PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014"

Transkriptio

1 PIR/AATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

2 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus Tifinpddtds ja toimintakertomus tilikaudelta Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma tileittdin Tase tileittdin Allekirjoitukset ja tilinptieitdsmerkintd Sivu No Tasekirja on sdilytettdvd vdhintddn 10 vuotta tilikauden pddttymisesta (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on sdilytettdvd vdhintddn 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on pddttynyt. Ti li npiieitoksen on toteuttan ut Sysmdn Tilipalvelut LKV Ky Mlrja Aurasmaa Uotintie Sysmd

3 1(4) Toimintakertomus vuodelta zor+ Piraattipuolue r.p. on 13.3,2oo8 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin olemalla mukana piiiitoksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Piraattipuolueen mielestd politiikan liihtdkohtana tulee olla yksil6nvapaus, Jokaisella on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla kunhan ei rajoita muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa holhousyhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu yksityiskohtaisesti jokaiseen eltimdn osa-alueeseen, Piraattipuolue on ollut puoluerekisterissd r3.8.zoo9 alkaen. Piraattipuolueen toiminnassa vuonna 2014 keskeisintd oli osallistuminen pidettyihin euroopan parlamentin vaaleihin sekd valmitautuminen kevddn 2o15 eduskuntavaaleihin. Piraattipuolueen toimintaan kuului poliittista ja vapaa-ajan toim intaa. Poliittiseen toim intaan kuului lausuntojen valmistelua, keskustelutilaisuuksiin osallistumista, yhteydenpitoa viranomaisiin ja kansalaisjilrjestoihin ja tiedottamista ajankohtaisista kysymyksistd ja puolueen asioista, Piraattipuolue ja sen yhteydessd toimivat paikallis-, nuoriso- ja opiskelijajiiriestdt luottamushenkiloineen, muine aktiiveineen sekd rivijdsenineen ja kannattajineen muodostivat puolueyhteison, jonka piirissd toimintasuunnitelman tavoitteita toteutetti i n vuonn a 2ol 4. r. Vaalityti ia poliittiset ohjelmat r.r. Paikall istoim i nnan kehittb'minen Tavoitteena oli perustaa puolueelle piiriyhdistys Satakuntaan sekd aktivoida toimintaa laajasti ympiiri maata sekd panostaa uusien jbsenten rekrytointiin, Lisirksi tavoitteena oli jiirjestdd eurovaaleihin liittyvii6 toimintaa kaikkien piirien alueella, Syksyd kohden tavoitteena oli siirtdd painopistetta eduskuntavaalien alueellisen toiminnan suunnitteluun. Paikallisten toimijoiden viihyydestd johtuen Satakuntaan ei vield perustettu piiriyhdistystb, mutta tyon seurauksena vaalipiiristii loytyi kuitenkin ehdokkaita vuoden zot5 eduskuntavaaleihin. Puolueeseen liittyi vuoden zor4 aikana t30 uutta jiisentii ja siitii erosi zs jiisentd, Puolue jiirjesti tai osallistui vuoden aikana yhteensii r:: tapahtumaan, r.z. Poliittinen ohielmatyii Vuoden 2c14 tdrkein poliittinen ohjelmatyo tehtiin suunnitelman mukaisesti eduskuntavaaliohjelman parissa. Eduskuntavaaliohjelma hyvdksyttiin puolueen syyskokouksessa. Eduskuntavaaliohjelman lisdksi vuoden aikana tehtiin

4 2(4) puoluekokouksien yhteydessd muutoksia myos puolueohjelmaan. Merkittdvin uudistuksista oli yhdenvertaisuuden nostaminen yksilonvapauksien rinnalle puolueen pol i ittisten tavoitteiden liihtokohti na, r.3. Eurovaalit Piraattipuolue osallistui vuoden 2014 eurovaaleihin tdydellir 20 ehdokkaan listalla. Vaaleissa puolue saavutti o,7o/o kannatuksen ollen jdlleen suurin eduskunnan ulkopuolisista puolueista. Korkeinta puolueen kannatus oli helsingissd 1,1o/o, pirkanmaalla o,9%, keski-suomessa o,9o/oja uudellamaalla o,g%, r.+. Eduskuntavaalit zors Ehdokasasettelu eduskuntavaaleja varten alkuvaiheessa painopiste oli puolueen etsittiin sekd puolueen aktiivien joukosta, markkinoinnin kautta. aloitettiin syksyl16 2oi4, Ehdokasasettelun vahvimmilla kannatusalueilla. Ehdokkaita heiddn verkostojensa kautta sekd avoimen r.s. Rahoitus Koska Suomessa puoluetukea saavat vain eduskuntapuolueet on puolueen taloudellinen tilanne jatkuvasti keskeinen toiminnan suunnittelun haaste. Varainkeruu eduskuntavaaleja varten lahti jdlleen kdyntiin syksyllti puolueen saatua uusittua rahankeruulupansa, lisdksi erityisesti bitcoinlahjoitusten mddrdn kasvu loppuvuodesta pa ransi puolueen taloudel I ista ti lannetta. z. Organisaatio z.r. Organisaation kehittiiminen ia toiminnan seuranta Puoluehallituksen keskeinen rooli on valvoa ja koordinoida toimintasuunnitelman toteutumista. Tiitti tyotii tehtiin ensisijaisesti puoluehallituksen kokouksissa. Lisilksi vuoden aikana jiirjestettiin kaksi puolueen ja piraattinuorten yhteistii valtakunnallista toiminnansuunnittelutapaamista, Vuonna 2c-14 jilrjestettiin myds sddntdmddrdiset kevdt- ja syyskokoukset. Keviitkokouksessa piiiittyi puoluehallituksen kaksivuotiskausi ja uusi hallitus valittiin. Uudessa puoluehallituksessa toimivat: Puheenjohtaja: Tapani Karvinen, varapuheenjohtajat: Pasi Palmulehto ja Janne Paalijbrvi, varsinaiset jdsenet:satu Immonen, Jiri Keronen, Arto Lampila, Harri Kivist6, Lasse Kdrkkdinen ja varajdsenet: Jonna Purojdrvi, Pasi Viihdmartti, Ville Hautakangas Tuukka Virtaperkko. z.z. Viestintt Puolueen viestintd on keskeisessd asemassa kun pyritiriin lisdiimdtin aktiivien ja jdsentenmiiiiriiil sekd puolueen kannatusta. Tavoitteena oli olla aiempaa ndkyvdmpi tiedotusvblineissd ja julkisessa keskustelussa. Lisdksi puolueen sisbinen, jdsenille

5 3(4) suunnattu, viestinta on tdrked osa jdsenten sitouttamista. Tavoitteena oli lbhettilii vuoden aikana rz jdsenkirjettii ja qo lehdistotiedotetta sekd julkaista kolme purjetta. Viestinndn numeerisiin tavoitteisiin ei aivan ylletty, Lehtid julkaistiin yksi kappale eurovaalien alla, jiisenkirjeitii liihetettiin kymmenen ja lehdistotiedotteita 24 kappaletta, Lupaavaa oli kuitenkin tiedotuksen aktiivisuuden nousu vuoden loppua kohden, z.g. Avoimuus Piraattipuolueen arvojen mukaisesti puolueen toiminta halutaan pitair mahdollisimman avoimena. Puolueen taloudelliseen tilanteeseen liittyvdt asiakirjat sekd puoluehallituksen pdytiikirjat ovat julkisesti niihtdvillii. Lisilksi kuka tahansa saa seurata puoluehallituksen keskustelukokouksia. Vaikka puolueen toiminta oli muihin puolueisiin verrattuna esimerkillisen avointa, ei kaikkia tavoitteita saavutettu: Puoluehallituksen poytekirjat voisivat olla saatavilla nopeammin, puolueen lausuntoja ei aina aikataulusyistd saatu jdsenten kommentoitavaksi ajoissa eikii julkista kokeilua Palautevi rta -jilrjestelmdn kiiyttoonotosta ehditty toteuttaa. l. Muu toiminta l.r Lainsiilidlintiitin vaikuttaminen ja kansalaistoiminta Puolueen ndkyvyys tiedotusvdlineissd riippuu paljolti puolueen kyvystir reagoida tehokkaasti ajankohtaisiin puolueohjelmaa koskeviin uutisaiheisiin ja kyvystd etsid itse mielenkiintoisia asioita nostettavaksi ndkyviin, Tavoitteena oli antaa lausunto jokaisesta puolueohjelmaa koskettavasta valmistelussaolevasta lainsddddnto- tai muusta valtakunnallisesta viranomaishankkeesta sekd lisdksi tehdii omia avauksia, jotka eivdt perustu mediassa jo valmiiksi kdsiteltdviin asioihin. Puolue antoi vuoden aikana seitsemdn virallista lausuntoa meneilliitin olleista lakialoitteista sekd osallistui laajemmin keskusteluun puolueen ydinteemoista kiiytdviidn keskusteluun tiedotteiden ja sosiaalisen median kautta. Lisiiksi puolueen edustajat osallistuivat aktiivisessa roolissa useisiin poliitisiin foorumeihin ja tapahtumiin (mm, European internet governance and beyond ja Suomen Taidepol i itti nen Ta pahtuma) KansainvHlinen toiminta Piraattipuolue on osa kansainvdlistii piraattiliikett6, ja kannattaa piraattipuolueiden kansainvdlisen yhteistydn kehittdmistd. Piraattipuolueella ja Piraattinuorilla on ollut yhteyksiii ldhinnd Ruotsin, Saksan ja Viron piraattipuolueisiin. Kevddll6 2c14 perustettiin piraattipuolueiden eurooppalainden yheistyojdrjesto PPEU.

6 PIRAAITIPU lut 4(4) Perustamiskokouksessa oli mukana delegaatio Lisirksi Piraattinuoret osallistuivat aktiivisesti yhteistydhon, myos Suomen Piraattipuolueesta. nuorisojii rjestojen kansa invd liseen 3.1. Nuorisotoiminta Piraattinuoret toimivat puolueen nuorisojeirjestonii, Tavoitteena oli auttaa piraattinuoria jdrjestiimdbn toimintaa mahdollisimman monessa vaalipiirissd sekii lisdtb piraattiliikkeen nbkyvyttdii tekemiillii yhteistyotii mm, Purje-julkaisujen muodossa. Piraattinuorten toiminta painottui piireihin joissa puolueen aktiivisuus on keskim65rdistd korkeampaa. Erityisen ndkyvdd piraattinuorten toiminta oli pddkaupunkiseudulla johtuen toimitilan tarjoamista toimintamahdollisuukista. Lisilksi piraattinuorilla oli merkittdvd rooli puolueen ja nuorisojdrjeston yheisessd eu rovaalilehdessd Opiskelijatoiminta Piraattipuoluetta liihellii olevia opiskelijajiirjestojii ovat Helsingin yliopiston akateemiset piraatit H-YARR ja Aalto-yliopiston piirissd toimiva Aaltopiraatit, jotka toimivat toistaiseksi rekisteroimdttomind yhdistyksinii. H-YARR osallistui opiskelijakunnan vaaleihin syksyllir 2o14. Piraattipuolue tuki opiskelijatoimintaa tarjoamalla jiirjestojen kiiyttoon visuaalista materiaalia, viestintdapua sekd verkkopa lvelu ita.

7 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE VARSINAINEN TOIMINTA Piraattipuolue Rp: n varsinainen toiminta Kulut Muut kulut Annetut avustukset Kulut yhteensd Varsinaisen toiminnan kate Vaalitoiminta Kulut Vaalitoiminnan kulut Kulut yhteensd Vaalitoiminnan kate TuottoJkulujddmd Piraattipuolue Rp: n varainhankinta Tuotot Tuotot yhteensi Kulut Kulu.rt yhteensi Varainhankinnan kate Tuotto-/kuluj{dmd Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Rahoitustoiminta Tuotot yhteensi Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensi Tuotto-/kulujidmd Tilikauden tulos TILIKAUDEN YLI./ALIJAAUIA -2685, , , , , , , ,99-992, , ,54 4,14 4,14 4, , , , , , , , ,43-909, , ,89 4,13 4,13 4, , , ,02

8 PIRAATTIPUOLUE RP TASE Sivu 1 Y-tunnus Vastaavaa VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valm iit tuotteet/tavarat Vaihto-omaisuus yhteensd Saamiset 1444, , , ,78 Lyhytaikaiset Rahat ja pankkisaamiset Vai htuvat vastaavat yhteensd Vastaavaa yhteensd 525, , , ,47 901, , , ,01

9 PIRAATTIPUOLUE RP TASE Sivu 2 Y-tunnus Vastattavaa OMA PAAOMA Toimintapddoma (ed. tilikausien ylijddmd/alijddmd) Ti I i kauden yl ijddmd/al ijtiiimii Oma pddoma yhteensd VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Vieras pddoma yhteensd Vastattavaa yhteensd 6 658, , ,27 367,20 367, , , , ,59 386,42 386, ,01

10 PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELY Sivu 1 Y-tunnus Tilikausi Rahavksikkd EURO VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO.OMAISUUS Erillisen inventaarion mukaan 1631 Tavarat Vaihto-omaisuus yhteensd ,87 LYHYTAI KAISET SAAMISET Muut saamiset 1779 Muut saamiset Muut saamiset yhteensd Lyhytaikaiset saamiset yhteensd ,48 525,48 525,48 RAHAT JA PANKKISAAMISET Ldnsi-Suomen Op/ Ldnsi-Suomen Op/ Bitcoin/rahankerdys -kzd Bitcoin/kauppa -vpl Ldinsi-Suomen Op/ Rahat ja pankkisaamiset yhteensd VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTE ENSA VASTAAVAA YHTEENSA 2 571, , , ,34 687, I ,47

11 PIRAATTIPUOLUE RP TASE-ERITTELY Sivu 2 Y-tunnus Tilikausi Rahayksikkd EURO VASTATTAVAA OMA PAAOMA 2251 Edelli sten ti I i ka u sien yl ij ddm d/a I ij dd m d Tilikauden voitto (tappio) OMA PAAOMA YHTEENSA 6 659, , VIERAS PAAOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA Ostovelat 2871 ostovelat ostoverat yhteensd Lyhytaikainen vieras pddoma yhteensd VIERAS PAAOMA YHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSA 367, ,20 367,20 367,

12 Taulukkol PIRAATTIPUOLUE RP TASE.ERITTELYT Muut saamiset 1779 Puhelimen kdyttooikeuden palautukset Ostovelat 2871 Mainoslehdet Tampereen piraatit (2012) Saunalahti Itella Yhteensl 525,48 525,48 288,74 47,46 31,00 367,20 Sivu 1

13 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE Rahavksikko EURO VARSINAINEN TOIMINTA Piraattipuolue Rp: n varsinainen toiminta Kulut Muut kulut 3671 Kirjanpito Tilintarkastus 3672 nterneutiedonsiirto/domain 3673 Mainos- ja ilmoituskulut, tarvikkeet Purje-lehden kulut 3674 Puhelinkulut 3675 Konttorikulut Pankin kulut 3676 Kokouskulut 3677 Pienhankinnat 3678 Vuokrakulut 3679 Muut varsinaisen toiminnan kulut Annetut avustukset 3690 Piraattinuoret ry Kulut yhteensd Varsinaisen toiminnan kate Vaalitoiminta Kulut Vaalitoiminnan kulut V aallul isteet-, mainokset-, bannerit ym 3779 Muut vaalikulut Kulut yhteensd Vaalitoiminnan kate Tuotto-/kulujdiimd Piraattipuolue Rp:n varainhankinta Tuotot 4000 Jdsenmaksut Kannatustuotemyynti Luottamustoimimaksut 4170 Ehdokasmaksut 4250 Lahjoitukset Tuotot yhteensd Kulut 4500 Pankin kulut 4503 Postikulut 4650 Kan natustuotehan kin nat Varaston m u utos/kan natustuotteet Kulut yhteensi Varainhankinnan kate TuottoJkulujidmd -233,60-434,00-685,39-229,28-392,69-51,91-25,20-353, , ' , , , , , , , , , , , , ,88-159,20-451,91-287,95-93,91-992, , ,54-233,60-347,20-669,11-406,88-989,22-90,61-38,80-52,51-496,80-186, , , , , ,50 105, , ,43-231,19-463,44-982,00 767,25-909, , ,89

14 PIRAATTIPUOLUE RP PIRAATTIPUOLUE Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Rahoitustoiminta 5300 Korkotuotot Tuotot yhteensd Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensd Tuotto-/kulujiimd Tilikauden tulos TILIKAUDEN YLI./ALIJANUA 4,14 4,14 4,14 4, , , ,68 4,13 4,13 4,13 4, , , ,02

15 1513 PIRAATTIPUOLUE RP Ti I i kausi TASE Jakso Sivu 1 Pvm RahavksiKko EURO VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteeutavarat 1631 Tavarat Va ih to -o m a is u u s y h te e n s d Saamiset Lyhytaikaiset Muut saamiset 1779 Muut saamiset Lyhytaikaiset yhteensd Saamiset yhteensd Rahat ja pankkisaamiset Liinsi-Suomen Op/ Ldnsi-Suomen Op/ Nordea Bitcoin/rahankerdys -kzd Bitcoin/kauppa -vpl L insi-suomen Op/ Rahat ja pankkisaamiset yht. VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTE E NSA 444, , I , ,78 525,48 901, ,48 901, , , , ,26 56, , , ,01 VASTAAVAA YHTEENSA , ,01

16 1513 PIRAATTIPUOLUE RP Ti I i kausi TASE Jakso Sivu 2 Pvm Rahayksikkd EURO a1 1) 2n.1? VASTATTAVAA OMA PAAOMA Toim intapddoma (ed. tilik. yli Jalijdlimii) Edellisten ti li kausien ylij iiimdi/alijiidmri Tilikauden ylijdimd/alijddmd Tilikauden yl ijeirimii OMA PAAOMA YHTEENSA 6 658, , , , , , , ,59 VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Ostovelat 2871 Ostovelat Lyhytaikainen yhteensd VIERAS P/\AOMA YHTEENSA 367, , , ,20 386,42 VASTATTAVAA YHTEENSA , ,01

17 Sivu 1 PIRAATTIPUOLUE RP TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET pavavs JA ALLEKIRJoITUKSET 9t V, ^ta/.14rfn Arz* LAt,tftLt 'l-o 1*^n t: f1a 7,., t'^ q ^ TILINPAATOSUCNTrurA Suoritetusta tilintarkastuksesta on tdnddn annettu erillinen kertomus. kuun _. piiivdnd 2015

18 Sivu 2 PIRAATTIPUOLUE RP TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET L uette lo ki rja n p ito ki rjoista, tos ite laje ista se kd sd i lytystavoista : P iivtikirja P:ieikirja Tasekirja Tase-erittelyt Kassatositteet Pankkitositteet N ordea Pankkitositteet OKO Pankkitositteet Bitcoin Myyntitositteet Ostotositteet Muistiotositteet sdhkoinen arkisto, cd sdhkoinen arkisto, cd Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji sdilytystapa 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina 0 paperitositteina

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013 PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792,7 Tilinpddtds ja toimintakertomus titikaudetta 01.01.2019-31.12.2a19 Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Puoluehallitus 5.11.2011 1(7) Toimintakausi 1.1. 31.12.2012 TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) LIITE 1 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. LIITE 1: Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. LIITE 1: Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011 Puoluehallitus 3.3.2011 1(2) Kevätkokous Aika: 31. maaliskuuta 2012 kello 12.30 Paikka: Puistokulman alasali, Talkootie 4, Vantaa 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 2.1. Kokouksen puheenjohtajat

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 21/2008 Aika: 27.4.2009 kello 20.00 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Matti Hiltunen

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011 Puoluehallitus 20.2.2012 1(8) Toimintakausi 1.1. 31.12.2011 VUOSIKERTOMUS Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011 1. Yleistä on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Piraattipuolue r.p. Syyskokous. Puoluehallitus 5.11.2011 1(1) Aika: 4. joulukuuta 2011 kello 13.00

ESITYSLISTA. Piraattipuolue r.p. Syyskokous. Puoluehallitus 5.11.2011 1(1) Aika: 4. joulukuuta 2011 kello 13.00 Puoluehallitus 5.11.2011 1(1) Piraattipuolue r.p. Syyskokous Aika: 4. joulukuuta 2011 kello 13.00 Paikka: Kuokkamaantie 4, Nekala, Tampere 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 2.1. Kokouksen

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti

Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY Tasekirja 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti Osoite Soittajantie 3 R 122 @420 HEtslNKl Y-tunnus t8223o7-7 Kotipail*a Helsinki PSYKOTOGIEN

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 19.7.2010 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 19.7.2010 1(2) PIRAATTIPUOLUE 19.7.2010 1(2) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue r.p. Hallituksen kokous 16/2010 Aika: 5.7.2010 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Äänivaltaiset jäsenet: Varsinaiset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus 1454032-3 1.'1.2012-31.12.2012 Osoite Kotipaikka Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy S 3allysluettelo Slvu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoltukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 27.5.2015

KOKOUSKUTSU 27.5.2015 \- ' As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU 27.5.2015 Osakkeenomistajille VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 10.6.201 5 As Oy Kirkonrotan osakkeenomistajat kutsutaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtidkokoukseen, joka pidetiidin

Lisätiedot

Zonta International Piiri 20

Zonta International Piiri 20 Zonta International Piiri 20 TASEKIRJA 31.5.2012 Zonta International Piiri 20 ry TASEKIRJA 1.6.2011-31.5.2012 Zonta International Piiri 20 ry Tykkimäentie 30 05200 Rajamäki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot