Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa"

Transkriptio

1 Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa Tampereen teknillinen yliopisto Sari Pelttari Rakennusalan tietotekniikka 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tausta Pilotoinnin osapuolet PILOTIN TAVOITTEET Hankkeessa pilotoivat asiat Keskeisimmät kehitysaskeleet ja oletetut riskit PILOTIN DOKUMENTOINTI Pilotin kulku Tietetotekninen ympäristö Mapinfo tiedonsiirto YT-kantaan Pilotoinnin tulokset JOHTOPÄÄTÖKSET Havaitut hyödyt ja ongelmat, edistysaskeleet ja kehitystarpeet Liite 1: Kysely kunnille Liite 2: YT:n yleisesittely... 2

3 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Pilotointi projektin mahdollisti Jyväskylän kaupunkin saama palkinto syyskuussa 2010 kuntaalan toimijoille suunnatussa Tulevaisuuden kestävä kunta kilpailussa Kymppi R -ohjelman kehitys ja tuotteistaminen ideasta. Sen seurauksena syntyi osaksi TEKES:in rahoittama Kymppi-Moni-hanke, jonka tarkoituksena on osaltaan ratkaista kuntien ja seutujen maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamiseen liittyvää suunnittelutarvetta. Hankkeen kysymyksenä on tonttituotannon ja palveluverkkojen yhteensovittaminen. Projektin tavoitteena on Jyväskylän paikkatietopohjaisen Kymppi R maankäytön suunnittelumenetelmän tutkimusorientoitunut kehittäminen, kuvaaminen sekä monistettavuuden pilotointi muiden kuntien ja kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamistyön tueksi. Jyväskylä on yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen kanssa kehittänyt ohjelman laatimista palvelevia menetelmiä ja tiedonhallintaa avustavia verkkoselainpohjaisia sovelluksia jo kymmenen vuoden ajan. Kymppi-Moni-hanke antaa mahdollisuuden selvittää miten Jyväskylän kaupungin käytössä oleva maankäytön suunnittelun menetelmä ja sitä tukeva tiedonhallintajärjestelmä (YT-järjestelmä) ovat sovellettavissa muissa kunnissa. 1.2 Pilotoinnin osapuolet Pilotoinnin mahdollisti Kymmi-Moni-hanke, jonka osapuolet ovat Jyväskylän kaupunki, Tekes ja Tampereen teknillinen yliopisto. Jyväskylä vastaa projektin kokonaistoteutuksesta ja toimii tilaajana, TTY on tuottajataho ja vastaa hankkeen tutkimusosuuden ja pilotoinnin toteutuksesta TEKES:in rahoittamassa projektissa. Pilottikuntina toimivat Joensuu, Tampere ja Vantaa YT- järjestelmään testattessa. Kaikilla kunnilla, jotka osallistuivat Kymppi-Moni projektiin oli mahdollisuus osallistua myös pilotointiin ja edellä mainitut kunnat olivat halukkaita osallistumaan,. Pilottti kunnat joutuivat käyttämään henkilöresusseja osallistuakseen pilotointiin. Tampereelle oli yhden henkilön työpanosta resursoitu pilotointia varten, muilla kunnilla ei ollut siihen mahdollisuutta. TTY:llä pilotoinnista vastasi tutkija Sari Pelttari. Osa työstä hankittiin yrityksiltä alihankintana ja osasta vastasi tutkija Hannu Kupila ja tutkija Tero Karlakari. 3

4 2 PILOTIN TAVOITTEET 2.1 Hankkeessa pilotoivat asiat Jyväskylän kaupunki ja Tampereen teknillisen yliopiston rakennusalan tietotekniikka ovat yhteistyössä kehittäneet kaavavarantotietojen hallintaa ja ajoitusta palvelevan paikkatietosovelluksen, YT:n eli yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän, jonka avulla isoista lähtötietomassoissa voidaan poimia kaavavarantokokonaisuuden muodostamisessa tarvittava tieto. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten Jyväskylän kaupungin käytössä oleva maankäytön suunnittelun menetelmä ja sitä tukeva tiedonhallintajärjestelmä (YT) ovat sovellettavissa muiden kuntien ja kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamistyön tueksi sekä saada kokemuksia pilotoinnin avulla erilaisten järjestelmien tuottamien lähtötietojen soveltuvuudesta YT-järjestelmään sekä YT:stä saatavien tietojen hyödyntämisestä muissa kunnissa. Hankkeessa on tarkoitus tutkimusympäristössä simuloida oikeiden tietojen avulla eri ympäristöjen toimintaa. Teoreettinen tutkimus ei tuo esille kaikkia käytännön ongelmia, joita tietojen käsittelyyn voi liittyä. Pilotoinnissa tietojen siirtoa ei automatisoida vaan tyydytään eri tavoin siirrettävien tiedostojen käyttöön. Kymppi R toimintamallissa on kyse tietoriippuvaisesta kokonaisuudesta. Päätöksenteon tukena täytyy olla riittävä määrä tietoa kaavavarannon määrästä, toteuttamisen kustannuksista, väestömäärien kehittymisestä sekä palveluverkon nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Toimintamalli on edellyttänyt systemaattista ja motivoitunutta tiedonhallintaa. Tämä tarkoittaa mm. tapoja hallita lähtötietomassoja ja menetelmiä, joiden avulla tietoa jalostetaan päätöksentekotilanteessa tarvittavaan muotoon. Toimintamallin menetelmien ja tiedonhallinnan kehittämisen edellytyksenä on ollut jatkuva innostus ja panostus Jyväskylässä. Pilotointi perustuu nykyisin käytössä olevaan ympäristöön. Ympäristöä kehitetään vain niiltä osin, jotka mahdollistavat testaamisen usean käyttäjän ympäristössä ja erilaisista tietojärjestelmistä koostuvia tietosisältöjen siirtämisen YT-järjestelmään. Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmän (YT) pilotointi koskee seuraavia asioita: - Erilaisia karttaformaatteja ja eri koordinaatissossa olevien karttojen soveltuvuutta järjestelmään - Erilaisisista tietojärjestelmistä tuotuja eri muodossa olevia kaavavarannon lähtötietoja sisältäen sijainti- ja ominaisuustietoja. - Toteutuksen ajoitustietoja, joka ei ole kaavavarantoon liitettävä ominaisuustieto 4

5 Pilotoinnin hyödyt: - Palveluverkon (päiväkodit ja koulut) riittävyyden tarkastelu alueittain YT:n avulla. Tarkastelu vaatii väestöarvio tietojen syötön tietojärjestelmään pienalueittain ja ikäryhmittäin. Käytännön ongelmien selvitys, demonstraatio, kokeiltavien tietojen erityispiirteiden selvitys Kunnat saavat lisätietoa oman tiedonhallintaympäristönsä kehittämiskohdista Kymppi R arvioida -menetelmän sovellettavuudesta kuntien hankkimana ostopalveluna voidaan 2.2 Keskeisimmät kehitysaskeleet ja oletetut riskit Tietotekniikan soveltaminen tarjoaa mahdollisuuksia kaavavarantotietojen kokoamisen helpottamiseen sekä tietojen paremman hyväksikäytön päätöksenteon yhteydessä. Jyväskylän kaupunki ja Tampereen teknillisen yliopiston rakennusalan tietotekniikka ovat kehittäneet kaavavarantotietojen hallintaa, ajoitusta sekä palveluverkon suunnittelun palvelevan paikkatietosovelluksen YT:n eli yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän, jonka avulla isoista lähtötietomassoissa voidaan poimia kaavavarantokokonaisuuden muodostamisessa tarvittava tieto ja hyödyntään saatua tietoa maaankäytön suunnittelussa, aluieden rakentamisen ajoituksessa sekä palveluverkon riitävyyden seurannassa. YT-järjestelmän testaamisen ongelmana on erilaiset määrittelyt, joita kaupungeilla on YTjärjestelmässä tarvittavista tiedoista (erilaiset termistöt) sekä niiden erilaisista tietosisällöistä, esimerkiksi kapasitteettiyksikön ominaisuustiedoissa, tietosisällön hierarkissa ja mitä kaavamuotoja sisältyy kaavavarantoon. Kunnissa käytettävät karttaformaatit ja eri koordinaatistot on myös huomioitava YT-järjestelmän testauksen yhteydessä.. Pilotoitavien kuntien kartat olivat eri koordinaatiostoissa. Tiedonsiirtoon liittyvät ongelmat ovat yksi suurimmista ongelmista pilotoinnin aikana. Tähän asti tiedonsiirto on tapahtunut TeklaGis paikkatietojärjestelmästä YT:n tietokantaan. Pilotoinnissa siirrettävät tiedostot ovat MapInfomuodossa. 3 PILOTIN DOKUMENTOINTI 3.1 Pilotin kulku Piltointi eteni seuraavanlaisesti: 1. Kysely kunnille halukkuudesta osallistua pilotointi projektiin Kysely lähettiin kaikille kunnille, jotka olivat osallistuneet Kymppi-Moni hankkeeseen. Aluksi neljä kuntaa ilmoitti kiinnotuksensa osallistua piltointiin, mutta 5

6 yksi kunnista perui elokuussa osallistumisensa. Pilotointiin lähtivät Joensuu, Tampere ja Vantaa. Päätös kunnilta pyydettiin lähettämään kesän aikana. 2. Lähtötietoja koskevan kyselyn lähetys pilottikunnille (Liite 1) Kesän aikana lähetetiin kysely kunnille lähtötiedoista, joita YT- järjestelmään tarvitsee syöttää, jotta järjestelmää voi testata niiltä osin kun kukin kunta haluaisi. Kahdelta kunnalta tuli tarkka vastaus kysymyksiin, joita kysely koski. Pienemmät kunnat, joissa yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta vastaa vain pari tahoa, sai tarkemmat tiedot kun Tampereelta, jossa tahoja on monia ja jokaisella taholla on omat järjestelmänsä, joissa heidän tarvitsemiaan tietoja kerätään ja tallentetaan eri muodoissa. (Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen, TTY) 3. Palvelimen hankinta ja pystytys Palvelimen hankinta viivästyi ja pystytys aloitetiin aiottua myöhemmin. Palvelimen pystytyksen kanssa ilmeni ongelmia. TTY:n tietohallinto vastasi pystytyksestä muilta osin kuin käyttöliittymän ja ohjelmiston siirtämisen osalta. Palvelimelle tehtiin kaikille kolmelle kunnalle oma käyttöliittymä ja ympäristö. Palvelimelle kunnat kirjautuivat eri osoitteesta ja heillä jokaisella oli omat käyttäjätunnuksensa. 4. Kartta-aineistojen siirtäminen palvelimelle Ensimmäisenä siirrettiin jokaiselle kunnalle heidän kartta-aineistonsa. Tampereella ja Joensuulla oli käytössään WMS-kartat, jolloin palvelimelle asennettiin vain kaupungien karttapalvelimen osoite ja peruskarttaksi valittiin yleiskartta. WMS karttojen hyvä puoli on siinä, että käyttäjä voi valita aina ajantasaisen kartan ja valita karttapohjaksi kaikkista karttapalvelimella olevista kartoista hänen käyttöönsä parhaiten sopivan karttapohjan. Vantaalta tuli tiff muodossa oleva kartta, jonka jouduimme laskemaan erikseen ja siirtämään karttaksi YT-järjestelmään. Karttoja siirtäessä huomasimme, että kaikki kartat olivat eri koordinaatistossa. Se ei ole ongelmia, jos tietää asentaessa, missä koordinaatistossa kartta on. 5. Yhteyksien testaaminen pilottikuntien kanssa Pilotti kunnilla oli vaikeuksia päästä YT-palvelimelle. Ainoastaan yksi kunnista pääsi kaupungin koneelta palvelimelle. Vaikka palomuurit olivat palvelimelle auki, niin kunnat eivät päässeet kaupungin sisäverkosta palvelimelle. Joensuusta se onnistui, Vantaalta pilotoinniin yhteyshenkilö pääsi muualta palvelimelle. Tampereella ei yhteyttä saatu toimimaan ja Uusivuori, joka vastasi Tampereen kaupungin puolelta pilotoinnista, testasi pari kertaa Tampereen aineistöa TTY:llä. Yhteyden saaminen palvelimeen ei ole ongelma, jos palvelin sijaitsee kaupungin sisäverkossa, mutta palomuurit estävät pääsyn ulkoverkon palvelimille useimmissa kunnissa. 6

7 6. Kunnilta tulleiden lähtötietojen vienti kantaan Kaikilta kunnilta lähtötiedot tulivat mapinfo muodossa. Aluiden rajatiedot saatiin syötettyä kantaan kaikissa kunnissa, mutta muiden tietojen syöttö tuotti ongelmia aluksi suuria ongelmia. Alueiden numerointia jouduittiin muuttamaan ja kantarakenne ei ollut sama kuin Jyväskylässä toimivassa YT-järjestelmässä. Syynä siihen oli erilaiset määritelmät kaavavarannosta ja mitkä kaavamuodot sisältyvät varantoon. Ainoastaan Tampereen aineisto saatiin syötettyä niin, että aikataulu riitti myös testaamiseen ennen loppuseminaaria. Joensuussa lähtötiedoist osa olisi ollut TeklaGis:ssä kuten Jyväskylässä, mutta se olisi vaatinut tietokantataulujen rakentamisen TeklaGis järjestelmään, kuten Jyväskylässä on tehty. Siitä syystä myös Joensuun aineisto tuli mapinfo muodossa. Kaupungien tietokantojen päivittäminen tapahtui linkittämällä MapInfo-ohjelmisto suoraan kaupungien tietokanta-aineistoihin. - Avattiin tietokantataulut MapInfoon - Muokkaus MapInfo puolella - Mahdolliset muutokset päivittyivät tietokantaan Alueiden koordinaattitiedon siirtämisessä käytettiin MapBacic ohjelmointikieltä. Tällä saatiin MapInfo aineistoissa olevista alueista poimittua koordinaattitieto ja ominaisuustieto, jotka kirjoitetun ohjelmakoodin avulla saatiin tallennettua oikeassa muodossa avattuihin kaupunkien tietokanta-aineistoihin 7. Väestöarviotietojen lisäys kantaan Väestöarvion tiedot vientiin kantaan alueittain ja ikäryhmittäin suoraan excel- tiedosto muodossa. Väestöarviotiedot saatiin syötettyä kantaan ainoastaan Tampereen kaupungilta. Väestöarviotietoja tarvitaan käytettäessä YT-järjestelmässä toteutuksen ajoitusta sekä palveluverkkosovellusta testattaessa. 8. Kuntien testaus ja heidän käyttökokemuksensa Ainoastaan Tampereella päästiin testaamaan aineistoa, niin että kannassa oli yhden uuden alueen tietoja, joka sisälsi useita pienalueita ja niiden ominaisuustietoja. Tampereen käyttökokemuksista: 3.2 Tietetotekninen ympäristö YT-järjestelmä on yhdyskuntasuunnittelun ohjelmisto, jolla hallinnoidaan kaavavarannonlähtötietoja ja rakentamisen ajoitusta. Järjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa käyttöön tulevasta kaavakapasiteetista. Järjestelmän www-palvelin ja karttaosion palvelinsovellus on asennettu palvelintietokoneelle. Työasemalle on asennettu karttasovellus 7

8 ja selain- ja karttaohjelmiston kommunikoinnin mahdollistava Java-sovellus. Työasemassa on oltava asennettuna selainohjelmisto. Ohjelman palvelintoiminnot toimivat Microsoft Windows Server 2003 (2008) käyttöjärjestelmässä. Työasemaohjelmistot toimivat Microsoft Windows 7 käyttöjärjestelmässä. Työasemaohjelmistot vaativat toimiakseen selainohjelmiston. Järjestelmän tietokantaohjelmistona on Microsoft SQL Server 2005 (2008). Tietokantojen varmuuskopiointi hoidetaan tietokantaohjelmiston työkaluilla. YT-järjestelmä on toteutettu selain- ja työpöytäsovelluksen yhdistelmänä. Selainsovellus on toteutettu perl - ohjelmointikielellä ja käyttäen olio-ohjelmoinnin lähestymistapaa. Karttasovellus on toteutettu C ohjelmointikielellä. Selain- ja karttasovelluksen väliseenkommunikointiin käytetään Java ohjelmointikielellä tehtyä työasemasovellusta. Selainsovelluksen käyttöliittymä on perinteinen tekstiä ja linkkejä yhdistävä sivusto. Selainsovellus käyttää http-protokollaa työaseman ja palvelimen väliseen tiedonsiirtoon. Karttasovelluksen käyttöliittymän hallitsevin elementti on karttapohja, joka mahdollistaamm. piirtotoiminnot ja elementtien valinnan suoraan kartalta. Karttasovelluksen osalta toteutus noudattelee asiakas-palvelin arkkitehtuuria. Osakarttasovelluksen näyttämästä grafiikasta on tallennettu työasemalle Järjestelmän käyttämä tietokanta on toteutettu relaatiotietokantaa käyttäen. Tietokantayhteyksissä käytetään Microsoftin ADO-rajapintaa sekä ODBC-rajapintaa. ( YT-järjestelmän tekninen kuvaus, TTY) 3.3 Mapinfo tiedonsiirto YT-kantaan Sovellus MapInfo muodossa olevan yksikkötason aineiston siirto YT-kantaan palvelimelle Sovelluksen nimi on siirto_ohjelma_yt_siirto_mi.mbx. Lähdekoodi on tiedostossa siirto_ohjelma_yt_siirto_mi.mb. Tämä on tehty MapBasic ohjelmointikielellä ja vaatii lähtöaineistokseen määritellyn mukaisen tietokantarakenteen. MapInfo tiedoston nimi josta aineistoa lisätään YT-kantaan tulee olla yt_siirto_mi.tab, koska tämä nimi on oletus ohjelman koodissa. Kaikki lisättävät kohteet tulee olla aluekohteita eli jokaiseen riviin tulee liittyä karttaobjekti. Osa taulukon kentistä on sellaisia joissa on oltava tieto ohjelman toiminnan kannalta. Nämä kentät on merkitty yt_siirto_mi taulun määrittelykaaviossa. Lisättävällä yksiköllä on oltava tieto siitä mihin sunnittelualueeseen, suunnitelmaan ja osaalueeseen se liittyy. YT-kannan taulut joihin tietoa päivitetään ovat: yt_osa_alue yt_alue yt_suun yt_yks yt_polygon 8

9 yt_vertex yt_max_id Taulukko: YT-kannan taulut joihin muutoksia tehdään. DBMS yhteydellä avataan yllä olevat taulut MapInfo ohjelmistoon jolloin ne tallentuvat MapInfo muodossa käyttäjän koneelle. Nyt näitä voidaan päivittää MapInfo ohjelmiston kautta ja kun tarvittavat muutokset ja lisäykset on tehty voidaan taulujen muuttuneet tiedot päivittää palvelimelle. Ennen siirtosovelluksen käyttöä on palvelimella olevaan YT-kantaan tehtävä joitakin muutoksia niihin tauluihin joita sovelluksessa käytetään. Ilman näitä muutoksia osa taulujen kentistä tulee MapInfo ohjelmistoon avattaessa READ ONLY tilaan jolloin niitä ei voi MapInfo ohjelmistossa päivittää. Tarvittavat muutokset palvelimella olevaan YT-kantaan: yt_max_id: max_id kenttä täytyy merkitä arvolla PRIMARY KEY Kaikissa tauluissa kentät joiden tyyppi on varchar(255) tulee vaihtaa tyypiksi varchar(250), koska MapInfo ohjelmisto ei tunnista noin pitkää tietotyyppiä. yt_suun: numero kentän tyypiksi varchar(20) MapInfo ohjelmistossa vastaan tulevan vertailulausekkeen rajoitteen vuoksi. Siirtotiedoston tietokantarakenne: yt_siirto_mi Kentän nimi ja tyyppi Selite: Pakollinen MI_ID Char (20) ; Voi olla aineiston tuottajan oma tunnus yksikölle. Oltava yksilöivä jos siirretään muusta (X) Jos siirretään karttakohteita aineistosta karttaobjekteja. Säilyy yhteys omaan aineistoon. MI_yks_suun_id Char (20) ; Alussa tyhjä, ohjelmisto päivittää arvon riippuen siitä mihin suunnitelmaan yksikkö kuuluu. MI_yks_numero Char (250) ; MI_yks_kiin_tun Char (250) ; MI_yks_osa_alue_id Char (20) ; MI_yks_kap Float ; MI_yks_kap_as Float ; MI_yks_kayttark Char (250) ; Mikäli yksiköllä on olemassa kiinteistötunnus. Pakollinen Kertoo mihin osa-alueeseen yksikkö kuuluu yt_osa_alue taulun id-kentän arvo sama kuin kentän MI_osa_alue_id arvo Rakentamisen neliöt Rakentamisen asumisneliöt X 9

10 ; MI_yks_talotyyppi Char (20) ; MI_yks_kaup_luov Logical ; MI_yks_nukkuva Char (250) ; MI_yks_kaavamuoto Char (250) MI_yks_kaava_tun Char (250) ; MI_yks_korvattu Char (250) ; MI_yks_omistaja Char (250) ; MI_yks_vuokraaja Char (250) ; MI_yks_varaaja Char (250) ; Käyttötarkoitus Talotyyppiarvio Kaupungin luovutus Nukkuva Kaavamuoto Kaavatunnus Korvattu Omistaja Vuokraaja Varaaja MI_yks_var_aika DateTime ; Varausaika MI_yks_huom Char (250) ; Yksikköön liittyvät huomautukset MI_yks_paivitys_tila Smallint ; Päivitystila MI_yks_kun_tekn Logical ; Vaatiiko kunnallistekniikkaa MI_yks_pinta_ala Integer ; Yksikön pinta ala MI_yks_id Char (20) ; Alussa tyhjä, ohjelmisto päivittää arvon riippuen siitä minkä id-arvon yt_yks taulu saa MI_yt_suun_id Char (20) ; Alussa tyhjä, ohjelmisto päivittää arvon riippuen siitä minkä id-arvon yt_suun taulu saa MI_suun_alue_id Char (20) ; Alussa tyhjä, ohjelmisto päivittää arvon riippuen siitä minkä id-arvon yt_alue taulu saa eli mihin alueeseen suunnitelma kuuluu MI_suun_numero Char (20) ; Pakollinen yt_suun tauluun siirrettävä tieto: Määrittelee mihin suunnitelmaan yksikkö kuuluu. Voi olla esim. asemakaava, yleiskaava, asemakaava vireillä, rekisteritontit, yms. MI_suun_huom Char (250) ; Suunnitelmaan liittyvät huomautukset yt_suun tauluun siirrettävä tieto: X 10

11 MI_osa_alue_id Char (20) ; Pakollinen X Pienalueen / osa-alueen tunnus Lisätään yt_osa_alue tauluun ellei ole ennestään Sama kuin MI_yks_osa_alue_id MI_osa_alue_nimi Char (20) ; Pakollinen X Pienalueen / osa-alueen nimi Lisätään yt_osa_alue tauluun ellei ole ennestään Uudet osa-alueet lisätään tämän kentän perusteella ellei niitä ole aikaisemmin yt_osa_alue taulussa MI_yt_alue_ID Char (20) ; Alussa tyhjä, ohjelmisto päivittää arvon riippuen siitä minkä id-arvon yt_alue taulu saa MI_alue_numero Char (250) ; Suunnittelualueen numero (X) ; MI_alue_kartta Char (20) ; MI_alue_nimi Char (250) ; MI_alue_suun_id Char (20) ; MI_alue_matala_tiivis Logical ; MI_alue_maanhankinta Logical MI_alue_uusi_alue Logical ; MI_alue idea Logical ; Kartta Suunnittelualueen nimi Uudet suunnittelualueet lisätään tämän kentän perusteella ellei niitä ole aikaisemmin yt_ alue taulussa Aktiivinen suunnitelma X MapInfo tiedoston projektio on aina määriteltäväksi samaksi mitä YT-järjestelmän Mapsovellus käyttää. Esimerkkitiedostossa projektio on Vantaan kaupungin käyttämä projektio. Tallentamalla tiedosto uudestaan esim eri kansioon voidaan projektio vaihtaa siihen jota tarvitaan. Mapinfon siirto-ohjelman toiminta pelkistettynä: Vaiheet: Lisätään uudet osa-alueet Käydään läpi lähtöaineisto ja katsotaan onko lähtöaineistossa sellaisia osaalueita joita ei ole ennestään yt_osa_alue taulussa. Verrataan MI_osa_alue_nimi kenttää yt_osa_alue taulun nimi kenttään. Puuttuvat osa-alueet lisätään yt_osa_alue tauluun ( id, nimi ) Lisätään uudet suunnittelualueet Käydään läpi lähtöaineisto ja katsotaan onko lähtöaineistossa sellaisia suunnittelualueita joita ei ole ennestään yt_alue taulussa. Verrataan MI_alue_nimi kenttää yt_alue taulun nimi kenttään. Puuttuvat suunnittelualueet lisätään yt_alue tauluun ( id, numero, nimi ) 11

12 Päivitetään lähtötiedoston kenttä MI_yt_alue_ID eli mihin alueeseen yksikkö kuuluu Lisätään uudet suunnitelmat Käydään läpi lähtöaineisto ja katsotaan onko lähtöaineistossa sellaisia suunnitelmia joita ei ole ennestään yt_suun taulussa. Lisätään uudet suunnitelmat yt_suun tauluun Päivitetään lähtötiedoston kenttä MI_yks_suun_id eli mihin suunnitelmaan yksikkö kuuluu Lisätään yksikkötiedot ja niiden geometria. Ohjelmiston testaamiseen on käytetty Vantaan aineistoa, joka on nyt heidän pilotointi järjestelmässä käytettävissä. (TTY, tutkija Hannu Kupila) 3.4 Pilotoinnin tulokset Pilotointi osoitti, että YT-järjestelmää ei voida sellaisenaan suoraa soveltaa muissa kunnissa. YT- järjestelmän käyttöönotto muissa kunnissa vaatii tarkemman lähtöaineiston selvitystä ja yhtenäisiä määrittelyjä käsitteille, joita käytetään maankäytön suunnitellussa ja kaavoituksen yhteydessä. Esimerkkinä kaavavarannon määritelmän laajuudesta eli mitä luetaan kaavavarannoksi eri kunnissa. Suppein kaavavarannon määritelmä vastasi tontivaranto-termiä, mikä sisältää ainoastaan voimassa olevat asemakaavat. Toisin kun Jyväskylässä, missä kaavavaranto luokitellaan kaavavaiheen mukaisesti seuraavasti: 1. Tonttirekisteritontti, 2. Asemakaavatontti, 3. Asemakaava vireillä, 4. Asemakaava suunnitteilla, 5. Yleiskaava, 6. Yleiskaava vireillä,7. Yleiskaava suunnitteilla, Myös kaavavarannon hallinta YT:ssä perustuu suunnittelualue suunnitelma kapasiteettiyksikkö hanke hierarkiaan, mitä ei missään pilottikunnassa esimerkiksi ollut. Yhtenä suurinpana tuloksena kuitenkin oli se, että voitiin todeta ettei YT-järjestelmä ole sidonnainen paikkatietojärjestelmään, joista lähtöaineisto tuotetaan. Jyväskylässä käytetään TeklaGis järjestelmää, missä Tekla GIS järjestelmän tietokantaan on perustettu neljä tietokantataulua, joihin on koottu Tekla GISjärjestelmästä YT järjestelmään siirrettävä tieto. Näiden tietokantataulujen tiedot päivitetään YT:hen öisin suoritettavalla eräajolla. Nämä taulut sisältävät: kapasiteettiyksikön ominaisuustiedot, hanketiedot, rekisteritonttien rajatiedot, asemakaavayksiköiden rajatiedot. Samat tiedot voidaan siirtää myös nykyisin mapinfo muotoisesta lähtöaineistosta. Myös erilaiset karttamuodot muokattavissa YT-järjestelmän karttasovellukseen. YT:ssä olevan väestöarvion puolella palvelutoimipisteet ja kapasiteetti-laskelma käytettävissä, jos väestöarvio tiedot on saatavissa ikäryhmittäin ja pienalueittain. Palvelupisteet käsittävät tällä hetkellä päiväkodit ja koulut, jotka on vietävät käsin järjestelmään ja annettavat palvelupisteiden ominaisuustiedot, jonka jälkeen on laskettavissa palveluiden riittävyys valituilta pienalueilta. YT järjestelmästä on mahdollista lukea koko kaavavarantoaineisto MapInfo muotoon. MapInfossa tietoja voidaan jatkojalostaa paikkatietoanalyyseillä ja työstää teemakartoiksi. Teemoja on neljä erilaista: tyhjät tontit, YT:ssä piirretyt yksiköt, nukkuvat ja ei nukkuvat. 12

13 Minimissään ei tarvita kuin kartta, koordinaattipisteet, erilaiset alueet(pien-.suur-.suunnittelu-, tilastotoalue), niiden rajatieto sekä ominaisuustiedot ja väestöarvio, jotta YT-järjestelmä on hyödynnettävissä. Riippuen YT:n sisältämästä tietomäärästä räätälöityjä raportteja on saatavissa niihin tarpeisiin, mitä kukin tarvitsee päätöksenteon tueksi tai työn helpottamiseksi. (Liite 2: YT:n yleisesittely) 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4.1 Havaitut hyödyt ja ongelmat, edistysaskeleet ja kehitystarpeet. Projektin avulla pyrittiin selvittämään onko yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä (YT) monistettavissa ja helposti käyttöönotettavaksi muissa kunnissa. Projektin edetessä huomattiin, että kuntien erilaiset määrittelyt käytössä oleville termeille olivat erilaisia ja hankaloittavat järjestelmän käyttöönottoa muissa kunnissa ilman jonkinasteista räätälöinti eri kunnille. Yhtenä kehistystarpeena nähtiin yhtenäisempi määrittely käytössä oleville termeille. Suurimpana ongelmana projektin aikana oli kuntien palomuurit, jonka seurauksena testaus ei onnistunut kunnan sisäverkossa. Sen seurauksena kuntien oli mahdotonta edes testata aineistoa, joka saatiin vietyä YT-järjestelmän tietokantaan. Ainoastaa Tampere pystyi testaamaan aineistoaan TTY:llä. Ongelmaa ei ole kun palvelin sijaitsee kunnan omassa sisäverkossa, mutta sen järjestäminen pilotoinnin yhteydessä ei ollut mahdollista. YT-järjestelmän testaaminen ei onnistunut toivottulla tavalla, koska lähtöaineistoja ei saatu kaikille kunnille siirrettyä niin ajoissa, jotta kunnat olisivat ehtineet testata YT-järjestelmään käytännössä. Tietotekniikka projekteissa on monia tekijöitä, joita ei aina osata tai voida ennakoida ja sen seurauksena projektit eivät pysy aina aikataulussa. Pilotointi projektin avulla pyrittiin selvittämään tutkimusorientoituneen kehitysprosessin myötä uusia tiedonhallintaratkaisuja, jotka eivät olisi yhdestä paikkatietojärjestelmästä riippuvaisia Yhtenä projektin tuomana edistyksenä voidaan pitää uuden sovelluksen kirjoittamista, joka siirtää MapInfo muodossa olevan yksikkötason aineiston YT-kannan palvelimelle. Se avaa uudet mahdollisuudet YT-järjestelmän tietokantaan siirrettävistä tiedoista, koska nyt tarvittavat tiedot voidaan tuoda MapInfo sovelluksen kautta. Toisin sanoen YT-järjestelmä ei ole riippuvainen yhdestä paikkatietojärjestelmästä, vaikka se oli yhtenä vaihtoehtona olemassa projektin alussa. Projektin aikana selvitettiin mitä järjestelmiä kunnissa on käytössä ja monissa kunnissa MapInfo-ohjelmisto oli käytössä ainakin jossain muodossa,vaikka ei paikkatietojärjestelmänä. 13

14 Liite 1: Kysely kunnille Kymppi-Moni pilotoinnin kysely Seuraavat tiedot tulisi olla saatavilla, jotta pilotoinnin edellytykset täyttyisivät. Pienemälläkin tietomäärällä voi kyllä testata ympäristöä. 1. YT:n kantaan tarvittavia lähtötietoja Yhykys-taulu ID, Kohteen ykslöivä tunnus (sama kuin yksikön tunnus) SUUN_ID, yksikön tilastoalue KIIN_TUN kiinteistö./kaavarekisteriyksikön tunnus PNTA_ALA,yksikön pinta-ala OSA_ALUE_ID, yksikön pienalue KAP_AS, asumisen kapasiteetti, AO, AR, AK KAYTTOTARK, käyttötarkoitus TALOTYYPPI, Käyttötarkoituksesta ja kerrosalan määrästä johdettu talotyyppiarvio KAAVAMUOTO, rekisteriyksikkölaji( 1=rekisteritontti 2= asemakaavatontti) KKAVA:TUN, kaavatunnus (OMISTAJA, omistajatiedot, C_TIME, kaavan hyväksymispäätöksen pvm) Yhhanke-taulu ID, kohteen yksilöivö tunnus (rakennustunnus) YKS_ID; viittaa toiseen tauluun TYYPPI, rekisteritila VUOSI, valmistumispäivä KEM, rakennuksen pinta-ala KEM_AS, huoneiston ala KAYTTOTARK, rakennuksen käyttötarkoistus RAK_TUNNUS, rakennustunnus Yhtonrajat-taulu, rekisteritonttien rajatieto UNITLABEL; kiinteistötunnus Y1 kiinteistön rajaviivan alkupisteen itäkoordinaatti X1 kiinteistön rajaviivan alkupisteen pohjoiskoordinaatti Y2 kiinteistön rajaviivan loppupisteen itäkoordinaatti X2 kiinteistön rajaviivan loppupisteen pohjoiskoordinaatti Yhyjsrahat-taulu, asemakaavayksiköiden rajatieto UNITLABEL; asemakaavayksikön tunnus Y1 asemakaavayksikön rajaviivan alkupisteen itäkoordinaatti X1 asemakaavayksikön rajaviivan alkupisteen pohjoiskoordinaatti Y2 asemakaavayksikön rajaviivan loppupisteen itäkoordinaatti X2 asemakaavayksikön rajaviivan loppupisteen pohjoiskoordinaatti 14

15 Lisäksi tulee löytyä hierarkia Suunnittelualue, suunnitelma, kapasiteettiyksikkö, hanke Lähtötiedot voivat olla paikkatietojärjestelmässä, mapinfossa tai muuten saatavilla kantaa vietävässä muodossa. Ne, jotka haluavat osallistua voivat elokuun aikana lähettää esimerkkiaineistoa minulle ja katsomme kuinka hyvin tieto on muokattavissa YT.N kantaan. Pilotointiin voi myös lähteä pienemmässä mittakaavassa ja olla mukana vain jossain osa-alueella. 1. KAAVAN FORMAATTI Missä kaavaformaatissa asemakaavanne, yleiskaavanne ovat? WMS, PDF, OSM jne. 2. Halukkuudesta osallistua pilotointiin. Pilotointi vie jonkin verran työaikaanne ja uuden työvälineen (YT_ohjelmisto) opettelu vie myös aikaa, mutta tulevaisuudessa sillä voi olla aikaanne säästäviä vaikutuksia Toimittakaan minulle vastauksen kysymyksiin mahdollisimman pian, mutta kuitenkin elokuun ensimäisen viikon aikana viimeistään. Esimerkki aineiston voi toimittaa samalla tai vasta myöhemmin. 15

YT-JÄRJESTELMÄ TEKNINEN KUVAUS

YT-JÄRJESTELMÄ TEKNINEN KUVAUS YT-JÄRJESTELMÄ TEKNINEN KUVAUS Rakennustekniikan laitos Rakentamisen tietotekniikka Tero Karlakari Mauri Laasonen Hannu Kupila 30.4.2013 Versio 2013.2 VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa YT kehitysprojektin tuotokset ja uudet menetelmäideat Anna Isopoussu, Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä

Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 21.11.2011 Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki, kaavoitustutkija Taustaa

Lisätiedot

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun 29.3.2012 Helsinki HSY:n paikkatietoseminaari DI Tiina Järvinen Espoo kaupunkina Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Kaupungin maapinta-ala

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 15.2.2012 täydennetty 28.2.2012 Riikka Henriksson, talous- ja suunnittelukeskus Jussi

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREF-päivä 4.9.2012 ALEKSI LESKINEN Sisältö Tietojärjestelmät ja EUREF Keskeiset haasteet EUREF-muunnoksissa EUREF-muunnosprosessin vaiheet Yhteenveto

Lisätiedot

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavat ja eivät tuota Tulokset riippuvat niistä tekijöistä, jotka projektia perustettaessa on määritelty ja miten

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5.

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. Koordinaattijärjestelmä Koordinaattijärjestelmä määrittyy WMS- ja WFS-palveluita

Lisätiedot

Kymppi-Moni hanke Vantaalla:

Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Tavoitteena paikkatietojen monipuolinen hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa HSY:n paikkatietoseminaari 29.3.2012 Ari Jaakola ja Tomi Henriksson maankäytön ja ympäristön toimiala

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 4. ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Konsernin investointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma PALM

Konsernin investointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma PALM TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma PALM 2013 2027 Käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa 10.12.2012 Kehityspäällikkö-controller Reijo Väliharju

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Asemakaavojen mallinnus ja rajapinnan käyttöönotto Turussa

Asemakaavojen mallinnus ja rajapinnan käyttöönotto Turussa Asemakaavojen mallinnus ja rajapinnan käyttöönotto Turussa Toimistoinsinsinööri Päivi Mykrä Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus 7.2.2014 Päivi Mykrä 1 Toimijat - Ohjelmaympäristöt Ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

AMOlla tiedot lähelle

AMOlla tiedot lähelle AMOlla tiedot lähelle BI-tietoa organisaation toimintayksiköiden käyttöön apuna SAS Add-in for Microsoft Office Hannu Haaranen Tietohallinto PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yliopistollinen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Integraatiot muihin järjestelmiin

Integraatiot muihin järjestelmiin Integraatiot muihin järjestelmiin ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 Integraatio käsitteenä ValueFramen integraatiomahdollisuuksia Taloushallinnon

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Taustaa Maanmittauslaitoksen nimistöaineistot ovat ladattavissa tekstitiedostoina Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä. Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen

Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä. Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen Yleistä SFTP-vastaamista suositellaan käytettäväksi vain yli 5000 rivin aineistoille.

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma LIITE A 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Esimerkkinä Excel-taulukkona ladattavat Helsingin pysäköintilippuautomaatit Viimeksi muokattu 27. huhtikuuta

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa ArcGIS.com uusia tapoja jakaa paikkatietoa Mikä on ArcGIS.com? ArcGIS.com on online-foorumi, jossa voidaan jakaa paikkatietoa ja tehdä yhteistyötä karttojen avulla. ArcGIS.com on maksuton ja avoin kaikille.

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Työryhmän asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteteemojen priorisointi kotitehtävien läpikäynti ja keskustelu

Lisätiedot

Edellytykset suunnittelun rakennusmallien hyödyntämiselle ylläpidon tietojärjestelmissä

Edellytykset suunnittelun rakennusmallien hyödyntämiselle ylläpidon tietojärjestelmissä Edellytykset suunnittelun rakennusmallien hyödyntämiselle ylläpidon tietojärjestelmissä Tiedon siirron sisältö Tietosisällön kannalta tiedonsiirtotapaukset voidaan jakaa kahteen tapaukseen: 1. Tiedon siirto

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opintojaksolla: keskitytään relaatiotietokantojen teoriaan ja toimintaan SQL-kieli kyselykielenä

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013 KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUM ENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JAA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli

Lisätiedot

ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Oy QUICK TECH Ltd. Hyttitie 10, 00700 HELSINKI Puh. 09-759 3236 Fax. 09-7279 1441 Home: www.quick-tech.fi E-mail: elli@quick-tech.fi Ohjelmiston päivitys Ennen

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

EK:n palkkatiedustelun asiointipalvelu ja SFTPtiedonsiirto. Ohje

EK:n palkkatiedustelun asiointipalvelu ja SFTPtiedonsiirto. Ohje EK:n palkkatiedustelun asiointipalvelu ja SFTPtiedonsiirto Ohje Tiedonanto- ja siirtopalvelut Palkkatiedustelun tietoja voi toimittaa eri tekniikoilla 1. Syöttämällä käsin asiointipalvelun lomakenäkymässä

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Tampere 4.12.2012 Leena Rossi Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: Jyväskylän paikkatietopohjainen Kymppi R menetelmä herättänyt

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto (PlanMan Project2000 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 7.5.2010 Pekka Väätänen PlanMan Project 2010 -yleiskuvaus

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGISSM Online Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGIS Online on yhteisöllinen, pilvipohjainen alusta karttojen, sovellusten ja paikkatietoaineistojen tekemiseen ja jakamiseen. ArcGIS Online on Esrin

Lisätiedot

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014 KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset Jari Torvinen 12.2.2014 1 Esityksen sisältö Rajapintojen käyttöönoton tilanne Kuopiossa Miksi suorituskykytestaus? Suorituskykytestauksen toteuttaminen Testaustulosten

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen

Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen Ryhmähanke: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä-

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy -tutkimushanke Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteessä Kyseessä on Metropolia Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus avointiede.fi www.avointiede.fi -> Datanhallinnan opas Tutkimusdatan hallinnan

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

WellWorks Oy. www.etaitava.fi 1. www.wellworks.fi

WellWorks Oy. www.etaitava.fi 1. www.wellworks.fi WellWorks Oy www.wellworks.fi Perustettu 1995 (konsultointi, valmennus, ohjaus) vuodesta 2003 pääpaino HR sovelluksissa ja mobiilioppimisessa patentti etaitavan käyttöliittymälle 2007 vuonna 2007 Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleistä Sähköiset lupapalvelut Palautejärjestelmä

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot