TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1

2 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5,5 % ja päivystyskäyntien määrä 1,1 %. Ennalta suunniteltuun hoitoon otetuista potilaista 60,9 % saapui terveyskeskuksen ja 30,1 % yksityislääkärin lähettäminä. Osuudet pysyivät lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. 43,4 % potilaista saapui HUS:iin päivystyksellisinä potilaina. Alla olevissa kuvissa on esitetty elektiivisten lähetteiden ja päivystyskäyntien lukumäärät vuosina sekä lukumäärien muutosprosentti edellisestä vuodesta ,5 % ,1 % ,7 % ,2 % ,3 % ,1 % Elektiiviset lähetteet Päivystyskäynnit Hoitopalvelut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2013 TA 2013 TP 2012 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,4% 2,5% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm /0-10,5% - NordDRG-tuotteet, lkm ,3% 3,1% joista klassiset DRG-tuotteet, % 24,0% 25,0% 24,9% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 76,0% 75,0% 75,1% - Käyntituotteet, lkm ,0% 4,9% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,7% -0,3% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm ,2% laskutettujen siirtoviivehoitopäivien lkm /0-44,5% Palvelujen kysynnän kasvu näkyi palvelutuotannossa. Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi kasvoi 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylitti talousarvion 1,4 %. Palvelurakenteen ja hoitokäytäntöjen muuttuminen avohoitopainotteisemmaksi jatkui. Edelliseen vuoteen verrattuna sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä (+3,1 %) että käyntituotteiden kokonaislukumäärä (+4,9 %) kasvoivat. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (-10,5 %) sen sijaan laski merkittävästi. Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 2

3 Hoidetut potilaat Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2013 TP 2012 Muutos-% TP 2013/ TP Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,5% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,1% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 4,0 4,0 0,0% psykiatria,vrk 18,3 18,2 0,5% Erikoissairaanhoidossa oli hoidossa eri potilasta. Määrä kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta. HUS:ssa hoidettujen eri henkilöiden kokonaismäärä, johon sisältyivät yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, oli henkilöä. Kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli 2,2 %. Yhteensä jäsenkuntien asukasta käytti erikoissairaanhoidon palveluja. Määrä kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta, kun samanaikaisesti HUS-alueen väestömäärä kasvoi 1,2 % (ennakkoväkiluku 2013). Noin joka kolmas jäsenkuntien asukkaista (29 %) käytti vuoden 2013 aikana HUS:n tuottamia tai järjestämiä erikoissairaanhoidon palveluita. Palveluiden käytössä suhteessa kokonaisväestöön on suuria kuntakohtaisia eroja. Alla olevassa kuvassa on esitetty jäsenkuntakohtaisesti hoidettujen eri potilaiden osuus kokonaisväestöstä vuosina 2012 ja Helsingin muita kuntia alhaisempaa osuutta selittää osaltaan se, että Helsinki tuotti osan väestönsä tarvitsemista erikoissairaanhoidon palveluista itse. Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 3

4 Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2013 TP 2012 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,8% - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,4% kaikki ,1% - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,9% kaikki ) Hoitotakuun piiriin kuuluvat ,5% Palvelutuotannon kasvusta huolimatta hoitoon pääsyä odottavien hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden kokonaismäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi 7,5 % ja yli 3 kk odottaneiden lukumäärä kasvoi potilaaseen (+126,9 %). Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä sen sijaan laski 2,1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yli 6 kk odottaneiden potilaiden lukumäärä laski 297 potilaaseen (-27,4 %). Tuottavuus Henkilötyön tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kehitystä mitataan somaattisen palvelutuotannon osalta NordDRG-pohjaisilla tuottavuusmittareilla (DRG-pisteet / htv ja euroa / DRG-piste). Henkilötyön tuottavuus parani edellisestä vuodesta 1,1 % ja kokonaistuottavuus (deflatoitu DRG-pistekustannus) parani 0,9 %. Talousarviossa vahvistettua 1,5 prosentin tuottavuustavoitetta ei saavutettu. Alla olevassa kuvassa on esitetty kokonaistuottavuuden ja henkilötyön tuottavuuden kehitys vuosina Kokonaistuottavuus on parantunut vuodesta 2008 lähtien, mutta tuottavuuden paranemisvauhti on hidastunut. 4,5 % Kokonaistuottavuus Henkilötyön tuottavuus 4,0 % 3,5 % 4,0 % 3,1 % 4,2 % 3,0 % 2,7 % 2,5 % 2,0 % 2,1 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,1 % 1,0 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % (* -0,4 % Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 4

5 Jäsenkuntien maksuosuudet (erikoissairaanhoidon palvelulaskutus) Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus, joka kattaa erikoissairaanhoidon palvelujen käytön, oli 1 421, 7 milj. euroa. Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuslaskutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 68,5 milj. euroa (5,1 %) ja se ylitti talousarvion 16,3 milj. euroa (1,2 %). Kun otetaan huomioon toteutunut jäsenkuntien erikoissairaanhoidon toimintavolyymi (2,6 % kasvu edellisestä vuodesta ja 1,5 % yli talousarvion), talousarvioylitystä voidaan pitää hyvin maltillisena. Toteutunut palvelujen määrällinen käyttö ylitti talousarviossa suunnitellun tason. Edelliseen vuoteen verrattuna maksuosuuslaskutuksen (ml. ostopalvelut) kasvusta 2,4 % aiheutui palveluiden määrällisen käytön lisääntymisestä ja 2,7 % käytettyjen palvelujen keskihinnan noususta. Käytettyjen palvelujen keskihinnan nousu muodostuu sekä palveluhintojen noususta (noin 2 %) että käytettyjen palvelujen sisällöllisestä muutoksesta. Alla olevassa graafissa on esitetty jäsenkuntien deflatoimattomat maksuosuudet vuosina Milj. euroina ,7 % ,9 % ,6 % ,7 % 1,2 % TA Toteuma, deflatoimaton Poikk.-% Tot. / TA 3,9 % 5,7 % 2,6 % 1,7 % 1,2 % Jäsenkuntien deflatoimattomat maksuosuudet vuosina sekä muutos- % edellisestä vuodesta Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 5

6 HUS:n erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat keskimäärin 899 euroa/asukas. Tämä on 2,1 % enemmän kuin kunnallistalouden terveystoimen hintaindeksillä korjatut vuoden 2012 euroa/asukas kustannukset (deflatointikerroin 1,017). Liitteessä 1 on esitetty jäsenkuntakohtaisesti maksuosuuksien toteutuminen. Jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina sekä muutos edellisestä vuodesta Euroa/asukas ,2 % -1,8 % -0,2 % -2,0 % 2,1 % Euroa/asukas 916,6 900,3 898,7 880,6 899,3 Muutos-% ed. vuoteen 2,2 % -1,8 % -0,2 % -2,0 % 2,1 % Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 6

7 HUS:n talous Vuonna 2013 HUS:n taloudessa tapahtui merkittävä käänne: toimintakulujen kasvu saatiin aikaisempia vuosia paremmin hallintaan. Loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta sitovat nettokulut alitti alkuperäisen talousarvion miljoonalla eurolla (0,1 %). HUS:n toimintakuluista yli 60 % on henkilöstökuluja ja niiden hallittu kasvu sopeuttamistoimenpiteiden myötä vaikutti koko kuntayhtymän kustannuskehitykseen. Henkilöstökulujen vertailukelpoinen kasvu oli 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja siinä on huomioitu vuoden 2012 tilinpäätökseen sisältyvä lomapalkkavelan laskentaperusteiden muutos. Vastaavasti toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,8 %, kun huomioidaan ensihoitotoiminnan laajentuminen vuoden 2013 alussa sekä edellä mainittu lomapalkkavelan laskentaperiaatteiden muutos. 2,0 % 1,6 % 3,2 % 0,9 % 3,1 % 3,1 % 15,4 % 10,7 % 15,9 % 76,9 % 62,4 % 4,9 % Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Henkilöstökulut Sairaanhoidolliset palvelut Muut myyntitulot Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Muiden palveluiden ostot Maksutuotot Muut toimintatuotot ja avustukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ja avustukset Toimintatuottojen jakauma 2013 Toimintakulujen jakauma 2013 HUS-kuntayhtymän tilikauden tulos muodostui 10,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilikaudelle kohdistuu potilasvakuutuskannan uudelleen arvostuksesta johtuvia talousarvion ylittäviä kertaluonteisia kuluja 5,2 milj. euroa. Lisäksi suoraan omaan pääomaan kirjattiin 3,5 milj. euroa aiemmille tilikausille kohdistuvaa potilasvakuutusvarauksen muutosta. Vuoden 2013 ylijäämän myötä HUS:n taserakenne koheni, taseeseen kertynyt alijäämä supistui 9,8 milj. eurosta 2,7 milj. euroon. Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 7

8 Tuloslaskelma euroa TP 2013 TA 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 TP 2012 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,9 % Myyntituotot ,6 % ,3 % Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,1 % Muut palvelutulot ,0 % ,4 % Muut myyntituotot ,9 % ,6 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,7 % ,8 % Maksutuotot ,8 % ,1 % Tuet ja avustukset ,3 % ,4 % Muut toimintatuotot ,3 % ,5 % Toimintakulut yhteensä ,9 % ,1 % Henkilöstökulut ,4 % ,5 % Palvelujen ostot ,3 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,2 % Avustukset yhteensä ,0 % ,1 % Muut toimintakulut ,0 % ,4 % Toimintakate ,8 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % ,0 % Vuosikate ,3 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,3 % ,8 % Tilikauden tulos ,9 % ,8 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ ,7 % ,3 % SITOVAT NETTOKULUT ,1 % ,6 % Sitovien nettokulujen laskentakaava on esitetty liitteessä 2. Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 8

9 Henkilöstö Henkilötyövuosia vuonna 2013 toteutui Henkilötyövuodet kasvoivat edellisestä vuodesta 0,7 % (128 htv) ja toteuma ylitti talousarvion 1,1 % (188 htv). Henkilötyövuoden hinta laski edellisestä vuodesta 0,2 % ja oli euroa. HUS:ssa työskenteli vuoden 2013 lopussa henkilöä, mikä oli 11 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alla olevassa graafissa on esitetty henkilötyövuosien sekä henkilötyövuoden hinnan kehitys vuosina htv t , ,0 60, , TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP ,0 54,0 52,0 50,0 Henkilötyövuodet (varsinainen henkilöstö) Henkilötyövuoden hinta Henkilötyövuodet (varsinainen henkilöstö) ja henkilötyövuoden hinta Investoinnit Investointien yhteismäärä oli 132 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa investoihin varattiin 148 milj. euroa, mutta useista suurista projektimuutoksista ja hankkeiden viivästyksistä johtuen määrä muutettiin valtuuston kokouksessa 129 milj. euroksi. Meilahden tornisairaalan ja muutaman muun hankkeen vuositason kustannukset ylittivät kuitenkin ennakoidun tason ja muutettu talousarvio ylittyi HUS-tasolla noin 3 milj. eurolla. Uudis- ja peruskorjausrakentamisen osuus investoinneista oli 89 milj. euroa. Hyväksytyn hankeohjelman mukaisesti investoitiin suurten rakennusprojektien kuten Meilahden tornisairaalan ja Jorvin sairaalan lisärakennuksen lisäksi uuteen lääkintälaite- ja informaatioteknologiaan, toiminnanohjausjärjestelmiin, potilashoidon peruslaitteistoihin ja myös sairaalatilojen muutostöihin, kosteusvaurio- ja muihin korjauksiin sekä tukipalvelutoiminnan kehittämiseen. HUS:n investoinnit tukevat hoito-ja tukiprosessien tehostamista ja siten vahvistavat kilpailukykyä suhteessa muihin palveluntuottajiin. Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 9

10 Toimintavuoden aikana valmistuivat mm. Hyvinkään sairaalan endoskopiayksikön hanke, Syöpätautien klinikan 1-kerroksen peruskorjaus ja laajennus sekä lastenpsykiatriaa varten tehdyt muutostyöt Kätilöopiston sairalassa. Uusien Meilahti-hankkeiden eli Lastensairaalan sekä Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen suunnittelussa ja rahoitusratkaisuissa voitiin edetä suunnitelmien mukaisesti. Tutkimus- ja hoitolaiteinvestoinneissa painopiste on syöpätautien ja sydäntautien sekä Kuvantamisen liikelaitoksen riittävän, kysyntää vastaavan laitekapasiteetin turvaamisessa hyödyntäen kehittyvää laiteteknologiaa. Vuonna 2013 sairaanhoitoalueiden ja liikelaitosten tutkimus- ja hoitolaitteisiin sekä apuvälineisiin käytettiin lähes 28 milj. euroa. HUS:n Tietohallinto investoi potilastieto- ja tukijärjestelmiin, toiminnanohjauksen ja raportoinnin järjestelmiin, sekä tietoteknisiin peruspalveluihin vuonna 2013 noin 12 milj. euroa. M TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Investoinnit Poistot HUS-kuntayhtymän investoinnit ja poistot Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 10

11 Rahoitus HUS-kuntayhtymä ei nostanut tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa vaikka talousarviossa oli varauduttu 60 milj. euron lainannostoon. Lainoja lyhennettiin 9,3 milj. euroa. Kassan riittävyys oli 19,6 päivää. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 40,1 % ja toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti. M 300,0 274,9 % 60,0 % 250,0 200,0 189,6 177,1 194,7 224,2 214,9 50,0 % 40,0 % 150,0 30,0 % 100,0 20,0 % 50,0 10,0 % 0,0 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Lainakanta Omavaraisuusaste-% 0,0 % HUS-kuntayhtymän lainakanta ja omavaraisuusaste pv 30,0 25,0 27,6 25,4 25,8 23,4 20,0 20,0 19,6 15,0 10,0 5,0 0,0 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Kassan riittävyys (pv) Vähimmäistavoite HUS-kuntayhtymän kassan riittävyys (päivää) Nettorahoituskulut (13,0 milj. euroa) toteutuivat 1,7 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Kuntayhtymän lainasalkun toteutunut keskikorko vuonna 2013 oli 1,3 % (2012 1,9 %) ja rahamarkkinasijoitusten keskikorko oli 0,5 % (2012 0,9 %). Vuoden lopussa lainakanta oli 214,9 milj. euroa ja rahavarat 101,3 milj. euroa. Kuntayhtymän lainasalkun korkoriskistä oli suojattu tilinpäätöshetkellä 32 %. Nettolainasalkusta, jossa huomioidaan kuntayhtymän lyhytaikaiset likviditeettisijoitukset, oli noin 60 % suojattu korkoriskiltä. Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 11

12 Liite 1 Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen 2013 (tuhansina euroina) Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen ( ) (tuhansina euroina) Kunta TP 2012 kalliin hoidon tasauksen jälkeen Talousarvio 2013 TP 2013 ennen kalliin hoidon tasausta Kalliin hoidon tasaus, netto 1-12/2013 TP 2013 kalliin hoidon tasauksen jälkeen Poikk. TP Talousarvio 2013 Poikk.-% TP Talousarvio 2013 Muutos TP TP 2012 Muutos-% TP TP2012 Askola , ,9 Espoo , ,9 Hanko , ,6 Helsinki , ,0 Hyvinkää , ,5 Inkoo , ,5 Järvenpää , ,4 Karkkila , ,5 Kauniainen , ,9 Kerava , ,2 Kirkkonummi , ,8 Lapinjärvi , ,4 Lohja , ,6 Loviisa , ,4 Mäntsälä , ,1 Nurmijärvi , ,4 Pornainen , ,8 Porvoo , ,5 Raasepori ,8 61 0,2 Sipoo , ,3 Siuntio , ,9 Tuusula , ,2 Vantaa , ,9 Vihti , ,2 Jäsenkunnat yhteensä , ,1 * Kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksi (terveydenhuolto) on ennakkotieto vuodelle 2013 (2013 = tammi-syyskuun keskiarvo). Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 12

13 Liite 2 Sitovien nettokulujen laskentakaava Toimintakulut + korkokulut + muut rahoituskulut + poistot = Toiminnan kulut - muut myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut toimintatuotot - korkotuotot - muut rahoitustuotot =Toiminnan nettokulut - myyntituotot ulkokunnilta ja muilta = Sitovat nettokulut Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 13

14 Liite 3 VASTAAVAA (1000 euroa) (1000 euroa) A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA (1000 euroa) (1000 euroa) A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 14

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot