Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön"

Transkriptio

1 Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön KOKOEKO-seminaari SAVONIA-ammattikorkeakoulu, Kuopio Ari Seppänen YM

2 Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 647/2011 teknisiä muutoksia 19 muuhun lakiin /2011 lait vahvistettiin ja tulevat voimaan (+ siirtymäaikoja eräille vaatimuksille) 2

3 Uuden jätelainsäädännön voimaantulo (1/2) Lait vahvistetaan Lait ja eräät keskeiset asetukset tulevat voimaan Valtion jätehuoltotöitä koskeva sääntely sekä vanhat asetukset (siltä osin kuin eivät ristiriidassa uuden lain kanssa) säilyvät voimassa, kunnes korvataan uusilla Tuottajavastuuta koskeva luku 6 (pl. 49 ) Juomapakkausten merkinnät 70 Hakemus tuottajarekisteriin: tiedostoon merkitty tuottajayhteisö painetun paperituotteen tuottaja Ilmoitus ammattimaisesta keräyksestä 100 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma tai sen tarkistukset esitettävä lupaviranomaiselle Sopimusperusteista jätteenkuljetusta käyttävän kunnan on tehtävä päätös kuljetusjärjestelmästä; siirryttäessä kunnan järjestämään kuljetukseen siirtymäaika 3-5 vuotta 3

4 Uuden jätelainsäädännön voimaantulo (2/2) Tuottajan järjestettävä pakkausjätteiden vastaanotto 49 :n mukaisesti Tiedostoon merkityn tuottajan tehtävä hakemus tuottajarekisteriin Uudet kunnan vastuulle kuuluvat jätteet luovutettava kunnan järjestämään jätehuoltoon 4

5 Mikä muuttuu? Jätehuollon etusijajärjestyksen (jätehierarkian) noudattamista tehostetaan. Tuottajan vastuuta pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisestä laajennetaan. Valvontaa ja seurantaa tehostetaan. Jätehuollon eri toimijoiden vastuita täsmennetään. Muutoksia eräisiin keskeisiin käsitteisiin (hyödyntäminen, käsittely, loppukäsittely, vaarallinen jäte) Sääntely entistä täsmällisempää ja yksityiskohtaisempaa, enemmän valtuussäännöksiä 5

6 Jätteen määritelmä (1/3) 6 Yleinen määritelmä ennallaan (5 ) Lakiin lisätty jätedirektiiviin perustuvat säännökset siitä, milloin esine tai aine on sivutuotetta (sovelletaan sellaisenaan) ei hyödyntämisen jälkeen enää ole jätettä (valtuussäännös) E-o-W Arviointiperusteet pohjautuvat EU:n oikeuskäytäntöön eikä niiden siten pitäisi muuttaa jätteen määritelmän tulkintaa Käytännössä johtanevat kuitenkin jätteen määritelmän tulkintakysymysten aktivoitumiseen esim. lupaasioissa

7 Jätteen määritelmä (2/3) EU:n ei-enää-jätettä -kriteerit rauta- ja teräs- sekä Al-romulle tulevat sovellettaviksi lähtien (neuvoston asetus 333/2011) tulevan ja lähtevän romun laatu, käsittelyprosessi, vaatimustenmukaisuusilmoitus, laadunhallintajärjestelmä toiminnanharjoittajavetoinen vapaaehtoinen järjestelmä; ei uusia velvoitteita lupa- tai valvontaviranomaisille tuotteistus otettava huomioon toiminnanharjoittajan kirjanpidossa ja raportoinnissa sekä VAHTI-tallennuksissa Muita tulossa olevia kriteerejä: Cu-romu, keräyspaperi, lasi, komposti (vireillä) muovit, tekstiili, muut metallit, purkujäteaggregaatit, tuhkat ja kuonat (mahdollisesti aletaan valmistella) 7

8 Jätteen määritelmä (3/3) Merkitsee lisähaastetta lupien ja muiden viranomaispäätösten valmisteluun: Sivutuotteeksi määrittelyä tai jäteominaisuuden päättymistä koskevat ratkaisut on tarkasteltava ja perusteltava järjestelmällisesti jätelaissa tai EUasetuksissa säädettyjen kriteerien pohjalta 8

9 Jätelain soveltamisala (2-3 )(1/2) Soveltamisala säilyy jokseenkin ennallaan: jäte, jätehuolto, roskaantuminen, tuotteet ja toiminta, josta syntyy jätettä Uusia ulosrajauksia päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi jätevesi siltä osin kuin siitä säädetään muualla laissa pilaantumattoman ruoppausmassan sijoittaminen, joka tehdään vesilain nojalla eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet ml. lanta; jätelakia sovelletaan kuitenkin niiden polttoon, sijoittamiseen kaatopaikalle ja biologiseen käsittelyyn kallio- tai maaperästä irrottamaton pilaantunut maaaines (huom. kaivettu pil. maa kuuluu jätelain piiriin!) 9

10 Jätelain soveltamisala (2-3 )(2/2) Uusia ulosrajauksia maa- ja metsätaloudessa syntyvän haitattomista luonnonaineksista koostuvan jätteen käyttöön maa- ja metsätaloudessa ja vastaavan kasviperäisen jätteen käyttöön energiantuotannossa ei sovelleta jätelain hallinnollisia velvollisuuksia Muuta huomioon otettavaa ei sovelleta puhtaaseen maahan, joka varmasti, suunnitelmallisesti ja sellaisenaan hyödynnetään rakentamisessa (ei jäte) Ks. HE s

11 Ympäristölupa (1/2) Ympäristölupa on oltava jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn esim. eläinperäisten sivutuotteiden ml. lannan käyttö sivutuoteasetuksen mukaisesti ei luvanvaraista tämän lain lainkohdan mukaan, mutta niiden poltto, biologinen käsittely tai sijoittaminen kaatopaikalle vaatii luvan (vrt. jätelain ) Jätteen ammattimainen keräys ja siihen liittyvä lyhytaikainen tai väliaikainen varastointi syntypaikalla tai muussa vastaanottopaikassa ennen kuljettamista käsiteltäväksi ei ole ympäristöluvanvaraista ammattimaista käsittelyä toiminnasta tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin (100 ) Lupien tarkistaminen tarvittaessa! 11

12 Ympäristölupa (2/2) YSL 30 a :ssä säädetyt poikkeukset luvanvaraisuudesta pääosin ennallaan. Puhdistamo- ja sakokaivolietteet, tuhkat ja kuonat, kaivannaisjätteet kuten nykyisin Maa- ja metsätalouden haitattomista luonnonaineksista koostuvan jätteen käyttö maa- ja metsätaloudessa ja vastaavan kasviperäisen jätteen käyttö energiantuotannossa Pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen hyödyntämistä ja käsittelyä koskeva poikkeus (nyk 30 a.1.2 ) poistettu (ei jäte, kts. HE s , 146) Huom. lannan hyödyntäminen lannoitevalmisteena poistettu 30 a :stä, mutta ei kuitenkaan luvanvaraista Jos 30 a :ssä tarkoitettuun toimintaan on lupa , lupa raukeaa ilman erillistä päätöstä 12

13 Milloin maa- ja kiviaines ei ole jätettä eikä sen hyödyntäminen vaadi lupaa? Puhdas maa- ja kiviaines, joka varmasti, suunnitelmallisesti ja sellaisenaan hyödynnetään rakentamisessa kaivupaikalla tai muualla (vrt. HE) alustavia hahmotelmia tulkinnasta: Puhdas: pilaantumaton orgaaninen tai epäorgaaninen maa- tai kiviaines, joka on luonnontilaista ja joka ei sisällä haitallisia aineita siten, että siitä voi aiheutua pilaantumista Varma, suunnitelmallinen hyödyntäminen: vrt. nyk 30 a.1.2 jätelain vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn suunnitelman tai luvan mukaisesti Sellaisenaan: jokseenkin välitön käyttö ilman esikäsittelyä taikka seulomalla tai muulla vastaavalla tavalla esikäsiteltynä Ei muutoksia nykyiseen 30 a :n mukaiseen käytäntöön Ohjeistusta tulossa 13

14 Etusijajärjestyksen sitovuus Kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan (8 1 mom) Jätehuoltoon osallistuville ammattimaisille toimijoille sitova velvollisuus (8 2 mom) ml. kunta ja kunnalliset toimijat Saavutettava kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras tulos. Arvioinnissa otetaan huomioon: tuotteen ja jätteen elinkaaren aikaiset vaikutukset ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa etusijajärjestystä 15

15 Etusijajärjestyksen toimeenpano (1/3) Vaatimusten konkretisointi asetuksilla toimialoittain/ jätelajeittain/ käsittelymenetelmittäin Tuotteita koskevat rajoitukset ja muut säännökset, esim. vaarallisten aineiden rajoitukset, merkitsemisvelvollisuus Jätteen lajittelu-, uudelleenkäyttö-, kierrätys- tai hyödyntämistavoitteet tai velvoitteet Käsittelyrajoitukset tietyille jätteille (PCB, Hg, biohajoava jäte ym.) Tuottajan järjestämien vastaanottopaikkojen vähimmäismäärä käytöstä poistetuille tuotteille 16

16 Etusijajärjestyksen toimeenpano (2/3) Lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyssä: Etusijajärjestyksen noudattamiseksi edellytetään toiminnanharjoittajalta lupahakemuksessa ja viranomaisilta lupaharkinnassa aikaisempaa selvästi perusteellisempaa selvitystä ja tarkastelua jätteiden eri käsittelyvaihtoehdoista. Tarvittaessa määrätään lisäselvitysvelvoitteista. Materiaalien käytön tehokkuus otettava tarpeen mukaan huomioon lupamääräyksissä (YSL 43 ); YM:n opas Materiaalitehokkuuden edistäminen ympäristölupaprosessissa valmisteltavana Opastusta elinkaariarvioinnista pyritään valmistelemaan lain voimaantuloon mennessä. 17

17 Etusijajärjestyksen toimeenpano (3/3) Kunnan ja kunnallisten toimijoiden noudatettava etusijajärjestystä mm. jätestrategioiden laadinnassa jätehuollon järjestämisessä kunnan jätehuoltomääräyksissä jätetaksan määräämisessä muussa jätteisiin liittyvässä päätöksenteossa (mm mom) jäteneuvonnassa Viranomaisten omassa toiminnassa edistettävä etusijajärjestyksen noudattamista 18

18 Muita yleisiä velvollisuuksia ja periaatteita(1/2) (2 luku) Tuotteen valmistajan, markkinoille saattajan ja jakelijan huolehtimisvelvollisuudet (9 ) Selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus (12 ) Jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen ja BAT(13 ) Jätteen erilläänpitovelvollisuus (15 ) Omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteet (19 ) YSL 45 : lupamääräysten antaminen läheisyysperiaatteen noudattamiseksi Aiheuttamisperiaate ja loppukäsittelyn kustannusten kattaminen (20-21 ) 19

19 Muita yleisiä velvollisuuksia ja periaatteita(2/2) (2 luku) Vaarallisten jätteiden pakkaamis- ja merkitsemisvelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus (16 ) Vaarallisten jätteiden sekoittamiskielto (17 ) sekoittaminen voidaan hyväksyä vain luvanvaraisessa laitoksessa Yleisten velvollisuuksien toimeenpano lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyssä vastaavasti kuin etusijajärjestyksen osalta. 20

20 Ilmoitus jätehuoltorekisteriin jätteen ammattimaisesta keräyksestä (100 ) (1/2) Jätteen keräyksellä tarkoitetaan ( ) jätteen kokoamista vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi Ilmoitus tehtävä ammattimaisesta keräyksestä = kunnan, tuottajan, jakelijan tai muun toimijan järjestämä alueellinen vastaanottopaikka Ilmoituksenvaraista ei ole lääkejätteiden vastaanotto apteekissa, myymälöiden kulutustuotteiden vastaanotto, vapaaehtoiset keräystapahtumat (ei-ammattimaista keräystä) 21

21 Ilmoitus jätehuoltorekisteriin jätteen ammattimaisesta keräyksestä (100 ) (2/2) Ilmoitus toiminnasta jätehuoltorekisteriin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista Siirtymäsäännös: ilmoitus tehtävä viimeistään Ilmoituksessa annettava tiedot toiminnanharjoittajasta, kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista; täsmennetään asetuksella Kunnan ysv:n ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle ELY-keskus ylläpitää jätehuoltorekisteriä (tietojärjestelmien kehittämistarve!) Toiminnanharjoittajalla kirjanpitovelvollisuus 22

22 Keräysilmoituksen sisältö (asetusluonnos) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi, yhteyshenkilön nimi sekä näiden kotipaikka tai kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja osoitetiedot; selvitys kerättävien jätteiden lajista ja laadusta sekä arvio kerättävästä määrästä selvitys jätteen vastaanottopaikan sijainnista sekä vastaanottopaikassa käytettävistä jäteastioista selvitys jätteen kuljettamisesta käsiteltäväksi sekä suunnitellusta jätteiden käsittelytavasta ja paikasta. Saman kunnan alueella tapahtuvasta keräyksestä voidaan tehdä yksi ilmoitus 23

23 Hyväksyminen jätehuoltorekisteriin (94 99 ) Korvaa nykyisen ilmoituksen jätetiedostoon Jätteen ammattimainen kuljettaminen ja jätteen välittäjänä toimiminen Hakemus tehdään sille ELYlle, jonka alueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan (tai kotipaikan mukaiselle ELYlle) Toimintaa ei saa aloittaa ennen toiminnan hyväksymistä Täsmennyksiä hyväksymisen edellytyksiin ja päätöksen sisältöä, muuttamista, peruuttamista ja raukeamista koskeviin säännöksiin Velvollisuus jätehuoltorekisteriotteen mukana pitämiseen Siirtymäsäännös: hakemus tehtävä 3 vuoden kuluessa lain voimaantulosta, kuitenkin viimeistään silloin, kun jätetiedostoote on tarkistettava. 24

24 Vakuusvaatimukset (1/2) Vaaditaan seuraavilta: Jätteen käsittelytoiminta YSL 43 a 43 c Jätteen kuljettajat ja välittäjät, ellei ilmeisen tarpeetonta (95 ) Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottaja (61 ) Jätteen kansainväliset siirrot (116 ) Vakuudeksi voidaan hyväksyä takaus, vakuutus tai pantattu talletus, joka on ETA-maassa sijaitsevan ammattimaisen pankki-, vakuutus- tai muun rahoituslaitoksen antama. Konsernitakaus tai yksityisen henkilön antama takaus eivät enää ole hyväksyttäviä vakuusmuotoja. Myöskään nykykäytännössä sallittu kunnan antama vakuussitoumus ei ole enää hyväksyttävä. 25

25 Vakuusvaatimukset (2/2) Ympäristöluvan vakuusvaatimukset tarkistettava viimeistään, kun: toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa tai lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä hakemus Kuljettajien, välittäjien, SER-tuottajien ja jätteen kv. siirtojen vakuusvaatimukset tarkistetaan ao. toiminnan hyväksymispäätösten yhteydessä Opastusta vakuusvaatimusten soveltamisesta pyritään valmistelemaan lain voimaantuloon mennessä. 26

26 Roskaantuminen (8 luku) Säännösten asiasisältö säilyy jokseenkin ennallaan, säännösten muotoilu muuttunut Roskaamiskielto Roskaantuneen alueen puhdistaminen -> siivoaminen Siivoamisvelvollisuus: ensisijaisesti roskaaja, toissijainen siivoamisvelvollisuus nykyiseen tapaan Siivoamisesta määrääminen: kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ELY, jos kunta laiminlyö Tien, radan ja sataman pitäjän, virkistysalueen haltijan ja yleisötilaisuuden järjestäjän velvollisuus järjestää riittävä jätteen keräys roskaantumisen ehkäisemiseksi 27

27 Valvonnan ja seurannan tehostaminen Omavalvonnan edistäminen Kirjanpitosäännökset Toiminnanharjoittajan järjestämä jätehuollon seuranta ja tarkkailu Jätteenkuljetusten valvonnan parantaminen Hyväksymismenettelyjen täsmentäminen, siirtoasiakirjavelvollisuus, tiedonantovelvollisuus kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräyksestä Laiminlyöntimaksu 28

28 Kirjanpito ( ) Jätekirjanpitovelvolliset (118 1 mom.) toiminta, jossa syntyy vaarallista jätettä tai vähintään 100 t/v muuta jätettä tai joka ympäristöluvanvaraista jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely jätteen kuljettajat ja välittäjät ammattimainen jätteen keräys (100 ) Tiedot kirjanpitoon (119 ) uutena vaatimuksena ominaisjätemäärä (jätteen tuottajat) säilytysaika 6 vuotta Täydentävä asetuksenantovaltuus 29

29 Toiminnanharjoittajan järjestämä jätehuollon seuranta ja tarkkailu (120 ) Kirjanpitovelvollisen toiminnanharjoittajan on tarkkailtava järjestämäänsä jätehuoltoa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ja perehdytettävä jätehuollosta vastaavat seurantaan sekä ryhdyttävä toimiin puutteiden poistamiseksi Luvanvaraisessa jätteen käsittelytoiminnassa esitettävä lv:lle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi Ympäristöluvassa annettava tarkemmat määräykset seurannasta ja tarkkailusta ja suunnitelmasta sekä siitä, miten raportoidaan [YSL 46 ] Toiminnanharjoittajan esitettävä tarkistukset tai suunnitelma lupaviranomaiselle vuoden kuluessa lain voimaantulosta; vo:n reagoinnille ei täsmällistä määräaikaa 30

30 Siirtoasiakirja (121 ) Jätteen haltijan laadittava siirtoasiakirja, kun luovutetaan vaarallista jätettä sako- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä rakennus- ja purkujätettä pilaantunutta maa-ainesta Jos jäte haetaan kotitaloudesta, kuljettaja huolehtii velvollisuuksista Siirtoasiakirja mukana jätteen siirron aikana ja annetaan vastaanottajalle, joka kuittaa allekirjoituksellaan, säilytys kolme vuotta 31

31 Laiminlyöntimaksu (1/2) toimivaltainen valvontaviranomainen määrää hallintomenettelyssä kehotettuaan laiminlyöjää korjaamaan laiminlyöntinsä oikeusrekisterikeskus panee täytäntöön (myös ilman lainvoimaista päätöstä) määrätään vain selkeästi todennettavista laiminlyönneistä; maksu mahdollista välttää korjaamalla laiminlyönti teot poistettu rikosoikeudellisen rangaistusvastuun piiristä 32

32 Laiminlyöntimaksu (2/2) Laiminlyönti Hakemuksen tekeminen tuottajarekisteriin Hakemuksen tai ilmoituksen tekeminen jätehuoltorekisteriin (kuljettaja, välittäjä, kerääjä) Tuottajan kirjanpito ja raportointi Siirtoasiakirjan/jätehuoltorekisteriotteen laatiminen ja mukana pitäminen Jätteen kv. siirtoihin liittyvien menettelyjen laiminlyönti Maksun suuruus* 1 % liikevaihdosta, kuitenkin e e * Maksua voidaan kohtuullistaa 33

33 Muuta valvonnasta ja hallintopakosta Säännöksiä yhdenmukaistettu YSL:iin nähden Täsmennyksiä tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuteen ( ) Kotirauhan suojan piiriin eivät kuulu jätekatokset, jätehuoneet.. Myös kunnan jätehuoltovo:lla tarkastusoikeus Velvollisuus säännönmukaisiin tarkastuksiin (124 ) Lupavelvollisten lisäksi vaarallisten jätteiden tuottajat, jätteen kuljettajat ja välittäjät Kunnan ysv:n oikeus yksittäisen määräyksen antamiseen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi, muu kuin luvanvarainen toiminta (125 ) Täsmennyksiä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemista koskeviin säännöksiin ( ) ELY rikosasiassa asianomistaja, jos yleistä etua loukattu (136 ) 34

34 Jätehuollon järjestämisvastuu Yleensä jätteen haltija vastuussa jätehuollon järjestämisestä Poikkeukset: Kunnalla vastuu asuinkiinteistöistä sekä julkisista ja vastaavista palveluista tulevien yhdyskuntajätteiden osalta Eräiden tuotteiden (paperi, SE-laitteet, renkaat, ajoneuvot, paristot, pakkaukset) tuottajalla vastuu käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuollosta 35

35 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet (1/2) Nykyinen vastuunjako säilytetään pääpiirteissään: kunnan vastuulla kotitalousjätteet ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteet sekä asumisen ja maa- ja metsätalouden vaaralliset jätteet nykyiseen tapaan. Kunnan vastuulle lisätään yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun ja koulutuksen yhdyskuntajätteet (n. 1-2 % yhdyskuntajätteestä); tavoitteena vastuunrajojen selkiyttäminen Kunnan vastuuta selvennetään myös kivijalkayritysten jätteiden sekä putkikeräys- ym. järjestelmien jätteiden osalta Uudet toiminnot kunnan järjestelmään viimeistään

36 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet (2/2) Muut elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteet säilyvät jätteen haltijan vastuulla (n % yhdyskuntajätteestä) Kunnalle velvollisuus tarjota [kapasiteettinsa puitteissa] jätehuoltopalveluja elinkeinonharjoittajalle muun palvelutarjonnan puuttuessa (ns. perälauta ): tavoitteena jätehuollon toimivuuden turvaaminen. Poikkeuksia: Tuottajavastuujätteet Kunnan jätehuoltoviranomaisella mahdollisuus myöntää poikkeuksia (julkinen toiminta, terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut) 37

37 Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus (1/2) Kunta vastaa, että sen vastuulle kuuluvan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä paikasta: kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (vrt. nykyinen sopimusperusteinen jätteenkuljetus) Kunta voi tehdä päätöksen kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen käyttöönotosta, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät Päätöksen edellytysten toteutumisen seuranta Päätös sopimusperusteisilla alueilla tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantulosta; siirryttäessä kunnan järjestämään kuljetukseen päätöksessä määrättävä siirtymäaika: min 3 v päätöksen tekemisestä ja max 5 v lain voimaantulosta

38 Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus (2/2) Molempia kuljetusjärjestelmiä koskevat vaatimukset (35, 39 ): Kuljetuspalvelujen kattavuus, luotettavuus, kohtuullisuus ja syrjimättömyys Noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä Jätteet kuljetettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan Jätteen kuljettajan annettava tiedot kuljetuksista vuosittain/neljännesvuosittain kunnan jätehuoltoviranomaiselle Kunnan jätehuoltoviranomaisen merkittävä kuljettajan antamat tiedot rekisteriin. 39

39 Kunnan jätehuoltopalvelujen laatuvaatimukset Kunnan jätehuoltopalveluja koskevia laatuvaatimuksia täsmennetty, muun muassa (34 ): Riittävän monipuoliset jätehuoltopalvelut, kuten etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen Alueellisten vastaanottopaikkojen vaivaton saavutettavuus Keräyksen ja kuljettamisen järjestäminen ja mitoittaminen mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua vastaaviksi Jätemaksujen kustannusvastaavuus ja maksuperusteiden läpinäkyvyys (78 79 ) Virhe ja hinnanalennus (86 ) Jätteen haltijalla oikeus hinnanalennukseen, ellei jätehuoltoa järjestetä kunnan jätehuoltomääräysten tai sopimuksen mukaisella tavalla 40

40 Kunnan viranomais- ja palvelutehtävät (1/2) Jätehuollon viranomaistehtävät päätökset kuljetusjärjestelmästä 42 :n mukaiset vapautukset kunnan jätehuoltomääräykset jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksujen määrääminen Kunnan jätehuoltoviranomainen Jätehuollon palvelutehtävät jätteen vastaanotto, kuljetus, käsittely, jätemaksujen laskutus jäteneuvonta näihin liittyvät hallinnolliset tehtävät Voidaan siirtää muulle kuin vo:lle Valvontaviranomaisen tehtävät jätelain ja YSL:n sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 41 Y m p är is tö m in is

41 Kunnan viranomais- ja palvelutehtävät (2/2) Velvollisuus perustaa yhteinen toimielin viranomaistehtävien hoitamista varten, jos palvelutehtävät hoidetaan kuntien yhteisessä osakeyhtiössä (23 2 mom) Säädetään kunnan jätehuollon palvelutehtävien siirtämisestä kuntien omistamalle yhtiölle (43 ) Yhtiön henkilöstö toimii tällöin virkavastuulla! Lakisääteisen ja markkinaehtoisen jätehuoltopalvelun kirjanpidon eriyttäminen (44 ) Erilliset laskelmat tilikausittain; julkaistava ja oltava saatavilla tietoverkossa Em. säännösten tavoitteena selventää kunnan roolia, tehostaa viranomaistyötä ja kunnan omistajaohjausta sekä turvata kilpailuneutraliteetti 42

42 Toimenpiteitä kunnassa jätehuollon järjestämiseksi Kunnan jätehuoltoviranomainen Yhteinen toimielin kuntien jätehuoltoyhtiöiden toimialueelle Päätös kuljetusjärjestelmästä sopimusperusteisilla alueilla mennessä Jätehuoltoviranomaisen rekisteri jätteen kuljetuksista Muutokset jätehuoltomääräyksiin (huom pakkausjätettä koskevat määräykset 2014-) Tarkistukset jätetaksaan Tiedottaminen jätetaksasta, maksun kertymästä ja käytöstä Kirjanpidon eriyttäminen (jos markkinaehtoista palvelua) 43

43 Tuottajavastuu Pääosin säännösten asiasisältö säilyy nykyisen kaltaisena Muutoksia: Tuottajan ensisijainen oikeus jätehuollon järjestämiseen (47 ) Tuottajayhteisöön voi kuulua vain tuottajia (62 ) Tuottajayhteisön toiminnan turvaaminen (64 ) Pakkausten tuottajavastuun laajeneminen Painetun paperituotteen maahantuojat tuottajavastuun piiriin (48 ) SE-laitteiden jakelijan vastaanottovelvollisuuden laajeneminen (56 ) Säännösten virtaviivaistaminen 44

44 Pakkausten jätehuolto Samanlainen tuottajavastuu pakkauksille kuin muille tuoteryhmille (SER, romuajoneuvot, paristot, ym.) Tuottaja vastaa pakkausten jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista Vähimmäisvaatimukset eri pakkausjätteiden vastaanottopaikkojen määrästä (49 ja sen nojalla annettava asetus) lasi-, metalli-, kuitu- ja (muovi)pakkaukset tavoitteena riittävä palvelutaso koko maassa (käytännössä kauppojen ekopisteverkoston pohjalta?) oltava järjestetty 2 v kuluttua lain voimaantulosta (kevät 2014) Tarkoittaa käytännössä, että kustannukset siirtyvät kunnalta tuottajien katettaviksi. 45

45 Erilleen lajitellun pakkausjätteen keräyksen marssijärjestys Alueellinen vastaanotto 1. Ensisijaisesti tuottaja (49 :n mukainen palvelutaso); järjestettäneen osittain kauppojen ekopisteverkoston pohjalta 2. Kunta voi täydentää (47 3 mom.) Kuljetus kiinteistöltä 32 :ssä tarkoitetuista toiminnoista 1. Ensisijaisesti tuottaja 2. Toissijaisesti osana kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämistä (kunnan järjestämä tai kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus) (35 1 mom) 3. Kiinteistön haltija yksityisoikeudellisten sopimusten perusteella, jollei tuottaja tai kunta järjestä (41 3 mom) 46

46 Jäteneuvonta (93 ) Kunta järjestää neuvontaa 32 :ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi voi antaa neuvontaa esim. pakkausjätteistä (yhteistyö tuottajien kanssa) voi periä kohtuulliset kustannukset jätemaksuissa ELYn tehtävänä lakisääteisten tehtäviensä hoidossa erityisesti edistää yritysten jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä 47

47 Jätelainsäädännön keskeiset uudistukset Etusijajärjestyksen sitova noudattaminen jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvässä toiminnassa Tuottajavastuun tehostuminen Kierrätykselle asetettujen vaatimusten tiukentuminen Kaatopaikkakäsittelyn voimakas rajoittaminen Valvonnan ja seurannan tehostuminen 48

48 Jätelainsäädännön uudistuksen tavoitetila 2016 Materiaalitehokkuus parantunut, jätteen määrä ja haitallisuus vähentyneet Jätehuolto Suomessa vastaa EU:n edistyksellisten maiden tasoa. Käytössä on monipuolinen valikoima vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä, joista valitaan sopivin etusijajärjestyksen mukaisesti. Vähintään 50 % yhdyskuntajätteen kierrätetään tai käsitellään biologisesti. Kierrätykseen soveltumaton jäte hyödynnetään energiana. Kaatopaikalle sijoitetaan vain hyvin vähän jätettä. 49

49 Jätealan asetusten valmistelu (1/3) Noin 30 asetusta, joista asetukseen sisällöllisiä muutoksia: yleisasetus jätteistä, tuottajavastuuasetukset, muut asetukset (kaatopaikat, poltto, maarakentaminen ym.) Jälki-työryhmän ehdotus jätealan asetustason sääntelystä Jatkovalmistelu virkatyönä YM:ssä alan toimijoiden ja viranomaisten kuuleminen jokainen asetus erikseen lausunnoille Tavoitteena saada keskeisimmät asetukset voimaan yhtä aikaa uuden jätelain kanssa 50

50 Jätealan asetusten valmistelu (2/3) Mahdollisimman kunnianhimoiset kierrätystavoitteet (vrt. eduskunnan lausuma) Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite 50 % v.2016 (VALTSU) Rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoite 70 % v (jätedir.) Keräyspaperi, eri pakkausjätteet, romuajoneuvot, SER, renkaat ym. tuottajavastuujätteet: kierrätys- ja hyödyntämisvelvoitteiden uudelleenarviointi Tuottajavastuun piiriin kuuluville jätteille vaatimukset tuottajan järjestämien jätteen vastaanottopaikkojen määrästä (mm. pakkausjäte, SER, romuajoneuvot) 51

51 Jätealan asetusten valmistelu (3/3) Biohajoavan/orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle rajoitetaan nykyistä selvästi tiukemmin Rakennusjätteitä koskevan sääntelyn uudelleentarkastelu yhtymäkohdat maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön Puhdistamolietettä koskevan sääntelyn siirtäminen mahdollisimman pitkälti lannoitevalmistelainsäädännön piiriin (Eviran valvonta). Vaarallisia jätteitä koskevien säännösten mukauttaminen uudistuneeseen kemikaalilainsäädäntöön Muutokset maksullisia suoritteita koskeviin asetuksiin 52

52 Ensimmäiset asetusluonnokset lausunnoille syksyllä 2011 Valtioneuvoston asetus jätteistä, joka korvaisi jäteasetuksen (1390/1993) YM:n asetuksen yleisimmistä jätteistä sekä ongelmajätteistä (1129/2001) VNP:n ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) VNP:n öljyjätehuollosta (101/1997) VNP:n rakennusjätteistä (295/1997) VNP:n puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyssä (282/1994) Asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta VNA kaatopaikoista, joka korvaisi nykyisen VNP:n kaatopaikoista 861/

53 VNA jätteistä Määritelmiä mm. Jätteen hyödyntäminen aineena, jätteen maantäyttö, jätteen erilliskeräys, öljyjäte, biojäte, rakentaminen, rakennusjäte Asetuksen liitteeksi Jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet (R, D) jätedir. Jätteen vaaraominaisuudet jätedir. Luettelo yleisimmistä jätteistä sekä vaarallisista jätteistä YMA 1129/

54 VNA jätteistä Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet Vapaa-ajan asunnossa syntyvä jäte: vapaa-ajan asuinrakennuksissa ja vuokrattavissa lomamökeissä ja osakkeissa syntyvä jäte, ei kuitenkaan sellaisessa hotellinomaisia palveluja tarjoavassa lomakylässä syntyvä jäte, jossa on vähintään kymmenen lomamökkiä tai yhteensä vähintään 40 vuodepaikkaa. Jätehuollon järjestämistä koskevat laatuvaatimukset Jätteen pakkaaminen, merkitseminen, kuljetus, käsittelylaitoksen poistaminen käytöstä kuten nykyisin Vaarallisen jätteen pakkaaminen; CLP-asetuksen huomioon ottaminen Vaarallisen jätteen sekoittamiskiellosta poikkeaminen (esim. ei saa päästää vesistöihin tai viemäriin, haihduttaa ilmaan eikä päästää maaperään Jätteen keräys (kuntien jätehuoltomääräysten pohjalta) 55

55 VNA jätteistä Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennusosien uudelleenkäyttövelvollisuus (kuten VNP) Mitä muuta, esim. biojätteestä? Mahdollisimman kunnianhimoiset kierrätystavoitteet (vrt. eduskunnan lausuma) Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite 50 % v.2016 (VALTSU) Rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoite 70 % v (jätedir.) 56

56 VNA jätteistä Em. jätteiden lajittelu/erilliskeräysvelvollisuudet Yhdyskuntajäte: paperi, kartonki, lasi, metalli, muovi, biojäte Rakennusjäte: betoni, tiili, kivennäislaatta, keramiikka, kipsi, kyllästämätön puu, metalli, maa-aines, kiviaines, ruoppausjäte, eristevilla, pakkausjätteet kytkentä jätelain 8, 13 ja 15 :ssä säädettyihin edellytyksiin Öljyjäte Erilliskeräysvelvollisuus Polttokielto pienissä kattiloissa tarkoitus siirtää jätteenpolttoasetukseen Puhdistamoliete sääntelyn siirtäminen mahdollisimman pitkälti lannoitevalmistelainsäädännön piiriin (MMM) 57

57 VNA jätteistä Kirjapitovaatimukset jätteen tuottaja, käsittelijä, kuljettaja/kerääjä/välittäjä ominaisjätemäärän laskentamenetelmä (joustavasti) Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Hakemus jätehuoltorekisteriin Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin Jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksyntää koskeva hakemus Valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman sisältö Viranomaisten tehtävät (SYKE, ELY, asiantuntijaviranomaiset ja laitokset) 58

58 VNA jätteistä Mitä muuta tarvitaan? Esim. Kunnan jätehuoltoviranomaiselle annettavat tiedot kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta Vakuusvaatimukset Lajittelulaitoksia koskevat vaatimukset Jätteen maarakentamista/maantäyttöä koskevat rajoitukset (vrt. orgaanisen jätteen kaatopaikkauskielto) 59

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot