KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014"

Transkriptio

1 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy

2 Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3 1. Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi 5 2. Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva 9 3. Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Kouvola Innovation Oy:n onnistuminen Kouvola Innovation Oy:n suoritus- ja palvelukyvyn arviointi ja kehittäminen Kouvola Innovation Oy:n strategisen uudistumisen tiekartta ja suuntaviivat Kohti Uutta Kinnoa - uudistamisehdotukset 35 Liitteet Liite 1. Kinnon kokonaisonnistuminen ja kehittämistarpeet Liite 2. Kinnon suoritus- ja palvelukyvyn arviointi sekä kehittämistarpeet Liite 3. Kinnon kehittäminen: henkilöstön ehdotukset

3 Yhteenveto uudistamisehdotuksista Elinkeinopolitiikan ja elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen uudistamisehdotukset 1. Kaupungin omistaja- ja sopimusohjaus ehdotetaan selkeytettäväksi niin, että kaupunginhallitus vastaisi sekä omistaja- että sopimusohjauksesta elinkeinoyhtiön osalta. 2. Kouvolan kaupungin omistaman elinkeinoyhtiön omistajaohjaus perustuu elinkeinoyhtiön yhtiökokouksessa tehtäviin omistajaedustajan päätöksiin. Elinkeinoyhtiön sopimusohjaus perustuu kaupungin ja elinkeinoyhtiön väliseen palvelusopimukseen, jossa määritetään kaupungin yhtiöltä tilaamiin elinkeinopalveluihin ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvät tulostavoitteet ja toiminnan perusrahoitus. 3. Elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi kutsutaan myös paikallisia yritystoimijoita niin, että kaupunki säilyttää enemmistöomistuksen elinkeinoyhtiössä. 4. Elinkeinoyhtiön hallitukseen suositellaan nimettäväksi laaja-alaisen yritys- ja/tai pääomasijoittajakokemuksen omaavia henkilöitä tukemaan elinkeinoyhtiön operatiivista johtoa elinkeinoyhtiön uudistamisessa ja kehittämisessä. Kaupunkiomistajan puolelta yhtiöön suositellaan nimettäväksi virkavastuullisia henkilöitä kaupungin johdosta. 6. Elinkeino-ohjelman terävöitetyt sisältöteemat sekä niihin liittyvät tulos- ja vaikuttavuustavoitteet sekä toimenpideohjelmat valmistellaan elinkeinoyhtiön ja yritysten yhteistyönä marraskuun loppuun mennessä. 7. Elinkeinoyhtiön palvelusopimukseen sisältyvä perustoiminnan rahoitus mitoitetaan palvelusopimuksessa kokonaisuutena sisältäen sekä kehittämishankerahoituksen että yrityspalvelurahoituksen. Rahoitus määritetään kokonaissummana euroa per asukas. 8. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan ja palvelusopimuksen toteutumisesta konserniohjeiden mukaisesti

4 Yhteenveto uudistamisehdotuksista Elinkeinoyhtiön strategiseen uudistumisen sekä suoritus- ja palvelukyvyn kehittämisehdotukset 1. Valmistellaan Kinnon uusi strategia, joka perustuu kaupunkistrategiaan sekä terävöitettyihin elinkeino-ohjelman tavoitteisiin. 2. Uudistetaan Kinnon toimintamalli erityisesti asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnan osalta. 3. Uudistetaan Kinnon organisaatiorakenne, jossa huomioidaan uuden strategian asettamat vaatimukset sekä yrityspalveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen väliset liittymäpinnat. 4. Kehitetään ja täsmennetään yrityksille tarjottavien palveluiden sisällöt. Luodaan yritysasiakkaiden erilaisiin tilanteisiin perustuvia uusia palveluita (yritysrahoitus ja liiketoiminnan kansainvälistyminen). Lopetetaan palveluita, joille ei ole todellista kysyntää tai jotka voidaan korvata tehokkaimmilla ja vaikuttavimmilla palveluilla. 5. Uudistetaan Kinnon liiketoiminta- ja johtamisprosessit strategian toimeenpanon tehostamiseksi kaikilla toiminnan tasoilla. 6. Uudistetaan johtamisjärjestelmä uuden rakenteen ja toimintamallin mukaisesti. Tämä sisältää johtoryhmätyöskentelyn ja muiden toiminnan johtamisfoorumeiden uudistamisen sekä tulosvastuullisten johtamis- ja esimiestehtävien vastuiden ja osaamisvaatimusten määrittelyn 7. Valmistellaan strategialähtöinen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma, joka toteutetaan sopimalla henkilökohtaiset osaamisen kehittämistavoitteet osana säännöllisiä tulos- ja kehityskeskusteluita

5 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 1. Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi

6 Hankkeen lähtökohdat: tavoiteasettelu, kehittämisnäkökulmat ja toteutusprosessi Lähtökohdat Kouvola Innovation Oy (Kinno) käynnisti toimintansa v Kouvolan seudulla toteutetun kuntien yhdistämisen yhteydessä. Yhtiö on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö. Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy hoitaa Kinnon kiinteistö- ja toimitilapalvelut. Yhtiö on sille määritellyn toiminta-ajatuksen puitteissa vastannut toimintansa kehittämisestä ja osallistunut kaupungin elinkeinopoliittiseen strategiatyöhön. Vuosille hyväksytyssä elinkeino-ohjelmassa on vahvistettu yhtiön roolia kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttajana. Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnan tehokkuuden varmistaminen puoltavat kehittämisarvioinnin välitöntä toteuttamista. Tavoitteet Saada yleiskuva yhtiön toiminnan vaikuttavuudesta ja onnistuneisuudesta vuosina asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, päätöksentekijöiden silmin Arvioida kaupungin omistajaohjauksen toimivuutta yhtiön suuntaan Arvioida yhtiön strategista toimeenpanokykyä Terävöittää Kouvolan elinkeinopoliittisen ohjelman tavoiteasettelua kohti indikaattoripohjaista vaikuttavuutta ja sen tavoitelähtöistä arviointia Kehittää yhtiön kykyä toimeenpanna ja toteuttaa kaupunkistrategiaa elinkeino-ohjelmalla uudistamalla organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää sekä johtamiskulttuuria

7 Väliraportointi KH:n elinkeinojaostolle Uusi Kinno - hankkeen aikataulu (päivitetty ).. KH:n elinkeinojaosto Projektiryhmä Omistajatyöpaja Yritystyöpaja K Jorytyöpaja K Henkilöstötyöpaja K Hallitustyöpaja Vaihe Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Työsuunnitelman laadinta ja hankkeen käynnistys.. 2.Omistajaohjauksen ja Kinnon toiminnan arviointi Haastattelut 3.Omistajaohjauksen ja elinkeinoohjelman terävöitys Yrityskysely xx Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen.henkilöstökysely Kinnon kehittämisen tiekartta

8 Kehittämistyön näkökulmat 1 2 NÄKÖKULMAT 1. Kinnon vastuu ja rooli kaupungin ja seudun elinkeinopolitiikan toteuttajana 2. Elinkeinopolitiikan ekosysteemin hyödyntäminen verkostorakenteena 3. Elinkeinotoiminnan alueelliset ulottuvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen liiketoimintaympäristön kehittämisessä

9 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 2. Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva

10 Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva Haastatteluihin* perustuvat tilannekuvakiteytykset 1(2) I. Tavoiteasetanta ja tuloksellisuuden arviointi 1. Strategiset painopistevalinnat eivät ole olleet onnistuneita, innovatiivisia ja uutta luovia vaan enemmän säilyttäviä. Logistiikka ei ollut valinnoissa mukana, vaikka se on erittäin tärkeä alueelle. Siihen ei ole panostettu vaan se unohdettiin. Nyt se on uudessa ohjelmassa jälleen mukana. 2. Elinkeino-ohjelman merkitys ohjausvälineenä on heikko, koska sitä ei tunneta eikä siihen sitouduta tilaajan kuin tuottajankaan puolella Selkeät prioriteetit ja aito fokusointi puuttuu sekä elinkeino-ohjelmasta. Valmisteluprosessi virkamiesvetoinen, yritykset eivät oikeasti mukana 3. Palvelusopimuksen tavoitteet: mitä tilataan? Selkeä yhteys elinkeino-ohjelmaan puuttuu Vaikuttavuustavoitteet on esitetty, mutta tilaus ja rahoitus kohdistuu yksilöityihin kohteisiin ( määrärahamomentit ). 4. Elinkeinopolitiikan kehittämistoiminta ohjautuu enemmän rahoitusinstrumenteista kuin elinkeinostrategiasta. Onko kaikki sisään tullut raha hyvää rahaa? 5. Käytännöt ja toimintakulttuuri kehittämishankkeiden käynnistämisen ja tuloksellisuuden arvioinnissa eivät ole vakiintuneet: Mitä saadaan aikaan? Kuka vastaa tuloksista? II Johtamisfoorumit 1. Tilaajan (luottamusjohdon) johtamisfoorumien (kaupunginhallitus; KH:n elinkeinojaosto; konsernijaosto) roolitus ja vastuunjako omistaja- ja sopimusohjauksessa on epäselvä. 2. KH:n elinkeinojaoston rooli ja lisäarvo on epäselvä ja kiistanalainen Käsittelee yksittäisiä kehitysprojektiesityksiä. Jättää Kinnon hallituksen statistin asemaan. Jaoston tulisi ottaa aidosti kantaa strategisiin painopisteisiin, mitä se ei tee. 3. Kinnon rooli ja lisäarvo epäselvä sen toimintaan vaikuttavissa johtamisfoorumeissa: kaupungin johtoryhmä, infrahankkeiden työryhmä, Kaupungin hankinnat työryhmä, yritysten ja kaupungin yhteistyön kehittämistyöryhmä. * Haastateltavat olivat kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa (13 henkilöä)

11 Kouvolan elinkeinopolitiikan ja yrityskehityspalveluiden tilannekuva Haastatteluihin* perustuvat tilannekuvakiteytykset 2(2) III Johtamisprosessit ja -välineet 1. Elinkeino-ohjelman toimeenpanoketju on epäyhtenäinen ja ei-läpinäkyvä Kaupunkistrategia 2020 > elinkeino-ohjelma > palvelusopimus (puitesopimus 4v ei ole tehty) > Kinnon strategia >Kinnon vuosisuunnitelmat 2. Palvelusopimus on sisällön ja prosessin osalta vielä kehitysvaiheessa Tilaajan roolit ja vastuut selkiintymättömät KH:n/KH:n jaostojen rooli Tuottajan tasavertaisen neuvottelukumppani asema ei ole itsestään selvä Yhteisen tietopohjan ja tulkintapohjan puuttuu 3. Kinnon tuotos on ollut alle odotusten ja sen reagointikyky on nykyisellään huono, koska Kinnon omistajaohjausrakenteen sekavuus on johtanut riskinottohaluttomuuteen, elinkeinostrategia oli vanhan jatkamista uuden luomisen sijaan, uusi elinkeino-ohjelma ei ole riittävän vaativa tavoitteiden osalta. IV Johtamisroolit, vastuut ja valtuudet 1. Kaupunginjohtajalla voimakas operatiivinen johtamisote elinkeinopolitiikkaan ja Kinnon toimintaan 2. Kaupunginjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan/ tekninen johtajan ja Kinno Oy:n yhteistoiminnan vähäisyys 3. Kehittämishankkeet ovat irti muusta kaupunkiorganisaatiosta. Kinno käynnistää ja toteuttaa kehityshankkeen ilman, että on varmistettu se, miten ja kenen toimesta ja rahoituksella kehityshankkeissa luotuja palveluita ylläpidetään. 4. Kaupungin markkinoinnin ja Kinnon hoitaman matkailumarkkinoinnin väliset vastuut ja työnjako ei ole selkeä. 5. Matkailun kehittäminen ja matkailuneuvonta ja markkinointi ovat liian erillisiä toisistaan Kinnon sisällä, mikä luo jännitteitä, tehottomuutta ja epäselvyyksiä. V Toimintakulttuuri 1. Omistajan (tilaajan) ohjausote on liian holhoava, mutta samalla etäinen (Kinnoa pidetään kaupungin työkaluna). 2. Tilaajan päätöksenteko liian moniäänistä ja päistä sekä tempoilevaa. 3. Tilaajan ja tuottajan luottamuspääoma ei ole vahvalla pohjalla. 4. Kinnolla on syntipukin leima. * Haastateltavat olivat kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa (13 henkilöä)

12 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 3. Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen

13 Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Elinkeinopolitiikan johtamisen sekä elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen sisältöperusta Kouvolan kaupungin elinkeinoyhtiöön kohdistama omistaja- ja sopimusohjaus perustuu kaupunkistrategiaan ja elinvoima-ohjelmaan sekä talousarviossa esitettyihin tavoitteisiin; omistajapoliittisiin linjauksiin; konserniohjeisiin; yhtiökokouksessa päätettävän yhtiön hallituksen nimittämiseen; kaupungin ja elinkeinoyhtiön väliseen vuosittaiseen palvelusopimukseen; kaupunginhallituksen alaisen elinkeinojaoston päätöksellä elinkeinoyhtiölle erillishakemuksesta myönnettävään hankerahoitukseen. Em. lisäksi elinkeinoyhtiön toimintaa ohjaa Kestävää kasvua ja työtä Suomen kansallinen rakennerahasto-ohjelma ja sitä täsmentävä alueellinen Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelma Kymenlaakso ohjelma (Kymen maakuntaliitto)

14 Mitä tulee saada aikaan? Kaupunkistrategia ja terävöitetty elinkeino-ohjelma elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen strategiaperustana Elinkeinopolitiikan painopisteet 2016 Uudistuva biotalous Vetovoimaisuutta Kouvolaan Luovuudella liiketoimintaa Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Kouvola 2020 Elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Yhteiskumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija Elinkeinojaoston priorisoimat sisältöalueet ja jatkovalmistelun evästykset yrityksille ja Kinnolle (elinkeinojaoston työpaja ) 1. Uudistuvan metsäteollisuuden, erityisesti biotalouden tarpeiden ja mahdollisuuksien perusteellinen analyysi ja tämän pohjalta päätettävät toimenpiteet. 2. Olemassa olevien yritysten kasvupotentiaalin kehittäminen. 3. Yrittäjyys ja yrittäminen. 4. Matkailuliiketoiminnan perustan tukeminen ja vahvistaminen. 5. Vahvasti mukana logistiikassa. Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittämien Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Elinkeinojaoston työpajassa ( ) priorisoitujen sisältöteemojen pohjalta käynnistyi syys-/lokakuussa sovitun mukaisesti valmisteluprosessi, jonka tavoitteena on täsmentää sisältöteemojen fokus, tavoitteet ja käytännön toimenpiteet. Alustavaa valmistelutyötä on tehty yritysten ja Kinnon yhteistyönä seuraavissa teemoissa: 1. Logistiikka (teollinen internet, älylogistiikka, pakkausteollisuus) (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 2. Uudistuva metsäteollisuus, erityisesti biotalous ja puun monipuolinen käyttö rakentamisessa (puurakentaminen/ valmistelussa mukana 7 toimialan yritystä; energia/ valmistelussa mukana 6 toimialan yritystä) 3. Luonto- ja tapahtumamatkailu sekä kaupunkikeskustan uusi tuleminen (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 4. Pelialan kehittäminen (valmistelussa mukana 5 toimialan yritystä) 5. Yrittäjyys ja yrittäminen (valmistelussa mukana 6 yritystä) Tavoitteena on täsmentää teemat ja niiden sisällöt, tulostavoitteet, toimenpidekokonaisuudet ja rahoitus osana Kinnon strategiaa sekä kaupungin ja Kinnon välistä palvelusopimusta. Vastuu valmstelusta on Kinnolla. 14

15 Elinkeinopolitiikan poliittis-strateginen johtaminen Elinkeinoyhtiön poliittisen luottamushenkilötoimielinten omistaja- ja sopimusohjaajat Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto vastaa elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Näitä palveluja ovat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, matkailu- ja tapahtumapalvelut sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelut. Palvelujen tuottaminen sekä kehityshankkeet perustuvat sopimuksiin eri tuottajaorganisaatioiden kanssa. Näistä merkittävin on Kouvola Innovation Oy. Elinkeinojaoston vastuulla on elinkeinojen kehittämistä koskevien periaatteiden ja linjausten valmistelu osana kaupungin elinvoiman kehittämistä. Jaosto pitää yhteyttä yrittäjiin, elinkeinoelämää edustaviin sidosryhmiin ja elinkeinojen kehittämisestä vastaaviin muihin tahoihin sekä toimii alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista. Jaosto huolehtii konsernivalvonnan käytännön toteuttamisesta konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti. Jaosto valmistelee omistajapolitiikkaan liittyvät strategiset asiat. Konsernijaosto käsittelee tytäryhteisöjen seurantaraportit ja seuraa muutoin näiden yhteisöjen toimintaa. Lisäksi jaosto valmistelee yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista sekä yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevat asiat. Konsernijaosto päättää elinkeinoyhtiöitä lukuun ottamatta 1. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumisesta Elinkeinojaosto päättää 1. elinkeinoelämän edellytyksien kehittämiseen liittyvien palvelujen hankinnasta sekä niihin liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä 2. vaatimuksen tekemisestä elinkeinoyhtiöiden ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 3. edustajan nimeämisestä alue- ja rakennerahastolakien tarkoittamiin ja vastaaviin elinkeinopoliittisiin valmisteluelimiin 4. kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat elinkeinojen kehittämistä koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset ja lausunnot, elleivät ne kuulu jonkun muun toimielimen ratkaistavaksi 5. neuvottelukuntien ja työryhmien asettamisesta yritysyhteydenpitoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja ammatillisen osaamisen yhteensovittamista varten 6. huomionosoituksista ja palkitsemisista, jotka kohdistuvat yrittäjiin ja elinkeinoelämän edustajiin

16 Miten aikaansaamista ohjataan? Elinkeinoyhtiön omistaja- ja sopimusohjauksen nykytila 1. Kouvolan kaupungin perustamaan ja omistamaan Kouvolan Innovation Oy elinkeinoyhtiöön on keskitetty kaupungin elinkeinopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. 2. Kaupunki omistaa elinkeinoyhtiön 300 osaketta. Yhtiön omassa omistuksessa on 10 osaketta. Elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi voivat tulla myös paikalliset yritystoimijat perustaja- ja omistajaosakkaan (Kouvolan kaupunki) erikseen tekemin päätöksin. 3. Kouvola Innovation Oy -konserni muodostuu seuraavista yhtiöistä: Kouvola Innovation Oy (emo) ja vuonna 2010 elinkeinoyhtiöön sulautettu Kouvolan Yritystilat Oy, joka tarjoaa kiinteistö- ja toimitilapalveluita. Kouvolan Yritystila Oy toimii alakonsernina, joka omistaa kokonaan 3 kiinteistötytäryhtiötä. 4. Kaupunkiomistajan linjauksen mukaan yhtiö toteuttaa toiminnassa Kouvolan kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman tavoitteita. 5. Elinkeinoyhtiö tuottaa elinkeinopalveluita myös Iitin kunnalle erillisen palvelusopimuksen mukaisesti. 6. Kouvolan kaupungin poliittisen johdon toteuttamasta omistaja- ja sopimusohjauksesta vastaavat kaupunginhallitus sekä sen alaisina toimivat konsernijaosto ja elinkeinojaosto. 7. Kaupunkikonsernin operatiivisesta omistajaohjauksesta vastaa kaupungin hallintosäännön mukaan konsernipalvelut kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginjohtajan ohjauksessa. Konsernipalveluita johtaa kaupunginjohtaja. Omistajaohjauksen sisältö määritellään erikseen. Viime mainittu tarkoittanee omistajapoliittisia linjauksia sekä konserniohjeita. Konsernijaostossa esittelijänä toimii talous- ja rahoitusjohtaja ja hänen sijaisenaan strategia- ja kehittämisjohtaja. 8. Kaupungin hallintosäännön mukaan kukin toimiala vastaa oman toimialansa konserni- ja muiden yhteisöjen sopimusohjauksesta. Elinkeinoyhtiön osalta kaupungin Hallintosäännön mukaan sopimusohjauksen sisältö määritellään erikseen. Viime mainittu tarkoittanee palvelusopimusta ja muita sopimuksia tai kaupungin tekemiä päätöksiä. Toimialan sopimusohjausvastuussa on elinkeinoyhtiön osalta kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, joka vastaa hallintosäännön mukaan elinkeinopalvelujen järjestämisestä (= tilaamisesta). Elinkeinojaoston esittelijän toimii elinkeinojohtaja ja hänen sijaisenaan hankejohtaja. Kaupungilla ei ole nykytilassa elinkeinojohtajaa ja esittelijänä toimii vt. hankejohtaja

17 Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset elinkeinoyhtiön osalta 1. Vastuu omistajapolitiikan ohjauksesta ja valvonnasta kuuluu luottamushenkilöorganisaatiossa kaupunginvaltuustolle ja toimeenpano kaupunginhallitukselle. Viranhaltijaorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu kaupunginjohtajan tehtäviin. Omistajapolitiikan valmisteluvastuu on konsernipalveluiden strategia- ja kehittämisjohtajalla. Elinkeinoyhtiön ohjaus perustuu sekä konsernijaostolle vastuutettuun konserniohjaukseen että elinkeinojaostolle vastuutettuun sopimusohjaukseen. Olisi perusteltua selkeyttää ohjausta niin, että yksi selkeästi määritelty toimija vastaisi sekä omistaja- että sopimusohjauksesta, koska molemmissa ohjausprosesseissa on samoja asioita, tärkeimpinä yhtiölle asetettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta. 2. Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden perustamisen edellytykset ovat: mukana on myös muita perustajia tai on suunnitteilla ottaa mukaan muita osakkaita. Elinkeinojohtaja/Hankejohtaja elinkeinoyhtiön perustamissopimuksen mukaan osakkeenomistajiksi voivat tulla myös paikalliset yritystoimijat. Tämän toteuttaminen olisi perusteltua yrityslähtöisyyden vahvistamiseksi. Kaupunki luopuu tehtäväalueen osalta kaupungin oman organisaation toiminnan ja talouden hallinnollisesta ohjausvallasta sekä kaupunki on valmis antamaan tehtäväalueelle juridisen, osakeyhtiölain mukaisen itsenäisen vallan ja vastuun. kaupungin harjoittamassa elinkeinoyhtiön ohjauksessa on tunnistettavissa sellaista toiminnan ja talouden hallinnollista ohjausta, joka ei tarjoa elinkeinoyhtiölle sellaista itsenäistä liiketoiminnallista valtaa ja vastuuta, jota tulosvastuullisena osakeyhtiönä toimiminen edellyttää. Tämä on osaltaan aiheuttanut yritysasiakkaissa epäselvyyksiä sen suhteen, mikä on kaupungin ja mikä elinkeinoyhtiön roolit, vastuut ja valtuudet elinkeinopolitiikan toimeenpanossa ja yritysten liiketoimintaedellytysten kehittämisessä. Yhtiön liikevaihto tulee pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti kaupungin ulkopuolelta. elinkeinoyhtiön kaupungin ulkopuoliset tuotot tulevat kehityshankkeiden rahoitusosuuksista sekä elinkeinoyhtiön tytäryhtiön omistamien yritystilakiinteistöjen vuokratuotoista. 3. Tytäryhtiöiden ohjaaminen tapahtuu talousarviossa asetettavien toiminnallisten tavoitteiden ja sitoutuneelta pääomalta vaadittavan tuoton sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta. Elinkeinoyhtiön liiketoiminnan tulokselle ei ole asetettu omistajan toimesta tavoitetta kaupungin talousarviossa eikä kaupungin ja elinkeinoyhtiön välisessä palvelusopimuksessa (vuodelle 2015 tulossa tavoite?). 4. Hallitukseen tulee valita edustajat niin, että siellä on riittävästi edustettuna liiketalouden ja yhtiön toimialan osaaminen. Elinkeinoyhtiön hallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista 3 naista ja 4 miestä. Hallituksen jäsenten monipuolinen yritystoiminnan kokemus ja osaaminen on keskeinen edellytys elinkeinoyhtiön toiminnan onnistumiselle. Olisi perusteltua, että osa hallituksen jäsenistä omaisi vahvan yritystoiminnan kokemuksen esimerkiksi yrittäjänä tai sijoittajana. 5. Omistajapoliittiset linjaukset koskien elinkeinoyhtiötä: 1) Yhtiö pidetään tytäryhtiönä; 2)Yhtiö toteuttaa toiminnassa kaupunkistrategian ja elinkeinoohjelman tavoitteita. Elinkeinoyhtiö on tällä hetkellä 100% kaupungin omistuksessa. Tämän osalta olisi mahdollisuus alentaa kaupungin omistusosuutta ja laajentaa omistuspohjaa pitäen kiinni enemmistöomistuksesta. Elinkeinoyhtiö vastaa osaltaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteutuksesta

18 Kouvolan kaupungin konserniohjeet elinkeinoyhtiön osalta 1(2) 1. Kouvola -konsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytär-yhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu. Elinkeinoyhtiö on konserniin kuuluva tytäryhtiö. 2. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kaupunkiomistaja nimeää yhtiön hallituksen. Elinkeinoyhtiö neuvottelee yhtiölle asetettavista tavoitteista ensisijaisesti konsernipalveluiden kanssa. Kaupunginjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus elinkeinoyhtiön hallituksen kokouksissa Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan konsernijaostolle, elinkeinojaostolle ja kaupunginjohdolle. TILANNE EI OLE SELKEÄ. 3. Talous- ja strategiajohtaja toimii yhteyshenkilönä konsernijohdon ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen välillä. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan konsernijaostolle ja elinkeinojaostolle? Vt. hankejohtaja toimii elinkeinoyhtiötä koskevien asioiden esittelijänä elinkeinojaostolle? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 4. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa talous- ja omistajuusyksikköön seurantaa varten viivytyksettä niiden valmistuttua ja pyydettäessä myös luonnosvaiheessa. Elinkeinoyhtiö neuvottelee yhtiölle asetettavista tavoitteista ensisijaisesti konsernipalveluiden kanssa. Elinkeinojaoston esittelijänä toimiva elinkeinojohtaja/vt. hankejohtaja ja elinkeinoyhtiö valmistelevat yhteistyössä palvelusopimuksen, jossa yksilöidyt tavoitteet ja rahoitus toiminnalle??? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 5. Konsernin osavuosikatsauksen laadintaa varten tytäryhteisön on toimitettava talous- ja omistajuusyksikköön tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut ja toiminnallisia tavoitteita koskevat toteutumavertailut osavuosijaksolta sekä tulos- ja rahoituslaskelma-arviot koko tilikaudelta. Näiden lisäksi tulee toimittaa toimintakatsaus, jossa on arvioitu tavoitteiden toteutumista koko kuluvalla suunnittelukaudella ja mahdollisia poikkeamia tavoitteista sekä tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin. Elinkeinoyhtiö raportoi toiminnastaan sekä konsernijaostolle että elinkeinojaostolle??? TILANNE EI OLE SELKEÄ. 6. Hankinnat. Hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädännön lisäksi soveltuvin osin kaupungin hankintaohjetta. Konserniyhteisöt voivat hankintoja tehdessään hyödyntää kaupungin hankintamenettelyitä ja -sopimuksia sekä hyödyntää kaupungin hankintayksikön palveluja. Omaisuuden luovutuksessa on otettava huomioon konsernin etu. Luovutukset eivät voi tapahtua alle käypien arvojen. Elinkeinoyhtiöllä mahdollisuus hyödyntää kaupungin hankintamenettelyitä ja sopimuksia sekä hankintapalveluita (ei pakkoa). Omaisuuden myynti koskisi ainoastaan elinkeinoyhtiön tytäryhtiön kiinteistöomistuksia, joiden osalta mahdollisissa myyntilanteessa linjauskeskustelu elinkeinojaostossa. Mitä muuta em. konserniohje tarkoittaa käytännössä elinkeinoyhtiön osalta? 7. Henkilöstöpolitiikka. Tytäryhteisöjen tulee noudattaa soveltuvin osin kaupungin henkilöstöpolitiikan linjauksia. Mahdolliset toimitusjohtajasopimukset tulee laatia kaupungin henkilöstöyksikön ohjeiden mukaisesti. Tytäryhteisöillä on oikeus ottaa henkilöstöä ja päättää henkilöstön työsuhteista liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Elinkeinoyhtiöllä on mandaatti omaan henkilöstöpolitiikkaan (nyt käytössä kaupungin työsopimusmalli, mikä ei pakollista)?

19 Kouvolan kaupungin konserniohjeet elinkeinoyhtiön osalta 2(2) 8. Tukipalveluja hankkiessaan yhteisöjen tulee selvittää kaupungin ja muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut sekä niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden. Elinkeinoyhtiö käyttää Taitoa Oyn palveluita (kaupungin järjestämä palvelu). Elinkeinoyhtiö voi perustellusta syystä kilpailuttaa taloushallintopalvelut ja ottaa myös muun toimittajan, mikäli se on liiketoiminnallisesti perusteltua ja yhtiö noudattaa konserniohjeita tilirakenteiden osalta? 9. Tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava konsernijohdon ennakkokäsitys tehdessään päätöstä asiasta, jolla saattaa olla merkittävä vaikutus tytäryhteisön, kaupungin tai konsernin toimintaan tai taloudelliseen asemaan tai vastuuseen taikka jolla saattaa olla periaatteellista merkitystä. Vastuu konsernijohdon ennakkokäsityksen hankkimisesta on tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla. Elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtaja vastaa ao. konserniohjeen mukaisesta menettelystä. 10. Konsernin tiedottamisessa noudatetaan kaupungin hyväksymää viestintästrategiaa. Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhteisön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kaupungin puolesta kaupunginjohtaja ja talous- ja strategiajohtaja. Elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat ao. konserniohjeen mukaisesta menettelystä. Elinkeinoyhtiö toimii kaupunkikonsernin yhteisen brändin mukaisesti. Elinkeinoyhtiön johto päättää itsenäisesti yhtiön liiketoimintaa koskevasta viestinnästä. 11. Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet valitsee yhtiökokous kaupunginhallituksen konsernijaoston tekemän ehdotuksen mukaisesti, ellei yhtiöjärjestyksessä valintaa ole määrätty muussa järjestyksessä tehtäväksi. Tytäryhteisöjen hallituksen jäsenehdokkaiden nimeämisessä noudatetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986). Yhteisön hallitukseen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenillä tulee olla tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan ja hallinnon ja johtamisen asiantuntemus. Kouvola - konsernin yhtiöihin pyritään poliittinen edustus huomioon ottaen saamaan mahdollisimman monipuolinen ja asiantunteva edustus. Hallituksen jäsenen on ensisijaisesti huolehdittava yhtiön edusta. Hallituksen jäsenten monipuolinen yritystoiminnan kokemus ja osaaminen on keskeinen edellytys elinkeinoyhtiön toiminnan onnistumiselle. Hallituksen rooli elinkeinoyhtiön kehittämisessä ja uudistamisessa on lähivuosina erityisen keskeinen. Nykyinen elinkeinotoiminnan toimintaympäristö ja elinkeinoyhtiön vaativat kehittymis- ja uudistumishaasteet edellyttävät sitä, että hallituksessa on jäseninä myös yrittäjänä tai sijoittajana toimineita/toimivia henkilöitä, joilla vahva ja monipuolinen yritystoiminnan kokemus. Hallituksen päätehtävänä on tukea elinkeinoyhtiön johtoa tuloksellisen toiminnan aikaansaamisessa. 12. Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, konsernihallinnon tai muu kaupungin viranhaltija ei saa paljastaa ulkopuoliselle yhtiön liikesalaisuuteen kuuluvaa asiaa. Tämä linjaus on erittäin tärkeä elinkeinoyhtiön uskottavuuden ja toimintakyvyn osalta suhteessa yritysasiakkaisiin, joiden liiketoimintaa koskeva tieto on pääsääntöisesti luottamuksellista

20 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 4. Kouvola Innovation Oy:n onnistuminen

21 Kinnon kehityskuva Kuntaliitoshuumassa Kinnon synty jäi traumaattiseksi kokemukseksi jo valmiiksi sirpaloituneelle ja eriseuraiselle elinkeino- ja kuntakentälle 2. Vahva usko: uusi elinkeinoyhtiö pelastaa kaiken > tällä hoidetaan koko elinkeinopolitiikka kerralla kuntoon > kaupungin elinkeinostrategia sortui ylioptimismiin 3. Omistajaohjaus on yhtä aikaa holhonnut ja jättänyt heitteille 4. Kinno ei ole päässyt lentoon, koska Kinno on kokenut aliarvostusta, impulssiivistä ja lyhytnäköistä ohjausta 5. Kinnon luottamus omaan tekemiseen on laskenut, mikä oireilee toiminta- ja johtamiskulttuurissa 6. Kinnoon on syntynyt huomattava johtamisvaje, joka kulminoituu eriytyneeseen toimintakulttuuriin /organisaatiorakenteeseen, prosessien suoritus- ja palvelukykyyn, johtamisjärjestelmään (hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, esimiesten tehtävät ja vastuu), kumppanuuksien hallintaan ja henkilöstön osaamiseen 7. Kinnon ohjattavuus on tällä hetkellä huono: puuttuu suunta (strategia) ja toimiva johto (toimitusjohtaja), omistajaohjauksessa ja palvelu- ja suorituskyvyssä sekä johtamis- ja työilmapiirissä vakavia puutteita 8. Kinnon kehityksen ja onnistumisen arvioinnista enemmän liitteessä 1 (sivut 1 13)

22 Pettymyksiä Onnistumisia Kaupungin elinkeinopolitiikan ja Kinnon toiminnan koettuja onnistumisia ja pettymyksiä Odotusten mukaan Viisumipalvelukeskus (kaupunki ja Kinno Datakeskushankkeet Palvelukeskukset (UM:n viisumipalvelu, PV:n palvelukeskus, datakeskusselvitykset) Transpoint Kymiring-hanke Promo - koulutus. Biosampo hanke Kuusaan tehtaan sellulinja Bioenergia Johtajien suuri vaihtuvuus Yhteistyö Kouvolassa toimivien yritysten kanssa Puurakentaminen Kehitystä on tapahtunut positiiviseen suuntaan Vanhojen sotkujen selvittäminen ja talouden tasapainottaminen Perusyritysneuvonta Repovesi Matkailun kehittäminen Verla Tykkimäki Veturi Repoveden kehittäminen Pesosen aikana tuli parannusta Kontaktoinnit uusiin yrityksiin logistiiikkatoiminnot Myllykosken tehtaan lakkauttamien Voikkaan tehtaan lakkautuminen Työllistäviä yrityksiaä/työpaikkoja ei ole syntynyt Ympäristösektori (erit. cleantech) edelleen hakusessa Logistiikkahaasteiden haltuunotto Voikkaan case (tehtaan tilojen uudelleen käyttö > Kinno ja Ebick Tuloksellisuuden osoittaminen Allegron hyödyntäminen Matkailuyritysten luominen Kymijoen hyödyntäminen Kinnon tuotos on alle odotusten

23 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 5. Kouvola Innovation Oy:n suoritus- ja palvelukyky arviointi ja kehittäminen

24 Kehitysyhtiön menestyksen kulmakivien tila ja kehittämistarpeet tulevaisuudessa Henkilöstökyselyssä arvioitiin kunnallisen kehitysyhtiön yleisiä menetyksen kulmakiviä ja tilaa sekä merkitystä Kinnon tulevaisuudelle. Arvioinnin kohteena olivat seuraavat: 1. Vaikuttavuus Kouvolan elinvoiman kehittymiseen 2. Vaikuttavuus Kymenlaakson elinvoiman kehittymiseen) 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 4. Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulutoimijat, luotettava kolmas osapuoli) 6. Ohjattavuus kaupunkikonsernin kannalta 7. Laadukas hallitustyöskentely ja johtaminen 8. Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö Keskeinen havainto on, että mielipiteet kulmakivien nykytilasta ja tulevaisuuden merkityksestä hajoavat voimakkaasti ja epätietoisuus on hallitseva piirre. Mutta yhteinen huoli niiden tilasta on vahvasti selvästi nähtävissä tulevaisuuden menestymisen uhkana Menestyksen mukavuusalue arvioi kriittisesti tila Menestyksen haurastuvat kulmakivet - Go no go - asetelma Epätietoisuuden tila Menestyksen vahvuudet vahvista edelleen Menestyksen todelliset uhkat - puutu näihin ja muuta suunta

25 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivien tilannekuva ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 1. Vaikuttavuus Kouvolan elinvoiman kehittymiseen ( 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulut, luotettava kolmas osapuoli) 7. Laadukas hallitustyöskentely ja johtaminen 2. Vaikuttavuus Kymenlaakson elinvoiman kehittymiseen 4. Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) 6. Ohjattavuus kaupunkikonsernin kannalta 8. Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö

26 Kinnon liiketoiminta- ja johtamisprosessien tilannekuva, kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä kehittäminen Henkilöstökyselyssä arvioitiin kunnallisen kehitysyhtiön liiketoiminta- ja johtamisprosessien toimivuutta sekä kehittämistarvetta tulevaisuudessa. Arvioinnin kohteena olivat kaikkiaan 10 liiketoimintaprosessia ja 8 johtamisprosessia. Keskeinen havainto on, että näkemykset prosessien toimivuuden nykytilasta ja kehittämistarpeesta hajoavat voimakkaasti ja epätietoisuus on hallitseva piirre. Mutta yhteinen huoli niiden tilasta on vahvasti selvästi nähtävissä. Kaiken kaikkiaan prosessien suoritus- ja palvelukyky vaatii yhtiön kehittämisessä merkittävää panostusta erityisesti asiakkuuksien hallinta, kumppanuudet, kansainvälistyminen, osaaminen, liiketoimintaympäristön ennakointi. Prosessien tilannekuva ja kehittämistarpeet on nähtävissä seuraavilla sivuilla sekä henkilöstön kehittämisehdotukset liitteessä 3. Palvelu- ja suorituskyvyn osalta lisäksi tiekarttana liitteessä 1 (sivut 19 26) Prosessit mukavuusalueella arvioi kriittisesti tila Turhat prosessit - Go no go - asetelma Epätietoisuuden tila Toimivat prosessit kehitä toimivuutta edelleen Onnistumisen kannalta kriittiset prosessit - puutu näihin ja muuta suunta

27 Palvelu- ja suorituskyvyn kehittämiskohteiden tunnistaminen: liiketoimintaprosessit Asiakkuuden hallinta Markkinointi Myynti Tuotekehitys Kansainvälistyminen Innovaatioprosessi Hankehallinta ja - johtaminen Rahoitus Omistajaohjaus Liiketoimintaympäristön kehityksen ennakointi

28 Palvelu- ja suorituskyvyn kehittämiskohteiden tunnistaminen: sisäiset johtamisprosessit 11. Toiminta- ja taloussuunnittelu 12. Henkilöstöviestintä 13. Rekrytointi 14. Työhyvinvointi 15. Suorituksen arviointi ja palkitseminen 16. Osaamisen kehittäminen 17. Hankinta

29 Kinnon toiminta- ja johtamiskulttuuri Henkilöstö arvioi yhtiön toiminta- ja johtamiskulttuuria elokuussa Siinä on tunnistettavissa vakavia puutteita, jotka heijastuvat monin tavoin kielteisesti kehitysyhtiön työskentelyilmapiiriin ja toimintakykyyn. Henkilöstön arvioinnista enemmän liitteessä 2 (s. 27) Myönteisenä koettu ominaisuus Kielteisenä koettu ominaisuus Työhön sitoutunut ja tuloksia arvostava Kannustava Virheitä ja epäonnistumisia ymmärtävä Työvälineiden ja tilojen toimivuutta arvostava Vähäinen uudistumiskyky Puutteellinen toimintaympäristön muutoksiin reagointikyky Vähäisen tietointensiivisyys: puutteellinen ulkopuolisen tiedon (mm. tietokannat, - rekisterit, tutkimukset) hyödyntämiskyky Kokonaisuuksien ja niiden keskinäisten riippuvuuksien tunnistaminen kehittymätöntä Ei kannusteta rakentavaan kritiikkiin Esimiesten vastuunlaistaminen Tietoa panttaus Omistajaohjauksen epäselvyys ja epäjohdonmukaisuus Johtoryhmätyöskentelyn tehottomuus Henkilöstöpolitiikan epäjohdonmukaisuus

30 KOHTI UUTTA KINNOA Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen 6. Kouvola Innovation Oy:n strategisen uudistumisen tiekartta/suuntaviivat

31 Uuden Kinnon rakennuspuut (yritykset, omistajat ja sidosryhmät) 1. Uusi rooli (strategian kautta) Kinno on eri toimialojen yritysten ja elinkeinokehittäjien yhdistävä voima, pelinrakentaja, joka luo ja ylläpitää yritystoiminnan kehittämisverkostoa Kinno tunnetaan ja tiedetään näkemyksellisenä vaikuttajana ja asiantuntijana valikoiduilla alueilla ja asioissa, joissa on saatu aikaan todellisia tuloksia, joita asiakkaat ja kumppanit arvostavat Kinnon pelikenttä kattaa myös kansainväliset markkinat (Suomi ja Kouvolan seutu ei riitä tulevaisuudessa) Ennakkoluuloton, aloitteellinen ja myös riskejä ottava Eteenpäin katsova, uutta luova 2. Saumaton yhteistyö omistajan ja toimialojen kanssa Asiakkaita ja kumppaneita arvostava tekemisen asenne Säännöllinen ja rakentava yhteistyö kaupungin toimialojen ja Kinnon välillä Yhteinen näkemys elinkeinotoiminnan suunnasta, Kinnon roolista, teknisen puolen (kaavoitus) ja tilaliikelaitoksen kanssa (edellyttää dialogia ) Kinnon johto (hallitus ja tj.) toimii hyvässä ja luottamuksellisessa yhteistyössä kaupungin ja luottamiesjohdon kanssa Luottamuksen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Pelimerkkejä toimintaan 3. Asiakkaan tarpeista lähtevä palvelutarjooma Yhden luukun periaate on asiakkaan käytössä Nopea reagoija (= valmiit konseptit, tuotteet, tukipaketit, rekryapua, tilastot) 4. Tehokas ja vaikuttava Kinno Selkeä organisaatio, jossa selkeä vastuujako ja painpistealueet Kinnon hallituksen kokoonpano: luottamushenkilöitä ja ns. asiantuntijoita Ammattitaitoinen operatiivinen toimeenpanija ja kehittäjä Kinnoon investointi tuottaa merkittävän elinvoimaosingon kaupungille ja seutukunnalle Tarpeelliset työkalut = valtaa toimia ja tehdä) Tehokkaampi ja fokusoidumpi Kinno Asiat hyvin valmisteltu 5. Tehokkaasti verkostoinut Kinno Hyvät suhteet valtakunnan toimijoihin Verson luoja ja mobilosoija kouvolan asioihin Verkostomainen toimija, joka ymmärtää kaupungin roolin elinkeinopolitiikassa Oikea-aikainen yhteistyö asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseksi Kumppaneiden toimintatavat ja linjaukset tunteva

32 Kinnon uusi strateginen roolitus ja vastuu elinkeino-ohjelman toteuttamisessa Liiketoimintaympäristön vetovoima Reaktiivinen toimintatapa Vaikuttavuuden arvioija Päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi alueen yritysilmapiiriin ja elinkeinoelämään pitkässä juoksussa Palokunta Yritysten akuutteihin liiketoiminnallisiin haasteisiin vastaaja ja toimenpiteiden raportoija Kinnon strategia 2020 Elinkeinopolitiikan näkijä ja suunnannäyttäjä Tulevaisuuden maankäyttöön, liikenteeseen, asumiseen ja palvelurakenteeseen liittyvien linjausavausten tekijä Tekijä ja uudistaja Yritysten uusiutuvan ja kannattavan kasvun sekä kilpailukyvyn innovatiivinen kehittäjä ja mahdollistaja Ennakoiva toimintatapa YHTEISTYÖSSÄ ON Yritystoiminnan kilpailukyky ja kasvu 32

33 Kinnon vaikuttavuuslähtöinen strategialuonnos (johtoryhmä ) integroituna terävöitettyyn elinkeino-ohjelmaan (rakennemalli) Kinnon visio 2020 Elinkeinopoliittis en ohjelman terävöitetyt linjaukset (alustavat) Vaikuttavuuden näkökulmat (strateginen jalanjälki) Strategiset valinnat/ päämäärät 2020 Strategiset toimenpiteet/hank keet päämäärien toteuttamiseksi Indikaattoripohjainen tavoiteasettelu Kinnon vaikuttavuudelle (sis. palvelusopimukseen) Kinno on alueen yritysten ja elinkeinotoiminnan kehittäjien kokoava voima, pelinrakentaja, kohti uudistunutta ja kansainvälistynyttä liiketoimintaympäristöä 1.Logistiikka 2.Uudistuva metsäteollisuus 3.Matkailu, kauppa ja palvelut 4.Yrittäjyys ja yrittäminen (Kinnon valmistelee lopulliset ehdotukset mennessä) Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen alueella Uuden liiketoiminnan syntyminen alueella Uuden yritystoiminnan hakeutuminen ja sijoittuminen alueelle Alueen nykyisen yritystoiminnan kilpailukyky ja kasvu Toiminta-ajatus Kinno on Kouvolan kaupunkikonsernin elinkeinoyhtiö, joka luo edellytyksiä kannattavalle ja työllistävälle yksityisen sektorin toiminnalle tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen alueella uuden liiketoiminnan syntyminen alueella uuden yritystoiminnan hakeutuminen ja sijoittuminen alueelle alueen nykyisen yritystoiminnan kehittyminen ja kasvu Arvoperusta 33

34 Palveluiden ja liiketoiminta-prosessien uudistaminen Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja työhyvinvointi Kinnon strategisen uudistumisen sekä palvelu- ja suorituskyvyn kehittämisen näkökulmat: tiekarttamalli (ks. liite 1. s 19-26) Visio 2020 Viestintä ja johdon sitoutuminen Organisaation ja johtamisjärjestelmän sekä -prosessien Talouden hallinta uudistaminen U u d i s t e t t u t o i m i n t a - a j a t u s j a a r v o p e r u s t a

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. NURMEKSEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 8.5.2008 30 1 (6) NURMEKSEN KAUPUNKIN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet Nurmes-konserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 15.12.2016 Työpajassa 30.11. tunnistettiin maakuntaan siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien toiminnallisia yhteyksiä. Tuloksena syntyvä visualisointi toimitetaan

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hallituksen itsearvointikysely 2016

Hallituksen itsearvointikysely 2016 Hallituksen itsearvointikysely 2016 Raportti tulostettu 8.8.2016 Vastausprosentti 71,4% (10/14) Ei sisällä avoimia vastauksia 1.1-1.3 Miten yhtymähallitus on onnistunut tehtävässään 1.1 Hallinto ja hallinnon

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015. 1. Sopijapuolet

1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015. 1. Sopijapuolet 1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet 3. Sopimuksen kohde Kouvolan kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013 Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Strategian tausta sodankäynnissä - Sodankäynnissä kyky käyttää sotilaallisia, taloudellisia,

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje 1(7) Yliopiston hallitus on hyväksynyt en Helsingin Sisältö 1 Yliopistokonsernin määritelmä ja ohjeen soveltamisala... 2 2 Yliopistokonsernin johto... 2 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä säätiöiden perustaminen...

Lisätiedot

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit.

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit. Humanpolis Oy Toiminta ja resurssit 2016-2017 Ritva Okkonen Humanpolis Oy hallitus/ 24.5.2016 Humanpolis Oy:n omistajakunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala myönsivät keväällä 2016 yhtiölle pääomalainaa yhteensä

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA OUTOKUMMUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaissut Outokummun kaupunginkanslia 2009 KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 15.12.2008 71 hyväksymä. Voimaantulo 1.1.2009 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 13 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 13 KONSERNIOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013) 1. Soveltamisala Kuntalain 16 a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje Konserniohje 1 (6) LUONNOS 10.10.2016, tarkennettu kohtaa 22 Hankintatoimi Yhtymähallitus 31.10.2016 190 Yhtymäkokous 31.10.2016 26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje Sisällys 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 2015 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 1 Konserniohjeen tarkoitus Konserniohjeen tarkoituksena on parantaa kaupungin tytäryhtiöiden kannattavuutta ja kilpailukykyä, niiden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 07.12.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.12.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Osuuspankin kokoushuone 282 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi 13.6.2012 1 Uusi Kouvola lyhyesti Asukkaita noin 90.000 (88 987/2008) Pinta-ala 2 885 km², josta maapinta-ala 1677 km² ja vesistöä 370

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot