\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr"

Transkriptio

1 2 I -06' 2011 Til PATINIII. JA RII(ISTERIHATTITUS Kaupparekisteri i npäätöksen rekisteröi nti Låhettäkåå lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 1 150, Helsinki. Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki \\ll\w$l\[lw n tiedot Yritys- ja yhteisötunnus Tilinpäätöksen/katsauksen kausi Yrityksen toiminimi (virallisessa eli rekisteriin merkitysså muodossa) Tavase Oy Asiamies (kaupparekisterille ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö). Nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti P Karttu, Tampereen Kirjanpitotoimisto Oy O Tilin päätöstå koskevat tiedot llmoituksen sisältö Tilinpåätös osavuosikatsaus Lopputilitys Yritys on konsernin emoyritys. Tilinpäätös sisåltåå konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttäå): Tilinpååtös on vahvistettu yhtiökokouksessa / osuuskunnan kokouksessa (pvm): 6'6'2011 llmoittakaa kokouksen päätös voitosta / tappiosta rastittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista ja liiftäkää ilmoitukseen pyydetty asiakirja: En fiu Kokous hyvåksyi hallituksen esityksen. Liittäkää hallituksen esitys ilmoitu(seen. Päätöksen sisältö käy ilmi yhtiökokouksen/ osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta. Liittäkäå pöytäkirja ilmoitukseen. Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen påätös voiton tai tappion käsittelystä on seuraava (pöytäkirjäliitettä ei tarvita, mikäli kiriaatte päätöksen sisällön tähån, esimerkiksitiedot voiton/tappion kirjaamisesta, mahdollinen päätös voittovarojen kåytöstä) : Hallitus esittää, että tilikauden tappio, siirretään voitto/tappio-tilille, ja että, osinkoa ei jaeta. Todistan, että oheiset asiakirjat sisältävät yrityksen vahvistetun tilinpäätöksen liitteineen. Paikka ja päiväys Tampere Liitiäkää lomakkeeseen jäl.iennökset tilinpäätösasiakirjoista (ohje). PRH 7/2007

2 TULOSLASKELMA Sivu 1.1 Kalevantie TAMPERE Y-tunnus,l Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO 1.1.2A A10 0, e 0,00 Valmistus omaan käyttöön (+) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,00 0, , , , , , Q0, ,46-10 u , ,20 Liiketoiminnan muut kulut g7 572, ,41 LilKEVOTTTO (-TAPP!O) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muitta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille vortto (TAppro) ENNEN SATUNNA SIA ERÄ vortro (TAppro) ENNEN T UNPÄÄTöS- SIIRTOJA JA VEROJA ,51 164, s ,98, , , ,08 995, , , , ,13 O ILI'KAUDEN vorrro (rappro) , ,13

3 TASE Sivu 2.1 Kalevantie TAMPERE Y-tunnus { Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSWÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener hankinnat A ? , , , , , , , , , , , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset,Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , ,49 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSA , , , , , ,82

4 TASE Sivu 2.2 Kalevantie TAMPERE Y-tunnus Kö EURO VASTATTAVAA OMA PÄÄOIT'IA Osakepääoma Osakepåäoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) , ,00 231s 250, , , , , , ,38 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Velat saman konsernin yrityksitle Muut velat Siirtovelat , , , , , , I234, , ,44 VASTATTAVM YHTEENSA , , , ,82

5 TILINPÄÄTöKSEN 31,12.2A1A LIITETIEDOT Sivu 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Tilinpåätös yhdistetään Tampereen kaupungin konsem itilinpäätökseen. Arvostus- ja Jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu muuttuvien menojen määråisenä. Niiden tasearuot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, jolsta on vähennetty su unnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja nliden muutokset: arvioitu pitoaika polsto poisto Hyödykeryhmä vuotta prosenfti menetelmä Muut aineelliset hyödykkeet 40 % tasapoisto Koneet ja kalusto 25 a/o menojäännöspoisto Taseen vastaavia koskevat liitetiedot: O Oman pääoman erittely: Osakepääoma Edeltisten tilikauden voitto/tappio Til ikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma A , , ,6? , , ,13 I , , , , ] ,62 Yhtiöllä ei ole jakokelpoisla voiftovaroja,

6 TILINP/\ATÖKSEN A10 LIITETIEDOT Sivu 3.2 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Muut velat konserni Yhteensä I 991, , , , Muut vastuut Ja vakuudet Panttihlletus Vakuus äänin hal I itus ja Länsi-Suomen ym päristövirasto ,00 Liitetiedot henkilöstöstä : Henkilökunnan lukumäärä: Henkilöstön määrä yhteensä {.12.?gqe J Yhtiön osa kkeiden määrä osakelajeittain o Yhtiön osakepää o ma jakautu u osakelajeitta in seuraavasti: 201A ääni/osake kpl kpl Toimi ntakertom usta koskevat liitetiedot: Hallituksen tuloksenjakoesitys Hallitus, esittää, että tilikauden tulos, ,49 siirretään voitto/tappio tilille, ja että osinkoa eijaeta,

7 Sivu 4.1 Tavase Oy TILINPÄÄTöKSEN ALLEKIRJOITUKSET päiväys JA ALLEKIRJoITUKSET Å"/^,' Veikko Tervo, hallituksen jäsen Heikki Salmela, hallituksen jäsen nlupäärösruerrcrurä Suoritetusta til i ntarkastuksesta on tänään an neft u kertomus. Tampereella, t\u\-+t 1 kuun 4.påivänä 2011 KPMG OY AB

8 KPMG Oy Ab Puhelin Faksi Kauppakatu TAMPERE TILINTÄRKÄS TUSKERTOMUS Tavas e Oy : n y ht iö k o ko u ks elle Olemme titintukastaneet Tavase Oy:n kirjanpidon, tilinpiiätöksen Til inpäätös sisält?iii taseen, tuloslaskelman j a I iitetiedot. ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen j a toimitusj vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siiut ettå se antaa oikeat ja riittiiviit tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitöksen laatimista koskevien såiånnösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jfieståimisestä ja toimitusjohtaja siitii" ettii kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jåirjestetty. Ti I i n t u lras t aj an v e lv o Il i s uud e t Velvollisurrterurnme on antaa suorittamarnme tilintarkashrksen perusteella lausunto tilinpiiiitöftsestil Tilintarkastuslaki edellyttiiii, että noudatammå amma$ieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. tlyvä tilintarkastustapa edellyttiiä" ettii zuunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä" onko tilinpiiätiiksessä olennaista virheellisyyttii, ja siiti! ovafko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet,tekoon tai laimintyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystå. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilinta(kashrsevidenssin hanldcimiseksi titinp?iätökseen sisältyvistii luwista ja niissä esitettävistii muista tibdoista. Toimenpiteiden valinta pgrushru tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkiiytölcsestii tai virheestii johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien awioiminen. Näit?i riskejä arvioidessaah tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistii oikeat ja riittiivät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa :pysty?ilceen suunnittelemaan olosuhteisiin nzihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä ia*åituksessq efiii hän antaidi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu.myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaafreiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpätöksen yleisen esittåmistavan arvioiminen. o Kiisifyksemme mukaanl olemme hankkineet lausuntomme.perustaksi tarpeellisen mäiiriin tarkoitukseen soieltuvaa til intarkastusevidenssiä Lausunto Lausuntonamme esitiimme, että tilinp?iätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpätöksen laatimista koskevien s?iiinnösten. mukaisesti oikeat ja riittiivät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tampereella 4. huhtikuuta 2011 KPMG OyAb Url$- Mari Speaharju KHT KPMG oy Ab, a Finish lirnied and I mmber fm ot th KPMG mtmrkot ind6pård nt mmber firms sftilietsd witl KPMG totsmationalcoopöratiw CKPMG lotomådonal',, a Swbs sntity. Y-tunnvs $ Kotipaikko Hol:inkl

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus: ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki 25438- TASEKIRJA 1.1.214-31.12.214 Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULIOY 1.1.2014-31.12.2014. Tasekirja. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki

LUMITUULIOY 1.1.2014-31.12.2014. Tasekirja. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2014-31.12.2014 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Slsallyslu ttelo Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpeatosmerkin

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

oikaisumenettely Tarkastushavainto:

oikaisumenettely Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2012 OSA II MALLIRATKAISU JA ARVOSTELUPERUSTEET TEHTÄVÄ 1 (5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita Laavan Lämpö Oy:n tilikauden 1.1.2011 31.12.2011 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot