Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa"

Transkriptio

1 Konsernihallinto OHJE 1 (3) KKA:2723/003/2006 Tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset SOPIMUSOHJAUKSEN PERIAATTEET JA SOPIMUSMALLI SISÄISESSÄ TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA Kaupunki siirtyy vuoden 2007 alussa tilaaja tuottaja malliin. Tavoitteena on tehostaa palvelutuotantoa, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä sekä edistää vaihtoehtoisia palvelutuotantotapoja. Tilaaja tuottajamallin keskeinen ohjausväline on sopimus, jossa määritellään kaupunkilaisille tuotettavien palvelujen sisältö, laatu ja palvelujen rahoitus. Sopimus on keskeinen informaation lähde niin päätöksentekijöille kuin henkilöstölle. Sopimusohjauksen piiriin siirtyy vähitellen kaikki palvelutoiminta. Jotta muutos tapahtuisi hallitusti, konsernihallinnossa on talous ja toimintasuunnitteluun kytkeytyen luotu siirtymistä tukevia yhteisiä käytäntöjä. Sopimusohjauksen välineet sisältävät sopimusten valmistelussa hyödynnettävän sopimusmallin ja sopimusjärjestelmää koskevat periaatteet, jotka sisältävät myös sopimusprosessin kytkennän talousarvioprosessiin. Sopimusohjauksen periaatteet ja sopimusmalli vastaavat kysymyksiin: kuka sopii kenen kanssa, mistä asioista sovitaan, miten palvelun laatu ja sisältö määritellään, mille tasolle sopimukset tehdään, miten sopimusten valmistelu ja seuranta tapahtuu sekä miten sopimus rahoitetaan ja laskutetaan. Sopimusohjauksen välineiden soveltamisala on ensisijaisesti sisäiset hankinnat hyvinvointipalveluissa, sisäisissä liikelaitoksissa sekä soveltuvin osin yhdyskuntapalveluissa. Työn kytkennät Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa ja tuotantostrategiaan tuottajaorganisaatiossa. Sopimusohjauksessa tuote on keskeinen yksikkö. Palvelut muodostavat tuotehierarkian jatkumolla ydinprosessi palvelukokonaisuus tuoteryhmä tuote. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

2 Konsernihallinto OHJE 2 (3) KKA:2723/003/2006 Mistä sovitaan Mallinnettu palvelusopimus tilaajan ja tuottajan välillä muodostuu useamman vuoden voimassaolevasta puiteosasta sekä vuosittain tuotteiden hinnat, määrät ja laatutason vahvistavasta tarkistusosasta. Sopimukset hyväksytään osana vuosisuunnitteluprosessia lautakunnissa ja johtokunnissa. Esitettävässä sopimusmallissa palvelun hankinta ja sopimussuhde on tarkasti yksilöity. Tarkka ja selkeä sopimus on tilaajien ja tuottajien etu. Se vähentää sopimussuhteeseen liittyvää epätietoisuutta ja valmentaa organisaatiota aitoon monituottajamalliin. Sopimuksessa tulee huomioida tilaajien ja tuottajien periaatteellinen työnjako, jonka mukaan tilaaja määrittelee lopputuloksen ja tuottaja vastaa tehokkaasta palveluprosessista. Palvelujen priorisointi ja laadun määrittely on kuitenkin aina tilaajan vastuulla. Ketkä sopivat Milloin sovitaan Sopimusperiaatteissa hankintaketju on määritelty seuraavasti: tilaaja hankkii tuottajalta palvelukokonaisuuden ja tuottaja hankkii kokonaisuuden tuottamiseen tarvittavat tukipalvelut. Sopimusohjauksen mallintaminen sisältää kuvauksen palvelusopimusten valmistelun ja neuvottelujen kytkennästä taloussuunnitteluprosessiin. Taloussuunnitteluprosessissa tilaajan roolia ja vastuuta korostaa mm. periaate, jonka mukaan talousarvioon budjetoidut rahat ovat tilaajan käytössä. Tämän periaatteen mukaan tilaajien tehtävänä on saada myönnetty rahoitus riittämään palvelutarpeen tyydyttämiseen ja tarvittaessa toteuttaa palvelujen priorisointia. Valtuuston vuoden 2007 talousarvion yhteydessä on hyväksytty palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet, joissa ohjataan mm. sitä, milloin tilaajat tai tuottajat voivat hankkia palveluja oman organisaation ulkopuolelta kilpailuttamalla. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on käsitellyt asiaa ja hyväksynyt, että palvelutuotanto siirtyy vuonna 2007 sopimusohjauksen piiriin ja että sisäisessä sopimustoiminnassa sovelletaan konsernihallinnon valmistelemia periaatteita ja palvelusopimusmallia. on nyt päivittänyt maaliskuussa hyväksytyt dokumentit mm. vastaamaan uusia palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteita. Sopimusohjauksen periaatteet ja sopimusmalli julkaistaan konsernihallinnon ohjeena. Lisätietoja vs. strategiapäällikkö Reija Linnamaa, puh ja vs. kehittämiskoordinaattori Annikka Paavola, puh Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

3 Konsernihallinto OHJE 3 (3) KKA:2723/003/2006 TAMPEREEN KAUPUNGINHALLITUS Jarmo Rantanen Kaupunginjohtaja Juha Yli Rajala Johtaja LIITTEET Palvelusopimusmalli Sopimusohjaus tilaaja tuottaja mallissa (ppt esitys) Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

4 Sopimusohjaus tilaaja tuottaja mallissa Sopimusperiaatteet Sopimusmalli Sopimusprosessi I 1

5 Vastauksia kysymyksiin Kuka sopii kenen kanssa ja mistä Minkälaisia sopimusmalleja sovelletaan Miten palvelun sisältö ja laatu määritellään Mille tasolle sopimukset tehdään Miten sopimusten valmistelu ja seuranta tapahtuu Miten sopimuslaskutus toteutetaan Soveltamisala sisäiset hankinnat hyvinvointipalveluissa, sisäisissä liikelaitoksissa ja soveltuvin osin yhdyskunta palveluissa I 2

6 Työn kytkennät I 3

7 Kytkentä strategiseen suunnitteluun kaupunkistrategia toteutusohjelmat tilaajalautakunnat tuotantojohtokunnat talousarvio palvelujen hankintasuunnitelmat vuosisuunnitelmat palvelusopimus vuosisuunnitelmat tuotantostrategiat 4 v > 1 v 1 3 v 1 v 4 v I 4

8 Suunnitelmista sopimukseen Tilaaja Tilaajan strategia kuvataan lautakunnan hyväksymässä palvelujen hankintasuunnitelmassa, jossa keskeistä asiakastarpeiden ja tilaajan resurssien kehittyminen, palvelujen priorisointi sekä palvelujen tuotantotapavalinnat. Tilaajan vuosisuunnitelma kokoaa yhteen eri palveluntuottajien kanssa tehdyt sopimukset ja tarkentaa talousarvion. Tuottaja Johtokunnan hyväksymä tuotantostrategia kuvaa, miten tuottaja kehittää toimintaansa tilaajien tarpeiden suuntaan ja miten se varautuu monituottajamalliin. Tuottajan vuosisuunnitelma kuvaa, miten tuotantostrategia ja hyväksytty palvelusopimus toteutetaan I 5

9 Tuotteet palvelusopimuksen perustana Ydinprosessi, tilaaja Palvelukokonaisuus Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Päivähoito Perusopetus Neuvola ja terv. Jne... Tuoteryhmä Tuote Tuottaja Tukipalvelun tuote Tukipalvelun tuoteryhmä Tukipalveluyksikkö Päiväkotihoito Perhepäivähoito Leikkitoiminta Esiopetus Alle 3 v. kokopäivähoito Päivähoidon ateriat Yli 3 v. kokopäivähoito Päivähoito Lasten ja nuorten ateriat Kouluateriat Hoitoalan ja vanhusten ateriat Osapäivähoito Tampereen Ateria Tilakeskus Jne.. Iltahoito Henkilöstöateriat Jne... Vuorohoito I 6

10 Palvelu tuotteiksi Tuote on sopimuksen perusyksikkö, joka on mitattava, asiakkaan palvelutarvetta kuvaava, selkeäsisältöinen ja hinnoiteltu. Kaupunkilaisten palvelut muodostavat tuotehierarkian: ydinprosessi palvelukokonaisuus tuoteryhmä tuote tukipalvelutuote. Sopimus tilaajan ja tuottajan välillä tehdään palvelukokonaisuuksille, jotka kussakin palvelusopimuksessa yksilöidään tuotetasolle saakka. Palvelukokonaisuudella voi olla useita tuottajia, jolloin kunkin tuottajan kanssa tehdään oma sopimus. Palveluja tuottavalla yksiköllä voi olla puolestaan useita asiakkuuksia I 7

11 Sopimusohjauksen kehityssuunta Tilaaja tuottaja malleja koskevien selvitysten mukaan perinteinen hintaa ja määrällistä palvelujen ostamista korostava tilaaminen on jäämässä vähitellen taka alalle Painotus on siirtymässä strategiseen kumppanuuteen perustuviin sopimusperusteisiin järjestelyihin tilaajien ja tuottajien välillä Strategisilla sopimuksilla tuottajien toimintaa ohjataan ja kannustetaan entistä paremmin väestön tarpeita tyydyttävään suuntaan Siirrytään sopimaan suuremmista kokonaisuuksista, jolloin laatukriteerien merkitys sopimuksissa korostuu Sopimuslaskutus voi perustua tuotteiden lisäksi myös esim. väestö tai asiakasmääriin Sopimuksia kehitetään kuhunkin palveluun sopivaksi I 8

12 Mistä sovitaan I 9

13 Sopimuksen rakenne Palvelusopimus Tilaajan ja tuottajan (tuottajan ja sisäisten tukipalvelujen) välinen sopimus, joka koostuu puiteosasta ja tarkistusosasta Puiteosa Palvelusopimuksen osa, joka kattaa toiminnan ja sopimussuhteen pysyväisluonteiset ja muuttumattomat tekijät, esim. tuote ja laatukuvaukset Voimassaolo: vuotta pidemmän määräajan, max. kolme vuotta Hyväksyminen lautakunnassa ja johtokunnassa Muutokset ensisijaisesti uuden sopimuskauden alkaessa Tarkistusosa Palvelusopimuksen osa, jossa sovitaan tuotteistettujen palvelujen määristä, hinnoista ja jossa tarkistetaan laatu Voimassaolo: talousarviovuosi / toimintakausi Hyväksyminen lautakunnassa ja johtokunnassa vuosittain Muutokset vuosittain / kausittain I 10

14 Sopimuksen sisältö (Tarkempi sopimusmalli erillisessä Word dokumentissa) Puiteosa: Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Palvelujen sisältö (tuotekuvausliite) Palvelujen laatu (laatukuvausliite) Alihankinnan käyttö Palveluun liittyvät (työnjakoliite) tilat, välineet ja laitteet tiedottaminen ja viestintä viranomais ja kehittämistoiminta kuntalaisten osallistumis ja vaikutusmahdollisuudet raportointivastuut ja muu työnjako Laadun varmistus Sopimuksen seuranta Vahingonkorvaus Sopimusbonus ja palkitseminen Sopimuspoikkeamat ja erimielisyydet Viittaukset toimintaa koskeva lainsäädäntö ja muu viranomaisohjaus kaupungin johtosäännöt, strategiat ja muu konserniohjaus yleiset sopimusehdot Tarkistusosa: Tilattavat palvelut: tuote, määrä yksikkö, hinta (hintaliite) Rahoitus ja laskutus I 11

15 Palvelun sisältö (tuotekuvausliite) Tehdään tuoteryhmittäin ja tuotteittain Tuotekuvaus on asiakkaan saaman palvelun kirjallinen kuvaus Kuvauksen yksityiskohtaisuus määräytyy tilaajan ohjaustarpeen mukaisesti Huomioitava tuottajan vapaus tulosten aikaansaamiseen Kertoo palvelun sisällön, esim. mitä, kenelle, milloin, millä tavoin tuotteen sisältö, asiakkaiden määrittely, toiminnan tavoitteet, tarjottavan palvelun ajankohta, tuotantotapa, toimipisteverkko asiakaslupaus, tavoiteltavat asiakashyödyt I 12

16 Palvelun laatu (laatuliite) Tilaaja määrittelee laadun tason Vaadittava laatu tulee kyetä rahoittamaan Laatumääritykset /kuvaukset voivat koskea ydinpalvelua, tukipalveluja palvelukokonaisuutta, tuotetta Laatua voidaan tarkastella resurssien, prosessien tai lopputuloksen laatuna Tilaajan näkökulmasta laatu on erityisesti lopputuloksen laatua eli asiakkaan saaman palvelun laatua Laadulle määritellään myös laatukriteerit ja niille mittarit tai tavoitetasot Tilaaja valvoo ja seuraa laadun toteutumista Tuottaja tuottaa laadun ja osoittaa sen tilaajalle Palvelusopimuksessa voidaan nimetä laadunseurantaryhmä I 13

17 Laadun osatekijät Resurssien laatu henkilöstön riittävyys ja ammattitaito tilojen tarkoituksenmukaisuus välineiden ja laitteistojen tekninen taso seuranta: selkeät mittarit Palveluprosessin laatu toimintatavat, johtaminen, viestintä tehokkuus (esim. palvelun toimitusaika) prosessin hallinta (esim. prosessikuvaukset, tehdyt valitukset) turvallisuus ja ympäristövaikutukset seuranta: esim. itsearvioinnin tai ulkopuolisen auditoinnin kautta Tulosten laatu (=tilaajan intressi) asiakastyytyväisyys palvelujen saatavuus, kohdentuvuus, riittävyys vaikuttavuus seuranta: asiakaskyselyt ja vaikuttavuusarvioinnit I 14

18 Työnjakokysymykset (työnjakoliite) Palvelusopimuksissa kiinnitettävä erityistä huomiota työn ja vastuunjaon selkeyteen Pääperiaatteita Tilojen, laitteiden ja välineiden osalta Tuottaja vastaa hankinnasta ja sisällyttää tuotteen kustannuksiin Työnjako kehittämistyössä Tilaaja vastaa ja rahoittaa isot kehittämishankkeet (uudet tuotteet, uudet jakelukanavat) ja ottaa kantaa mm. valtakunnallisiin hanke ehdotuksiin. Tilaaja voi ostaa tuottajalta hankevalmistelua Tuottaja vastaa palveluprosessiin liittyvästä kehittämistyöstä ja tuotteen hintaan sisältyvän tuotekehitysrahan suuntaamisesta Konsernitasoisissa kehittämishankkeissa toimitaan kaupunginhallituksen pysyväismääräyksen mukaisesti I 15

19 Työnjako tiedottamisessa Tilaajan viestinnän kohteena kuntalaiset yleensä ja viranomaispäätösten osalta asianosaiset. Tilaaja vastaa mm. eri palveluvaihtoehtojen selvittämisestä kuntalaisille Tuottajan viestinnän kohteena palvelua saavat asiakkaat ja henkilöstö Tuottaja tiedottaa tarjoamistaan palveluista Työnjako kuntalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksissa Tilaaja vastaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista Tuottaja vastaa palvelunkäyttäjien (asiakkaiden) osallistumismahdollisuuksista I 16

20 Työnjaon kuvaus, esimerkki I 17

21 Ketkä sopivat I 18

22 Hankintaketju Tilaajat (palvelukokonaisuudet) Sopimusmalli sisäiseen hankintaan Kaupungin tuotantoyksiköt Tuottaja Tuottaja Tuottaja Tuottaja Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Yksityinen tuotanto Tuottaja Tuottaja Tuottaja Tuottaja Palvelukeskus Palvelukeskus Alihankkija Alihankkija Alihankkija Alihankkija Alihankkija Ydinpalvelu Tukipalvelu I 19

23 Hankinta ja alihankinta Tilaaja hankkii tuottajalta palvelukokonaisuuden Palvelukokonaisuus sisältää ydinpalvelua ja tukipalvelua Tuottaja tuottaa ydinpalvelun pääosin itse ja tarvittaessa hankkii tukipalvelut. Tuottaja voi hankkia myös ydinpalvelua tilaajan ohjauksessa Tuottaja vastaa myös oman alihankintansa laadusta Pääsääntö hankintarooleissa Tilaaja hankkii esim. päivähoitoa ja tk vastaanottotoimintaa Tuottaja hankkii esim. ateriapalveluja, laboratoriopalveluja, taloushallintopalveluja Ł alihankinta Kaupungin palvelujen hankinta ja kilpailuttamisperiaatteet on määritelty ja ne on julkaistu vuoden 2007 talousarvion strategiaosassa I 20

24 Konsernihallinnon rooli Tilaajaryhmä on osa konsernihallintoa Konsernihallinto ohjaa tilaamista ja tuottamista Talousohjaus, strategiaohjaus, omistajaohjaus ja henkilöstöpoliittinen ohjaus Ohjausvälineitä mm. talousarvio, toimintaohjeet ja pysyväismääräykset, johtosäännöt, toimintasäännöt, strategiat ja ohjelmat Henkilöstöpoliittinen ohjaus sisältää mm. palkitsemis ja sopeuttamisperiaatteet Kaupunkistrategiaan liittyvien valtuustokauden ja vuositavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet on otettava huomioon sopimuksissa I 21

25 Sopimuksen rahoitus ja laskutus Tilaaja saa valtuustolta määrärahan palvelujen ostamiseen tuottajilta Tuottaja kattaa oman budjettinsa palvelujen myynnistä saamillaan tuloilla Tilaaja tekee palvelusopimuksen mukaisen tuotekohtaisen ostotilauksen SAPjärjestelmään vuoden alussa Tuottaja laskuttaa toteutuneiden tuotemäärien mukaan kuukausittain Sisäisessä tilaaja tuottaja mallissa tilauksen ja laskutuksen yhteydessä kirjautuvat sisäiset tulo ja menokirjaukset eikä laskuja tarvitse erikseen hyväksyä Laskutus onnistuu SAP järjestelmän kautta niin kauan kuin tilaajan ostotilausta on jäljellä (tai mahdollinen muu määritelty toleranssiraja ei ylity) Mahdollisesti tarvittavasta lisätilauksen rahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto Jos laskutus perustuu muuhun kuin tuotekohtaiseen hintaan, se tapahtuu kuukausihinnalla (=kokonaishinta/12) I 22

26 Sopimusseuranta ja erimielisyydet Yhteinen neuvottelu sopimusseurannasta vähintään kerran vuodessa (toteutuneet tuotemäärät, laatu, hinta, työnjako) Laskutustiedon avulla toteutuman seuranta kuukausittain Seurannassa huomioidaan valtuuston raportointiaikataulu Poikkeamien toteaminen ja asioihin puuttuminen välittömästi, esim. suullinen/kirjallinen huomautus Erimielisyydet ratkaistaan sisäisissä sopimuksissa osapuolten välisillä neuvotteluilla. Viime kädessä tilaajan ja tuottajan intressejä yhteensovittaa pormestari ja kaupunginhallitus. Sopimussanktiot: hinnan alennus, sopimussakko, vahingonkorvaus, sopimuksen purku I 23

27 Milloin sovitaan sopimusprosessin vuosikello I 24

28 Sopimusprosessi 2007 alkaen Kh, kv Seminaari kv KEHYS PÄÄTÖS kh TA PÄÄTÖS kh, kv Konsernihallinto Tilaajat Tuottajat Omat tukipalvelut liikelaitokset palvelukeskukset Palvelujen hankintojen suunnittelu Tilaajan vuosisuunnitelma Sopimusseuranta ja ennakointi Seurantatiedot Vuosisuunnitelmien laadinta Tarjous / palvelupyyntö Sopimusneuvottelu Vuosisuunnitelmien laadinta TAneuvottelut Vuosiraportit Sopimusluonnosten tarkentaminen Alustavat vuosisuunnitelmat Sopimusneuvottelu Palveluvastaus Palvelusopimukset Tuottajan vuosisuunnitelma Palvelusopimukset Kehysneuvottelut Hintatiedot Palvelusopimukset Vuosisuunnitelmat LÄHTÖKOHDAT VALMISTELU HYVÄKSYMINEN HELMI MAAL HUHTI TOU KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MAR JOU TAMMI I 25

29 Sopimusvalmistelun lähtökohdat Sopimusseuranta ja ennakointi: Suunnitteluprosessi käynnistyy tilaajien ja tuottajien välisellä neuvottelulla edellisvuoden toteumasta ja näkemyksistä seuraavalle sopimusvuodelle, aineistona mm. tuottajan vuosiraportti, asiakastyytyväisyystiedot. Tuottaja välittää ennakoidut volyymitiedot tukipalveluihin. Hankintojen suunnittelu: Tilaajat arvioivat seuraavan vuoden palvelutarvetta, tuotantovaihtoehtoja ja kustannuskehitystä, aineistona mm. toteutusohjelmat, palvelujen hankintasuunnitelmat ja hankittu tieto asiakastarpeista. Kehysneuvottelut: Tilaajat ja konsernihallinto neuvottelevat seuraavan vuoden palvelutarpeen rahoituksesta ja sopivat tilaajan käytettävissä olevan talousarviokehyksen, joka esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Tukipalvelujen osalta sovitaan tavoitteet mm. liikevaihdolle ja investointitasolle I 26

30 Sopimusten valmistelu Tarjous /palvelupyyntö: Tilaajat jakavat talousarviokehyksen palvelukokonaisuuksille ja valmistelevat palvelutarpeen mukaiset pyynnöt tuottajille (ulkoiset tarjouspyynnöt ja sisäiset palvelupyynnöt) ja tuottajat edelleen tukipalveluille. Palveluvastaus: Tuottajat saavat alihankkijoilta hintatiedot tukipalveluista ja valmistelevat tilaajan pyyntöön vastauksen. Tämän pohjalta käynnistetään sopimusneuvottelut. Sopimusneuvottelut: Sopimusneuvotteluissa sovitaan mm. hankittavista määristä ja yksikköhinnoista ja valmistellaan sopimusluonnokset. Vuosisuunnitelmat: Tilaajat ja tuottajat valmistelevat sopimuksen toteuttamista tukevat alustavat vuosisuunnitelmat hyväksyttäväksi lautakuntiin ja johtokuntiin I 27

31 Sopimusten hyväksyminen Talousarvioneuvottelut: Tilaajat ja konsernihallinto käyvät lautakuntapäätösten jälkeen talousarviokehystä tarkentavat neuvottelut, joiden pohjalta viimeistellään talousarvioesitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Sopimusluonnoksen tarkentaminen ja hyväksyminen: Tilaajat ja tuottajat tarkentavat valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen tarvittaessa sopimusluonnosta ja hyväksyvät palvelusopimukset toimielimissään. Vuosisuunnitelmien tarkentaminen: Lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät lopulliset vuosisuunnitelmat toimeenpanon pohjaksi. Sopimusten seuranta: Sopimuskauden aikainen seuranta toteutetaan sopimuksessa mainitulla tavalla I 28

32 1 (9) TOIMINTAOHJE: TAMPEREEN KAUPUNGIN SOPIMUSMALLI PALVELUJEN HANKINTAAN TILAAJA TUOTTAJA-MALLISSA Sopimusmalli on laadittu ensisijaisesti sisäiseen sopimiseen sovellettavaksi uudessa tilaaja tuottaja-mallissa Sopimusmallia tulee hyödyntää tilaajien ja tuottajien sekä tuottajien ja tukipalvelujen välisissä sopimuksissa Sopimusmalli - on suuntaa-antava - sisältää kaikki sopimuksen ydinasiat, ei välttämättä jokaisen palvelun osalta kaikkia tarvittavia - toimii muistilistana sopimuksen tekoa varten - pyrkii siihen, että tilaajalla ja tuottajalla ei ole yhteisiä tehtäviä vaan roolit ja vastuut ovat selkeät - luo lukuisten eri sopijaosapuolten välille yhtenäistä käytäntöä, jotta kokonaisuus pysyisi paremmin hallinnassa Poimi ydinasiat ja sopivia esimerkkivirkkeitä sopimusmallista, lisää kunkin palvelun vaatimat yksikölliset asiat ja rakenna sopimus niiden ympärille. Katso lisäksi - pp-esitys Sopimusohjaus tilaaja tuottaja-mallissa (http://www.tac.fi/palke/sopimus/sopimus.html) - vuoden 2007 talousarvioasiakirjassa julkaistut palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet (http://www.tampere.fi/talous/talousarvio2007/index.html) Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

33 2 (9) PALVELUSOPIMUS XXPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Tampereen kaupunki,.. Yhteyshenkilö: nimi, puh., sähköpostisoite varahenkilö: nimi, puh., sähköpostiosoite Palvelun tuottaja: Tampereen kaupunki,.. Yhteyshenkilö: nimi, puh., sähköpostisoite varahenkilö: nimi, puh., sähköpostiosoite (Tarvittaessa nimetään eri yhteyshenkilöt sopimusasioihin sekä tilaamiseen ja tuottamiseen liittyviin asioihin.) 2. Määritelmät (käsitteet voidaan määritellä myös sopimuksen ao.kohdissa) 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tässä sopimuksessa käytetyillä käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa, esim: Palvelusopimuksen puiteosa = tämän sopimuksen runko-osa, jossa on sopimuksen pysyväisluoteiset, useammaksi vuodeksi kerrallaan sovittavat asiat Palvelusopimuksen tarkistusosa = tähän sopimukseen liittyvä vuosittain / kausittain tarkistettava osa, jossa sovitaan tuotteistettujen palvelujen määristä ja hinnoista, laatutason tarkistamisesta sekä mahdollisista muista yksityiskohdista Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat xx palvelujen hankinnan ehdot. Palvelut perustuvat kohdissa 17 ja 18 yksilöityihin lakeihin, kaupungin strategioihin ja ohjelmiin. Tämä on Tampereen kaupungin sisäinen sopimus eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. a) Sopimus on voimassa x.x.200x - x.x.200x. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

34 3 (9) b) Sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Puiteosan voimassaolo max 3 vuotta. Sopimusta voidaan perustellusta syystä muuttaa, jolloin osapuolten tulee neuvotella ja hyväksyä uusittu sopimus. 5. Palvelujen sisältö Tämän sopimuksen mukainen palvelukokonaisuus on: Palvelukokonaisuus sisältää seuraavat tuoteryhmät ja ne jakaantuvat edelleen seuraavaan määrään tuotteita: Tuoteryhmä Tuotelukumäärä X 1 Y 2 Z 3 Sopimuksen liitteenä on tuoteryhmien kuvaukset (liite 1) ja tuotteiden tuotekuvaukset (liite 2). Palvelun kuvaaminen, ks. ppt-esitys. 6. Palvelujen laatu Sopimukseen liitetään laatuliite (liite 3). a) Laatuliitteessä kuvataan palvelujen laatu. Kuvauksessa korostuu lopputulosten laatu eli palvelujen saatavuus, kohdentuvuus, riittävyys, vaikuttavuus ja asiakastyytyväisyys. b) Laatuliitteessä lähtökohtana on laadun kehittäminen tai nykyisen laatutason säilyttäminen, jolloin asetetaan laatukriteerit ja näille mittarit tai tavoitetasot. c) Laatuliitteessä kuvataan laadun nykytila (kohta a) ja asetetaan laatukriteerit ja mittarit laadun seuraamiseksi (kohta b). Laadun määritteleminen, ks. ppt-esitys. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

35 4 (9) 7. Palvelun tuotantotapa ja alihankinta Palvelun tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä sovitussa laajuudessa toimintaa koskevat laatusuositukset. Palvelun tuottaja vastaa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelun tuottamiseen. Palvelujen tuottaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työn laadusta. Tilaaja hankkii palvelut tuottajalta kokonaisuuksittain, joka sisältää sekä ydinpalvelua että tukipalvelua. Tuottaja tuottaa ydinpalvelun pääosin itse käyttäen tukipalveluihin kaupunkiorganisaation tai muita tukipalvelujen tuottajia. Tukipalvelujen ulkoista hankintaa ja kilpailuttamista ohjaa konsernihallinto. Ydinpalvelun alihankintaoikeuksista sovitaan seuraavaa: a) Tuottajalla ei ole oikeutta käyttää ulkoisia alihankkijoita ilman tilaajan suostumusta sen palvelun hankintaan, jota tuottaja itsekin tuottaa. b) Tuottajalla on oikeus tarvittaessa käyttää ulkoisia alihankkijoita palvelun tuottamisessa. c) Tai jokin muu sopiva ehto 8. Palveluun liittyvät tilat, laitteet ja välineet 9. Palveluun liittyvä tiedottaminen Tuottaja vastaa alihankkijoidensa toimista kuten omistaan. Tuottaja vastaa tilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksista sekä laitteiden ja välineiden hankinnan ja ylläpidon kustannuksista, mikä on huomioitu palvelun hinnassa. Tilaaja vastaa kustannuksellaan seuraavista laitteista ja välineistä: Toimipisteverkon kehittämisestä sekä investointiluonteisten tilojen, laitteiden, tietojärjestelmien ja välineiden osalta sovitaan seuraavaa: Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta asianosaisille ja kuntalaisille. Erityisesti on huomioitava Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

36 5 (9) uudet palvelut ja palveluissa tapahtuvat sellaiset muutokset, joista tilaaja on päättänyt. Tilaaja vastaa eri palvelutarjontavaihtoehtojen tiedottamisesta kuntalaisille. Tuottaja vastaa käytännöntason palvelutiedottamisesta asiakkaille ja henkilöstölle. Osapuolet vastaavat palveluun liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja muille yhteistyökumppaneille. 10. Palveluun liittyvä viranomais- ja kehittämistoiminta Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta (esim. asiakaspäätöksistä ja asiakasmaksuista), ellei johtosäännössä ole toisin mainittu. Tilaaja vastaa uusiin tuotteisiin, uusiin palvelumalleihin ja jakelukanaviin liittyvästä kehittämisestä sekä mm. tilaajan erillisrahoitusta edellyttävistä kehittämishankkeista. Tuottaja vastaa palveluprosessiin ja palvelun laatuun liittyvästä kehittämistyöstä. 11. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 12. Raportointivastuut ja muu työnjako Tilaaja vastaa siitä, että kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa elinympäristön ja kaupungin palveluiden suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien (asiakkaiden) osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tapauskohtaisesti voidaan sopia kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien järjestämisestä toisin. Tuottaja raportoi tilaajalle x kertaa vuodessa sopimuksen toteumasta: tuotteet, määrä, laatu, hinta. Muun raportoinnin osalta noudatetaan konsernihallinnon ohjeita. Viranomaisille tehtävästä raportoinnista on sovittu seuraavaa: Tarvittaessa muusta työnjaosta ja velvoitteista tehdään erillinen liite (liite 4). Työnjaon kuvaus, ks. ppt-esitys Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

37 6 (9) 13. Laadun varmistus ja seuranta 14. Yhteistyö ja sopimuksen seuranta. 15. Vahingonkorvaus 16. Sopimusbonus ja palkitseminen Tuottaja vastaa siitä, että sopimuksen ja sen liitteiden mukainen laatu toteutuu. Tilaaja valvoo, että tilattu palvelu on lain- ja asianmukaista. Tilaaja ja tuottaja sopivat yhdessä asiakaspalautejärjestelmästä ja siihen liittyvästi työnjaosta. Tilaaja vastaa mahdollisesta lakisääteisestä laadunarvioinnista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tilaajalla on oikeus tehdä tarkastus- ja auditointikäyntejä. Sopimusosapuolet sitoutuvat toimimaan yhteistyössä. Osapuolten yhteyshenkilöt pitävät säännöllisesti / x kertaa vuodessa palveluja koskevia palavereja. Seuranta tulee kytkeä kaupunginvaltuuston raportointiaikatauluun. Sopimusosapuolet voivat nimetä sopimuksen seurantaan erillisen seurantaryhmän, jossa on tilaajan ja tuottajan lisäksi mahdollisesti myös ulkopuolisia edustajia. Vahingonkorvausvastuussa on se, jonka vastuulla olevasta toiminnasta vahinkoa on aiheutunut. Alihankkijoidensa osalta tuottaja huolehtii, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi. Tuottaja huolehtii siitä, että toiminnan vakuuttamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät palvelujen hintaan. Tilaaja ja tuottaja voivat sopia palvelusopimuksen täyttämiseen liittyvästä sopimusbonuksesta. Tuottaja voi kannustaa henkilöstöään hyviin suorituksiin kaupungin tulospalkkausta koskevien päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

38 7 (9) 17. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Tämän palvelusopimuksen mukaista toimintaa sääntelevät erityisesti seuraavat lait: Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uusitun sopimuksen. 18. Kaupungin johtosäännöt, strategiat ja konserniohjeet 19. Yleiset sopimusehdot Tämän sopimuksen mukaisessa palvelutoiminnassa noudatetaan erityisesti seuraavia kaupungin johtosääntöjä, strategioita ja ohjelmia: Lisäksi osapuolet noudattavat kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon antamia ohjeita ja pysyväismääräyksiä. Sopimus pitää sisällään konsernihallinnon ohjeiden mukaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ellei toisin sovita. Lisäksi toiminnassa noudatetaan seuraavia oman toimialan suunnitelmia: Seuraavat yleiset sopimusehdot on otettu tämän sopimuksen osaksi. - esim. rakennusalan yleiset sopimusehdot 20. Asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys (vapaaehtoinen) Tämän palvelusopimuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: 1. Tuoteryhmäkuvaus 2. Tuotekuvaus 3. Laatukuvaus 4. Työnjako Mikäli asiakirjojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan palvelusopimusta ennen liitteitä ja liitteistä pienempi numeroista ennen suurempi numeroista. 21. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimusosapuolet sitoutuvat puuttumaan havaitsemiinsa sopimuspoikkeamiin välittömästi. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu PL 487 Aleksis Kiven TAMPERE katu C

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät Toimintamallin kuvaus 2 3 Kaupungin organisaatio,

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Lasten-ja nuorten kasvun tukeminen prosessi ja Nuorten aikuisuuden vahvistaminen - prosessi, joita edustaa palvelujohtaja Sirpa Kuronen;

Lasten-ja nuorten kasvun tukeminen prosessi ja Nuorten aikuisuuden vahvistaminen - prosessi, joita edustaa palvelujohtaja Sirpa Kuronen; LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2012 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS

LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS Sopimus voimassa dd.mm.2016 31.12.2016 SOPIMUS LENTOLIIKENTEESTÄ 1 Sopimusosapuolet Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Xxxxx kaupunki/kunta

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA

SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Tässä sopimuksessa sovitaan työpajatoiminnasta, jolla kehitetään ja tuotetaan palveluja parantamaan valmennukseen tulevien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 1. Sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 1.

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE 2017 2020 SOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuolina ovat seuraavat kunnat: Hailuoto, Kempele,

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA Terveystalo PUITESOPIMUS 1(4) 27.1.2014 SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA 1. OSAPUOLET Tomion kaupunki, y -tunnus 0193524-6, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, jäljempänä

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ( Osapuolet ). 2.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Y-tunnus Siiliset perusturvalautakunta/siilinjärven kunta 0172718-0 (Siilinjärven kunta)

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS KAUPUNKIORGANISAATIO JA SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Ohjausjärjestelmän taustaa Valtionosuusuudistus

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot