Ymp.ltk , Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 1 Ymp.ltk , Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen valvontayksikkö 4 3. Voimavarat Resurssitarpeen kartoitus Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako 3.3 Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palvelutarjonta 6 4. Tietojärjestelmät 7 5. Yhteistyö ja viestintä Erityistilanneviestintä ja varautuminen erityistilanteisiin 8 6. Valvonnan toteutus Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja tapaukset Zoonoosien valvonta Terveysvalvontaohjelmat Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Kyyhkyslakat Muu tautiseuranta Eläinten keinollinen lisääntyminen Eläimistä saatavat sivutuotteet Sivutuotealan laitosten hyväksyntä ja valvonta Sivutuotteiden hautaaminen Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Sisämarkkinatuonti Sisämarkkinavienti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Eläinten hyvinvoinnin valvonta Eläinten hyvinvoinnin valvonta Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus luvan- tai ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus 17

3 7.1.3 Eläinsuojeluvalvojat Eläinkuljetukset Teurastamot ja pienteurastamot Lääkitsemisen valvonta Maksut Eläinlääkäripalveluiden toimeenpano Peruseläinlääkäripalvelu Sisältö Puhelinneuvonta Sairaanhoito Terveydenhoito Eläinten lopetus Todistukset Tuotantoeläinten terveydenhuolto Kiireellinen eläinlääkäriapu Saatavuus Toimitilat ja varustetaso Ostopalvelut Erikoiseläinlääkäri- ja laboratoriopalvelut Suunnitelman ja toteutuman arviointi Peruseläinlääkäripalveluiden laatu Palautteen kerääminen Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen Seuranta ja raportointi Annettujen määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonta Viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläinlääkäripalveluiden käytön tilastointi 24 LIITEET 1. Resurssikartoitus 2. Valvonnan painopisteet Tartuntatautilääkärin ja tartuntatautihoitajan yhteystiedot 4. Eläinlääkäreiden yhteystiedot 5. Vastaanottojen varustus 6. Eläinlääkäripalveluiden käytön tilastointilomake 3

4 4 1. JOHDANTO Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatiman valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisen toimintaa. Ohjelmasta säädetään eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 8 :ssä ja valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta (1031/2009) 1 :ssä. Eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa (488/1960), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997) ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa (557/2005). EHO on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa ja (EY:n) N:o 882/2004 valvonta-asetuksen mukaista elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa. 2. VALVONNAN TOIMEENPANO Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinlääkintähuollon säännösten toimeenpanoa ja noudattamista. Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto puolestaan huolehtii täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta alueellaan. Paikallistasolla eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän valvonnan suunnitellusta ja toteutuksesta vastaa kunta, kuntayhtymä tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalue. 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen valvontayksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (myöhemmin kuntayhtymä) on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä. Kuntayhtymä aloitti toimintansa ja sen alaisuudessa ovat kaikki perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävät. Kuntayhtymä Selänteen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tehtävänä ja vastuulla on järjestää ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa toimii Selänteen ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alainen valvontayksikkö vastaa kaikista

5 5 ympäristöterveydenhuollon tehtävistä alueella. Valvonta-alueella asuu n asukasta. Ympäristöterveydenhuollon valvontaa hoidetaan em. kuntien toimipisteistä. Yksikön ympäristöterveydenhuollon palveluksessa on ympäristöjohtaja, valvontaeläinlääkäri, yhteensä neljä kunnaneläinlääkärin virkaa ja kolme ympäristötarkastajaa. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinlääkintähuoltolain 15 :n mukaiset valtion varoista korvattavat valvontatehtävät sekä elintarvikelain mukaisia valvontatehtäviä alkutuotannossa. Virkaan ei kuulu praktiikkaa tai päivystysvelvollisuutta. Kunnaneläinlääkärin työnkuvaan kuuluu peruseläinlääkäripalveluiden tarjoaminen arkipäivisin sekä kiireellisen eläinlääkärinavun antaminen päivystysaikana. 3. VOIMAVARAT 3.1 Resurssitarpeen kartoitus Kuntayhtymän eläinlääkintähuollon resurssitarpeen kartoitus on liitteessä Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Kuntayhtymässä on viisi (5) kunnaneläinlääkärin virkaa. Yhden viran virkanimike on valvontaeläinlääkäri ja neljä (4) muuta ovat praktikkovirkoja (myöh. kunnaneläinlääkäri). Tällä hetkellä kaikki virat ovat täytettynä. Pyhäjärven virka on puolitettu (50 %) eli yhtä kokonaista virkaa hoitaa kaksi viranhaltijaa. Haapajärven viranhaltija tekee tällä hetkellä 50 % työajasta joten Haapajärvellä työskentelee määräaikaisena sijaisena myös toinen eläinlääkäri. Kunnaneläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Haapajärvellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä sekä Kärsämäellä. Kunnaneläinlääkäreiden pääasiallisena työalueena on ns. oma kunta-alue mutta tarvittaessa he työskentelevät myös yli kuntarajojen. Valvontaeläinlääkäri toimii koko Selänteen alueella. Kunnaneläinlääkärit vastaavat alueellaan peruseläinlääkäripalveluiden tarjoamisesta virka-aikana. Kiireellinen eläinlääkäriavun antaminen virka-ajan ulkopuolella eli eläinlääkäripäivystysvelvoite kuuluu jokaiseen praktikkovirkaan. Arkipäivystys tulee jokaiselle praktikolle kerran viikossa ja viikonloppupäivystys joka 4.s viikonloppu. Valvontaeläinlääkäri tekee kuntayhtymän alueella pääsääntöisesti kaikki valvontatehtävät ja eläinsuojelutarkastukset. Tällä hetkellä valvontaeläinlääkärin virkaa tehdään 80 % joten hänen poissa ollessaan sekä virka-ajan ulkopuolella, kiireelliset eläinsuojelutarkastukset ym. suorittaa kunnaneläinlääkäri. Valvontaeläinlääkäri mahdollistaa valvonnan ja tarkastusten tasapuolisuuden kuntayhtymän eri kunnassa eikä jääviyttä esiinny. Jokainen kunnaneläinlääkäri toimii yksin eikä eläintenhoitajaa/avustajaa ole yhdelläkään vastaanotolla. Praktiikka on nautavaltaista sekapraktiikkaa. Kuntayhtymä vuokraa

6 6 vastaanottojen tilat kunnilta ja vastaanottojen siivous on kuntien tai yksityisen siivouspalveluja tuottavan toimijan vastuulla. 3.3 Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Uutta viranhaltijaa rekrytoitaessa, hakijan tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja mahdolliset työtodistukset. Kuntayhtymä voi tarvittaessa pyytää aluehallintovirastoa tarkastamaan hakijan pätevyyden Evirasta tai itse tarkastaa hakijan laillisuuden toimia Suomessa laillistettuna eläinlääkärinä Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisteristä. Tarvittaessa ympäristöjohtaja ottaa myös yhteyttä hakijan edelliseen työnantajaan. Samoin toimitaan sijaisia rekrytoitaessa. Uuden eläinlääkärin työhön perehdyttämisestä vastaa ympäristöjohtaja ja/tai kunnaneläinlääkäri. Kuntayhtymällä ei ole valmista koulutusrunkoa. Kunnaneläinlääkärit ja valvontaeläinlääkäri hakevat koulutukseen sitä mukaa kun kiinnostavaa koulutusta järjestetään. Tavoitteena on tarjota täydennyskoulutusta kahdeksan (8) arkipäivää kalenterivuodessa koulutusmäärärahat huomioiden. Jokaisella praktikolla on mahdollisuus syventää ammattitaitoaan tietyillä sektoreilla kiinnostuksensa mukaan esim. tuotantoeläimet, hevoset jne. Ympäristöjohtaja hyväksyy koulutukset. Eläinlääkärilehden mukana jaetaan vuosittain Koulutuskalenteri- niminen lehti, jossa on eläinlääkäreille suunnattua koulutusta. Lähinnä praktiikkaa tekeville eläinlääkäreille tarkoitetusta koulutuksesta vain hyvin pieni osa on tiedossa kuukausia ennen ko. koulutusta. Yleensä koulutuksen järjestää lääkefirma, joka informoi sponsoroimastaan/järjestämästään koulutuksesta postitse noin 1-2 kk ennen koulutuspäivää. Valvontaeläinlääkäri saa pääsääntöisesti sähköpostitse koulutus- tai työkokouskutsun suoraan aluehallintovirastolta tai Evirasta. Valvontaeläinlääkäri osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin koulutuksiin, jotta hänellä olisi riittävä ja asianmukainen hallintomenettelyjen tuntemus eläinsuojelulain ja elintarvikevalvonnan alalta. Tarvittaessa hän pystyy pyytämään apua aluehallintovirastolta tai ympäristöjohtajalta. Valvontaeläinlääkärin osallistuessa koulutukseen kunnaneläinlääkärit hoitavat kuntaalueillaan mahdolliset kiireelliset eläinsuojelutarkastukset. Kunnaneläinlääkärit sijaistavat toisiaan koulutuksen ajan. 3.4 Yksityinen palvelutarjonta Kuntayhtymän alueella ei ole yksityistä palvelutarjontaa joka tarjoaisi peruseläinlääkäripalvelua muille kotieläimille kuin hyötyeläimille. Kaikissa kunnissa on virkaaikana mahdollisuus ottaa vastaan myös pieneläimiä. Lähialueella (esim. Iisalmi, Kajaani, Kokkola, Oulu) toimii lukuisia yksityisiä pieneläinklinikoita mutta niiden vaikutus

7 7 peruseläinlääkintää tarvitseviin pieneläinpotilasmääriin lienee kuitenkin vähäinen. Vaikeimmat sairastapaukset ohjataan paremmat resurssit omaaville pieneläinklinikoille. Kuntayhtymän alueella arviolta kymmenellä (10) lypsykarjatilalla käy yksityinen palveluntarjoaja. Näillä tiloilla kunnaneläinlääkärit kuitenkin hoitavat peruseläinlääkinnän yksityisen keskittyessä lähinnä hedelmällisyyshoitoihin tai jalostussuunnitelmien tekoon. 4. TIETOJÄRJESTELMÄT Kuntayhtymällä on käytössä valvontarekisteri (Digia) joka on ympäristöterveydenhuollon yhteinen. Järjestelmään kirjataan ylös kaikki kohteet, suoritteet jne. Valvontaeläinlääkäri käyttää ko. rekisteriä osana omaa työtään kirjaten sinne kaikki tehdyt alkutuotantoon liittyvät tuotantotilojen hygieniatarkastukset, eläinsuojelutarkastukset, aluehallintovirastosta tai Evirasta tulleet määräykset jne. Tämän lisäksi valvontaeläinlääkäri pitää omaa kirjanpitoa mm. kaikista tulleista eläinsuojeluilmoituksista sekä suoritetuista tuotantotilojen hygieniatarkastuksista. Kaikki pöytäkirjat mahdollisine liitteineen löytyvät paperiversioina valvontaeläinlääkärin työhuoneesta. Valvontaeläinlääkärillä on myös käyttöoikeudet Eviran ylläpitämiin Eläintenpitäjä- sekä Eläinten hyvinvointi-sovellus Elvikseen. Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry ylläpitää selainpohjaisia internet- sovelluksia nimeltään Naseva ja Sikava, joita kunnaneläinlääkäri käyttää osana terveydenhuoltotyötä. Eläinlääkärikohtaiset potilastieto- ja laskutusohjelmat löytyvät jokaiselta kunnaneläinlääkäriltä. Kuntayhtymän alueella tarve TRACES-järjestelmän käyttöön on ollut hyvin vähäistä. Reisjärven kel Matti Töllillä on riittävä TRACES-tuntemus. Mikäli muilla eläinlääkäreillä ilmenee tarvetta järjestelmän käyttämiselle, pyydetään aluehallintovirastolta apua. 5. YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Ympäristöjohtaja vastaa viestinnästä valvontayksikön sisällä sekä tiedottamisesta valvontayksikön ulkopuolelle. Viestintään kuuluvat asiakaspalvelu, neuvonta ja opastus sekä tiedottaminen. Eläinlääkintähuoltoon liittyvissä tapauksissa valvontaeläinlääkäri tai ympäristöjohtaja hoitaa tiedottamisen kunnaneläinlääkäreille, aluehallintovirastoon tai poliisille. Valvontaeläinlääkäri neuvoo ja opastaa kuntalaisia mm. eläinsuojeluun tai alkutuotantoon liittyvissä asioissa. Osa valvontaeläinlääkärin työstä on valtion kustantamia valvontatehtäviä ja tämän vuoksi yhteistyö/viestintä aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden kanssa on jatkuvaa. Valvontaeläinlääkärin työpiste sijaitsee samassa yksikössä Haapajärven ympäristö- ja rakennustarkastajien kanssa. Tämä mahdollistaa tarvittaessa päivittäisen ympäristöterveydenhuollon eri viranhaltijoiden välisen yhteistyön. Myös muihin Selänteen

8 8 alueella toimiviin ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoihin valvontaeläinlääkäri on tarvittaessa yhteydessä. 5.1 Erityistilanneviestintä ja varautuminen erityistilanteisiin Kuntayhtymällä on olemassa erillinen valmiussuunnitelma erityistilanteen varalle. Ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelma, joka sisältää kaikki ympäristöterveydenhuollon osa-alueet, on valmistettu yhteistyössä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Ympäristöpalvelut Helmen ja Kalajoen yhteistoimintaalueen kanssa. Aluehallintoviraston helposti leviävien eläintautien valmiussuunnitelma on osa Eviran valtakunnallista valmiussuunnitelmaa. Aluehallintovirasto on perehdyttänyt toimintaalueelleen valmiuseläinlääkäreitä. Kuntayhtymän alueella valmiuseläinlääkärinä on Reisjärven kunnaneläinlääkäri Matti Tölli. Ell Tölli osallistuu vuosittain aluehallintoviraston järjestämään valmiuseläinlääkäreille suunnattuun koulutukseen. Myös Evira järjestää vuosittain valmiuspäivän johon ell Tölli osallistuu. Helposti leviävien eläintautien torjuntaan liittyvä ohjeisto on koottu valmiuseläinlääkärikansioon, jota valmiuseläinlääkäri säilyttää omassa toimipisteessään. Vastustettavien eläintautien osalta viestintävastuu on Eviralla ja aluehallintovirastolla. 6. VALVONNAN TOTEUTUS Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tavoitteena on toteuttaa eläintautilainsäädännössä, eläinsuojelulainsäädännössä ja eläinten lääkitsemislainsäädännössä sekä helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa asetettuja päämääriä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta toteutetaan hyvässä yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken. Valvonta suoritetaan ennalta suunniteltuna tai epäilyyn perustuvana valvontana. Valvonnan tulisi myös olla riskiperusteista ottaen kuitenkin huomioon säädösten edellyttämät vaatimukset. Valvonnan toimeenpanossa huomioidaan Eviran valvontastrategian mukaiset valvonnan tavoitteet koko valvontaketjussa, joita ovat: * valvonta toimii esimerkillisesti koko valvontaketjussa * valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja riskiperusteista

9 9 * valvonnan osaaminen on korkeaa tasoa * valvonta on asiakaskeskeistä ja laadukasta * valvonnanviestintä on tehokasta ja ennakoivaa * valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan. Osa valvonnasta sisältyy aluehallintoviraston vuosittaisiin nk. valvonnan painopisteisiin. Näiden tavoitteena on kehittää valvonnan ohjeistusta ja/tai menetelmiä sekä tukea uuden ja osittain myös pidempään voimassa olleen lainsäädännön toimeenpanoa. Valvonnan painopisteet päivitetään vuosittain. Liitteessä 2 vuoden eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelmiin sisällytettävät valvonnan painopisteet Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Varautuminen helposti leviävien eläintautien leviämisen uhkaan on keskeinen osa eläinten terveyden valvontaa. Tautitapausten varhainen havaitseminen, nopeasti käynnistettävät hallintatoimet ja kustannustehokkuus toimenpiteiden valinnassa taudin torjunnan vaarantumatta sekä tarvittavan välineistön nopea saatavuus vaativat etukäteissuunnittelua, hankintoja, sopimuksia, tiedon jakamista, toimijoiden kouluttamista ja käytännön harjoittelua. Välttämättömän eläinlääkintähuollon toimiminen ja henkilöresursointi poikkeustilanteessa on suunniteltava etukäteen. Poikkeustilanteisiin varaudutaan kaikilla eläinlääkintähuollon tasoilla. Kunnaneläinlääkäri, mukaan lukien myös valvontaeläinlääkäri, huolehtii eläintautilain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kuntayhtymän alueella. Helposti leviävien eläintautien leviämisen estäminen tapahtuu Eviran ja aluehallintoviraston alaisuudessa ja ohjeistuksen mukaan. Osa kunnaneläinlääkäreistä on nimetty valmiuseläinlääkäreiksi, jotka ovat saaneet lisäkoulutusta helposti leviävien eläintautien vastustustyöhön. Kuntayhtymän alueella valmiuseläinlääkärinä toimii Reisjärven kel Matti Tölli. Erityistilanteissa, joissa Matti Tölli valmiuseläinlääkärinä osallistuu eläintautien torjumistyöhön kuntayhtymän tai aluehallintoviraston / Eviran määräämällä alueella, Reisjärvellä välttämättömät, päivystysluontoiset eläinlääkintähuollon tehtävät voidaan hoitaa muiden kunnaneläinlääkäreiden toimesta.

10 Eläintautiepäilyt ja -tapaukset Tarttuvat eläintaudit jakautuvat lakisääteisesti vastustettaviin ja muihin tarttuviin eläintauteihin. Lakisääteisesti vastustettavat eläintaudit jaetaan edelleen helposti leviäviin, vaarallisiin ja valvottaviin eläintauteihin. Epäily tarttuvan eläintaudin esiintymisestä voi syntyä eläimen tai eläinryhmän kliinisten oireiden, tuotannon tunnuslukujen muutosten perusteella tai näytteen tutkimisen yhteydessä laboratoriossa. Eläinlääkäri ammattitaidollaan arvioi, onko kyseessä epäily, joka on syytä varmistaa lisätutkimuksilla. Myös Evira voi tehdä päätöksen lisänäytteiden ottamisesta. Kuntayhtymän kunnaneläinlääkäri tai valvontaeläinlääkäri ottaa välittömästi yhteyttä aluehallintovirastoon eläintautiepäilyn tai tapauksen tullessa ilmi. Helposti leviävää eläintautia (esim. suu- ja sorkkatauti, SVD, Newcastlen tauti, sikarutto, lintuinfluenssa, Blue tongue) epäiltäessä kunnaneläinlääkäri ei saa poistua tilalta mikäli hän on siellä epäilyn tullessa ilmi, vaan hänen on aina otettava välittömästi yhteyttä aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin. Aluehallintovirasto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin saatuaan ilmoituksen vastustettavasta eläintaudista tai sen epäilystä, mikäli tauti edellyttää aluehallintoviraston tai kunnaneläinlääkärin toimenpiteitä. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo toimenpiteiden suorittamista kuntatasolla. Kuntayhtymän alueella ko. toimenpiteet suorittaa kunnaneläinlääkäri ja/tai valvontaeläinlääkäri joko yksin tai yhdessä läänineläinlääkärin kanssa. Epäiltäessä tai todetessa jokin välittömästi muille terveysviranomaisille ilmoitettavaa tautia, kunnaneläinlääkäri ilmoittaa asiasta viipymättä tartuntatautien torjunnasta vastaavalle terveyskeskuksen lääkärille. Tartuntatautilääkärin ja tartuntatautihoitajan yhteystiedot löytyvät liitteestä Zoonoosien valvonta Zoonoosi on eläinten ja ihmisten yhteisten tartuntatautien yleisnimitys. Tarttuminen voi tapahtua eläimestä ihmiseen tai ihmisestä eläimeen. Esimerkkinä zoonoosista mainittakoon salmonellatartunnat tai eräät influenssat. Tällaisten zoonoottisten tartuntojen leviämisen varalta yhteistyö terveydenhuollon kanssa on oltava sujuvaa. Kunnaneläinlääkäri ilmoittaa eläimissä todetuista zoonooseista viipymättä muille terveysviranomaisille kuten kohdassa on kuvailtu.

11 11 Ilmoitettavia zoonooseja ovat nautatuberkuloosi, pernarutto, luomistauti, salmonellatartunnat (nauta, sika, siipikarja), raivotauti (rabies), leptospiroosi, klamydioosi/psittakoosi, leishmaniaasi, jänisrutto (tularemia) ja orf Terveysvalvontaohjelmat Joillekin lakisääteisesti vastustettaville eläintaudeille on erillislainsäädännöllä säädetty terveysvalvontaohjelman vähimmäistasosta. Tällaisia ovat esimerkiksi lampaiden ja vuohien maedi-visna- ja scrapievalvontaohjelmat, kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmat. Terveysvalvontaohjelmiin liittyy säännöllinen käynti pitopaikoissa ja näytteenotto tai näytteenottojen seuranta. Terveysvalvontaohjelmien tarkat kuvaukset sekä eri kustannusten korvattavuus löytyvät eläinlääkintälainsäädännöstä tautikohtaisesti. Kuntayhtymän alueella, Pyhäjärvellä, on yksi (1) lammastila, joka kuuluu maedi-visna- ja scrapie terveysvalvontaohjelmiin. Lammastilan vuosittaisesta näytteenotosta huolehtii kunnan- tai valvontaeläinlääkäri. Salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvia kanaloita on kuntayhtymän alueella yksi (1). Lattiakanala sijaitsee Kärsämäellä ja vuosittaisen viranomaisnäytteen ottaa kunnaneläinlääkäri. Tiedot ja tehdyt tarkastukset terveysvalvontaohjelmiin liittyneistä tiloista sekä näytteenotoista pidettävä kirjanpito säilytetään ko. kuntien vastaanotoilla sekä valvontaeläinlääkärin työhuoneessa. Mikäli terveysvalvontaohjelmien seuraamisessa havaitaan laiminlyöntejä, asiasta ilmoitetaan viipymättä aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolta saadun ohjeistuksen mukaan laiminlyönti pyritään korjaamaan terveysvalvontaohjelman mukaiseksi mahdollisimman pian Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Kuntayhtymän alueella on kaksi (2) luonnonravintolammikkoa sekä yksi (1) rapulaitos. Valvontaeläinlääkäri vastaa näiden laitosten valvonnasta sekä niihin liittyvästä kirjanpidosta. Valvojan pätevyys valvoa vesiviljelylaitoksia varmistetaan sillä, että valvontaeläinlääkäri osallistuu Eviran tai aluehallintoviraston järjestämään asiaa koskevaan koulutukseen. Mikäli luonnonravintolammikoista siirretään kaloja pakollisen BKD- valvontaohjelman alueelle, terveystodistuksen siirrettäville kaloille kirjoittaa kunnaneläinlääkäri.

12 Kyyhkyslakat Kuntayhtymän alueella ei ole tiedossa yhtään kyyhkyslakkaa Muu tautiseuranta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lähettää eläintautiseurantanäytteisiin liittyvät määräykset suoraan valvontaeläinlääkärille. Valvontaeläinlääkäri vastaa näytteiden otosta määräajassa, arkistoi tiedot sekä toimittaa tarvittavat tiedot eteenpäin aluehallintovirastoon tai Eviraan. Valvontaeläinlääkärin poissa ollessa näytteenotoista vastaa kunnaneläinlääkäri Eläinten keinollinen lisääntyminen Kuntayhtymä pyrkii huolehtimaan siitä, että alueella olisi vähintään yksi tammojen keinosiemennyksen valmiudet omaava eläinlääkäri. Palvelua pystytään järjestämään vain virka-ajan puitteissa. Muina aikoina tammanomistajien on käännyttävä yksityisen palvelutarjoajan puoleen Eläimistä saatavat sivutuotteet Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat muut kuin ihmisravinnoksi eläimistä saatavat tuotteet. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä teurastamon eläinperäinen sivutuote Sivutuotealan laitosten hyväksyntä ja valvonta Kuntayhtymän alueella ei ole sivutuotealan laitoksia Sivutuotteiden hautaaminen Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen sekä tiettyjen muiden sivutuotteiden hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Vain määritellyillä syrjäisillä alueilla niiden hävittäminen hautaamalla on sallittua. Muiden kuolleiden tuotantoeläinten, lemmikkieläinten ja kuolleena syntyneiden eläinten osalta koko Suomi on luokiteltu syrjäiseksi alueeksi alkaen märehtijöiden osalta kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaaminen on sallittua vain syrjäisillä alueilla. Kuntayhtymä ei kuuluu edellä mainittuun alueeseen. Kuntayhtymä kuuluu keräilyalueen piiriin eli märehtijöistä peräisin olevat sivutuotteet voidaan hävittää vuoden 2013 alusta lähtien vain toimittamalla ne hävitettäväksi Honkajoki

13 13 Oy:n hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. Keräilyn hoitaa rekisteröitynyt toimija ja kustannuksista vastaa eläimen omistaja. Sikojen ja siipikarjan raatojen hävityksen osalta kuntayhtymä kuuluu nk. syrjäiseen alueeseen. Tämä tarkoittaa, että sikojen ja siipikarjan raatojen hautaaminen on sallittua. Mikäli havaitaan, että sivutuotteiden hautaamisessa on rikottu annettuja säädöksiä, virkaeläinlääkäri antaa kehotuksen hävittää sivutuote asianmukaisesti. Tieto kehotuksesta lähetetään myös aluehallintovirastolle. Mikäli annettua kehotusta ei ole noudatettu, siirtyy asian selvittely aluehallintovirastolle Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Sivutuotteiden käyttöä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa kutsutaan haaskakäytöksi. Jos haaskana käytetään muita kuin luonnonvaraisia eläimiä ja niiden teurasjätteitä, toiminnasta on tehtävä aloitusilmoitus kunnaneläinlääkärille, jonka alueella haaskaa aiotaan pitää. Ilmoitus on tehtävä ennen haaskaruokinnan aloittamista. Kunnaneläinlääkäri toimittaa ilmoituksen valvontaeläinlääkärille, joka kokoaa, arkistoi ja raportoi kaikki haaskanpitämiseen liittyvät tiedot aluehallintovirastoon sekä rekisteröi haaskapaikan eläintenpitäjärekisterin yhteydessä olevaan haaskaruokintapaikkarekisteriin. Aloitusilmoituksen voi tehdä myös suoraan valvontaeläinlääkärille. Valvontaeläinlääkäri tarkistaa tarvittaessa haaskapaikat. Mikäli on aihetta epäillä jätelain vastaista toimintaa tai jos haaskankäytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, valvontaeläinlääkäri ottaa yhteyttä ko. lainsäädäntöä valvoviin viranomaisiin (ympäristötarkastajat). Haaskan aloitusilmoitus tehdään vain kerran mutta luonnonvaraisia eläimiä ruokittaessa on jokaisesta käyttökerrasta ilmoitettava sivutuotteiden keräyskunnan ja käyttökunnan kunnaneläinlääkärille. Käyttöilmoitukset toimitetaan kuntayhtymässä keskitetysti valvontaeläinlääkärille, joka tarvittaessa tarkistaa sivutuotteet ennen niiden käyttöä Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Kolmansista maista tuotavat eläimet ja eläinperäiset tuotteet saapuvat Suomeen aina eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, jossa niille suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tämän vuoksi tuodut erät eivät yleensä aiheuta toimenpiteitä paikallistasolla. Aluehallintovirasto ilmoittaa, mikäli kuntayhtymän alueelle saapuu kolmansista maista eläintai tuote-eriä, joissa on syytä epäillä eläintautiriskiä tai jos epäillään, että eläin- tai tuote-erä on tuotu maahan laittomasti. Pääsääntöisesti valvontaeläinlääkäri suorittaa tarkastuksen

14 14 aluehallintoviraston ohjeitten mukaisesti. Valvontaeläinlääkärin poissa ollessa tai virka-ajan ulkopuolella tarkastuksen suorittaa kunnaneläinlääkäri Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Tiettyjen eläinten ja tuotteiden sisämarkkinatuojat ja viejät rekisteröityvät tai hakevat tuontilupaa Eviralta. Valvontaeläinlääkäri saa tapauskohtaisesti tiedon rekisteröinneistä ja tuontiluvista Eviralta Sisämarkkinatuonti Sisämarkkinatuonnissa tuojalla on tiettyjen eläinten ja tuotteiden kohdalla velvollisuutena lähettää Eviralle ennakkoilmoitus tuotavasta erästä. Evira lähettää ennakkoilmoitukset aluehallintovirastoon ja läänineläinlääkäri lähettää tapauskohtaisesti tiedon virkaeläinlääkärille, mikäli he eivät itse valvo kyseistä erää. Jos tuontierä ei vastaa tuonnille annettuja ehtoja, virkaeläinlääkäri ottaa välittömästi yhteyttä aluehallintovirastoon ja toimii annettujen ohjeiden mukaan. Kuntayhtymän alueella valvonnan suorittaa pääsääntöisesti valvontaeläinlääkäri. Tarkastettujen tuontierien tarkastusten raportointi tapahtuu TRACES- järjestelmään täyttämällä terveystodistuksen valvonta- eli III-osio. Kuntayhtymän alueella Reisjärven kunnaneläinlääkäri Matti Töllillä on tunnukset ohjelmaan sekä riittävät taidot ohjelman käyttöön. Mikäli muilla eläinlääkäreillä on tarvetta TRACES-järjestelmän käyttöön, apua pyydetään aluehallintovirastolta Sisämarkkinavienti Virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetyksen ennen vientiä Eviran ohjeiden mukaisesti. Myös sen, että rekisteröinti on tehty ja voimassa kyseiselle erälle, jos se vaaditaan. Tarkastuksen perusteella virkaeläinlääkäri laatii kyseisen eläinlajin ja tuotteen tiedot sisältävän terveystodistuksen. Sisämarkkinaviennissä viejän on pyydettävä valvovalta virkaeläinlääkäriltä lähetettävien Ea 4 liitteen I mukaisten erien tarkastamista (poikkeuksena ei-kaupalliset koirat, kissat, hillerit ja fretit, jolloin vientiin liittyvän tarkastuksen voi tehdä myös muu kuin virkaeläinlääkäri). Vientiin liittyvät tarkastukset ja terveystodistukset ovat viejälle maksullisia. Tämän vuoksi kunnaneläinlääkäri suorittaa tarkastukset sekä kirjoittaa tarvittavat todistukset.

15 15 Kunnaneläinlääkäri laskuttaa viejää tehdystä tarkastuksesta ja terveystodistuksesta kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisesti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Viejä pyytää virkaeläinlääkäriltä tarkastusta ja selvittää vientiehdot. On varmistettava huolella, että vientikohdemaan ehdot täyttyvät. On suositeltavaa, että vaadittavat ehdot tai valmis terveystodistus on lähetetty kohdemaan viranomaisilta Eviraan tai maa- ja metsätalousministeriöön. Viejä voi myös laatia terveystodistuksen Eviran antamalle pohjalle kohdemaan ehtojen mukaisesti. Evira ja kohdemaan viranomaiset hyväksyvät todistuksen ja lopullinen todistusmalli tulee lähettää Eviraan tiedoksi. Virkaeläinlääkäri ja Evira tarkistavat yhteistyössä, voidaanko tuontiehdot vietävän eläimen tai tuotteen kohdalla täyttää. MMM yhteistyössä Eviran kanssa voi neuvotella kohdemaan kanssa vaatimuksista. Venäjänvientitodistukset on tilattava Evirasta. Vain virkaeläinlääkäri voi laatia ja tilata vientitodistuksia. Kustannuksista vastaa viejä samalla tavoin kuin kohdassa on esitetty. 7. ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA 7.1 Eläinten hyvinvoinnin valvonta Eläinten hyvinvoinnin valvonnalla tarkoitetaan eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säädösten perusteella tehtävää eläinsuojeluvalvontaa. Alueellisten ja paikallisten eläinsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa, että eläimiä hoidetaan, kohdellaan, käytetään ja kuljetetaan eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Kunnaneläinlääkäri ja poliisi valvovat eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella. Eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista voi lisäksi valvoa kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija. Voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa. Mikäli tarkastuksessa havaitaan, että eläinten suojelusta annettuja säädöksiä on rikottu, eläinsuojeluviranomainen ryhtyy lainsäädännön

16 16 edellyttämiin pakkokeinoihin. Eläinsuojeluviranomaisen tehtyä eläinsuojelupäätöksen, hän on velvollinen viipymättä toimittamaan ko. asiakirjat eläimen omistajalle/haltijalle, poliisille ja aluehallintovirastoon. Kuntayhtymässä on marraskuusta 2010 lähtien työskennellyt valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkäri tekee kuntayhtymän alueella pääsääntöisesti kaikki valvontatehtävät ja eläinsuojelutarkastukset. Tällä hetkellä valvontaeläinlääkärin virkaa tehdään 80 % ja hänen poissa ollessaan sekä virka-ajan ulkopuolella, kiireelliset eläinsuojelutarkastukset suorittaa kunnaneläinlääkäri. Valvontaeläinlääkäri mahdollistaa valvonnan ja tarkastusten tasapuolisuuden kuntayhtymän eri kunnissa eikä jääviyttä esiinny Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Epäiltäessä, että eläintä hoidetaan, kohdellaan tai käytetään eläinsuojelulain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella tavalla, aluehallintovirastolla, kunnaneläinlääkärillä, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalla viranhaltijalla, poliisilla sekä aluehallintoviraston valtuuttamalla eläinsuojeluvalvojalla on oikeus tarkastuksen tekemiseen. Tarkastuksen tekijällä on oikeus päästä kaikkiin tiloihin, joissa eläimiä pidetään. Aluehallintoviraston valtuuttamalla eläinsuojeluvalvojalla ei kuitenkaan ole oikeutta suorittaa tarkastusta kotirauhan piirissä kuten eläinsuojeluviranomaisilla. Käynnillä tarkastetaan paitsi itse eläimet, eläinten pitopaikka ja pitopaikan olosuhteet, myös eläimiä varten tarkoitettu ruoka, juoma, välineet ja varusteet. Poliisi on velvollinen antamaan tarvittaessa virka-apua eläinsuojelutarkastuksen suorittamiseen. Kuntayhtymässä epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset suorittaa pääsääntöisesti valvontaeläinlääkäri. Ilmoitus epäilystä voi tulla suoraan kansalaiselta, toiselta eläinlääkäriltä, toiselta viranomaiselta tai yhteistyötaholta. Aluehallintovirasto voi myös määrätä valvontaeläinlääkärin/kunnaneläinlääkärin suorittamaan eläinsuojelutarkastuksen. Valvontaeläinlääkäri suorittaa myös aina eläinsuojelutarkastuksen huomatessaan muun valvonnan yhteydessä eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Eläinsuojelutarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus. Mikäli tarkastuksella havaitaan, että eläinten suojelusta annettuja säädöksiä on rikottu, tulee viranomaisen tehdä asiassa eläinsuojelupäätös. Eläinsuojelupäätöksellä kielletään eläimen omistajaa tai haltijaa jatkamasta tai toistamasta lain vastaista menettelyä ja/tai määrätään eläimen omistaja tai haltija määräajassa täyttämään oma velvollisuutensa. Mikäli eläinsuojelutarkastus johtaa edellä kuvattuihin toimenpiteisiin, täytyy tarkastuskohteeseen suorittaa uusintatarkastus. Eläinsuojelullisista syistä viranomainen voi myös ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin eläimen

17 17 hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällaisissa tapauksissa eläimelle voidaan hankkia hoitoa muualta, eläin voidaan lopettaa, myydä tai toimittaa teuraaksi. Eläinsuojelutarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus lähetetään eläimen omistajalle tai haltijalle mahdollisimman pian tarkastuksen jälkeen. Kopiot tarkastuskertomuksesta jää tarkastuksen suorittajalle sekä lähetetään Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle ja Jokilaaksojen poliisilaitokselle. Tarvittaessa poliisille tehdään myös asiassa tutkintapyyntö. Eläinsuojelutarkastuspöytäkirjat liitteineen löytyvät valvontaeläinlääkärin toimistosta myös paperiversioina tietokoneen lisäksi. Kunnaneläinlääkärit lähettävät tekemistään eläinsuojelutarkastuspöytäkirjoista kopion valvontaeläinlääkärille tiedoksi tai mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Kunnaneläinlääkärin/valvontaeläinlääkärin pyynnöstä vastuu tarkastuksen ja päätöksen tekemisestä vaikeimpien eläinsuojelutehtävien osalta voidaan siirtää kunnalta aluehallintovirastolle. Eläinlääkäriresurssit riittävät epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten tekemiseen koska kuntayhtymässä on valvontaeläinlääkäri ja kaikkien kunnaneläinlääkäreiden toimenkuvaan kuuluu tarvittaessa eläinsuojelutehtävien hoitaminen Luvan tai ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus Tarkastuksia voidaan tehdä myös ilman epäilyä eläinsuojelulain rikkomisesta sellaisiin paikkoihin, joissa toiminta edellyttää eläinsuojelulaissa tarkoitetun luvan hakemista aluehallintovirastolta tai ilmoituksen tekemistä aluehallintovirastolle. Tällaisia paikkoja ovat esim. sirkukset, eläintarhat ja näyttelyt, eläinkaupat, pieneläinhoitolat, suuret kennelit sekä ravi- ja ratsastustallit, riistaeläintarhat ja lihan, munien tai siitoseläinten tuotantotarhat. Ilman epäilyä tarkastuksia saadaan tehdä myös eläinkilpailuihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Tavoitteena on tarkastaa luvan- ja ilmoituksenvarainen toiminta vuosittain. Ilmoituksenvaraisen toiminnan tarkastukset suorittaa kuntayhtymän alueella valvontaeläinlääkäri. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, josta toimitetaan kopio myös aluehallintovirastoon. Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta tulee suoraan valvontaeläinlääkärille ilmoitus uudesta ilmoituksenvaraisesta kohteesta. Valvontaeläinlääkäri ohjeistaa tarvittaessa toimijaa tekemään ilmoituksenvaraisen toiminnan aloitusilmoituksen aluehallintovirastolle, mikäli muun valvonnan yhteydessä tulee ilmi, että toimijan kuuluisi ko. ilmoitus tehdä.

18 18 Kuntayhtymän alueella on yhteensä 15 ilmoituksenvaraista tallia, 2 eläinhoitolaa sekä yksi koirakennel ja yksi fasaanitarha Eläinsuojeluvalvojat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ei toimi tällä hetkellä yhtään aluehallintoviraston valtuuttamaa eläinsuojeluvalvojaa Eläinkuljetukset Kuntayhtymän eläinlääkärit voivat pyynnöstä avustaa aluehallintoviraston läänineläinlääkäreitä tai poliisia eläinkuljetusten valvonnassa Teurastamot ja pienteurastamot Kuntayhtymän alueella ei ole teurastamoita tai pienteurastamoita Lääkitsemisen valvonta Aluehallintoviraston määräyksestä lääkekirjanpidon tarkastuksia suorittaa pääsääntöisesti valvontaeläinlääkäri. Tarkastuksesta laadittu pöytäkirja lähetetään aluehallintovirastoon mahdollisimman pian. Maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksilla suoritetaan myös lääkitsemisen valvontaa. Kuntayhtymän aluella ko. tarkastukset suorittaa valvontaeläinlääkäri. 8. MAKSUT Elintarvikelain mukaiset alkutuotantoon liittyvät hygieniatarkastukset ovat maksullisia. Maksu peritään hyväksytyn taksan mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon taksat 2011 on

19 19 hyväksytty Ppky Selänteen hallituksessa Maidontuotantotilojen tai lihakarjatilan hygieniatarkastus maksaa 150. Uusintatarkastukset ovat 75. Muu alkutuotantoon liittyvä tarkastus tehdään tuntiveloituksella ja maksu on 45 /h. Valvontaeläinlääkäri laskuttaa tilallisia Digia- järjestelmän kautta tehdyllä laskulla tarkastuksen tehtyään. Eläinlääkäreiden vastaanotoilla ei peritä pieneläinasiakkailta erikseen klinikkamaksua. Kuntayhtymän jokaisessa neljässä kunnassa on käytössä hyötyeläinsairasmatkojen osalta subventio, jolla varmistetaan se, että sairasta eläintä ei jätetä hoitamatta matkoista johtuvien kustannusten takia. Kunnat subventoivat omavastuuosuuden ylittävän osuuden matkakulujen osalta. Omavastuuosuus on kaikissa Selänteen kunnissa 9,25 (ALV 0 %). Kunnaneläinlääkäri laskuttaa kunnalta matkakustannuksen omavastuuosuuden ylittävän osan sekä arvonlisäveron ko. osuudelta. 9. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUIDEN TOIMEENPANO 9.1 Peruseläinlääkäripalvelu Kunnan/kuntayhtymän on järjestettävä arkisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Kuntayhtymän alueella ei ole yksityistä palvelujen tarjoajaa joten peruseläinlääkintäpalvelu on järjestettävä myös muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten. Kuntayhtymän eläinlääkintähuolto tarjoaa peruseläinlääkäripalvelut virka- ja päivystysaikana. Jokaisessa kuntayhtymän kunnassa on eläinlääkärin vastaanotto ja kunnaneläinlääkärit työskentelevät pääasiassa oman kuntansa alueella Sisältö Peruseläinlääkäripalvelulla tarkoitetaan eläinlääkäripalvelua, joka annetaan eläinlääketieteellisen yleistutkimukseen tai kliiniseen tutkimukseen perustuen tavanomaisissa vastaanottotiloissa tai eläinsuojissa Puhelinneuvonta Eläinlääkäreiden ajanvaraus ja puhelinaika on arkiaamuisin klo 8-9. Jokaisella eläinlääkärillä on käytössään puhelinvastaaja, jonne asiakas voi muina aikoina jättää

20 20 yhteydenottopyynnön. Eläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät mm. internetistä osoitteesta sekä liitteestä 4. Päivystävän eläinlääkärin tiedot asiakkaat saavat soittamalla oman kunnaneläinlääkärin numeroon. Päivystysaikana puheluista ei peritä erillistä korvausta Sairaanhoito Eläinlääkintähuolto tarjoaa sairaanhoitoa, jota pystytään suorittamaan peruseläinlääkärikoulutuksella. Tämä tarkoittaa perustutkimuksia, hoitotarpeen arvioinnin ja hoidon tai eläinsairaala- tai erikoiseläinlääkäritasoista hoitoa tarvitsevien potilaiden lähettämisen jatkohoitoon Terveydenhoito Kunnaneläinlääkärit tekevät myös ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa johon kuuluu mm. rokotukset, loishäädöt, pieneläinten sterilisaatiot ja kastraatiot sekä tuotantoeläinten terveydenhuoltoon ja lisääntymiseen liittyvät tarkastukset ja hoidot Eläinten lopetus Kotieläinten lopetus sairauden perusteella, eläimen omistajan pyynnöstä tai eläinsuojelullisista syistä kuuluu peruseläinlääkäripalveluun. Tarvittaessa kunnaneläinlääkärit lopettavat myös luonnonvaraisia eläimiä jolloin syntyneistä kuluista vastaa valtio Todistukset Kotieläimen terveydentilan toteaminen ja todistaminen kliinisen perustutkimuksen perusteella esim. vakuutusyhtiötä, vientiä tai tuontia varten sisältyy eläinlääkintähuollon tarjoamiin palveluihin. Kunnaneläinlääkärit perivät todistusten kirjoittamisesta eläimen omistajalta kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisen hinnan. 9.2 Tuotantoeläinten terveydenhuolto Kunnan on peruseläinlääkäripalveluun kuuluvana järjestettävä terveydenhuollon palvelut kotieläimille, joita varten on olemassa valtakunnallinen terveydenhuolto-ohjelma ja asianmukainen toteutumisen seurantajärjestelmä. Tällä hetkellä tällaisia ohjelmia ovat nautatiloille tarkoitettu Naseva ja sikatiloille tarkoitettu Sikava. Kuntayhtymän alueella on voitu tarjota terveydenhuoltopalveluita kysyntää vastaavasti.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016 Ymp.ltk 1.12.2015, Liite 3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 päivitys 2014 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 4 2. Toimintaympäristö... 4 3. Kunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014

TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 8. ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2011-2014 Perusteet Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima valtakunnallinen

Lisätiedot

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin Uusi eläintautilaki Tarttuvatautipäivä 21.5.2013 Kajsa Hakulin Aikataulu Laki hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 23.4.2013 esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2014 Taustaa Uusi perustuslaki edellyttää keskeisten

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Raision kaupungin valvontayksikön

Raision kaupungin valvontayksikön Raision kaupungin valvontayksikön eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014, päivitys vuodelle 2013 1 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 3 VOIMAVARAT... 4 3.1 Henkilöresurssit,

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuollon ohjelma (EHO) 2015-2019 Valvontaeläinlääkäri Mari Porma Päivitetty 6.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019

Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Ympäristöterveyslautakunta 26.3.2015 2 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Ymptltk 16.5.2013 12 liite 4 SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017 Eteläkärjen ympäristöterveys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 1.1 Suunnitelman tarkoitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Ymptervltk 28.1.2014 7 Liite 2 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 2

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 2 Sisällys 1 Johdanto 2 Toimintaympäristö 2.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019 päivitys 2015 1 1. Johdanto Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019 Liite V Sisällysluettelo 2 (16) 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 4 3 Suunnitelman

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. Toimintaympäristö 2. Eläinlääkintähuollon yleiskuvaus ja toiminta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2015-2019

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012 2014... JIK ky johtokunta 22.12.2011 1.

Lisätiedot

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 Eviran ohje 15903/1 Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkintähuollon neuvottelupäivä, Evira, Helsinki 1.11.2016 I Kauko Koikkalainen, Timo Karhula ja Jarkko Niemi Esityksen

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2017-2018 Käännös Eteläkärjen ympäristöterveys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA PÄIVITYS 2016

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA PÄIVITYS 2016 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS 2016 Pietarsaaren, Luodon, Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira Käsiteltävistä asioista Luovuttaminen varalle valtakunnallisessa eläinten terveydenhuolto-ohjelmassa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014 Liite 7 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) 16.3.2016 Kajsa Hakulin Lainsäädäntö Parlamentin ja neuvoston asetus 652/2014 Euroopan unionin valtiontukisäännökset maa- ja metsätalousalalle

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 Kaupunginhallitus 150 6.5.2013 Valtuusto 82 20.5.2013 100 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 1 INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 8.12.2014 Minna Saramo-Nissilä Sisällys 1. JOHDANTO 3 1.1 Ohjelman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019

Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019 1 (20) Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä. ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä. 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT

Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies, ELT Tässä esityksessä Eviran toimialan valvonta kotieläintiloilla Elintarvikeketju

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Eläinlääkäreiden tehtävänjaon määrääminen ympäristökeskuksessa HEL 2016-013237 T 00 01 00 Päätös päätti johtosäännön 9 :n 5-kohdan nojalla eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Päivitys vuodelle Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Päivitys vuodelle Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Mikkeli - Mäntyharju Kangasniemi Hirvensalmi - Pertunmaa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Yj/10 24.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Yj/10 24.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 10 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman 2014 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2015-003210 T 11 00 03 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää

Lisätiedot

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019 Salon kaupungin eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Toimintaympäristö 1 2.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset 1 2.2 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa. Päivitys vuodelle 2016. Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1

SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa. Päivitys vuodelle 2016. Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1 SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VAL- VONNASTA SEKÄ SEN JÄRJESTÄMISTÄ

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019 Liite 2 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 (Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) ELÄINTEN TERVEYDEN

Lisätiedot

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019 Salon kaupungin eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 2614/11.02/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö... 3 2.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2.2 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi

Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi Eläinlääkintähuolto Keski-Suomi Kunnalliset palvelut Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuolto Laukaan ympäristöterveydenhuolto Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi Keurusselän ympäristö- ja terveydensuojelutoimisto

Lisätiedot

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta Sivu/sivut 1 / 5 Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia.

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Valvontaeläinlääkärijärjestelmä Valvontaeläinlääkäritilanne Valvontaeläinlääkärikyselyn tuloksia Valvontaeläinlääkärijärjestelmä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 25/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2303/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015

VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015 VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015 Uusi lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Laura Haltia ESAVI 17.3.2015 1 Uusi lainsäädäntö 1.12.2014 Laki eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila NYKYTILAN KUVAUS Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sekä Keski-Suomen Ely-keskus -alatyöryhmä Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuoltopalveluiden

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017

TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017 1 TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017 Pirjo Korhonen 18.3.2014 2 TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät Ylitarkastaja Sari Salminen

Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät Ylitarkastaja Sari Salminen Tuotantoeläinten kuljetukset Teurastamoyrittäjien jäsenpäivät 8.9.2017 Ylitarkastaja Sari Salminen Eläinkuljetuslainsäädäntö Eläinkuljetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta 1 Johdanto Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka on eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Tämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 1 (7) Ympäristölautakunta Ytp/5 27.03.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 1 (7) Ympäristölautakunta Ytp/5 27.03.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 1 (7) 101 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman toteutuminen 1.1.-31.12.2011 HEL 2012-004230 T 11 00 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan terveys ja terveydenhuolto Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen Täällä on kaikki. Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen 5.9.2017 Johanna Mäkinen Terveydenhuoltolaki 21 Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2017 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista Pori 12.2.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälä 12.2.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelulaki (247/1996) Eläinsuojeluasetus

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon suunnitelma Oulun seudun ympäristötoimi

Eläinlääkintähuollon suunnitelma Oulun seudun ympäristötoimi Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 Eläinlääkintähuollon suunnitelma Oulun seudun ympäristötoimi 2015 2019 Päivitys 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. VOIMAVARAT...

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon suunnitelma Oulun seudun ympäristötoimi

Eläinlääkintähuollon suunnitelma Oulun seudun ympäristötoimi Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 14.12.2017 166 Eläinlääkintähuollon suunnitelma Oulun seudun ympäristötoimi 2015 2019 Päivitys 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. VOIMAVARAT...

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen Sivu/sivut 1 / 5 Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta vuonna 2016 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin

Lisätiedot