KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014"

Transkriptio

1 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy

2 Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3 1. Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi 5 2. Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva 9 3. Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Kouvola Innovation Oy:n onnistuminen Kouvola Innovation Oy:n suoritus- ja palvelukyvyn arviointi ja kehittäminen Kouvola Innovation Oy:n strategisen uudistumisen tiekartta ja suuntaviivat Kohti Uutta Kinnoa - uudistamisehdotukset 35 Liitteet Liite 1. Kinnon kokonaisonnistuminen ja kehittämistarpeet Liite 2. Kinnon suoritus- ja palvelukyvyn arviointi sekä kehittämistarpeet Liite 3. Kinnon kehittäminen: henkilöstön ehdotukset

3 Yhteenveto uudistamisehdotuksista Elinkeinopolitiikan ja elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen uudistamisehdotukset 1. Kaupungin omistaja- ja sopimusohjaus ehdotetaan selkeytettäväksi niin, että kaupunginhallitus vastaisi sekä omistaja- että sopimusohjauksesta elinkeinoyhtiön osalta. 2. Kouvolan kaupungin omistaman elinkeinoyhtiön omistajaohjaus perustuu elinkeinoyhtiön yhtiökokouksessa tehtäviin omistajaedustajan päätöksiin. Elinkeinoyhtiön sopimusohjaus perustuu kaupungin ja elinkeinoyhtiön väliseen palvelusopimukseen, jossa määritetään kaupungin yhtiöltä tilaamiin elinkeinopalveluihin ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvät tulostavoitteet ja toiminnan perusrahoitus. 3. Elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi kutsutaan myös paikallisia yritystoimijoita niin, että kaupunki säilyttää enemmistöomistuksen elinkeinoyhtiössä. 4. Elinkeinoyhtiön hallitukseen suositellaan nimettäväksi laaja-alaisen yritys- ja/tai pääomasijoittajakokemuksen omaavia henkilöitä tukemaan elinkeinoyhtiön operatiivista johtoa elinkeinoyhtiön uudistamisessa ja kehittämisessä. Kaupunkiomistajan puolelta yhtiöön suositellaan nimettäväksi virkavastuullisia henkilöitä kaupungin johdosta. 6. Elinkeino-ohjelman terävöitetyt sisältöteemat sekä niihin liittyvät tulos- ja vaikuttavuustavoitteet sekä toimenpideohjelmat valmistellaan elinkeinoyhtiön ja yritysten yhteistyönä marraskuun loppuun mennessä. 7. Elinkeinoyhtiön palvelusopimukseen sisältyvä perustoiminnan rahoitus mitoitetaan palvelusopimuksessa kokonaisuutena sisältäen sekä kehittämishankerahoituksen että yrityspalvelurahoituksen. Rahoitus määritetään kokonaissummana euroa per asukas. 8. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan ja palvelusopimuksen toteutumisesta konserniohjeiden mukaisesti

4 Yhteenveto uudistamisehdotuksista Elinkeinoyhtiön strategiseen uudistumisen sekä suoritus- ja palvelukyvyn kehittämisehdotukset 1. Valmistellaan Kinnon uusi strategia, joka perustuu kaupunkistrategiaan sekä terävöitettyihin elinkeino-ohjelman tavoitteisiin. 2. Uudistetaan Kinnon toimintamalli erityisesti asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnan osalta. 3. Uudistetaan Kinnon organisaatiorakenne, jossa huomioidaan uuden strategian asettamat vaatimukset sekä yrityspalveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen väliset liittymäpinnat. 4. Kehitetään ja täsmennetään yrityksille tarjottavien palveluiden sisällöt. Luodaan yritysasiakkaiden erilaisiin tilanteisiin perustuvia uusia palveluita (yritysrahoitus ja liiketoiminnan kansainvälistyminen). Lopetetaan palveluita, joille ei ole todellista kysyntää tai jotka voidaan korvata tehokkaimmilla ja vaikuttavimmilla palveluilla. 5. Uudistetaan Kinnon liiketoiminta- ja johtamisprosessit strategian toimeenpanon tehostamiseksi kaikilla toiminnan tasoilla. 6. Uudistetaan johtamisjärjestelmä uuden rakenteen ja toimintamallin mukaisesti. Tämä sisältää johtoryhmätyöskentelyn ja muiden toiminnan johtamisfoorumeiden uudistamisen sekä tulosvastuullisten johtamis- ja esimiestehtävien vastuiden ja osaamisvaatimusten määrittelyn 7. Valmistellaan strategialähtöinen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma, joka toteutetaan sopimalla henkilökohtaiset osaamisen kehittämistavoitteet osana säännöllisiä tulos- ja kehityskeskusteluita

5 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 1. Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi

6 Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi Lähtökohdat Kouvola Innovation Oy (Kinno) käynnisti toimintansa v Kouvolan seudulla toteutetun kuntien yhdistämisen yhteydessä. Yhtiö on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö. Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy hoitaa Kinnon kiinteistö- ja toimitilapalvelut. Yhtiö on sille määritellyn toiminta-ajatuksen puitteissa vastannut toimintansa kehittämisestä ja osallistunut kaupungin elinkeinopoliittiseen strategiatyöhön. Vuosille hyväksytyssä elinkeino-ohjelmassa on vahvistettu yhtiön roolia kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttajana. Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnan tehokkuuden varmistaminen puoltavat kehittämisarvioinnin välitöntä toteuttamista. Tavoitteet Saada yleiskuva yhtiön toiminnan vaikuttavuudesta ja onnistuneisuudesta vuosina asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, päätöksentekijöiden silmin Arvioida kaupungin omistajaohjauksen toimivuutta yhtiön suuntaan Arvioida yhtiön strategista toimeenpanokykyä Terävöittää Kouvolan elinkeinopoliittisen ohjelman tavoiteasettelua kohti indikaattoripohjaista vaikuttavuutta ja sen tavoitelähtöistä arviointia Kehittää yhtiön kykyä toimeenpanna ja toteuttaa kaupunkistrategiaa elinkeino-ohjelmalla uudistamalla organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää sekä johtamiskulttuuria

7 Väliraportointi KH:n elinkeinojaostolle Uusi Kinno - hankkeen aikataulu (päivitetty ).. KH:n elinkeinojaosto Projektiryhmä Omistajatyöpaja Yritystyöpaja K Jorytyöpaja K Henkilöstötyöpaja K Hallitustyöpaja Vaihe Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Työsuunnitelman laadinta ja hankkeen käynnistys.. 2.Omistajaohjauksen ja Kinnon toiminnan arviointi Haastattelut 3.Omistajaohjauksen ja elinkeinoohjelman terävöitys Yrityskysely xx Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen.henkilöstökysely Kinnon kehittämisen tiekartta

8 Kehittämistyön näkökulmat 1 2 NÄKÖKULMAT 1. Kinnon vastuu ja rooli kaupungin ja seudun elinkeinopolitiikan toteuttajana 2. Elinkeinopolitiikan ekosysteemin hyödyntäminen verkostorakenteena 3. Elinkeinotoiminnan alueelliset ulottuvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen liiketoimintaympäristön kehittämisessä

9 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 2. Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva

10 Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva Haastatteluihin* perustuvat tilannekuvakiteytykset 1(2) I. Tavoiteasetanta ja tuloksellisuuden arviointi 1. Strategiset painopistevalinnat eivät ole olleet onnistuneita, innovatiivisia ja uutta luovia vaan enemmän säilyttäviä. Logistiikka ei ollut valinnoissa mukana, vaikka se on erittäin tärkeä alueelle. Siihen ei ole panostettu vaan se unohdettiin. Nyt se on uudessa ohjelmassa jälleen mukana. 2. Elinkeino-ohjelman merkitys ohjausvälineenä on heikko, koska sitä ei tunneta eikä siihen sitouduta tilaajan kuin tuottajankaan puolella Selkeät prioriteetit ja aito fokusointi puuttuu sekä elinkeino-ohjelmasta. Valmisteluprosessi virkamiesvetoinen, yritykset eivät oikeasti mukana 3. Palvelusopimuksen tavoitteet: mitä tilataan? Selkeä yhteys elinkeino-ohjelmaan puuttuu Vaikuttavuustavoitteet on esitetty, mutta tilaus ja rahoitus kohdistuu yksilöityihin kohteisiin ( määrärahamomentit ). 4. Elinkeinopolitiikan kehittämistoiminta ohjautuu enemmän rahoitusinstrumenteista kuin elinkeinostrategiasta. Onko kaikki sisään tullut raha hyvää rahaa? 5. Käytännöt ja toimintakulttuuri kehittämishankkeiden käynnistämisen ja tuloksellisuuden arvioinnissa eivät ole vakiintuneet: Mitä saadaan aikaan? Kuka vastaa tuloksista? II Johtamisfoorumit 1. Tilaajan (luottamusjohdon) johtamisfoorumien (kaupunginhallitus; KH:n elinkeinojaosto; konsernijaosto) roolitus ja vastuunjako omistaja- ja sopimusohjauksessa on epäselvä. 2. KH:n elinkeinojaoston rooli ja lisäarvo on epäselvä ja kiistanalainen Käsittelee yksittäisiä kehitysprojektiesityksiä. Jättää Kinnon hallituksen statistin asemaan. Jaoston tulisi ottaa aidosti kantaa strategisiin painopisteisiin, mitä se ei tee. 3. Kinnon rooli ja lisäarvo epäselvä sen toimintaan vaikuttavissa johtamisfoorumeissa: kaupungin johtoryhmä, infrahankkeiden työryhmä, Kaupungin hankinnat työryhmä, yritysten ja kaupungin yhteistyön kehittämistyöryhmä. * Haastateltavat olivat kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa (13 henkilöä)

11 Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva Haastatteluihin* perustuvat tilannekuvakiteytykset 2(2) III Johtamisprosessit ja -välineet 1. Elinkeino-ohjelman toimeenpanoketju on epäyhtenäinen ja ei-läpinäkyvä Kaupunkistrategia 2020 > elinkeino-ohjelma > palvelusopimus (puitesopimus 4v ei ole tehty) > Kinnon strategia >Kinnon vuosisuunnitelmat 2. Palvelusopimus on sisällön ja prosessin osalta vielä kehitysvaiheessa Tilaajan roolit ja vastuut selkiintymättömät KH:n/KH:n jaostojen rooli Tuottajan tasavertaisen neuvottelukumppani asema ei ole itsestään selvä Yhteisen tietopohjan ja tulkintapohjan puuttuu 3. Kinnon tuotos on ollut alle odotusten ja sen reagointikyky on nykyisellään huono, koska Kinnon omistajaohjausrakenteen sekavuus on johtanut riskinottohaluttomuuteen, elinkeinostrategia oli vanhan jatkamista uuden luomisen sijaan, uusi elinkeino-ohjelma ei ole riittävän vaativa tavoitteiden osalta. IV Johtamisroolit, vastuut ja valtuudet 1. Kaupunginjohtajalla voimakas operatiivinen johtamisote elinkeinopolitiikkaan ja Kinnon toimintaan 2. Kaupunginjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan/ tekninen johtajan ja Kinno Oy:n yhteistoiminnan vähäisyys 3. Kehittämishankkeet ovat irti muusta kaupunkiorganisaatiosta. Kinno käynnistää ja toteuttaa kehityshankkeen ilman, että on varmistettu se, miten ja kenen toimesta ja rahoituksella kehityshankkeissa luotuja palveluita ylläpidetään. 4. Kaupungin markkinoinnin ja Kinnon hoitaman matkailumarkkinoinnin väliset vastuut ja työnjako ei ole selkeä. 5. Matkailun kehittäminen ja matkailuneuvonta ja markkinointi ovat liian erillisiä toisistaan Kinnon sisällä, mikä luo jännitteitä, tehottomuutta ja epäselvyyksiä. V Toimintakulttuuri 1. Omistajan (tilaajan) ohjausote on liian holhoava, mutta samalla etäinen (Kinnoa pidetään kaupungin työkaluna). 2. Tilaajan päätöksenteko liian moniäänistä ja päistä sekä tempoilevaa. 3. Tilaajan ja tuottajan luottamuspääoma ei ole vahvalla pohjalla. 4. Kinnolla on syntipukin leima. * Haastateltavat olivat kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa (13 henkilöä)

12 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 3. Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen

13 Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Elinkeinopolitiikan johtamisen sekä elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen sisältöperusta Kouvolan kaupungin elinkeinoyhtiöön kohdistama omistaja- ja sopimusohjaus perustuu kaupunkistrategiaan ja elinvoima-ohjelmaan sekä talousarviossa esitettyihin tavoitteisiin; omistajapoliittisiin linjauksiin; konserniohjeisiin; yhtiökokouksessa päätettävän yhtiön hallituksen nimittämiseen; kaupungin ja elinkeinoyhtiön väliseen vuosittaiseen palvelusopimukseen; kaupunginhallituksen alaisen elinkeinojaoston päätöksellä elinkeinoyhtiölle erillishakemuksesta myönnettävään hankerahoitukseen. Em. lisäksi elinkeinoyhtiön toimintaa ohjaa Kestävää kasvua ja työtä Suomen kansallinen rakennerahasto-ohjelma ja sitä täsmentävä alueellinen Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelma Kymenlaakso ohjelma (Kymen maakuntaliitto)

14 Mitä tulee saada aikaan? Kaupunkistrategia ja terävöitetty elinkeino-ohjelma elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen strategiaperustana Elinkeinopolitiikan painopisteet 2016 Uudistuva biotalous Vetovoimaisuutta Kouvolaan Luovuudella liiketoimintaa Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Kouvola 2020 Elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Yhteiskumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija Elinkeinojaoston priorisoimat sisältöalueet ja jatkovalmistelun evästykset yrityksille ja Kinnolle (elinkeinojaoston työpaja ) 1. Uudistuvan metsäteollisuuden, erityisesti biotalouden tarpeiden ja mahdollisuuksien perusteellinen analyysi ja tämän pohjalta päätettävät toimenpiteet. 2. Olemassa olevien yritysten kasvupotentiaalin kehittäminen. 3. Yrittäjyys ja yrittäminen. 4. Matkailuliiketoiminnan perustan tukeminen ja vahvistaminen. 5. Vahvasti mukana logistiikassa. Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittämien Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Elinkeinojaoston työpajassa ( ) priorisoitujen sisältöteemojen pohjalta käynnistyi syys-/lokakuussa sovitun mukaisesti valmisteluprosessi, jonka tavoitteena on täsmentää sisältöteemojen fokus, tavoitteet ja käytännön toimenpiteet. Alustavaa valmistelutyötä on tehty yritysten ja Kinnon yhteistyönä seuraavissa teemoissa: 1. Logistiikka (teollinen internet, älylogistiikka, pakkausteollisuus) (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 2. Uudistuva metsäteollisuus, erityisesti biotalous ja puun monipuolinen käyttö rakentamisessa (puurakentaminen/ valmistelussa mukana 7 toimialan yritystä; energia/ valmistelussa mukana 6 toimialan yritystä) 3. Luonto- ja tapahtumamatkailu sekä kaupunkikeskustan uusi tuleminen (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 4. Pelialan kehittäminen (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 5. Yrittäjyys ja yrittäminen (valmistelussa mukana 6 yritystä) Tavoitteena on täsmentää teemat ja niiden sisällöt, tulostavoitteet, toimenpidekokonaisuudet ja rahoitus osana Kinnon strategiaa sekä kaupungin ja Kinnon välistä palvelusopimusta. Vastuu valmstelusta on Kinnolla. 14

15 Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Elinkeinoyhtiön poliittisen luottamushenkilötoimielinten omistaja- ja sopimusohjaajat Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto vastaa elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Näitä palveluja ovat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, matkailu- ja tapahtumapalvelut sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelut. Palvelujen tuottaminen sekä kehityshankkeet perustuvat sopimuksiin eri tuottajaorganisaatioiden kanssa. Näistä merkittävin on Kouvola Innovation Oy. Elinkeinojaoston vastuulla on elinkeinojen kehittämistä koskevien periaatteiden ja linjausten valmistelu osana kaupungin elinvoiman kehittämistä. Jaosto pitää yhteyttä yrittäjiin, elinkeinoelämää edustaviin sidosryhmiin ja elinkeinojen kehittämisestä vastaaviin muihin tahoihin sekä toimii alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista. Jaosto huolehtii konsernivalvonnan käytännön toteuttamisesta konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti. Jaosto valmistelee omistajapolitiikkaan liittyvät strategiset asiat. Konsernijaosto käsittelee tytäryhteisöjen seurantaraportit ja seuraa muutoin näiden yhteisöjen toimintaa. Lisäksi jaosto valmistelee yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista sekä yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevat asiat. Konsernijaosto päättää elinkeinoyhtiöitä lukuun ottamatta 1. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumisesta Elinkeinojaosto päättää 1. elinkeinoelämän edellytyksien kehittämiseen liittyvien palvelujen hankinnasta sekä niihin liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä 2. vaatimuksen tekemisestä elinkeinoyhtiöiden ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 3. edustajan nimeämisestä alue- ja rakennerahastolakien tarkoittamiin ja vastaaviin elinkeinopoliittisiin valmisteluelimiin 4. kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat elinkeinojen kehittämistä koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset ja lausunnot, elleivät ne kuulu jonkun muun toimielimen ratkaistavaksi 5. neuvottelukuntien ja työryhmien asettamisesta yritysyhteydenpitoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja ammatillisen osaamisen yhteensovittamista varten 6. huomionosoituksista ja palkitsemisista, jotka kohdistuvat yrittäjiin ja elinkeinoelämän edustajiin

16 Miten aikaansaamista ohjataan? Elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen nykytila 1. Kouvolan kaupungin perustamaan ja omistamaan Kouvolan Innovation Oy elinkeinoyhtiöön on keskitetty kaupungin elinkeinopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. 2. Kaupunki omistaa elinkeinoyhtiön 300 osaketta. Yhtiön omassa omistuksessa on 10 osaketta. Elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi voivat tulla myös paikalliset yritystoimijat perustaja- ja omistajaosakkaan (Kouvolan kaupunki) erikseen tekemin päätöksin. 3. Kouvola Innovation Oy -konserni muodostuu seuraavista yhtiöistä: Kouvola Innovation Oy (emo) ja vuonna 2010 elinkeinoyhtiöön sulautettu Kouvolan Yritystilat Oy, joka tarjoaa kiinteistö- ja toimitilapalveluita. Kouvolan Yritystila Oy toimii alakonsernina, joka omistaa kokonaan 3 kiinteistötytäryhtiötä. 4. Kaupunkiomistajan linjauksen mukaan yhtiö toteuttaa toiminnassa Kouvolan kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman tavoitteita. 5. Elinkeinoyhtiö tuottaa elinkeinopalveluita myös Iitin kunnalle erillisen palvelusopimuksen mukaisesti. 6. Kouvolan kaupungin poliittisen johdon toteuttamasta omistaja- ja sopimusohjauksesta vastaavat kaupunginhallitus sekä sen alaisina toimivat konsernijaosto ja elinkeinojaosto. 7. Kaupunkikonsernin operatiivisesta omistajaohjauksesta vastaa kaupungin hallintosäännön mukaan konsernipalvelut kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginjohtajan ohjauksessa. Konsernipalveluita johtaa kaupunginjohtaja. Omistajaohjauksen sisältö määritellään erikseen. Viime mainittu tarkoittanee omistajapoliittisia linjauksia sekä konserniohjeita. Konsernijaostossa esittelijänä toimii talous- ja rahoitusjohtaja ja hänen sijaisenaan strategia- ja kehittämisjohtaja. 8. Kaupungin hallintosäännön mukaan kukin toimiala vastaa oman toimialansa konserni- ja muiden yhteisöjen sopimusohjauksesta. Elinkeinoyhtiön osalta kaupungin Hallintosäännön mukaan sopimusohjauksen sisältö määritellään erikseen. Viime mainittu tarkoittanee palvelusopimusta ja muita sopimuksia tai kaupungin tekemiä päätöksiä. Toimialan sopimusohjausvastuussa on elinkeinoyhtiön osalta kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, joka vastaa hallintosäännön mukaan elinkeinopalvelujen järjestämisestä (= tilaamisesta). Elinkeinojaoston esittelijän toimii elinkeinojohtaja ja hänen sijaisenaan hankejohtaja. Kaupungilla ei ole nykytilassa elinkeinojohtajaa ja esittelijänä toimii vt. hankejohtaja

17 Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset elinkeinoyhtiön osalta 1. Vastuu omistajapolitiikan ohjauksesta ja valvonnasta kuuluu luottamushenkilöorganisaatiossa kaupunginvaltuustolle ja toimeenpano kaupunginhallitukselle. Viranhaltijaorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu kaupunginjohtajan tehtäviin. Omistajapolitiikan valmisteluvastuu on konsernipalveluiden strategia- ja kehittämisjohtajalla. Elinkeinoyhtiön ohjaus perustuu sekä konsernijaostolle vastuutettuun konserniohjaukseen että elinkeinojaostolle vastuutettuun sopimusohjaukseen. Olisi perusteltua selkeyttää ohjausta niin, että yksi selkeästi määritelty toimija vastaisi sekä omistaja- että sopimusohjauksesta, koska molemmissa ohjausprosesseissa on samoja asioita, tärkeimpinä yhtiölle asetettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta. 2. Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden perustamisen edellytykset ovat: mukana on myös muita perustajia tai on suunnitteilla ottaa mukaan muita osakkaita. Elinkeinojohtaja/Hankejohtaja elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi voivat tulla myös paikalliset yritystoimijat. Tämän toteuttaminen olisi perusteltua yrityslähtöisyyden vahvistamiseksi. Kaupunki luopuu tehtäväalueen osalta kaupungin oman organisaation toiminnan ja talouden hallinnollisesta ohjausvallasta sekä kaupunki on valmis antamaan tehtäväalueelle juridisen, osakeyhtiölain mukaisen itsenäisen vallan ja vastuun. kaupungin harjoittamassa elinkeinoyhtiön ohjauksessa on tunnistettavissa sellaista toiminnan ja talouden hallinnollista ohjausta, joka ei tarjoa elinkeinoyhtiölle sellaista itsenäistä liiketoiminnallista valtaa ja vastuuta, jota tulosvastuullisena osakeyhtiönä toimiminen edellyttää. Tämä on osaltaan aiheuttanut yritysasiakkaissa epäselvyyksiä sen suhteen, mikä on kaupungin ja mikä elinkeinoyhtiön roolit, vastuut ja valtuudet elinkeinopolitiikan toimeenpanossa ja yritysten liiketoimintaedellytysten kehittämisessä. Yhtiön liikevaihto tulee pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti kaupungin ulkopuolelta. elinkeinoyhtiön kaupungin ulkopuoliset tuotot tulevat kehityshankkeiden rahoitusosuuksista sekä elinkeinoyhtiön tytäryhtiön omistamien yritystilakiinteistöjen vuokratuotoista. 3. Tytäryhtiöiden ohjaaminen tapahtuu talousarviossa asetettavien toiminnallisten tavoitteiden ja sitoutuneelta pääomalta vaadittavan tuoton sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta. Elinkeinoyhtiön liiketoiminnan tulokselle ei ole asetettu omistajan toimesta tavoitetta kaupungin talousarviossa eikä kaupungin ja elinkeinoyhtiön välisessä palvelusopimuksessa (vuodelle 2015 tulossa tavoite?). 4. Hallitukseen tulee valita edustajat niin, että siellä on riittävästi edustettuna liiketalouden ja yhtiön toimialan osaaminen. Elinkeinoyhtiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista 3 naista ja 4 miestä. Hallituksen jäsenten monipuolinen yritystoiminnan kokemus ja osaaminen on keskeinen edellytys elinkeinoyhtiön toiminnan onnistumiselle. Olisi perusteltua, että osa hallituksen jäsenistä omaisi vahvan yritystoiminnan kokemuksen esimerkiksi yrittäjänä tai sijoittajana. 5. Omistajapoliittiset linjaukset koskien elinkeinoyhtiötä: 1) Yhtiö pidetään tytäryhtiönä; 2)Yhtiö toteuttaa toiminnassa kaupunkistrategian ja elinkeinoohjelman tavoitteita. Elinkeinoyhtiö on tällä hetkellä 100% kaupungin omistuksessa. Tämän osalta olisi mahdollisuus alentaa kaupungin omistusosuutta ja laajentaa omistuspohjaa pitäen kiinni enemmistöomistuksesta. Elinkeinoyhtiö vastaa osaltaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteutuksesta

18 Kouvolan kaupungin konserniohjeet elinkeinoyhtiön osalta 1(2) 1. Kouvola -konsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytär-yhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu. Elinkeinoyhtiö on konserniin kuuluva tytäryhtiö. 2. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kaupunkiomistaja nimeää yhtiön hallituksen. Elinkeinoyhtiö neuvottelee yhtiölle asetettavista tavoitteista ensisijaisesti konsernipalveluiden kanssa. Kaupunginjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus elinkeinoyhtiön hallituksen kokouksissa Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan konsernijaostolle, elinkeinojaostolle ja kaupunginjohdolle. TILANNE EI OLE SELKEÄ. 3. Talous- ja strategiajohtaja toimii yhteyshenkilönä konsernijohdon ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen välillä. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan konsernijaostolle ja elinkeinojaostolle? Vt. hankejohtaja toimii elinkeinoyhtiötä koskevien asioiden esittelijänä elinkeinojaostolle? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 4. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa talous- ja omistajuusyksikköön seurantaa varten viivytyksettä niiden valmistuttua ja pyydettäessä myös luonnosvaiheessa. Elinkeinoyhtiö neuvottelee yhtiölle asetettavista tavoitteista ensisijaisesti konsernipalveluiden kanssa. Elinkeinojaoston esittelijänä toimiva elinkeinojohtaja/vt. hankejohtaja ja elinkeinoyhtiö valmistelevat yhteistyössä palvelusopimuksen, jossa yksilöidyt tavoitteet ja rahoitus toiminnalle??? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 5. Konsernin osavuosikatsauksen laadintaa varten tytäryhteisön on toimitettava talous- ja omistajuusyksikköön tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut ja toiminnallisia tavoitteita koskevat toteutumavertailut osavuosijaksolta sekä tulos- ja rahoituslaskelma-arviot koko tilikaudelta. Näiden lisäksi tulee toimittaa toimintakatsaus, jossa on arvioitu tavoitteiden toteutumista koko kuluvalla suunnittelukaudella ja mahdollisia poikkeamia tavoitteista sekä tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan sekä konsernijaostolle että elinkeinojaostolle??? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 6. Hankinnat. Hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädännön lisäksi soveltuvin osin kaupungin hankintaohjetta. Konserniyhteisöt voivat hankintoja tehdessään hyödyntää kaupungin hankintamenettelyitä ja -sopimuksia sekä hyödyntää kaupungin hankintayksikön palveluja. Omaisuuden luovutuksessa on otettava huomioon konsernin etu. Luovutukset eivät voi tapahtua alle käypien arvojen. Elinkeinoyhtiöllä mahdollisuus hyödyntää kaupungin hankintamenettelyitä ja sopimuksia sekä hankintapalveluita (ei pakkoa). Omaisuuden myynti koskisi ainoastaan elinkeinoyhtiön tytäryhtiön kiinteistöomistuksia, joiden osalta mahdollisissa myyntilanteessa linjauskeskustelu elinkeinojaostossa. Mitä muuta em. konserniohje tarkoittaa käytännössä elinkeinoyhtiön osalta? 7. Henkilöstöpolitiikka. Tytäryhteisöjen tulee noudattaa soveltuvin osin kaupungin henkilöstöpolitiikan linjauksia. Mahdolliset toimitusjohtajasopimukset tulee laatia kaupungin henkilöstöyksikön ohjeiden mukaisesti. Tytäryhteisöillä on oikeus ottaa henkilöstöä ja päättää henkilöstön työsuhteista liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Elinkeinoyhtiöllä on mandaatti omaan henkilöstöpolitiikkaan (nyt käytössä kaupungin työsopimusmalli, mikä ei pakollista)?

19 Kouvolan kaupungin konserniohjeet elinkeinoyhtiön osalta 2(2) 8. Tukipalveluja hankkiessaan yhteisöjen tulee selvittää kaupungin ja muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut sekä niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden. Elinkeinoyhtiö käyttää Taitoa Oyn palveluita (kaupungin järjestämä palvelu). Elinkeinoyhtiö voi perustellusta syystä kilpailuttaa taloushallintopalvelut ja ottaa myös muun toimittajan, mikäli se on liiketoiminnallisesti perusteltua ja yhtiö noudattaa konserniohjeita tilirakenteiden osalta? 9. Tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava konsernijohdon ennakkokäsitys tehdessään päätöstä asiasta, jolla saattaa olla merkittävä vaikutus tytäryhteisön, kaupungin tai konsernin toimintaan tai taloudelliseen asemaan tai vastuuseen taikka jolla saattaa olla periaatteellista merkitystä. Vastuu konsernijohdon ennakkokäsityksen hankkimisesta on tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla. Elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtaja vastaa ao. konserniohjeen mukaisesta menettelystä. 10. Konsernin tiedottamisessa noudatetaan kaupungin hyväksymää viestintästrategiaa. Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kaupungin puolesta kaupunginjohtaja ja talous- ja strategiajohtaja. Elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat ao. konserniohjeen mukaisesta menettelystä. Elinkeinoyhtiö toimii kaupunkikonsernin yhteisen brändin mukaisesti. Elinkeinoyhtiön johto päättää itsenäisesti yhtiön liiketoimintaa koskevasta viestinnästä. 11. Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet valitsee yhtiökokous kaupunginhallituksen konsernijaoston tekemän ehdotuksen mukaisesti, ellei yhtiöjärjestyksessä valintaa ole määrätty muussa järjestyksessä tehtäväksi. Tytäryhteisöjen hallituksen jäsenehdokkaiden nimeämisessä noudatetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986). Yhteisön hallitukseen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenillä tulee olla tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan ja hallinnon ja johtamisen asiantuntemus. Kouvola - konsernin yhtiöihin pyritään poliittinen edustus huomioon ottaen saamaan mahdollisimman monipuolinen ja asiantunteva edustus. Hallituksen jäsenen on ensisijaisesti huolehdittava yhtiön edusta. Hallituksen jäsenten monipuolinen yritystoiminnan kokemus ja osaaminen on keskeinen edellytys elinkeinoyhtiön toiminnan onnistumiselle. Hallituksen rooli elinkeinoyhtiön kehittämisessä ja uudistamisessa on lähivuosina erityisen keskeinen. Nykyinen elinkeinotoiminnan toimintaympäristö ja elinkeinoyhtiön vaativat kehittymis- ja uudistumishaasteet edellyttävät sitä, että hallituksessa on jäseninä myös yrittäjänä tai sijoittajana toimineita/toimivia henkilöitä, joilla vahva ja monipuolinen yritystoiminnan kokemus. Hallituksen päätehtävänä on tukea elinkeinoyhtiön johtoa tuloksellisen toiminnan aikaansaamisessa. 12. Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, konsernihallinnon tai muu kaupungin viranhaltija ei saa paljastaa ulkopuoliselle yhtiön liikesalaisuuteen kuuluvaa asiaa. Tämä linjaus on erittäin tärkeä elinkeinoyhtiön uskottavuuden ja toimintakyvyn osalta suhteessa yritysasiakkaisiin, joiden liiketoimintaa koskeva tieto on pääsääntöisesti luottamuksellista

20 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 4. Kouvola Innovation Oy:n onnistuminen

21 Kinnon kehityskuva Kuntaliitoshuumassa Kinnon synty jäi traumaattiseksi kokemukseksi jo valmiiksi sirpaloituneelle ja eriseuraiselle elinkeino- ja kuntakentälle 2. Vahva usko: uusi elinkeinoyhtiö pelastaa kaiken > tällä hoidetaan koko elinkeinopolitiikka kerralla kuntoon > kaupungin elinkeinostrategia sortui ylioptimismiin 3. Omistajaohjaus on yhtä aikaa holhonnut ja jättänyt heitteille 4. Kinno ei ole päässyt lentoon, koska Kinno on kokenut aliarvostusta, impulssiivistä ja lyhytnäköistä ohjausta 5. Kinnon luottamus omaan tekemiseen on laskenut, mikä oireilee toiminta- ja johtamiskulttuurissa 6. Kinnoon on syntynyt huomattava johtamisvaje, joka kulminoituu eriytyneeseen toimintakulttuuriin /organisaatiorakenteeseen, prosessien suoritus- ja palvelukykyyn, johtamisjärjestelmään (hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, esimiesten tehtävät ja vastuu), kumppanuuksien hallintaan ja henkilöstön osaamiseen 7. Kinnon ohjattavuus on tällä hetkellä huono: puuttuu suunta (strategia) ja toimiva johto (toimitusjohtaja), omistajaohjauksessa ja palvelu- ja suorituskyvyssä sekä johtamis- ja työilmapiirissä vakavia puutteita 8. Kinnon kehityksen ja onnistumisen arvioinnista enemmän liitteessä 1 (sivut 1 13)

22 Pettymyksiä Onnistumisia Kaupungin elinkeinopolitiikan ja Kinnon toiminnan koettuja onnistumisia ja pettymyksiä Odotusten mukaan Viisumipalvelukeskus (kaupunki ja Kinno Datakeskushankkeet Palvelukeskukset (UM:n viisumipalvelu, PV:n palvelukeskus, datakeskusselvitykset) Transpoint Kymiring-hanke Promo - koulutus. Biosampo hanke Kuusaan tehtaan sellulinja Bioenergia Johtajien suuri vaihtuvuus Yhteistyö Kouvolassa toimivien yritysten kanssa Puurakentaminen Kehitystä on tapahtunut positiiviseen suuntaan Vanhojen sotkujen selvittäminen ja talouden tasapainottaminen Perusyritysneuvonta Repovesi Matkailun kehittäminen Verla Tykkimäki Veturi Repoveden kehittäminen Pesosen aikana tuli parannusta Kontaktoinnit uusiin yrityksiin logistiiikkatoiminnot Myllykosken tehtaan lakkauttamien Voikkaan tehtaan lakkautuminen Työllistäviä yrityksiaä/työpaikkoja ei ole syntynyt Ympäristösektori (erit. cleantech) edelleen hakusessa Logistiikkahaasteiden haltuunotto Voikkaan case (tehtaan tilojen uudelleen käyttö > Kinno ja Ebick Tuloksellisuuden osoittaminen Allegron hyödyntäminen Matkailuyritysten luominen Kymijoen hyödyntäminen Kinnon tuotos on alle odotusten

23 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 5. Kouvola Innovation Oy:n suoritus- ja palvelukyky arviointi ja kehittäminen

24 Kehitysyhtiön menestyksen kulmakivien tila ja kehittämistarpeet tulevaisuudessa Henkilöstökyselyssä arvioitiin kunnallisen kehitysyhtiön yleisiä menetyksen kulmakiviä ja tilaa sekä merkitystä Kinnon tulevaisuudelle. Arvioinnin kohteena olivat seuraavat: 1. Vaikuttavuus Kouvolan elinvoiman kehittymiseen 2. Vaikuttavuus Kymenlaakson elinvoiman kehittymiseen) 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 4. Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulutoimijat, luotettava kolmas osapuoli) 6. Ohjattavuus kaupunkikonsernin kannalta 7. Laadukas hallitustyöskentely ja johtaminen 8. Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö Keskeinen havainto on, että mielipiteet kulmakivien nykytilasta ja tulevaisuuden merkityksestä hajoavat voimakkaasti ja epätietoisuus on hallitseva piirre. Mutta yhteinen huoli niiden tilasta on vahvasti selvästi nähtävissä tulevaisuuden menestymisen uhkana Menestyksen mukavuusalue arvioi kriittisesti tila Menestyksen haurastuvat kulmakivet - Go no go - asetelma Epätietoisuuden tila Menestyksen vahvuudet vahvista edelleen Menestyksen todelliset uhkat - puutu näihin ja muuta suunta

25 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivien tilannekuva ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 1. Vaikuttavuus Kouvolan elinvoiman kehittymiseen ( 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulut, luotettava kolmas osapuoli) 7. Laadukas hallitustyöskentely ja johtaminen 2. Vaikuttavuus Kymenlaakson elinvoiman kehittymiseen 4. Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) 6. Ohjattavuus kaupunkikonsernin kannalta 8. Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö

26 Kinnon liiketoiminta- ja johtamisprosessien tilannekuva, kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä kehittäminen Henkilöstökyselyssä arvioitiin kunnallisen kehitysyhtiön liiketoiminta- ja johtamisprosessien toimivuutta sekä kehittämistarvetta tulevaisuudessa. Arvioinnin kohteena olivat kaikkiaan 10 liiketoimintaprosessia ja 8 johtamisprosessia. Keskeinen havainto on, että näkemykset prosessien toimivuuden nykytilasta ja kehittämistarpeesta hajoavat voimakkaasti ja epätietoisuus on hallitseva piirre. Mutta yhteinen huoli niiden tilasta on vahvasti selvästi nähtävissä. Kaiken kaikkiaan prosessien suoritus- ja palvelukyky vaatii yhtiön kehittämisessä merkittävää panostusta erityisesti asiakkuuksien hallinta, kumppanuudet, kansainvälistyminen, osaaminen, liiketoimintaympäristön ennakointi. Prosessien tilannekuva ja kehittämistarpeet on nähtävissä seuraavilla sivuilla sekä henkilöstön kehittämisehdotukset liitteessä 3. Palvelu- ja suorituskyvyn osalta lisäksi tiekarttana liitteessä 1 (sivut 19 26) Prosessit mukavuusalueella arvioi kriittisesti tila Turhat prosessit - Go no go - asetelma Epätietoisuuden tila Toimivat prosessit kehitä toimivuutta edelleen Onnistumisen kannalta kriittiset prosessit - puutu näihin ja muuta suunta

27 Palvelu- ja suorituskyvyn kehittämiskohteiden tunnistaminen: liiketoimintaprosessit Asiakkuuden hallinta Markkinointi Myynti Tuotekehitys Kansainvälistyminen Innovaatioprosessi Hankehallinta ja - johtaminen Rahoitus Omistajaohjaus Liiketoimintaympäristön kehityksen ennakointi

28 Palvelu- ja suorituskyvyn kehittämiskohteiden tunnistaminen: sisäiset johtamisprosessit 11. Toiminta- ja taloussuunnittelu 12. Henkilöstöviestintä 13. Rekrytointi 14. Työhyvinvointi 15. Suorituksen arviointi ja palkitseminen 16. Osaamisen kehittäminen 17. Hankinta

29 Kinnon toiminta- ja johtamiskulttuuri Henkilöstö arvioi yhtiön toiminta- ja johtamiskulttuuria elokuussa Siinä on tunnistettavissa vakavia puutteita, jotka heijastuvat monin tavoin kielteisesti kehitysyhtiön työskentelyilmapiiriin ja toimintakykyyn. Henkilöstön arvioinnista enemmän liitteessä 2 (s. 27) Myönteisenä koettu ominaisuus Kielteisenä koettu ominaisuus Työhön sitoutunut ja tuloksia arvostava Kannustava Virheitä ja epäonnistumisia ymmärtävä Työvälineiden ja tilojen toimivuutta arvostava Vähäinen uudistumiskyky Puutteellinen toimintaympäristön muutoksiin reagointikyky Vähäisen tietointensiivisyys: puutteellinen ulkopuolisen tiedon (mm. tietokannat, - rekisterit, tutkimukset) hyödyntämiskyky Kokonaisuuksien ja niiden keskinäisten riippuvuuksien tunnistaminen kehittymätöntä Ei kannusteta rakentavaan kritiikkiin Esimiesten vastuunlaistaminen Tietoa panttaus Omistajaohjauksen epäselvyys ja epäjohdonmukaisuus Johtoryhmätyöskentelyn tehottomuus Henkilöstöpolitiikan epäjohdonmukaisuus

30 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 6. Kouvola Innovation Oy:n strategisen uudistumisen tiekartta/suuntaviivat

31 Uuden Kinnon rakennuspuut (yritykset, omistajat ja sidosryhmät) 1. Uusi rooli (strategian kautta) Kinno on eri toimialojen yritysten ja elinkeinokehittäjien yhdistävä voima, pelinrakentaja, joka luo ja ylläpitää yritystoiminnan kehittämisverkostoa Kinno tunnetaan ja tiedetään näkemyksellisenä vaikuttajana ja asiantuntijana valikoiduilla alueilla ja asioissa, joissa on saatu aikaan todellisia tuloksia, joita asiakkaat ja kumppanit arvostavat Kinnon pelikenttä kattaa myös kansainväliset markkinat (Suomi ja Kouvolan seutu ei riitä tulevaisuudessa) Ennakkoluuloton, aloitteellinen ja myös riskejä ottava Eteenpäin katsova, uutta luova 2. Saumaton yhteistyö omistajan ja toimialojen kanssa Asiakkaita ja kumppaneita arvostava tekemisen asenne Säännöllinen ja rakentava yhteistyö kaupungin toimialojen ja Kinnon välillä Yhteinen näkemys elinkeinotoiminnan suunnasta, Kinnon roolista, teknisen puolen (kaavoitus) ja tilaliikelaitoksen kanssa (edellyttää dialogia ) Kinnon johto (hallitus ja tj.) toimii hyvässä ja luottamuksellisessa yhteistyössä kaupungin ja luottamiesjohdon kanssa Luottamuksen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Pelimerkkejä toimintaan 3. Asiakkaan tarpeista lähtevä palvelutarjooma Yhden luukun periaate on asiakkaan käytössä Nopea reagoija (= valmiit konseptit, tuotteet, tukipaketit, rekryapua, tilastot) 4. Tehokas ja vaikuttava Kinno Selkeä organisaatio, jossa selkeä vastuujako ja painpistealueet Kinnon hallituksen kokoonpano: luottamushenkilöitä ja ns. asiantuntijoita Ammattitaitoinen operatiivinen toimeenpanija ja kehittäjä Kinnoon investointi tuottaa merkittävän elinvoimaosingon kaupungille ja seutukunnalle Tarpeelliset työkalut = valtaa toimia ja tehdä) Tehokkaampi ja fokusoidumpi Kinno Asiat hyvin valmisteltu 5. Tehokkaasti verkostoinut Kinno Hyvät suhteet valtakunnan toimijoihin Verson luoja ja mobilosoija kouvolan asioihin Verkostomainen toimija, joka ymmärtää kaupungin roolin elinkeinopolitiikassa Oikea-aikainen yhteistyö asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseksi Kumppaneiden toimintatavat ja linjaukset tunteva

32 Kinnon uusi strateginen roolitus ja vastuu elinkeino-ohjelman toteuttamisessa Liiketoimintaympäristön vetovoima Reaktiivinen toimintatapa Vaikuttavuuden arvioija Päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi alueen yritysilmapiiriin ja elinkeinoelämään pitkässä juoksussa Palokunta Yritysten akuutteihin liiketoiminnallisiin haasteisiin vastaaja ja toimenpiteiden raportoija Kinnon strategia 2020 Elinkeinopolitiikan näkijä ja suunnannäyttäjä Tulevaisuuden maankäyttöön, liikenteeseen, asumiseen ja palvelurakenteeseen liittyvien linjausavausten tekijä Tekijä ja uudistaja Yritysten uusiutuvan ja kannattavan kasvun sekä kilpailukyvyn innovatiivinen kehittäjä ja mahdollistaja Ennakoiva toimintatapa YHTEISTYÖSSÄ ON Yritystoiminnan kilpailukyky ja kasvu 32

33 Kinnon vaikuttavuuslähtöinen strategialuonnos (johtoryhmä ) integroituna terävöitettyyn elinkeino-ohjelmaan (rakennemalli) Kinnon visio 2020 Elinkeinopoliittis en ohjelman terävöitetyt linjaukset (alustavat) Vaikuttavuuden näkökulmat (strateginen jalanjälki) Strategiset valinnat/ päämäärät 2020 Strategiset toimenpiteet/hank keet päämäärien toteuttamiseksi Indikaattoripohjainen tavoiteasettelu Kinnon vaikuttavuudelle (sis. palvelusopimukseen) Kinno on alueen yritysten ja elinkeinotoiminnan kehittäjien kokoava voima, pelinrakentaja, kohti uudistunutta ja kansainvälistynyttä liiketoimintaympäristöä 1.Logistiikka 2.Uudistuva metsäteollisuus 3.Matkailu, kauppa ja palvelut 4.Yrittäjyys ja yrittäminen (Kinnon valmistelee lopulliset ehdotukset mennessä) Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen alueella Uuden liiketoiminnan syntyminen alueella Uuden yritystoiminnan hakeutuminen ja sijoittuminen alueelle Alueen nykyisen yritystoiminnan kilpailukyky ja kasvu Toiminta-ajatus Kinno on Kouvolan kaupunkikonsernin elinkeinoyhtiö, joka luo edellytyksiä kannattavalle ja työllistävälle yksityisen sektorin toiminnalle tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen alueella uuden liiketoiminnan syntyminen alueella uuden yritystoiminnan hakeutuminen ja sijoittuminen alueelle alueen nykyisen yritystoiminnan kehittyminen ja kasvu Arvoperusta 33

34 Palveluiden ja liiketoiminta-prosessien uudistaminen Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja työhyvinvointi Kinnon strategisen uudistumisen sekä palvelu- ja suorituskyvyn kehittämisen näkökulmat: tiekarttamalli (ks. liite 1. s 19-26) Visio 2020 Viestintä ja johdon sitoutuminen Organisaation ja johtamisjärjestelmän sekä -prosessien Talouden hallinta uudistaminen U u d i s t e t t u t o i m i n t a - a j a t u s j a a r v o p e r u s t a

KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen

KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen YHTEENVETO UUDISTUSEHDOTUKSISTA Elinkeinojaosto 29.10.2014 Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy KOHTI UUTTA

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen 2009 2013 ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta

Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen 2009 2013 ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen 2009 2013 ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta (yritysasiakkaiden sekä omistajan ja sidosryhmien silmin) Aineiston keruu

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015. 1. Sopijapuolet

1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015. 1. Sopijapuolet 1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet 3. Sopimuksen kohde Kouvolan kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje

KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginvaltuusto 16.11.2009 81 Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Konserniohjeen tarkoitus.. 3 2. Soveltamisala. 3 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 3 4. Konserniohjeen

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 24.6.2009/ 55 Voimaan: 1.8.2009 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Sisältö 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...2 2 Soveltamisala...2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...2 4 Konserniohjeen sitovuus...3 5 Konsernin

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA OUTOKUMMUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaissut Outokummun kaupunginkanslia 2009 KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 15.12.2008 71 hyväksymä. Voimaantulo 1.1.2009 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 7..0 Sivu / 7/0.0.0/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 0..0 70 Active Life Village Oy:n osakkeiden luovutus Valmistelijat / lisätiedot: Laitala Pasi, puh. (09) 86 87 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit.

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit. Humanpolis Oy Toiminta ja resurssit 2016-2017 Ritva Okkonen Humanpolis Oy hallitus/ 24.5.2016 Humanpolis Oy:n omistajakunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala myönsivät keväällä 2016 yhtiölle pääomalainaa yhteensä

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje 1(7) Yliopiston hallitus on hyväksynyt en Helsingin Sisältö 1 Yliopistokonsernin määritelmä ja ohjeen soveltamisala... 2 2 Yliopistokonsernin johto... 2 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä säätiöiden perustaminen...

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013 Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Strategian tausta sodankäynnissä - Sodankäynnissä kyky käyttää sotilaallisia, taloudellisia,

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Kuntajohtajapäivät Dipolissa 22.8.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Konsernisääntelyn tavoitteet ja näkökulmat Tavoitteena sääntelyn läpinäkyvyys:

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Talent Vectia johtamisjärjestelmäselvitys 13.06.2013 Arto Smolander & Sonja Tanskanen Yritysten näkemys johtamisjärjestelmänsä toimivuudesta Talent

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 13 KONSERNIOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013) 1. Soveltamisala Kuntalain 16 a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8. 1 Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.2009 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Täydentää

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015

Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015 Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Palveluketju Konsernipalvelut Kaupunginhallitus Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalveluissa

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05 KONSERNIOHJAUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. KONSERNIOHJAUSSÄÄNNÖN TARKOITUS Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot