Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus. XBRL Suomi,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus. XBRL Suomi, 25.3.2013"

Transkriptio

1 Vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyn tilannekatsaus XBRL Suomi, Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Pankkisektorin viranomaisraportointi murroksessa COREP-vakavaraisuusraportointiin tulee CRD4 mukaiset uudet lomakkeet. COREP tulee sisältämään myös seuraavat tiedonkeruut: Likviditeettiraportointia laajennetaan sisältämään uudet mittarit Maksuvalmiusvaatimus (LCR), Pitkän varainhankinnan vaatimus (NSFR) Vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage ratio) -raportointi uutena osana vakavaraisuusraportointia Suurten asiakasriskitietojen raportoinnissa siirrytään EBAn lomakemalleihin Tilinpäätöstietojen keruussa Tatu-raportointi korvataan FINREPraportoinnilla. Riskialuekohtaisissa raportoinneissa siirrytään IFRS-määritelmien käyttöön (Järjestämättömät saamiset, Pankkijärjestelmän tila, Korkoriskiraportointi, Rahoitusriski) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 Sääntelyperusta CRD edellyttää, että Euroopan pankkiviranomainen (EBA) laatii luonnoksen tekniseksi täytäntöönpanostandardiksi raportoinnin yhtenäistämiselle EU:ssa. Implementing Technical Standard, ITS ITS annetaan EU-komission asetuksena ja se on sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä EBAlle on tulossa Q&A-prosessi tulkintakysymyksille ITS on tärkein perustelu DPM:n käyttöönotolle EBAn työssä EBA julkaisi COREPin ja FINREPin teknisiä dokumentteja: Lomakeluonnokset ja ohjeet Luonnokset tarkastussäännöistä Luonnoksen DPM tietomallista FAQ: Usein kysyttyä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 Aikatauluista EBAn julkaisun tavoitteena on auttaa raportoijia valmistautumaan uusien raportointien käyttöönottoon EBA viimeistelee raportointi ITS:n kun CRR/CRD4 on hyväksytty, jolloin päätetään myös FINREP-raportoinnin laajuudesta Raportointi aloitetaan, kun sääntely astuu voimaan Viimeisin arvio on eli ensimmäinen raportointiajankohta olisi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Neuvottelutilanne CRD IV / CRR sääntelyssä (Basel III sääntelyn täytäntöönpano Euroopassa) Poliittinen yhteisymmärrys sääntelypaketista saavutettu Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden neuvottelijoiden välillä Tarvitaan vielä jäsenmaiden ja parlamentin virallinen hyväksyntä lopullisesta kokonaisesta kompromissitekstistä Täysistuntoäänestys parlamentissa vasta kun kaikki kieliversiot saatavilla (oletettavasti huhtikuun puolivälissä) Parlamentin hyväksynnän jälkeen useita viikkoja kestävä laintarkastus Täytäntöönpano ja sääntelyn soveltamisen aloittaminen riippuu sääntelyn julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä Julkaisu tapahtunee kesä-heinäkuussa. Pyrkimyksenä täytäntöönpano Viivästyminen saakka kuitenkin mahdollinen. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Mitä luottolaitosdirektiivi (CRD IV) pitää sisällään? Sääntelyn osa-alue Uudistuksen sisältö Voimaantulo Toimiluvat, liiketoiminnan harjoittaminen, valvontayhteistyö Tarkennuksia valvojayhteistyöhön ja home-host -asioihin 2014 Sanktiot Vahvemmat sanktiomahdollisuudet Sanktiomahdollisuuksien harmonisointi EU:ssa 2014 Viranomaisvalvonta Valvonnan tehostaminen riskiperusteisuuden korostuminen 2014 Pilari II Myös makrovakausvalvontaväline 2014 Luotettava hallinto ja riskienhallinta Lisäpääomapuskurit Ylimmän johdon valvontavastuu Riskienhallinnan ja -valvonnan korostuminen Palkitseminen Kiinteä lisäpääomavaatimus (yleinen pääomaa säilyttävä puskuri) Muuttuva lisäpääomavaatimus (vastasyklinen puskuri) Järjestelmäriskipuskuri ja/tai G-SII & OSII-puskurit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

7 Mitä EU:n vakavaraisuusasetus (CRR) pitää sisällään? Sääntelyn osa-alue Sisältö Voimaantulo Likviditeettiriski Vakavaraisuuspääoma (omat varat) a) Yleinen likviditeettipuskurivaatimus b) Maksuvalmiusvaatimus (LCR) c) Yleinen pitkäaikaisen varainhankinnan vaatimus d) Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR) Hyvälaatuisen pääoman määrän lisääminen Vähennysten käsittelyn harmonisointi Raportointi (LCR&NSFR) 2014 a) 2014 b) Sitova LCR c) 2016 d) Sitova NSFR 2018? 2014 alkaen, täysimääräisenä voimaan 2019 joitain siirtymäsäännöksiä 2021 saakka Vähimmäisomavaraisuusaste Vastapuoliriskin uusi pääomavaatimus Ei-riskiperusteinen suhde-luku Valvonnan väline (pilari II:ssa) Merkittävät tiukennukset johdannaisten vakavaraisuusvaatimuksiin Raportointi 2014 Julkaisuvelvollisuus 2015 Voimaan sitovana 2018? 2014 Vakavaraisuusvaatimuksen laskentaa koskevien säännösten harmonisointi mm. Kiinteistövakuudellisten luottojen käsittely ja tappioraportointi Pk-luottojen vakavaraisuuskäsittelyn lieventäminen IRBAn Basel I lattiasäännön jatko Suuret asiakasriskit 2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 Sääntelypaketti raportoinnin näkökulmasta Raportointiin liittyvä sääntely löytyy CRR:stä ja sen nojalla annettavasta EBAn laatimasta teknisestä täytäntöönpanostandardista (raportointistandardi) Suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Ei kansallista lainsäädäntöä tai Fivan määräyksiä Kun parlamentti on hyväksynyt CRR-tekstin lopullisesti, EBA viimeistelee raportointistandardiluonnoksen ja toimittaa sen komissiolle hyväksyttäväksi. Art 95 ja raportointistandardi: COREP ja FINREP -raportointi Art 95a ja raportointistandardi: COREPiin liitettävä lisäraportointi repotyyppisistä sopimuksista ja taseen sitoutuneisuudesta (encumbrance of assets) Art 96 ja raportointistandardi: kiinteistövakuudelliseen luotonantoon liittyvä tappioraportointi Art 383 ja raportointistandardi: suuriin asiakasriskeihin liittyvä raportointi EBAn laatima tekninen sääntelystandardi rahastomuotoisten ja strukturoitujen tuotteiden käsittelystä asiakasriskeissä Art 403 ja raportointistandardi: likviditeettiriskiin liittyvä raportointi Art 417 ja raportointistandardi: vähimmäisomavaraisuusasteeseen liittyvä raportointi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

9 Kansallinen sääntely Hallituksen esitys LLL:n uudistamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta VM:n valmistelussa (direktiivin täytäntöönpano) Lisäpääomapuskurit Pilari 2 Luotettava hallinto ja riskienhallinta Sanktiot Aikataulutavoite: Hallituksen esitysluonnos lausunnolle ennen juhannusta Annetaan Eduskunnalle lokakuun puoleen väliin mennessä Fivan määräykset ja ohjeet vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä päivitetään lausuntokuntoon kevään aikana Fivan raportointistandardi RA 4.1 kumotaan Vakavaraisuuden laskentaan liittyvät Fivan standardit 4.3 a-k kumotaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 DPM-mallin esittely Jaakko Mauranen ja Jukka Katajisto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 Esityksen sisältö Data Point Model (DPM) määrittelyä DPM:n hyötyjä DPM:n tuottamisprosessi Lomakkeen mallintaminen: CR SA (credit risk, standard approach) Mallin peruskäsitteet DPM-tietomallin esittely Mallin osa-alueet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 Huomioitavaa Esitys pohjautuu pääosin EBAn julkaisemaan aineistoon, jonka tila on luonnos Luonnosaineisto helpottaa jo nyt merkittävästi toteutuksen teknistä suunnittelua, mutta Fiva ei ota vastuuta nykyisten määritysten puutteista ja virheistä. Esim. mallin Access-kannasta puuttuu oleellista mallia kuvaavaa dataa. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

13 Data Point Model määrittelyä DPM-tietomalli kuvaa tiedonkeruun käsitteet (mm. taulukko, rivi, sarake, solu, tieto, mittari, dimensio, tarkistuskaavat) ja niiden väliset suhteet relaatiomallin mukaisena tietomallina DPM-tietomalli realisoituu Access-tietokantana ja myös Excel- ym. tiedostoina Data Point (Tietopiste) Data Point määrittelee yksittäisen raportoitavan tiedon mittarin (metric) ja sen arvoja luokittelevien dimensioiden (dimension) yhdistelmänä: pelkistettynä (mittari, dimensio 1,, dimensio n) Mittaria käsitellään mallissa myös dimensionomaisesti Tietopisteeseen ei liity ajankohtaa, raportoijaa eikä raportoitua arvoa, nämä liitetään tietoon raportointivaiheessa Sama tietopiste voi liittyä monen eri taulukon soluihin Tavoitteena on kuvata raportoitava tietosisältö ensisijaisesti joukkona tietopisteitä eikä niinkään raportoitavina taulukoina Taulukot helpottavat hahmottamaan visuaalisesti raportoivan datan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 DPM:n hyötyjä Teknologiariippumaton formaali esitystapa raportoitavalle tiedolle, tietohakemisto (repository) Yhteinen käsitteistö esim. liiketoiminnan ja IT:n väliseen kommunikointiin Helpottaa loogisesti ehjän tiedonkeruun toteuttamisessa Helpottaa raportoijien ja valvojien raportoinnin toteutusta BI-välineet tukevat DataPoint-mallinnetun tiedon käsittelyä (kuutiot) XBRL Taksonomia tuotetaan DPM-mallista automaattisesti mutta taksonomia määrittelee viime kädessä Fivalle toimitettavan raportin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 DataPointModelin tuottaminen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

16 Lomakkeen mallintaminen CRSA Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 Lomakkeen mallintaminen: Akselit Z-akseli X-akseli Y-akseli TAULUKKO Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

18 Lomakkeen mallintaminen: Akselin koordinaatit Z-akselin koordinaatit Z-akseli X-akselin koordinaatit X-akseli Y-akselin koordinaatit Y-akseli TAULUKKO Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Lomakkeen mallintaminen: Akselin koordinaatit II Tyyppi (AxisOrdinate.IsAbstractHeader) Y N Koodi (AxisOrdinate.OrdinateCode) Otsikko (AxisOrdinate.OrdinateLabel) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Lomakkeen mallintaminen: Akselin koordinaatit III Hierarkia (AxisOrdinate.ParentOrdinateID) Taso (AxisOrdinate.Level) Järjestys (AxisOrdinate.Order) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 Lomakkeen mallintaminen: Taulukon solu Z: 001 (id:476) X: 030 (id:421) Y: 011 (id:449) Taulukonsolu: (id:14403) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 Analyysimatriisi: Taulukon komponenttien (AxisOrdinate: rivit, sarakkeet, taulukkotason dimensiot) liittyminen dimensioihin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

23 Käsitteitä Tiedonkeruu (Reporting Framework) esim. Corep, Finrep Lomake (Template) Taulukko (Table) Akseli (Axis) Koordinaatti (AxisOrdinate) Taulukon solu (TableCell) Tietopiste (DataPoint) Mittari (Metric) Määrittelyjoukko (Domain), esim. Valuutta Dimensio (Dimension), esim. Euroopan valuutat Dimension jäsen (Member), esim. SEK Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 Validoinneista Validointisäännöt Viittaus soluun: {lomake; rivi; sarake} esim. {CRSA; 010;020} Lomakeviittaus voidaan jättää pois, jos se on asiayhteydestä selvä Esimerkkejä kaavoista {r100;c220} = {r100;c200}*2% Toistetaan kaavaa sarakkeille tai riveille Sarakkeet: {010; ; } Kaava: {r010} = {r020} + {r030} + {r040} + {r060} + {r080} Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 Validointisäännöt : CR SA lomake Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 DPM tietomalli Tietomalli on toteutettu Access-tietokantana tilanteessa 29 taulua HUOM. Tietomalli ei ole vielä täysin valmis Puuttuu sisältöä: Esim. Koordinaattien hierarkiat (rivi&sarakehierarkiat) Seuraavat kuvaukset liittyvät puuttuvat 15.3 toimituksesta, mutta niistä on olemassa aikaisemmat epäviralliset luonnosversiot Tuotettavan raportin eli instanssin kuvaus Yleinen kuvaus käsitteistä: Käsitteiden kieliversiot ym. Validoinnit Viittaukset sääntelyyn (reference linkbase) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 Tietomallin keskeiset osat Lomakemalli Dimensiomalli Tietopiste Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Tietomalli I Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Tietomalli II Lomakemalli Dimensiomalli Tietopiste Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 Tietomalli Lomakemalli Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

31 Taulukonsolu tietomallissa Z: 001 (id:476) X: 030 (id:421) Y: 011 (id:449) Taulukonsolu: (id:14403) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

32 Taulukonsolu tietomallissa II Tiedonkeruu: Corep Taulukko: CR SA Taulukonsolu: (id:14403) Taulukon VID:23 X: (id:158) Y: (id:20) Z: (id:276) Tietopiste: (id:24042) X: 030 (id:421) Y: 011 (id:449) Z: 001 (id:476) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

33 Tietomalli II Lomakemalli Dimensiomalli Tietopiste Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

34 Tietomalli Tietopiste Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

35 Tietomalli Tietopiste Taulukonsolu: (id:14403) Tietotyyppi: (id:4) Mittari: (id:1481) Tietopiste: (id:24042) Kantavirta: (id:1) VID: (id:24042) CID: (id:6799) D1: Base (id:110) D2: Main category (id:120) D3: Counterparty sector (id:160) D4: Type of risk (id:170) D5: Approach (id:130) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jaakko Mauranen 34

36 Tietomalli Koordinaattien liittyminen dimensioihin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

37 Tietomalli Koordinaattien liittyminen dimensioihin X: D1: Metric (id:100) X: D2: Base (id:110) X: 030 (id:421) Y: 011 (id:449) Z: 001 (id:476) Y: D1: Main category (id:120) Y: D2: Counterparty sector (id:160) Y: D3: Type of risk (id:170) Z: D1: Approach (id:130) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

38 Analyysimatriisi Esimerkkilomake X: D1: Metric (id:100) X: D2: Base (id:100) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Y: D1: Main category (id:120) Y: D2: Counterparty sector (id:160) Y: D3: Type of risk (id:170)

39 Looginen tietomalli II Lomakemalli Dimensiomalli Tietopiste Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

40 Tietomalli Dimension malli Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

41 DPM malliin liittyviä EBAn kuvauksia Lomakemallit Analyysimatriisi: taulukon komponentit (rivit, sarakkeet ja taulukkotason dimensiot) ja niihin liittyvät dimensiot Tietopisteen dimensiot Validointisäännöt Access-tietokanta + paljon muuta Kuvaukset löytyvät paikasta: Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

42 Tietopisteen dimensiot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

43 Kysymyksiä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista. Finanssivalvonta 27.2.2015

Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista. Finanssivalvonta 27.2.2015 Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista Finanssivalvonta 27.2.2015 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27.2.2015 Ohjelma Taustaa raportointiympäristön muutokselle,

Lisätiedot

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Solvenssi II -valmisteluvaiheen raportoinnin tekninen toteutus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Ohjelma Valvottavan raportointivaihtoehdot Raportin tuottaminen

Lisätiedot

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. COREP- ja varojen vakuussidonnaisuus- (Asset Encumbrance) raportointi. Versio 1.0.1 (16.1.

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. COREP- ja varojen vakuussidonnaisuus- (Asset Encumbrance) raportointi. Versio 1.0.1 (16.1. Kuvaus 1 (15) Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus COREP- ja varojen vakuussidonnaisuus- (Asset Encumbrance) raportointi Versio 1.0.1 () Kuvaus 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Tiedonkeruun

Lisätiedot

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. SII-valmistautumisvaiheen raportointi. Versio 1.0.0 (13.2.2015)

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. SII-valmistautumisvaiheen raportointi. Versio 1.0.0 (13.2.2015) Kuvaus 1 (18) Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus SII-valmistautumisvaiheen raportointi Versio 1.0.0 () Kuvaus 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Tiedonkeruun taksonomian rakenne... 4 2.1 Taksonomian

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet FINANSSIVALVONTA Päivitetty 16.4.2015 (Tämä on epävirallinen dokumentti, eivätkä dokumentissa esitetyt tiedot ole välttämättä täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriölle Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Finanssialan Keskusliitto (FK) toteaa lausuntonaan seuraavan. 1. Alentamiskelpoisten

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisältö Finanssivalvonta lyhyesti... 2 Johtajan katsaus... 3 Strategia... 6 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila... 7 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut BoF Online 3 2012 Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut Hanna Putkuri ja Jukka Vauhkonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV )

PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV ) PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV ) TAUSTA Vuoden 2008 finanssikriisi (Lehman Brothers, AIG jne.) -> vahva poliittinen tahtotila etenkin USA:ssa ja UK:ssa: Ei enää

Lisätiedot

Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa

Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa Taloustieteellinen yhdistys, 21.10.2010 Jukka Vesala 21.10.2010 Jukka Vesala Agenda Mitä puutteita finanssikriisi toi esille 1. Vakavaraisuuspääoman

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Välivaiheen raportointi, osa 1 Yleistä raportoinnista Johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho 2 Solvenssi II välivaiheen raportointi alkaa 1.1.2015

Lisätiedot

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus FI 2014 nro 05 Erityiskertomus Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 :n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN Empiirinen tutkimus konkurssiriskin ja vakuuden vaikutuksista luotonantopäätökseen Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu

Lisätiedot

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN SELVITYKSIÄ Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot