Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO"

Transkriptio

1 Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO Petri Suomala, Olli Manninen, Jouni Lyly- Yrjänäinen ISBN Päivitetty Osa I 1 Mitä on johdon laskentatoimi? 2 Laskenta päätöksenteon tukena 3 Johdon laskennan organisointi Osa II 4 Kustannuslaskennan peruskäsitteet 5 Kustannuslaskentamenetelmät 6 Investointilaskelmat 7 Toiminnan ohjaaminen ja suorituksen mittaus Osa III 8 Johdon laskentatoimi myynti- ja markkinointiorganisaatiossa 9 Johdon laskentatoimi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa 10 Johdon laskentatoimi tuotantoympäristössa 11 Johdon laskentatoimi projektien taloudellisessa ohjauksessa 12 Johdon laskentatoimi strategisessa suunnittelussa Aineisto sisältää mallivastaukset kirjan Laskentatoimi johtamisen tukena tehtäviin. Joihinkin tehtäviin voi olla myös muita yhtä oikeita ratkaisuja. Tehtävien ratkaisut on tarkoitettu tueksi opettajille sekä monimuoto- ja itseopiskelijoille. Materiaali on pdfmuodossa ja aukeaa Adobe Readeriin. Kopiointiehdot Tämä on ilmainen esittelyversio materiaalista ja sisältää vain 1. luvun ratkaisut.

2 Tehtävät s Pohdi, mikä yhdistää johdon laskentatointa ja ulkoista laskentatointa. Luvun alussa (s. 9-10) määriteltiin laskentatoimen kokonaisuus sen kahden osa-alueen avulla, jotka ovat ulkoinen laskentatoimi ja johdon laskentatoimi. Jälkimmäisestä käytetään usein myös nimitystä sisäinen laskentatoimi. Sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen tarkoitus on ilmentää liiketoiminnan tapahtumia rahamääräisin termein ja mittarein. Laskentatoimi ilmaisee reaaliset liiketapahtumat rahamääräisessä muodossa (reaalisesti: yritys myi tuotteen asiakkaalle rahamääräisesti: syntyi 20 euroa liikevaihtoa, ja valmistuotevaraston arvo laski 16 euroa). Siten se auttaa päätöksentekijää hahmottamaan, miten yrityksen taloudellinen suorituskyky (kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus) kehittyy erilaisten päätösten ja olosuhteiden seurauksena. Laskennan toteuttamista ohjaa sekä ulkoisen että sisäisen laskennan puolella joukko periaatteita ja sääntöjä, joiden tavoitteena on varmistaa lukujen ja laskelmien riittävä oikeellisuus, ymmärrettävyys, käyttökelpoisuus ja tyypillisesti jonkinlainen vertailukelpoisuus. Ulkoisen laskentatoimen piiriin kuuluva liikekirjanpito on kaiken laskentatoimen perusta. Se rekisteröi liiketapahtumien taloudelliset vaikutukset tositteiden perusteella. Tätä laskennan perusdataa voidaan jalostaa monenlaisiin tarkoituksiin erilaisten laskelmien ja mittareiden avulla (ks. myös esimerkkitaulukko s. 22). 2. Pohdi, mikä erottaa johdon laskentatointa ja ulkoista laskentatointa. Taulukossa 1.1 kirjan sivulla 10 on vertailtu ulkoista laskentatointa ja johdon laskentatointa joidenkin piirteiden osalta. Keskeistä on ymmärtää, että ulkoista laskentatointa ohjaa lainsäädäntö, kun taas johdon laskentatoimen toteutustapaa, käytettäviä menetelmiä sekä laskelmia määräävät yrityksen itsensä tunnistamat tarpeet organisaation ohjaukseen ja päätöksenteon tukemiseen liittyen. 3. Miksi johdon laskentatoimen tehtävät voisivat poiketa samalla toimialalla toimivan pienen ja suuren yrityksen välillä? Johdon laskentatoimen tehtäviä ei määrää kirjanpitolaki tai asetus eikä muukaan lainsäädäntö kuin välillisesti (vrt. edellinen kysymys). Yritys voi siis hyvin vapaasti määrittää sen tavan, jolla se johdon laskentatointa harjoittaa vai harjoittaako sitä käytännössä ollenkaan. Johdon laskentatoimella ei ole itseisarvoa vaan välinearvo. Toisin sanoen ei ole olemassa sellaista yleistä johdon laskentatoimen työkalupakkia, jonka pitäisi olla samanlainen kaikilla yrityksillä. Työkalupakin ihanteellisen sisällön määrittävät organisaation ja sen päätöksentekijöiden tunnistamat tarpeet. Siten toimiala tai yrityksen tuottamat lopputuotteet eivät yksin kerro niistä johdon laskentatoimeen liittyvistä tarpeista, joita organisaatiossa voidaan Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

3 tunnistaa. Yrityksen koko, toimintakulttuuri, päätöksentekijöiden persoonallisuus ja monet muut asiat voivat vaikuttaa siihen, mihin johdon laskentatoimessa päätetään panostaa. Ajatellaan esimerkiksi budjetointia prosessina. Sen yksi keskeinen tarkoitus on kuvata organisaation tavoitteita rahamääräisessä muodossa ja asettaa tiettyjä rajoja organisaation rahankäytölle. (Periaatteessa aivan samalla tavalla kuin perhe voi määrittää lomabudjetin, jonka puitteissa lomalla on mahdollista käyttää rahaa, tai suunnitella etukäteen paljonko rahaa on käytettävissä ruokaostoksiin kuukaudessa.) Budjetoinnin avulla on mahdollista konkretisoida tavoitteita ja toteuttaa suunnitelmallista toimintaa suuressa organisaatiossa, jossa on monia toimintoja ja osastoja. Näin budjetointi voi varmistaa organisaation taloudellisen suorituskyvyn ja antaa johdolle mahdollisuuden hallita rahankäyttöä silloinkin kun päätöksiä tekeviä yksilöitä ei ole mahdollista fyysisesti seurata tai valvoa. Toisaalta pienessä organisaatiossa samat asiat, tavoitteiden asettaminen ja rahankäytön valvonta, voi olla mahdollista muutenkin kuin muodollisen budjetointiprosessin kautta. Voi olla esimerkiksi niin, että rahankäyttöön liittyviä päätöksiä tehdään niin harvalukuisessa piirissä, että muodollinen budjetointi olisi tarpeettoman raskas prosessi sen avulla saavutettaviin hyötyihin verrattuna. 4. Millaisia rajoitteita tunnistat liittyen johdon laskentatoimen toteutukseen organisaatiossa? Hyvä lähtökohta on miettiä keskeisten rajoitteiden ryhmittelyä jollakin tavalla. Rajoitteet voidaan perustellusti jakaa kolmeen pääryhmään: 1) osaamisrajoitteet, 2) resurssirajoitteet ja 3) asennerajoitteet. Osaamisrajoitteet viittaavat siihen, että yrityksessä ei ole lainkaan tai riittävästi sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat riittävästi laskentatoimen peruskäsitteitä ja/tai laskentamenetelmiä (joita kuvataan erityisesti kirjan osassa II). On esimerkiksi saatettu kuulla toimintoperusteisesta kustannuslaskennasta, mutta vailla asiaan liittyvää todellista osaamista kyseistä laskennan periaatetta ei päästä kokeilemaan (ainakaan omin voimin), ja selvittämään kuinka hyvin se sopisi yrityksen tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan. Osaamisrajoitteet ovat tyypillisesti helposti korjattavissa (esimerkiksi kouluttautumalla tai hankkimalla ulkopuolista osaamista), kunhan on tunnistettu, mitä osaamista organisaatioon kaivataan. Resurssirajoitteet tarkoittavat sitä, että yrityksellä ei ole mahdollista kiinnittää henkilöitä, työaikaa tai rahallisia panoksia laskentaan liittyviin tehtäviin, ainakaan siinä määrin kuin toivotaan. Tarkkaan ottaen yritykset toimivat jatkuvasti resurssirajoitteiden alla, sillä on mahdoton ajatus että kaikkea toivottua pystyttäisiin tekemään. Kysymys on siitä, miten tarve priorisoidaan, ja voidaanko siihen näin ollen vastata. Laskentatoimen resursseista (erityisesti controllerorganisaation ihmisistä) kilpailevat ensiksi ulkoisen laskentatoimen lakisääteiset tarpeet, sitten rutiininomainen vakioraportointi ja viimeiseksi erilaisten vastaantulevien liiketoiminnan tilanteiden tietotarpeisiin vastaaminen. Kirjassa kuvattu johdon laskennan keskustelukumppani - tyyppinen rooli ei suinkaan aina käytännön resurssirajoitteiden paineissa toteudu täysipainoisesti. Asennerajoitteet merkitsevät, että yrityksen näkemysten joukko johdon laskentatoimen tarpeista ja tarvittavista työkaluista ei välttämättä ole kaunis yhtenäinen paketti. Vaikka hankintajohtaja haluaisi panostaa kokonaiskustannusajatteluun huomattavasti nykyistä enemmän, Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

4 voi talousjohtaja olla toista mieltä. Tai vaikka talousjohtaja näkisi tarvetta kehittää yrityksen suorituksen mittaamista nykyistä enemmän myös ei-rahamääräisiä mittareita hyödyntäväksi, ei tämä välttämättä sovi toimitusjohtajan ajatusmaailmaan. Erilaisten ajatusten ja asenteiden epäyhtenäisyys voi siis jarruttaa johdon laskentatoimen kehittymistä ja soveltamista (on toki huomattava, että ns. kehityksen jarruttaminen voi osoittautua lopulta myös hyväksi ratkaisuksi). 5. Miten jostakin todellisesta organisaatiosta voidaan sanoa, kumpaa roolia (lukugeneraattori vai keskustelukumppani) laskenta siellä enemmän muistuttaa? On hyvin mahdollista, että yhdessä organisaatiossa laskenta voi tilanteesta riippuen kallistua erityyppisiin rooleihin. Esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä laskenta on hyvin aktiivisesti läsnä vaikkapa niin, että controller osallistuu sparraajan roolissa johtoryhmän kokouksiin. Samassa yrityksessä tuotekehityshankkeissa laskenta voi jäädä hyvin kevyeksi ulkojäseneksi, joka ei juurikaan osallistu tuotekehityshankkeiden arjessa tapahtuvaan keskusteluun ja päätöksentekoon. a) Millaiset seikat voisivat tukea sitä näkemystä, että laskenta on lähinnä lukugeneraattori, joka jää ulkopuolelle todellisista päätöksentekotilanteista ja niissä käytävästä keskustelusta? Laskenta ymmärretään pakon- ja rutiininomaisena raportointina Talousjohto ei osallistu ajankohtaisiin liiketoimintapäätöksiin Talousorganisaatio ei reagoi sille osoitettuihin tietopyyntöihin b) Entä millaiset seikat tukevat vastakkaista näkemystä, jonka mukaan laskenta on mukana päätöksenteon sisäpiirissä ja aktiivinen keskustelukumppani? Keskustelu kustannuslaskelmista on vilkasta tuotekehityksessä Laskelmia ja raportteja ei odotella vaan niitä pyydetään aktiivisesti Talousjohto on kysytty organisaation sisäinen konsultti 6. Kuvaile organisaation päätöstilanne, jossa laskennalla ei ole lainkaan roolia tai se on hyvin vähäinen? Kokeneella päätöksentekijällä saattaa olla selkeä kokemukseen perustuva näkemys, joka ohjaa vahvasti tehtäviä valintoja. Voidaan ajatella, että tämänkaltaisessa tilanteessa laskenta tuo hyvin vähän arvoa päätöksenteolle, koska se ei kuitenkaan juuri vaikuta valittavaan etenemistapaan. Huomaa, että kysymys ei ole siitä, onko kokemukseen perustuva näkemys tosiasiallisesti oikea vai väärä, vaan siitä, että se on joka tapauksessa päätöksentekoa hallitseva tekijä. Toisaalta hyvin äkillinen ongelmatilanne, kuten tuotantokatkos, pitää ilman muuta ratkaista niin pian kuin mahdollista. Ei ole tarkoituksenmukaista laatia laskelmia ja kuluttaa niihin aikaa, kun ne eivät kuitenkaan käytännössä tarjoa toiminta- tai ratkaisuvaihtoehtoja. Akuutti ongelma pitää vain pystyä ratkaisemaan mahdollisimman ripeästi. Tämä pätee myös tilanteisiin, joissa on kysymys inhimillisistä tai eettisistä asioista, kuten esimerkiksi jos joku henkilöstöstä pitää pelastaa vaaratilanteesta tai uhkaava ympäristökatastrofi pyritään estämään nopeilla toimilla. Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

5 7. Mieti liiketoimintaan liittyviä tilanteita, joissa muut kuin taloudelliset arvot vallitsevat. Vrt. edellinen kysymys. Liiketoiminnassa vallitsevat aina taloudelliset arvot. Tämä kuuluu liiketoiminnan määritelmään. Kuitenkin välillä kohdataan yksittäisiä tilanteita, joissa on mahdotonta tai absurdia pyrkiä ensisijaisesti mittaamaan kustannuksia tai kannattavuutta. Yksittäiset onnettomuudet, tapaturmat tai sairaustapaukset ovat hyvä esimerkki tästä. Mutta vaikka yksittäistä onnettomuutta ja sen jälkihoitoa ei päätettäisikään taloudellisin kriteerein, voi hyvin olla tarpeen ymmärtää miten tämänkaltaisten tapahtumien välttäminen yleisesti ja pitkällä aikavälillä heijastuu organisaation taloudelliseen suorituskykyyn. 8. Missä päätöstilanteessa laskennan rooli voisi olla hyvin ratkaiseva? Esimerkkejä voisi luetella loputtomasti: hankintapäätökset, tuotekehityspäätökset, tuotannon prosesseihin liittyvät päätökset ja rekrytoinnit. Yleisesti sellaiset tilanteet, jotka monimutkaisuutensa tai ulotteisuutensa takia ovat vaikeita hahmottaa pelkästään näppituntumalla, mutta jotka kuitenkin ovat yrityksen toimintaan selkeästi vaikuttavia ja tärkeitä. 9. Mieti johdon laskentatoimen määritelmien perusteella, mitä vaaditaan henkilöltä, joka toteuttaa tehokkaasti laskentaa yrityksessä. Vaatimusten perusteella tarvetta on todellisille moniosaajille. Sivulla 13 olevasta taulukosta 1.2 voi poimia monia vaatimuksia: laskennan perustekniikoiden osaaminen informatiivisten raporttien määrittely yhdessä tiedon käyttäjien kanssa ja raporttien toteuttaminen tietojärjestelmien avulla ja niiden rajoitteet ymmärtäen johtajien kuuntelutaito ja johtamisen tarpeiden ymmärtäminen tietojärjestelmäosaaminen (ainakin määrittelyn ja tehokkaan hyödyntämisen osalta) laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtäminen kommunikointi monentyyppisten ja monissa erilaisissa rooleissa toimivien ihmisten kanssa. Yksi kaikkein tärkeimpiä vaatimuksia on päätöksentekotilanteen syvällinen ymmärtäminen, joka tarkoittaa lopulta sitä, että osaa arvioida millainen informaatio on hyödyllistä ja mikä pikemminkin vie huomiota vääriin asioihin: Kontrollerilla on oltava rohkeutta olla kaatamatta kaikkea hallussaan olevaa informaatiota päätöksentekijälle. (Group Controller, 2009.) Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

6 10. Valitse jokin ammattiryhmä (kuten lääkärit), ja pohdi, mitä kustannustietoisuus voisi tuon ryhmän kannalta konkreettisesti tarkoittaa. Kustannustietoisuus voi tarkoittaa hyvin monentasoisia asioita. Kuvio 1.2 sivulla 23 ohjaa tarkastelemaan kustannustietoisuutta asiakokonaisuutena, joka rakentuu usean toisiaan tukevan näkökulman kautta. Lääkärin tapauksessa kustannustietoisuus voisi tarkoittaa ymmärrystä ja tietoisuutta toimenpiteiden kustannuksista eli siitä paljonko tietty operaatio kuten leikkaus sitoo resursseja kokonaisuudessa, mitkä ovat sen uponneet ja toisaalta vaikutettavissa olevat kustannukset sekä mikä on lopputuloksen arvo tietylle potilasryhmälle. Pohdittavia kysymyksiä ovat kenelle operaatio tehdään, kuinka paljon hoitoa annetaan tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi, miten päivystävän lääkärin, siis yksilön, toiminta vaikuttaa koko hoitoketjun kustannuksiin ja saavutettaviin tuloksiin. Kustannustietoisuus ja sen lisääminen on ponnistelua kohti ymmärrystä toiminnan kustannusja hyötyvaikutuksista, jotta osattaisiin tehdä viisaita päätöksiä. 11. Listaa keskeiset syyt sille, miksi ei ole toivottavaa, että laskenta toimii vain lukugeneraattorin roolissa. Jos keskusteluyhteys lukujen tuottajan ja niiden käyttäjän välillä ei toimi kunnolla, kuka varmistaa, että kysytään oikeita asioita. On riski, että resursseja käytetään turhaan, esim. laaditaan raportteja, joita ei varsinaisesti tarvitse kukaan tai vain hyvin harvat. Lukugeneraattori -rooli ei todennäköisesti vastaa johdon laskennan moderneja määritelmiä, jotka korostavat sitä kuinka laskenta osallistuu organisaation päätöksentekoon monella tasolla. 12. Miksi ei-taloudellinen mittaaminen on tärkeä osa johdon laskentatointa? Monet liiketoiminnan suorituskykyyn (myös rahamääräisiin asioihin) vaikuttavista asioista eivät ole ilmaistavissa rahamääräisessä muodossa. Esimerkiksi toimitusvarmuus on tuotannollisessa toiminnassa tärkeää, ja vaikuttaa varmasti organisaation kannattavuuteen. Jos toimitusvarmuutta halutaan hallita, sitä pitää seurata ja mitata, mutta olisi vaikeaa toteuttaa mittaamista rahamääräisessä muodossa. Sen sijaan on helpompi ja tarkoituksenmukaisempi seurata, kuinka suuri osa toimituksista on toimitettu ajallaan tai kuinka monta päivää toimitus keskimäärin myöhästyy. Tämän seurannan perusteella voidaan kehittää ymmärrystä toimitusvarmuuden ja yrityksen kannattavuuden välisestä suhteesta. Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

7 13. Ihmisten johtamiseen kuuluu muuan muassa motivointia, kannustamista ja palautteenantoa a) Miten johdon laskentatoimi voi tukea ihmisten johtamista? Henkilö- tai tiimikohtaisen suorituksen mittaaminen voi olla tärkeä osa motivointia, kannustamista ja palautteen antoa, jos tavoitteet ja onnistumisen kriteerit kytketään myös mittauksen kohteena olevien mielestä mielekkäällä tavalla työhön ja sen mahdollisiin saavutuksiin. Liian kovat ja liian matalat tavoitteet eivät motivoi eivätkä kannusta tekemistä. Toisaalta mittarit eivät myöskään saisi korvata vaan pikemminkin täydentää sitä kommunikointia, jota esimies ja alainen käyvät keskenään. b) Millaisia voisivat olla motivointi- tai kannustelaskelmat? Mittaamisen hyödyntäminen tulos- tai palkkiopalkkauksessa on yksi esimerkki. Motivointilaskelma voi liittyä yksilön tai tiimin työn konkreettisiin piirteisiin tai vaatimuksiin osoittaen miten tietty toiminta johtaa tiettyihin tuloksiin ja sitä kautta mahdollisesti rahalliseen tai muuhun palkitsemiseen. Esimerkiksi malli ihanteellisesta prosessista, jonka mukaan toimittaessa saavutetaan hyviä tuloksia. 14. Tukkukauppa, jonka tuotevalikoima vaihtuu hyvin usein, pyrkii kustannuslaskennassaan kohdistamaan välilliset kustannukset oikeudenmukaisesti eri tuotenimikkeille tuotekannattavuuden laskemiseksi. Yritys ei kuitenkaan kykene ylläpitämään järjestelmää samassa tahdissa kuin tuotevalikoima vaihtuu. Onko kysymyksessä tyypin 1 vai 2 haaste (ks. sivu 30), vai molemmat? Perustele. Kysymyksessä on tyypin 1 haaste. Tukkukaupassa voi olla parempi tarkastella asiakaskohtaista kustannusta ja kannattavuutta tuotekohtaisen sijaan. Tukkukaupan prosessit riippuvat hyvin paljon asiakkaiden vaatimuksista ja vain jonkin verran tuotteiden piirteistä. Silloinkin kun tuote vaikuttaa prosessiin ja kustannuksiin, kysymys on ennemmin tuotetyypin (esim. elintarvikkeissa jäätelö) kuin yksittäisen tuotenimikkeen (eskimopuikko) piirteistä. Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

8 15. David Halberstamin kirja The Reckoning (1986) käsittelee autoteollisuutta Yhdysvalloissa ja Japanissa. Kirja antaa yhden esimerkin siitä, millaista roolia taloudellinen informaatio voi näytellä. Kirjassa siteerataan Fordin johtajana viime vuosisadan puolivälissä toiminutta R. S. McNamaraa, jonka mukaan: Whatever the product men and the manufacturing men want, deny it. Make them sweat and then make them present it again, and once again delay it as long as possible. If in the end it has to be granted, cut it in half. Always make them fight the balance sheet, and always put the burden of truth on them. That way they will always be on the defensive and will think twice about asking for anything. Pohdi tämän perusteella McNamaran käsitystä laskennasta johtamisen välineenä. McNamaran, jonka näkökulma sitaatissa on ylimmän johdon näkökulma, mielestä tuotannon ja tuotekehityksen (investointi)toiveisiin tulee lähtökohtaisesti suhtautua epäillen, ja toimia niin, että toivomuksen esittäjä joutuu luvuilla esittämään ajatuksensa mielekkyyden tilinpäätöksen logiikkaa noudattaen. Sitaattia voidaan pitää hyvin autoritääristä johtamistapaa heijastavana kärjistyksenä (jopa tahallisena ironiana). Se kuitenkin muistuttaa siitä, että yritys on olemassa taloudellisen menestymisen tavoittelua varten, ja kaikkien yrityksen tekemien ratkaisujen tulee kiinnittyä taloudellisen menestymisen logiikkaan. Tämän ajattelutavan mukaan talouden tehtävä on toimia portinvartijana, jonka avulla kontrolloidaan tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Laskelmien avulla tuotannon henkilöt, product men, pyrkivät osoittamaan, että päätös on yrityksen taloudellisen menestymisen näkökulmasta hyvä. Toisaalta johto perustaa omat argumenttinsa päätöksen puolesta tai vastaan omiin laskelmiinsa, mikäli se ei hyväksy esitettyjä laskelmia sellaisenaan. Laskelmien kautta tai niiden avulla käydään organisaation sisäistä päätöksentekoa edeltävää keskustelua. Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen ja Edita Publishing Oy,

9 SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN EHDOT Nämä ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n verkossa (esim. Oppinet ja Netmarket) jaettavia sähköisiä aineistoja. Sähköisten aineistojen käyttöoikeus on tilaaja- ja tuotekohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Tilaajalla on oikeus käyttää hankkimaansa sähköistä aineistoa omalta työasemaltaan tai tulostaa omaan käyttöön aineistoa paperille. Oppilaitoslisenssillä hankitun aineiston voi jakaa oppilaitoksen sisällä lisenssin voimassaolon ajan, esimerkiksi laitoksen suojatussa ja rajatussa intranetissä. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kiellettyä paitsi opettajan oppaiden osalta, joiden materiaalia voi tarvittaessa muokata oppimis- ja opetustarkoituksessa. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin tilaajan omaan käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen aineiston sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Aineiston ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa.. Edita Publishing Oy Asiakaspalvelu: PL 780, EDITA puhelin , faksi

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN

OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN MIKKO SYRJÄNEN FORS-ILTAPÄIVÄ 2012 1 / 1 Wärtsilä 3 July 2009 Alku operaatiotutkijana Systeemianalyysin laboratorio, DI 1999 Johdatus

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ.

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. Uusi palvelu taloyhtiön asukaslähtöiseen johtamiseen. TERVETULOA TALOYHTIÖIDEN JOHTAMISEN UUTEEN AIKAAN! Taloyhtiön johtaminen vaatii osaamista

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN Ylikorkala Anna Hakonen Anu Hakonen Niilo Hulkko-Nyman Kiisa KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN ohjaa tai ajaudu Alma Talent Helsinki 2018 Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2947-7

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Minna Rauas Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Työryhmä: *Suvi Kuikka (pj/nuoli ry) *Markus Söderlund (Allianssi), *Annikki Kluukeri Jokinen (Humak), *Marika Punamäki (Mamk/Juvenia) *Tomi Kiilakoski (nuorisotutkimus)

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Kuntaliitto Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalaki: kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Testaa tietosi 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Tehtävä 1 En ole. Taseen vastattavaa-puolen tilien ns. normaalisaldot ovat aina tilin kredit-puolella. Esimerkiksi oma pääoma kasvaa kredit-puolella ja oman pääoma

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa

Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa Keskijohdon käytännöt strategian toimeenpanossa Heini Ikävalko Ikävalko, H. (2005) Strategy process in practice. Practices and logics of action of middle managers in strategy implementation. 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

1.12.2014 Mikko Mensio

1.12.2014 Mikko Mensio 1 RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU /URAKOITSIJA PUHEENVUORO ESKO NURMISEN MAALAAMO OY ESITTELY MAALAUSURAKAN LASKENTA-ASIAKIRJAT VAIHTOEHTO: Esioikaisu-, tasoite- ja maalaustyöt tuoteosakauppana - taustaa

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille

Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille Projektinhallintapäivä 19.8.2015- TTY Tampere Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille Jyrki Mäntynen / Management Institute of Finland Projektin ohjausryhmä, onnistumisen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Päivitetty 28.3.2017 SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Riskianalyysiohjeen tarkoitus on tukea yrityksen toimintaa uhkaavien tilanteiden (riskien) tunnistamisessa,

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen?

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen? NäyttöPiste NY Miten hoidamme rahaliikenteen? Tässä diaesityksessä kerromme yrityksemme taloushallinnosta, mutta kerromme kuitenkin ensin hieman yrityksestämme. NäyttöPiste NY Yleistä NäyttöPiste NY on

Lisätiedot

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Kenelle ja mitä osaamista museot voivat tuotteistaa ja tarjota? MUUTOKSEN PROSESSI 1. ERILAISET TULOKSET

Lisätiedot

Strategia oli hyvä jäi vain toteuttamatta

Strategia oli hyvä jäi vain toteuttamatta Strategia oli hyvä jäi vain toteuttamatta Operaatio täyskäännös 2.0 - Diskuteerauksesta tekemiseen Juho Lipsanen 11.11.2010 Arc Technology Oy - Taloussanomat 1 cfo 10 years ceo 12 years partner 3 years

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS Sari Ståhl ja Opetushallitus Kuvitus: Piirrokset Camilla Ståhl, muut kuvat Sari Ståhl Ulkoasu ja taitto: Oy Graaf Ab Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot