PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013"

Transkriptio

1 PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

2 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus ,7 Tilinpddtds ja toimintakertomus titikaudetta a19 Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen Tuloslaskelma virallinen Tase-erittelyt Tase pitkd Tuloslaskelma pitkd Allekirjoitukset ja tilinpaiiitdsmerkintd Tasekirja on sdilytettdvai vdhintddn 10 vuotta tilikauden pddttymisesta (KpL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on sdilytettdvd vdhint idn 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on pddttynyt. tqjl$ Tilinpiiaitoksen on toteuttanut Sysmdn Tilipalvelut LKV Ky Mlrja Aurasmaa Uotintie Sysmd

3 @ ptraattipuolue Puoluehallitus (4) VUOSIKERTOMUS Piraattipuolue r.p. Toimintakausi Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta Yleistzi Piraattipuolue r.p. on perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin olemalla mukana pii2itoksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolueen mielestii politiikan lahtokohtana tulee olla yksilonvapaus. Jokaisella on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla kunhan ei rajoita muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa holhousyhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu ysityiskohtaisesti jokaiseen elzimiin osa-alueeseen. Puolueen keskeisend, arvona on avoimuus rahaasioissa ja piiiitoksenteossa. Piraattipuolue on ollut puoluerekisterisszi alkaen. Puolue osallistui I7.4.20ll pidettyihin eduskuntavaaleihin ja pidettyihin kunnallisvaaleihin. Piraattipuolueen toiminnassa vuonna 2013 keskeisintii oli puolueohjelman laaja uudistaminen sekii valmistautuminen pidettiiviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Piraattipuolueen toimintaan kuului poliittista ja vapaa-ajan toimintaa. Poliittiseen toimintaan kuului lausuntojen valmistelua, keskustelutilaisuuksiin osallistumista, yhteydenpitoa viranomaisiin ja kansalaisjzirjestdihin ja tiedottamista aj ankohtaisista kysymyksistii ja puolueen asioista. Pilaattipuolue ja sen yhteydessli toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajiirjestot luottamushenkiloineen, muine aktiiveineen sekzi rivijrisenineen ja kannattajineen muodostivat puolueyhteison, jonka piirisszi toimintasuunnitelman tavoitteita toteutettiin vuonna Paikallistoiminnan kehittdminen 2. Yaaht Tavoitteena oli perustaa piiriyhdistykset Lappiin ja Satakunta.an. Vuoden2013 aikana perustettiin piiriyhdistys Lappiin. Piraatit jiirjestiviit tai osallistuivat yhteensli noin 120 tapahtum.a.an ja tapaamiseen (2010: noin 300;2011: noin 320;2072: noin 250) yhteensii seitsemii,llii eri paikkakunnalla (2010: 16;201I: 20;2012:26). Vuoden aikana osallistuttiin seminaareihin ja muihin jiisenisto2i kiinnostaviin tapahtumiin. (Ks. myos kohta 4.1.) Piraattinuorilla oli Helsingin Kalliossa toimitila, jota myos Piraattipuolue kliytti. Toimitilassa pidettiin sli2innollisiii tapaamisia P oliittin en ohj elmatyii Tavoitteena oli selvittiiii puolueen ohjelman laajentamista. Toimintasuunnitelman mukaisesti jiirjestettiin laaja jiisen- ja kannattajakysely, jossa kartoitettiin mielipiteitii puolueohjelman laajentamisesta. Kyselyyn vastasi 494 henkiloa. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista kannatti ainakin jonkinasteista ohjelman laajentamista. T?imiin jzilkeen pidettiin.puolueen ja piiriyhdistysten hallitusten suunnittelutapaaminen, jossa kaikki osallistujat kannattivat tai hyvziksyivzit ajatuksen, ettii puolueohjelmaa tulee laajentaa jonkin verran. Kyselyssii ja suunnittelutapaa.misessa jiii selkezisti viihemmistoksi mielipide, ettzi puolueen tulisi laajentua "yleispuolueeksi" eli ottaa kantaa kaikkiin asioihin. Palautekyselyn ja suunnittelutapaamisen pohjalta puoluehallitus pii2itti, ettli puolueen Piraattipuolue r.p. Franzeninkatu 5 E 1, Helsinki inf aatt ipuolue.fi h ttp://piraatt ipuolue.fi 045 3r (puoluesiht.)

4 @ piraattipuolue Puoluehallitus )( 4\ keviitkokouksen krisiteltiivaksi laaditaan esitys puolueen ohjelman laajentamiseksi, ja hyviiksyi valmistelun suuntaviivat. Tiimrin jzilkeen esityksiii valmisteli puolueen tulevaisuusryhmii. Valmistelutyossii kehittyi malli, jossa olemassaollut puolueohjelma kumottaisiin ja sen tilalle tulisi puolueen keskeisimmeit periaatteet esitteleva periaateohjelma sekzi muutama tiettyjzi politiikan osaalueita kiisittelevii erillinen alaohjelma. Alaohjelmat valikoituivat sen mukaan, miili aloja kyselyn vastaajat pitiviit tzirkeinii. Nykyinen puolueohjelma sisiillytettliisiin lzihes sellaisenaan uusiin alaohjelmiin. Esitys laadittiin tiiltzi pohjalta ja hyvaksyttiin hallituksessa 8.6. kevzirkokoukselle esitett:ivliksi. Puoluekokouksessa, joka pidettiin Espoossa 6.-J.7., tehtiin puolueohjelman kokonaisuudistus. Puolueelle hyviiksyttiin uusi Periaateohjelma, sekzi siihen perustuvat Yksilonvapausohjelma, Tietoyhteiskuntaohjelma, Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma sekii Eurooppa-ohjelma. Eurooppaohjelman tarkoitus oli toimia myos eurovaalien vaaliohjelmana Ehdokasasettelu ja kampanjoinnin aloittaminen Tavoitteena o1i valita Piraattipuolueen ehdokkaat europarlamenttivaaleihin jiiseniiiinestyksellii kesiikuun loppuun mennessd. Jiiseniidnestys pidettiin verkossa (LIITE 1). JiisenZiiinestyksessii iiiinestiijzi sai sijoittaa enintiiiin neljzi henkilozi paremmuusjiirjestykseen. Eurovaalikampanjaa suunniteltiin ja valmisteltiin syksyllii. Tampereella pidetyssii valtakunnallisessa suunnittelutapaamisessa suunniteltiin vaalikampanj an toteuttamista Rahoitus Tavoitteena oli, ettei puolueelle keriitiizin rahoitusta jiisenmaksuina euroa. Jzisenmaksuja saatiin kertittyii euroa (LIITE 2). Tavoitteena oli myos ker2itii ehdokasmaksuja eurovaaliehdokkailta, mutta neiiden kerliziminen jiii piiziosin vuodelle 2014.Lahjoituksina, kannatustuotemyyntinii ja muina tuloina oli tavoitteena keriitii viihintziiin euroa. NaitA saatiin kerzittyii euroa. Valmistautuminen eurovaaleihin nlikyi myos varainkiiytoss2i. Varoja pyrittiin siiastlimiizln eurovaaleja varten, joten tilikauden tulos oli euroa ylijzi[miiinen. Nuorisotoiminnan osalta taloudellista tilannetta helpotti se, ettd Piraattinuorille myonnettiin vuonna 2013 valtionavustusta euroa. 3. Organisaatio 3.1. Organisaation kehittriminen ja toiminnan seuranta Puolueen kevdtkokous jiirjestettiin Espoossa. Kokouksen piiziasiana oli puolueohjelman muuttaminen (ks. kohta 2.2.). Puolueen syyskokous pidettiin Jyviiskvllissli. Puolueen tulevaisuusryhmii jatkoi toimintaansa ja valmisteli erityisesti puolueohjelman muuttamista. Puoluehallitus seurasi toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista. Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 13 (2009: 30, 2010: 29,2011:22,2012:22).Hallitlkseen valittujen jtisenren toimikausi jatkui koko vuoden 2013 (LIITE 3). Vuoden aikana pidettiin puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten ja Piraattinuorten hallituksen yhteiset suunnittelutapaamiset Helsingissii sekii Tampereella Viestintii Vuonna 2013 julkaistiin 10 valtakunnallista lehdistotiedotetta (2009:30, 2010: 30,2077:32,2012: I7). Tavoitteena oli l2ihettiizi 40lehdistotiedotetta, joten toteutunut mliiirzi oli selkezi eprionnistuminen. Puolueen blogissa julkaistiin 15 kirjoitusta (2009: 213, 20\0: 134,2011: 66;2012:40). Puolueen aktiivit Piraattipuolue r.p. tt ipuolue.fi 04s 310 Franzeninkatu 5 E 1, Helsinki ipuolue.fi (puoluesiht.)

5 @ piraattipuolue Puoluehallitus (4) yllzipitiv2it omia blogeja, joiden kirjoituksia esiteltiin puolueen Facebook- ja Twitter-sivujen kautta. Facebook ja Twitter olivatkin puolueen keskeisiii tiedotuskanavia s2ihkopostitse lzihetettiivien jiisenkirjeiden ohella. Puolueen blogin aktiivisuuden vziheneminen ilmentzi:i yleisempiiii kehityssuunlaa, jossa verkkoviestintli keskittyy yleisten sosiaalisen median palveluiden kautta levitettyyn sisliltoon. Aktiiviselle ja kantaaottavalle puolueen yhteiselle blogille olisi kuitenkin edelleen ollut tilausta, eika tzigi mahdollisuutta pystytty hyodyntiimiizin tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena oli myos uudistaa jzisenrekisteri, mutta tiitii uudistusta ei kuitenkaan toteutettu. Vuoden 2012 aikana puolueen ja Piraattinuorten tiedotuslehti Purje ilmestyi kerran. Puolueen viestinniin tavoittavuutta ja puolueen median2ikyvyyttii selvitetettiin yleisessii jiisen- ja kannattajakyselysszi. Kyselyyn vastanneista 73 Vo muisti havainneensa Piraattipuolueesta mainintoja yleisisszi tiedotusviilineistii viihintiizin pari kertaa (2011: 82 %). Vastaajista 68 % oli puolueen verkkosivustoihin ja -palveluihin ainakin melko tyytyvaisizi (20II:75 %). Puolueen toimintaan oli yleisestiottaen viihintiiiin melko tyytyviiisiii 76 Vo vastaajista (2077: myos 76 %). Puolue sai julkisuutta esimerkiksi sen myotii, ett:i The Pirate Bayn taustahenkiloihin kuuluva Peter Sunde valittiin puolueen eurovaaliehdokkaaksi. Piraattipuolue osallistui myos Jiirkezi tekijiinoikeuslakiin -kansalaisaloitteen ympiirillzi kziytyyn laajaan julkiseen keskusteluun. Puolue otri julkisesti kantaa myos esimerkiksi suunniteltuun autojen satelliittivalvontaan perustuvaan verotukseen Avoimuus Puoluehallituksen kokoukset pidettiin enimmiikseen IRC:sszi siten, ettii kuka tahansa saattoi seurata kokouksia. Eriiitii rutiininomaisia asioita kiisiteltiin s2ihkopostikokouksissa. Puoluehallituksen poytiikirjojen ja esityslistojen sekii kasiteltavien asioiden ajantasaisessa julkaisussa oli edelleen ongelmia. Puolueen varainkiiytostii julkaistiin ajantasaiset tiedot verkkosivuilla. Saksan piraattien kiiyttamzin palautevirta-j2irjestelman (liquid feedback) k2iyttoonotto oli tavoitteena, mutta tiimii ei kuitenkaan toteutunut. Tavoitteen mukaisesti puolueen toimintaan liittyvia asiakirjoja alettiin koota szihkoiseen arkistoon (arkisto.piraattipuolue.fi), jota pyrittiin myos ylltipitiimii2in ajantasaisesti. 4. Muu toiminta Lainsiiiid?intiiiin vaikuttaminen ja kansalaistoiminta Puolue antoi lausunnon tietoyhteiskuntakaari-lakihankkeesta. Piraatit osallistuivat Jiirkeil tekijiinoikeuslakiin -kansalaisaloitteen puolesta kiiytyyn kampanjaan. Aloite ylitti allekirjoituksen rajan ja p2i2isi eduskunnan kzisittelyyn, joka oli vuoden paattyessa kesken. Muutoinkin puolue osallistui ajankohtaiseen kansalaistoimintaan ja -keskusteluun erityisesti yksityisyyden suojaan j a hallinnon avoimuuteen liittyen Kansainvdlinen toiminta Piraattipuolueita on jo kymmenissii maissa ja puolueiden yhteistyojiirjestonii toimii Pirate Parties International (PPI). Piraattipuolue jatkoi yhteydenpitoa eri maiden piraatteihin. Vuonna 2013 perustettiin Euroopan piraattinuoret (Young Pirates Europe, YPE), jonka Ruotsissa pidettyyn perustamiskonferenssiin osallistui suomalaisten piraattien delegaatio. Suomen piraateista Lotta Soderholm valittiin YPE:n hallitukseen. Euroopan piraattipuolueen perustamista valmisteltiin Luxemburgissa pidetyssii kokouksessa. Piraattipuolue ei llihettlinyt osallistujia Luxemburgiin, mutta puoluehallitus hyviiksyi osaltaan Euroopan piraattipuolueen perustamisen valmisteluasiakiriat. Piraattipuolue r.p. Franzdninkatu 5 E 1, Helsinki naa \pj) (puoluesiht.)

6 @ ptraattipuolue Puoluehallitus (4) 4.3. Nuorisotoiminta Piraattinuoret ry jatkoi toimintaansa Piraattipuolueen nuorisojiirjestonzi. Erityisesti PZiiikaupunkiseudun paikallistoiminnasta suuri osa oli Piraattinuorten ja puolueen paikallisaktiivien yhdessii jiirjest2imiili. Muuallakin suuri osa puolueen aktiiveista on myos Piraattinuorten jiisenizi ja toiminta siten paljolti yhteistzi. Piraattinuorten vuokraama toimitila HelsineissZi toimi mvos Piraattipuolueen toimitilana Opiskelij atoiminta Helsingin yliopistossa toimi Helsingin yliopiston akateemiset piraatit, Aalto-yliopistossa Aaltopiraatit. Piraatteja toimi lisiiksi erityisesti Jyviiskyliin yliopiston ylioppilaskunnassa (IYY). LIITE 1: Piraattipuolueen eurovaaliehdokkaita koskevan j iiseniiiinestyksen tulos LIITE 2: Talousarvion toteutumiskatsaus LIITE 3: Puoluehallituksen iiisenet vuonna 2013 it/, \. a k u'aa-t Q,' : w{/w Pk f-d n- Llrh/ J A LTEJA -Jlar' " ' Lli'r...'..1 Piraattipuolue r.p. Franzeninkatu 5 E l, Helsinki ipuolue.f i a tt ipuolue.f i 04s aa (Jjj) (puoluesiht.)

7 (9 ros F- - N\ $ o o) s - ro or N co c{ N Lo N cdcg c.l O.if $ \tto o) o) LO ro co O)r (r) NI.-tN NqoO(O NNNOrrr:-<O co cd N r)f-o)-qcof-rn () N oo OO OooLOf.- co f.- \i-o) -c.toi N$SOLo XSf.- qo,q6i..qqqqqpqqqocqq:q"?!-s!qlo $_$rorr)n_r.o^;ob $N -.()o - C".{ '-qoc ea OO $ ) ro(o d= rrr c--r-r-rr-- -- == fo o-t J> oo ro a o o "o- f'.- (O roor O r{) c-jlo O (O ce CD Lf) O) (O (O O) f"- N $ Ct $ Cr) - N co {fj N - S co F -N l:: O I I oo O tr) to l.- O)N oo(o CO f-- (') N r... cd- r \t N ro(o - N LO r - r r - r '- -- FN o '6- o + g? cq N r) N.tr Nr-l,ON-NNr- N {O - oo N r') Or t- (O - 't N o 'a o (fi co 6 f'* (O O r C')N-Lf)(r)r-- - $ cd co S crj cd - $ N co l.- - N ON-N-F*\t o(?) '6- o ^i N tr) O f-- t-- ri)'tr o) f.- co (o (o trj ro tr) t() g $ g co OGlNFrer CDNNT,OLoCD!t o (f),f' -.ees#:*s -C. C F =? -Eg:r' f *' = t g.; l; e ; t E t t * E I5 5 s# t = ;, ;r gee'u,f=rt gee ge e= E Fs FE =F 'EEF n s ; e si "Hi $ f f F r i'i e & Fm Es if $ ; e # : f 5 =

8 Piraattipuolueen talousarviokatsaus Q4 ( l' TULOT Arvio 2013 Toteuma vuoden 2013 lopussa La hjoitu kset Ka n natustuote myynti Jdsenmaksut Ehdokasmaksut Korkotuotto Muut satunnaiset tulot ,93 429, ,00 4,13 Tulot yhteensd ,56 MENOT Verkkopalvelumaksut Postimaksut Kannatustuotteiden hankinta N uorisotoiminnan avustus Tapahtumien jdrjestdminen Tapahtumiin osallistuminen Kulukorvau kset Liikennevdlinevuokrat (auto, perdkdrry) Mainonta Verkkomainonta Flyerit, esitteet, lehdet ym. Muu mainonta Muut kustannukset Pankki kulut Kokouskulut Toim istotarvikkeita Viranomaismaksut Kirjanpito Pu helinkulut Laitehankinnat Muut satunnaiset menot ,55 468,25 982, ,00 L236, ,88 283,69 543,50 38,80 580,80 396,79 Menot yhteensd ,27 fase: 2422,29 Varat31..I2.2O!2: 2 182,69 Tase varoilla: 2182, ,98

9 @ ptraattipuolue 1( 1) Puoluehallituksen jeisenet vuonna 2013 (valittu 3I ) Varsinaiset jdsenet Nimi Harri Kivisto Ahto Apajalahti Lasse Klirkklinen Pasi Palmulehto Ville Hautakansas Mika Isomaa Arto Lampila Janne PaalijZirvi Raoul Plommer Pasi Vlihiimartti Tehtiivii puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a varapuheenj ohtaj a varapuheenj ohtaj a puoluesihteeri tiedottaja kansainvziliset asiat Varajiisenet Nimi Tehtiivii Satu Immonen tiedotta ja : :':::'..,.,:,,,,i!, Tiina Malinen Pekka Mustonen Joonas,lvlakinen.::itj '. - :,i1 -.:tii ' li.:tjt:,:. ''.,'.:,;;,; ;.1 i:a':,.1.i :i:i,.',i,:;,,.::i): Piraattipuolue r.p tt ipuolue.f i 04s 310 naa (fj) Franzeninkatu 5 E l, Helsinki iraa t tipuolue.fi (puoluesiht.)

10 PIRAATTIPUOLUE RP TASE Sivu 1 Y-tunnus sikko EURO Vastaavaa VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Val m iit tuotteet/tavarat Vaihto-omaisuus yhteensd Saamiset Lyhytaikaiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensd Vastaavaa yhteensd 1 539, ,79 901, , , ,01 771,53 771,53 186, , , ,61

11 PIRAATTIPUOLUE RP TASE Sivu 2 Y-tunnus kko EURO Vastattavaa OMA PAAOMA Toim i ntapddoma (ed. ti I i ka usien yt ijddmii/at ijiiiimii) Tilikauden ylijiidmd/alijddmd Oma pddoma yhteensd VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Vieras pddoma yhteensd Vastattavaa yhteensd 2 497, , ,59 386,42 396, , , , ,57 643,04 643, ,61

12 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE VARSINAINEN TOIMINTA Piraattipuolue Rp:n varsinainen toiminta Kulut Muut kulut Yhteensei Annetut avustukset Yhteensii Kulut yhteensd Varsinaisen toiminnan kate Vaalitoiminta Kulut Vaalitoiminnan kulut Yhteensii Kulut yhteensd Vaalitoiminnan kate TuottoJkulujidmii Piraattipuolue Rp: n varf inhankinta Tuotot Tuotot yhteensd Kulut Kulut yhteensd Varainhankinnan kate -3511, , , , ,43-909, , , , , , , , , , , , '1, ,99 Rahoitustoiminta Yhteensd Tuotot yhteensd Sijoitus- ja rahoitustoiniinta yhteensd TuottoJkulujiiiimti Tilikauden tulos TILIKAU DEN YLI./ALIJAAIVIA 4,13 4,13 4, , , ,02 12,46 12,46 12, , , ,53

13 PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELY Sivu 1 Y-tunnus Tilikausi Rahayksikko EURO VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT )YSYVAT VASTAAVAT YHTEENSA VAIHTUVAT VASTAAVAT PITKAAI KAISET SAAM ISET Saamiset saman konsernin yrityksiltd 1631 Tavarat Saamiset saman konsernin yrityksiltii yht. Pitkdaikaiset saam iset yhteensd 1 539, , ,78 LYHYTAI KAISET SAAM ISET Muut saamiset 1779 Muut saamiset Muut saamiset yhteensd Lyhytaikaiset saam iset yhteensd RAHAT JA PANKKISAAMISET , Ldnsi-Suomen Op/ A Liinsi-Suomen Op/ Norde al 1Q Ldnsi-Suomen Op/ Rahat ja pankkisaamiset yhteensd VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTE E N SA VASTAAVAA YHTEENSA 2 786, ,26 56,90 248, , ,01

14 PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELY Sivu 2 Y-tunnus Tilikausi VASTATTAVAA OMA PAAOMA 2251 Edellisten ti I i kausien ylijdiimd/a I ij aid m d Tilikauden voitto (tappio) OMA PAAOMA YHTEENSA 2 497, , , ,59 VIERAS PAAOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA Ostovelat 2871 Ostovelat Ostovelat yhteensd Lyhytaikainen vieras pddoma yhteensd VIERAS PAAOMA YHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSA , ,01 Hilo Pnf,nrrnnaa.lLtJ

15 Taulukkol PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELYT Muut saamiset 1779 Puhelimen kaiyttooikeuden palautukset Satu lmmonen Verkkokauppa Yhteensd Ostovelat Mainoslehdet Tampereen piraatit (2012) Saunalahti Itella Yhteensd 2gZ1 505,25 146, ,25 289,74 48,39 49,29 386,42 Sivu 1

16 1513 PIRAATTIPUOLUE RP Ti li kausi TASE Jakso ' ' Sivu 1 Pvm VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valm i it tuotteeutavarat 1631 Tavarat Yhteensd Va ih to -o m a is u u s y h tee n s ii Saamiset Lyhytaikaiset Muut saamiset 1779 Muut saamiset Yhteensd Lyhytai ka iset yhteensd Saamiset yhteensii Rahat ja pankkisaamiset Liinsi-S uomen O pl Ltinsi-Suom en Op Nordea I Liinsi-Suomen Op/ Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA VASTAAVAA YHTEENSA yht ,78 771, , ,78 771,53 901,25 901,25 186, , ,25 186, , ,26 56,80 662,36 84,34 915,56 248,58 520/ , , ,01 3'140,61

17 1513 PIRAATTIPUOLUE RP Ti I i kausi TASE Jakso Sivu 2 Pvm283.2A VASTATTAVAA OMA PAAOMA Toimintapddoma (ed. tilik. ytijatijddmii) Edel I isten til i kausien yt ijrieimti/at i jairimri Yhteensii Ti I i kauden yl ijdiimd/al ijddmd 2371 Til ikauden yl ijiiiimti 2375 Til ikauden al ijiiiimti Yhteensd OMA PAAOMA YHTEENSA 2 497, , , , , , , ,57 'I 4 VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Ostovelat 2871 Ostovelat Yhteensd Lyhytai kai nen yhteensd VIERAS PAAOMA YHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSA 386,42 643, ,42 643, , ,61-1.

18 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE Rahavksikk0 EURO VARSINAINEN TOIMINTA Piraattipuolue Rp:n varsinainen toiminta Kulut Muut kulut 3671 Kirjanpito 36Tll Tilintarkastus 3672 nternevtiedonsiirto/domain 3673 Mainos- ja ilmoituskulut, -tarvikkeet Purje-lehden kulut 3674 Puhelinkulut 3675 Konttorikulut 36751Pankin kulut 3676 Kokouskulut Matkakorvaukset 3677 Pienhankinnat 3678 Vuokrakulut 3679 Muut varsinaisen toiminnan kulut Yhteensd Annetut avustukset 3690 Piraattinuoret ry Yhteensd Kulut yhteensd Varsinaisen toiminnan kate Vaalitoiminta Kulut Vaalitoiminnan kulut 37 7 I V aalijul isteet-, m a i n o kset-, ba n n erit ym 3779 Muut vaalikulut Yhteensd Kulut yhteensd Vaalitoiminnan kate TuottoJkulujiiiimd Piraattipuolue Rp: n varainhankinta Tuotot 4000 Jdsenmaksut Kannatustuotemyynti Luottamustoimimaksut 4170 Ehdokasmaksut 4250 Lahloitukset Tuotot yhteensd Kulut 4500 Pankin kulut 4503 Postikulut 4650 Kannatustuotehankinnat Varaston muutos/kannatustuotteet Kulut yhteensd Varainhankinnan kate -233,60-347,20-669,11-406,99-989,22-90,61-38,80-52,51-496,80-186, , , , , ,50 105, , ,43-231,19-463,44-982,00 767,25-909, ,06-217,50-246,00-829,55-681,58-93,30-179,84-87,55-176, ,18-547,44-568, , ' , , , , , , , , ,03 574, , , , ,67-119,45-471,42-712, , ,78

19 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE O EURO Tuotto-/kulujiidm?i Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Rahoitustoiminta 5300 Korkotuotot Yhteenszi Tuotot yhteensd Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensd TuottoJkulujddmii Tilikauden tulos TILIKAUD EN YLI./ALIJAAIVIA ,89 4,13 4,13 4,13 4, , , , ,99 12,46 12,46 12,46 12, , , ,53

20 Sivu 1 PIRAATTIPUOLUE RP TILINPAATOKSEN 31.' ALLEKIRJOITUKSET PAVAYS JA ALLEKIRJoITUKSET e Ag t Vnltrfrq K rn TILINPAAToSUENTrurA Tilinpddtos on laadittu hyvdn kirjanpitotavan mukaisesti. suoritetusta tilintarkastuksesta on tdnddn annettu erillinen kertomus. Atr,e- ltsatt ik ltl ft J:o,UlwnGn

21 Sivu 2 PIRAATTIPUOLUE RP TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET L uette I o ki rj a n pito ki rj o ista, tos ite laj e ista se kd sd i lytystavo ista : Piiiviikirja Piiiikirja Tasekirja Tase-erittelyt Kassatositteet Pan kkitositteet N ordea Pankkitositteet OKO Myyntitositteet Ostotositteet Muistiotositteet Atk-tulosteena Atk-tulosteena Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji sdilytystapa 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina

22 Tilintarkastuskertomus Piraattipuolue r.p :n jtisenille Olen tilintarkastanut Piraattipuolue r.p:n kirjanpidon, tilinpiiritoksen, ja hallinnon tilikaudelta Tilinpiiiitos sis?iltiiii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Puoluehallituksen vastuu Puoluehallitus vastaa tilinpiiiitoksen laatimisesta ja siitd, ettd se antaa oikeat jaiittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen laatimista koskevien sddnncisten mukaisesti. Puoluehallituksen on huolehdittava siitti, ettii puolueen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavallatavallajtirjestetty. Tilintarkastaj an velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpiiiitoksestii. Tilintarkastuslaki edellyttiiii ettd noudatan ammattieettisiii periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvtin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvti tilintarkastustapa edellytliia ett6, suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitd onko tilinpiiritoksessii olennaista virheellisyyttii ja siitii ovatko puoluehallituksen jtisenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus puoluetta kohtaan taikka rikkoneet yhdistyslakia,puoluelakia tai puolueen s2itintoj ti. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitti tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpiiiitokseen sisiiltyvistii luvuista ja niissii esitettiivistii muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vtiiirinkiiytoksestii tai virheestd johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin arvioiminen. Niiitii riskejii alioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiisen valvonnan, joka on puolueessa merkityksellistti oikeat jaiittavat tiedot anlavantilinpiiiitoksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sistiistli valvontaa pystylikseen suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksessa, ettd hiin antaisi lausunnon puolueen sisiiisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myds sovellettujen tilinpiiiitoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekii tilinpiiiitdksen yleisen esittiimistavan arvioiminen. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa til intarkastusevidenssiii. Lausunto Lausuntonani esittin, ettii tilinpiizitos joka osoittaa ylijiiiimiiii 4 16I,02 euroa antaa Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen laatimista koskevien sddnn<jsten mukaisesti oikeat j aiittavat tiedot puolueen toiminnan tuxoksesta ja taloudellisesta asemasta. Muut lakiin perustuvat lausunnot Puolue ei ole saanut valtionavustusta eikii muuta iulkista tukea. Hollolassa 4. elokuuta 2014 Ani Hollola

23 Ti lintarkastusmui stio Piraattipuolue r.p. puoluehallitus Tarvikevarasto/ tuotevarasto Tarvike/tuotevarasto arvoltaan I 538 euroa oli kirjattu kirjanpitoon siihkdpostin perusteella. Tarkempi siis tuotteittain yksildidympi ja allekirjoituksella vahvistettu inventaari olisi ollut syytd laatia tilinpiiiitdstii varten.

24 Tilintarkastaj an lausunto rahankerdslupia mydntdvalle viranomaiselle Piraattipuolue r.p:n tilintarkastajana vakuutan, ettd , vdlisend aikana tapahtunut rahankerdys on toimeenpantu ja saadut varat on keytetty rahankeriysluvan ehtoj en mukaisesti. Hollolassa L ilww Anne-Mari Konu-Ja nen HTM

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot