LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka."

Transkriptio

1 LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B OO180 HELSINKI Helsinki

2 Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd Keytetyt kirjanpitoki rjat Liitteet Tase-erittely Tase (pitkii) Tuloslaskelma (pitkd) Tilintarkastuskertomus

3 LumituuliOy TASE Y-tunnus VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT Aineettomat hy6dykkeet Aineettomat oikeudet Ennakkomaksut Aineelliset hy6dykkeet Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Sijoitukset Osu udet omistusyhteysyrityksissd Muut osakkeet ja osuudet 34058,06 655, ,06 672, , , , , , , , , , , , , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 4 426,74 I071, , ,85 631, , ,82 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSA VASTATTAVAA , , , , , ,90 OMA PAAOMA Osakepddoma Osakepddoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , ,26 VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSA 7 742, , , , , , , , , , , ,90

4 0 Lumituuli Oy TULOSLASKELMA Y-tunnus LIIKEVAIHTO , ,11 Liiketoiminnan muutuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostotilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkil6st6kulut Palkat ja palkkiot Henkil6sivukulut Eldkekulut Muut henkil6sivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 8 368, , , , , , , , , ,65-926,25-876, , ,24 Liiketoiminnan muut kulut LilKEVOTTTO (-TAPPtO) , , , ,57 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 40356, , , , ,87-507, , ,33 vortto (TAppro) ENNEN SATUNNATSTA ER A vortto (TAppro) ENNEN TtLtNPAATOS- SIIRTOJA JA VEROJA , , , ,24 Tr Lr KAUDEN VOTTTO (TAPP O)

5 LumituuliOy TILINPAATOKSEN O LIITETIEDOT Tilinpiitit6ksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinptiiit6stii laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmdt. Kdyttoomaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnast aiheutuneet muuttuvat menot. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon. TilinpiiStdstii laadittaessa noudatetut jaksotusperiaatteet -menetelmiit Kdyttoomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Verottaja ei hwaksynyt vuonna 2009 tasapoistomenettelyii rakennusten osalta, ja v.2010 leihtien kiiytetddn verottajan hyviiksymiia 7 prosentin menojddnn6spoistoa. Poistosuunnitelma Rakennuksissa on k6ytetty 7 % menojddnndspoistoa. Voimalaitoskoneissa ja kalustossa on kdytetty 20 vuoden tasapoistoa. Muissa koneissa ja kalustossa on kdytetty 25 o/o menojddnnospoistoa. Hen kil6st<!a koskevat liitetiedot Yhtion palveluksessa on ollut toimitusjohtaja. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Muut liiketoiminnan muut tuotot Tullihallitus, tuulivoimatuki Rahoitustuotot - ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot Osuuskorot Luovutusvoitot osuuksista Yhteensii I 368,28 I 368, , , , , ,00 Tuotot rahoitusarvopapereista Luovutusvoitot Yhteensd Korkotuotot- ja kulut Korkotuotot Yhteensii 38176,03 94, , , , , , , ,77 t-

6 + Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat hytidykkeet Aineettomat oikeudet Tilikauden poisto Aineettomat hyodykkeet yhteensd ,80-16, , ,62-16, ,80 Aineelliset hyoydykkeet Rakennukset ja rakennelmat Hankintahinta , ,26 Kertyneet poistot ,60-182U1,28 V poistoero 5 274,17 Tilikauden poisto , ,32 Rakennukset ja rakennelmat *) verottaja hyviiksyi v.2009 poistoksi 13450,15 euroa. Erotus on kirjattu pois edellisten tilikausien voittovaroista vuonna Koneet ja kalusto Alkuoerdinen hankintahinta Investointituki Kertyneet uudet hankinnat Kertyneet poistot Tilikauden poisto Aineelliset hyodykkeet yhteensii Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissd Energiansiiiist6palvelu Enespa Oy, Omistusosuus 4000 os/ osakkeesta Kotipaikka Helsinki Energiansddstopalvelu Enespa Oy:n oma pddoma Osakepd6oma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pidoma , , , , , , , , , , ,O , , , , ,15 7 4't6, , , , , , , , ,67 Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Vacon Oyj Larsmo Vindkraft Vestas Wind Systems "") Alands Vinde Andelslag Sijoitusrahastot *) Muut osuudet Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensd , ,86 84, U ,43 I ,86 84, , ,55

7 t ") Sijoitusrahastojen kirjanpito- ja markkina-arvot per O10 Kirjanpitoarvo Markkina-aryo Seligson Nordea, Kehittyviit Korkomarkkinat Nordea, Vaihtoehtoenergiat, joukkolaina Alandsbanken Optiot Uusi Energia Yhteensd , , , , , , , , , ,60 "") Muiden osakkeiden kirjanpito- ja markkina-arvot per Q Vestas Wind Systems Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 32022, ,14 Osakepdiioma Yhteensd A-sarja B-sarja , ,16 Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa V kirjanpidon ja verottajan hyvdksymdn poiston ero Tilikauden voitto/tappio Vapaa oma pddoma Oma p6doma tilikauden lopussa , , , , , , , , ,26 Osakelajit Nrot Kpl Adnivalta A-osakkeet kpl 20 iidntd/osake B-osakkeet kpl 1 ddni/osake Osakeyhtidtii koskevat toimintakertomustiedot Yhti6lla ei ollut voitonjakokelpoisia varoja tilinp6iitoshetkellti. Hallitus ehdottaa yhtiokokoukselle tilikauden tappion ,59 euroa siirtemistd edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

8 t LumituuliOy Hallitu ksen allekirioitukset Helsingissd J. pvna fnaltf kuuta 2011 A a.tne LbuLank n; E slafq.?'z-:-' Sampsa Hario toimitusjohtaja Tilinpditdsmerkinti Suoritetusta tarkastu ksesta on tanaan an nettu tili ntarkastuskertom us. &rywrlc. V..,\^L" kuun t2. pdivdnd2011 JfriFavorin, HTM Kiiytetyt kirian pitoki riat Pdivd- ja paekirjat Pddkirjatositteet Tasekirja Atk-listoina Paperitositteina Erikseen sidottuna kappaleena Tasekirja on sailytettavd vdhintddn 10 vuotta tilikauden pddttymisesta (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on sdilytettdvd vdhintddn 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on pildttynyt.

9 TILINTARKASTUSKERTOMUS Lumituuli Oy:n yhtiokokoukselle Olen tilintarkastanut Lumituuli Oy:n kirjanpidon, tilinpiiiitdksen ja hallinnon tilikaudelta , Tilinpii?itos sistiltiid taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiiiitdksen laatimisesta sekd siitii, ettii tilinpdiitos antaa oikeat ja riittiiviit tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitoksen laatimista koskevien sddnnosten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jiirjesttimisestii ja toimitusjohtaja siitii, ettii kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jiirjestetty. Tilintarkastaj an velvollisuudet Velvollisuuteni on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpiidt6ksestd. Tilintarkastuslaki edellyttiiii, ettii noudatan ammattieettisiii periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvti tilintarkastustapa edellyttiiii, ettd suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitd, onko tilinpiid,toksessd olennaista virheellisyyttii ja siitii, ovatko hallituksen jdsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlydntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtidtii kohtaan taikka rikkoneet osakeyhtiolakia tai yhtiojarjestystii. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitii tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpdditdkseen sisiiltyvistii luvuista ja niissd esitettiivistd muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu viiiirinkiiytdksestii tai virheestii johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Ntiitii riskejii arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiiisen valvonnan, joka on yhtiossii merkityksellistd oikeat ja riittiiviit tiedot antavan tilinpiiiitoksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisiiistii valvontaa pystyiikseen suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siind tarkoituksessa, ettd hiin antaisi lausunnon yhtion sisiisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos sovellettujen tilinpiiiit6ksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekd tilinpiiiitoksen yleisen esittdmistavan arvioimlnen. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mdirdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. Lausunto Lausuntonani esitdn, ettii tilinpiiiitds, joka osoittaa tappiota ,59, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitoksen laatimista koskevien siiiinnosten ja mddrdysten mukaisesti oikeat ja riittiiviit tiedot yhtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Espoossa Jyri Favorin HTM Tili-Favorinit Oy Iirislahdenranta L6 B ESPOO

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot