PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013"

Transkriptio

1 PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

2 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus ,7 Tilinpddtds ja toimintakertomus titikaudetta a19 Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen Tuloslaskelma virallinen Tase-erittelyt Tase pitkd Tuloslaskelma pitkd Allekirjoitukset ja tilinpaiiitdsmerkintd Tasekirja on sdilytettdvai vdhintddn 10 vuotta tilikauden pddttymisesta (KpL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on sdilytettdvd vdhint idn 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on pddttynyt. tqjl$ Tilinpiiaitoksen on toteuttanut Sysmdn Tilipalvelut LKV Ky Mlrja Aurasmaa Uotintie Sysmd

3 @ ptraattipuolue Puoluehallitus (4) VUOSIKERTOMUS Piraattipuolue r.p. Toimintakausi Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta Yleistzi Piraattipuolue r.p. on perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin olemalla mukana pii2itoksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolueen mielestii politiikan lahtokohtana tulee olla yksilonvapaus. Jokaisella on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla kunhan ei rajoita muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa holhousyhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu ysityiskohtaisesti jokaiseen elzimiin osa-alueeseen. Puolueen keskeisend, arvona on avoimuus rahaasioissa ja piiiitoksenteossa. Piraattipuolue on ollut puoluerekisterisszi alkaen. Puolue osallistui I7.4.20ll pidettyihin eduskuntavaaleihin ja pidettyihin kunnallisvaaleihin. Piraattipuolueen toiminnassa vuonna 2013 keskeisintii oli puolueohjelman laaja uudistaminen sekii valmistautuminen pidettiiviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Piraattipuolueen toimintaan kuului poliittista ja vapaa-ajan toimintaa. Poliittiseen toimintaan kuului lausuntojen valmistelua, keskustelutilaisuuksiin osallistumista, yhteydenpitoa viranomaisiin ja kansalaisjzirjestdihin ja tiedottamista aj ankohtaisista kysymyksistii ja puolueen asioista. Pilaattipuolue ja sen yhteydessli toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajiirjestot luottamushenkiloineen, muine aktiiveineen sekzi rivijrisenineen ja kannattajineen muodostivat puolueyhteison, jonka piirisszi toimintasuunnitelman tavoitteita toteutettiin vuonna Paikallistoiminnan kehittdminen 2. Yaaht Tavoitteena oli perustaa piiriyhdistykset Lappiin ja Satakunta.an. Vuoden2013 aikana perustettiin piiriyhdistys Lappiin. Piraatit jiirjestiviit tai osallistuivat yhteensli noin 120 tapahtum.a.an ja tapaamiseen (2010: noin 300;2011: noin 320;2072: noin 250) yhteensii seitsemii,llii eri paikkakunnalla (2010: 16;201I: 20;2012:26). Vuoden aikana osallistuttiin seminaareihin ja muihin jiisenisto2i kiinnostaviin tapahtumiin. (Ks. myos kohta 4.1.) Piraattinuorilla oli Helsingin Kalliossa toimitila, jota myos Piraattipuolue kliytti. Toimitilassa pidettiin sli2innollisiii tapaamisia P oliittin en ohj elmatyii Tavoitteena oli selvittiiii puolueen ohjelman laajentamista. Toimintasuunnitelman mukaisesti jiirjestettiin laaja jiisen- ja kannattajakysely, jossa kartoitettiin mielipiteitii puolueohjelman laajentamisesta. Kyselyyn vastasi 494 henkiloa. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista kannatti ainakin jonkinasteista ohjelman laajentamista. T?imiin jzilkeen pidettiin.puolueen ja piiriyhdistysten hallitusten suunnittelutapaaminen, jossa kaikki osallistujat kannattivat tai hyvziksyivzit ajatuksen, ettii puolueohjelmaa tulee laajentaa jonkin verran. Kyselyssii ja suunnittelutapaa.misessa jiii selkezisti viihemmistoksi mielipide, ettzi puolueen tulisi laajentua "yleispuolueeksi" eli ottaa kantaa kaikkiin asioihin. Palautekyselyn ja suunnittelutapaamisen pohjalta puoluehallitus pii2itti, ettli puolueen Piraattipuolue r.p. Franzeninkatu 5 E 1, Helsinki inf aatt ipuolue.fi h ttp://piraatt ipuolue.fi 045 3r (puoluesiht.)

4 @ piraattipuolue Puoluehallitus )( 4\ keviitkokouksen krisiteltiivaksi laaditaan esitys puolueen ohjelman laajentamiseksi, ja hyviiksyi valmistelun suuntaviivat. Tiimrin jzilkeen esityksiii valmisteli puolueen tulevaisuusryhmii. Valmistelutyossii kehittyi malli, jossa olemassaollut puolueohjelma kumottaisiin ja sen tilalle tulisi puolueen keskeisimmeit periaatteet esitteleva periaateohjelma sekzi muutama tiettyjzi politiikan osaalueita kiisittelevii erillinen alaohjelma. Alaohjelmat valikoituivat sen mukaan, miili aloja kyselyn vastaajat pitiviit tzirkeinii. Nykyinen puolueohjelma sisiillytettliisiin lzihes sellaisenaan uusiin alaohjelmiin. Esitys laadittiin tiiltzi pohjalta ja hyvaksyttiin hallituksessa 8.6. kevzirkokoukselle esitett:ivliksi. Puoluekokouksessa, joka pidettiin Espoossa 6.-J.7., tehtiin puolueohjelman kokonaisuudistus. Puolueelle hyviiksyttiin uusi Periaateohjelma, sekzi siihen perustuvat Yksilonvapausohjelma, Tietoyhteiskuntaohjelma, Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma sekii Eurooppa-ohjelma. Eurooppaohjelman tarkoitus oli toimia myos eurovaalien vaaliohjelmana Ehdokasasettelu ja kampanjoinnin aloittaminen Tavoitteena o1i valita Piraattipuolueen ehdokkaat europarlamenttivaaleihin jiiseniiiinestyksellii kesiikuun loppuun mennessd. Jiiseniidnestys pidettiin verkossa (LIITE 1). JiisenZiiinestyksessii iiiinestiijzi sai sijoittaa enintiiiin neljzi henkilozi paremmuusjiirjestykseen. Eurovaalikampanjaa suunniteltiin ja valmisteltiin syksyllii. Tampereella pidetyssii valtakunnallisessa suunnittelutapaamisessa suunniteltiin vaalikampanj an toteuttamista Rahoitus Tavoitteena oli, ettei puolueelle keriitiizin rahoitusta jiisenmaksuina euroa. Jzisenmaksuja saatiin kertittyii euroa (LIITE 2). Tavoitteena oli myos ker2itii ehdokasmaksuja eurovaaliehdokkailta, mutta neiiden kerliziminen jiii piiziosin vuodelle 2014.Lahjoituksina, kannatustuotemyyntinii ja muina tuloina oli tavoitteena keriitii viihintziiin euroa. NaitA saatiin kerzittyii euroa. Valmistautuminen eurovaaleihin nlikyi myos varainkiiytoss2i. Varoja pyrittiin siiastlimiizln eurovaaleja varten, joten tilikauden tulos oli euroa ylijzi[miiinen. Nuorisotoiminnan osalta taloudellista tilannetta helpotti se, ettd Piraattinuorille myonnettiin vuonna 2013 valtionavustusta euroa. 3. Organisaatio 3.1. Organisaation kehittriminen ja toiminnan seuranta Puolueen kevdtkokous jiirjestettiin Espoossa. Kokouksen piiziasiana oli puolueohjelman muuttaminen (ks. kohta 2.2.). Puolueen syyskokous pidettiin Jyviiskvllissli. Puolueen tulevaisuusryhmii jatkoi toimintaansa ja valmisteli erityisesti puolueohjelman muuttamista. Puoluehallitus seurasi toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista. Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 13 (2009: 30, 2010: 29,2011:22,2012:22).Hallitlkseen valittujen jtisenren toimikausi jatkui koko vuoden 2013 (LIITE 3). Vuoden aikana pidettiin puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten ja Piraattinuorten hallituksen yhteiset suunnittelutapaamiset Helsingissii sekii Tampereella Viestintii Vuonna 2013 julkaistiin 10 valtakunnallista lehdistotiedotetta (2009:30, 2010: 30,2077:32,2012: I7). Tavoitteena oli l2ihettiizi 40lehdistotiedotetta, joten toteutunut mliiirzi oli selkezi eprionnistuminen. Puolueen blogissa julkaistiin 15 kirjoitusta (2009: 213, 20\0: 134,2011: 66;2012:40). Puolueen aktiivit Piraattipuolue r.p. tt ipuolue.fi 04s 310 Franzeninkatu 5 E 1, Helsinki ipuolue.fi (puoluesiht.)

5 @ piraattipuolue Puoluehallitus (4) yllzipitiv2it omia blogeja, joiden kirjoituksia esiteltiin puolueen Facebook- ja Twitter-sivujen kautta. Facebook ja Twitter olivatkin puolueen keskeisiii tiedotuskanavia s2ihkopostitse lzihetettiivien jiisenkirjeiden ohella. Puolueen blogin aktiivisuuden vziheneminen ilmentzi:i yleisempiiii kehityssuunlaa, jossa verkkoviestintli keskittyy yleisten sosiaalisen median palveluiden kautta levitettyyn sisliltoon. Aktiiviselle ja kantaaottavalle puolueen yhteiselle blogille olisi kuitenkin edelleen ollut tilausta, eika tzigi mahdollisuutta pystytty hyodyntiimiizin tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena oli myos uudistaa jzisenrekisteri, mutta tiitii uudistusta ei kuitenkaan toteutettu. Vuoden 2012 aikana puolueen ja Piraattinuorten tiedotuslehti Purje ilmestyi kerran. Puolueen viestinniin tavoittavuutta ja puolueen median2ikyvyyttii selvitetettiin yleisessii jiisen- ja kannattajakyselysszi. Kyselyyn vastanneista 73 Vo muisti havainneensa Piraattipuolueesta mainintoja yleisisszi tiedotusviilineistii viihintiizin pari kertaa (2011: 82 %). Vastaajista 68 % oli puolueen verkkosivustoihin ja -palveluihin ainakin melko tyytyvaisizi (20II:75 %). Puolueen toimintaan oli yleisestiottaen viihintiiiin melko tyytyviiisiii 76 Vo vastaajista (2077: myos 76 %). Puolue sai julkisuutta esimerkiksi sen myotii, ett:i The Pirate Bayn taustahenkiloihin kuuluva Peter Sunde valittiin puolueen eurovaaliehdokkaaksi. Piraattipuolue osallistui myos Jiirkezi tekijiinoikeuslakiin -kansalaisaloitteen ympiirillzi kziytyyn laajaan julkiseen keskusteluun. Puolue otri julkisesti kantaa myos esimerkiksi suunniteltuun autojen satelliittivalvontaan perustuvaan verotukseen Avoimuus Puoluehallituksen kokoukset pidettiin enimmiikseen IRC:sszi siten, ettii kuka tahansa saattoi seurata kokouksia. Eriiitii rutiininomaisia asioita kiisiteltiin s2ihkopostikokouksissa. Puoluehallituksen poytiikirjojen ja esityslistojen sekii kasiteltavien asioiden ajantasaisessa julkaisussa oli edelleen ongelmia. Puolueen varainkiiytostii julkaistiin ajantasaiset tiedot verkkosivuilla. Saksan piraattien kiiyttamzin palautevirta-j2irjestelman (liquid feedback) k2iyttoonotto oli tavoitteena, mutta tiimii ei kuitenkaan toteutunut. Tavoitteen mukaisesti puolueen toimintaan liittyvia asiakirjoja alettiin koota szihkoiseen arkistoon (arkisto.piraattipuolue.fi), jota pyrittiin myos ylltipitiimii2in ajantasaisesti. 4. Muu toiminta Lainsiiiid?intiiiin vaikuttaminen ja kansalaistoiminta Puolue antoi lausunnon tietoyhteiskuntakaari-lakihankkeesta. Piraatit osallistuivat Jiirkeil tekijiinoikeuslakiin -kansalaisaloitteen puolesta kiiytyyn kampanjaan. Aloite ylitti allekirjoituksen rajan ja p2i2isi eduskunnan kzisittelyyn, joka oli vuoden paattyessa kesken. Muutoinkin puolue osallistui ajankohtaiseen kansalaistoimintaan ja -keskusteluun erityisesti yksityisyyden suojaan j a hallinnon avoimuuteen liittyen Kansainvdlinen toiminta Piraattipuolueita on jo kymmenissii maissa ja puolueiden yhteistyojiirjestonii toimii Pirate Parties International (PPI). Piraattipuolue jatkoi yhteydenpitoa eri maiden piraatteihin. Vuonna 2013 perustettiin Euroopan piraattinuoret (Young Pirates Europe, YPE), jonka Ruotsissa pidettyyn perustamiskonferenssiin osallistui suomalaisten piraattien delegaatio. Suomen piraateista Lotta Soderholm valittiin YPE:n hallitukseen. Euroopan piraattipuolueen perustamista valmisteltiin Luxemburgissa pidetyssii kokouksessa. Piraattipuolue ei llihettlinyt osallistujia Luxemburgiin, mutta puoluehallitus hyviiksyi osaltaan Euroopan piraattipuolueen perustamisen valmisteluasiakiriat. Piraattipuolue r.p. Franzdninkatu 5 E 1, Helsinki naa \pj) (puoluesiht.)

6 @ ptraattipuolue Puoluehallitus (4) 4.3. Nuorisotoiminta Piraattinuoret ry jatkoi toimintaansa Piraattipuolueen nuorisojiirjestonzi. Erityisesti PZiiikaupunkiseudun paikallistoiminnasta suuri osa oli Piraattinuorten ja puolueen paikallisaktiivien yhdessii jiirjest2imiili. Muuallakin suuri osa puolueen aktiiveista on myos Piraattinuorten jiisenizi ja toiminta siten paljolti yhteistzi. Piraattinuorten vuokraama toimitila HelsineissZi toimi mvos Piraattipuolueen toimitilana Opiskelij atoiminta Helsingin yliopistossa toimi Helsingin yliopiston akateemiset piraatit, Aalto-yliopistossa Aaltopiraatit. Piraatteja toimi lisiiksi erityisesti Jyviiskyliin yliopiston ylioppilaskunnassa (IYY). LIITE 1: Piraattipuolueen eurovaaliehdokkaita koskevan j iiseniiiinestyksen tulos LIITE 2: Talousarvion toteutumiskatsaus LIITE 3: Puoluehallituksen iiisenet vuonna 2013 it/, \. a k u'aa-t Q,' : w{/w Pk f-d n- Llrh/ J A LTEJA -Jlar' " ' Lli'r...'..1 Piraattipuolue r.p. Franzeninkatu 5 E l, Helsinki ipuolue.f i a tt ipuolue.f i 04s aa (Jjj) (puoluesiht.)

7 (9 ros F- - N\ $ o o) s - ro or N co c{ N Lo N cdcg c.l O.if $ \tto o) o) LO ro co O)r (r) NI.-tN NqoO(O NNNOrrr:-<O co cd N r)f-o)-qcof-rn () N oo OO OooLOf.- co f.- \i-o) -c.toi N$SOLo XSf.- qo,q6i..qqqqqpqqqocqq:q"?!-s!qlo $_$rorr)n_r.o^;ob $N -.()o - C".{ '-qoc ea OO $ ) ro(o d= rrr c--r-r-rr-- -- == fo o-t J> oo ro a o o "o- f'.- (O roor O r{) c-jlo O (O ce CD Lf) O) (O (O O) f"- N $ Ct $ Cr) - N co {fj N - S co F -N l:: O I I oo O tr) to l.- O)N oo(o CO f-- (') N r... cd- r \t N ro(o - N LO r - r r - r '- -- FN o '6- o + g? cq N r) N.tr Nr-l,ON-NNr- N {O - oo N r') Or t- (O - 't N o 'a o (fi co 6 f'* (O O r C')N-Lf)(r)r-- - $ cd co S crj cd - $ N co l.- - N ON-N-F*\t o(?) '6- o ^i N tr) O f-- t-- ri)'tr o) f.- co (o (o trj ro tr) t() g $ g co OGlNFrer CDNNT,OLoCD!t o (f),f' -.ees#:*s -C. C F =? -Eg:r' f *' = t g.; l; e ; t E t t * E I5 5 s# t = ;, ;r gee'u,f=rt gee ge e= E Fs FE =F 'EEF n s ; e si "Hi $ f f F r i'i e & Fm Es if $ ; e # : f 5 =

8 Piraattipuolueen talousarviokatsaus Q4 ( l' TULOT Arvio 2013 Toteuma vuoden 2013 lopussa La hjoitu kset Ka n natustuote myynti Jdsenmaksut Ehdokasmaksut Korkotuotto Muut satunnaiset tulot ,93 429, ,00 4,13 Tulot yhteensd ,56 MENOT Verkkopalvelumaksut Postimaksut Kannatustuotteiden hankinta N uorisotoiminnan avustus Tapahtumien jdrjestdminen Tapahtumiin osallistuminen Kulukorvau kset Liikennevdlinevuokrat (auto, perdkdrry) Mainonta Verkkomainonta Flyerit, esitteet, lehdet ym. Muu mainonta Muut kustannukset Pankki kulut Kokouskulut Toim istotarvikkeita Viranomaismaksut Kirjanpito Pu helinkulut Laitehankinnat Muut satunnaiset menot ,55 468,25 982, ,00 L236, ,88 283,69 543,50 38,80 580,80 396,79 Menot yhteensd ,27 fase: 2422,29 Varat31..I2.2O!2: 2 182,69 Tase varoilla: 2182, ,98

9 @ ptraattipuolue 1( 1) Puoluehallituksen jeisenet vuonna 2013 (valittu 3I ) Varsinaiset jdsenet Nimi Harri Kivisto Ahto Apajalahti Lasse Klirkklinen Pasi Palmulehto Ville Hautakansas Mika Isomaa Arto Lampila Janne PaalijZirvi Raoul Plommer Pasi Vlihiimartti Tehtiivii puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a varapuheenj ohtaj a varapuheenj ohtaj a puoluesihteeri tiedottaja kansainvziliset asiat Varajiisenet Nimi Tehtiivii Satu Immonen tiedotta ja : :':::'..,.,:,,,,i!, Tiina Malinen Pekka Mustonen Joonas,lvlakinen.::itj '. - :,i1 -.:tii ' li.:tjt:,:. ''.,'.:,;;,; ;.1 i:a':,.1.i :i:i,.',i,:;,,.::i): Piraattipuolue r.p tt ipuolue.f i 04s 310 naa (fj) Franzeninkatu 5 E l, Helsinki iraa t tipuolue.fi (puoluesiht.)

10 PIRAATTIPUOLUE RP TASE Sivu 1 Y-tunnus sikko EURO Vastaavaa VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Val m iit tuotteet/tavarat Vaihto-omaisuus yhteensd Saamiset Lyhytaikaiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensd Vastaavaa yhteensd 1 539, ,79 901, , , ,01 771,53 771,53 186, , , ,61

11 PIRAATTIPUOLUE RP TASE Sivu 2 Y-tunnus kko EURO Vastattavaa OMA PAAOMA Toim i ntapddoma (ed. ti I i ka usien yt ijddmii/at ijiiiimii) Tilikauden ylijiidmd/alijddmd Oma pddoma yhteensd VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Vieras pddoma yhteensd Vastattavaa yhteensd 2 497, , ,59 386,42 396, , , , ,57 643,04 643, ,61

12 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE VARSINAINEN TOIMINTA Piraattipuolue Rp:n varsinainen toiminta Kulut Muut kulut Yhteensei Annetut avustukset Yhteensii Kulut yhteensd Varsinaisen toiminnan kate Vaalitoiminta Kulut Vaalitoiminnan kulut Yhteensii Kulut yhteensd Vaalitoiminnan kate TuottoJkulujidmii Piraattipuolue Rp: n varf inhankinta Tuotot Tuotot yhteensd Kulut Kulut yhteensd Varainhankinnan kate -3511, , , , ,43-909, , , , , , , , , , , , '1, ,99 Rahoitustoiminta Yhteensd Tuotot yhteensd Sijoitus- ja rahoitustoiniinta yhteensd TuottoJkulujiiiimti Tilikauden tulos TILIKAU DEN YLI./ALIJAAIVIA 4,13 4,13 4, , , ,02 12,46 12,46 12, , , ,53

13 PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELY Sivu 1 Y-tunnus Tilikausi Rahayksikko EURO VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT )YSYVAT VASTAAVAT YHTEENSA VAIHTUVAT VASTAAVAT PITKAAI KAISET SAAM ISET Saamiset saman konsernin yrityksiltd 1631 Tavarat Saamiset saman konsernin yrityksiltii yht. Pitkdaikaiset saam iset yhteensd 1 539, , ,78 LYHYTAI KAISET SAAM ISET Muut saamiset 1779 Muut saamiset Muut saamiset yhteensd Lyhytaikaiset saam iset yhteensd RAHAT JA PANKKISAAMISET , Ldnsi-Suomen Op/ A Liinsi-Suomen Op/ Norde al 1Q Ldnsi-Suomen Op/ Rahat ja pankkisaamiset yhteensd VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTE E N SA VASTAAVAA YHTEENSA 2 786, ,26 56,90 248, , ,01

14 PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELY Sivu 2 Y-tunnus Tilikausi VASTATTAVAA OMA PAAOMA 2251 Edellisten ti I i kausien ylijdiimd/a I ij aid m d Tilikauden voitto (tappio) OMA PAAOMA YHTEENSA 2 497, , , ,59 VIERAS PAAOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA Ostovelat 2871 Ostovelat Ostovelat yhteensd Lyhytaikainen vieras pddoma yhteensd VIERAS PAAOMA YHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSA , ,01 Hilo Pnf,nrrnnaa.lLtJ

15 Taulukkol PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELYT Muut saamiset 1779 Puhelimen kaiyttooikeuden palautukset Satu lmmonen Verkkokauppa Yhteensd Ostovelat Mainoslehdet Tampereen piraatit (2012) Saunalahti Itella Yhteensd 2gZ1 505,25 146, ,25 289,74 48,39 49,29 386,42 Sivu 1

16 1513 PIRAATTIPUOLUE RP Ti li kausi TASE Jakso ' ' Sivu 1 Pvm VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valm i it tuotteeutavarat 1631 Tavarat Yhteensd Va ih to -o m a is u u s y h tee n s ii Saamiset Lyhytaikaiset Muut saamiset 1779 Muut saamiset Yhteensd Lyhytai ka iset yhteensd Saamiset yhteensii Rahat ja pankkisaamiset Liinsi-S uomen O pl Ltinsi-Suom en Op Nordea I Liinsi-Suomen Op/ Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA VASTAAVAA YHTEENSA yht ,78 771, , ,78 771,53 901,25 901,25 186, , ,25 186, , ,26 56,80 662,36 84,34 915,56 248,58 520/ , , ,01 3'140,61

17 1513 PIRAATTIPUOLUE RP Ti I i kausi TASE Jakso Sivu 2 Pvm283.2A VASTATTAVAA OMA PAAOMA Toimintapddoma (ed. tilik. ytijatijddmii) Edel I isten til i kausien yt ijrieimti/at i jairimri Yhteensii Ti I i kauden yl ijdiimd/al ijddmd 2371 Til ikauden yl ijiiiimti 2375 Til ikauden al ijiiiimti Yhteensd OMA PAAOMA YHTEENSA 2 497, , , , , , , ,57 'I 4 VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Ostovelat 2871 Ostovelat Yhteensd Lyhytai kai nen yhteensd VIERAS PAAOMA YHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSA 386,42 643, ,42 643, , ,61-1.

18 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE Rahavksikk0 EURO VARSINAINEN TOIMINTA Piraattipuolue Rp:n varsinainen toiminta Kulut Muut kulut 3671 Kirjanpito 36Tll Tilintarkastus 3672 nternevtiedonsiirto/domain 3673 Mainos- ja ilmoituskulut, -tarvikkeet Purje-lehden kulut 3674 Puhelinkulut 3675 Konttorikulut 36751Pankin kulut 3676 Kokouskulut Matkakorvaukset 3677 Pienhankinnat 3678 Vuokrakulut 3679 Muut varsinaisen toiminnan kulut Yhteensd Annetut avustukset 3690 Piraattinuoret ry Yhteensd Kulut yhteensd Varsinaisen toiminnan kate Vaalitoiminta Kulut Vaalitoiminnan kulut 37 7 I V aalijul isteet-, m a i n o kset-, ba n n erit ym 3779 Muut vaalikulut Yhteensd Kulut yhteensd Vaalitoiminnan kate TuottoJkulujiiiimd Piraattipuolue Rp: n varainhankinta Tuotot 4000 Jdsenmaksut Kannatustuotemyynti Luottamustoimimaksut 4170 Ehdokasmaksut 4250 Lahloitukset Tuotot yhteensd Kulut 4500 Pankin kulut 4503 Postikulut 4650 Kannatustuotehankinnat Varaston muutos/kannatustuotteet Kulut yhteensd Varainhankinnan kate -233,60-347,20-669,11-406,99-989,22-90,61-38,80-52,51-496,80-186, , , , , ,50 105, , ,43-231,19-463,44-982,00 767,25-909, ,06-217,50-246,00-829,55-681,58-93,30-179,84-87,55-176, ,18-547,44-568, , ' , , , , , , , , ,03 574, , , , ,67-119,45-471,42-712, , ,78

19 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE O EURO Tuotto-/kulujiidm?i Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Rahoitustoiminta 5300 Korkotuotot Yhteenszi Tuotot yhteensd Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensd TuottoJkulujddmii Tilikauden tulos TILIKAUD EN YLI./ALIJAAIVIA ,89 4,13 4,13 4,13 4, , , , ,99 12,46 12,46 12,46 12, , , ,53

20 Sivu 1 PIRAATTIPUOLUE RP TILINPAATOKSEN 31.' ALLEKIRJOITUKSET PAVAYS JA ALLEKIRJoITUKSET e Ag t Vnltrfrq K rn TILINPAAToSUENTrurA Tilinpddtos on laadittu hyvdn kirjanpitotavan mukaisesti. suoritetusta tilintarkastuksesta on tdnddn annettu erillinen kertomus. Atr,e- ltsatt ik ltl ft J:o,UlwnGn

21 Sivu 2 PIRAATTIPUOLUE RP TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET L uette I o ki rj a n pito ki rj o ista, tos ite laj e ista se kd sd i lytystavo ista : Piiiviikirja Piiiikirja Tasekirja Tase-erittelyt Kassatositteet Pan kkitositteet N ordea Pankkitositteet OKO Myyntitositteet Ostotositteet Muistiotositteet Atk-tulosteena Atk-tulosteena Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji sdilytystapa 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina

22 Tilintarkastuskertomus Piraattipuolue r.p :n jtisenille Olen tilintarkastanut Piraattipuolue r.p:n kirjanpidon, tilinpiiritoksen, ja hallinnon tilikaudelta Tilinpiiiitos sis?iltiiii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Puoluehallituksen vastuu Puoluehallitus vastaa tilinpiiiitoksen laatimisesta ja siitd, ettd se antaa oikeat jaiittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen laatimista koskevien sddnncisten mukaisesti. Puoluehallituksen on huolehdittava siitti, ettii puolueen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavallatavallajtirjestetty. Tilintarkastaj an velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpiiiitoksestii. Tilintarkastuslaki edellyttiiii ettd noudatan ammattieettisiii periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvtin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvti tilintarkastustapa edellytliia ett6, suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitd onko tilinpiiritoksessii olennaista virheellisyyttii ja siitii ovatko puoluehallituksen jtisenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus puoluetta kohtaan taikka rikkoneet yhdistyslakia,puoluelakia tai puolueen s2itintoj ti. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitti tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpiiiitokseen sisiiltyvistii luvuista ja niissii esitettiivistii muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vtiiirinkiiytoksestii tai virheestd johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin arvioiminen. Niiitii riskejii alioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiisen valvonnan, joka on puolueessa merkityksellistti oikeat jaiittavat tiedot anlavantilinpiiiitoksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sistiistli valvontaa pystylikseen suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksessa, ettd hiin antaisi lausunnon puolueen sisiiisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myds sovellettujen tilinpiiiitoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekii tilinpiiiitdksen yleisen esittiimistavan arvioiminen. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa til intarkastusevidenssiii. Lausunto Lausuntonani esittin, ettii tilinpiizitos joka osoittaa ylijiiiimiiii 4 16I,02 euroa antaa Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen laatimista koskevien sddnn<jsten mukaisesti oikeat j aiittavat tiedot puolueen toiminnan tuxoksesta ja taloudellisesta asemasta. Muut lakiin perustuvat lausunnot Puolue ei ole saanut valtionavustusta eikii muuta iulkista tukea. Hollolassa 4. elokuuta 2014 Ani Hollola

23 Ti lintarkastusmui stio Piraattipuolue r.p. puoluehallitus Tarvikevarasto/ tuotevarasto Tarvike/tuotevarasto arvoltaan I 538 euroa oli kirjattu kirjanpitoon siihkdpostin perusteella. Tarkempi siis tuotteittain yksildidympi ja allekirjoituksella vahvistettu inventaari olisi ollut syytd laatia tilinpiiiitdstii varten.

24 Tilintarkastaj an lausunto rahankerdslupia mydntdvalle viranomaiselle Piraattipuolue r.p:n tilintarkastajana vakuutan, ettd , vdlisend aikana tapahtunut rahankerdys on toimeenpantu ja saadut varat on keytetty rahankeriysluvan ehtoj en mukaisesti. Hollolassa L ilww Anne-Mari Konu-Ja nen HTM

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tif inpddtos ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2013

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2013 Puoluehallitus 17.7.2014 1(4) Toimintakausi 1.1. 31.12.2013 VUOSIKERTOMUS Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2013 1. Yleistä on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA PRAATTPUOLUE RP TASEKRJA 31.12.2013 PRAATTPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tilinpddtos ja toimintakertomus titikaudetta 01.01.2019-91.12.2a1g Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen Tuloslaskelma

Lisätiedot

Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) ESITYSLISTA. Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä

Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) ESITYSLISTA. Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) Piraattipuolue r.p. Syyskokous Aika: 19. lokakuuta 2013 kello 12.00 ESITYSLISTA Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä 1. Kokouksen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tifinpddtds ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi 1.1.2016 31.12.2016 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 17.10.2013 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) Toimintakausi 1.1. 31.12.2014 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 1 (7) c/o Pasi Vähämartti, Kilpiäistentie 1 A as 6, 15240 Lahti Hyväksyttäväksi syyskokouksessa 2017 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on 13.3.2008 perustettu puolue,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 17.11.2012 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) Toimintakausi 1.1. 31.12.2013 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus 1454032-3 1.'1.2012-31.12.2012 Osoite Kotipaikka Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy S 3allysluettelo Slvu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoltukset

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 19.7.2010 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 19.7.2010 1(2) PIRAATTIPUOLUE 19.7.2010 1(2) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue r.p. Hallituksen kokous 16/2010 Aika: 5.7.2010 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Äänivaltaiset jäsenet: Varsinaiset

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) ESITYSLISTA Piraattipuolue ry Yhdistyksen I varsinainen kokous Aika: 14.6.2009 kello 12.00 Paikka: Rekolan Kino, Rekolantie 43, 01400 Vantaa 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012

Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012 Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012 Sivu 2 (6) GAIJAN LUOMUKYLA RY TI LI NPAATOS VUOOr LT A 2012 SISALLYSLUETTELO. Toimintakertomus * Tuloslaskelma * Tase * Liitetiedot ja muut lisdtiedot * Luettelo kdytetyistd

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEL TA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr 2 I -06' 2011 Til PATINIII. JA RII(ISTERIHATTITUS Kaupparekisteri i npäätöksen rekisteröi nti Låhettäkåå lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 1 150, 00101

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Puoluehallitus 5.11.2011 1(7) Toimintakausi 1.1. 31.12.2012 TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) LIITE 1 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF TASEKIRJA 1.1.2016 31.12.2016 SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY 2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Jäsenmaksut 23 820,08

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Fredrikinkatu 33 A OOl20 HELSINKI Y-tunnus: 077177-g Tilinpäätös 1.1.201 - Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen allekirj o ituks et T il intarkastusrnerkintä Luettelo käytetyistä kirj anpitokirj

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot