TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

2 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 % ja päivystyskäyntien määrä 8,2 %. Päivystyskäyntien määrän kasvu selittyy Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutoksella. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien määrä kasvoi 1,8 % edellisestä vuodesta. Ennalta suunniteltuun hoitoon otetuista potilaista 59,9 % saapui terveyskeskuksen, 30,9 % yksityislääkärin lähettäminä ja 9,1 % lähetettiin muista sairaaloista. Osuudet pysyivät lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. Alla olevissa kuvissa on esitetty elektiivisten (ennalta suunniteltu hoito) lähetteiden ja päivystyskäyntien lukumäärät vuosina sekä lukumäärien muutosprosentti edellisestä vuodesta ,5 % + 0,6 % ,2 % ,8 % ,3 % ,1 % Elektiiviset lähetteet Päivystyskäynnit 2014: vertailukelpoinen muutos + 1,8 % Hoitopalvelut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2014 TA 2014 TP 2013 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 4,3% 4,5% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,2% - NordDRG-tuotteet, lkm ,1% 6,2% joista klassiset DRG-tuotteet, % 23,5% 24,3% 24,0% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 76,5% 75,7% 76,0% - Käyntituotteet, lkm ,4% 3,2% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,9% -16,6% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm ,9% laskutettujen siirtoviivehoitopäivien lkm ,6% Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi kasvoi 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylitti talousarvion 4,3 %. Palvelurakenteen ja hoitokäytäntöjen muuttuminen avohoitopainotteisemmaksi jatkui. Edelliseen vuoteen verrattuna sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä (+6,2 %) että käyntituotteiden kokonaislukumäärä (+3,2 %) kasvoivat. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (-6,2 %) sen sijaan laski tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2014 tehtiin ennätysmäärä elinsiirtoja, yhteensä 355 siirtoa, mikä on 70 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 1

3 Hoidetut potilaat Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,9% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,6% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,9 4,0-2,5% psykiatria,vrk 20,2 18,3 10,4% Erikoissairaanhoidossa oli hoidossa eri potilasta. Määrä kasvoi 2,9 % edellisestä vuodesta. HUS:ssa hoidettujen eri henkilöiden kokonaismäärä, johon sisältyivät yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, oli henkilöä (kokonaismäärässä potilaat, joita on hoidettu sekä erikoissairaanhoidossa että HUS:n tk-päivystyksessä, ovat luvussa vain kertaalleen). Kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli 2,0 %. Yhteensä jäsenkuntien asukasta käytti erikoissairaanhoidon palveluja, määrä kasvoi henkilöllä (2,7 %) edellisestä vuodesta. Samanaikaisesti HUS-alueen väestömäärä kasvoi 1,2 %. Jäsenkuntien asukkaista noin joka kolmas (29,4 %) käytti vuoden 2014 aikana HUS:n tuottamia tai järjestämiä erikoissairaanhoidon palveluja. Palveluita käyttäneiden jäsenkuntalaisten osuus väestömäärästä kasvoi jonkin verran vuodesta 2013, jolloin toteuma oli 29,0 %. Palveluiden käytössä suhteessa kokonaisväestöön on suuria kuntakohtaisia eroja. Seuraavassa kuvassa on esitetty jäsenkuntakohtaisesti hoidettujen eri potilaiden osuus jäsenkunnittain kokonaisväestöstä vuosina 2013 ja Helsinki tuottaa osan väestönsä tarvitsemista erikoissairaanhoidon palveluista itse. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 2

4 Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,8% - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,8% kaikki ,6% - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,7% kaikki ) Hoitotakuun piiriin kuuluvat ,0% Vuoden lopun tilanteessa kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä laski 7,0 % verrattuna edelliseen vuoteen ja yli 3 kk odottaneiden lukumäärä laski potilaaseen (-35,7 % vs. 2013). Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä sen sijaan kasvoi 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yli 6 kk odottaneiden potilaiden lukumäärä laski 158 potilaaseen (- 46,8 %). Tilinpäätös 2014 yhteenveto 3

5 Tuottavuus Henkilötyön tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kehitystä mitataan somaattisen palvelutuotannon osalta NordDRG-pohjaisilla tuottavuusmittareilla (DRG-pisteet / htv ja euroa / DRG-piste). Henkilötyön tuottavuus parani edellisestä vuodesta 2,1 %, mutta kokonaistuottavuus (deflatoitu DRG-pistekustannus) laski 0,1 %. DRG-pisteen keskimääräinen kustannus oli 712,4 euroa (2013: 711,8 euroa). Talousarviossa vahvistettua 1,5 prosentin tuottavuustavoitetta ei saavutettu. Alla olevassa kuvassa on esitetty kokonaistuottavuuden ja henkilötyön tuottavuuden kehitys vuosina Kokonaistuottavuus on parantunut hidastuvassa tahdissa vuodesta 2009 lähtien ja vuonna 2014 kehitys pysähtyi. Vuonna 2014 toimintakulut kasvoivat suhteessa hieman DRG-pistekertymää enemmän. Kun potilasvakuutuksesta aiheutunut 8,9 milj. euron lisäkulu eliminoidaan tuottavuuslaskennasta, kokonaistuottavuus parantui 0,6 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Kokonaistuottavuus Henkilötyön tuottavuus 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % 4,0 % 3,1 % 4,2 % 1,9 % 1,7 % 2,7 % 1,1 % 2,1% 0,5 % 0,9 % 0,9 % -0,5 % -0,4 % -0,1 % (* -1,5 % -2,5 % *) Deflatoitu, Julkisten menojen hintaindeksi, muutoskerroin 1,006 ( ) Tilinpäätös 2014 yhteenveto 4

6 Jäsenkuntien maksuosuudet (erikoissairaanhoidon palvelulaskutus) Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelut kattava maksuosuuslaskutus ylijäämäpalautuksen jälkeen oli 1 475,3 milj. euroa. Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuslaskutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 53,6 milj. euroa (3,8 %) ja se ylitti talousarvion 31,5 milj. euroa (2,2 %). Kun otetaan huomioon toteutunut jäsenkuntien erikoissairaanhoidon toimintavolyymi (4,3 % kasvu edellisestä vuodesta ja 4,2 % yli talousarvion), talousarvioylitystä voidaan pitää hyvin maltillisena. Toteutunut palvelujen määrällinen käyttö ylitti talousarviossa suunnitellun tason. Edelliseen vuoteen verrattuna oman palvelutuotannon maksuosuuslaskutuksen kasvusta 4,2 % aiheutui palveluiden määrällisen käytön lisääntymisestä ja 1,7 % käytettyjen palvelujen keskihinnan noususta. Ylijäämäpalautusta ei huomioida hinta-määräeroanalyyseissa. Alla olevassa kuvassa on esitetty jäsenkuntien deflatoimattomat maksuosuudet vuosina ja poikkeamaprosentti talousarviosta. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 5

7 HUS:n jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2014 keskimäärin 922 euroa. Tämä on 1,9 % enemmän kuin vuonna 2013 (deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä, kerroin 1,006). Liitteessä 1 on esitetty jäsenkuntakohtaisesti maksuosuuksien toteutuminen. Alla olevassa kuvassa on esitetty jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina sekä muutosprosentti edellisestä vuodesta. Väestö , joulukuun ennakkoväkiluku Tiedot: Tilastokeskus. Deflatoitu vuoden 2014 tasoon Tilastokeskuksen JMHI, kuntatalous/terveydenhuolto (2014 = tammi-syyskuun keskiarvo). Tilinpäätös 2014 yhteenveto 6

8 Muutos Alla olevassa kuvassa on esitetty julkisten menojen hintaindeksin, jäsenkuntien yhteenlaskettujen euromääräisten maksuosuuksien sekä jäsenkuntien asukaskohtaisten maksuosuuksien kehitys indeksoituina vuosina Indeksi 2009 = TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 Julkisten menojen hintaindeksi ( ) Jäsenkuntien maksuosuus (defl.) Euroa/asukas (defl.) Tilinpäätös 2014 yhteenveto 7

9 HUS:n talous Toimintakulut pysyivät hyvin hallinnassa koko vuoden ajan. Vuoden 2014 toimintakuluihin sisältyy Potilasvakuutuskeskuksen teettämän potilasvakuutuskannan uudelleen arvottamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Vertailukelpoiset toimintakulut, ennen edellä mainittua potilasvakuutuksen 8,9 milj. euron lisäkulua, toteutuivat 1,0 % talousarviota suurempina. Toiminnan määrä ylitti kuitenkin talousarvion sisältämän suunnitelman selvästi enemmän eli 4,3 %. 1,6 % 3,3 % 1,0 % 2,2 % 3,1 % 3,2 % 11,3 % 14,6 % 77,4 % 16,0 % 61,7 % 4,7 % Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Henkilöstökulut Sairaanhoidolliset palvelut Muut myyntitulot Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Muiden palveluiden ostot Maksutuotot Muut toimintatuotot ja avustukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ja avustukset Toimintatuottojen jakauma 2014 Toimintakulujen jakauma 2014 HUS-kuntayhtymän toiminnallinen tulos muodostui 35,8 milj. euroa ylijäämäiseksi sisältäen potilasvakuutuksen 8,9 milj. euron lisäkulun Vammaispalvelulain mukaisista varauksista. Koska vuoden 2014 toteutuneen palvelukäytön mukainen jäsenkuntien maksuosuuslaskutus hinnastossa vahvistetuin hinnoin ylitti talousarvion kokonaistasolla 4,5 % (64,6 milj. euroa), HUS-kuntayhtymän tilinpäätökseen sisällytettiin toiminnallisen ylijäämän palautus jäsenkunnille vähennettynä edellisten tilikausien kertyneellä (2,7 milj. euroa) alijämällä. Palautus jäsenkunnille oli 33,1 milj. euroa ja sillä pienennettiin jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon perusteella Vammaispalvelulain mukaiset varaukset potilasvakuutuksen vastuuvelasta, josta ei ole esitetty takaisinsaantivaadetta, esitetään taseen liitetietona. Liitetietoissa esitettävä summa on yhteensä 33,7 milj. euroa ja se kohdistuu Vammaispalvelulain mukaiseen tulevaan tuettuun asumiseen. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 8

10 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,2 % Myyntituotot ,3 % ,0 % Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,8 % Muut palvelutulot ,1 % ,2 % Muut myyntitulot ,0 % ,0 % Erityisvaltionosuus ,1 % ,5 % Maksutuotot ,5 % ,2 % Tuet ja avustukset ,7 % ,1 % Muut toimintatuotot ,7 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,7 % Henkilöstökulut ,0 % ,6 % Palvelujen ostot ,0 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,3 % Avustukset yhteensä ,0 % 903-1,1 % Muut toimintakulut ,7 % ,6 % Toimintakate ,3 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % ,0 % Vuosikate ,8 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,3 % ,5 % Tilikauden tulos ,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ ,5 % ,7 % SITOVAT NETTOKULUT ,0 % ,4 % Tase on esitetty liitteessä 2. Sitovien nettokulujen erittely ja laskentakaava on esitetty liitteessä 3. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 9

11 Henkilöstö Varsinaisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat Henkilötyövuodet kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 % (143 htv) ja toteuma ylitti talousarvion 0,9 % (154 htv). Henkilötyövuoden keskihinta nousi edellisestä vuodesta 1,6 % ja oli euroa. HUS:ssa työskenteli vuoden 2014 lopussa yhteensä henkilöä, mikä oli 613 henkilöä (2,8 %) enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen osuus oli suhteellisen korkea (78,9 %), vaikka se laskikin edellisvuodesta 0,3 % -yksikköä. Vuodelle 2014 asetettua 81 %:n tavoitetasoa ei saavutettu. Alla olevassa graafissa on esitetty henkilötyövuosien sekä henkilötyövuoden keskihinnan kehitys vuosina htv t , , , , ,0 56, , , , TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP ,0 Henkilötyövuodet (varsinainen henkilöstö) Henkilötyövuoden hinta Henkilötyövuodet (varsinainen henkilöstö) ja henkilötyövuoden hinta Investoinnit Investointien yhteismäärä oli 148 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa investointeihin varattiin 165 milj. euroa, mutta useiden suurten hankkeiden kustannusarviomuutoksista ja viivästyksistä johtuen määrä muutettiin valtuuston kokouksessa noin 159 milj. euroksi. Muutosta valmisteltaessa Naistenklinikan lisärakennusprojektin keskeytyminen joulukuun alussa ei vielä ollut tiedossa. Pääurakoitsijan konkurssi aiheuttaa em. hankkeeseen lisäviiveen ja lisäkustannuksia, jotka varmistuvat kevätkaudella Meilahden maanalaisten tilojen ja eräiden muiden suurten investointien aikataulujen ja kustannusten kertymän hallinta on ollut haasteellista ja vaikeuttanut investointien rahoitustarpeen ennakointia. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 10

12 Uudis- ja peruskorjausrakentamisen osuus investoinneista oli 98 milj. euroa. Hyväksytyn hankeohjelman mukaisesti HUS investoi suurten rakennusprojektien kuten Meilahden tornisairaalan ja Jorvin sairaalan lisärakennuksen lisäksi uuteen lääkintälaite- ja informaatioteknologiaan, toiminnanohjausjärjestelmiin, potilashoidon peruslaitteistoihin ja myös sairaalatilojen muutostöihin, kosteusvaurio- ja muihin korjauksiin sekä tukipalvelujen kehittämiseen. Sairaalarakennusten huono kunto, sen aiheuttamat toiminnalliset riskit ja suuret korjaustarpeet vaikeuttavat erityisesti HYKS-sairaanhoitoalueella palvelutuotannon ja tuottavuuden kehittämistä. Vuonna 2014 otettiin käyttöön kaksi uutta sädehoitolaitetta ja hankittiin sairaanhoitoalueille muita tutkimus-ja hoitolaitteita yli 13 milj. eurolla. Tietohallinnon investoinnit olivat 16 milj. ja liikelaitosten investoinnit yhteensä 12 milj. euroa. Meilahden tornisairaalan peruskorjaus valmistui marraskuussa Hankkeen kokonaiskustannukset, joista osa tulee maksuun vasta vuoden 2015 puolella, ovat noin 100 milj. euroa. Uusi logistiikkakeskus valmistui lokakuussa Vantaalle ja se otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden 2015 alussa. Logistiikkakeskus ja useat muut HUS:n viime vuosien rakennus-, laite- ja IT-investoinnit liittyvät merkittäviltä osin jäsenkuntayhteistyöhön sekä ydintoiminnassa että erityisesti tukipalveluissa. M TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Investoinnit Poistot HUS-kuntayhtymän investoinnit ja poistot Tilinpäätös 2014 yhteenveto 11

13 Rahoitus HUS-kuntayhtymä ei nostanut tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa, vaikka alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 90 milj. euron lainannostoon. Lainoja lyhennettiin 10,2 milj. euroa. Kassan riittävyys oli 16,5 päivää. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 39,1 % ja toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti. 2HUS-kuntayhtymän lainakanta ja omavaraisuusaste HUS-kuntayhtymän kassan riittävyys (päivinä) Nettorahoituskulut (13,2 milj. euroa) toteutuivat 1,4 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Kuntayhtymän lainasalkun toteutunut keskikorko vuonna 2014 oli 1,3 % (2013 1,3 %) ja rahavaroille saatu keskikorko oli 0,4 % (2013 0,3 %). Vuoden lopussa lainakanta oli 204,6 milj. euroa ja rahavarat 88,4 milj. euroa. Kuntayhtymän lainasalkun korkoriskistä oli suojattu tilinpäätöshetkellä 32 %. Nettolainasalkusta, jossa huomioidaan kuntayhtymän lyhytaikaiset likviditeettisijoitukset, oli noin 75 % suojattu korkoriskiltä. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 12

14 Liite 1 Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen 2014 (tuhansina euroina) Kunta TP 2013 (kalliin hoidon tasauksen jälkeen) TA 2014 Toteuma 1-12/2014 Kalliin hoidon tasaus, netto TP 2014 (kalliin hoidon tasauksen jälkeen) Poikk. TP TA 2014 Poikk.-% TP TA 2014 Muutos TP TP 2013 Muutos- % TP TP 2013 Askola , ,3 Espoo , ,8 Hanko , ,8 Helsinki , ,4 Hyvinkää , ,8 Inkoo , ,7 Järvenpää , ,6 Karkkila , ,5 Kauniainen , ,1 Kerava , ,2 Kirkkonummi , ,9 Lapinjärvi , ,1 Lohja , ,4 Loviisa , ,6 Mäntsälä , ,1 Nurmijärvi , ,5 Pornainen , ,0 Porvoo , ,2 Raasepori , ,4 Sipoo , ,8 Siuntio , ,5 Tuusula , ,6 Vantaa , ,7 Vihti , ,2 Jäsenkunnat yhteensä , ,8 TA2014 ei sisällä kalliin hoidon tasausta. Kalliin hoidon tasaus Vuonna 2014 kalliin hoidon tasauksen piiriin kuuluvat kaikki ne jäsenkunnissa asuvat potilaat, joiden hoidon kustannukset HUS:ssa ylittivät euroa koko vuoden aikana. Tasausjärjestelmän kautta katetaan 80 % kustannusrajan ylittävistä kustannuksista. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 13

15 Liite 2 HUS-KUNTAYHTYMÄN TASE, VASTAAVAA VASTAAVAA Muutos TP TP 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Tilinpäätös 2014 yhteenveto 14

16 Liite 2 HUS-KUNTAYHTYMÄN TASE, VASTATTAVAA VASTATTAVAA Muutos TP TP 2013 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Tilinpäätös 2014 yhteenveto 15

17 Liite 3 Sitovien nettokulujen erittely KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos- % (tot/edv) Toimintakulut ,5 % ,7 % + Korkokulut ,9 % ,0 % + Muut rahoituskulut ,1 % ,1 % + Poistot ,3 % ,5 % = Toiminnan kulut ,4 % ,6 % - Muut myyntituotot ,0 % ,0 % - Maksutuotot ,5 % ,2 % - Tuet ja avustukset ,7 % ,1 % - Muut toimintatuotot ,0 % ,6 % -Korkotuotot ,1 % ,5 % - Muut rahoitustuotot ,2 % ,2 % = Toiminnan nettokulut ,0 % ,3 % - Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta ,1 % ,2 % = Sitovat nettokulut ,0 % ,4 % Tilinpäätös 2014 yhteenveto 16

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET HALLITUS 12.05.2014 9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET 238/02/02/00/01/2014 HALL Yleistä Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto...3

Sisällysluettelo. 1. Johdanto...3 Tilinpäätös 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Toimintakertomus...3 2.1 Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat...3 2.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...3 2.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot 1.1 Toimintakertomus 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 7 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot