiloissa vuokratyöntekijöiden on sitouduttava noudattamaan palvelun tilaajan antamia työturvallisuus-, tietosuoja-, yleisiä käytös- ja muita tilaajan ohjeita ja määräyksiä. Palveluntuottajaa sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain, julkisuuslain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja muidenkin lakien mukainen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Toiminnassa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen osalta sovelletaan potilasvahinkolakia. 6.4 Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Hankittavan palvelun laatutasoa seurataan säännöllisesti. Tarjotun ja sopimuksessa sovitun palvelun laatua arvioidaan palvelulle asetettujen vaatimusten ja tarjotun palvelun perusteella.

7 Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä palveluntuottajan ja tilaajan kesken. Palveluntuottajalla on velvollisuus antaa pyydettäessä kirjallinen lisäselvitys annetusta hoidosta ja sen sisältämistä toimenpiteistä. Mahdollisiin kanteluihin, muistutuksiin ja potilasvahinkoihin liittyvät lausunnot ja selvitykset kukin hammaslääkäri on velvollinen toimittamaan viipymättä. Vastaavalla hammaslääkärillä on lisäksi oikeus pyytää hammaslääkäreiltä selvityksiä tapahtuneista hoidollisista tai muista työskentelyä koskevista seikoista harkintansa mukaan. Palveluntuottaja vastaa työntekijänsä antamasta hoidosta suoraan potilaalle ja vastaa mahdollisista hoidon aikana sattuneista potilasvahingoista ja hoidon laatuun liittyvistä reklamaatioista ja avustaa potilasta potilasvahinkotapauksissa yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Mikäli palvelu ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on kyse olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Tällöin tilaajalla on oikeus purkaa sopimus JYSE 2009 Palvelut ehtojen (kohta 17) mukaisesti. 7 Hinnoitteluperusteet sekä kaupalliset ja muut ehdot 7.1 Hinnat 7.2 Laskutus Tarjouksessa tulee ilmoittaa palvelun tuntihinta euroa/tunti. Hinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana nettohintana. Muulla tavalla ilmoitettua hintaa ei oteta huomioon. Hinnan tulee sisältää kaikki palvelusta veloitettavat kustannukset kuten verot ja maksut, eläke- ja sosiaaliturvamaksut, toimenpidepalkkiot, mahdolliset matkakorvaukset, vakuutukset yms. Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. Ostomääriin porrastettuja hintoja ei hyväksytä. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Hinnan tulee olla sitovasti voimassa saakka. Muilta osin hinnanmuutoksissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut). Mikäli viranomaisten määräämien palveluntuottajan suoritettavaksi tulevien välittömästi hankintahintaan kohdistuvien julkisten verojen ja maksujen suuruus ja kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palveluiden hinnat muuttuvat vastaavasti. Palveluntuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden työtuntien perusteella. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.

8 7.3 Maksuehto ja viivästyskorko 7.4 Toimitusehdot Maksuehto on 21 pv netto. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen. Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta , mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimus- tai muita esteitä. Mikäli palveluntuotantoa ei aloiteta tarjouspyynnössä ilmoitettuna aloittamisajankohtana, on tilaajalla oikeus vähentää tulevista maksusuorituksista toteutumatta jääneen palvelun hinta kokonaisuudessaan. Esimerkiksi palvelutuotannon aloittamisen viivästyessä yhden viikon, vähennetään tulevista maksusuorituksista yhden viikon (37 h) työstä veloitettavaa vastaava summa. Mikäli palveluntuotanto keskeytyy muun syyn (esim. vuosiloma) kuin palvelua suorittavan hammaslääkärin sairauden vuoksi eikä palveluntuottaja järjestä ehdot täyttävää varahenkilöä suorittamaan palvelua kahden (2) työpäivän kuluessa, palveluntuottaja maksaa viivästyssakkona tilaajalle toteutumatta jääneen palvelun hinnan 50 %:lla korotettuna siltä kaksi työpäivää ylittävältä ajalta, jonka palvelu jää suorittamatta (7 h 24 min/pv). Palveluntuottaja vähentää viivästyssakkoa vastaavan summan tilaajalta laskutettavista suorituksista. Mikäli palveluntuotanto keskeytyy palvelua suorittavan hammaslääkärin sairauden vuoksi eikä palveluntuottaja järjestä ehdot täyttävää varahenkilöä suorittamaan palvelua viimeistään viidennestä (5.) työpäivästä alkaen, palveluntuottaja maksaa viivästyssakkona tilaajalle toteutumatta jääneen palvelun hinnan 50 %:lla korotettuna siltä neljä työpäivää ylittävältä ajalta, jonka palvelu jää suorittamatta (7 h 24 min/pv). Palveluntuottaja vähentää viivästyssakkoa vastaavan summan tilaajalta laskutettavista suorituksista. Palvelua suorittavan hammaslääkärin ollessa sairastumisen vuoksi työkyvytön, palveluntuottajan on ilmoitettava sairaustapauksesta tilaajalle välittömästi tiedon saatuaan ja viimeistään sairastumista seuraavan kahden (2) työpäivän kuluessa toimitettava luotettava selvitys sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ja sen kestosta. Selvitys ei voi olla palveluntuottajan työntekijän laatima. Mikäli palveluntuotannon keskeytys palvelua suorittavan hammaslääkärin sairausloman vuoksi kestää enemmän kuin neljä (4) työpäivää, on palveluntuottajan järjestettävä ehdot täyttävä varahenkilö suorittamaan palvelua viimeistään viidennestä (5.) keskeytyspäivästä alkaen. Keskeytyksen ajalta ei suoriteta palveluntuottajalle korvausta. Palvelua suorittavan hammaslääkärin vuosiloman, koulutusvapaan yms. ajaksi palveluntuottajan on järjestettävä ehdot täyttävä varahenkilö suorittamaan palvelua. Tilaajalle on ilmoitettava em. poissaoloista etukäteen. Palvelua suorittava hammaslääkäri voivat olla em. syistä poissa yhteensä enintään neljä (4) viikkoa.

9 8 Hankinnan muut ehdot 9 Tarjous 10 Tarjousten käsittely Sopimusaikana voidaan neuvotella muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat sopimuksen alkuperäiseen sisältöön, jos muutokset johtuvat viranomaisten määräysten muuttumisesta tai ennalta arvaamattomista tekijöistä. Sopimusehtoja voidaan myöhemmin täsmentää kirjallisilla asiakirjoilla edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa tässä tarjouspyynnössä mainittujen hankinnan ehtojen kanssa. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan kelpoisuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja ehtoja. Valkeakosken kaupungilla on oikeus luottaa siihen, että tarjoaja sitoutuu kaikkiin kohdissa 5-8 esitettyihin vaatimuksiin ja ehtoihin. Tarjous ja siihen liittyvät liitteet tulevat olemaan osa valittavan palveluntuottajan kanssa tehtävää sopimusta. Tarjoukseen tulee sisällyttää vähintään seuraavat asiat ja liitteet: Tarjoajan lyhyt yleisesittely Allekirjoitukset, lisätietojen antajat ja yhteystiedot Referenssit ja/tai suositukset Muut erikseen tarjouspyynnössä pyydetyt todistukset ja selvitykset. Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjousten vertailu ja arviointi tehdään hankintalain mukaisesti seuraavasti: - tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen ja tarjoajan poissulkeminen Tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 todettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat,

10 jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä esitettyjä vaatimuksia, jotta tarjous pääsisi varsinaiseen tarjousten vertailuun. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. 11 Hankintapäätös ja sopimuksen syntyminen Hankinnasta päättää sosiaali- ja terveysjohtaja. Palvelun ostajaa ja tarjoajaa sitova tämän tarjouspyynnön mukainen palvelun tuottamista koskeva sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Siltä osin kun hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut). Hankintasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä. 12 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä: 1. Hankintasopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut) 4. Tarjous liitteineen. 13 Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Tarjouskilpailuun viranomaisille toimitetut tarjousasiakirjat liitteineen tulevat julkisiksi, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisilla, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Asianosaisilla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä lii-

11 14 Muut ehdot ke- tai ammattisalaisuuksista. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään ja merkitsemään tarjouksestaan ne tiedot ja asiakirjat merkinnällä SALAINEN, jotka ovat salassa pidettäviä esim. liikesalaisuudet. Valkeakosken kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinnat eivät kuulu liikesalaisuuksien piiriin. Valkeakosken kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Valkeakosken kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 15 Tarjouksen toimittaminen 16 Lisätiedot Tarjous pyydetään toimittamaan klo mennessä. Suomenkielinen allekirjoitettu tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Valkeakosken kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Hammashuolto PL 54 Tarjouskuoreen ja tarjoukseen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: Hammaslääkärivuokraus Tarjouksen toimittaminen annettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Hankintaa koskevat tiedustelut pyydetään esittämään sähköpostitse viimeistään osoitteeseen: Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Hammaslääkärivuokraus Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: viimeistään Valkeakoskella Mikael Örn vastaava hammaslääkäri

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot