Ymp.ltk , Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 1 Ymp.ltk , Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen valvontayksikkö 4 3. Voimavarat Resurssitarpeen kartoitus Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako 3.3 Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palvelutarjonta 6 4. Tietojärjestelmät 7 5. Yhteistyö ja viestintä Erityistilanneviestintä ja varautuminen erityistilanteisiin 8 6. Valvonnan toteutus Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja tapaukset Zoonoosien valvonta Terveysvalvontaohjelmat Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Kyyhkyslakat Muu tautiseuranta Eläinten keinollinen lisääntyminen Eläimistä saatavat sivutuotteet Sivutuotealan laitosten hyväksyntä ja valvonta Sivutuotteiden hautaaminen Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Sisämarkkinatuonti Sisämarkkinavienti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Eläinten hyvinvoinnin valvonta Eläinten hyvinvoinnin valvonta Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus luvan- tai ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus 17

3 7.1.3 Eläinsuojeluvalvojat Eläinkuljetukset Teurastamot ja pienteurastamot Lääkitsemisen valvonta Maksut Eläinlääkäripalveluiden toimeenpano Peruseläinlääkäripalvelu Sisältö Puhelinneuvonta Sairaanhoito Terveydenhoito Eläinten lopetus Todistukset Tuotantoeläinten terveydenhuolto Kiireellinen eläinlääkäriapu Saatavuus Toimitilat ja varustetaso Ostopalvelut Erikoiseläinlääkäri- ja laboratoriopalvelut Suunnitelman ja toteutuman arviointi Peruseläinlääkäripalveluiden laatu Palautteen kerääminen Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen Seuranta ja raportointi Annettujen määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonta Viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläinlääkäripalveluiden käytön tilastointi 24 LIITEET 1. Resurssikartoitus 2. Valvonnan painopisteet Tartuntatautilääkärin ja tartuntatautihoitajan yhteystiedot 4. Eläinlääkäreiden yhteystiedot 5. Vastaanottojen varustus 6. Eläinlääkäripalveluiden käytön tilastointilomake 3

4 4 1. JOHDANTO Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatiman valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisen toimintaa. Ohjelmasta säädetään eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 8 :ssä ja valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta (1031/2009) 1 :ssä. Eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa (488/1960), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997) ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa (557/2005). EHO on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa ja (EY:n) N:o 882/2004 valvonta-asetuksen mukaista elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa. 2. VALVONNAN TOIMEENPANO Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinlääkintähuollon säännösten toimeenpanoa ja noudattamista. Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto puolestaan huolehtii täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta alueellaan. Paikallistasolla eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän valvonnan suunnitellusta ja toteutuksesta vastaa kunta, kuntayhtymä tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalue. 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen valvontayksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (myöhemmin kuntayhtymä) on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä. Kuntayhtymä aloitti toimintansa ja sen alaisuudessa ovat kaikki perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävät. Kuntayhtymä Selänteen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tehtävänä ja vastuulla on järjestää ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa toimii Selänteen ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alainen valvontayksikkö vastaa kaikista

5 5 ympäristöterveydenhuollon tehtävistä alueella. Valvonta-alueella asuu n asukasta. Ympäristöterveydenhuollon valvontaa hoidetaan em. kuntien toimipisteistä. Yksikön ympäristöterveydenhuollon palveluksessa on ympäristöjohtaja, valvontaeläinlääkäri, yhteensä neljä kunnaneläinlääkärin virkaa ja kolme ympäristötarkastajaa. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinlääkintähuoltolain 15 :n mukaiset valtion varoista korvattavat valvontatehtävät sekä elintarvikelain mukaisia valvontatehtäviä alkutuotannossa. Virkaan ei kuulu praktiikkaa tai päivystysvelvollisuutta. Kunnaneläinlääkärin työnkuvaan kuuluu peruseläinlääkäripalveluiden tarjoaminen arkipäivisin sekä kiireellisen eläinlääkärinavun antaminen päivystysaikana. 3. VOIMAVARAT 3.1 Resurssitarpeen kartoitus Kuntayhtymän eläinlääkintähuollon resurssitarpeen kartoitus on liitteessä Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Kuntayhtymässä on viisi (5) kunnaneläinlääkärin virkaa. Yhden viran virkanimike on valvontaeläinlääkäri ja neljä (4) muuta ovat praktikkovirkoja (myöh. kunnaneläinlääkäri). Tällä hetkellä kaikki virat ovat täytettynä. Pyhäjärven virka on puolitettu (50 %) eli yhtä kokonaista virkaa hoitaa kaksi viranhaltijaa. Haapajärven viranhaltija tekee tällä hetkellä 50 % työajasta joten Haapajärvellä työskentelee määräaikaisena sijaisena myös toinen eläinlääkäri. Kunnaneläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Haapajärvellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä sekä Kärsämäellä. Kunnaneläinlääkäreiden pääasiallisena työalueena on ns. oma kunta-alue mutta tarvittaessa he työskentelevät myös yli kuntarajojen. Valvontaeläinlääkäri toimii koko Selänteen alueella. Kunnaneläinlääkärit vastaavat alueellaan peruseläinlääkäripalveluiden tarjoamisesta virka-aikana. Kiireellinen eläinlääkäriavun antaminen virka-ajan ulkopuolella eli eläinlääkäripäivystysvelvoite kuuluu jokaiseen praktikkovirkaan. Arkipäivystys tulee jokaiselle praktikolle kerran viikossa ja viikonloppupäivystys joka 4.s viikonloppu. Valvontaeläinlääkäri tekee kuntayhtymän alueella pääsääntöisesti kaikki valvontatehtävät ja eläinsuojelutarkastukset. Tällä hetkellä valvontaeläinlääkärin virkaa tehdään 80 % joten hänen poissa ollessaan sekä virka-ajan ulkopuolella, kiireelliset eläinsuojelutarkastukset ym. suorittaa kunnaneläinlääkäri. Valvontaeläinlääkäri mahdollistaa valvonnan ja tarkastusten tasapuolisuuden kuntayhtymän eri kunnassa eikä jääviyttä esiinny. Jokainen kunnaneläinlääkäri toimii yksin eikä eläintenhoitajaa/avustajaa ole yhdelläkään vastaanotolla. Praktiikka on nautavaltaista sekapraktiikkaa. Kuntayhtymä vuokraa

6 6 vastaanottojen tilat kunnilta ja vastaanottojen siivous on kuntien tai yksityisen siivouspalveluja tuottavan toimijan vastuulla. 3.3 Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Uutta viranhaltijaa rekrytoitaessa, hakijan tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja mahdolliset työtodistukset. Kuntayhtymä voi tarvittaessa pyytää aluehallintovirastoa tarkastamaan hakijan pätevyyden Evirasta tai itse tarkastaa hakijan laillisuuden toimia Suomessa laillistettuna eläinlääkärinä Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisteristä. Tarvittaessa ympäristöjohtaja ottaa myös yhteyttä hakijan edelliseen työnantajaan. Samoin toimitaan sijaisia rekrytoitaessa. Uuden eläinlääkärin työhön perehdyttämisestä vastaa ympäristöjohtaja ja/tai kunnaneläinlääkäri. Kuntayhtymällä ei ole valmista koulutusrunkoa. Kunnaneläinlääkärit ja valvontaeläinlääkäri hakevat koulutukseen sitä mukaa kun kiinnostavaa koulutusta järjestetään. Tavoitteena on tarjota täydennyskoulutusta kahdeksan (8) arkipäivää kalenterivuodessa koulutusmäärärahat huomioiden. Jokaisella praktikolla on mahdollisuus syventää ammattitaitoaan tietyillä sektoreilla kiinnostuksensa mukaan esim. tuotantoeläimet, hevoset jne. Ympäristöjohtaja hyväksyy koulutukset. Eläinlääkärilehden mukana jaetaan vuosittain Koulutuskalenteri- niminen lehti, jossa on eläinlääkäreille suunnattua koulutusta. Lähinnä praktiikkaa tekeville eläinlääkäreille tarkoitetusta koulutuksesta vain hyvin pieni osa on tiedossa kuukausia ennen ko. koulutusta. Yleensä koulutuksen järjestää lääkefirma, joka informoi sponsoroimastaan/järjestämästään koulutuksesta postitse noin 1-2 kk ennen koulutuspäivää. Valvontaeläinlääkäri saa pääsääntöisesti sähköpostitse koulutus- tai työkokouskutsun suoraan aluehallintovirastolta tai Evirasta. Valvontaeläinlääkäri osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin koulutuksiin, jotta hänellä olisi riittävä ja asianmukainen hallintomenettelyjen tuntemus eläinsuojelulain ja elintarvikevalvonnan alalta. Tarvittaessa hän pystyy pyytämään apua aluehallintovirastolta tai ympäristöjohtajalta. Valvontaeläinlääkärin osallistuessa koulutukseen kunnaneläinlääkärit hoitavat kuntaalueillaan mahdolliset kiireelliset eläinsuojelutarkastukset. Kunnaneläinlääkärit sijaistavat toisiaan koulutuksen ajan. 3.4 Yksityinen palvelutarjonta Kuntayhtymän alueella ei ole yksityistä palvelutarjontaa joka tarjoaisi peruseläinlääkäripalvelua muille kotieläimille kuin hyötyeläimille. Kaikissa kunnissa on virkaaikana mahdollisuus ottaa vastaan myös pieneläimiä. Lähialueella (esim. Iisalmi, Kajaani, Kokkola, Oulu) toimii lukuisia yksityisiä pieneläinklinikoita mutta niiden vaikutus

7 7 peruseläinlääkintää tarvitseviin pieneläinpotilasmääriin lienee kuitenkin vähäinen. Vaikeimmat sairastapaukset ohjataan paremmat resurssit omaaville pieneläinklinikoille. Kuntayhtymän alueella arviolta kymmenellä (10) lypsykarjatilalla käy yksityinen palveluntarjoaja. Näillä tiloilla kunnaneläinlääkärit kuitenkin hoitavat peruseläinlääkinnän yksityisen keskittyessä lähinnä hedelmällisyyshoitoihin tai jalostussuunnitelmien tekoon. 4. TIETOJÄRJESTELMÄT Kuntayhtymällä on käytössä valvontarekisteri (Digia) joka on ympäristöterveydenhuollon yhteinen. Järjestelmään kirjataan ylös kaikki kohteet, suoritteet jne. Valvontaeläinlääkäri käyttää ko. rekisteriä osana omaa työtään kirjaten sinne kaikki tehdyt alkutuotantoon liittyvät tuotantotilojen hygieniatarkastukset, eläinsuojelutarkastukset, aluehallintovirastosta tai Evirasta tulleet määräykset jne. Tämän lisäksi valvontaeläinlääkäri pitää omaa kirjanpitoa mm. kaikista tulleista eläinsuojeluilmoituksista sekä suoritetuista tuotantotilojen hygieniatarkastuksista. Kaikki pöytäkirjat mahdollisine liitteineen löytyvät paperiversioina valvontaeläinlääkärin työhuoneesta. Valvontaeläinlääkärillä on myös käyttöoikeudet Eviran ylläpitämiin Eläintenpitäjä- sekä Eläinten hyvinvointi-sovellus Elvikseen. Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry ylläpitää selainpohjaisia internet- sovelluksia nimeltään Naseva ja Sikava, joita kunnaneläinlääkäri käyttää osana terveydenhuoltotyötä. Eläinlääkärikohtaiset potilastieto- ja laskutusohjelmat löytyvät jokaiselta kunnaneläinlääkäriltä. Kuntayhtymän alueella tarve TRACES-järjestelmän käyttöön on ollut hyvin vähäistä. Reisjärven kel Matti Töllillä on riittävä TRACES-tuntemus. Mikäli muilla eläinlääkäreillä ilmenee tarvetta järjestelmän käyttämiselle, pyydetään aluehallintovirastolta apua. 5. YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Ympäristöjohtaja vastaa viestinnästä valvontayksikön sisällä sekä tiedottamisesta valvontayksikön ulkopuolelle. Viestintään kuuluvat asiakaspalvelu, neuvonta ja opastus sekä tiedottaminen. Eläinlääkintähuoltoon liittyvissä tapauksissa valvontaeläinlääkäri tai ympäristöjohtaja hoitaa tiedottamisen kunnaneläinlääkäreille, aluehallintovirastoon tai poliisille. Valvontaeläinlääkäri neuvoo ja opastaa kuntalaisia mm. eläinsuojeluun tai alkutuotantoon liittyvissä asioissa. Osa valvontaeläinlääkärin työstä on valtion kustantamia valvontatehtäviä ja tämän vuoksi yhteistyö/viestintä aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden kanssa on jatkuvaa. Valvontaeläinlääkärin työpiste sijaitsee samassa yksikössä Haapajärven ympäristö- ja rakennustarkastajien kanssa. Tämä mahdollistaa tarvittaessa päivittäisen ympäristöterveydenhuollon eri viranhaltijoiden välisen yhteistyön. Myös muihin Selänteen

8 8 alueella toimiviin ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoihin valvontaeläinlääkäri on tarvittaessa yhteydessä. 5.1 Erityistilanneviestintä ja varautuminen erityistilanteisiin Kuntayhtymällä on olemassa erillinen valmiussuunnitelma erityistilanteen varalle. Ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelma, joka sisältää kaikki ympäristöterveydenhuollon osa-alueet, on valmistettu yhteistyössä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Ympäristöpalvelut Helmen ja Kalajoen yhteistoimintaalueen kanssa. Aluehallintoviraston helposti leviävien eläintautien valmiussuunnitelma on osa Eviran valtakunnallista valmiussuunnitelmaa. Aluehallintovirasto on perehdyttänyt toimintaalueelleen valmiuseläinlääkäreitä. Kuntayhtymän alueella valmiuseläinlääkärinä on Reisjärven kunnaneläinlääkäri Matti Tölli. Ell Tölli osallistuu vuosittain aluehallintoviraston järjestämään valmiuseläinlääkäreille suunnattuun koulutukseen. Myös Evira järjestää vuosittain valmiuspäivän johon ell Tölli osallistuu. Helposti leviävien eläintautien torjuntaan liittyvä ohjeisto on koottu valmiuseläinlääkärikansioon, jota valmiuseläinlääkäri säilyttää omassa toimipisteessään. Vastustettavien eläintautien osalta viestintävastuu on Eviralla ja aluehallintovirastolla. 6. VALVONNAN TOTEUTUS Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tavoitteena on toteuttaa eläintautilainsäädännössä, eläinsuojelulainsäädännössä ja eläinten lääkitsemislainsäädännössä sekä helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa asetettuja päämääriä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta toteutetaan hyvässä yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kesken. Valvonta suoritetaan ennalta suunniteltuna tai epäilyyn perustuvana valvontana. Valvonnan tulisi myös olla riskiperusteista ottaen kuitenkin huomioon säädösten edellyttämät vaatimukset. Valvonnan toimeenpanossa huomioidaan Eviran valvontastrategian mukaiset valvonnan tavoitteet koko valvontaketjussa, joita ovat: * valvonta toimii esimerkillisesti koko valvontaketjussa * valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja riskiperusteista

9 9 * valvonnan osaaminen on korkeaa tasoa * valvonta on asiakaskeskeistä ja laadukasta * valvonnanviestintä on tehokasta ja ennakoivaa * valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan. Osa valvonnasta sisältyy aluehallintoviraston vuosittaisiin nk. valvonnan painopisteisiin. Näiden tavoitteena on kehittää valvonnan ohjeistusta ja/tai menetelmiä sekä tukea uuden ja osittain myös pidempään voimassa olleen lainsäädännön toimeenpanoa. Valvonnan painopisteet päivitetään vuosittain. Liitteessä 2 vuoden eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelmiin sisällytettävät valvonnan painopisteet Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Varautuminen helposti leviävien eläintautien leviämisen uhkaan on keskeinen osa eläinten terveyden valvontaa. Tautitapausten varhainen havaitseminen, nopeasti käynnistettävät hallintatoimet ja kustannustehokkuus toimenpiteiden valinnassa taudin torjunnan vaarantumatta sekä tarvittavan välineistön nopea saatavuus vaativat etukäteissuunnittelua, hankintoja, sopimuksia, tiedon jakamista, toimijoiden kouluttamista ja käytännön harjoittelua. Välttämättömän eläinlääkintähuollon toimiminen ja henkilöresursointi poikkeustilanteessa on suunniteltava etukäteen. Poikkeustilanteisiin varaudutaan kaikilla eläinlääkintähuollon tasoilla. Kunnaneläinlääkäri, mukaan lukien myös valvontaeläinlääkäri, huolehtii eläintautilain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kuntayhtymän alueella. Helposti leviävien eläintautien leviämisen estäminen tapahtuu Eviran ja aluehallintoviraston alaisuudessa ja ohjeistuksen mukaan. Osa kunnaneläinlääkäreistä on nimetty valmiuseläinlääkäreiksi, jotka ovat saaneet lisäkoulutusta helposti leviävien eläintautien vastustustyöhön. Kuntayhtymän alueella valmiuseläinlääkärinä toimii Reisjärven kel Matti Tölli. Erityistilanteissa, joissa Matti Tölli valmiuseläinlääkärinä osallistuu eläintautien torjumistyöhön kuntayhtymän tai aluehallintoviraston / Eviran määräämällä alueella, Reisjärvellä välttämättömät, päivystysluontoiset eläinlääkintähuollon tehtävät voidaan hoitaa muiden kunnaneläinlääkäreiden toimesta.

10 Eläintautiepäilyt ja -tapaukset Tarttuvat eläintaudit jakautuvat lakisääteisesti vastustettaviin ja muihin tarttuviin eläintauteihin. Lakisääteisesti vastustettavat eläintaudit jaetaan edelleen helposti leviäviin, vaarallisiin ja valvottaviin eläintauteihin. Epäily tarttuvan eläintaudin esiintymisestä voi syntyä eläimen tai eläinryhmän kliinisten oireiden, tuotannon tunnuslukujen muutosten perusteella tai näytteen tutkimisen yhteydessä laboratoriossa. Eläinlääkäri ammattitaidollaan arvioi, onko kyseessä epäily, joka on syytä varmistaa lisätutkimuksilla. Myös Evira voi tehdä päätöksen lisänäytteiden ottamisesta. Kuntayhtymän kunnaneläinlääkäri tai valvontaeläinlääkäri ottaa välittömästi yhteyttä aluehallintovirastoon eläintautiepäilyn tai tapauksen tullessa ilmi. Helposti leviävää eläintautia (esim. suu- ja sorkkatauti, SVD, Newcastlen tauti, sikarutto, lintuinfluenssa, Blue tongue) epäiltäessä kunnaneläinlääkäri ei saa poistua tilalta mikäli hän on siellä epäilyn tullessa ilmi, vaan hänen on aina otettava välittömästi yhteyttä aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin. Aluehallintovirasto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin saatuaan ilmoituksen vastustettavasta eläintaudista tai sen epäilystä, mikäli tauti edellyttää aluehallintoviraston tai kunnaneläinlääkärin toimenpiteitä. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo toimenpiteiden suorittamista kuntatasolla. Kuntayhtymän alueella ko. toimenpiteet suorittaa kunnaneläinlääkäri ja/tai valvontaeläinlääkäri joko yksin tai yhdessä läänineläinlääkärin kanssa. Epäiltäessä tai todetessa jokin välittömästi muille terveysviranomaisille ilmoitettavaa tautia, kunnaneläinlääkäri ilmoittaa asiasta viipymättä tartuntatautien torjunnasta vastaavalle terveyskeskuksen lääkärille. Tartuntatautilääkärin ja tartuntatautihoitajan yhteystiedot löytyvät liitteestä Zoonoosien valvonta Zoonoosi on eläinten ja ihmisten yhteisten tartuntatautien yleisnimitys. Tarttuminen voi tapahtua eläimestä ihmiseen tai ihmisestä eläimeen. Esimerkkinä zoonoosista mainittakoon salmonellatartunnat tai eräät influenssat. Tällaisten zoonoottisten tartuntojen leviämisen varalta yhteistyö terveydenhuollon kanssa on oltava sujuvaa. Kunnaneläinlääkäri ilmoittaa eläimissä todetuista zoonooseista viipymättä muille terveysviranomaisille kuten kohdassa on kuvailtu.

11 11 Ilmoitettavia zoonooseja ovat nautatuberkuloosi, pernarutto, luomistauti, salmonellatartunnat (nauta, sika, siipikarja), raivotauti (rabies), leptospiroosi, klamydioosi/psittakoosi, leishmaniaasi, jänisrutto (tularemia) ja orf Terveysvalvontaohjelmat Joillekin lakisääteisesti vastustettaville eläintaudeille on erillislainsäädännöllä säädetty terveysvalvontaohjelman vähimmäistasosta. Tällaisia ovat esimerkiksi lampaiden ja vuohien maedi-visna- ja scrapievalvontaohjelmat, kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmat. Terveysvalvontaohjelmiin liittyy säännöllinen käynti pitopaikoissa ja näytteenotto tai näytteenottojen seuranta. Terveysvalvontaohjelmien tarkat kuvaukset sekä eri kustannusten korvattavuus löytyvät eläinlääkintälainsäädännöstä tautikohtaisesti. Kuntayhtymän alueella, Pyhäjärvellä, on yksi (1) lammastila, joka kuuluu maedi-visna- ja scrapie terveysvalvontaohjelmiin. Lammastilan vuosittaisesta näytteenotosta huolehtii kunnan- tai valvontaeläinlääkäri. Salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvia kanaloita on kuntayhtymän alueella yksi (1). Lattiakanala sijaitsee Kärsämäellä ja vuosittaisen viranomaisnäytteen ottaa kunnaneläinlääkäri. Tiedot ja tehdyt tarkastukset terveysvalvontaohjelmiin liittyneistä tiloista sekä näytteenotoista pidettävä kirjanpito säilytetään ko. kuntien vastaanotoilla sekä valvontaeläinlääkärin työhuoneessa. Mikäli terveysvalvontaohjelmien seuraamisessa havaitaan laiminlyöntejä, asiasta ilmoitetaan viipymättä aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolta saadun ohjeistuksen mukaan laiminlyönti pyritään korjaamaan terveysvalvontaohjelman mukaiseksi mahdollisimman pian Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Kuntayhtymän alueella on kaksi (2) luonnonravintolammikkoa sekä yksi (1) rapulaitos. Valvontaeläinlääkäri vastaa näiden laitosten valvonnasta sekä niihin liittyvästä kirjanpidosta. Valvojan pätevyys valvoa vesiviljelylaitoksia varmistetaan sillä, että valvontaeläinlääkäri osallistuu Eviran tai aluehallintoviraston järjestämään asiaa koskevaan koulutukseen. Mikäli luonnonravintolammikoista siirretään kaloja pakollisen BKD- valvontaohjelman alueelle, terveystodistuksen siirrettäville kaloille kirjoittaa kunnaneläinlääkäri.

12 Kyyhkyslakat Kuntayhtymän alueella ei ole tiedossa yhtään kyyhkyslakkaa Muu tautiseuranta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lähettää eläintautiseurantanäytteisiin liittyvät määräykset suoraan valvontaeläinlääkärille. Valvontaeläinlääkäri vastaa näytteiden otosta määräajassa, arkistoi tiedot sekä toimittaa tarvittavat tiedot eteenpäin aluehallintovirastoon tai Eviraan. Valvontaeläinlääkärin poissa ollessa näytteenotoista vastaa kunnaneläinlääkäri Eläinten keinollinen lisääntyminen Kuntayhtymä pyrkii huolehtimaan siitä, että alueella olisi vähintään yksi tammojen keinosiemennyksen valmiudet omaava eläinlääkäri. Palvelua pystytään järjestämään vain virka-ajan puitteissa. Muina aikoina tammanomistajien on käännyttävä yksityisen palvelutarjoajan puoleen Eläimistä saatavat sivutuotteet Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat muut kuin ihmisravinnoksi eläimistä saatavat tuotteet. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä teurastamon eläinperäinen sivutuote Sivutuotealan laitosten hyväksyntä ja valvonta Kuntayhtymän alueella ei ole sivutuotealan laitoksia Sivutuotteiden hautaaminen Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen sekä tiettyjen muiden sivutuotteiden hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Vain määritellyillä syrjäisillä alueilla niiden hävittäminen hautaamalla on sallittua. Muiden kuolleiden tuotantoeläinten, lemmikkieläinten ja kuolleena syntyneiden eläinten osalta koko Suomi on luokiteltu syrjäiseksi alueeksi alkaen märehtijöiden osalta kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaaminen on sallittua vain syrjäisillä alueilla. Kuntayhtymä ei kuuluu edellä mainittuun alueeseen. Kuntayhtymä kuuluu keräilyalueen piiriin eli märehtijöistä peräisin olevat sivutuotteet voidaan hävittää vuoden 2013 alusta lähtien vain toimittamalla ne hävitettäväksi Honkajoki

13 13 Oy:n hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. Keräilyn hoitaa rekisteröitynyt toimija ja kustannuksista vastaa eläimen omistaja. Sikojen ja siipikarjan raatojen hävityksen osalta kuntayhtymä kuuluu nk. syrjäiseen alueeseen. Tämä tarkoittaa, että sikojen ja siipikarjan raatojen hautaaminen on sallittua. Mikäli havaitaan, että sivutuotteiden hautaamisessa on rikottu annettuja säädöksiä, virkaeläinlääkäri antaa kehotuksen hävittää sivutuote asianmukaisesti. Tieto kehotuksesta lähetetään myös aluehallintovirastolle. Mikäli annettua kehotusta ei ole noudatettu, siirtyy asian selvittely aluehallintovirastolle Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Sivutuotteiden käyttöä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa kutsutaan haaskakäytöksi. Jos haaskana käytetään muita kuin luonnonvaraisia eläimiä ja niiden teurasjätteitä, toiminnasta on tehtävä aloitusilmoitus kunnaneläinlääkärille, jonka alueella haaskaa aiotaan pitää. Ilmoitus on tehtävä ennen haaskaruokinnan aloittamista. Kunnaneläinlääkäri toimittaa ilmoituksen valvontaeläinlääkärille, joka kokoaa, arkistoi ja raportoi kaikki haaskanpitämiseen liittyvät tiedot aluehallintovirastoon sekä rekisteröi haaskapaikan eläintenpitäjärekisterin yhteydessä olevaan haaskaruokintapaikkarekisteriin. Aloitusilmoituksen voi tehdä myös suoraan valvontaeläinlääkärille. Valvontaeläinlääkäri tarkistaa tarvittaessa haaskapaikat. Mikäli on aihetta epäillä jätelain vastaista toimintaa tai jos haaskankäytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, valvontaeläinlääkäri ottaa yhteyttä ko. lainsäädäntöä valvoviin viranomaisiin (ympäristötarkastajat). Haaskan aloitusilmoitus tehdään vain kerran mutta luonnonvaraisia eläimiä ruokittaessa on jokaisesta käyttökerrasta ilmoitettava sivutuotteiden keräyskunnan ja käyttökunnan kunnaneläinlääkärille. Käyttöilmoitukset toimitetaan kuntayhtymässä keskitetysti valvontaeläinlääkärille, joka tarvittaessa tarkistaa sivutuotteet ennen niiden käyttöä Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Kolmansista maista tuotavat eläimet ja eläinperäiset tuotteet saapuvat Suomeen aina eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, jossa niille suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tämän vuoksi tuodut erät eivät yleensä aiheuta toimenpiteitä paikallistasolla. Aluehallintovirasto ilmoittaa, mikäli kuntayhtymän alueelle saapuu kolmansista maista eläintai tuote-eriä, joissa on syytä epäillä eläintautiriskiä tai jos epäillään, että eläin- tai tuote-erä on tuotu maahan laittomasti. Pääsääntöisesti valvontaeläinlääkäri suorittaa tarkastuksen

14 14 aluehallintoviraston ohjeitten mukaisesti. Valvontaeläinlääkärin poissa ollessa tai virka-ajan ulkopuolella tarkastuksen suorittaa kunnaneläinlääkäri Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Tiettyjen eläinten ja tuotteiden sisämarkkinatuojat ja viejät rekisteröityvät tai hakevat tuontilupaa Eviralta. Valvontaeläinlääkäri saa tapauskohtaisesti tiedon rekisteröinneistä ja tuontiluvista Eviralta Sisämarkkinatuonti Sisämarkkinatuonnissa tuojalla on tiettyjen eläinten ja tuotteiden kohdalla velvollisuutena lähettää Eviralle ennakkoilmoitus tuotavasta erästä. Evira lähettää ennakkoilmoitukset aluehallintovirastoon ja läänineläinlääkäri lähettää tapauskohtaisesti tiedon virkaeläinlääkärille, mikäli he eivät itse valvo kyseistä erää. Jos tuontierä ei vastaa tuonnille annettuja ehtoja, virkaeläinlääkäri ottaa välittömästi yhteyttä aluehallintovirastoon ja toimii annettujen ohjeiden mukaan. Kuntayhtymän alueella valvonnan suorittaa pääsääntöisesti valvontaeläinlääkäri. Tarkastettujen tuontierien tarkastusten raportointi tapahtuu TRACES- järjestelmään täyttämällä terveystodistuksen valvonta- eli III-osio. Kuntayhtymän alueella Reisjärven kunnaneläinlääkäri Matti Töllillä on tunnukset ohjelmaan sekä riittävät taidot ohjelman käyttöön. Mikäli muilla eläinlääkäreillä on tarvetta TRACES-järjestelmän käyttöön, apua pyydetään aluehallintovirastolta Sisämarkkinavienti Virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetyksen ennen vientiä Eviran ohjeiden mukaisesti. Myös sen, että rekisteröinti on tehty ja voimassa kyseiselle erälle, jos se vaaditaan. Tarkastuksen perusteella virkaeläinlääkäri laatii kyseisen eläinlajin ja tuotteen tiedot sisältävän terveystodistuksen. Sisämarkkinaviennissä viejän on pyydettävä valvovalta virkaeläinlääkäriltä lähetettävien Ea 4 liitteen I mukaisten erien tarkastamista (poikkeuksena ei-kaupalliset koirat, kissat, hillerit ja fretit, jolloin vientiin liittyvän tarkastuksen voi tehdä myös muu kuin virkaeläinlääkäri). Vientiin liittyvät tarkastukset ja terveystodistukset ovat viejälle maksullisia. Tämän vuoksi kunnaneläinlääkäri suorittaa tarkastukset sekä kirjoittaa tarvittavat todistukset.

15 15 Kunnaneläinlääkäri laskuttaa viejää tehdystä tarkastuksesta ja terveystodistuksesta kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisesti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin Viejä pyytää virkaeläinlääkäriltä tarkastusta ja selvittää vientiehdot. On varmistettava huolella, että vientikohdemaan ehdot täyttyvät. On suositeltavaa, että vaadittavat ehdot tai valmis terveystodistus on lähetetty kohdemaan viranomaisilta Eviraan tai maa- ja metsätalousministeriöön. Viejä voi myös laatia terveystodistuksen Eviran antamalle pohjalle kohdemaan ehtojen mukaisesti. Evira ja kohdemaan viranomaiset hyväksyvät todistuksen ja lopullinen todistusmalli tulee lähettää Eviraan tiedoksi. Virkaeläinlääkäri ja Evira tarkistavat yhteistyössä, voidaanko tuontiehdot vietävän eläimen tai tuotteen kohdalla täyttää. MMM yhteistyössä Eviran kanssa voi neuvotella kohdemaan kanssa vaatimuksista. Venäjänvientitodistukset on tilattava Evirasta. Vain virkaeläinlääkäri voi laatia ja tilata vientitodistuksia. Kustannuksista vastaa viejä samalla tavoin kuin kohdassa on esitetty. 7. ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA 7.1 Eläinten hyvinvoinnin valvonta Eläinten hyvinvoinnin valvonnalla tarkoitetaan eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säädösten perusteella tehtävää eläinsuojeluvalvontaa. Alueellisten ja paikallisten eläinsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa, että eläimiä hoidetaan, kohdellaan, käytetään ja kuljetetaan eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Kunnaneläinlääkäri ja poliisi valvovat eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella. Eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista voi lisäksi valvoa kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija. Voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa. Mikäli tarkastuksessa havaitaan, että eläinten suojelusta annettuja säädöksiä on rikottu, eläinsuojeluviranomainen ryhtyy lainsäädännön

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 29.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Taina Mikkonen Taina Mikkonen 2 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 Kaikki eläinkuljetukset Osa 1 Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 Osa 2 Otteita eläinsuojelulaista ja eläinsuojeluasetuksesta Sivu 1 1429/2006 Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 Laki eläinten

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot