TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017"

Transkriptio

1 1 TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE Pirjo Korhonen

2 2 TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA V JOHDANTO Ohjelman tarkoitus ja lainsäädännöllinen tausta Suhde muihin ohjelmiin Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristö ja sen muutokset Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VOIMAVARAT Resurssitarpeen kartoitus Henkilöresurrsit,eläinlääkärit, vastuualueet Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palvelutarjonta TIETOJÄRJESTELMÄT YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Viranomaisten sisäinen ja viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus Erityistilanneviestintä MAKSUT VALVONNAN TOIMEENPANO Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja -tapaukset Zoonoosien valvonta Terveysvalvontaohjelmat Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Muu tautiseuranta Eläinten keinollinen lisääntyminen Eläimistä saatavat sivutuotteet Sivutuotealan laitosten hyväksyntä Laitosten valvonta Sivutuotteiden hautaaminen Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat, haaskakäyttö Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta Valvonnan toimeenpano Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden Sisämarkkinatuonti Sisämarkkinavienti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Eläinten hyvinvoinnin valvonta Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Tiloilla tehtävät EU-eläinsuojelutarkastukset Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus Eläinsuojeluvalvojat Löytöeläintarhat... 28

3 Eläinkuljetukset Eläinten lääkitsemisen valvonta Eläinlääkäreiden lääkkeiden käytön valvonta Tuotantotilojen lääkkeiden käytön ja lääkekirjanpidon valvonta Tukivalvonta ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANO Peruseläinlääkäripalvelu Sisältö Puhelinneuvonta Sairaanhoito Terveydenhoito Eläinten lopetus Todistukset Tuotantoeläinten terveydenhuolto Terveydenhuoltopalvelujen kysyntä Terveydenhuoltotyön resurssitarve Kiireellinen eläinlääkärinapu Sisältö Kiireellinen eläinlääkärinapu virka-ajan ulkopuolella Suureläinpäivystys Pieneläinpäivystys Keskitetty yhteydenottopalvelu Saatavuus- ja laatutavoitteet Ajanvaraus Saatavuus Toimitilat Välineresurssit Ostopalvelut Perustason ylittävät palvelut Erikoiseläinlääkäripalvelut Remissiomahdollisuudet Laboratoriopalvelut OHJAUS Suunnitelmien arviointi ja toteutumisen valvonta LAATU Auditointi Palautteen kerääminen Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen SEURANTA JA RAPORTOINTI Annettujen määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonta VASU-raportointi Muut viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläintaudeista ilmoittaminen Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi.43 LIITE 1. RESURSSITARPEEN KARTOITUS..44

4 4 1. JOHDANTO 1.1 Ohjelman tarkoitus ja lainsäädännöllinen tausta Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatiman valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa. Tarkoituksena on lisätä valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua ohjaamalla valvontaviranomaisia valvontasuunnitelman laatimisessa valvonnan toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on erityisesti yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja varmistaa toiminnanharjoittajien samanarvoinen asema suhteessa valvontaan. Ohjelma sisältää lisäksi eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet. Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että vastuutahot varaavat riittävät henkilö- ym. resurssit valvontatehtäviin ja eläinlääkäripalveluihin koko maassa. Ohjelmasta säädetään eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 8 :ssä ja valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta (1031/2009) 1 :ssä. Näiden säädösten mukaan Elintarviketurvallisuusviraston on valtakunnallista ohjelmaa laadittaessa kuultava kuntia ja aluehallintovirastoja. Valtakunnallisesta ohjelmasta tulee käydä ilmi, mitkä ohjelman osat tulevat lainsäädännössä säädetyistä velvoitteista ja mitkä osat ovat ohjeellisia. Lakisääteiset vaatimukset on ohjelmassa kirjoitettu laatikoihin Tunturi-Lapin ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä sen järjestämistä eläinlääkäripalveluista Eläinlääkintähuoltolain 10 :n mukaan kunnan tai kuntayhtymän on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Sodankylän, Enontekiön, Muonion ja Kittilän kunnat ovat muodostaneet Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistyöalueen. Tunturi-Lapin suunnitelma eläinlääkärpalveluista ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta v on laadittu käyttäen runkona v.2011 Muonio-Enontekiön kansaterveystyön kuntayhtymässä eläinlääkäri Hannamari Hintsan laatimaa suunnitelmaa. Lisäksi on saatu tietoja Sodankylän suunnitelmasta. Tietoja on lisäksi päivitetty Kittilässä suunnitelmaa ei ole tehty vakituisen viranhaltijan puuttumisesta johtuen. Lain mukaan suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Suunnitelma on arvioitava ja tarkastettava vähintään kolmen vuoden välein. Lapin Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. Eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (441/2013), helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa (488/1960), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997) ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa (557/2005).

5 5 1.2 Suhde muihin ohjelmiin Valtakunnalliset ohjelmat EHO on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa (Ymppiohjelma) ja (EY) N:o 882/2004 valvonta-asetuksen mukaista elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU). Ymppiohjelman tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa keskusvirastojen (Evira, Valvira, Tukes) ohjausta erityisesti kunnallisille valvontaviranomaisille sekä ohjata kuntia koko ympäristöterveydenhuoltoa koskevan riskiperusteisen valvontasuunnitelman laatimisessa. Tavoitteena on myös yhtenäistää ympäristöterveydenhuollon valvontakäytäntöjä koko maassa. Ymppiohjelmassa ovat mukana toimialakohtaiset valvontaohjelmat, joista säädetään kansanterveyslaissa (66/1972) määritellyissä ympäristöterveydenhuollon laeissa: terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), laissa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004), kemikaalilaissa (744/1989), tupakkalaissa (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). Toimialakohtaisilla valvontaohjelmilla ohjataan viranomaisia laatimaan valvontasuunnitelmia, joissa tavoitteena on huomioida hallitusohjelman sekä ministeriöiden ja keskusvirastojen asettamat ympäristöterveydenhuoltoa koskevat linjaukset, strategiset tavoitteet ja valvonnan toimeenpanon tärkeysjärjestykset. Valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 edellyttämänä Evira laatii muita viranomaisia kuullen koko valvontaketjua koskevan monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman VASU:n, jonka tavoitteet perustuvat hallinnonalan, MMM:n ja Eviran strategioihin sekä toimialakohtaisiin kansallisiin strategioihin. VASU:ssa todetaan ja määritellään valvontastrategiset vaikuttavuus- ja toiminnalliset tavoitteet, keskeiset toimenpiteet, painopisteet ja hankkeet strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä valvonnan linjaukset toimialakohtaisten valvontaohjelmien ja sektorikohtaisten suunnitelmien laatimista varten. Tunturi-Lapin suunnitelmat Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat on jaettu toimialakohtaisiin ohjelmiin, jotka perustuvat valtakunnallisiin valvontaohjelmiin. Eläinlääkintähuoltolain mukainen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelma ja ohjelma Tunturi-Lapin järjestämistä eläinlääkäripalveluista on yksi osa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Muut ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat ovat elintarvikelain, kemikaalilain, tupakkalain ja terveydensuojelulain valvontasuunnitelmat sekä kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma. 1.3 Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinlääkintähuollon säännösten toimeenpanoa ja noudattamista. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta alueellaan. Aluehallintovirasto suorittaa myös itse eläinlääkintähuoltoon liittyvää valvontaa kuten EUeläinsuojelutarkastuksia, täydentävien ehtojen valvontaa, lääkitsemislainsäädännön valvontaa ja omaehtoisesti tai kunnan valvontaviranomaisen pyynnöstä kriittisiä eläinsuojelutehtäviä. Aluehallintovirasto vastaa alueen eläintautivalmiudesta ja osallistuu tautitilanteiden hoitoon vakavissa eläintautitilanteissa apunaan erityiskoulutuksen saaneet valmiuseläinlääkärit. Tunturi- Lapissa on yksi valmiuseläinlääkäri, jonka toimipiste on Sodankylässä.

6 6 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto järjestää eläinlääkäripalvelut sekä vastaa eläinläkintähuoltoon liittyän valvonnan suunnittelusta ja toteutumisesta. Muoniossa, Enontekiöllä, Sodankylässä ja Kittilässä. Palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuoltolain edellyttämät peruseläinlääkäripalvelut arkipäivisin sekä kiireellinen eläinlääkärinapu kaikkina vuorokaudenaikoina. Eläinlääkintähuoltolain keskeisenä tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa. Valvontaan kuuluu lisäksi eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta. Yksityisiä eläinlääkäripalvelujen tarjoajia alueella ei ole. Yhteistyö toimii kuitenkin hyvin lähikuntien ja kaupunkien kunnallisten ja yksityisten eläinlääkäripalveluiden tarjoajien kanssa niin, että tarvittaessa kuntayhtymän potilaita on mahdollista lähettää jatkotutkimuksiin lähialueiden eläinlääkäreille, myös erikoiseläinlääkäreille. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset Eläinlääkintähuoltolain uudistuttua v aluehallintovirastoihin perustettiin 15 uutta valvovan eläinlääkärin virkaa ja samalla siirrettiin kunnista aluehallintovirastoihin EU:n määräämät otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset sekä eläinlääkintähuoltoon liittyvä täydentävien ehtojen valvonta. Erityisesti eläinten hyvinvoinnin valvonnan toimivuus ja luotettavuus on korostetusti ollut esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa viime vuosina ja tässä yhteydessä on tuotu esille uuden eläinlääkintähuoltolain merkitys valvonnan tehostamisessa ja eläinlääkäripalvelujen sekä valvonnan eriyttämisessä. Myös Euroopan komissio on tarkastuksillaan kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Lihateollisuusyritykset ovat lähteneet toteuttamaan omaa eläinten hyvinvointiin liittyvää laatutyötään. Jatkossa myös kuluttajien eettiset valinnat tulevat entistä enemmän ohjaamaan eläinten hyvinvointiin liittyvää keskustelua. Toimiva valvonta edellyttää valvojan riittävää osaamista, oikein kohdennettuja riskiperusteisia valvontakäyntejä, yhdenmukaisia ja tehokkaita toimenpiteitä epäkohtia todettaessa sekä korjaavien toimenpiteiden loppuunsaattamista. Valvonnalta edellytetään myös valvontakäyntien seurantaa, valvontatulosten raportointia ja analysointia, valvonnan suunnitelmallisuutta ja entistä tehokkaampaa tiedonkulkua viranomaiselta toiselle. Valvonnan yhteisten tietojärjestelmien ja rekistereiden entistä tehokkaampi käyttö myös paikallistasolla onkin edellytys yhtenäiselle, suunnitelmalliselle ja toimivalle valvonnalle. Sähköisen asioinnin kehittäminen kaikkea viranomaistoimintaa koskevaksi kuuluu valtionhallinnon ITstrategian tavoitteisiin. Tunturi-Lappi toimintaympäristönä Tunturi-Lapissa on ominaista pitkät välimatkat. Alueen kokonaispinta-ala on noin km2 Väestömäärä alueella on noin Väestötiheys on keskimäärin 0,7 asukasta/km2. Poronhoito on merkittävä elinkeino alueella. Poroja alueella on noin kpl. Porotalous elää muutosten aikaa. Poronhoidossa talviruokinnan ja osavuotisen tarhauksen lisääntyminen lisäävät eläinten riskiä sairastua sekä tarttuviin tauteihin että ruokintaperäisiin sairauksiin. Enontekiöllä ja Muoniossa ei ole omaa poroteurastamoa ja tästä syystä porojen kuljetusmatkat teurastamolle ovat pitkät. Porojen loislääkitykset luovat erityispiirteen eläinlääkärin

7 7 työhön. Poroerotuksia on myös viikonloppuisin. Sodankylän ja Kittilän eläinlääkärit toimivat poroteurastamoiden lihantarkastuseläinlääkäreinä AVI:in palkkaamina. Alueen lypsykarjat ja tuotantoeläintilat ovat keskittyneet Sodankylään. Myös Kittilässä, Enontekiöllä ja Muoniossa on lypsykarjoja, mutta selkeästi vähemmän kuin Sodankylässä. Tuotantoeläinten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys kasvaa ja kehitys asettaa haasteita myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnalle. Muonion-Enontekiön ja Kittilän alueella on useita suuria rekikoiratarhoja, joiden koiramäärät ovat lisääntymässä. Rekikoirien määrä alueella on noin 3200 kpl. Myös rekikoirien kohdalla ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys kasvaa. Rekikoirapaikat (23 kpl) ovat ilmoitusenvaraisia toimijoita eläinsuojeluvalvonnassa ja ovat säännöllisen vuosittain tapahtuvan valvonnan piirissä. Yrittäjät ovat tehneet toiminnastaan ilmoituksen AVI:iin, jossa on rekisteri ilmoituksenvaraisista toimijoista. Metsästyskoirien määrä alueella on suuri. Lemmikkieläinten määrä lisääntyy edelleen. Lemmikit ovat tämän päivän yhteiskunnassa perheenjäsenen asemassa ja lemmikkeihin kohdistuville eläinlääkäripalveluille asetetaan yhä suurempia odotuksia ja vaatimuksia. Matkailun lisääntyessä yhä suurempi osa lemmikkieläinpotilaista on vieraspaikkakuntalaisia. Hevostaloudella on valtakunnallisesti merkittävä rooli eläinlääkäripalvelujen käyttäjänä sekä elinkeino- että harrastetoimintana. Kittilän alueella hevosia on paljon. Ilmoituksenvaraisia talleja on koko alueella 16 kpl. Kaikkiaan talleja on alueella noin 50 kpl. Muonion-Enontekiön kuntayhtymän alueella on useita rajanylityspaikkoja Ruotsiin ja Norjaan. Ihmiset matkustavat yhä enemmän myös lemmikkejä mukanaan ja rajatarkastuksien myötä yhä useammin tarvitaan eläinlääkäriä varmistamaan se, että asiakirjat ovat kunnossa. Lisäksi on odotettavissa, että eläinten laiton maahantuonti on lisääntymässä. 2.2 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistyöalue aloitti toimintansa alkaen. Sodankylä toimii vetovastuullisena kuntana. 3. VOIMAVARAT 3.1 Resurssitarpeen kartoitus Kunnan on valvontasuunnitelmaansa varten suoritettava resurssitarvekartoitus valvonta- ja palvelutarpeen selvittämiseksi. Kartoitus on suoritettava käyttäen valtakunnallisen valvontaohjelman liitteenä olevaa lomaketta Resurssitarpeen kartoitus Tunturi-Lapin resurssitarpeen kartoitus on valvontaohjelman liitteenä.

8 8 3.2 Henkilöresurssit, eläinlääkärit, vastuualueet Kunnan on valvontasuunnitelmassaan osoitettava, että yksiköllä on kartoitetun resurssitarpeen täyttämiseen riittävä määrä pätevää henkilökuntaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että valvontatehtäviä ei suorita henkilö, joka on kyseiseen valvontakohteeseen kiinteässä asiakassuhteessa. Kuntien tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan valvontatehtävät perustamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueille valvontaeläinlääkärin virkoja. Tunturi-Lapin yhteistyöalueella ei tällä hetkellä ole valvontaeläinlääkäriä, mutta virka on perustettu ja viran hakuaika on maaliskuun loppuun saakka. Viran sijoituspaikka tulisi olemaan Kittilä. Valvontaeläinlääkärin toimialue on koko Tunturi-Lapin alue. Tunturi-Lapin alueella on 5 eläinlääkärin virkaa. Sodankylässä on kaksi eläinlääkäriä. Toiseen virkaan on liitetty elintarvikelain mukainen laitosvalvonta. Enontekiöllä ja Muoniossa on yhteensä kaksi 75 % eläinlääkärin virkaa. Kittilässä on yksi eläinlääkärin virka. Eläinlääkäreiden työn kiireaika on syksyisin. Eläinlääkäreiden poroerotuksissa ja kotitarhoissa tapahtuva porojen loislääkitys kestää syyskuusta- helmikuun loppuun saakka. Muun akuutin praktiikan hoitaminen samaan aikaan vaatii toisen praktikkoeläinlääkärin työpanosta jokaisessa toimipisteessä. Sodankylän ja Kittilän eläinlääkärit toimivat lisäksi poroteurastamoiden lihantarkastuseläinlääkäreinä aluehalintoviraston (AVI) palkkaamina. Alueella on 4 poroteurastamoa ja 6 poronlihanjalostuslaitosta. Sodankylän teurastamoissa on laskettu eläinlääkäreiden työajaksi teurastamoilla 60 kuluvan henkilötyöpäivää. Kittilässä arviolta 20 htp. Jokaiselle teurastamolle on nimetty johtava lihantarkastuseläinlääkäri, jolle kuuluu laitoksen hygieniavalvonta, teuraseläinten eläinsuojeluvalvonta, vierasainenäytteiden ottaminen poronlihasta sekä laitoksista syntyvän teurasjätteen (sivutuoteasetuksen mukainen valvonta) valvonta. Kaikki lihantarkastusta tekevät eläinlääkärit tekevät lihantarkastuslöydöksistä kuukausiraportit AVI:in. Kaikki eläinlääkärit tekevät kuukausi- ilmoitukset eläintaudeista AVI:iin. Muut eläinlääkäreiden valvontatehtävät ovat elintarvikelain eläinsuojeluain, eläintautilain, lain helposti leviävien eläintautien vastustamisesta, lain eläinten kuljetuksesta, lain eläinten lääkitsemisestä sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanon mukaiset tehtävät. Elintarvikelain mukainen valvonta liittyy alkutuotannon ja lihajalostamoiden valvontaan. Alkutuotannossa maidon tuotantotilojen 3 välein tapahtuvat maidontuotantilojen tarkastukset aiheuttavat jääviysongelman. Maidon tuotantotilat ovat eläinlääkäreiden asiakkaita. Maidon tuotantotilojen tarkastukset kiristyvät koko ajan. Epäkohtien ilmetessä puutteet aiheuttavat tiloille suoria EU-tukien leikkauksia. Eläinlääkäripäivystyksessä (iltaisin ja viikonloppuisin) eläinlääkärille voi tulla vesi- tai elintarvikevälitteisen epidemian alkuselvittely. Tällöin kyseessä on lähinnä ensitoimet, esim. toimintaohjeiden antaminen, veden käyttökielto sekä välitön yhteydenotto terveydenhoitohenkilöstöön (ruokamyrkytystyöryhmään). Päivystävä eläinlääkäri saa tarvittaessa yhteyden päivystysalueen terveystarkastajiin myös virka-ajan ulkopuolella. Tilanteen selvittely voidaan aloittaa viivytyksettä.

9 9 Eläinlääkärit, yhteystiedot sekä toimipisteiden osoitteet: 1. Sodankylä Sauli Koski Tarja Nikula alueen valmiuseläinlääkäri Eläinlääkäreiden vastaanotto on Sodankylän- instituutin tiloissa, osoite: Kaarrostie 10, Sodankylä 2. Enontekiö ja Muonio Marianne Mannela Hannamari Hintsa sijaisena Eva Kenk Vastaanotot : Kuntokatu 6, Enontekiö ja Pirkantie 43, Muonio 3. Kittilä Pirjo Korhonen Vastaanotto: Sairaalantie 2 D, Kittilä Eläinlääkäreiden ajanvaraus ja neuvonta klo Arkipäivystys: alkaa klo ja päättyy seuraavana aamuna klo Muonion ja Enontekiön alueella päivystysnumerot ovat ja Kittilässä ja Sodankylässä arkipäivystysnumero on : Viikonloppupäivystys: alkaa perjantaina klo ja päättyy maanantaina klo Päivystysnumero viikonloppuisin on Päivystyksistä on laadittu lista, jonka mukaan päivystysvuorot jakautuvat eläinlääkäreille. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon johtajana toimii ympäristöterveyspäällikkö/terveystarkastaja: Tuulikki Luoma

10 10 Jäämerentie 1, Sodankylä Eläinlääkärit huolehtivat itse instrumenttien ja välineistön huollosta. Hallinnollisista ja kirjalliset työt vievät lisäksi eläinlääkärin työaikaa. Vastaanottojen siivoukset suoritetaan jäsenkuntien toimesta ostosopimusten avulla. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa toimii ympäristöterveyspäällikön lisäksi 2 terveystarkastajaa, joiden toimipisteet ovat Enontekiö ja Kittilä. Sodankylässä terveyspäälliköllä apuna on toimisto- ja atk-henkilöstöä. Eläinlääkäriresurssien arviointi Sodankylässä, Enontekiöllä ja Muoniossa on kaksi praktikkoeläinlääkärin virkaa. Tämä mahdollistaa poroerotusaikana töiden sujumisen ja aktiivivapaiden pitämisen. Kittilässä on tällä hetkellä yksi praktikon virka. Virkaan kuuluu myös eläinlääkintähuoltolain mukaiset valvontatehtävät sekä toimiminen eläinlääkäreiden asioiden koordinaattorina sekä terveyspäällikön sijaistaminen. Eläinlääkäri toimii lisäksi teurastamon johtavana lihantarkastuseläinlääkärinä sekä liha-alan laitosten valvojana. Virkaan kuuluu lisäksi 2 päivystysvuoroa viikossa. Kittilässä on tarve toiselle praktikkoeläinlääkärille (50 % virka), joka on välttämätön poroerotusaikana lokakuusta tammi-helmikuulle (6kk). Koko alueen valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen on niinikään tärkeää. 3.3 Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Virkaeläinlääkärin kelpoisuusvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksella. Virkaan voidaan valita vain Suomessa laillistettu eläinlääkäri. Työnantaja selvittää, että henkilöllä on oikeus toimia virkaeläinlääkärinä tai sijaisena (laki eläinlääkäriammatin harjoittamisesta 29/2000 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Eläinlääkärinammatin harjoittaja on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammatinharjoittaja voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Kaikki vakituisissa eläinlääkärin viroissa olevat eläinlääkärit ovat Suomessa laillistettuja eläinlääketieteen lisensiaatteja. Kaksi eläinlääkäriä on suorittanut hygieenikkoeläinlääkärin tutkinnon. Toinen heistä on lisäksi valmiuseläinlääkäri. Säädösten mukaan eläinlääkärille kuuluvat työtehtävät tekee vain eläinlääkäri. Eläinlääkäreiden pääasiallinen kouluttaja Lapissa on Lapin aluehallintovirasto (AVI), koska matkat etelään ovat pitkät. Lisäksi vuosittain Helsingissä järjestettävät Eläinlääkäripäivät ovat eläinlääkäreille mieleen. Evira on alkanut järjestää videokoulutusta etäkoulutuksena.

11 Yksityinen palvelutarjonta Eläinlääkintähuoltolain 10 :n mukaan kunnan on palvelun mitoitusta suunniteltaessa otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tarjoamat palvelut. Lain 11 :n mukaan kunnan on välttämätöntä järjestää arkipäivisin virka-aikana peruseläinlääkäripalvelu muille kotieläimille kuin hyötyeläimille vain, jos palvelua ei ole muuten saatavissa yhteistoimintaalueella. Eläinlääkintähuoltolain 13 edellyttää, että kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua alueellaan olevia eläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina. Tunturi-Lapin alueella ei ole yksityisiä eläinlääkäripalvelujen tarjoajia. 4. TIETOJÄRJESTELMÄT Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa tukemassa on käytössä useita toisiinsa liittyviä tietojärjestelmiä ja rekistereitä. Lisäksi tuonnissa ja sisämarkkinakaupassa käytetään TRACESjärjestelmää. TRACES (Trade Control and Expert System) on komission ylläpitämä, internetissä toimiva järjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyyttä ja valvontaa EU:n jäsenvaltioiden välisessä sisämarkkinakaupassa sekä tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Järjestelmän kautta lähetetään sisämarkkinakaupassa sähköinen terveystodistus. TRACESin avulla voidaan seurata ja jäljittää lähetyksiä ja eri osapuolet saavat tietoa lähetyserää koskevista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Lisäksi se sisältää kartaston, jonka avulla voi tehdä eläville eläimille vaadittavan reittisuunnitelman sekä voimassa olevan yhteisölainsäädännön valvonnan koskien elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden sisämarkkinakauppaa ja tuontia kolmansista maista. TRACES-järjestelmää käyttävät sekä viranomaiset (kunnaneläinlääkärit ja läänineläinlääkärit) että toimijat. Tunturi-Lapin alueella TRACES järjestelmää käytetään Enontekiöllä ja Muoniossa paljon esimerkiksi Ruotsiin teuraaksi vietävien elävien porojen viennin yhteydessä ja Norjaan ja Ruotsiin vietävien kilpaporojen viennin yhteydessä. Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmä (Elite) on maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Maatalouden laskentakeskus Oy:n (MLOY) sekä Eviran käytössä oleva valvontatyökalu, jolla ylläpidetään hallinnonalan perusrekistereitä ja tietoja tehdyistä viranomaistehtävistä. Järjestelmä on otettu käyttöön vaiheittain vuoden 2002 aikana. Elitessä on eläinlääkäri-, eläinkuljettaja-, eläinvälittäjä- ja lääkevalmisterekisterit sekä lammas-/vuohi-korvamerkkien tilausjärjestelmä. Lisäksi Eliteen tallennetaan virkatoimituksia, tautitapauksia, tautivastustusohjelmat (MV:n, CAE:n ja Scrapien osalta), täydentävien ehtojen tarkastukset, luvan- ja ilmoituksenvaraiset eläinten pitopaikat sekä rajoittavat määräykset. Elite käyttää maataloushallinnon kanssa yhteistä asiakas- ja pitopaikkarekisteriä ja siinä on myös näkymä nautarekisteriin nautaselaimen kautta. Tekninen ratkaisu, jolla Elite on toteutettu, joudutaan uudistamaan. Samassa yhteydessä tehdään järjestelmän kokonaistarkastelu, jossa toteutetaan myös toimintaa ja käytettävyyttä koskevia muutoksia. Tässä yhteydessä tullaan käsittelemään myös Eliten kytkeminen kohde- ja asiakastietojärjestelmään sekä toisaalta eläinrekistereihin, rokotusrekisteriin ja Kartturiin helpottamaan tautitapausten käsittelyä. Tavoitetilana on myös, että virkaeläinlääkärit tulevaisuudessa käyttävät Eliteä jokapäiväisenä työkaluna.

12 12 Nautarekisteri on perustettu vuonna 1995 ja se on ollut toiminnassa nykyisessä muodossaan vuodesta Nautarekisteri on Suomen ensimmäinen virallinen yksilöeläinrekisteri. Eläimen yksilötietoihin luetaan eläimen EU-tunnus, syntymäaika, pitopaikkatiedot, rotu, sukupuoli, omistajatiedot jne. Näiden lisäksi teurastamot ja välittäjät tekevät teurastus- ja välitysilmoitukset nautarekisteriin. Nautarekisterin avoin rajapinta (NAVRA) on avattu vuonna Sen avulla hävityslaitokset pystyvät tekemään hävitysilmoituksia keräämistään naudoista, joten jokaisen naudan jäljitettävyys varmistetaan. Nautarekisterin tietoja on selattavissa mm. seuraavissa sovelluksissa: Tukisovellus, Elite, Vipu-palvelu, ID-sovellus ja Naseva. Myös nautarekisteri tullaan siirtämään osaksi yleistä eläinrekisteriä. Kuntayhtymän alueella nautareksiteri (erityisesti Naseva sovellus) on omalta osaltaan lähes päivittäin eläinlääkärin käytössä eläinlääkäriohjelmistojen (Provet. Kuusivet) kautta. Eläintenpitäjärekisteri-sovellus on Eviran omistama eläintenpitäjien rekisteröintiin tarkoitettu sovellus. Sovelluksella rekisteröidään kaikki lammas-, nauta-, sika- sekä vuohieläintenpitäjät ja munintakanalat, jotka toimittavat myyntiin kananmunia. Myös muun siipikarjan, kyyhkyjen sekä riikinkukkojen pitäminen pitää ilmoittaa rekisteriin viimeistään huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Sovelluksella rekisteröidään myös eläinten pitopaikat ja muodostetaan eläintenpitäjien tarvitsemat merkintätunnukset. Broilereiden suojeludirektiivin toimeenpano, turkistarhoilla tapahtuvan lajinsisäisen sivutuotteen käytön valvonta ja haaskaruokintapaikkojen rekisteröinti ovat seuraavat rekisteriin tehtävät täydennykset. Eläintenpitäjärekisteriä käyttävät Evira, läänieläinlääkärit, ELYkeskukset sekä kunnan maaseutuviranomaiset. Keväästä 2010 lähtien myös kunnaneläinlääkärit ovat voineet hakea selausoikeuksia eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Kuntayhtymän alueella rekisterillä on merkitystä lähinnä lammas-, ja nautaeläinten kohdalla sekä tulevaisuudessa haaskaruokintapaikkojen rekisteröinnin kohdalla. Valvonnan viranomaisekstranet eli Eviranet otetaan käyttöön syksyllä Tavoitteena on, että Eviranetistä tulee aktiivisesti käytetty, käyttäjälähtöinen ja toimiva viranomaisviestinnän vuorovaikutteinen viestintäkanava. Vain viranomaisille suunnattu, suljettu verkkopalvelu parantaa ja tehostaa Eviran toimialan viranomaisten välistä viestintää, tiedonkulkua ja yhteistyötä., sillä sen avulla voidaan mm. yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjeistuksen, lausuntojen ja tulkintojen antamista, vähentää sähköpostien ja erityisesti liitetiedostojen määrää, korvata vaikeasti ylläpidettävät sähköpostituslistat ja helpottaa tiedon jakamista ja etsimistä. Lisäksi julkinen Evira.fi - internetsivusto palvelee paremmin kuluttajia, toiminnanharjoittajia ja yrittäjiä, kun pelkästään valvojille suunnattu materiaali siirtyy Eviranettiin. Eviranet on otettu Tunturi-Lapin yhteistyöalueella käyttöön ja eläinlääkärit on liitetty järjestelmän käyttäjiksi. Eläinlääkäreillä, joilla on valvottavana liha-alan laitoksia tulisi olla käytössään TerveKuuvalvontaohjelma, jota terveystarkastajat käyttävät valvonnassaan. Sähköisen asioinnin mahdollistaminen ja kaikinpuolinen kehittäminen on tavoitteena koko eläinlääkintähuollon kentässä. Viranomaiskäytössä olevien tietojärjestelmien lisäksi toimijoilla on käytössään erilaisia seurantajärjestelmiä: Naseva eli nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä on Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ylläpitämä selainpohjainen internetsovellus, jota käyttävät nautatilat, eläinlääkärit sekä muut toiminnan yhteistyötahot, kuten meijerit, teurastamot ja neuvonta. Nasevaan tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet niiltä lypsykarja- ja naudanlihantuotantotiloilta, jotka solmivat terveydenhuoltosopimuksen. Kansallisen eläinten terveydenhuollon puitteissa on määritelty terveydenhuollon kansalliset toimenpiteet nautatiloille. Nasevan avulla voidaan seurata tiloilla tehtyjä terveydenhuoltokäyntejä sekä terveydenhuollon kansallisten tavoitteiden toteutumista. Näitä ovat maidon- ja naudanlihantuotannossa mm. vapaus BVD:stä, salmonellasta ja

13 13 pälvisilsasta, ennakoiva tautien torjunta, jäämien hallinta sekä eläinten hyvinvointi ja hyvä maidon ja lihan laatu. Eläinlääkärit ja tuottajat voivat hyödyntää Nasevaa lääkitys- ja hoitotietojen kirjauksessa sekä tuottajat ketjuinformaatiotietojen välittämisessä. Tietojärjestelmiä käyttää lähinnä kuntayhtymän eläinlääkäri. Yllä mainittujen järjestelmien ylläpitäjät päivittävät järjestelmiä säännöllisesti ja Evira ja Aluehallintovirasto järjestää tarvittavaa koulutusta järjestelmien ja rekistereiden käytössä. Lisäksi akuuteissa tilanteissa läänineläinlääkärit neuvovat järjestelmien käytössä. 5. YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Hallintolain (434/2003) mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. Viranomaisten välisestä virkaavusta säädetään erikseen. Eläintautilaissa ja eläinsuojelulaissa on säännöksiä eri viranomaisten velvollisuuksista ilmoituksiin ja yhteistyöhön eläintauti- ja eläinsuojelutapauksissa. Valvonta-asetus edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat toiminnassaan suurta avoimuutta. Yleisöllä on oikeus tutustua toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimia ja niiden tehokkuutta koskeviin tietoihin sekä valvontaraportteihin. Viestinnän periaatteina tulee olla luotettavuus, avoimuus, tasapuolisuus ja nopeus. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon viestinnästä vastaa pääsääntöisesti terveyspäällikkö. Eläintauteihin ja eläimiin liittyvissä asioissa viestinnästä vastaa asianomainen eläinlääkäri. Ruokamyrkytyksissä tiedottamisesta vastaa ruokamyrkytystyöryhmän johtava lääkäri. 5.1 Viranomaisten sisäinen ja viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus Sisäisessä viestinnässä käytetään puhelinta ja sähköpostia. Kittilän, Enontekiön ja Muonion eläinlääkäreillä on potilastiedoissa käytössä yhteinen ohjelma, jonka avulla hoitava eläinlääkäri näkee kollegan eläimelle antaman hoidon. Sähköistä intranet- yhteyttä eläinlääkareiden ja terveystarkastajien kesken ollaan kehittämässä. Tarvittaessa pidetään erikseen sovittuja palavereita terveystarkastajien kanssa. Eläinlääkärit tekevät yhteistyötä terveystarkastajien ja muiden kuntien valvontaviranomaisten,,lapin aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden ja Elintarviketurvallisuusviranton viranomaisten kanssa. Yhteistyömuotoina ovat sähköpostikeskustelu, puhelinkeskustelut ja koulutuspäivät. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden ja etujärjestöjen kuten esimerkiksi poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen, alueellisten terveyskeskusten, oppilaitosten jne. kanssa

14 Erityistilanneviestintä Erityistilanne viestintä tapahtuu eläinlääkintähuoltolain mukaisella tavalla. Esimerkikiksi vastustettavan eläintaudin ollessa kyseessä eläinlääkäri tekee asiasta ilmoituksen läänineläinlääkärille, joka ilmoittaa asiasta Elintarviketurvallisuusvirastoon valvontaosastolle Eläinten terveys ja hyvinvointiyksikköön. Jos eläinlääkäri ei tavoita läänineläinlääkäriä, ilmoittaa hän asiasta Elintarviketurvallisuusvirastoon. Lisäksi asiasta ilmoitetaan terveydenhuoltoviranomaisille eli tartuntatautijohtoryhmän vastaavalle lääkärille mikäli kyseessä on terveydenhuoltoviranomaisille ilmoitettava eläintauti. Riippuen tilanteesta tiedotus tapahtuu eläinlääkärin, läänineläinlääkärin, Elintarviketurvallisuusviraston viranomaisten tai tartuntatautijohtoryhmän vastaavan lääkärin toimesta. Eläintaudin ollessa kyseessä Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ohjeet mahdollista näytteenottoa ja jatkotoimenpiteitä varten. Aluehallintovirastolla on valmiussuunnitelma helposti leviävien eläintautien vastustamiseksi. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja se sisältää ensivaiheen toimintaohjeet. Aluehallintovirasto toimittaa ohjeet kunnaneläinlääkäreille päivitysten yhteydessä. 6. MAKSUT Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan ja kunnallisiin eläinlääkäripalveluihin liittyvistä maksuista ja korvauksista on säädetty eläinlääkintähuoltolain 5. luvussa ja eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :ssä. Tunturi-Lapissa on otettu käyttöön klinikkamaksu (10 /pieneläinkäynti). Maksu ei koske hyötyeläimeksi (vetokoira, porotöiihin käytettävä koira) luettavaa koiraa. Klinikkamaksut tulee käyttää kaikkien vastaanottojen kehittämiseen ja varustustason nostamiseen (röntgen, laboratoriolaitteistoa). Eläinlääkintähuoltolain 22 :n mukaan kunta voi osallistua peruseläinlääkäripalvelusta ja kiireellisestä eläinlääkärinavusta kotieläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Varmistaakseen sen, että sairasta eläintä ei jätetä hoitamatta matkoista johtuvien kustannusten takia ja turvatakseen kuntalaisten tasapuoliset oikeuden lakisääteisten peruspalvelujen käyttäjinä alueella on yhteiset hyötyeläinsubventiot (nauta, poro, lammas, valjakkokoirat). Hevosten kiireistä hoitoa koskevat sairastapaukset (ähkyt, haavat yms.) ovat niinikään subentioiden piirissä. Eläimen omistajan omavastuuosuus käyntimaksusta on 20 ja km-kuluista 17. Toimenpidettä ei subventoida. Alv- tulee kokonaisuudessaan eläimen omistajan maksettavaksi. 7. VALVONNAN TOIMEENPANO Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tavoitteena on toteuttaa eläintautilainsäädännössä,, eläinsuojelulainsäädännössä ja eläinten lääkitsemislainsäädännössä sekä helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa asetettuja päämääriä.

15 15 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa toteutetaan alue- ja paikallistasolla. Valvonnan eri tasoilla on oltava selkeästi määritellyt vastuut ja tehtävät. Lisäksi viranomaisten ja toimijoiden on toimittava hyvässä yhteistyössä. Valvonnan suuntaamisessa pyritään riskiperusteisuuteen ottaen kuitenkin huomioon säädösten edellyttämät vaatimukset. Valvontaa suoritetaan sekä ennalta suunniteltuna valvontana että epäilyyn perustuvana valvontana. Osa valvontakohteista sovitaan erikseen hankkeina, jotka voivat koskea yhden tai useamman aluehallintoviraston toimialuetta. Ennalta suunniteltua valvontaa on mm. otantaan perustuva valvonta, kuten EUeläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen valvonta. Eläintilojen EU-eläinsuojelutarkastukset ja tietyt osiot täydentävien ehtojen valvonnoista tekevät vuodesta 2010 lähtien pelkästään läänineläinlääkärit. Otantaan perustuvan valvonnan osalta on tarkoituksenmukaista, että sama tarkastaja huolehtii myös korjaavien toimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Valvonnan strategisena tavoitteena koko valvontaketjussa on, että: valvonta toimii esimerkillisesti koko valvontaketjussa valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja riskiperusteista valvonnan osaaminen on korkeaa tasoa valvonta on asiakaskeskeistä ja laadukasta valvonnan viestintä on tehokasta ja ennakoivaa laboratoriotoiminta ja tiedonhallinta tukevat tehokkaasti valvontaa; ja että valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan 7.1 Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Varautuminen helposti leviävien eläintautien leviämisen uhkaan on keskeinen osa eläinten terveyden valvontaa. Tautitapausten varhainen havaitseminen, nopeasti käynnistettävät hallintatoimet ja kustannustehokkuus toimenpiteiden valinnassa taudin torjunnan vaarantumatta sekä tarvittavan välineistön nopea saatavuus vaativat runsaasti etukäteissuunnittelua, hankintoja, sopimusten tekoa, tiedon aktiivista jakamista, toimijoiden kouluttamista ja käytännön harjoittelua. Myös muun välttämättömän eläinlääkintähuollon toimiminen ja henkilöresursointi poikkeustilanteessa on syytä suunnitella etukäteen. Poikkeustilanteisiin varaudutaan kaikilla eläinlääkintähuollon tasoilla.

16 16 Evira toimittaa kansalliset valmiussuunnitelmat EU:n komissiolle sekä laatii yksityiskohtaiset toimintaohjeet eläinlääkäreille helposti leviävien eläintautien varalta. Eläintautikohtaisissa erityissäännöksissä edellytetään lisäksi, että läänineläinlääkäri laatii aluekohtaisen valmiussuunnitelman vähintään suu- ja sorkkataudin (maa- ja metsätalousministeriön päätös suu- ja sorkkataudin vastustamisesta nro 5/EEO/95), klassisen sikaruton (maa- ja metsätalousministeriön asetus klassisen sikaruton vastustamisesta nro 22/EEO/2002), swine vesicular taudin (maa- ja metsätalousministeriön päätös swine vesicular taudin vastustamisesta nro 31/EEO/95) ja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta (maa- ja metsätalousministeriön asetus korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta nro 1/EEO/2008). EU-lainsäädäntö edellyttää lisäksi, että varosuunnitelmat on laadittu afrikkalaisen sikaruton (Neuvoston direktiivi 60/2002/EY) sekä sinikielitaudin (Neuvoston direktiivi 2000/75/EY) ja eräiden muiden eksoottisten eläintautien varalta. Näillä suunnitelmilla varmistetaan, että käytössä on tarvittaessa tilat, henkilökunta ja kaikki ne välineet ja tarvikkeet, joita tarvitaan taudin hävittämiseksi nopeasti ja tehokkaasti. Aluehallintovirastojen valmiussuunnitelmat helposti leviävien eläintautien varalta päivitetään toimipistekohtaisesti vuosittain ja toimitetaan Eviran EHYT-yksikköön tammikuun loppuun mennessä. Päivittämisen tarkoituksena on varmistaa, että aluehallintoviraston jokaisella toimipisteellä on aina eläintautitapauksen sattuessa käytettävissään riittävät tilat ja varusteet, ja että yhteystiedot ja tiedot käytettävissä olevista resursseista ovat ajan tasalla. Eläinlääkäri huolehtii eläintautilain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kunnan alueella. Kunnan on huolehdittava kunnaneläinlääkärille eläintautilaissa ja helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun laissa (488/1960) säädettyjen, tai näiden lakien nojalla määrättyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä. Läänineläinlääkärillä on oikeus tarvittaessa määrätä kunnaneläinlääkäri toimimaan myös muun kunnan alueella saman aluehallintoviraston toimialueella, ja Eviralla on vastaava oikeus kaikkien eläinlääkärien ja koko maan osalta. Osa kunnaneläinlääkäreistä on nimetty valmiuseläinlääkäreiksi, jotka ovat saaneet lisäkoulutusta helposti leviävien eläintautien vastustustyöhön. Tunturi-Lapin yhteistyöalueen eläinlääkäreistä Tarja Nikula on nimetty valmiuseläinlääkäriksi. Läänineläinlääkäri pitää luetteloa toimialueensa valmiuseläinlääkäreistä. On tarkoituksenmukaista, että valmiuseläinlääkärien perehtyneisyyttä hyödynnetään eläintautitapauksissa ensisijaisesti, ja että he osallistuvat eläintautien torjuntatyöhön tarvittaessa. Tautia epäiltäessä ja taudinpurkauksen varhaisessa vaiheessa käytetään ensisijaisesti oman aluehallintoviraston toimialueen virka- ja valmiuseläinlääkäreitä. Tapauksen vakavuudesta ja laajuudesta riippuen aluehallintovirasto voi pyytää Eviraa määräämään muiden aluehallintovirastojen toimialueiden valmiuseläinlääkäreitä tai läänineläinlääkäreitä taudin vastustamistyöhön. Aluehallintoviraston valmiussuunnitelmassa tulee olla suunnitelma eläinlääkintähuollon turvaamiseksi toimialueellaan, taudinpurkauksen sattuessa. Kuntien suunnittelussa on myös hyvä ottaa huomioon sijaisjärjestelyt eläinlääkintähuollon toiminnan varmistamiseksi tällaisissa tapauksissa. Aluehallintovirastojen tulee myös huolehtia, että muillakin kunnaneläinlääkäreillä, kuin valmiuseläinlääkäreillä on riittävä tietämys tautivastustuksesta ja olemassa olevista valmiussuunnitelmista.

17 Eläintautiepäilyt ja -tapaukset Tarttuvat eläintaudit jakautuvat lakisääteisesti vastustettaviin ja muihin tarttuviin eläintauteihin. Lakisääteisesti vastustettavat eläintaudit jaetaan edelleen helposti leviäviin, vaarallisiin ja valvottaviin eläintauteihin. Lakisääteisesti vastustettavien eläintautien vastustustoimenpiteistä vastaa virkaeläinlääkäri. Joidenkin lakisääteisesti vastustettavien eläintautien vastustamistoimenpiteistä on säädetty eläintautilain nojalla erillissäädöksin. Myös joitakin muita kuin lakisääteisesti vastustettavia eläintauteja koskee velvollisuus ilmoittaa eläintaudin esiintymisestä maa- ja metsätalousministeriön vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta antaman päätöksen nro 1346/95 mukaisesti. Epäily tarttuvan eläintaudin esiintymisestä voi syntyä pääsääntöisesti kahdella tavalla, joko tilalla eläimen tai eläinryhmän kliinisten oireiden tai tuotannon tunnuslukujen muutosten perusteella tai näytteen tutkimuksen yhteydessä laboratoriossa. Eläinlääkäri ammattitaidollaan arvioi, onko kyseessä epäily, joka on syytä varmistaa lisätutkimuksilla. Joskus päätöksen lisänäytteiden ottamisesta tekee Evira. Vaikka Suomen eläintautitilanne on useimpien vastustettavien eläintautien osalta erinomainen, saattaa erityisesti lisääntyvä kansainvälinen eläinkauppa ja muu liikenne muuttaa tilannetta nopeastikin, joten epäilyn kynnys on syytä pitää riittävän alhaisena. Tarttuvaa eläintautia todettaessa on varmistettava tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi tarvittavien toimenpiteiden tehokas toimeenpano, epidemiologinen selvitys ja jälkihoito sekä yhteistyö elinkeinon kanssa vahinkojen minimoimiseksi ja uusien tartuntojen torjumiseksi. Saatuaan tiedon tautitapauksesta tai epäilystä, virkaeläinlääkäri ilmoittaa asiasta eläintautilain mukaisissa järjestyksessä tarvittaessa läänineläinlääkärille, joka ilmoittaa asiasta Eviraan. Lisäksi eläinlääkäri ilmoittaa, tilanteen niin vaatiessa, asiasta tartuntatautijohtoryhmän vastaavalle lääkärille. Lisäksi eläinlääkäri käynnistää tarvittavat toimet taudin määrittämiseksi ja varmistamiseksi, tartunnan leviämisen ennaltaehkäisemiseksi ja tartuntareittien ja altistuneiden selvittämiseksi Zoonoosien valvonta Osa eläintaudeista voi tarttua myös ihmiseen aiheuttaen ihmisen sairastumisen, esimerkkinä salmonellatartunnat ja eräät influenssat. Tartunta on mahdollinen myös ihmisestä eläimeen. Eläinlääkäriä koskeva velvoite ilmoittaa erikseen lueteltujen zoonoosien esiintymisestä toimialueensa tartuntatautien torjunnasta vastaavalle terveyskeskuksen lääkärille on kirjattu vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 7a :ään.

18 Terveysvalvontaohjelmat Joillekin lakisääteisesti vastustettaville eläintaudeille on erillislainsäädännöllä säädetty terveysvalvontaohjelmia, joista lampaiden ja vuohien maedi-visna- sekä scrapievalvontaohjelmat ovat muuttuneet vapaaehtoisiksi, jolloin AVI ei korvaa valvonnasta aiheutuvia kustannuksia vaan tuottaja maksaa valvontakäynnistä aiheutuneet kulut. Kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmat ovat edelleen sitovia tuottajalle. Sitoviin terveysvalvontaohjelmiin liittyy säännöllinen käynti pitopaikoissa ja näytteenotto tai näytteenoton seuranta Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Vesiviljelylaitosten kalanäytteet otetaan ja laitostarkastukset tehdään EU:n hyväksymien VHSohjelmien (rajoitusalueilla), lisävakuusohjelmien (BKD; IPN; SVC ja Gyrodactylus salaris -taudit) sekä osittain riskiperusteisuuden mukaisesti. Evira on raportointivelvollinen seurantaohjelmien toteutumisesta maa- ja metsätalousministeriölle ja Euroopan Unionille. Ohjelmat voivat muuttua esim. muuttuneen tautitilanteen takia tai jos valvottavien tautien listalle tulee uusia tauteja. Evira lähettää aluehallintovirastoihin vuosittain erillisen ohjekirjeen, jossa annetaan tarkemmat ohjeet tulevan vuoden tarkastuksista ja näytteenotoista. Ohje sisältää lakisääteisiä vaatimuksia ja suositusluonteisia ohjeita. Tarkastuksissa valvova eläinlääkäri perehtyy laitoksen toimintaan ja sen riskeihin erityisesti laitoksen laatiman omavalvonnan kuvauksen avulla. Laitosten omavalvonta tulee tarkastetaan ja sitä kehitetään yhdessä toimijoiden kanssa. Tarkastuksissa käytetään Eviran tarkastusta varten suunnittelemaa lomaketta, jonka kopion eläinlääkäri toimittaa aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto seuraa ja ohjaa tarkastusten ja näytteenoton toteutumista alueellaan sekä raportoi vuosittain tarkastusten toteutumisen ja tulokset Eviran ilmoittamassa aikataulussa. Tunturi-Lapin alueella on yksi kalanviljelylaitos Muoniossa sekä 4 luonnonravintolammikkoa Sodankylässä sekä 2 Enontekiön ja Muonion alueella. Muonion kalanviljelylaitos on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen alainen laitos, jonka tarkastustiheys on määritelty Eviran laatimassa riskiin perustuvassa taulukossa. Valvonnassa konsultoidaan tarvittaessa Eviran yksikön kalatautien erikoiseläinlääkäriä Muu tautiseuranta Evira pyytää vuosittain seurantanäytteiden ottamista erillisen suunnitelman mukaan. Suurin osa pyydetyistä näytteistä perustuu EU:n yhteiseen lainsäädäntöön, ja Evira on raportointivelvollinen seurantaohjelmien toteutumisesta maa- ja metsätalousministeriölle ja Euroopan Unionille Eläinten keinollinen lisääntyminen Suunnitelmassa tulee kuvata hevosten alkionsiirtoon liittyvien virkaeläinlääkärille kuuluvien valvontaohjelmien toteuttaminen.

19 19 Alkionsiirtoja ei Tunturi- Lapin alueella suoriteta. Sodankylän eläinlääkäri on tehnyt jonkin verran tammojen keinosiemennystä Eläimistä saatavat sivutuotteet Sivutuotealan laitosten hyväksyntä Laitosten valvonta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus (EY) N:o 142/2011 edellyttävät, että sivutuotteita käsittelevillä, varastoivilla ja hävittävillä laitoksilla on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä tai rekisteröinti. Lisäksi viranomaisen on säännöllisin väliajoin suoritettava tarkastuksia ja valvontaa näissä laitoksissa. Sivutuoteasetuksen mukaan hyväksyttyjen laitosten valvontatiheys on säädetty em. ministeriön asetuksessa 850/2005. Paitsi hyväksymiään laitoksia, kuntien ja aluehallintovirastojen tulee valvoa eräiden Eviran hyväksymien laitosten toimintaa. Valvontatarkastuksista on tehtävä tarkastuskertomus. Läänineläinlääkäri: valvoo hyväksymiään väliasteen laitoksia tarkastamalla ne kahdesti vuodessa, polttolaitoksia ja öljykemian laitoksia kerran vuodessa ja teknisiä laitoksia joka kolmas vuosi; valvoo Eviran hyväksymiä luokan 1 ja 2 käsittelylaitoksia kerran vuodessa valvoo Eviran hyväksymiä luokan 1 ja 2 käsittelylaitoksia osallistumalla kerran vuodessa Eviran tarkastuskäynteihin Virkaeläinlääkäri: valvoo sivutuoteasetuksen mukaan hyväksymiään laitoksia kerran vuodessa; osallistuu tarvittaessa läänineläinlääkäreiden tarkastuksiin; valvoo Eviran hyväksymiä laitoksia kerran vuodessa lukuun ottamatta luokan 1 ja 2 käsittelylaitoksia, varastointilaitoksia ja teurastamojen sivutuoteosastoja valvoo kahta viimeistä laitostyyppiä lukuun ottamatta edellä mainittuja Eviran hyväksymiä laitoksia osallistumalla tarkastukseen kerran vuodessa valvoo toimialueensa muita paikkoja, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita kuljetetaan, käsitellään, käytetään tai hävitetään. Tunturi-Lapin alueella toimii Eviran ylläpitämän listauksen mukaan yksi lemmikkieläimien ruokia valmistava laitos ja yksi tilarehustamo.

20 Sivutuotteiden hautaaminen Kokonaisten märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen, kotiteurastuksen sivutuotteiden, teurastuspaikoista ja pienimuotoisten leikkaamoista peräisin olevien luokan 2 ja 3 teurassivutuotteiden ja tiettyjen muiden MMMa 1192/ mukaisten sivutuotteiden hautaaminen on sallitua ns. syrjäisillä alueilla. Tunturi-Lapin alue luetaan syrjäiseksi alueeksi. Aiemmin velvoitettu ilmoitusvelvollisuus sivutuotteiden hautaamisesta poistui Toimijan tulee kuitenkin pitää kirjaa, joka sisältää haudattujen eläinten määrän, luokan ja lajin sekä hautauspäivämäärät ja- paikat. Kirjanpito tulee säilyttää kahden vuoden ajan. Kirjaa ei tarvitse pitää lemmikkieläinten tai hevoseläinten kokonaisten raatojen hautaamisesta. Kuolleen eläimen omistajan olisi hyvä olla yhteydessä eläinlääkäriin ja kunnan ympäristösuojelusihteeriin eläimen hautaukseen liittyvissä asioissa. Kunnallisissa ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksissä voi olla myös tarkempia paikkallisia ohjeita hautaamista koskien. Kuolleet tuotantoeläimet, lemmikkieläimet ja tietyissä tapauksissa myös luonnonvaraiset eläimet luetaan sivutuotteiksi. Hautauksesta ei saa aiheutua haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle. Hautauksessa huomioon otettavia seikkoja: - kuollutta eläintä ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen eikä alueelle, jota kynnetään tai kaivetaan pian hautaamisen jälkeen. - kuollut eläin tulee haudata vähintään metrin syvyyteen ja eläin tulee heti peittää. - tarvittaessa kuollut eläin tulee kalkita tai käsitellä taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. - kuollutta eläintä ei saa haudata muovisäkissä - hautaajan tulee pitää hautauksista kirjaa. Aloitettaessa käsittelemättömien sivutuotteiden käyttö MMMa 1192/2011 ja MMMa N:o 850/2005 sallimiin tarkoituksiin, on toimijan tehtävä aloitusilmoitus toiminnan aloittamisesta sen alueen kunnaneläinlääkärille, jonka alueella sivutuotteita tullaan käyttämään. Kun kyseessä on luonnonvaraisten eläinten ruokinta (haaskakäyttö), aloitusilmoitus on tehdään kerran toiminnan alkaessa. Ilmoituksen tiedot on viety vuoden 2011 alusta eläinpitäjärekisterin yhteydessä olevaan haaskaruokintapaikkarekisteriin eläintunnistusjärjestelmälain (238/2010) vaatimusten mukaisesti.

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 Eviran ohje 15903/1 Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012 2014... JIK ky johtokunta 22.12.2011 1.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa. Päivitys vuodelle 2016. Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1

SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa. Päivitys vuodelle 2016. Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1 SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VAL- VONNASTA SEKÄ SEN JÄRJESTÄMISTÄ

Lisätiedot

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin Uusi eläintautilaki Tarttuvatautipäivä 21.5.2013 Kajsa Hakulin Aikataulu Laki hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 23.4.2013 esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2014 Taustaa Uusi perustuslaki edellyttää keskeisten

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014 Liite 7 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 1 INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 8.12.2014 Minna Saramo-Nissilä Sisällys 1. JOHDANTO 3 1.1 Ohjelman

Lisätiedot

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017 Eteläkärjen ympäristöterveys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 1.1 Suunnitelman tarkoitus

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 päivitys 2014 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 4 2. Toimintaympäristö... 4 3. Kunnan

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi

Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi Kunnalliset palvelut Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuolto Laukaan ympäristöterveydenhuolto Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi Keurusselän ympäristö- ja terveydensuojelutoimisto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014

TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 8. ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2011-2014 Perusteet Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima valtakunnallinen

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila NYKYTILAN KUVAUS Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sekä Keski-Suomen Ely-keskus -alatyöryhmä Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuoltopalveluiden

Lisätiedot

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta Sivu/sivut 1 / 5 Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia.

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) 16.3.2016 Kajsa Hakulin Lainsäädäntö Parlamentin ja neuvoston asetus 652/2014 Euroopan unionin valtiontukisäännökset maa- ja metsätalousalalle

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 Kaupunginhallitus 150 6.5.2013 Valtuusto 82 20.5.2013 100 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen Täällä on kaikki. Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen 5.9.2017 Johanna Mäkinen Terveydenhuoltolaki 21 Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

Viranomaistoimet lakisääteisesti vastustettavia kalatauteja epäiltäessä tai todettaessa

Viranomaistoimet lakisääteisesti vastustettavia kalatauteja epäiltäessä tai todettaessa Viranomaistoimet lakisääteisesti vastustettavia kalatauteja epäiltäessä tai todettaessa Hanna Kuukka-Anttila Eläinten terveys ja lääkitseminen yksikkö Vastustettavat kalojen taudit a. Helposti leviävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Eläinlääkäreiden tehtävänjaon määrääminen ympäristökeskuksessa HEL 2016-013237 T 00 01 00 Päätös päätti johtosäännön 9 :n 5-kohdan nojalla eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastukset käynnistyneet 250 tilaa tarkastetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Eläinsuojelutarkastukset käynnistyneet 250 tilaa tarkastetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella 4.5.2011 Julkaistavissa Eläinsuojelutarkastukset käynnistyneet 250 tilaa tarkastetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella Noin 700 otannalla valitulle tuotantoeläintilalle Suomessa tehdään

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019 päivitys 2015 1 1. Johdanto Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Valvontaeläinlääkärijärjestelmä Valvontaeläinlääkäritilanne Valvontaeläinlääkärikyselyn tuloksia Valvontaeläinlääkärijärjestelmä

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta 1 Johdanto Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka on eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Tämän

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019

Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Ympäristöterveyslautakunta 26.3.2015 2 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Tässä esityksessä Eviran toimialan valvonta kotieläintiloilla Elintarvikeketju

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Ymptervltk 28.1.2014 7 Liite 2 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Ymptltk 16.5.2013 12 liite 4 SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 2 Sisällys 1 Johdanto 2 Toimintaympäristö 2.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Raision kaupungin valvontayksikön

Raision kaupungin valvontayksikön Raision kaupungin valvontayksikön eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014, päivitys vuodelle 2013 1 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 3 VOIMAVARAT... 4 3.1 Henkilöresurssit,

Lisätiedot

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Päivitys vuodelle Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Päivitys vuodelle Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Mikkeli - Mäntyharju Kangasniemi Hirvensalmi - Pertunmaa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa

Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa 1 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRI- PALVELUISTA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2017-2018 Käännös Eteläkärjen ympäristöterveys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016 Ymp.ltk 1.12.2015, Liite 3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkintähuollon neuvottelupäivä, Evira, Helsinki 1.11.2016 I Kauko Koikkalainen, Timo Karhula ja Jarkko Niemi Esityksen

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) Päivitys vuodelle 2018

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) Päivitys vuodelle 2018 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 Hyväksymispäivämäärä 12.9.2017 (vuonna 2017 tehty päivitys) Hyväksyjä Terhi Laaksonen Esittelijä Tiina-Mari Aro Dnro

Lisätiedot

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012 Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla Sikatilojen työnantajaosaaminen 13.12.2012 Hämeenlinna Outi Hälli ELT, Tuotantoeläinten terveyden-ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECPHM

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019 Liite V Sisällysluettelo 2 (16) 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 4 3 Suunnitelman

Lisätiedot

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira Käsiteltävistä asioista Luovuttaminen varalle valtakunnallisessa eläinten terveydenhuolto-ohjelmassa

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan terveys ja terveydenhuolto Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019

Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019 1 (20) Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Valtakunnalliset

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019 Liite 2 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 (Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) ELÄINTEN TERVEYDEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä esittää lausuntonaan

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä esittää lausuntonaan 1 Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä esittää 16.6.2017 lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion

Lisätiedot

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen Sivu/sivut 1 / 5 Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta vuonna 2016 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 25/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2303/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuollon ohjelma (EHO) 2015-2019 Valvontaeläinlääkäri Mari Porma Päivitetty 6.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot