LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI."

Transkriptio

1 LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki

2 Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddtdsmerkintd Kdytetyt kirjanpitokirjat Liitteet Tase-erittely Tase (pitkai) Tuloslaskelma (pitkii) Til i nta rkastuskertom

3 LumituuliOy TASE VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT Aineettomat hy6dykkeet Aineettomat oikeudet Ennakkomaksut Aineelliset hyddykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osu udet omistu syhteysyrityksissii Muut osakkeet ja osuudet , ,06 672,74 689, , , , , , , , , , ,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset , , , , , ,06 Rahat ja pankkisaamiset 34296, , , ,72 VASTAAVAA YHTEENSA VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepddoma Osakepdtioma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , ,99 553, , , , , , ,66 VASTATTAVAA YHTEENSA , ,16

4 Lumituuli Oy TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostotilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkil6stdkulut Palkat ja palkkiot Henkil6sivukulut Eldkekulut Muut henkil6sivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7 133,32 I705, , , , , , , ,11-976, ,86 481, , , , , ,39 Liiketoiminnan muut kulut LilKEVOTTTO (-TAPP O) , , , ,35 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 1846,00 504, , ,25-507, , ,73 vortto (TAPpto) ENNEN SATUNNATSTA ERA vortto (TAppto) ENNEN TtLtNPAATOS- SIIRTOJA JA VEROJA , , , ,39 TTLTKAUDEN VOTTTO (TAPP O) ,38

5 Lumltuuli Oy TILINPAATOKSEN 3I.I LIITETIEDOT Tlllnpddtdksen laatlmlsta koskevat llltetledot Tilinpaetoste laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmdt. Kdyft6omaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Tilinpaatosta hadiftaessa noudatetut jaksotusperiaatteet -menetelmat KAytt0omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistosuunnitelma Rakennuksissa, voimalaitoskoneissa ja kalustossa on kdytetty 20 vuoden tasapoistoa. Konttorikoneissa ja kalustossa on kaytetty 25 % menojaennospoistoa. Henklldst6l koskevat llitetledot Yhti6n palveluksessa on ollut yksi osa-aikainen toimitusjohtaja. Tuloslaskelmaa koskevat llitetledot Muut lllketolminnan muut tuotot Kainuun SdhkO, markkinointikampanja Tullihallitus. tuulivoimatuki Raholtustuotot - la kulut , , , ,72 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot Osuuskorot Yhteensd Tuotot rahoitusarvopapereista Luovutusvoitot Yhteense ,00 504, ,00 94, ,45 94, ,45 Korkotuotot- ja kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Yhteense 5 448, ,80-20,07-941, , ,73

6 Taseen vastaavia koskevat llltetiedot Aineeftomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Liittymismaksut Oulun seudun sdhkd Ennakkomaksut Routunkarin vuokra Poistot Ennakkomaksut Aineettomat hyodykkeet yhteensd , ,06 689,56 706,38-16, Aineelliset hyoydykkeet Rakennukset ja rakennelmat Hankintahinta Kertyneet poistot Tilikauden poisto Rakennukset ja rakennelmat , , , Koneet ja kalusto Alkuper6inen hankintahinta lnvestointituki Kertyneet uudet hankinnat Kertyneet poistot Tilikauden poisto 5924M , , , , , , , , , ,85 Aineelliset hyodykkeet yhteense Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissd Energiansaastopalvelu Enespa Oy, Omistusosuus 4000 os/16125 osakkeesta Kotipaikka Helsinki Energiansaast0palvelu Enespa Oy:n oma paaoma Osakepaaoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pddoma , , , , , , , , , , ,79 2il8't6.25 Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Vacon Oyj ") Larsmo Vindkraft Vestas \A/ind Systems -') Alands Vinde Andelslag Sijoitusrahastot ') Muut osuudet Muut osakkeet ja osuudet SUoitukset yhteensa , , I , ,

7 ') Sijoitusrahastojen kirjanpito- ja markkina-arvot per Seligson Nordea, Kehittyvat Korkomarkkinat Nordea, Vaihtoehtoenergiat, joukkolaina Alandsbanken Optiot Uusi Energia Alandsbanken, Vaihtoehtoinen Energia Alandsbanken Euro Bond Yhteensd KirJanpltoawo Markklna rvo 68094, , ,O , , , , , ,00 2il 107, , , '*) Muiden osakkeiden kirjanpito- ja markkina-arvot per Vacon Oy Vestas Wind Systems Taseen vastattavia koskevat llitefledot Oman paeoman muutokset , , Osakepeeoma tilikauden alussa A-sarja B-sarja , , , ,16 Osakepddoma tilikauden lopussa A-sarja B-sarja Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa Tilikauden voittoftappio Vapaa oma peaoma , , , , , , Oma pedoma tilikauden lopussa Osakelajit A- Nrot Kpl Aenivalta B-osakkeet kpl 1 aani/osake OsakeyhtlOti koskevat toimlntakertomustledot Yhtiolla ei ollut voitonjakokelpoisia varoja tilinpddtoshetkelld. Hallitus ehdottaa yhtiokokoukselle tilikauden tappion 92482,24 euroa siirtemista edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

8 Lumituuli Oy 6 Hallituksen allekirloitukset Helsingissd l t/ pvna h-l4, kuuta 2o1o lru /i-/q4 toimitusjohtaja,lr,zl-h--- - v- t!'to. k us T5 Lt< y\at,^.en i suoritetusta tarkastuksesta on tdnddn annettu tilintarkastuskertomus. fix$trrs* h"\lt kuun 3o. pdivdnd 2010 Keytegfl kirf an pltoki rlat Pdivd- ja padkirjat Pddkirjatositteet Tasekirja Atk-listoina Paperitositteina Erikseen sidottuna kappaleena Tasekirja on sdilytettilvd vdhintddn 10 vuotta tilikauden paattymisesta (KpL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on saiftettetvd vdhintddn 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on pddttynyt.

9 TILINTARI(ASTUSKERTOMUS Lumituuli Oy:n yhtiokokoukselle Olen tarkastanut Lumituuli Oy:n kirjanpidon, tilinpiiiitoksen ja hallinnon tilikaudelta 1' L Tilinpiiiitos sisliltea taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpiiiitoksen laatimisesta sekii siiti ettii titinptitit6s antaa oikeat ja riittiiviit tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiititoksen laatimista koskevien saannosten ja miiiiriiysten mukaisesti. Hallitus vastaa myos siitii, ettii yhtion kirjanpidon sekii varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jiirjestetty ja kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jtirjestetty. Tilintarkastaj an velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyuii. tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto titinpriritoksestti. Hytta tilintarkastustapa edellyttiiii ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, etta saadaan kohtuullinen varmuus siitii, ettii tilinpiiiitoksessii ei ole olennaisia virheellisyyksiii ja ettii haltituksen jisenet ovat toimineet osakeyhtiolain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillii tulisi varmistua tilinpiiiitoksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistii, ettii tilinpiidtoksessd on vdiirinkiiytoksestii tai virheesta johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkasfustoimenpiteiti suunniteltaessa arvioidaan myos tilinpaatoksen laadintaan ja esittiimiseen liittyvaii sisiiistii valvontaa. Listiksi arvioidaan tilinpiiiitoksen yleistii esittdmistapaa, tilinpiiiitoksen laatimisperiaatteita sekii johdon tilinpiiiitoksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti. Kiisitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen miidrdn soveltuvia tarkastustoimenpiteitii lausuntoani varten. Lausunto Lausuntonani esitain, ettii tilinpiiiit6s, joka osoittaa tappiota ,?4, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpaiitoksen laatimista koskevien siiiinnosten ja mdiiriiysten mukaisesti oikeat ja riittiiviit tiedot yhtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisest asemasta. Espoossa yri Favorin HTM Tili-Favorinit Oy Iirislahdenranta 16 B ESPOO

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2015: 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja 4 vuodeksi

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot