TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki"

Transkriptio

1 Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31, Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on paattynyt. Siiilyteft ava 3 l. I saakka.

2 Suomen Saunaseura ry TASEKIRJA Tilinpaetits tilikaudelta L Sisallysluettelo Tuloslaskelma Tase Talousarviovertailu Liitetiedot KAltetyt kirj anpitokirjat Tositelajit ja siiilyttamistapa Tilintarkastusmerkinta I 4 )-o Tilinp?ietiiksen laati Etelen Kirjanpitotalo Oy, auktorisoitu tilitoimisto Itakatu 1-5 B 89 OO93O HELSINKI

3 1 Suomon Saunaseura r,y Vasklniement Helsinki Y-tunnuB TULOSLASKELI\4A 'l Rahavksikko EURO ' VARSINAINEN TOIMINTA Tiedotustoiminta yhteensa Toiminnanalan kate , , , , , , , ,70 Saunal lvluut kulut yhteensa Toiminnanalan kate Kansainvalinen toiminta ja projektit lvluut kulut yhteensa Projektin kate Hallinto Henkil6st6kulut yhteensa Yhteisten erien kate TuottoJkulujaema Varainhankinta TuofroJkulujaama Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Tuotto-ftulujaeme Tilikaud n tul06 TILIKAUDEN YLI./ALUAAMA , , , , , , ,99 626, , , , , , , , , ,',t , , , ,01 -' ,00 4S 374, , , , , , , , ,87-350,38-350, , , ,25

4 Suomen Saunaseura r.y IADtr Vasklniemenl Helsinki Y-tunnus Rahayksiklg EURO VASTAAVAA PYSYVAT VASTMVAT Aineellisel hyodykkeet Maa- ja veslalueet Omistelut Rakennukset ja rakennelmat Omistelut Koneel ja kalusto lvluut aineelljset hyodykkeet , , , , , , , , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , ,83 Rahat ia Dankkisaamiset VASTAAVM YHTEENSA , , , , , ,65

5 Suomen Saunaseura r.y TASE Vasklnlement Helsinki Y-tunnus Rahayksikkd EURO VASTATTAVAA OMA PAAOMA Peruspeaoma Muut rahastot Edeliisten tilikausjen voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) ItoqT AE, ,26,48 462, , , , , , r 753,07 VIERAS PAAOMA Pitkiiaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , I , , , ,58 VASTATTAVM YHTEENSA , ,65

6 Suomen Saunaseura ry Rahayksikk6 EURO Tulos 2012 Budjetti 2012 Kansalnvalinen toiminta ja projekit Vuodsn 2012 talousarviossa 7s-vuotisseminaari- ja juhlakulut sekd juhlakirjan painatus on budjeloitu toiminnolle tiedotustoiminta. Toteutuneet kustannukset on kirjattu toiminnolle kansain. valinen toiminta ja projektit. Tilinpaetoksen 2012 talousarviovertailussa budjetoidut kustannukset. yhteensa ,-, on siirretty vastaavasti toiminnolle kansainvalinen toiminta ja projektit. VARSINAINEN TOIMINTA Tiedotustoiminta yhteense Toiminnanalan kate Saunat yhteensa Tolminnanalan kate Kansainvalinen toiminta ja projoktit yhteensd Projektin kate Hallinto Henkil6sttikulut yhteense Yhteisten erien kate Tuotto-/kulujaame Varalnhankinta yhteense Varainhankinnan kate Tuotto-/kulujaama SiJollus- ia rahoitustoimlnta yhteensa Sijoitus. ja rahoitustoiminnan kate Silrto rakennusrahastoon TuoftoJkulujeama Tilikaudon tulos TILIKAU DEN YLI-/ALIJAAMA ,41 -'t17 070, , , , , ,13-3s 948, 't, , ,99 626, , , , , /1, , , , ,99 47 U2, ,'t , , , , , s, , ,OO s 't27 23S,OO , , ,00

7 Suomen Saunaseura ry Y-tunnus 0l Tilinpeetds 2012 Tilikausi K LIITETIEDOT 1. ARVOSTUS. JA JAKSOTUSPERIAATTEET Taseeseen merkittyjen aineellisten hyodykkeiden hankintamenosta on viihennetty suunnitelnan mukaiset poistot. Hankinta,menoon on luetteu hankinnastaja valmistuksesta aiheuhtneet muuttuvat menot. Korjausmenot on kirjatnr tilikauden kuluksi samoin kuin kaluston pienhankinnatja sellaiset kalustohankinnat joiden taloudellinen pitoaika on eninlaiin kolme wotta. Suunnitelrnan mukaiset poistoajat ovat: Muut pitkavaikutteiset menot tasapoisto l0 ruodessa Rakennukset menojiiann6spoisto l0% Rakennukset, saunat menojaiinndspoisto l0 % Koneetja kalusto menojiiiinnrispoisto 25 % Kaukoliimpcisopimus ei poistoja MUUTOS LAATIMISPERIAATTEISIIN JA VERTAILUKELPOISUUS Jiisenmaksutuottojen kirjaaminen Edellisell?i tilikaudella jiisenmaksut kirjattiin suoriteperusteella ja tilikauden lopussa avoimena olleet jdsenmaksutkirjattiinsaamiseksi(iisenmaksusaaminen (16916). Tilikaudella 2012 j?isenmaksut on kidattb maksuperusteisesti hyviin kirjanpitotavan edellyfieman varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Tuloslaskelman ja tsseen ryhmittelyn muutos Korkokulut on siirretty sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluista hallinnon kuluihin, koska seuralla ei ole sijoitustoimintaa. Vastaavaa oikaisua ei vertailutietoihin ole tehty, joten tiiltii osin tilikaudet eivet ole vertailukelpoisia. Lyhytaikaisissa saamisissa on erotettu toisistaan m'lfntisaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset. Lyhytaikaisissa vetoissa on erotettu toisistaan ostovelat, muut velat ja siirtovelat. Vastaavia oikaisuja ei ole tehty vertailutietoihin. 2, IIENKILOSTOKULUT 3r.t2.zotz 3r.r2.zorr Palkat, palkkiot 130 t21, ,14 Eliikevakuutusmaksut 19 45'7, ,'13 Muut h nkildstdsiwkulut 4 145,53 627,39 Henkiliisttikulut yhteensii ,80 at 997,26 Henkildstii keskimiiiirin 2 1 Henkildstd KAYTT6oMArsuus 3r.r Maa- ja vesialueet (= liittymismaksut) Kaukoliimp<isopimus Rakennukset Rakennukset 3l Rakennukset, savusauna Rakennukset, sa!,usauna R.ketrtrukset yhteensi 31.12,2012 Koneet ja kalusto Lisiykset Koneet ja kalusto yht , , , '71, ,t0 t , '13, , ,0' ,25 t6 684,46 -t3 756,68 4t 270,03 4t 2'10,03 siirto ,10

8 b. siirto r02 898,10 Muut aineelliset hyddykkeet Ll Lis:iykset ,14 Poisto ,62 Muut aineelliset hyodylkeet l'7,52 Tilikauden lisiiys muodostuu laiturihankkeen aktivoiduista kustannuksista. Kdytt0omaisuus yhteensii , ,62 4. OMATI PAAOMAN MTruTOKSET YHDISTYSPAAOMA Peruspaiioma I. l. Peruspiiiioma Korjaus- ja rakennusrahasto 1.1. Ko{aus- ja rakennusrahasto Edellisten tilikausien alij?iiimii/yfije?irne l. l. Tilikauden yhjiiiimii OMA PAAOMA 31,12, '7, ,65 t37 258,26 t37 258, , ,t s,17 5. VASTUUT r2 Vuokravastuu Helsingin kaupungille 31.12,2022 asti Seuraava tilikausi Myrihemmiil tilikaudet Leasing-vastuut Seuraava tilikausi Myiihemmel tilikaudet s, , '7, , , , , ,78

9 Suomen Saunaseura ry KIRIANPITOKIRJAT Piiiveiki{a Piiiikirj a Tasekirja Tase-erittelyt paperiversiona paperiversiona erikseen sidottuna tasekirjaan sidottuna TOSITELAJIT JA SAILYTTAMISTAPA: Tositenumerointi ilman tositelajeja ja sailytys paperitositteina.

10 ti. Suomen Saunaseur a ly TII-INPAATOKSEN ALLEKIRJOITUS llelsingisszi /0 Y 201? 7 '-;-,--.-r Lri o, '.-/ t----- ''-.4,,--,/,/ t L' "--'ta ^,r'-'l ^ / / t /..t/- t.- \.. '.-u'/. > --l t/ r l' -, Yt\/N l) / C c1 TILINPAATOSMERKINTA Suoritetusta tilintarkastuksesta on tiiniiiin annettu kertomus. Helsingissii LJ, / tt \-/. 1 zots TU ctr,tt* i ( t t pftf -ltttis; \-r\ lp,lr,1(kt e,, or't;j K,7 (.a--.--.,' v f t -tlyo '-1 se4y; l,/ t--' j-. (

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Tilinpäätös

Lisätiedot

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus 1454032-3 1.'1.2012-31.12.2012 Osoite Kotipaikka Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy S 3allysluettelo Slvu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoltukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot