Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO"

Transkriptio

1 Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO Petri Suomala, Olli Manninen, Jouni Lyly- Yrjänäinen ISBN Päivitetty Osa I 1 Mitä on johdon laskentatoimi? 2 Laskenta päätöksenteon tukena 3 Johdon laskennan organisointi Osa II 4 Kustannuslaskennan peruskäsitteet 5 Kustannuslaskentamenetelmät 6 Investointilaskelmat 7 Toiminnan ohjaaminen ja suorituksen mittaus Osa III 8 Johdon laskentatoimi myynti- ja markkinointiorganisaatiossa 9 Johdon laskentatoimi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa 10 Johdon laskentatoimi tuotantoympäristössa 11 Johdon laskentatoimi projektien taloudellisessa ohjauksessa 12 Johdon laskentatoimi strategisessa suunnittelussa Aineisto sisältää mallivastaukset kirjan Laskentatoimi johtamisen tukena tehtäviin. Joihinkin tehtäviin voi olla myös muita yhtä oikeita ratkaisuja. Tehtävien ratkaisut on tarkoitettu tueksi opettajille sekä monimuoto- ja itseopiskelijoille. Materiaali on pdfmuodossa ja aukeaa Adobe Readeriin. Kopiointiehdot Tämä on ilmainen esittelyversio materiaalista ja sisältää vain 1. luvun ratkaisut.

2 Tehtävät s Pohdi, mikä yhdistää johdon laskentatointa ja ulkoista laskentatointa. Luvun alussa (s. 9-10) määriteltiin laskentatoimen kokonaisuus sen kahden osa-alueen avulla, jotka ovat ulkoinen laskentatoimi ja johdon laskentatoimi. Jälkimmäisestä käytetään usein myös nimitystä sisäinen laskentatoimi. Sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen tarkoitus on ilmentää liiketoiminnan tapahtumia rahamääräisin termein ja mittarein. Laskentatoimi ilmaisee reaaliset liiketapahtumat rahamääräisessä muodossa (reaalisesti: yritys myi tuotteen asiakkaalle rahamääräisesti: syntyi 20 euroa liikevaihtoa, ja valmistuotevaraston arvo laski 16 euroa). Siten se auttaa päätöksentekijää hahmottamaan, miten yrityksen taloudellinen suorituskyky (kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus) kehittyy erilaisten päätösten ja olosuhteiden seurauksena. Laskennan toteuttamista ohjaa sekä ulkoisen että sisäisen laskennan puolella joukko periaatteita ja sääntöjä, joiden tavoitteena on varmistaa lukujen ja laskelmien riittävä oikeellisuus, ymmärrettävyys, käyttökelpoisuus ja tyypillisesti jonkinlainen vertailukelpoisuus. Ulkoisen laskentatoimen piiriin kuuluva liikekirjanpito on kaiken laskentatoimen perusta. Se rekisteröi liiketapahtumien taloudelliset vaikutukset tositteiden perusteella. Tätä laskennan perusdataa voidaan jalostaa monenlaisiin tarkoituksiin erilaisten laskelmien ja mittareiden avulla (ks. myös esimerkkitaulukko s. 22). 2. Pohdi, mikä erottaa johdon laskentatointa ja ulkoista laskentatointa. Taulukossa 1.1 kirjan sivulla 10 on vertailtu ulkoista laskentatointa ja johdon laskentatointa joidenkin piirteiden osalta. Keskeistä on ymmärtää, että ulkoista laskentatointa ohjaa lainsäädäntö, kun taas johdon laskentatoimen toteutustapaa, käytettäviä menetelmiä sekä laskelmia määräävät yrityksen itsensä tunnistamat tarpeet organisaation ohjaukseen ja päätöksenteon tukemiseen liittyen. 3. Miksi johdon laskentatoimen tehtävät voisivat poiketa samalla toimialalla toimivan pienen ja suuren yrityksen välillä? Johdon laskentatoimen tehtäviä ei määrää kirjanpitolaki tai asetus eikä muukaan lainsäädäntö kuin välillisesti (vrt. edellinen kysymys). Yritys voi siis hyvin vapaasti määrittää sen tavan, jolla se johdon laskentatointa harjoittaa vai harjoittaako sitä käytännössä ollenkaan. Johdon laskentatoimella ei ole itseisarvoa vaan välinearvo. Toisin sanoen ei ole olemassa sellaista yleistä johdon laskentatoimen työkalupakkia, jonka pitäisi olla samanlainen kaikilla yrityksillä. Työkalupakin ihanteellisen sisällön määrittävät organisaation ja sen päätöksentekijöiden tunnistamat tarpeet. Siten toimiala tai yrityksen tuottamat lopputuotteet eivät yksin kerro niistä johdon laskentatoimeen liittyvistä tarpeista, joita organisaatiossa voidaan Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

3 tunnistaa. Yrityksen koko, toimintakulttuuri, päätöksentekijöiden persoonallisuus ja monet muut asiat voivat vaikuttaa siihen, mihin johdon laskentatoimessa päätetään panostaa. Ajatellaan esimerkiksi budjetointia prosessina. Sen yksi keskeinen tarkoitus on kuvata organisaation tavoitteita rahamääräisessä muodossa ja asettaa tiettyjä rajoja organisaation rahankäytölle. (Periaatteessa aivan samalla tavalla kuin perhe voi määrittää lomabudjetin, jonka puitteissa lomalla on mahdollista käyttää rahaa, tai suunnitella etukäteen paljonko rahaa on käytettävissä ruokaostoksiin kuukaudessa.) Budjetoinnin avulla on mahdollista konkretisoida tavoitteita ja toteuttaa suunnitelmallista toimintaa suuressa organisaatiossa, jossa on monia toimintoja ja osastoja. Näin budjetointi voi varmistaa organisaation taloudellisen suorituskyvyn ja antaa johdolle mahdollisuuden hallita rahankäyttöä silloinkin kun päätöksiä tekeviä yksilöitä ei ole mahdollista fyysisesti seurata tai valvoa. Toisaalta pienessä organisaatiossa samat asiat, tavoitteiden asettaminen ja rahankäytön valvonta, voi olla mahdollista muutenkin kuin muodollisen budjetointiprosessin kautta. Voi olla esimerkiksi niin, että rahankäyttöön liittyviä päätöksiä tehdään niin harvalukuisessa piirissä, että muodollinen budjetointi olisi tarpeettoman raskas prosessi sen avulla saavutettaviin hyötyihin verrattuna. 4. Millaisia rajoitteita tunnistat liittyen johdon laskentatoimen toteutukseen organisaatiossa? Hyvä lähtökohta on miettiä keskeisten rajoitteiden ryhmittelyä jollakin tavalla. Rajoitteet voidaan perustellusti jakaa kolmeen pääryhmään: 1) osaamisrajoitteet, 2) resurssirajoitteet ja 3) asennerajoitteet. Osaamisrajoitteet viittaavat siihen, että yrityksessä ei ole lainkaan tai riittävästi sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat riittävästi laskentatoimen peruskäsitteitä ja/tai laskentamenetelmiä (joita kuvataan erityisesti kirjan osassa II). On esimerkiksi saatettu kuulla toimintoperusteisesta kustannuslaskennasta, mutta vailla asiaan liittyvää todellista osaamista kyseistä laskennan periaatetta ei päästä kokeilemaan (ainakaan omin voimin), ja selvittämään kuinka hyvin se sopisi yrityksen tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan. Osaamisrajoitteet ovat tyypillisesti helposti korjattavissa (esimerkiksi kouluttautumalla tai hankkimalla ulkopuolista osaamista), kunhan on tunnistettu, mitä osaamista organisaatioon kaivataan. Resurssirajoitteet tarkoittavat sitä, että yrityksellä ei ole mahdollista kiinnittää henkilöitä, työaikaa tai rahallisia panoksia laskentaan liittyviin tehtäviin, ainakaan siinä määrin kuin toivotaan. Tarkkaan ottaen yritykset toimivat jatkuvasti resurssirajoitteiden alla, sillä on mahdoton ajatus että kaikkea toivottua pystyttäisiin tekemään. Kysymys on siitä, miten tarve priorisoidaan, ja voidaanko siihen näin ollen vastata. Laskentatoimen resursseista (erityisesti controllerorganisaation ihmisistä) kilpailevat ensiksi ulkoisen laskentatoimen lakisääteiset tarpeet, sitten rutiininomainen vakioraportointi ja viimeiseksi erilaisten vastaantulevien liiketoiminnan tilanteiden tietotarpeisiin vastaaminen. Kirjassa kuvattu johdon laskennan keskustelukumppani - tyyppinen rooli ei suinkaan aina käytännön resurssirajoitteiden paineissa toteudu täysipainoisesti. Asennerajoitteet merkitsevät, että yrityksen näkemysten joukko johdon laskentatoimen tarpeista ja tarvittavista työkaluista ei välttämättä ole kaunis yhtenäinen paketti. Vaikka hankintajohtaja haluaisi panostaa kokonaiskustannusajatteluun huomattavasti nykyistä enemmän, Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

4 voi talousjohtaja olla toista mieltä. Tai vaikka talousjohtaja näkisi tarvetta kehittää yrityksen suorituksen mittaamista nykyistä enemmän myös ei-rahamääräisiä mittareita hyödyntäväksi, ei tämä välttämättä sovi toimitusjohtajan ajatusmaailmaan. Erilaisten ajatusten ja asenteiden epäyhtenäisyys voi siis jarruttaa johdon laskentatoimen kehittymistä ja soveltamista (on toki huomattava, että ns. kehityksen jarruttaminen voi osoittautua lopulta myös hyväksi ratkaisuksi). 5. Miten jostakin todellisesta organisaatiosta voidaan sanoa, kumpaa roolia (lukugeneraattori vai keskustelukumppani) laskenta siellä enemmän muistuttaa? On hyvin mahdollista, että yhdessä organisaatiossa laskenta voi tilanteesta riippuen kallistua erityyppisiin rooleihin. Esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä laskenta on hyvin aktiivisesti läsnä vaikkapa niin, että controller osallistuu sparraajan roolissa johtoryhmän kokouksiin. Samassa yrityksessä tuotekehityshankkeissa laskenta voi jäädä hyvin kevyeksi ulkojäseneksi, joka ei juurikaan osallistu tuotekehityshankkeiden arjessa tapahtuvaan keskusteluun ja päätöksentekoon. a) Millaiset seikat voisivat tukea sitä näkemystä, että laskenta on lähinnä lukugeneraattori, joka jää ulkopuolelle todellisista päätöksentekotilanteista ja niissä käytävästä keskustelusta? Laskenta ymmärretään pakon- ja rutiininomaisena raportointina Talousjohto ei osallistu ajankohtaisiin liiketoimintapäätöksiin Talousorganisaatio ei reagoi sille osoitettuihin tietopyyntöihin b) Entä millaiset seikat tukevat vastakkaista näkemystä, jonka mukaan laskenta on mukana päätöksenteon sisäpiirissä ja aktiivinen keskustelukumppani? Keskustelu kustannuslaskelmista on vilkasta tuotekehityksessä Laskelmia ja raportteja ei odotella vaan niitä pyydetään aktiivisesti Talousjohto on kysytty organisaation sisäinen konsultti 6. Kuvaile organisaation päätöstilanne, jossa laskennalla ei ole lainkaan roolia tai se on hyvin vähäinen? Kokeneella päätöksentekijällä saattaa olla selkeä kokemukseen perustuva näkemys, joka ohjaa vahvasti tehtäviä valintoja. Voidaan ajatella, että tämänkaltaisessa tilanteessa laskenta tuo hyvin vähän arvoa päätöksenteolle, koska se ei kuitenkaan juuri vaikuta valittavaan etenemistapaan. Huomaa, että kysymys ei ole siitä, onko kokemukseen perustuva näkemys tosiasiallisesti oikea vai väärä, vaan siitä, että se on joka tapauksessa päätöksentekoa hallitseva tekijä. Toisaalta hyvin äkillinen ongelmatilanne, kuten tuotantokatkos, pitää ilman muuta ratkaista niin pian kuin mahdollista. Ei ole tarkoituksenmukaista laatia laskelmia ja kuluttaa niihin aikaa, kun ne eivät kuitenkaan käytännössä tarjoa toiminta- tai ratkaisuvaihtoehtoja. Akuutti ongelma pitää vain pystyä ratkaisemaan mahdollisimman ripeästi. Tämä pätee myös tilanteisiin, joissa on kysymys inhimillisistä tai eettisistä asioista, kuten esimerkiksi jos joku henkilöstöstä pitää pelastaa vaaratilanteesta tai uhkaava ympäristökatastrofi pyritään estämään nopeilla toimilla. Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

5 7. Mieti liiketoimintaan liittyviä tilanteita, joissa muut kuin taloudelliset arvot vallitsevat. Vrt. edellinen kysymys. Liiketoiminnassa vallitsevat aina taloudelliset arvot. Tämä kuuluu liiketoiminnan määritelmään. Kuitenkin välillä kohdataan yksittäisiä tilanteita, joissa on mahdotonta tai absurdia pyrkiä ensisijaisesti mittaamaan kustannuksia tai kannattavuutta. Yksittäiset onnettomuudet, tapaturmat tai sairaustapaukset ovat hyvä esimerkki tästä. Mutta vaikka yksittäistä onnettomuutta ja sen jälkihoitoa ei päätettäisikään taloudellisin kriteerein, voi hyvin olla tarpeen ymmärtää miten tämänkaltaisten tapahtumien välttäminen yleisesti ja pitkällä aikavälillä heijastuu organisaation taloudelliseen suorituskykyyn. 8. Missä päätöstilanteessa laskennan rooli voisi olla hyvin ratkaiseva? Esimerkkejä voisi luetella loputtomasti: hankintapäätökset, tuotekehityspäätökset, tuotannon prosesseihin liittyvät päätökset ja rekrytoinnit. Yleisesti sellaiset tilanteet, jotka monimutkaisuutensa tai ulotteisuutensa takia ovat vaikeita hahmottaa pelkästään näppituntumalla, mutta jotka kuitenkin ovat yrityksen toimintaan selkeästi vaikuttavia ja tärkeitä. 9. Mieti johdon laskentatoimen määritelmien perusteella, mitä vaaditaan henkilöltä, joka toteuttaa tehokkaasti laskentaa yrityksessä. Vaatimusten perusteella tarvetta on todellisille moniosaajille. Sivulla 13 olevasta taulukosta 1.2 voi poimia monia vaatimuksia: laskennan perustekniikoiden osaaminen informatiivisten raporttien määrittely yhdessä tiedon käyttäjien kanssa ja raporttien toteuttaminen tietojärjestelmien avulla ja niiden rajoitteet ymmärtäen johtajien kuuntelutaito ja johtamisen tarpeiden ymmärtäminen tietojärjestelmäosaaminen (ainakin määrittelyn ja tehokkaan hyödyntämisen osalta) laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtäminen kommunikointi monentyyppisten ja monissa erilaisissa rooleissa toimivien ihmisten kanssa. Yksi kaikkein tärkeimpiä vaatimuksia on päätöksentekotilanteen syvällinen ymmärtäminen, joka tarkoittaa lopulta sitä, että osaa arvioida millainen informaatio on hyödyllistä ja mikä pikemminkin vie huomiota vääriin asioihin: Kontrollerilla on oltava rohkeutta olla kaatamatta kaikkea hallussaan olevaa informaatiota päätöksentekijälle. (Group Controller, 2009.) Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

6 10. Valitse jokin ammattiryhmä (kuten lääkärit), ja pohdi, mitä kustannustietoisuus voisi tuon ryhmän kannalta konkreettisesti tarkoittaa. Kustannustietoisuus voi tarkoittaa hyvin monentasoisia asioita. Kuvio 1.2 sivulla 23 ohjaa tarkastelemaan kustannustietoisuutta asiakokonaisuutena, joka rakentuu usean toisiaan tukevan näkökulman kautta. Lääkärin tapauksessa kustannustietoisuus voisi tarkoittaa ymmärrystä ja tietoisuutta toimenpiteiden kustannuksista eli siitä paljonko tietty operaatio kuten leikkaus sitoo resursseja kokonaisuudessa, mitkä ovat sen uponneet ja toisaalta vaikutettavissa olevat kustannukset sekä mikä on lopputuloksen arvo tietylle potilasryhmälle. Pohdittavia kysymyksiä ovat kenelle operaatio tehdään, kuinka paljon hoitoa annetaan tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi, miten päivystävän lääkärin, siis yksilön, toiminta vaikuttaa koko hoitoketjun kustannuksiin ja saavutettaviin tuloksiin. Kustannustietoisuus ja sen lisääminen on ponnistelua kohti ymmärrystä toiminnan kustannusja hyötyvaikutuksista, jotta osattaisiin tehdä viisaita päätöksiä. 11. Listaa keskeiset syyt sille, miksi ei ole toivottavaa, että laskenta toimii vain lukugeneraattorin roolissa. Jos keskusteluyhteys lukujen tuottajan ja niiden käyttäjän välillä ei toimi kunnolla, kuka varmistaa, että kysytään oikeita asioita. On riski, että resursseja käytetään turhaan, esim. laaditaan raportteja, joita ei varsinaisesti tarvitse kukaan tai vain hyvin harvat. Lukugeneraattori -rooli ei todennäköisesti vastaa johdon laskennan moderneja määritelmiä, jotka korostavat sitä kuinka laskenta osallistuu organisaation päätöksentekoon monella tasolla. 12. Miksi ei-taloudellinen mittaaminen on tärkeä osa johdon laskentatointa? Monet liiketoiminnan suorituskykyyn (myös rahamääräisiin asioihin) vaikuttavista asioista eivät ole ilmaistavissa rahamääräisessä muodossa. Esimerkiksi toimitusvarmuus on tuotannollisessa toiminnassa tärkeää, ja vaikuttaa varmasti organisaation kannattavuuteen. Jos toimitusvarmuutta halutaan hallita, sitä pitää seurata ja mitata, mutta olisi vaikeaa toteuttaa mittaamista rahamääräisessä muodossa. Sen sijaan on helpompi ja tarkoituksenmukaisempi seurata, kuinka suuri osa toimituksista on toimitettu ajallaan tai kuinka monta päivää toimitus keskimäärin myöhästyy. Tämän seurannan perusteella voidaan kehittää ymmärrystä toimitusvarmuuden ja yrityksen kannattavuuden välisestä suhteesta. Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

7 13. Ihmisten johtamiseen kuuluu muuan muassa motivointia, kannustamista ja palautteenantoa a) Miten johdon laskentatoimi voi tukea ihmisten johtamista? Henkilö- tai tiimikohtaisen suorituksen mittaaminen voi olla tärkeä osa motivointia, kannustamista ja palautteen antoa, jos tavoitteet ja onnistumisen kriteerit kytketään myös mittauksen kohteena olevien mielestä mielekkäällä tavalla työhön ja sen mahdollisiin saavutuksiin. Liian kovat ja liian matalat tavoitteet eivät motivoi eivätkä kannusta tekemistä. Toisaalta mittarit eivät myöskään saisi korvata vaan pikemminkin täydentää sitä kommunikointia, jota esimies ja alainen käyvät keskenään. b) Millaisia voisivat olla motivointi- tai kannustelaskelmat? Mittaamisen hyödyntäminen tulos- tai palkkiopalkkauksessa on yksi esimerkki. Motivointilaskelma voi liittyä yksilön tai tiimin työn konkreettisiin piirteisiin tai vaatimuksiin osoittaen miten tietty toiminta johtaa tiettyihin tuloksiin ja sitä kautta mahdollisesti rahalliseen tai muuhun palkitsemiseen. Esimerkiksi malli ihanteellisesta prosessista, jonka mukaan toimittaessa saavutetaan hyviä tuloksia. 14. Tukkukauppa, jonka tuotevalikoima vaihtuu hyvin usein, pyrkii kustannuslaskennassaan kohdistamaan välilliset kustannukset oikeudenmukaisesti eri tuotenimikkeille tuotekannattavuuden laskemiseksi. Yritys ei kuitenkaan kykene ylläpitämään järjestelmää samassa tahdissa kuin tuotevalikoima vaihtuu. Onko kysymyksessä tyypin 1 vai 2 haaste (ks. sivu 30), vai molemmat? Perustele. Kysymyksessä on tyypin 1 haaste. Tukkukaupassa voi olla parempi tarkastella asiakaskohtaista kustannusta ja kannattavuutta tuotekohtaisen sijaan. Tukkukaupan prosessit riippuvat hyvin paljon asiakkaiden vaatimuksista ja vain jonkin verran tuotteiden piirteistä. Silloinkin kun tuote vaikuttaa prosessiin ja kustannuksiin, kysymys on ennemmin tuotetyypin (esim. elintarvikkeissa jäätelö) kuin yksittäisen tuotenimikkeen (eskimopuikko) piirteistä. Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

8 15. David Halberstamin kirja The Reckoning (1986) käsittelee autoteollisuutta Yhdysvalloissa ja Japanissa. Kirja antaa yhden esimerkin siitä, millaista roolia taloudellinen informaatio voi näytellä. Kirjassa siteerataan Fordin johtajana viime vuosisadan puolivälissä toiminutta R. S. McNamaraa, jonka mukaan: Whatever the product men and the manufacturing men want, deny it. Make them sweat and then make them present it again, and once again delay it as long as possible. If in the end it has to be granted, cut it in half. Always make them fight the balance sheet, and always put the burden of truth on them. That way they will always be on the defensive and will think twice about asking for anything. Pohdi tämän perusteella McNamaran käsitystä laskennasta johtamisen välineenä. McNamaran, jonka näkökulma sitaatissa on ylimmän johdon näkökulma, mielestä tuotannon ja tuotekehityksen (investointi)toiveisiin tulee lähtökohtaisesti suhtautua epäillen, ja toimia niin, että toivomuksen esittäjä joutuu luvuilla esittämään ajatuksensa mielekkyyden tilinpäätöksen logiikkaa noudattaen. Sitaattia voidaan pitää hyvin autoritääristä johtamistapaa heijastavana kärjistyksenä (jopa tahallisena ironiana). Se kuitenkin muistuttaa siitä, että yritys on olemassa taloudellisen menestymisen tavoittelua varten, ja kaikkien yrityksen tekemien ratkaisujen tulee kiinnittyä taloudellisen menestymisen logiikkaan. Tämän ajattelutavan mukaan talouden tehtävä on toimia portinvartijana, jonka avulla kontrolloidaan tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Laskelmien avulla tuotannon henkilöt, product men, pyrkivät osoittamaan, että päätös on yrityksen taloudellisen menestymisen näkökulmasta hyvä. Toisaalta johto perustaa omat argumenttinsa päätöksen puolesta tai vastaan omiin laskelmiinsa, mikäli se ei hyväksy esitettyjä laskelmia sellaisenaan. Laskelmien kautta tai niiden avulla käydään organisaation sisäistä päätöksentekoa edeltävää keskustelua. Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

9 SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN EHDOT Nämä ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n verkossa (esim. Oppinet ja Netmarket) jaettavia sähköisiä aineistoja. Sähköisten aineistojen käyttöoikeus on tilaaja- ja tuotekohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Tilaajalla on oikeus käyttää hankkimaansa sähköistä aineistoa omalta työasemaltaan tai tulostaa omaan käyttöön aineistoa paperille. Oppilaitoslisenssillä hankitun aineiston voi jakaa oppilaitoksen sisällä lisenssin voimassaolon ajan, esimerkiksi laitoksen suojatussa ja rajatussa intranetissä. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kiellettyä paitsi opettajan oppaiden osalta, joiden materiaalia voi tarvittaessa muokata oppimis- ja opetustarkoituksessa. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin tilaajan omaan käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen aineiston sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Aineiston ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa.. Edita Publishing Oy Asiakaspalvelu: PL 780, EDITA puhelin , faksi

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Kieku-info: Konserniraportoinnin suunnitelmat

Kieku-info: Konserniraportoinnin suunnitelmat Kieku-info: Konserniraportoinnin suunnitelmat Ratkaisupäällikkö (Kieku), Kimmo Järvinen Palvelupäällikkö (TH toimiala), Olli Ahonen Tilaisuus, Esittäjä Sisältö: Kieku tuotannon tilanne raportoinnin osalta

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

T Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet )

T Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet ) T-79144 Syksy 2004 Logiikka tietotekniikassa: perusteet Laskuharjoitus 7 (opetusmoniste, kappaleet 11-22) 26 29102004 1 Ilmaise seuraavat lauseet predikaattilogiikalla: a) Jokin porteista on viallinen

Lisätiedot

Kustannuslaskennasta kustannusten hallintaan

Kustannuslaskennasta kustannusten hallintaan Kaisa Raudasoja ja Ulla Suomela Kustannuslaskennasta kustannusten hallintaan valtion viraston kustannuslaskenta Sanoma Pro Oy Helsinki Tiedustelut Sanoma Pro Oy, Helsinki puh. 020 391 000 sähköposti: asiakaspalvelu@sanomapro.fi

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri

Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri Hyvät uutiset SOTE-uudistuksesta 5 rekisterinpitäjää 60 Saa soveltaa toiminnassa 1.1. 2017, valmistelevat toimet saa aloittaa Normaalit yhdistämissäännökset

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy Talousjohtaja vie perille 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy 30.11.2011 Esityksen sisältö 1. Talousjohtajan tehtävät 2. Tilastoja taustaksi 3. Liiketoimintaa tukeva talousjohtaminen 4. Talousjohtamisen organisointi

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

Organisaatiokäyttäytyminen. 21C00250, 6 op, , periodi I

Organisaatiokäyttäytyminen. 21C00250, 6 op, , periodi I Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250, 6 op, 2016 2017, periodi I Tämän päivän oppimistavoitteet Ymmärtää, mitä motivaatio on ja mikä sen merkitys on työssä suoriutumiselle Oppia keskeisimmät motivaatioita

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät 2.2.2017 Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Suomen Metsäkeskus Kritiikki? = Arvostelu (https://fi.wikipedia.org/wiki/arvostelu)

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana

Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana Arvioinnin viitekehys ja toimintamalli hankearvioinnin perustana Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Hankearvioinnin haasteita Haasteet usein seurausta

Lisätiedot

SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet)

SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet) Karl-Magnus Spiik Oy Sisäisen palvelun arviointi / sivu 1 SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet) Yritysten ja organisaatioiden toiminnat muodostavat prosessin, joka tuottaa asiakkaille tavaraa / palvelua

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? 1 Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Esimiehelle keskeistä Esimiehet näkevät portaalista alaistensa ajantasaiset henkilö-

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Tavoitteet 30-60 minuuttia, käy kotitehtäväksi Harjoituslomake ja kynä Aiempien valmistautumiseen liittyvien harjoitteiden lomakkeet Harjoitteen

Lisätiedot

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot