KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014"

Transkriptio

1 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy

2 Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3 1. Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi 5 2. Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva 9 3. Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Kouvola Innovation Oy:n onnistuminen Kouvola Innovation Oy:n suoritus- ja palvelukyvyn arviointi ja kehittäminen Kouvola Innovation Oy:n strategisen uudistumisen tiekartta ja suuntaviivat Kohti Uutta Kinnoa - uudistamisehdotukset 35 Liitteet Liite 1. Kinnon kokonaisonnistuminen ja kehittämistarpeet Liite 2. Kinnon suoritus- ja palvelukyvyn arviointi sekä kehittämistarpeet Liite 3. Kinnon kehittäminen: henkilöstön ehdotukset

3 Yhteenveto uudistamisehdotuksista Elinkeinopolitiikan ja elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen uudistamisehdotukset 1. Kaupungin omistaja- ja sopimusohjaus ehdotetaan selkeytettäväksi niin, että kaupunginhallitus vastaisi sekä omistaja- että sopimusohjauksesta elinkeinoyhtiön osalta. 2. Kouvolan kaupungin omistaman elinkeinoyhtiön omistajaohjaus perustuu elinkeinoyhtiön yhtiökokouksessa tehtäviin omistajaedustajan päätöksiin. Elinkeinoyhtiön sopimusohjaus perustuu kaupungin ja elinkeinoyhtiön väliseen palvelusopimukseen, jossa määritetään kaupungin yhtiöltä tilaamiin elinkeinopalveluihin ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvät tulostavoitteet ja toiminnan perusrahoitus. 3. Elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi kutsutaan myös paikallisia yritystoimijoita niin, että kaupunki säilyttää enemmistöomistuksen elinkeinoyhtiössä. 4. Elinkeinoyhtiön hallitukseen suositellaan nimettäväksi laaja-alaisen yritys- ja/tai pääomasijoittajakokemuksen omaavia henkilöitä tukemaan elinkeinoyhtiön operatiivista johtoa elinkeinoyhtiön uudistamisessa ja kehittämisessä. Kaupunkiomistajan puolelta yhtiöön suositellaan nimettäväksi virkavastuullisia henkilöitä kaupungin johdosta. 6. Elinkeino-ohjelman terävöitetyt sisältöteemat sekä niihin liittyvät tulos- ja vaikuttavuustavoitteet sekä toimenpideohjelmat valmistellaan elinkeinoyhtiön ja yritysten yhteistyönä marraskuun loppuun mennessä. 7. Elinkeinoyhtiön palvelusopimukseen sisältyvä perustoiminnan rahoitus mitoitetaan palvelusopimuksessa kokonaisuutena sisältäen sekä kehittämishankerahoituksen että yrityspalvelurahoituksen. Rahoitus määritetään kokonaissummana euroa per asukas. 8. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan ja palvelusopimuksen toteutumisesta konserniohjeiden mukaisesti

4 Yhteenveto uudistamisehdotuksista Elinkeinoyhtiön strategiseen uudistumisen sekä suoritus- ja palvelukyvyn kehittämisehdotukset 1. Valmistellaan Kinnon uusi strategia, joka perustuu kaupunkistrategiaan sekä terävöitettyihin elinkeino-ohjelman tavoitteisiin. 2. Uudistetaan Kinnon toimintamalli erityisesti asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnan osalta. 3. Uudistetaan Kinnon organisaatiorakenne, jossa huomioidaan uuden strategian asettamat vaatimukset sekä yrityspalveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen väliset liittymäpinnat. 4. Kehitetään ja täsmennetään yrityksille tarjottavien palveluiden sisällöt. Luodaan yritysasiakkaiden erilaisiin tilanteisiin perustuvia uusia palveluita (yritysrahoitus ja liiketoiminnan kansainvälistyminen). Lopetetaan palveluita, joille ei ole todellista kysyntää tai jotka voidaan korvata tehokkaimmilla ja vaikuttavimmilla palveluilla. 5. Uudistetaan Kinnon liiketoiminta- ja johtamisprosessit strategian toimeenpanon tehostamiseksi kaikilla toiminnan tasoilla. 6. Uudistetaan johtamisjärjestelmä uuden rakenteen ja toimintamallin mukaisesti. Tämä sisältää johtoryhmätyöskentelyn ja muiden toiminnan johtamisfoorumeiden uudistamisen sekä tulosvastuullisten johtamis- ja esimiestehtävien vastuiden ja osaamisvaatimusten määrittelyn 7. Valmistellaan strategialähtöinen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma, joka toteutetaan sopimalla henkilökohtaiset osaamisen kehittämistavoitteet osana säännöllisiä tulos- ja kehityskeskusteluita

5 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 1. Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi

6 Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi Lähtökohdat Kouvola Innovation Oy (Kinno) käynnisti toimintansa v Kouvolan seudulla toteutetun kuntien yhdistämisen yhteydessä. Yhtiö on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö. Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy hoitaa Kinnon kiinteistö- ja toimitilapalvelut. Yhtiö on sille määritellyn toiminta-ajatuksen puitteissa vastannut toimintansa kehittämisestä ja osallistunut kaupungin elinkeinopoliittiseen strategiatyöhön. Vuosille hyväksytyssä elinkeino-ohjelmassa on vahvistettu yhtiön roolia kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttajana. Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnan tehokkuuden varmistaminen puoltavat kehittämisarvioinnin välitöntä toteuttamista. Tavoitteet Saada yleiskuva yhtiön toiminnan vaikuttavuudesta ja onnistuneisuudesta vuosina asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, päätöksentekijöiden silmin Arvioida kaupungin omistajaohjauksen toimivuutta yhtiön suuntaan Arvioida yhtiön strategista toimeenpanokykyä Terävöittää Kouvolan elinkeinopoliittisen ohjelman tavoiteasettelua kohti indikaattoripohjaista vaikuttavuutta ja sen tavoitelähtöistä arviointia Kehittää yhtiön kykyä toimeenpanna ja toteuttaa kaupunkistrategiaa elinkeino-ohjelmalla uudistamalla organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää sekä johtamiskulttuuria

7 Väliraportointi KH:n elinkeinojaostolle Uusi Kinno - hankkeen aikataulu (päivitetty ).. KH:n elinkeinojaosto Projektiryhmä Omistajatyöpaja Yritystyöpaja K Jorytyöpaja K Henkilöstötyöpaja K Hallitustyöpaja Vaihe Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Työsuunnitelman laadinta ja hankkeen käynnistys.. 2.Omistajaohjauksen ja Kinnon toiminnan arviointi Haastattelut 3.Omistajaohjauksen ja elinkeinoohjelman terävöitys Yrityskysely xx Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen.henkilöstökysely Kinnon kehittämisen tiekartta

8 Kehittämistyön näkökulmat 1 2 NÄKÖKULMAT 1. Kinnon vastuu ja rooli kaupungin ja seudun elinkeinopolitiikan toteuttajana 2. Elinkeinopolitiikan ekosysteemin hyödyntäminen verkostorakenteena 3. Elinkeinotoiminnan alueelliset ulottuvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen liiketoimintaympäristön kehittämisessä

9 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 2. Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva

10 Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva Haastatteluihin* perustuvat tilannekuvakiteytykset 1(2) I. Tavoiteasetanta ja tuloksellisuuden arviointi 1. Strategiset painopistevalinnat eivät ole olleet onnistuneita, innovatiivisia ja uutta luovia vaan enemmän säilyttäviä. Logistiikka ei ollut valinnoissa mukana, vaikka se on erittäin tärkeä alueelle. Siihen ei ole panostettu vaan se unohdettiin. Nyt se on uudessa ohjelmassa jälleen mukana. 2. Elinkeino-ohjelman merkitys ohjausvälineenä on heikko, koska sitä ei tunneta eikä siihen sitouduta tilaajan kuin tuottajankaan puolella Selkeät prioriteetit ja aito fokusointi puuttuu sekä elinkeino-ohjelmasta. Valmisteluprosessi virkamiesvetoinen, yritykset eivät oikeasti mukana 3. Palvelusopimuksen tavoitteet: mitä tilataan? Selkeä yhteys elinkeino-ohjelmaan puuttuu Vaikuttavuustavoitteet on esitetty, mutta tilaus ja rahoitus kohdistuu yksilöityihin kohteisiin ( määrärahamomentit ). 4. Elinkeinopolitiikan kehittämistoiminta ohjautuu enemmän rahoitusinstrumenteista kuin elinkeinostrategiasta. Onko kaikki sisään tullut raha hyvää rahaa? 5. Käytännöt ja toimintakulttuuri kehittämishankkeiden käynnistämisen ja tuloksellisuuden arvioinnissa eivät ole vakiintuneet: Mitä saadaan aikaan? Kuka vastaa tuloksista? II Johtamisfoorumit 1. Tilaajan (luottamusjohdon) johtamisfoorumien (kaupunginhallitus; KH:n elinkeinojaosto; konsernijaosto) roolitus ja vastuunjako omistaja- ja sopimusohjauksessa on epäselvä. 2. KH:n elinkeinojaoston rooli ja lisäarvo on epäselvä ja kiistanalainen Käsittelee yksittäisiä kehitysprojektiesityksiä. Jättää Kinnon hallituksen statistin asemaan. Jaoston tulisi ottaa aidosti kantaa strategisiin painopisteisiin, mitä se ei tee. 3. Kinnon rooli ja lisäarvo epäselvä sen toimintaan vaikuttavissa johtamisfoorumeissa: kaupungin johtoryhmä, infrahankkeiden työryhmä, Kaupungin hankinnat työryhmä, yritysten ja kaupungin yhteistyön kehittämistyöryhmä. * Haastateltavat olivat kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa (13 henkilöä)

11 Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva Haastatteluihin* perustuvat tilannekuvakiteytykset 2(2) III Johtamisprosessit ja -välineet 1. Elinkeino-ohjelman toimeenpanoketju on epäyhtenäinen ja ei-läpinäkyvä Kaupunkistrategia 2020 > elinkeino-ohjelma > palvelusopimus (puitesopimus 4v ei ole tehty) > Kinnon strategia >Kinnon vuosisuunnitelmat 2. Palvelusopimus on sisällön ja prosessin osalta vielä kehitysvaiheessa Tilaajan roolit ja vastuut selkiintymättömät KH:n/KH:n jaostojen rooli Tuottajan tasavertaisen neuvottelukumppani asema ei ole itsestään selvä Yhteisen tietopohjan ja tulkintapohjan puuttuu 3. Kinnon tuotos on ollut alle odotusten ja sen reagointikyky on nykyisellään huono, koska Kinnon omistajaohjausrakenteen sekavuus on johtanut riskinottohaluttomuuteen, elinkeinostrategia oli vanhan jatkamista uuden luomisen sijaan, uusi elinkeino-ohjelma ei ole riittävän vaativa tavoitteiden osalta. IV Johtamisroolit, vastuut ja valtuudet 1. Kaupunginjohtajalla voimakas operatiivinen johtamisote elinkeinopolitiikkaan ja Kinnon toimintaan 2. Kaupunginjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan/ tekninen johtajan ja Kinno Oy:n yhteistoiminnan vähäisyys 3. Kehittämishankkeet ovat irti muusta kaupunkiorganisaatiosta. Kinno käynnistää ja toteuttaa kehityshankkeen ilman, että on varmistettu se, miten ja kenen toimesta ja rahoituksella kehityshankkeissa luotuja palveluita ylläpidetään. 4. Kaupungin markkinoinnin ja Kinnon hoitaman matkailumarkkinoinnin väliset vastuut ja työnjako ei ole selkeä. 5. Matkailun kehittäminen ja matkailuneuvonta ja markkinointi ovat liian erillisiä toisistaan Kinnon sisällä, mikä luo jännitteitä, tehottomuutta ja epäselvyyksiä. V Toimintakulttuuri 1. Omistajan (tilaajan) ohjausote on liian holhoava, mutta samalla etäinen (Kinnoa pidetään kaupungin työkaluna). 2. Tilaajan päätöksenteko liian moniäänistä ja päistä sekä tempoilevaa. 3. Tilaajan ja tuottajan luottamuspääoma ei ole vahvalla pohjalla. 4. Kinnolla on syntipukin leima. * Haastateltavat olivat kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa (13 henkilöä)

12 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 3. Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen

13 Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Elinkeinopolitiikan johtamisen sekä elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen sisältöperusta Kouvolan kaupungin elinkeinoyhtiöön kohdistama omistaja- ja sopimusohjaus perustuu kaupunkistrategiaan ja elinvoima-ohjelmaan sekä talousarviossa esitettyihin tavoitteisiin; omistajapoliittisiin linjauksiin; konserniohjeisiin; yhtiökokouksessa päätettävän yhtiön hallituksen nimittämiseen; kaupungin ja elinkeinoyhtiön väliseen vuosittaiseen palvelusopimukseen; kaupunginhallituksen alaisen elinkeinojaoston päätöksellä elinkeinoyhtiölle erillishakemuksesta myönnettävään hankerahoitukseen. Em. lisäksi elinkeinoyhtiön toimintaa ohjaa Kestävää kasvua ja työtä Suomen kansallinen rakennerahasto-ohjelma ja sitä täsmentävä alueellinen Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelma Kymenlaakso ohjelma (Kymen maakuntaliitto)

14 Mitä tulee saada aikaan? Kaupunkistrategia ja terävöitetty elinkeino-ohjelma elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen strategiaperustana Elinkeinopolitiikan painopisteet 2016 Uudistuva biotalous Vetovoimaisuutta Kouvolaan Luovuudella liiketoimintaa Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Kouvola 2020 Elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Yhteiskumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija Elinkeinojaoston priorisoimat sisältöalueet ja jatkovalmistelun evästykset yrityksille ja Kinnolle (elinkeinojaoston työpaja ) 1. Uudistuvan metsäteollisuuden, erityisesti biotalouden tarpeiden ja mahdollisuuksien perusteellinen analyysi ja tämän pohjalta päätettävät toimenpiteet. 2. Olemassa olevien yritysten kasvupotentiaalin kehittäminen. 3. Yrittäjyys ja yrittäminen. 4. Matkailuliiketoiminnan perustan tukeminen ja vahvistaminen. 5. Vahvasti mukana logistiikassa. Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittämien Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Elinkeinojaoston työpajassa ( ) priorisoitujen sisältöteemojen pohjalta käynnistyi syys-/lokakuussa sovitun mukaisesti valmisteluprosessi, jonka tavoitteena on täsmentää sisältöteemojen fokus, tavoitteet ja käytännön toimenpiteet. Alustavaa valmistelutyötä on tehty yritysten ja Kinnon yhteistyönä seuraavissa teemoissa: 1. Logistiikka (teollinen internet, älylogistiikka, pakkausteollisuus) (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 2. Uudistuva metsäteollisuus, erityisesti biotalous ja puun monipuolinen käyttö rakentamisessa (puurakentaminen/ valmistelussa mukana 7 toimialan yritystä; energia/ valmistelussa mukana 6 toimialan yritystä) 3. Luonto- ja tapahtumamatkailu sekä kaupunkikeskustan uusi tuleminen (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 4. Pelialan kehittäminen (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 5. Yrittäjyys ja yrittäminen (valmistelussa mukana 6 yritystä) Tavoitteena on täsmentää teemat ja niiden sisällöt, tulostavoitteet, toimenpidekokonaisuudet ja rahoitus osana Kinnon strategiaa sekä kaupungin ja Kinnon välistä palvelusopimusta. Vastuu valmstelusta on Kinnolla. 14

15 Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Elinkeinoyhtiön poliittisen luottamushenkilötoimielinten omistaja- ja sopimusohjaajat Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto vastaa elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Näitä palveluja ovat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, matkailu- ja tapahtumapalvelut sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelut. Palvelujen tuottaminen sekä kehityshankkeet perustuvat sopimuksiin eri tuottajaorganisaatioiden kanssa. Näistä merkittävin on Kouvola Innovation Oy. Elinkeinojaoston vastuulla on elinkeinojen kehittämistä koskevien periaatteiden ja linjausten valmistelu osana kaupungin elinvoiman kehittämistä. Jaosto pitää yhteyttä yrittäjiin, elinkeinoelämää edustaviin sidosryhmiin ja elinkeinojen kehittämisestä vastaaviin muihin tahoihin sekä toimii alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista. Jaosto huolehtii konsernivalvonnan käytännön toteuttamisesta konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti. Jaosto valmistelee omistajapolitiikkaan liittyvät strategiset asiat. Konsernijaosto käsittelee tytäryhteisöjen seurantaraportit ja seuraa muutoin näiden yhteisöjen toimintaa. Lisäksi jaosto valmistelee yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista sekä yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevat asiat. Konsernijaosto päättää elinkeinoyhtiöitä lukuun ottamatta 1. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumisesta Elinkeinojaosto päättää 1. elinkeinoelämän edellytyksien kehittämiseen liittyvien palvelujen hankinnasta sekä niihin liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä 2. vaatimuksen tekemisestä elinkeinoyhtiöiden ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 3. edustajan nimeämisestä alue- ja rakennerahastolakien tarkoittamiin ja vastaaviin elinkeinopoliittisiin valmisteluelimiin 4. kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat elinkeinojen kehittämistä koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset ja lausunnot, elleivät ne kuulu jonkun muun toimielimen ratkaistavaksi 5. neuvottelukuntien ja työryhmien asettamisesta yritysyhteydenpitoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja ammatillisen osaamisen yhteensovittamista varten 6. huomionosoituksista ja palkitsemisista, jotka kohdistuvat yrittäjiin ja elinkeinoelämän edustajiin

16 Miten aikaansaamista ohjataan? Elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen nykytila 1. Kouvolan kaupungin perustamaan ja omistamaan Kouvolan Innovation Oy elinkeinoyhtiöön on keskitetty kaupungin elinkeinopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. 2. Kaupunki omistaa elinkeinoyhtiön 300 osaketta. Yhtiön omassa omistuksessa on 10 osaketta. Elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi voivat tulla myös paikalliset yritystoimijat perustaja- ja omistajaosakkaan (Kouvolan kaupunki) erikseen tekemin päätöksin. 3. Kouvola Innovation Oy -konserni muodostuu seuraavista yhtiöistä: Kouvola Innovation Oy (emo) ja vuonna 2010 elinkeinoyhtiöön sulautettu Kouvolan Yritystilat Oy, joka tarjoaa kiinteistö- ja toimitilapalveluita. Kouvolan Yritystila Oy toimii alakonsernina, joka omistaa kokonaan 3 kiinteistötytäryhtiötä. 4. Kaupunkiomistajan linjauksen mukaan yhtiö toteuttaa toiminnassa Kouvolan kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman tavoitteita. 5. Elinkeinoyhtiö tuottaa elinkeinopalveluita myös Iitin kunnalle erillisen palvelusopimuksen mukaisesti. 6. Kouvolan kaupungin poliittisen johdon toteuttamasta omistaja- ja sopimusohjauksesta vastaavat kaupunginhallitus sekä sen alaisina toimivat konsernijaosto ja elinkeinojaosto. 7. Kaupunkikonsernin operatiivisesta omistajaohjauksesta vastaa kaupungin hallintosäännön mukaan konsernipalvelut kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginjohtajan ohjauksessa. Konsernipalveluita johtaa kaupunginjohtaja. Omistajaohjauksen sisältö määritellään erikseen. Viime mainittu tarkoittanee omistajapoliittisia linjauksia sekä konserniohjeita. Konsernijaostossa esittelijänä toimii talous- ja rahoitusjohtaja ja hänen sijaisenaan strategia- ja kehittämisjohtaja. 8. Kaupungin hallintosäännön mukaan kukin toimiala vastaa oman toimialansa konserni- ja muiden yhteisöjen sopimusohjauksesta. Elinkeinoyhtiön osalta kaupungin Hallintosäännön mukaan sopimusohjauksen sisältö määritellään erikseen. Viime mainittu tarkoittanee palvelusopimusta ja muita sopimuksia tai kaupungin tekemiä päätöksiä. Toimialan sopimusohjausvastuussa on elinkeinoyhtiön osalta kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, joka vastaa hallintosäännön mukaan elinkeinopalvelujen järjestämisestä (= tilaamisesta). Elinkeinojaoston esittelijän toimii elinkeinojohtaja ja hänen sijaisenaan hankejohtaja. Kaupungilla ei ole nykytilassa elinkeinojohtajaa ja esittelijänä toimii vt. hankejohtaja

17 Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset elinkeinoyhtiön osalta 1. Vastuu omistajapolitiikan ohjauksesta ja valvonnasta kuuluu luottamushenkilöorganisaatiossa kaupunginvaltuustolle ja toimeenpano kaupunginhallitukselle. Viranhaltijaorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu kaupunginjohtajan tehtäviin. Omistajapolitiikan valmisteluvastuu on konsernipalveluiden strategia- ja kehittämisjohtajalla. Elinkeinoyhtiön ohjaus perustuu sekä konsernijaostolle vastuutettuun konserniohjaukseen että elinkeinojaostolle vastuutettuun sopimusohjaukseen. Olisi perusteltua selkeyttää ohjausta niin, että yksi selkeästi määritelty toimija vastaisi sekä omistaja- että sopimusohjauksesta, koska molemmissa ohjausprosesseissa on samoja asioita, tärkeimpinä yhtiölle asetettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta. 2. Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden perustamisen edellytykset ovat: mukana on myös muita perustajia tai on suunnitteilla ottaa mukaan muita osakkaita. Elinkeinojohtaja/Hankejohtaja elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi voivat tulla myös paikalliset yritystoimijat. Tämän toteuttaminen olisi perusteltua yrityslähtöisyyden vahvistamiseksi. Kaupunki luopuu tehtäväalueen osalta kaupungin oman organisaation toiminnan ja talouden hallinnollisesta ohjausvallasta sekä kaupunki on valmis antamaan tehtäväalueelle juridisen, osakeyhtiölain mukaisen itsenäisen vallan ja vastuun. kaupungin harjoittamassa elinkeinoyhtiön ohjauksessa on tunnistettavissa sellaista toiminnan ja talouden hallinnollista ohjausta, joka ei tarjoa elinkeinoyhtiölle sellaista itsenäistä liiketoiminnallista valtaa ja vastuuta, jota tulosvastuullisena osakeyhtiönä toimiminen edellyttää. Tämä on osaltaan aiheuttanut yritysasiakkaissa epäselvyyksiä sen suhteen, mikä on kaupungin ja mikä elinkeinoyhtiön roolit, vastuut ja valtuudet elinkeinopolitiikan toimeenpanossa ja yritysten liiketoimintaedellytysten kehittämisessä. Yhtiön liikevaihto tulee pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti kaupungin ulkopuolelta. elinkeinoyhtiön kaupungin ulkopuoliset tuotot tulevat kehityshankkeiden rahoitusosuuksista sekä elinkeinoyhtiön tytäryhtiön omistamien yritystilakiinteistöjen vuokratuotoista. 3. Tytäryhtiöiden ohjaaminen tapahtuu talousarviossa asetettavien toiminnallisten tavoitteiden ja sitoutuneelta pääomalta vaadittavan tuoton sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta. Elinkeinoyhtiön liiketoiminnan tulokselle ei ole asetettu omistajan toimesta tavoitetta kaupungin talousarviossa eikä kaupungin ja elinkeinoyhtiön välisessä palvelusopimuksessa (vuodelle 2015 tulossa tavoite?). 4. Hallitukseen tulee valita edustajat niin, että siellä on riittävästi edustettuna liiketalouden ja yhtiön toimialan osaaminen. Elinkeinoyhtiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista 3 naista ja 4 miestä. Hallituksen jäsenten monipuolinen yritystoiminnan kokemus ja osaaminen on keskeinen edellytys elinkeinoyhtiön toiminnan onnistumiselle. Olisi perusteltua, että osa hallituksen jäsenistä omaisi vahvan yritystoiminnan kokemuksen esimerkiksi yrittäjänä tai sijoittajana. 5. Omistajapoliittiset linjaukset koskien elinkeinoyhtiötä: 1) Yhtiö pidetään tytäryhtiönä; 2)Yhtiö toteuttaa toiminnassa kaupunkistrategian ja elinkeinoohjelman tavoitteita. Elinkeinoyhtiö on tällä hetkellä 100% kaupungin omistuksessa. Tämän osalta olisi mahdollisuus alentaa kaupungin omistusosuutta ja laajentaa omistuspohjaa pitäen kiinni enemmistöomistuksesta. Elinkeinoyhtiö vastaa osaltaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteutuksesta

18 Kouvolan kaupungin konserniohjeet elinkeinoyhtiön osalta 1(2) 1. Kouvola -konsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytär-yhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu. Elinkeinoyhtiö on konserniin kuuluva tytäryhtiö. 2. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kaupunkiomistaja nimeää yhtiön hallituksen. Elinkeinoyhtiö neuvottelee yhtiölle asetettavista tavoitteista ensisijaisesti konsernipalveluiden kanssa. Kaupunginjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus elinkeinoyhtiön hallituksen kokouksissa Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan konsernijaostolle, elinkeinojaostolle ja kaupunginjohdolle. TILANNE EI OLE SELKEÄ. 3. Talous- ja strategiajohtaja toimii yhteyshenkilönä konsernijohdon ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen välillä. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan konsernijaostolle ja elinkeinojaostolle? Vt. hankejohtaja toimii elinkeinoyhtiötä koskevien asioiden esittelijänä elinkeinojaostolle? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 4. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa talous- ja omistajuusyksikköön seurantaa varten viivytyksettä niiden valmistuttua ja pyydettäessä myös luonnosvaiheessa. Elinkeinoyhtiö neuvottelee yhtiölle asetettavista tavoitteista ensisijaisesti konsernipalveluiden kanssa. Elinkeinojaoston esittelijänä toimiva elinkeinojohtaja/vt. hankejohtaja ja elinkeinoyhtiö valmistelevat yhteistyössä palvelusopimuksen, jossa yksilöidyt tavoitteet ja rahoitus toiminnalle??? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 5. Konsernin osavuosikatsauksen laadintaa varten tytäryhteisön on toimitettava talous- ja omistajuusyksikköön tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut ja toiminnallisia tavoitteita koskevat toteutumavertailut osavuosijaksolta sekä tulos- ja rahoituslaskelma-arviot koko tilikaudelta. Näiden lisäksi tulee toimittaa toimintakatsaus, jossa on arvioitu tavoitteiden toteutumista koko kuluvalla suunnittelukaudella ja mahdollisia poikkeamia tavoitteista sekä tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan sekä konsernijaostolle että elinkeinojaostolle??? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 6. Hankinnat. Hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädännön lisäksi soveltuvin osin kaupungin hankintaohjetta. Konserniyhteisöt voivat hankintoja tehdessään hyödyntää kaupungin hankintamenettelyitä ja -sopimuksia sekä hyödyntää kaupungin hankintayksikön palveluja. Omaisuuden luovutuksessa on otettava huomioon konsernin etu. Luovutukset eivät voi tapahtua alle käypien arvojen. Elinkeinoyhtiöllä mahdollisuus hyödyntää kaupungin hankintamenettelyitä ja sopimuksia sekä hankintapalveluita (ei pakkoa). Omaisuuden myynti koskisi ainoastaan elinkeinoyhtiön tytäryhtiön kiinteistöomistuksia, joiden osalta mahdollisissa myyntilanteessa linjauskeskustelu elinkeinojaostossa. Mitä muuta em. konserniohje tarkoittaa käytännössä elinkeinoyhtiön osalta? 7. Henkilöstöpolitiikka. Tytäryhteisöjen tulee noudattaa soveltuvin osin kaupungin henkilöstöpolitiikan linjauksia. Mahdolliset toimitusjohtajasopimukset tulee laatia kaupungin henkilöstöyksikön ohjeiden mukaisesti. Tytäryhteisöillä on oikeus ottaa henkilöstöä ja päättää henkilöstön työsuhteista liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Elinkeinoyhtiöllä on mandaatti omaan henkilöstöpolitiikkaan (nyt käytössä kaupungin työsopimusmalli, mikä ei pakollista)?

19 Kouvolan kaupungin konserniohjeet elinkeinoyhtiön osalta 2(2) 8. Tukipalveluja hankkiessaan yhteisöjen tulee selvittää kaupungin ja muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut sekä niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden. Elinkeinoyhtiö käyttää Taitoa Oyn palveluita (kaupungin järjestämä palvelu). Elinkeinoyhtiö voi perustellusta syystä kilpailuttaa taloushallintopalvelut ja ottaa myös muun toimittajan, mikäli se on liiketoiminnallisesti perusteltua ja yhtiö noudattaa konserniohjeita tilirakenteiden osalta? 9. Tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava konsernijohdon ennakkokäsitys tehdessään päätöstä asiasta, jolla saattaa olla merkittävä vaikutus tytäryhteisön, kaupungin tai konsernin toimintaan tai taloudelliseen asemaan tai vastuuseen taikka jolla saattaa olla periaatteellista merkitystä. Vastuu konsernijohdon ennakkokäsityksen hankkimisesta on tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla. Elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtaja vastaa ao. konserniohjeen mukaisesta menettelystä. 10. Konsernin tiedottamisessa noudatetaan kaupungin hyväksymää viestintästrategiaa. Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kaupungin puolesta kaupunginjohtaja ja talous- ja strategiajohtaja. Elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat ao. konserniohjeen mukaisesta menettelystä. Elinkeinoyhtiö toimii kaupunkikonsernin yhteisen brändin mukaisesti. Elinkeinoyhtiön johto päättää itsenäisesti yhtiön liiketoimintaa koskevasta viestinnästä. 11. Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet valitsee yhtiökokous kaupunginhallituksen konsernijaoston tekemän ehdotuksen mukaisesti, ellei yhtiöjärjestyksessä valintaa ole määrätty muussa järjestyksessä tehtäväksi. Tytäryhteisöjen hallituksen jäsenehdokkaiden nimeämisessä noudatetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986). Yhteisön hallitukseen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenillä tulee olla tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan ja hallinnon ja johtamisen asiantuntemus. Kouvola - konsernin yhtiöihin pyritään poliittinen edustus huomioon ottaen saamaan mahdollisimman monipuolinen ja asiantunteva edustus. Hallituksen jäsenen on ensisijaisesti huolehdittava yhtiön edusta. Hallituksen jäsenten monipuolinen yritystoiminnan kokemus ja osaaminen on keskeinen edellytys elinkeinoyhtiön toiminnan onnistumiselle. Hallituksen rooli elinkeinoyhtiön kehittämisessä ja uudistamisessa on lähivuosina erityisen keskeinen. Nykyinen elinkeinotoiminnan toimintaympäristö ja elinkeinoyhtiön vaativat kehittymis- ja uudistumishaasteet edellyttävät sitä, että hallituksessa on jäseninä myös yrittäjänä tai sijoittajana toimineita/toimivia henkilöitä, joilla vahva ja monipuolinen yritystoiminnan kokemus. Hallituksen päätehtävänä on tukea elinkeinoyhtiön johtoa tuloksellisen toiminnan aikaansaamisessa. 12. Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, konsernihallinnon tai muu kaupungin viranhaltija ei saa paljastaa ulkopuoliselle yhtiön liikesalaisuuteen kuuluvaa asiaa. Tämä linjaus on erittäin tärkeä elinkeinoyhtiön uskottavuuden ja toimintakyvyn osalta suhteessa yritysasiakkaisiin, joiden liiketoimintaa koskeva tieto on pääsääntöisesti luottamuksellista

20 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 4. Kouvola Innovation Oy:n onnistuminen

21 Kinnon kehityskuva Kuntaliitoshuumassa Kinnon synty jäi traumaattiseksi kokemukseksi jo valmiiksi sirpaloituneelle ja eriseuraiselle elinkeino- ja kuntakentälle 2. Vahva usko: uusi elinkeinoyhtiö pelastaa kaiken > tällä hoidetaan koko elinkeinopolitiikka kerralla kuntoon > kaupungin elinkeinostrategia sortui ylioptimismiin 3. Omistajaohjaus on yhtä aikaa holhonnut ja jättänyt heitteille 4. Kinno ei ole päässyt lentoon, koska Kinno on kokenut aliarvostusta, impulssiivistä ja lyhytnäköistä ohjausta 5. Kinnon luottamus omaan tekemiseen on laskenut, mikä oireilee toiminta- ja johtamiskulttuurissa 6. Kinnoon on syntynyt huomattava johtamisvaje, joka kulminoituu eriytyneeseen toimintakulttuuriin /organisaatiorakenteeseen, prosessien suoritus- ja palvelukykyyn, johtamisjärjestelmään (hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, esimiesten tehtävät ja vastuu), kumppanuuksien hallintaan ja henkilöstön osaamiseen 7. Kinnon ohjattavuus on tällä hetkellä huono: puuttuu suunta (strategia) ja toimiva johto (toimitusjohtaja), omistajaohjauksessa ja palvelu- ja suorituskyvyssä sekä johtamis- ja työilmapiirissä vakavia puutteita 8. Kinnon kehityksen ja onnistumisen arvioinnista enemmän liitteessä 1 (sivut 1 13)

22 Pettymyksiä Onnistumisia Kaupungin elinkeinopolitiikan ja Kinnon toiminnan koettuja onnistumisia ja pettymyksiä Odotusten mukaan Viisumipalvelukeskus (kaupunki ja Kinno Datakeskushankkeet Palvelukeskukset (UM:n viisumipalvelu, PV:n palvelukeskus, datakeskusselvitykset) Transpoint Kymiring-hanke Promo - koulutus. Biosampo hanke Kuusaan tehtaan sellulinja Bioenergia Johtajien suuri vaihtuvuus Yhteistyö Kouvolassa toimivien yritysten kanssa Puurakentaminen Kehitystä on tapahtunut positiiviseen suuntaan Vanhojen sotkujen selvittäminen ja talouden tasapainottaminen Perusyritysneuvonta Repovesi Matkailun kehittäminen Verla Tykkimäki Veturi Repoveden kehittäminen Pesosen aikana tuli parannusta Kontaktoinnit uusiin yrityksiin logistiiikkatoiminnot Myllykosken tehtaan lakkauttamien Voikkaan tehtaan lakkautuminen Työllistäviä yrityksiaä/työpaikkoja ei ole syntynyt Ympäristösektori (erit. cleantech) edelleen hakusessa Logistiikkahaasteiden haltuunotto Voikkaan case (tehtaan tilojen uudelleen käyttö > Kinno ja Ebick Tuloksellisuuden osoittaminen Allegron hyödyntäminen Matkailuyritysten luominen Kymijoen hyödyntäminen Kinnon tuotos on alle odotusten

23 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 5. Kouvola Innovation Oy:n suoritus- ja palvelukyky arviointi ja kehittäminen

24 Kehitysyhtiön menestyksen kulmakivien tila ja kehittämistarpeet tulevaisuudessa Henkilöstökyselyssä arvioitiin kunnallisen kehitysyhtiön yleisiä menetyksen kulmakiviä ja tilaa sekä merkitystä Kinnon tulevaisuudelle. Arvioinnin kohteena olivat seuraavat: 1. Vaikuttavuus Kouvolan elinvoiman kehittymiseen 2. Vaikuttavuus Kymenlaakson elinvoiman kehittymiseen) 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 4. Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulutoimijat, luotettava kolmas osapuoli) 6. Ohjattavuus kaupunkikonsernin kannalta 7. Laadukas hallitustyöskentely ja johtaminen 8. Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö Keskeinen havainto on, että mielipiteet kulmakivien nykytilasta ja tulevaisuuden merkityksestä hajoavat voimakkaasti ja epätietoisuus on hallitseva piirre. Mutta yhteinen huoli niiden tilasta on vahvasti selvästi nähtävissä tulevaisuuden menestymisen uhkana Menestyksen mukavuusalue arvioi kriittisesti tila Menestyksen haurastuvat kulmakivet - Go no go - asetelma Epätietoisuuden tila Menestyksen vahvuudet vahvista edelleen Menestyksen todelliset uhkat - puutu näihin ja muuta suunta

25 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivien tilannekuva ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 1. Vaikuttavuus Kouvolan elinvoiman kehittymiseen ( 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulut, luotettava kolmas osapuoli) 7. Laadukas hallitustyöskentely ja johtaminen 2. Vaikuttavuus Kymenlaakson elinvoiman kehittymiseen 4. Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) 6. Ohjattavuus kaupunkikonsernin kannalta 8. Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö

26 Kinnon liiketoiminta- ja johtamisprosessien tilannekuva, kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä kehittäminen Henkilöstökyselyssä arvioitiin kunnallisen kehitysyhtiön liiketoiminta- ja johtamisprosessien toimivuutta sekä kehittämistarvetta tulevaisuudessa. Arvioinnin kohteena olivat kaikkiaan 10 liiketoimintaprosessia ja 8 johtamisprosessia. Keskeinen havainto on, että näkemykset prosessien toimivuuden nykytilasta ja kehittämistarpeesta hajoavat voimakkaasti ja epätietoisuus on hallitseva piirre. Mutta yhteinen huoli niiden tilasta on vahvasti selvästi nähtävissä. Kaiken kaikkiaan prosessien suoritus- ja palvelukyky vaatii yhtiön kehittämisessä merkittävää panostusta erityisesti asiakkuuksien hallinta, kumppanuudet, kansainvälistyminen, osaaminen, liiketoimintaympäristön ennakointi. Prosessien tilannekuva ja kehittämistarpeet on nähtävissä seuraavilla sivuilla sekä henkilöstön kehittämisehdotukset liitteessä 3. Palvelu- ja suorituskyvyn osalta lisäksi tiekarttana liitteessä 1 (sivut 19 26) Prosessit mukavuusalueella arvioi kriittisesti tila Turhat prosessit - Go no go - asetelma Epätietoisuuden tila Toimivat prosessit kehitä toimivuutta edelleen Onnistumisen kannalta kriittiset prosessit - puutu näihin ja muuta suunta

27 Palvelu- ja suorituskyvyn kehittämiskohteiden tunnistaminen: liiketoimintaprosessit Asiakkuuden hallinta Markkinointi Myynti Tuotekehitys Kansainvälistyminen Innovaatioprosessi Hankehallinta ja - johtaminen Rahoitus Omistajaohjaus Liiketoimintaympäristön kehityksen ennakointi

28 Palvelu- ja suorituskyvyn kehittämiskohteiden tunnistaminen: sisäiset johtamisprosessit 11. Toiminta- ja taloussuunnittelu 12. Henkilöstöviestintä 13. Rekrytointi 14. Työhyvinvointi 15. Suorituksen arviointi ja palkitseminen 16. Osaamisen kehittäminen 17. Hankinta

29 Kinnon toiminta- ja johtamiskulttuuri Henkilöstö arvioi yhtiön toiminta- ja johtamiskulttuuria elokuussa Siinä on tunnistettavissa vakavia puutteita, jotka heijastuvat monin tavoin kielteisesti kehitysyhtiön työskentelyilmapiiriin ja toimintakykyyn. Henkilöstön arvioinnista enemmän liitteessä 2 (s. 27) Myönteisenä koettu ominaisuus Kielteisenä koettu ominaisuus Työhön sitoutunut ja tuloksia arvostava Kannustava Virheitä ja epäonnistumisia ymmärtävä Työvälineiden ja tilojen toimivuutta arvostava Vähäinen uudistumiskyky Puutteellinen toimintaympäristön muutoksiin reagointikyky Vähäisen tietointensiivisyys: puutteellinen ulkopuolisen tiedon (mm. tietokannat, - rekisterit, tutkimukset) hyödyntämiskyky Kokonaisuuksien ja niiden keskinäisten riippuvuuksien tunnistaminen kehittymätöntä Ei kannusteta rakentavaan kritiikkiin Esimiesten vastuunlaistaminen Tietoa panttaus Omistajaohjauksen epäselvyys ja epäjohdonmukaisuus Johtoryhmätyöskentelyn tehottomuus Henkilöstöpolitiikan epäjohdonmukaisuus

30 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 6. Kouvola Innovation Oy:n strategisen uudistumisen tiekartta/suuntaviivat

31 Uuden Kinnon rakennuspuut (yritykset, omistajat ja sidosryhmät) 1. Uusi rooli (strategian kautta) Kinno on eri toimialojen yritysten ja elinkeinokehittäjien yhdistävä voima, pelinrakentaja, joka luo ja ylläpitää yritystoiminnan kehittämisverkostoa Kinno tunnetaan ja tiedetään näkemyksellisenä vaikuttajana ja asiantuntijana valikoiduilla alueilla ja asioissa, joissa on saatu aikaan todellisia tuloksia, joita asiakkaat ja kumppanit arvostavat Kinnon pelikenttä kattaa myös kansainväliset markkinat (Suomi ja Kouvolan seutu ei riitä tulevaisuudessa) Ennakkoluuloton, aloitteellinen ja myös riskejä ottava Eteenpäin katsova, uutta luova 2. Saumaton yhteistyö omistajan ja toimialojen kanssa Asiakkaita ja kumppaneita arvostava tekemisen asenne Säännöllinen ja rakentava yhteistyö kaupungin toimialojen ja Kinnon välillä Yhteinen näkemys elinkeinotoiminnan suunnasta, Kinnon roolista, teknisen puolen (kaavoitus) ja tilaliikelaitoksen kanssa (edellyttää dialogia ) Kinnon johto (hallitus ja tj.) toimii hyvässä ja luottamuksellisessa yhteistyössä kaupungin ja luottamiesjohdon kanssa Luottamuksen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Pelimerkkejä toimintaan 3. Asiakkaan tarpeista lähtevä palvelutarjooma Yhden luukun periaate on asiakkaan käytössä Nopea reagoija (= valmiit konseptit, tuotteet, tukipaketit, rekryapua, tilastot) 4. Tehokas ja vaikuttava Kinno Selkeä organisaatio, jossa selkeä vastuujako ja painpistealueet Kinnon hallituksen kokoonpano: luottamushenkilöitä ja ns. asiantuntijoita Ammattitaitoinen operatiivinen toimeenpanija ja kehittäjä Kinnoon investointi tuottaa merkittävän elinvoimaosingon kaupungille ja seutukunnalle Tarpeelliset työkalut = valtaa toimia ja tehdä) Tehokkaampi ja fokusoidumpi Kinno Asiat hyvin valmisteltu 5. Tehokkaasti verkostoinut Kinno Hyvät suhteet valtakunnan toimijoihin Verson luoja ja mobilosoija kouvolan asioihin Verkostomainen toimija, joka ymmärtää kaupungin roolin elinkeinopolitiikassa Oikea-aikainen yhteistyö asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseksi Kumppaneiden toimintatavat ja linjaukset tunteva

32 Kinnon uusi strateginen roolitus ja vastuu elinkeino-ohjelman toteuttamisessa Liiketoimintaympäristön vetovoima Reaktiivinen toimintatapa Vaikuttavuuden arvioija Päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi alueen yritysilmapiiriin ja elinkeinoelämään pitkässä juoksussa Palokunta Yritysten akuutteihin liiketoiminnallisiin haasteisiin vastaaja ja toimenpiteiden raportoija Kinnon strategia 2020 Elinkeinopolitiikan näkijä ja suunnannäyttäjä Tulevaisuuden maankäyttöön, liikenteeseen, asumiseen ja palvelurakenteeseen liittyvien linjausavausten tekijä Tekijä ja uudistaja Yritysten uusiutuvan ja kannattavan kasvun sekä kilpailukyvyn innovatiivinen kehittäjä ja mahdollistaja Ennakoiva toimintatapa YHTEISTYÖSSÄ ON Yritystoiminnan kilpailukyky ja kasvu 32

33 Kinnon vaikuttavuuslähtöinen strategialuonnos (johtoryhmä ) integroituna terävöitettyyn elinkeino-ohjelmaan (rakennemalli) Kinnon visio 2020 Elinkeinopoliittis en ohjelman terävöitetyt linjaukset (alustavat) Vaikuttavuuden näkökulmat (strateginen jalanjälki) Strategiset valinnat/ päämäärät 2020 Strategiset toimenpiteet/hank keet päämäärien toteuttamiseksi Indikaattoripohjainen tavoiteasettelu Kinnon vaikuttavuudelle (sis. palvelusopimukseen) Kinno on alueen yritysten ja elinkeinotoiminnan kehittäjien kokoava voima, pelinrakentaja, kohti uudistunutta ja kansainvälistynyttä liiketoimintaympäristöä 1.Logistiikka 2.Uudistuva metsäteollisuus 3.Matkailu, kauppa ja palvelut 4.Yrittäjyys ja yrittäminen (Kinnon valmistelee lopulliset ehdotukset mennessä) Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen alueella Uuden liiketoiminnan syntyminen alueella Uuden yritystoiminnan hakeutuminen ja sijoittuminen alueelle Alueen nykyisen yritystoiminnan kilpailukyky ja kasvu Toiminta-ajatus Kinno on Kouvolan kaupunkikonsernin elinkeinoyhtiö, joka luo edellytyksiä kannattavalle ja työllistävälle yksityisen sektorin toiminnalle tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen alueella uuden liiketoiminnan syntyminen alueella uuden yritystoiminnan hakeutuminen ja sijoittuminen alueelle alueen nykyisen yritystoiminnan kehittyminen ja kasvu Arvoperusta 33

34 Palveluiden ja liiketoiminta-prosessien uudistaminen Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja työhyvinvointi Kinnon strategisen uudistumisen sekä palvelu- ja suorituskyvyn kehittämisen näkökulmat: tiekarttamalli (ks. liite 1. s 19-26) Visio 2020 Viestintä ja johdon sitoutuminen Organisaation ja johtamisjärjestelmän sekä -prosessien Talouden hallinta uudistaminen U u d i s t e t t u t o i m i n t a - a j a t u s j a a r v o p e r u s t a

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Kunta ja yhtiöittäminen

Kunta ja yhtiöittäminen Kunta ja yhtiöittäminen Vesa Vesterinen Kunta ja yhtiöittäminen K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTA JA YHTIÖITTÄMINEN Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot