PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013"

Transkriptio

1 PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

2 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus ,7 Tilinpddtds ja toimintakertomus titikaudetta a19 Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen Tuloslaskelma virallinen Tase-erittelyt Tase pitkd Tuloslaskelma pitkd Allekirjoitukset ja tilinpaiiitdsmerkintd Tasekirja on sdilytettdvai vdhintddn 10 vuotta tilikauden pddttymisesta (KpL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on sdilytettdvd vdhint idn 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on pddttynyt. tqjl$ Tilinpiiaitoksen on toteuttanut Sysmdn Tilipalvelut LKV Ky Mlrja Aurasmaa Uotintie Sysmd

3 @ ptraattipuolue Puoluehallitus (4) VUOSIKERTOMUS Piraattipuolue r.p. Toimintakausi Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta Yleistzi Piraattipuolue r.p. on perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin olemalla mukana pii2itoksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolueen mielestii politiikan lahtokohtana tulee olla yksilonvapaus. Jokaisella on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla kunhan ei rajoita muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa holhousyhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu ysityiskohtaisesti jokaiseen elzimiin osa-alueeseen. Puolueen keskeisend, arvona on avoimuus rahaasioissa ja piiiitoksenteossa. Piraattipuolue on ollut puoluerekisterisszi alkaen. Puolue osallistui I7.4.20ll pidettyihin eduskuntavaaleihin ja pidettyihin kunnallisvaaleihin. Piraattipuolueen toiminnassa vuonna 2013 keskeisintii oli puolueohjelman laaja uudistaminen sekii valmistautuminen pidettiiviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Piraattipuolueen toimintaan kuului poliittista ja vapaa-ajan toimintaa. Poliittiseen toimintaan kuului lausuntojen valmistelua, keskustelutilaisuuksiin osallistumista, yhteydenpitoa viranomaisiin ja kansalaisjzirjestdihin ja tiedottamista aj ankohtaisista kysymyksistii ja puolueen asioista. Pilaattipuolue ja sen yhteydessli toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajiirjestot luottamushenkiloineen, muine aktiiveineen sekzi rivijrisenineen ja kannattajineen muodostivat puolueyhteison, jonka piirisszi toimintasuunnitelman tavoitteita toteutettiin vuonna Paikallistoiminnan kehittdminen 2. Yaaht Tavoitteena oli perustaa piiriyhdistykset Lappiin ja Satakunta.an. Vuoden2013 aikana perustettiin piiriyhdistys Lappiin. Piraatit jiirjestiviit tai osallistuivat yhteensli noin 120 tapahtum.a.an ja tapaamiseen (2010: noin 300;2011: noin 320;2072: noin 250) yhteensii seitsemii,llii eri paikkakunnalla (2010: 16;201I: 20;2012:26). Vuoden aikana osallistuttiin seminaareihin ja muihin jiisenisto2i kiinnostaviin tapahtumiin. (Ks. myos kohta 4.1.) Piraattinuorilla oli Helsingin Kalliossa toimitila, jota myos Piraattipuolue kliytti. Toimitilassa pidettiin sli2innollisiii tapaamisia P oliittin en ohj elmatyii Tavoitteena oli selvittiiii puolueen ohjelman laajentamista. Toimintasuunnitelman mukaisesti jiirjestettiin laaja jiisen- ja kannattajakysely, jossa kartoitettiin mielipiteitii puolueohjelman laajentamisesta. Kyselyyn vastasi 494 henkiloa. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista kannatti ainakin jonkinasteista ohjelman laajentamista. T?imiin jzilkeen pidettiin.puolueen ja piiriyhdistysten hallitusten suunnittelutapaaminen, jossa kaikki osallistujat kannattivat tai hyvziksyivzit ajatuksen, ettii puolueohjelmaa tulee laajentaa jonkin verran. Kyselyssii ja suunnittelutapaa.misessa jiii selkezisti viihemmistoksi mielipide, ettzi puolueen tulisi laajentua "yleispuolueeksi" eli ottaa kantaa kaikkiin asioihin. Palautekyselyn ja suunnittelutapaamisen pohjalta puoluehallitus pii2itti, ettli puolueen Piraattipuolue r.p. Franzeninkatu 5 E 1, Helsinki inf aatt ipuolue.fi h ttp://piraatt ipuolue.fi 045 3r (puoluesiht.)

4 @ piraattipuolue Puoluehallitus )( 4\ keviitkokouksen krisiteltiivaksi laaditaan esitys puolueen ohjelman laajentamiseksi, ja hyviiksyi valmistelun suuntaviivat. Tiimrin jzilkeen esityksiii valmisteli puolueen tulevaisuusryhmii. Valmistelutyossii kehittyi malli, jossa olemassaollut puolueohjelma kumottaisiin ja sen tilalle tulisi puolueen keskeisimmeit periaatteet esitteleva periaateohjelma sekzi muutama tiettyjzi politiikan osaalueita kiisittelevii erillinen alaohjelma. Alaohjelmat valikoituivat sen mukaan, miili aloja kyselyn vastaajat pitiviit tzirkeinii. Nykyinen puolueohjelma sisiillytettliisiin lzihes sellaisenaan uusiin alaohjelmiin. Esitys laadittiin tiiltzi pohjalta ja hyvaksyttiin hallituksessa 8.6. kevzirkokoukselle esitett:ivliksi. Puoluekokouksessa, joka pidettiin Espoossa 6.-J.7., tehtiin puolueohjelman kokonaisuudistus. Puolueelle hyviiksyttiin uusi Periaateohjelma, sekzi siihen perustuvat Yksilonvapausohjelma, Tietoyhteiskuntaohjelma, Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma sekii Eurooppa-ohjelma. Eurooppaohjelman tarkoitus oli toimia myos eurovaalien vaaliohjelmana Ehdokasasettelu ja kampanjoinnin aloittaminen Tavoitteena o1i valita Piraattipuolueen ehdokkaat europarlamenttivaaleihin jiiseniiiinestyksellii kesiikuun loppuun mennessd. Jiiseniidnestys pidettiin verkossa (LIITE 1). JiisenZiiinestyksessii iiiinestiijzi sai sijoittaa enintiiiin neljzi henkilozi paremmuusjiirjestykseen. Eurovaalikampanjaa suunniteltiin ja valmisteltiin syksyllii. Tampereella pidetyssii valtakunnallisessa suunnittelutapaamisessa suunniteltiin vaalikampanj an toteuttamista Rahoitus Tavoitteena oli, ettei puolueelle keriitiizin rahoitusta jiisenmaksuina euroa. Jzisenmaksuja saatiin kertittyii euroa (LIITE 2). Tavoitteena oli myos ker2itii ehdokasmaksuja eurovaaliehdokkailta, mutta neiiden kerliziminen jiii piiziosin vuodelle 2014.Lahjoituksina, kannatustuotemyyntinii ja muina tuloina oli tavoitteena keriitii viihintziiin euroa. NaitA saatiin kerzittyii euroa. Valmistautuminen eurovaaleihin nlikyi myos varainkiiytoss2i. Varoja pyrittiin siiastlimiizln eurovaaleja varten, joten tilikauden tulos oli euroa ylijzi[miiinen. Nuorisotoiminnan osalta taloudellista tilannetta helpotti se, ettd Piraattinuorille myonnettiin vuonna 2013 valtionavustusta euroa. 3. Organisaatio 3.1. Organisaation kehittriminen ja toiminnan seuranta Puolueen kevdtkokous jiirjestettiin Espoossa. Kokouksen piiziasiana oli puolueohjelman muuttaminen (ks. kohta 2.2.). Puolueen syyskokous pidettiin Jyviiskvllissli. Puolueen tulevaisuusryhmii jatkoi toimintaansa ja valmisteli erityisesti puolueohjelman muuttamista. Puoluehallitus seurasi toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista. Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 13 (2009: 30, 2010: 29,2011:22,2012:22).Hallitlkseen valittujen jtisenren toimikausi jatkui koko vuoden 2013 (LIITE 3). Vuoden aikana pidettiin puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten ja Piraattinuorten hallituksen yhteiset suunnittelutapaamiset Helsingissii sekii Tampereella Viestintii Vuonna 2013 julkaistiin 10 valtakunnallista lehdistotiedotetta (2009:30, 2010: 30,2077:32,2012: I7). Tavoitteena oli l2ihettiizi 40lehdistotiedotetta, joten toteutunut mliiirzi oli selkezi eprionnistuminen. Puolueen blogissa julkaistiin 15 kirjoitusta (2009: 213, 20\0: 134,2011: 66;2012:40). Puolueen aktiivit Piraattipuolue r.p. tt ipuolue.fi 04s 310 Franzeninkatu 5 E 1, Helsinki ipuolue.fi (puoluesiht.)

5 @ piraattipuolue Puoluehallitus (4) yllzipitiv2it omia blogeja, joiden kirjoituksia esiteltiin puolueen Facebook- ja Twitter-sivujen kautta. Facebook ja Twitter olivatkin puolueen keskeisiii tiedotuskanavia s2ihkopostitse lzihetettiivien jiisenkirjeiden ohella. Puolueen blogin aktiivisuuden vziheneminen ilmentzi:i yleisempiiii kehityssuunlaa, jossa verkkoviestintli keskittyy yleisten sosiaalisen median palveluiden kautta levitettyyn sisliltoon. Aktiiviselle ja kantaaottavalle puolueen yhteiselle blogille olisi kuitenkin edelleen ollut tilausta, eika tzigi mahdollisuutta pystytty hyodyntiimiizin tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena oli myos uudistaa jzisenrekisteri, mutta tiitii uudistusta ei kuitenkaan toteutettu. Vuoden 2012 aikana puolueen ja Piraattinuorten tiedotuslehti Purje ilmestyi kerran. Puolueen viestinniin tavoittavuutta ja puolueen median2ikyvyyttii selvitetettiin yleisessii jiisen- ja kannattajakyselysszi. Kyselyyn vastanneista 73 Vo muisti havainneensa Piraattipuolueesta mainintoja yleisisszi tiedotusviilineistii viihintiizin pari kertaa (2011: 82 %). Vastaajista 68 % oli puolueen verkkosivustoihin ja -palveluihin ainakin melko tyytyvaisizi (20II:75 %). Puolueen toimintaan oli yleisestiottaen viihintiiiin melko tyytyviiisiii 76 Vo vastaajista (2077: myos 76 %). Puolue sai julkisuutta esimerkiksi sen myotii, ett:i The Pirate Bayn taustahenkiloihin kuuluva Peter Sunde valittiin puolueen eurovaaliehdokkaaksi. Piraattipuolue osallistui myos Jiirkezi tekijiinoikeuslakiin -kansalaisaloitteen ympiirillzi kziytyyn laajaan julkiseen keskusteluun. Puolue otri julkisesti kantaa myos esimerkiksi suunniteltuun autojen satelliittivalvontaan perustuvaan verotukseen Avoimuus Puoluehallituksen kokoukset pidettiin enimmiikseen IRC:sszi siten, ettii kuka tahansa saattoi seurata kokouksia. Eriiitii rutiininomaisia asioita kiisiteltiin s2ihkopostikokouksissa. Puoluehallituksen poytiikirjojen ja esityslistojen sekii kasiteltavien asioiden ajantasaisessa julkaisussa oli edelleen ongelmia. Puolueen varainkiiytostii julkaistiin ajantasaiset tiedot verkkosivuilla. Saksan piraattien kiiyttamzin palautevirta-j2irjestelman (liquid feedback) k2iyttoonotto oli tavoitteena, mutta tiimii ei kuitenkaan toteutunut. Tavoitteen mukaisesti puolueen toimintaan liittyvia asiakirjoja alettiin koota szihkoiseen arkistoon (arkisto.piraattipuolue.fi), jota pyrittiin myos ylltipitiimii2in ajantasaisesti. 4. Muu toiminta Lainsiiiid?intiiiin vaikuttaminen ja kansalaistoiminta Puolue antoi lausunnon tietoyhteiskuntakaari-lakihankkeesta. Piraatit osallistuivat Jiirkeil tekijiinoikeuslakiin -kansalaisaloitteen puolesta kiiytyyn kampanjaan. Aloite ylitti allekirjoituksen rajan ja p2i2isi eduskunnan kzisittelyyn, joka oli vuoden paattyessa kesken. Muutoinkin puolue osallistui ajankohtaiseen kansalaistoimintaan ja -keskusteluun erityisesti yksityisyyden suojaan j a hallinnon avoimuuteen liittyen Kansainvdlinen toiminta Piraattipuolueita on jo kymmenissii maissa ja puolueiden yhteistyojiirjestonii toimii Pirate Parties International (PPI). Piraattipuolue jatkoi yhteydenpitoa eri maiden piraatteihin. Vuonna 2013 perustettiin Euroopan piraattinuoret (Young Pirates Europe, YPE), jonka Ruotsissa pidettyyn perustamiskonferenssiin osallistui suomalaisten piraattien delegaatio. Suomen piraateista Lotta Soderholm valittiin YPE:n hallitukseen. Euroopan piraattipuolueen perustamista valmisteltiin Luxemburgissa pidetyssii kokouksessa. Piraattipuolue ei llihettlinyt osallistujia Luxemburgiin, mutta puoluehallitus hyviiksyi osaltaan Euroopan piraattipuolueen perustamisen valmisteluasiakiriat. Piraattipuolue r.p. Franzdninkatu 5 E 1, Helsinki naa \pj) (puoluesiht.)

6 @ ptraattipuolue Puoluehallitus (4) 4.3. Nuorisotoiminta Piraattinuoret ry jatkoi toimintaansa Piraattipuolueen nuorisojiirjestonzi. Erityisesti PZiiikaupunkiseudun paikallistoiminnasta suuri osa oli Piraattinuorten ja puolueen paikallisaktiivien yhdessii jiirjest2imiili. Muuallakin suuri osa puolueen aktiiveista on myos Piraattinuorten jiisenizi ja toiminta siten paljolti yhteistzi. Piraattinuorten vuokraama toimitila HelsineissZi toimi mvos Piraattipuolueen toimitilana Opiskelij atoiminta Helsingin yliopistossa toimi Helsingin yliopiston akateemiset piraatit, Aalto-yliopistossa Aaltopiraatit. Piraatteja toimi lisiiksi erityisesti Jyviiskyliin yliopiston ylioppilaskunnassa (IYY). LIITE 1: Piraattipuolueen eurovaaliehdokkaita koskevan j iiseniiiinestyksen tulos LIITE 2: Talousarvion toteutumiskatsaus LIITE 3: Puoluehallituksen iiisenet vuonna 2013 it/, \. a k u'aa-t Q,' : w{/w Pk f-d n- Llrh/ J A LTEJA -Jlar' " ' Lli'r...'..1 Piraattipuolue r.p. Franzeninkatu 5 E l, Helsinki ipuolue.f i a tt ipuolue.f i 04s aa (Jjj) (puoluesiht.)

7 (9 ros F- - N\ $ o o) s - ro or N co c{ N Lo N cdcg c.l O.if $ \tto o) o) LO ro co O)r (r) NI.-tN NqoO(O NNNOrrr:-<O co cd N r)f-o)-qcof-rn () N oo OO OooLOf.- co f.- \i-o) -c.toi N$SOLo XSf.- qo,q6i..qqqqqpqqqocqq:q"?!-s!qlo $_$rorr)n_r.o^;ob $N -.()o - C".{ '-qoc ea OO $ ) ro(o d= rrr c--r-r-rr-- -- == fo o-t J> oo ro a o o "o- f'.- (O roor O r{) c-jlo O (O ce CD Lf) O) (O (O O) f"- N $ Ct $ Cr) - N co {fj N - S co F -N l:: O I I oo O tr) to l.- O)N oo(o CO f-- (') N r... cd- r \t N ro(o - N LO r - r r - r '- -- FN o '6- o + g? cq N r) N.tr Nr-l,ON-NNr- N {O - oo N r') Or t- (O - 't N o 'a o (fi co 6 f'* (O O r C')N-Lf)(r)r-- - $ cd co S crj cd - $ N co l.- - N ON-N-F*\t o(?) '6- o ^i N tr) O f-- t-- ri)'tr o) f.- co (o (o trj ro tr) t() g $ g co OGlNFrer CDNNT,OLoCD!t o (f),f' -.ees#:*s -C. C F =? -Eg:r' f *' = t g.; l; e ; t E t t * E I5 5 s# t = ;, ;r gee'u,f=rt gee ge e= E Fs FE =F 'EEF n s ; e si "Hi $ f f F r i'i e & Fm Es if $ ; e # : f 5 =

8 Piraattipuolueen talousarviokatsaus Q4 ( l' TULOT Arvio 2013 Toteuma vuoden 2013 lopussa La hjoitu kset Ka n natustuote myynti Jdsenmaksut Ehdokasmaksut Korkotuotto Muut satunnaiset tulot ,93 429, ,00 4,13 Tulot yhteensd ,56 MENOT Verkkopalvelumaksut Postimaksut Kannatustuotteiden hankinta N uorisotoiminnan avustus Tapahtumien jdrjestdminen Tapahtumiin osallistuminen Kulukorvau kset Liikennevdlinevuokrat (auto, perdkdrry) Mainonta Verkkomainonta Flyerit, esitteet, lehdet ym. Muu mainonta Muut kustannukset Pankki kulut Kokouskulut Toim istotarvikkeita Viranomaismaksut Kirjanpito Pu helinkulut Laitehankinnat Muut satunnaiset menot ,55 468,25 982, ,00 L236, ,88 283,69 543,50 38,80 580,80 396,79 Menot yhteensd ,27 fase: 2422,29 Varat31..I2.2O!2: 2 182,69 Tase varoilla: 2182, ,98

9 @ ptraattipuolue 1( 1) Puoluehallituksen jeisenet vuonna 2013 (valittu 3I ) Varsinaiset jdsenet Nimi Harri Kivisto Ahto Apajalahti Lasse Klirkklinen Pasi Palmulehto Ville Hautakansas Mika Isomaa Arto Lampila Janne PaalijZirvi Raoul Plommer Pasi Vlihiimartti Tehtiivii puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a varapuheenj ohtaj a varapuheenj ohtaj a puoluesihteeri tiedottaja kansainvziliset asiat Varajiisenet Nimi Tehtiivii Satu Immonen tiedotta ja : :':::'..,.,:,,,,i!, Tiina Malinen Pekka Mustonen Joonas,lvlakinen.::itj '. - :,i1 -.:tii ' li.:tjt:,:. ''.,'.:,;;,; ;.1 i:a':,.1.i :i:i,.',i,:;,,.::i): Piraattipuolue r.p tt ipuolue.f i 04s 310 naa (fj) Franzeninkatu 5 E l, Helsinki iraa t tipuolue.fi (puoluesiht.)

10 PIRAATTIPUOLUE RP TASE Sivu 1 Y-tunnus sikko EURO Vastaavaa VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Val m iit tuotteet/tavarat Vaihto-omaisuus yhteensd Saamiset Lyhytaikaiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensd Vastaavaa yhteensd 1 539, ,79 901, , , ,01 771,53 771,53 186, , , ,61

11 PIRAATTIPUOLUE RP TASE Sivu 2 Y-tunnus kko EURO Vastattavaa OMA PAAOMA Toim i ntapddoma (ed. ti I i ka usien yt ijddmii/at ijiiiimii) Tilikauden ylijiidmd/alijddmd Oma pddoma yhteensd VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Vieras pddoma yhteensd Vastattavaa yhteensd 2 497, , ,59 386,42 396, , , , ,57 643,04 643, ,61

12 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE VARSINAINEN TOIMINTA Piraattipuolue Rp:n varsinainen toiminta Kulut Muut kulut Yhteensei Annetut avustukset Yhteensii Kulut yhteensd Varsinaisen toiminnan kate Vaalitoiminta Kulut Vaalitoiminnan kulut Yhteensii Kulut yhteensd Vaalitoiminnan kate TuottoJkulujidmii Piraattipuolue Rp: n varf inhankinta Tuotot Tuotot yhteensd Kulut Kulut yhteensd Varainhankinnan kate -3511, , , , ,43-909, , , , , , , , , , , , '1, ,99 Rahoitustoiminta Yhteensd Tuotot yhteensd Sijoitus- ja rahoitustoiniinta yhteensd TuottoJkulujiiiimti Tilikauden tulos TILIKAU DEN YLI./ALIJAAIVIA 4,13 4,13 4, , , ,02 12,46 12,46 12, , , ,53

13 PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELY Sivu 1 Y-tunnus Tilikausi Rahayksikko EURO VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT )YSYVAT VASTAAVAT YHTEENSA VAIHTUVAT VASTAAVAT PITKAAI KAISET SAAM ISET Saamiset saman konsernin yrityksiltd 1631 Tavarat Saamiset saman konsernin yrityksiltii yht. Pitkdaikaiset saam iset yhteensd 1 539, , ,78 LYHYTAI KAISET SAAM ISET Muut saamiset 1779 Muut saamiset Muut saamiset yhteensd Lyhytaikaiset saam iset yhteensd RAHAT JA PANKKISAAMISET , Ldnsi-Suomen Op/ A Liinsi-Suomen Op/ Norde al 1Q Ldnsi-Suomen Op/ Rahat ja pankkisaamiset yhteensd VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTE E N SA VASTAAVAA YHTEENSA 2 786, ,26 56,90 248, , ,01

14 PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELY Sivu 2 Y-tunnus Tilikausi VASTATTAVAA OMA PAAOMA 2251 Edellisten ti I i kausien ylijdiimd/a I ij aid m d Tilikauden voitto (tappio) OMA PAAOMA YHTEENSA 2 497, , , ,59 VIERAS PAAOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA Ostovelat 2871 Ostovelat Ostovelat yhteensd Lyhytaikainen vieras pddoma yhteensd VIERAS PAAOMA YHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSA , ,01 Hilo Pnf,nrrnnaa.lLtJ

15 Taulukkol PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELYT Muut saamiset 1779 Puhelimen kaiyttooikeuden palautukset Satu lmmonen Verkkokauppa Yhteensd Ostovelat Mainoslehdet Tampereen piraatit (2012) Saunalahti Itella Yhteensd 2gZ1 505,25 146, ,25 289,74 48,39 49,29 386,42 Sivu 1

16 1513 PIRAATTIPUOLUE RP Ti li kausi TASE Jakso ' ' Sivu 1 Pvm VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valm i it tuotteeutavarat 1631 Tavarat Yhteensd Va ih to -o m a is u u s y h tee n s ii Saamiset Lyhytaikaiset Muut saamiset 1779 Muut saamiset Yhteensd Lyhytai ka iset yhteensd Saamiset yhteensii Rahat ja pankkisaamiset Liinsi-S uomen O pl Ltinsi-Suom en Op Nordea I Liinsi-Suomen Op/ Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA VASTAAVAA YHTEENSA yht ,78 771, , ,78 771,53 901,25 901,25 186, , ,25 186, , ,26 56,80 662,36 84,34 915,56 248,58 520/ , , ,01 3'140,61

17 1513 PIRAATTIPUOLUE RP Ti I i kausi TASE Jakso Sivu 2 Pvm283.2A VASTATTAVAA OMA PAAOMA Toimintapddoma (ed. tilik. ytijatijddmii) Edel I isten til i kausien yt ijrieimti/at i jairimri Yhteensii Ti I i kauden yl ijdiimd/al ijddmd 2371 Til ikauden yl ijiiiimti 2375 Til ikauden al ijiiiimti Yhteensd OMA PAAOMA YHTEENSA 2 497, , , , , , , ,57 'I 4 VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Ostovelat 2871 Ostovelat Yhteensd Lyhytai kai nen yhteensd VIERAS PAAOMA YHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSA 386,42 643, ,42 643, , ,61-1.

18 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE Rahavksikk0 EURO VARSINAINEN TOIMINTA Piraattipuolue Rp:n varsinainen toiminta Kulut Muut kulut 3671 Kirjanpito 36Tll Tilintarkastus 3672 nternevtiedonsiirto/domain 3673 Mainos- ja ilmoituskulut, -tarvikkeet Purje-lehden kulut 3674 Puhelinkulut 3675 Konttorikulut 36751Pankin kulut 3676 Kokouskulut Matkakorvaukset 3677 Pienhankinnat 3678 Vuokrakulut 3679 Muut varsinaisen toiminnan kulut Yhteensd Annetut avustukset 3690 Piraattinuoret ry Yhteensd Kulut yhteensd Varsinaisen toiminnan kate Vaalitoiminta Kulut Vaalitoiminnan kulut 37 7 I V aalijul isteet-, m a i n o kset-, ba n n erit ym 3779 Muut vaalikulut Yhteensd Kulut yhteensd Vaalitoiminnan kate TuottoJkulujiiiimd Piraattipuolue Rp: n varainhankinta Tuotot 4000 Jdsenmaksut Kannatustuotemyynti Luottamustoimimaksut 4170 Ehdokasmaksut 4250 Lahloitukset Tuotot yhteensd Kulut 4500 Pankin kulut 4503 Postikulut 4650 Kannatustuotehankinnat Varaston muutos/kannatustuotteet Kulut yhteensd Varainhankinnan kate -233,60-347,20-669,11-406,99-989,22-90,61-38,80-52,51-496,80-186, , , , , ,50 105, , ,43-231,19-463,44-982,00 767,25-909, ,06-217,50-246,00-829,55-681,58-93,30-179,84-87,55-176, ,18-547,44-568, , ' , , , , , , , , ,03 574, , , , ,67-119,45-471,42-712, , ,78

19 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE O EURO Tuotto-/kulujiidm?i Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Rahoitustoiminta 5300 Korkotuotot Yhteenszi Tuotot yhteensd Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensd TuottoJkulujddmii Tilikauden tulos TILIKAUD EN YLI./ALIJAAIVIA ,89 4,13 4,13 4,13 4, , , , ,99 12,46 12,46 12,46 12, , , ,53

20 Sivu 1 PIRAATTIPUOLUE RP TILINPAATOKSEN 31.' ALLEKIRJOITUKSET PAVAYS JA ALLEKIRJoITUKSET e Ag t Vnltrfrq K rn TILINPAAToSUENTrurA Tilinpddtos on laadittu hyvdn kirjanpitotavan mukaisesti. suoritetusta tilintarkastuksesta on tdnddn annettu erillinen kertomus. Atr,e- ltsatt ik ltl ft J:o,UlwnGn

21 Sivu 2 PIRAATTIPUOLUE RP TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET L uette I o ki rj a n pito ki rj o ista, tos ite laj e ista se kd sd i lytystavo ista : Piiiviikirja Piiiikirja Tasekirja Tase-erittelyt Kassatositteet Pan kkitositteet N ordea Pankkitositteet OKO Myyntitositteet Ostotositteet Muistiotositteet Atk-tulosteena Atk-tulosteena Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji sdilytystapa 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina

22 Tilintarkastuskertomus Piraattipuolue r.p :n jtisenille Olen tilintarkastanut Piraattipuolue r.p:n kirjanpidon, tilinpiiritoksen, ja hallinnon tilikaudelta Tilinpiiiitos sis?iltiiii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Puoluehallituksen vastuu Puoluehallitus vastaa tilinpiiiitoksen laatimisesta ja siitd, ettd se antaa oikeat jaiittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen laatimista koskevien sddnncisten mukaisesti. Puoluehallituksen on huolehdittava siitti, ettii puolueen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavallatavallajtirjestetty. Tilintarkastaj an velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpiiiitoksestii. Tilintarkastuslaki edellyttiiii ettd noudatan ammattieettisiii periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvtin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvti tilintarkastustapa edellytliia ett6, suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitd onko tilinpiiritoksessii olennaista virheellisyyttii ja siitii ovatko puoluehallituksen jtisenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus puoluetta kohtaan taikka rikkoneet yhdistyslakia,puoluelakia tai puolueen s2itintoj ti. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitti tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpiiiitokseen sisiiltyvistii luvuista ja niissii esitettiivistii muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vtiiirinkiiytoksestii tai virheestd johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin arvioiminen. Niiitii riskejii alioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiisen valvonnan, joka on puolueessa merkityksellistti oikeat jaiittavat tiedot anlavantilinpiiiitoksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sistiistli valvontaa pystylikseen suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksessa, ettd hiin antaisi lausunnon puolueen sisiiisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myds sovellettujen tilinpiiiitoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekii tilinpiiiitdksen yleisen esittiimistavan arvioiminen. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa til intarkastusevidenssiii. Lausunto Lausuntonani esittin, ettii tilinpiizitos joka osoittaa ylijiiiimiiii 4 16I,02 euroa antaa Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen laatimista koskevien sddnn<jsten mukaisesti oikeat j aiittavat tiedot puolueen toiminnan tuxoksesta ja taloudellisesta asemasta. Muut lakiin perustuvat lausunnot Puolue ei ole saanut valtionavustusta eikii muuta iulkista tukea. Hollolassa 4. elokuuta 2014 Ani Hollola

23 Ti lintarkastusmui stio Piraattipuolue r.p. puoluehallitus Tarvikevarasto/ tuotevarasto Tarvike/tuotevarasto arvoltaan I 538 euroa oli kirjattu kirjanpitoon siihkdpostin perusteella. Tarkempi siis tuotteittain yksildidympi ja allekirjoituksella vahvistettu inventaari olisi ollut syytd laatia tilinpiiiitdstii varten.

24 Tilintarkastaj an lausunto rahankerdslupia mydntdvalle viranomaiselle Piraattipuolue r.p:n tilintarkastajana vakuutan, ettd , vdlisend aikana tapahtunut rahankerdys on toimeenpantu ja saadut varat on keytetty rahankeriysluvan ehtoj en mukaisesti. Hollolassa L ilww Anne-Mari Konu-Ja nen HTM

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) ESITYSLISTA. Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä

Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) ESITYSLISTA. Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) Piraattipuolue r.p. Syyskokous Aika: 19. lokakuuta 2013 kello 12.00 ESITYSLISTA Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä 1. Kokouksen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA PRAATTPUOLUE RP TASEKRJA 31.12.2013 PRAATTPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tilinpddtos ja toimintakertomus titikaudetta 01.01.2019-91.12.2a1g Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi 1.1.2016 31.12.2016 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 17.10.2013 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) Toimintakausi 1.1. 31.12.2014 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) ESITYSLISTA Piraattipuolue ry Yhdistyksen I varsinainen kokous Aika: 14.6.2009 kello 12.00 Paikka: Rekolan Kino, Rekolantie 43, 01400 Vantaa 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6 150, ,63 SAAMISET MYYNTISAAMISET

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6 150, ,63 SAAMISET MYYNTISAAMISET TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 1611 Varasto 826,25 1 115,13 1612 FMBB varasto 1 931,50 12 401,50 1613 IPO varasto 3 392,98 6 150,73 13 516,63 VAIHTO-OMAISUUS 6

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00

1080,00 3279,00 5050,00 4165,00 1805,00 3283,00 1174,00 4025,00 6111,00 29972,00 -182-962,00 POHJOIS- ESPOONPONSI RY TULOSLASKELMA PITKA 00 58 V I RA L L T N E N 01.01.2009- % 31.12.2009 Y-TUNNUS: 0931104-0 01.01.2008- % 31.12.2008 VARSINAINEN TOTMTNTA TUOTOT 3OO1 TOTMINTAMAKSU OLD BOYS 3OO2 TOTMINTAIIAKSU

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Maaseudu n Kehifta misyhd istys. Viisa ri ry TASEKIRJA. L.0L,-3 L.r2.20!3

Maaseudu n Kehifta misyhd istys. Viisa ri ry TASEKIRJA. L.0L,-3 L.r2.20!3 Maaseudu n Kehifta misyhd istys Viisa ri ry TASEKIRJA L.0L,-3 L.r2.20!3 Maaseudun Kehittiimisyhdistys Viisari ry Y: 1707385-5 Tilika usi 1.01.-31. 12.2013 SISALLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2009 Arttu Takala 3/3/2010 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 6 LIITE 1:... 7 Kassan oikaisu... 7 LIITE 2:... 8 Vakuudet ja takaukset... 8 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 7.5.2011 1(7)

PIRAATTIPUOLUE 7.5.2011 1(7) PIRAATTIPUOLUE 7.5.2011 1(7) VUOSIKERTOMUS Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2010 Piraattipuolue r.p. Toimintakausi 1.1. 31.12.2010 1. Yleistä Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Muuntamontie 6 Joensuu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy TILINPÄÄTÖS 6.8.2016 31.12.2016 Sisältö sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS2015 01. 01. 2015-31.1,2.2015 TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS2015 01. 01. 2015-31.1,2.2015 TASEKIRJA Pieksänkosken vesiosuuskunta 09s6232-s TILINPÄÄTÖS2015 01. 01. 2015-31.1,2.2015 1 Pieksänkosken vesiosuuskunta Rannanmäentie 64 73350 Pajulahti TASEKIRJA 3T.12.2015 Sisäl-1ys Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS 0510981-4 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLTÖ SIVU T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 Liitetiedot... 7 Kirjaukset aineellista hyödykkeistä...

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2005438-0 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot