Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solvenssi II -valvottavatilaisuus"

Transkriptio

1 Solvenssi II -valvottavatilaisuus ja

2 Solvenssi II -valmisteluvaiheen raportoinnin tekninen toteutus ja

3 Ohjelma Valvottavan raportointivaihtoehdot Raportin tuottaminen Fivan tiedonkeruusovelluksella Mm. erot Vakra-tiedonkeruusovellukseen, sovelluksen asennus, taulukoiden valinta, tietojen syöttö, toimitustiedoston muodostaminen ja salaus, toimitustiedoston toimitus Raportin tuottaminen omin keinoin DPM DataPointModel ja XBRL-taksonomiat Finanssivalvonnalle toimitettavan konekielisen raportoinnin ohjeistus: Kuoriraportti, XBRL-raportti, salaus, tiedostojen paketointi toimitustiedostoksi 2

4 Vaihtoehdot konekielisen raportin tuottamiseksi Vaihtoehto 1: Raportoija voi tuottaa määritetyn raportin Fivan tuottamalla tiedonkeruusovelluksella (Excel-sovellus ja tiedonkeruulomakkeet) Tiedot voi syöttää manuaalisesti sovelluksen lomakkeille tai ladata ulkoisesta lähteestä (xbrl- tai csv-tiedosto) Sijoitustietojen lomakkeelle lataamista varten on tarkoitus tuottaa oma lomakekohtainen toiminto (ja muut lomakkeet voi syöttää käsin) Tiedonkeruusovellus ladataan ns. Jakelu-palvelusta, (https://www.fiva.fi/jakelu) johon kirjaudutaan raportoijakohtaisilla tunnuksilla Vaihtoehto 2: Raportoija voi tuottaa raportin omin keinoin nojautuen EIOPAn ja Fivan tuottamiin teknisiin kuvauksiin raportoinnin sisällöstä ja muodosta EIOPAn tuottamat kuvaukset: DPM-kuvaukset (DPM = Data Point Model) Solvenssi2 valmisteluvaiheen XBRL Taksonomia Fivan tuottama kuvaus: Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus Myös EIOPA on tuottamassa tiedonkeruusovellusta (Tool for Undertakings, T4U), mutta Fiva ei tue sen käyttöä 3

5 Tiedonkeruusovelluksen esittely Matti Virtanen 4

6 Tiedonkeruusovelluksen esittely Erot vakra-raportointiin Jakelu-palvelu Tiedonkeruusovelluksen asennus Tiedonkeruusovelluksen käyttö: taulukkovalinta tietojen syöttö toimitustiedoston tallennus toimitustiedoston rakenne 5

7 Jakelu-palvelu 6

8 SII- ja vakra-tiedonkeruusovellusten vertailua Vakra-raportoinnissa on käytössä Excel-VBA-pohjainen tiedonkeruusovellus SII-raportoinnissa on käytössä VSTO-pohjainen tiedonkeruusovellus (VSTO = Visual Studio Tools for Office) Vakra-tiedonkeruusovelluksen käyttö ei vaadi erillistä asennusta SII-tiedonkeruusovellus vaatii sovelluksen asentamisen erillisen asennusohjelman kautta Vakra-tiedonkeruusovelluksessa käyttöliittymätoiminnot (esim. painikkeet) ovat lomakesivuilla SII-tiedonkeruusovelluksessa kaikki käyttöliittymätoiminnot valitaan valintanauhasta (ribbon), joka on Yleistiedot-sivulla erilainen kuin lomakesivuilla 7

9 Jakelu-palvelu - tiedonkeruusovellusvalinta 8

10 Jakelu-palvelu asennuspaketin sisältö 9

11 Jakelu-palvelu asennuspaketin lataus 10

12 Tiedonkeruusovelluksen asennus ja käynnistys FivaTiedonkeruusovellus.zip-asennuspaketin purku Tiedonkeruusovelluksen asennus tuplaklikkaamalla FIVA Tiedonkeruusovellus_*.exe tiedostoa Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Excel-versiovaatimus: Excel 2007, 2010 tai 2013 Asennuksen aktiivisuuden tarkistus: Excel Options, Add-Ins (tarkemmat tiedot erillisessä asennus- ja käyttöohjeessa) Asennusvaatimukset: Tiedonkeruusovelluksen asennuksessa oletetaan seuraavien komponenttien olevan asennettuna työasemaan:.net Framework 4.0 Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Käynnistys avaamalla asennuspaketin mukana tullut tiedonkeruutyökirja (*.xlsx) Exceliin 11

13 Käyttöoikeussopimus Tiedonkeruusovelluksen asennus edellyttää käyttöoikeussopimusehtojen hyväksymisen 12

14 Tiedonkeruusovelluksen käyttö Yleistiedot-sivu Yleistiedot-sivun tietojen täydennykset: Raportoitavan tiedon ajankohta (vvvvkkpp) Tiedoista vastaavan yhteystiedot: Raportin yhteyshenkilön etunimi Raportin yhteyshenkilön sukunimi Raportin yhteyshenkilön sähköpostiosoite Raportin yhteyshenkilön puhelinnumero 13

15 Tiedonkeruusovelluksen käyttö lomakevalinta Raportoitavien taulukoiden valinta tehdään FIVA-SII-työkirja -välilehden kautta valitsemalla avautuvasta valintanauhasta Lomakevalinta 14

16 Tiedonkeruusovelluksen käyttö täyttötilanne Taulukoiden täyttötilannetta on mahdollisuus katsoa FIVA-SII-työkirja -välilehden kautta valitsemalla avautuvasta valintanauhasta Täytetyt taulukot Taulukot, joihin on syötetty tietoja, näkyvät lihavoituina (bold). Esimerkissä ei täytettyjä taulukoita. 15

17 Tiedonkeruusovelluksen käyttö taulukoiden täyttö Taulukon täyttö valitsemalla lomakesivu ja täyttämällä tiedot taulukkoon soveltuvin osin (ao. esimerkki on viitteellinen) Osa taulukoista edellyttää taustamuuttujavalintaa ennen täytön aloittamista (ks. valintanauha alla) 16

18 Toimitustiedoston rakenne Toimitustiedosto sisältää raporttikohtaista lisätietoa sisältävän kuoriraportin ja varsinaiset raporttitiedot sisältävän XBRL-raportin Tiedonkeruusovellus tukee yhden toimitustiedoston koontia, ml. raporttien salaus Finanssivalvonnalle toimitettava zip-pakattu toimitustiedosto sisältää salatun kuoriraportin ja salatun xbrl-raportin 17

19 Tiedonkeruusovelluksen käyttö toimitustiedoston tallennus Finanssivalvonnalle toimitettavan toimitustiedoston tallennus käynnistetään FIVA-SII-työkirja -välilehden kautta valitsemalla avautuvasta valintanauhasta Tallenna toimitustiedosto Tiedonkeruusovellus tukee myös CSV-tiedoston tallennusta ja hakua 18

20 Tiedonkeruusovellus - yhteenveto Finanssivalvonnan on määrä julkaista alkuun testiversio SIItiedonkeruusovelluksesta, joka voi sisältää vielä puutteita myöhemmin julkaistavaan tuotantoversioon verrattuna Vaihtoehtoinen apuväline Finanssivalvonnalle toimitettavaa SIIraportointia varten Erillisessä konekielisen tietojenvälityksen ohjeessa ja tiedonkeruusovelluksen asennus- ja käyttöohjeessa on lisätietoja SIIraportoinnista Mahdollista palautetta, kommentteja, tiedusteluja sekä testiraportteja voi toimittaa osoitteeseen: S2Helpdesk[at]finanssivalvonta.fi 19

21 Raportin tuottaminen omin keinoin: DPM-kuvaukset, S2- taksonomia ja Fivan konekielisen tietojenvälityksen ohjeet määrityksinä Matti Virtanen 20

22 Tiedonkeruun yksinkertaistettu käsitemalli (Data Point Model) Framework (Tiedonkeruu) Taxonomy (Taksonomia) Domain (Määrittelyjoukko) Module (Moduuli) Dimension (Dimensio) Tarkistussääntö (Validation Rule) Template (Lomake) DimensionMember (Dimension jäsen) Table (Taulukko) Data Point (Tietopiste) Metric (Mittari) Cell (Solu) 21

23 Tietopiste (Data Point) Tietopiste määrittää yksikäsitteisesti raportoitavan arvon Sama tietopiste voi liittyä useaan soluun, mutta raportoidaan vain kerran Tietopisteeseen liittyy tasan yksi mittari ja 0-n kappaletta luokitustekijöitä (dimensioita) Mittari (Metric) Havainnoitava muuttuja, muuttujalla tietotyyppi (monetary, int, decimal, text, boolean, date) ja luonne ajassa (Kanta / Virta) Dimensiot : valuutta, valtio, XBRL-raportilla raportoidaan joukko tietopisteitä ja niihin liittyviä arvoja Tietokeskeinen mallinnus vs. lomakekeskeinen mallinnus, mallien linkittäminen yhteen DPM-mallissa 22

24 Data Point Model (DPM) DPM-malli on formaattiriippumaton (ei välttämätöntä käyttää XBRL:lää raportoinnissa) tapa kuvata viranomaistiedonkeruita DPM-tietomalli kuvaa tiedonkeruun käsitteet (mm. lomake, rivi, sarake, solu, tietopiste, mittari, dimensio, tarkistuskaavat) ja niiden väliset suhteet (relaatiomallin mukaisena) tietomallina DPM-malli on erittäin suureksi hyödyksi niille, jotka tuottavat raportoinnin omin keinoin DPM-tietomalli realisoituu EIOPAn julkaisemina kuvauksina ja jatkossa malli julkaistaneen SQL-tietokantana EIOPAn julkaiseman raportointityökalun (T4U = Tool for Undertakings) mukana, Tietoa T4U-hankkeesta: XBRL-ohjaustiedoilla täydennetyn DPM-mallin avulla voidaan tuottaa kuvaus tuotettavan teknisen raportoinnin tietosisällöstä ja teknisestä esitystavasta Kuvausta kutsutaan taksonomiaksi ja se määrittelee siis toimitettavan raportin 23

25 Tiedonkeruun määritykset ja taksonomia S2-taksonomian pohjalla mm. seuraavat määritykset: Tekniset lomakemallit (annotated templates), normalisoitu tekninen esitys lomakemallista, pohjalla liiketoiminnan lomakemallit Lomakkeeseen ja sen riveihin ja sarakkeisiin on liitetty tiedot niihin liittyvistä mittareista, dimensioista ja dimension jäsenistä Tietohakemisto Domain-määritykset Dimensio-määritykset Dimensioelementtien hierarkia Metric-määritykset Moderate dimensional, Highly dimensional -mallit Tarkistuskaavat S2-taksonomia on tuotettu tarkoitukseen tehdyllä ohjelmalla automaattisesti em. määritysten perusteella European Banking Authority (EBA) on tuottanut vastaavien määritysten perusteella ns. DPM-tietokannan, jonka pohjalta ns. Corep- ja Finreptaksonomiat on tuotettu, EIOPA julkaissee tietokannan myöhemmin EIOPAn määritykset 24

26 XBRL tapa kuvata taloudellisia laskelmia XBRL (extensible Business Reporting Language) XML pohjainen kehikko, jonka avulla kuvataan esim. taloudellisen laskelman tietosisältö ja tekninen esitystapa Kuvausta kutsutaan taksonomiaksi (taxonomy) Open source, ei käyttömaksuja Kehikkoa kehittää ja hallinnoi XBRL-konsortio: Konsortiossa on suoraan jäsenenä noin 600 yritystä ja muuta yhteisöä Konsortion alla toimivat aluekohtaiset XBRL-organisaatiot mm. XBRL-spesifikaation ja sen laajennusten määritys: XBRL December 31, 2003 with errata corrections to February 20, 2013 Dimensions September 18, 2006 with errata corrections to January 25, 2012 Formula Specification Table Linkbase 1.0 PWD - May 17,

27 XBRL:n perusteet: taksonomian ydinrakenne Taksonomia koostuu skeemasta ja linkkitiedostoista (linkbase) Taksonomian skeema (.xsd), luettelo tietoelementeistä Definition linkbase, elementtien väliset hierarkkiset suhteet Label linkbase, elementtien nimikkeet Presentation linkbase, elementtien esitysjärjestys Reference linkbase, viitteet elementteihin liittyvään sääntelyyn Formula linkbase, elementtien väliset aritmeettiset ja loogiset suhteet Table linkbase (TL), elementtien visuaalinen ilmentymä taulukkomuodossa, renderöinti, TL määritys on vasta suositus 26

28 Solvenssi 2 -valmisteluvaiheen taksonomian rakenne 1 Taksononomia koostuu kolmesta osasta: Yhteiset EBA/EIOPA-määritykset: Tietohakemisto Metrics Dimensions Domains Tiedonkeruun kuvaus Modules Tables Validations 27

29 Solvenssi 2 -valmisteluvaiheen taksonomian rakenne 2 28

30 S2-valmisteluvaiheen taksonomian moduulit Taksonomia jakaantuu neljään osataksonomiaan eli moduuliin Vuosiraportointi Solo (ars) Vuosiraportointi Ryhmä (arg) Neljännesvuosiraportointi Solo (qrs) Neljännesvuosiraportointi Ryhmä (qrg) Moduuli määrittelee kerralla raportoitavan taulukkojoukon ja kutakin moduulia vastaa yksi Fivalle toimitettava datatiedosto eli ns. XBRLinstanssi (XBRL instance) XBRL-instanssin lisäksi vaaditaan ns. kuoriraportti, johon tallennetaan mm. raportin yhteyshenkilön tiedot XBRL-instanssi ja kuoriraportti salataan ja paketoidaan yhdeksi *.ziptiedostoksi joka toimitetaan Fivalle (toimitustiedosto); XBRL-instanssin osalta zip-pakkaus ennen salausta tiedostokoon pienentämisen takia 29

31 Esimerkki XBRL-raportista: mittari, arvo, konteksti Mittari (Primary Item / Metric) Raportoitava muuttuja, esimerkissä s2md_met:mi451 Arvo, yleensä euro-, kappalemääräinen tai %-arvo Konteksti (Context) Konteksti liittää mittarin arvoon merkityksen kuvaamalla joukon luokittelutekijöitä (raportoija, ajankohta, dimensio1,, dimensio n). Raportoitava arvo liittyy aina yhteen kontekstiin (ks. ao. ote EIOPAn julkaisemasta esimerkki-instanssista) 30

32 Finanssivalvonnalle toimitettava toimitustiedosto Finanssivalvonnalle toimitettava zip-pakattu toimitustiedosto sisältää salatun kuoriraportin ja salatun xbrl-raportin Kuoriraportti sisältää raporttikohtaista lisätietoa mm. raportin yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot Kuoriraportin rakenne määritelty FivaStandardHeader schemassa Fivan konekielisen tietojenvälityksen kuvauksessa on annettu ohjeistus toimitustiedoston muodostamiseksi (SII-raportoinnin osalta ei julkaistu vielä) Salausohjelmisto on ladattavissa Jakelu-palvelusta 31

33 Toimitustiedoston tuottaminen 32

34 EIOPA tekniset määritykset: Tärkeitä asiakirjoja Linkki: https://eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reportingformat/index.html Avaa.zip-paketti: Docs/ Lue tämä ensiksi, sisältää tärkeimpien käsitteiden ja mallien kuvauksen: Instances/ / Malliraportteja ars, arg, qrs, qrg. (annual, quarterly, solo, group) Requirements Domain-, Dimension-, Dimension member määritykset: Taxonomy Dictionary Framework 33

35 Lisätietoja Ensisijainen yhteydenottotapa: Solvenssi II -tukea varten perustettu oma sähköpostiosoite: S2Helpdesk[at]finanssivalvonta.fi IT-päällikkö Jaakko Mauranen, Jaakko.mauranen(at)fiva.fi p

36 Hyvää loppuvuotta toivottaa Finanssivalvonta 35

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi HL7 Finland ry Tekijät Yhteyshenkilö Marko Suhonen, Juha Mykkänen, Aki Miettinen, Hannu Virkanen marko.suhonen@uef.fi Versio

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat HL7 Finland ry, SerAPI-projekti, PlugIT-projekti OID: 1.2.246.777.11.2005.12 Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Juha.Mykkanen@uku.fi Versio

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (27) Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Olemme julkaisseet Lemonsoft-ohjelmista uuden version. Uuteen versioon on toteutettu lukuisia uusia ominaisuuksia,

Lisätiedot

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013 Vanajaveden opisto, Hämeenlinna Viestintä Luottamushenkilökoulutus 4.4.2013 Vanajaveden opisto Verkatehdas 1 Sylvi-extranet paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 SQL SERVER 2005 SELVITYSRAPORTTI: ARKKITEHTUURI JA SERVICE PACK 2 UUDET OMINAISUUDET CREATIVE COMMONS -LISENSOITU Holm Timo c5253[at]jamk.fi Kilpeläinen Mika c9780[at]jamk.fi

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston Euroopan maakohtaisten määritysten ja prosessien toteutusopas 9.0

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston Euroopan maakohtaisten määritysten ja prosessien toteutusopas 9.0 JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston Euroopan maakohtaisten määritysten ja prosessien toteutusopas 9.0 Syyskuu 2008 JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston Euroopan maakohtaisten määritysten ja prosessien

Lisätiedot

Taksonomian tilinpäätösosion tietosisältöön liittyvät kommentit

Taksonomian tilinpäätösosion tietosisältöön liittyvät kommentit Taksonomian kommentointikierroksen yhteenveto Tähän dokumenttiin on koostettu saatuja kommentteja Suomen SBR/XBRL taksonomiaan julkisen kommentointikierroksen (helmikuu 2013) aikana. Kommentit on käyty

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Demand. Julkaisu 14.2.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Demand. Julkaisu 14.2.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Demand Julkaisu 14.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Paragon NTFS -tuki Mac OS X:lle

Paragon NTFS -tuki Mac OS X:lle PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com E-mail sales@paragon-software.com Paragon

Lisätiedot