SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus Rantatie 28, Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )"

Transkriptio

1 Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus Rantatie 28, Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki Palvelutoiminnot Brinkastentie Nauvo PALVELUN TUOTTAJA Nimi (Y-tunnus) (Osoite) KOHDE Paraisten kaupunki on päättänyt ostaa Paraisten kaupungin Paraisten kunta-alueen kiinteistöjen siivouspalvelun :ltä. Kohteita on neljäkymmentäkolme (43), joista kahden ulkoisen kohteen siivouksesta Paraisten nuoriso- ja urheilutalon, PUNT, ja Palolaitoksen sovitaan vuosittain. Sopimus koskee tarjouspyynnössä kuvattua siivouspalvelua. (Mikäli ostaja hyväksyy tarjouksen joka koskee peruskokonaisuutta ja toisen/toisia tarjouksia erilliskohteista, jokaiselle hyväksytylle siivouspalvelulle/siivouspalvelukokonaisuudelle laaditaan eri sopimus). SOPIMUSEHDOT 1. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa Tarjouspyynnössä on mahdollistettu 2 vuoden option käyttö. Option käyttö on ostajan päätettävissä, mutta palveluntuottajalla on oikeus luopua optiokaudesta. Option käyttämisestä sovitaan ostajan ja palveluntuottajan kesken mennessä. Vuoden 2017 huhtikuussa aloitetaan neuvottelut vuoden 2018 ja 2019 option käytöstä tämän sopimuksen pohjalta. 1

2 2. Palvelumaksu sekä hinnantarkastusehdot Palvelumaksut ovat varsinaisen sopimuskauden kiinteät. Ylläpitosiivous ja ruokapalvelut laskutetaan kuukausittain. Perussiivous laskutetaan suoritetusta, tarkastetusta ja tilaajan hyväksymästä työstä. Palvelumaksu suoritetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen tuottajan laskua vastaan. Maksuehto on 30 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Arvonlisäveron tai siihen rinnastettavan julkisen maksun määrän tai soveltamisen muuttuessa tuottajalla on oikeus tarkistaa palvelumaksua muutosta vastaavasti. Palvelumaksua tarkistetaan myös, mikäli minkä tahansa sopimuksen kohteena olevan tilan käyttötarkoitus tai tilojen koko muuttuu sopimuskauden aikana alkuperäisestä tarjouspyynnöstä poikkeavaksi. Paraisten kaupunki voi tilata tuottajalta lisätöitä. Tilatut lisätyöt laskutetaan erikseen tuottajan tarjouksessa määriteltyjen hintojen mukaisesti (tarjouksen liite 6.2). Sopimuskauden aikana tilattavien uusien kohteiden hinnoitteluun noudatetaan sopimuksen muiden vastaavien kohteiden hinnoittelua. Varsinaisen sopimuskauden hinnat ovat kiinteät. Hintojen muutoksen perusteena optiovuosille voi olla henkilöstökustannusten siivousalan yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotuksiin perustuva muutos. Palveluntuottajan tulee tehdä hintojen muutosehdotus optioneuvottelujen yhteydessä. Muutosehdotuksessa tulee olla eriteltynä hintojen muutosten syyt. 3. Yhteyshenkilöt, henkilöstö ja työnjohto Yhteyshenkilöt Paraisten kaupungin puolelta ovat Seppo Pihl puh ja Marjut Liukkonen, puh Tuottajan puolesta työtä johtavat xxx. Mikäli yhteyshenkilöt vaihtuvat, osapuolet informoivat toisiaan mahdollisista muutoksista kirjallisesti etukäteen. Henkilöstö ja työnjohto kohteessa tulee olla koko sopimusajan tarjouspyynnössä asetettujen ehtojen mukaista. 2

3 Tuottaja on velvollinen noudattamaan Paraisten kaupungin ilmoittamia työsuojeluohjeita. 4. Välineet, avaimet ja kustannusvastuut Tarjouspyynnössä on määritelty välineisiin ja kustannusvastuisiin liittyvät näkökohdat. Paraisten kaupunki luovuttaa tuottajalle tarpeellisen määrän avaimia kuittausta vastaan. Tuottaja säilyttää avaimia huolella ja varustaa omalla koodillaan. Avaimen mahdollisen katoamisen vuoksi suoritetusta lukkojen uudelleen sarjoituksesta tai lukkojen vaihdosta vastaa tuottaja, mikäli avaimen katoaminen on johtunut tuottajan tai sen palveluksessa olevan henkilöstön huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Paraisten kaupunki esittää vahingon laajuuden sekä uudelleen sarjoituksen ja lukkojen tarpeen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Sopimuksen päätyttyä kaikki avaimet luovutetaan Paraisten kaupungille. 5. Työsuunnitelmat Tuottaja laatii tilakohtaiset palvelukuvaukset mennessä huomioiden tilojen käytön ja luonteen mukaiset muuttuvat toimintaolosuhteet. 6. Palveluyhteistyö Paraisten kaupunki / tuottaja Tuottaja huolehtii siitä, että palvelun sisältö ja laatu ovat tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisia. Ennen sopimuskauden alkua palvelun ostaja ja tuottaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, mitä hyvä puhtaustaso käytännön työssä tarkoittaa. Kohteiden pintojen jne. sen hetken kunto tarkastetaan ja kirjataan. Ostaja ja tuottaja kirjaavat yhteisen käsityksen siitä, miltä pintojen jne. tulee näyttää päivittäisen siivouksen jälkeen. Tässä käytetään tarjouspyynnön laatuvaatimuksissa (liite 2) sekä KiinteistöRYLissä olevia määrittelyjä. Sopimus sisältää velvoitteen tuottaa ostajalle sovittavin väliajoin raportin palvelutuotannon laadun seurannasta. Ostaja seuraa tilojen puhtaustasoja (tarjouspyynnön liite 2). Ostaja voi käyttää ulkopuolista laaduntarkkailijaa. Mikäli laadun todennuksessa ei laadusta päästä yhteisymmärrykseen voidaan käyttää molempien osapuolten hyväksymää ulkopuolista asiantuntijaa tuottajan vastatessa kustannuksista. Ostajalla tulee olla mahdollisuus yhteydenpitoon palveluntarjoajaan mape klo

4 7. Puutteet ja virheet suorituksessa Siivottavien tilojen puhtaustason puutteet aiheuttavat kaupungin siivoustyönjohtajan kirjallisen huomautuksen. Palveluntuottajan on korjattava laiminlyönti vuorokauden kuluessa kirjallisen huomautuksen saavuttua. Jos laiminlyöntiä ei korjata vuorokauden kuluessa, aiheuttaa se palvelumaksun vähentämisen yhdellä (1) prosentilla kohteen vuosipalvelumaksusta, kuitenkin vähintään 100 /kerta. Mikäli puutteita esiintyy ja korjaavia toimenpiteitä ei kyetä toteuttamaan kolmen (3) vuorokauden kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, on ostajalla oikeus hankkia korjaavat toimenpiteet kolmannelta osapuolelta tuottajan laskuun. Palvelumaksua ei suoriteta tällaisesta kohteesta ennen kuin puutteet ja laiminlyönti on korjattu. 8. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Mikäli tilojen puhtaustasoissa tai muussa työn suorituksessa esiintyy pidempiaikaisia, toistuvia tai vakavia puutteita, ostajan tulee kirjallisesti reklamoida asiasta. Ellei tuottaja välittömästi tai viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen reklamaation vastaanottamisesta toteuta korjaavia toimenpiteitä, ostajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus kuuden kuukauden (6) irtisanomisajalla. Mikäli sopimusaikana ilmenee muita sopimusrikkomuksia, toinen osapuoli on velvollinen esittämään kirjallisena huomautuksena huomioimansa sopimuksen laiminlyönnit. Mikäli vastapuoli ei välittömästi tai viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen vastaanottamisesta korjaa sopimuksen vastaista menettelyään, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Tarjouspyynnön mukaisesti laadunseuranta suoritetaan ostajan ja tuottajan yhteistyössä mm. tuottajan kolme (3) kertaa vuodessa tekemillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Tuottaja hyväksyttää Paraisten kaupungilla käytettävät asiakastyytyväisyyskyselyt. Osapuolet sopivat yhdessä etukäteen miten todetaan asiakastyytyväisyystaso. Mikäli asiakastyytyväisyys sopimuskauden aikana useamman kerran (enemmän kuin kaksi kertaa) 12 kk:n seurannassa alittaa 70 %:n tason, tämä voi aiheuttaa sopimuksen purkamisen. Mikäli työn suorituksen puutteesta aiheutuu vakavaa vaaraa tai haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin. 4

5 9. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus Tuottajaa ja sen henkilöstöä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ostajan siivouspalveluiden tuottamisen yhteydessä saamistaan tiedoista, jotka voimassa olevien määräysten mukaan on salassapidettäviä tai vaitiolovelvollisuuden alaisia. 10. Alihankkijoiden käyttö Tuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä kuvatun laatutason mukaista. Tuottaja hyväksyttää käytettävät alihankkijat Paraisten kaupungilla. Sopimusta ei saa siirtää toiselle tuottajalle. 11. Mahdolliset muutokset Muutokset sopimusehtoihin, myös siivousohjelmiin ja mahdollisiin lisäohjeisiin, tulee molempien osapuolten kirjallisesti hyväksyä ennen niiden voimaantuloa. 12. Vakuutukset ja vastuut Tuottajalla on tarvittavat vakuutukset palvelutuotannon turvaamiseksi sekä palvelutuotannosta ostajan omaisuudelle mahdollisesti aiheutuneen haitan korvaamiseksi asti/vahinkotapahtuma. Tarjoajan tulee kuulua tilaajavastuu.fi rekisteriin. 13. Ylivoimainen este Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka ei ole osapuolten hallittavissa tai vaikutusvallassa ja joka estää toimeksiannon suorittamisen määräajassa. Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian- tai vedenjakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Ylivoimaisen esteen olemassaolosta on annettava viranomaisen todistus tai muu, sopijapuolten yhdessä luotettavaksi toteama selvitys. Sopijaosapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole viipymättä antanut siitä ilmoitusta tiedon saatuaan. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. 5

6 Alihankinnan viivästys em. syystä katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi. 14. Erimielisyydet Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksiä ei saada sovittua, ne ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Tässä sopimuksessa on asiakirjojen soveltamisjärjestys seuraava: 1. Tämä sopimus 2. Tarjouspyyntö ja sen liitteet 3. Tuottajan tarjous PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Parainen Parainen Paraisten kaupunki Tuottaja SOPIMUKSEN LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Laskutusrytmi ja veloituksen jakautuminen eri kuukausille Tarjouspyyntö Tuottajan tarjous 6

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017.

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017. 1 HANKINTASOPIMUSLUONNOS / TUOREET LEIPOMOTUOTTEET 1. SOPIJAOSAPUOLET Asiakas / tilaaja: Urjalan kunta y-tunnus: 0157323-0, osoite: PL 33, 31761 Urjala Toimittaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämä

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018

MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut PUITESOPIMUS MAANRAKENNUSKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2015 2018 1. Sopimus Tähän sopimukseen sopijapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat,

Lisätiedot