Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. SII-valmistautumisvaiheen raportointi. Versio ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. SII-valmistautumisvaiheen raportointi. Versio 1.0.0 (13.2.2015)"

Transkriptio

1 Kuvaus 1 (18) Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus SII-valmistautumisvaiheen raportointi Versio ()

2 Kuvaus 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tiedonkeruun taksonomian rakenne Taksonomian rakenne Taksonomian moduulit Solvenssi II (S2) valmisteluvaiheen moduulit Toimitustiedoston rakenne Rakennekaavio Kuoriraportti Kuoriraportin rakenne Nimiavaruusmääritykset Metatietomääritykset Perustunnistemääritykset XBRL-raportti XBRL-raportin rakenne Nimiavaruusmäärittelyt ja viittaus taksonomiaan Raportoitavien taulukoiden määritykset Kontekstimäärittelyt Yksikkömäärittelyt Raportoitavat arvot ja tarkkuus Tyhjä XBRL-raportti Salaus ja paketointi Tiedonkeruusovelluksen käyttö EIOPAn T4U-ohjelmisto Tiedostojen nimeäminen Raportoitavien tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Lisätietoja Liite: SII-valmistautumisvaiheen taulukot... 16

3 Kuvaus 3 (18) 1 Johdanto Tätä kuvausta sovelletaan Solvenssi II -välivaiheen määrällisten tietojen raportoinnin tuottamiseen ja toimittamiseen Finanssivalvonnalle ja tilanteita koskevassa raportoinnissa. Ensimmäisellä kerralla raportoitavat vuoden 2014 vuositiedot on toimitettava Finanssivalvonnalle mennessä. Välivaiheen raportoinnin tarkoitus on toimittaa Finanssivalvonnalle Solvenssi II -laskennan mukaisia tietoja osana Solvenssi II -sääntelyyn valmistautumista. Välivaiheen raportointi ei korvaa voimassa olevaa Vakra-raportointia. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA, https://eiopa.europa.eu) on julkaissut Solvenssi II välivaiheen raportointia koskevat Tietojen toimittamista kansallisille viranomaisille koskevat ohjeet (EIOPA-CP-13/010 FI) sekä tekniset liitteet I-VI. Lopulliset Solvenssi II -raportointitaulukot ja niiden täyttöohjeet julkaistaan teknisenä standardina. EIOPA julkaisi version b Solvenssi II valmistautumisvaiheen raportointia koskevista luonnoksista teknisiksi määrityksiksi Solvenssi II XBRL -taksonomiasta (XBRL = extendible Business Reporting Language) ja ns. DPM-mallista (Data Point Model). Päivitetty versio b julkaistiin joulukuussa Finanssivalvonta toteuttaa tiedonkeruut teknisesti XBRL-muodossa EIOPAn määrityksiin nojautuen. EIOPA suosittelee XML-pohjaisen XBRL-raportointikielen (http://www.brl.org) käyttöä raportoinnissa. Raportoitavat tiedot ja tietojen tekninen esitystapa kuvataan XBRLtaksonomiana (lähde: https://eiopa.europa.eu/pages/supervision/insurance/reportingformats.asp). Raportoinnissa suositellaan käyttämään uusinta EIOPAn julkaisemaa taksonomiaversiota.. Taksonomia sisältää Solvenssi II -valmistautumisvaiheen raportoinnin tekniset määritykset. Taksonomia ja DPM-malli on tarkoitettu erityisesti niille raportoijille, jotka tuottavat vaaditun konekielisen raportin suoraan omista järjestelmistään käyttämättä Fivan tarjoamaa tiedonkeruusovellusta. EIOPAn määritysten lisäksi tätä kuvausta tarvitaan Fivalle laadittavan toimitustiedoston muodostamiseksi. DPM-malli kuvaa tiedonkeruun käsitteet ja niiden väliset yhteydet relaatiomallin mukaisena rakenteena. Mallin keskeisiä käsitteitä ovat raportointikehikot (reporting framework), lomakkeet (template), taulukot (table), tietopisteet (data point), mittarit (metric, havainnoitava muuttuja), dimensiot ja niiden jäsenet (dimension, dimension member), luettelot dimension jäsenten mahdollisista arvoista (domain) ja tarkistuskaavat (validation rule). Tietopiste määritellään yhden mittarin ja 0-n kappaleen luokitustekijöitä ((dimensio, dimension jäsen)-parit) yhdistelmänä. Kukin tietopiste voi esiintyä yhdessä tai useammassa taulukossa. Tietopisteeseen liittyy yksi raportoiva arvo ajankohtaa ja tiedonantajatasokohtaista raportoijaa kohden. Lomakkeeseen liittyy yksi tai useampi raportoitava taulukko. Valvojalle raportoidaan joukko tietopisteitä arvoineen. Lomakkei-

4 Kuvaus 4 (18) den suurin merkitys on kuvata visuaalisesti toimitettava tieto. DPM-malli on yleinen formaattiriippumaton tapa kuvata viranomaistiedonkeruu. DPM-malli ei siis edellytä että lopullinen raportointiformaatti on XBRL. DPM-mallista johdettu taksonomia määrittelee viime kädessä valvojalle toimitettavan konekielisen raportin XML-tiedostona. XBRL-taksonomian määrittämää raporttia kutsutaan instanssiksi (instance). Perusmuotoinen XBRL-taksonomia koostuu tietoelementit määrittävästä skeematiedostosta ja joukosta linkkitiedostoja. Linkkitiedostoissa kuvataan mm. tietoelementtien (mittarit, dimensiot) hierarkkinen rakenne, elementtien selväkieliset nimikkeet, elementtien väliset matemaattiset ja loogiset suhteet ja viitteet elementteihin liittyvään sääntelyyn. 2 Tiedonkeruun taksonomian rakenne 2.1 Taksonomian rakenne DPM-malli koostuu joukosta tiedonkeruukohtaisia raportointikehikkoja, esimerkiksi Solvenssi II. Tiedonkeruukohtaista raportointikehikkoa vastaa tiedonkeruukohtainen taksonomia, joka sisältää yhden tai useamman moduulin (ks. luku 2.2). Kukin moduuli sisältää edelleen joukon etukäteen määriteltyjä taulukoita. Kutakin moduulia vastaa Fivalle toimitettava brl-raportti eli instanssi. Tiedonkeruun taksonomia rakentuu useista eri osataksonomioista, kuten moduuli-, taulukko-, dimensio- ja mittaristotaksonomioista. Mittarit kuvaavat raportoitavia tietoja ja dimensiot luokitustekijöitä, joiden avulla mittareiden arvoja luokitellaan. Taulukot määritellään mittareiden ja dimensioiden yhdistelminä, eräänlaisina tietokuutioina. Yksittäinen raportoitava solu taulukossa on yhden mittarin ja mielivaltaisen määrän (0-n) dimensioita yhdistelmä. Harmaat solut taulukossa ovat suljettuja eli niitä ei raportoida. Dimensioiden jäsenet voivat olla joko etukäteen määriteltyjä (eplicit) tai raportoijan itse määrittämiä (typed). Esimerkiksi Vastuuryhmät-dimension jäsenet on määritelty etukäteen ko. dimensiotaksonomiassa. Sen sijaan esimerkiksi Hyödyke-dimensiolle raportoija määrittelee itse siihen kuuluvat hyödykkeet raportin muodostuksen yhteydessä. Kuvassa 1 on esitetty EIOPAn Solvenssi II -valmisteluvaiheen taksonomian rakenne (ote EIOPA Solvency II DPM and XBRL Preparatory Taonomy Framework Architecture.pdf -kuvauksesta).

5 Kuvaus 5 (18) 2.2 Taksonomian moduulit Kuva 1: Solvenssi II -valmisteluvaiheen taksonomian rakenne Kutakin taksonomian (tiedonkeruun) moduulia vastaa Fivalle toimitettava toimitustiedosto, joka koostuu moduulin määrittämästä pakatusta ja salatusta XBRL-raportista ja salatusta ns. kuoriraportista (ks. luku 3). Finanssivalvonta on toteuttanut kullekin moduulille oman tiedonkeruusovelluksen ja sovellukset ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta (https://www.finanssivalvonta.fi/jakelu). Asennuspaketti (pakattu zip-tiedosto) sisältää moduulikohtaiset taulukot sisältävän Ecel-lomakkeiston lisäksi asennusohjelman (setup.ee), jolla saa asennettua Fiva Tiedonkeruusovellus -nimisen Ecel AddIn -ohjelman työasemaan. Sama asennusohjelma sisältyy kaikkiin moduulikohtaisiin asennuspaketteihin.

6 Kuvaus 6 (18) Solvenssi II (S2) valmisteluvaiheen moduulit S2-taksonomia sisältää seuraavat valmisteluvaiheen moduulit: ModuleCode ars qrs arg qrg ModuleLabel Preparatory reporting Solo Annual Preparatory reporting Solo Quarterly Preparatory reporting Groups Annual Preparatory reporting Groups Quarterly 3 Toimitustiedoston rakenne 3.1 Rakennekaavio Finanssivalvonnalle toimitettavan toimitustiedoston on oltava pakattu zip-tiedostoksi sisältäen XML-muotoisen salatun kuoriraportin ja pakatun ja salatun brl-raportin. Kuoriraportti sisältää raporttikohtaista lisätietoa, kuten raportin yhteyshenkilön yhteystiedot. Finanssivalvonnalle toimitettavaan lähetykseen voidaan haluttaessa liittää myös useita erillisiä zip-muotoisia toimitustiedostoja tai pakata zip-muotoiset toimitustiedostot vielä yhdeksi Finanssivalvonnalle toimitettavaksi zip-tiedostoksi. Kuvassa 2 on esitetty yhden raportoijan yhteen raportoitavaan moduuliin liittyvän toimitustiedoston rakenne sekä useamman (2 n kpl) toimitustiedoston koonti yhdeksi pakatuksi Finanssivalvonnalle lähetettäväksi toimitustiedostoksi (zip). Mikäli joltakin ajankohdalta ei ole raportoitavia tietoja, on kuoriraportti ja tyhjä brl-raportti joka tapauksessa sisällytettävä toimitustiedostoon ja toimitustiedosto toimitettava Fivalle. Esimerkki tyhjästä XBRL-raportista on esitetty luvussa

7 Kuvaus 7 (18) Kuva 2: Toimitustiedoston rakenne

8 Kuvaus 8 (18) 3.2 Kuoriraportti Kuoriraportin rakenne Finanssivalvonnan ohjeistus XML-muotoisen kuoriraportin osalta pohjautuu osittain raportoinnin standardointia valmistelevan CEN-projektin määritykseen (http://cen.eurofiling.info/wp-content/uploads/data/cwa_xbrl_wi002-e.pdf). Kuoriraportin skeema on saatavissa Finanssivalvonnan kotisivuilta: CEN-projektin käyttämät lyhenteet ovat: CEN: Comité Européen de Normalisation / European Committee for Standardization CWA: CEN Workshop Agreement (lähde: Kuoriraportti muodostuu seuraavista osista: XML-nimiavaruusmäärittelyt Metatietomääritykset Perustunnistemääritykset Nimiavaruusmääritykset Kuoriraportin alussa määritellään skeematiedosto- ja muut nimiavaruusmääritykset, jotka ilmenevät erillisestä skeematiedostosta (http://www.finanssivalvonta.fi/fi/raportointi/brl/documents/fivastandardheader.sd). Jokainen XML-tiedosto alkaa aina XML-nimiavaruusmäärittelyillä. Nimiavaruuksilla erotetaan eri XML-tiedostojen käsitteet. Esimerkki: <?ml version="1.0" encoding="utf-8"?> <FivaStandardHeader mlns="http://www.finanssivalvonta.fi/raportointi/brl/documents/fivastandardheader" mlns:bh="http://www.eurofiling.info/eu/fr/esrs/header/basicheader" mlns:si="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <!-- sisältö --> </FivaStandardHeader> Metatietomääritykset Kuoriraporttiin on sisällytettävä seuraavat metatiedot: Raportointiaika (InstanceCreationDateTime; yyyy-mm-ddthh:mm:ss; esim T16:22:00+02:00); ajankohta (GMT + 02:00), jolloin toimitustiedosto on laadittu raportoijan toimesta

9 Kuvaus 9 (18) Raportoitavan tiedon ajankohta (ReportingPeriod; yyyy-mm-dd; esim ) Raportoijan yksilöintitunnuksen tyyppi (ReportingEntityType; TK-tunnus, Y-tunnus, LEI, MFI; varchar(9)) Raportoijan yksilöintitunnus (ReportingEntity; varchar(50)) Tiedonantajataso (TypeOfReportingInstitution; nnn) Tiedonkeruusovelluksen nimi (ReportingApplicationName; varchar(80)) Tiedonkeruusovelluksen versio (ReportingApplicationVersion; varchar(40)) Raportoijan yhteyshenkilön etunimi (ContactPersonFirstName; varchar(50)) Raportoijan yhteyshenkilön sukunimi (ContactPersonLastName; varchar(50)) Raportoijan yhteyshenkilön sähköpostiosoite (ContactPerson ; varchar(100)) Raportoijan yhteyshenkilön puhelinnumero (ContactPersonTelephone; varchar(50)) Kommentti (Comment); valinnainen tieto Testitoimitustunniste (TestFlag; tuotantotoimitus = false; testitoimitus = true) Esimerkki: <InstanceCreationDateTime> T12:10:00+02:00</InstanceCreationDateTime> <ReportingPeriod> </ReportingPeriod> <ReportingEntityType>LEI</ReportingEntityType> <ReportingEntity> ABCDEFGHIJ</ReportingEntity> <TypeOfReportingInstitution>777</TypeOfReportingInstitution> <ReportingApplicationName>ApplicationX</ReportingApplicationName> <ReportingApplicationVersion>1.0.0</ReportingApplicationVersion> <ContactPersonFirstName>Tylle</ContactPersonFirstName> <ContactPersonLastName>Testaaja</ContactPersonLastName> <ContactPersonTelephone> </ContactPersonTelephone> <Comment>Just for comment purposes</comment> <TestFlag>false</TestFlag> Perustunnistemääritykset Perustunnisteosio (BasicHeader) sisältää seuraavat tiedot: ReportReferenceID = Toimituspakettiin sisältyvien toimitettavien tietojen sisältöä kuvaava vapaamuotoinen tekninen tunniste FilePath= Raporttitiedoston nimi toimituspaketissa; mikäli raporttitiedosto sijaitsee kuoriraporttihakemiston alihakemistossa, niin nimen alkuun on sisällytettävä suhteellinen hakemistopolku (esim. S2\ars_777_ ABCDEFGHIJ_ encrypted.ml). Esimerkki: <BasicHeader> <bh:reportdatacontet> <bh:reportreferenceid>2f38bc1c-f61a-4f9e-8aec-3969bbe4561b</bh:reportreferenceid> </bh:reportdatacontet> <bh:file> <bh:filepath>ars_777_ abcdefghij_ encrypted.ml</bh:filepath> </bh:file> </BasicHeader>

10 Kuvaus 10 (18) 3.3 XBRL-raportti XBRL-raportin rakenne XBRL-raportin ydinosa on luettelo raportoitavista arvoista ja niihin liittyvistä mittareista ja kontekstiviittauksista. Kontekstiviittaus määrittää kontekstin, joka taas määrittää seuraavat arvoa luokittelevat tekijät: raportoija, tiedon ajankohta ja arvoon liittyvät dimensiot. Jokainen arvo raportoidaan aina jossakin kontekstissa. Lisäksi raportin pitää sisältää viittaus raportoitavaan taulukkoon sekä yksikkömäärittelyt. XBRL-raportti muodostuu seuraavista osista: XML-nimiavaruusmäärittelyt Viittaus raportoitavan taulukon taksonomian skeemaan (schemaref-elementti) Kontekstimäärittelyt (contet) Raportoitavien taulukoiden määritykset (filingindicator) Yksikkömäärittelyt (unit) Raportoivat arvot mittari- ja kontekstitietoineen (metrics) Kuvassa 3 on esitetty kaaviona XBRL-raportin rakenne. Kuva 3: XBRL-raportin rakenne

11 Kuvaus 11 (18) Nimiavaruusmäärittelyt ja viittaus taksonomiaan XBRL-raportilla on eksplisiittisesti kerrottava, mihin taksonomiaversioon se liittyy. Raporttiin on sisällytettävä viittaukset käytettyyn taksonomiaversioon ja raportoitavaan moduulikohtaiseen taksonomiaan. Molemmat tiedot yhdessä yksilöivät käytetyn taksonomiaversion. Esimerkiksi ars.sd -moduulin osalta: <?ml version='1.0' encoding='utf-8'?> <?taonomy-version b?> <link:schemaref link:type="simple" link:href="http://eiopa.europa.eu/eu/brl/s2md/fws/solvency/solvency2/ /mod/ars.sd"/> Em. tiedot löytyvät EIOPAn DPM-mallinnuksista (https://eiopa.europa.eu/pages/supervision/insurance/reporting-formats.asp) siten, että versionumero ja voimassaolotiedot (Version, FromDate, ToDate) löytyvät Taonomy-taulusta ja schemaref-elementin nimi Module-taulun XbrlSchemaRef-kentästä. Jokainen XBRL-tiedosto alkaa aina XML-nimiavaruusmäärittelyillä. Nimiavaruuksilla erotetaan eri XML-tiedostojen käsitteet. Esimerkiksi: <?ml version='1.0' encoding='utf-8'?> <! > <!--(C) Finanssivalvonta--> <?taonomy-version b?> <brli:brl mlns:brli="http://www.brl.org/2003/instance" mlns:link="http://www.brl.org/2003/linkbase" mlns:link="http://www.w3.org/1999/link" mlns:iso4217="http://www.brl.org/2003/iso4217" mlns:find="http://www.eurofiling.info/brl/et/filing-indicators" mlns:brldi="http://brl.org/2006/brldi" mlns:s2c_cs="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/dom/cs" mlns:s2c_dim="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/dim" mlns:s2c_typ="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/typ" mlns:s2md_met="http://eiopa.europa.eu/brl/s2md/dict/met" mlns:s2c_cu="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/dom/cu" mlns:s2c_am="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/dom/am" mlns:s2c_se="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/dom/se" mlns:s2c_ap="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/dom/ap" mlns:s2c_pu="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/dom/pu" mlns:s2c_ga="http://eiopa.europa.eu/brl/s2c/dict/dom/ga"> <!-- sisältö --> </brli:brl> Viittaus raportoitavaan moduuliin ja haluttuun taksonomiaversioon tehdään schemarefelementillä. Esimerkki: viittaus ars.sd taksonomian versioon b: <link:schemaref link:type="simple" link:href="http://eiopa.europa.eu/eu/brl/s2md/fws/solvency/solvency2/ /mod/ars.sd"/>

12 Kuvaus 12 (18) Raportoitavien taulukoiden määritykset Tieto raportoitavista taulukoista on määriteltävä findicators-elementissä filingindicatoralielementteinä. Esimerkki: <find:findicators> <find:filingindicator contetref="a1">s </find:filingindicator> <find:filingindicator contetref="a1">s </find:filingindicator> </find:findicators> Kontekstimäärittelyt Kontekstielementin (contet) alielementit ovat raportoija (entity), ajankohta (period) ja skenaario (scenario). Raportoija yksilöidään identifier-alielementillä. Raportoijan yksilöintitunnuksena käytetään LEI-tunnusta (Legal Entity Identifier). Jos raportoijalla ei ole LEI-tunnusta, niin käytetään seitsennumeroista TK-tunnusta. Identifier-elementin scheme-attribuutille annetaan arvoksi raportoijan yksilöintitunnuksen tyypin mukainen nimiavaruusviittaus: TK-tunnus Y-tunnus LEI MFI Tiedon ajankohta on yleensä vuosineljänneksen tai kuukauden viimeinen päivä. Skenaariossa on lueteltu arvoon liittyvät dimensiot. Jokaisella raportoitavalla dimensioiden yhdistelmällä on oma kontekstinsa. Kontekstit yksilöidään juoksevalla numerolla esimerkiksi seuraavasti: c1, c2, c3, Esimerkki: <brli:contet id="a2"> <brli:entity> <brli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442"> abcdefghij </brli:identifier> </brli:entity> <brli:period> <brli:instant> </brli:instant> </brli:period> <brli:scenario> <brldi:eplicitmember dimension="eba_dim:cs">s2c_cs:26</brldi:eplicitmember> <brldi:typedmember dimension="eba_dim:ce"> <s2c_typ:id>abc</s2c_typ:id> </brldi:typedmember> </brli:scenario> </brli:contet> Yksikkömäärittelyt Mittayksiköt määritellään instanssin unit-elementissä. Mittayksiköitä on kahta eri tyyppiä, joiden arvot ovat:

13 Kuvaus 13 (18) - euromääräiset tiedot (ueur): iso4217:eur - prosenttiluvut ja muut ei-rahamääräiset tiedot (upure): brli:pure Id-viittauksina suositellaan käytettäväksi ueur ja upure. Esimerkki: <brli:unit id="ueur"> <brli:measure>iso4217:eur</brli:measure> </brli:unit> <brli:unit id="upure"> <brli:measure>brli:pure</brli:measure> </brli:unit> Raportoitavat arvot ja tarkkuus Lukujen tarkkuus määritetään decimals-attribuutilla. Euromääräiset tiedot ilmoitetaan euroina, vähintään 1000 euron tarkkuudella, jos ao. tiedon desimaalimääritys on -3. Prosenttiluvut ilmoitetaan suhdelukuina [0,,1], vastaustarkkuudella , jos ao. tiedon desimaalimääritys on 4. Ks. alla oleva esimerkkitaulukko. Desimaalierottimena käytetään pistettä. Mittayksikköön viitataan unitref-elementillä. Raportoitava XBRL- Tark- Toleranssi Alaraja Yläraja arvo desimaali kuus (+/-) Esimerkki: <eba_met:pi545 unitref="upure" decimals="4" contetref="a16">0.2547</eba_met:pi545> <eba_met:mi363 unitref="ueur" decimals="-3" contetref="a17">45345</eba_met:mi363> Lisätietoja esitystarkkuuksista, desimaali- ja yksikkömäärityksistä: Precision, Decimals and Units 1.0 : Tyhjä XBRL-raportti Mikäli joltakin ajankohdalta ei ole raportoitavia tietoja, on ns. tyhjä brl-raportti joka tapauksessa sisällytettävä toimitustiedostoon. Viittaus raportoitavaan moduulikohtaiseen taksonomiaan tehdään schemaref-elementillä (ks. Nimiavaruusmäärittelyt ja viittaus taksonomiaan). Esimerkki tyhjästä brl-raportista (ars-moduuli):

14 Kuvaus 14 (18) <?ml version='1.0' encoding='utf-8'?> <!-- Instance is destined to be empty --> <! > <!--(C) Finanssivalvonta--> <?taonomy-version b?> <brli:brl mlns:brli="http://www.brl.org/2003/instance" mlns:link="http://www.brl.org/2003/linkbase" mlns:link="http://www.w3.org/1999/link"> <link:schemaref link:type="simple" link:href="http://eiopa.europa.eu/eu/brl/s2md/fws/solvency/solvency2/ /mod/ars.sd"/> </brli:brl> 4 Salaus ja paketointi Sekä kuoriraportti että zip-pakattu XBRL-raportti on salattava ennen paketointia toimitustiedostoksi (*.zip). Salausta varten on käytettävissä Jakelu-palvelusta ladattavissa oleva BOFCryptNt-ohjelmisto. Salattujen tiedostojen loppuosan on oltava.encrypted.ml. Tiedonkeruusovellusta käytettäessä toimitustiedoston muodostus (ml. pakkaukset ja salaukset) tehdään automaattisesti. 5 Tiedonkeruusovelluksen käyttö Tiedonkeruusovelluksen avulla raportoija voi tuottaa vaaditun konekielisen toimitustiedoston syöttämällä tiedot manuaalisesti Ecel-lomakkeille ja tuottamalla toimitustiedoston automaattisesti sovelluksen toiminnoilla. Tiedonkeruusovellukseen voi ladata myös ulkoisesta lähteestä valmiin tai puolivalmiin raportin XBRL- tai CSV-muodossa, täydentää mahdollisesti tiedot ja tuottaa automaatiolla toimitustiedoston. Tiedonkeruusovellukset käyttöohjeineen ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta (https://www.finanssivalvonta.fi/jakelu/). Finanssivalvonta toimittaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat valvottavakohtaisesti. 6 EIOPAn T4U-ohjelmisto EIOPA on julkaissut joulukuussa 2014 ensimmäisen beta-version T4U-työkalusta testauksia varten. Finanssivalvonta ei kuitenkaan tue sen käyttöä. Ks. lisätietoja tarvittaessa: https://eiopa.europa.eu/pages/supervision/insurance/tool-for-undertakings.asp ja 7 Tiedostojen nimeäminen Raportoitavat tiedostot nimetään seuraavasti: - kuoriraportti o header_<moduuli>_<ta-taso>_<raportoijaid>_<periodi>.ml - salattu kuoriraportti o header_<moduuli>_<ta-taso>_<raportoijaid>_<periodi>.encrypted.ml - brl-raportti o <moduuli>_<ta-taso>_<raportoijaid>_<periodi>.brl

15 Kuvaus 15 (18) - salattu brl-raportti o <moduuli>_<ta-taso>_<raportoijaid>_<periodi>.encrypted.ml - yhden raportoijan toimitustiedosto o <moduuli>_<tunnustyyppi>_<raportoijaid>_<periodi>.zip - usean toimitustiedoston sisältävä toimitustiedosto o <moduuli>_<id>.zip Tiedostonimen osien merkitys on seuraava: - header kuoriraportin vakiomuotoinen tunniste: header - <moduuli> taksonomiamoduulin nimi - <ta-taso> tiedonantajataso - <tunnustyyppi> raportoijan yksilöintitunnuksen tyyppi (esim. LEI) - <raportoijaid> XBRL-raportissa käytetty raportoijan yksilöintitunnus - <periodi> tiedon ajankohta raportoitavien tietojen osalta (yyyymmdd) - <id> vapaasti määriteltävä tunniste, esim. juokseva numero 8 Raportoitavien tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 9 Lisätietoja Ks. Jakelu-palvelu/konekielisen tietojenvälityksen kuvaus. Lisätietokyselyt pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen S2Helpdesk[at]finanssivalvonta.fi.

16 Kuvaus 16 (18) Liite: SII-valmistautumisvaiheen taulukot Ohessa SII-valmistaumisvaiheen taulukkoluettelo (lähde: EIOPA/SOL2 annotated_templates.ls; lisätietoja: EIOPA/EIOPA Solvency II DPM and XBRL Preparatory Taonomy Framework Architecture.pdf). Preparatory Solo Groups Table group code Business Template Code Annual Quarterly Annual Quarterly S S b S S a S S g S S f S S b S a S S g S f S S b (entity) S S g (entity) S S a (entity) S S f (entity) S S b S S b S a S S g S f S S b S a S S g S f S S b S S a S S b S S a S S a S S f S S g S S b S S b (entity) S S g (entity) S S l (RFF) S S n (RFF)

17 Kuvaus 17 (18) S S l (remaining) S S n (remaining) S S b S S g S S b S S g S S b S S g S S l (RFF) S S n (RFF) S S l (remaining) S S n (remaining) S S b S S g S S l (RFF) S S n (RFF) S S l (remaining) S S n (remaining) S S b S S g S S l (RFF) S S n (RFF) S S l (remaining) S S n (remaining) S S b S S g S S l (RFF) S S n (RFF) S S l (remaining) S S n (remaining) S S b S S g S S l (RFF) S S n (RFF) S S l (remaining) S S n (remaining) S S b S S g S S l (RFF) S S n (RFF) S S l (remaining)

18 Kuvaus 18 (18) S S n (remaining) S S b S S g S S l (RFF) S S n (RFF) S S l (remaining) S S n (remaining) S S b S a S S b S a S S g S S g S S g S S g

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Solvenssi II -valmisteluvaiheen raportoinnin tekninen toteutus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Ohjelma Valvottavan raportointivaihtoehdot Raportin tuottaminen

Lisätiedot

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään v. 2.10 [13.7.2012] 1.7.2012 2 (26) 1. Johdanto... 4 2. Aineiston siirron yleinen toimintaperiaate... 4 2.1. Siirtämisen hallinnolliset

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) Versio 2.0 Voimassa: Maaliskuu 2015 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 30.9.2014 (päivitetty 19.4.2015) Käytössä: 1.4.2015

Lisätiedot

GML-mallinnus. 1 Johdanto 1/27. Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten. Liite III

GML-mallinnus. 1 Johdanto 1/27. Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten. Liite III Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite III GML-mallinnus 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 2 3 GML kohdemalli... 3 3.1 Objekti/ominaisuus -rakenne... 3 3.2. Kohde... 4 3.3 Kohdejoukko... 6

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi HL7 Finland ry Tekijät Yhteyshenkilö Marko Suhonen, Juha Mykkänen, Aki Miettinen, Hannu Virkanen marko.suhonen@uef.fi Versio

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1)

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1) DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 1) Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2.

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Tekninen määrittely ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 0.1 13.11.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 25.11.2004 Jani Honkanen ETL-moottori 0.3 26.11.2004

Lisätiedot

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 30.3.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja

Lisätiedot

Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista. Finanssivalvonta 27.2.2015

Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista. Finanssivalvonta 27.2.2015 Valvottavatilaisuus valvontatietojen raportoinnista Finanssivalvonta 27.2.2015 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 27.2.2015 Ohjelma Taustaa raportointiympäristön muutokselle,

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Välivaiheen raportointi, osa 1 Yleistä raportoinnista Johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho 2 Solvenssi II välivaiheen raportointi alkaa 1.1.2015

Lisätiedot

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo ISO20022 Tiliote-opas V 1.0 11.1.2010 ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 1 2.2 Tehtävät... 1 3 Konekielinen tiliotepalvelu...

Lisätiedot

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.1 Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2

Lisätiedot

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8 Asiakirjojen kuvailu Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailu OID: 1.2.246.777.11.2013.8 VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009:

Lisätiedot

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013)

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013) Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM (Versio 5.0, joulukuu 2013) Dokumentin sisältö Tässä dokumentissa kuvataan tilastotuotannon yleinen prosessimalli (GSBPM) ja sen suhde muihin tilastotuotannon

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON

JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON Esimerkkinä Suomi.fi-integroinnit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Integroinnin lähtökohta... 2 2.1 Taustaa Suomi.fi-portaalin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Johdanto 1. 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3

SISÄLLYS. Johdanto 1. 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3 Henri Haapakanni 3.5.2004 SISÄLLYS Johdanto 1 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3 2. YKSINKERTAISEN XML-DOKUMENTIN RAKENNE 2.1 XML-määritelmä

Lisätiedot

Invest for Excel. Tulos ja kassavirta 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 12/2024

Invest for Excel. Tulos ja kassavirta 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 12/2024 EUR Invest for Excel Versio 3.7 Tulos ja kassavirta 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 60% 58% 56% 54% 52% 1 000 000 500 000 0 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 12/2024

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1 Joulukuu 2009 Helsinki 2009 ISBN 978-952-10-5941-4 (PDF) Työryhmä: Aija Vahtola, Kansalliskirjasto Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Tekninen määrittely ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 0.1 13.11.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 25.11.2004 Jani Honkanen ETL-moottori 0.3 26.11.2004

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot