Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeentulotuen soveltamisohjeet"

Transkriptio

1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta Päivitetty Päivitetty Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 1

2 1 TOIMEENTULOTUEN PERUSTEET JA OHJEET Toimeentulotuen tarkoitus Oikeus toimeentulotukeen Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuen myöntäminen takautuvasti TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA SUURUUS Toimeentulotuen määräytyminen Perusosa Perusosan alentaminen Muut perusmenot Asumismenot Asuntolainan korot Taloussähkö ja lämmityskustannukset Koti- ja palovakuutus Terveydenhuoltopalvelut Fysikaalinen hoito sekä psyko- ja lyhytkestoinen terapia Hammashoitopalvelut Silmälasit Hedelmöityshoito Poste Restante Palveluasuminen ja kotona annettavat palvelut Palveluasuminen Kotona annettava palvelu TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Muut asumiskustannukset Muutto Vuokravakuus Lasten päivähoitomenot Elatusmaksut Lasten harrastusmenot Lapsen luonapito ja tapaamisoikeus Lastenvaunut - ja rattaat sekä muut tarvikkeet Kodinhankinnat Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 2

3 3.8 Vaatemenot Perhejuhlat Hautauskustannukset ja lähiomaisen muistotilaisuus Passit ja kansalaisuushakemukset Matkakulut Opintolainan korot Edunvalvontamenot Opiskelusta aiheutuneet kustannukset EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI ERI ASIAKASRYHMIEN SOVELTAMISOHJEET Yrittäjät Velkajärjestely Asevelvolliset Vangit Alaikäiset toimeentulotuen hakijat Jälkihuollossa olevat toimeentulotuen hakijat Opiskelijat Ulkomaalaiset Vuorotteluvapaa ja palkaton vapaa HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA VARAT Ansiotulot ja muut etuudet Veronpalautukset ja jäännösvero Satunnaiset tilillepanot Tulot, joita ei oteta huomioon Menot, joita ei pääsääntöisesti huomioida...33 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 3

4 1 TOIMEENTULOTUEN PERUSTEET JA OHJEET Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät toimeentulotuen soveltamisoppaan ohjeet on tarkoitettu täydentämään ja tarkentamaan toimeentulotukilain säädöksiä sekä takaamaan kaikille kuntalaisille yhtenäisen käytännön toimeentulotuki asioissa. Näitä ohjeita ei kuitenkaan voida yksinomaan pitää päätöksen perusteluina, vaan ne tulee aina perustella toimeentulotukilain ja asetusten mukaisesti. Laki toimeentulotuesta 1412/1997 muutoksineen. Hallintolaki 434/2003. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000. Sosiaalihuoltolaki 710/1982. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001. Laki lapsen elatuksesta 704/1975. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 221/2003 Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotuen soveltajille 2007: Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotukilain 1 :ssä säädetään seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. ( /923) Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 4

5 Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. ( /191). 1.2 Oikeus toimeentulotukeen Toimeentulotuki on etuus, jolla turvataan yksilön tai perheen toimeentulo. Sen tarkoituksena on myös edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla taataan perustuslain 19 :n 1 momentin mukainen välttämätön toimeentulo. Jokainen on oikeutettu toimeentulotukeen, mikäli hän on tuen tarpeessa eikä saa toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoista, elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muilla tavoilla. Ehkäisevän toimeentulotuen avulla voidaan auttaa tuen tarpeessa olevia ihmisiä selviytymään odotettavissa olevista taloudellisista ongelmista. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää yksilön sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä toimintaa. Tavoitteena on myös ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 1.3 Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotukilain 14 :n mukaan toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö/perhe varsinaisesti oleskelee. Mikäli tuen tarve on hyvin kiireellinen, toimeentulotuen myöntää se kunta, jossa hakemus tehdään. Henkilön tai perheen muuttaessa toiseen kuntaan, päättää muuttokustannuksista ja mahdollisesta takuuvuokrasta lähtökunta. Mikäli henkilö sijoitetaan palvelu- tai hoitokotiin kotikuntansa ulkopuolelle ja hän joutuu toimeentulotuen tarpeeseen, vastaa toimeentulotuen myöntämisestä hoito- tai palvelukodin sijaintikunta, kts lisää kohdasta Toimeentulotukea myönnetään vain kirjallisesta hakemuksesta, henkilökohtaisella asioinnilla tai muulla toimeentulotukiviranomaisen hyväksymällä tavalla. Wiitaunionissa ei ole käytössä sähköistä toimeentulotukihakemusta, kun taas Kinnulassa on käytössä sähköinen toimeentulotukihakemus. Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan vaatimus perusteluineen. Mikäli hakemuksesta ei ilmene mihin tarkoitukseen asiakas hakee toimeentulotukea, tulee hänen täydentää siltä osin hakemusta uudelleen. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 5

6 Toimeentulotuen hakijan tai hänen laillisen edustajansa on esitettävä tositteet kaikista niistä välttämättömistä tiedoista, jotka vaikuttavat toimeentulotukeen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tositteet tuloista ja menoista, päätökset ja maksutositteet muista sosiaaliturvaetuuksista., verotustiedot omaisuuden ja varallisuuden selvittämiseksi sekä hakijan kaikkien pankkitilien tiliotteet kahdelta edelliseltä kuukaudelta. Uuden asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä esittämällä henkilöllisyystodistus tai passi. Päätös toimeentulotuesta annetaan aina kirjallisena asiakkaalle. Päätös perustellaan aina asianomaisilla lainkohdilla. Kohtuullisuusharkinnan käyttö tulee mainita ja perustella. 1.4 Toimeentulotuen myöntäminen takautuvasti Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä myöntää takautuvasti toteennäytettyjen toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Erityisinä syinä, joiden perusteella tukea voidaan myöntää takautuvasti, ovat esimerkiksi asiakasta uhkaava häätö, asunnottomaksi joutuminen tai perheen hajoaminen. Tällöin tavallisimpia toimeentulotuessa huomioitavia takautuvia menoja voivat olla esimerkiksi vuokra- ja sähkölaskurästit. Arvioitaessa erityisiä syitä on lisäksi yleensä lähdettävä siitä, että hakija olisi ollut toimeentulotuen tarpeessa menojen syntyessä. Säännös ei kuitenkaan edellytä, että menot olisivat maksamatta tukea myönnettäessä. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 6

7 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA SUURUUS Toimeentulotuen rakenne jakautuu perusosaan, täydentävään toimeentulotukeen sekä ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta sekä muista perusmenoista, joita ovat: kohtuulliset asumiskustannukset, kotivakuutus, lämmityskustannukset, taloussähkö sekä välttämättömät terveydenhuoltomenot. Täydentävä toimeentulotuki kattaa erityismenoja, joita voivat olla esimerkiksi lasten päivähoito ja muut asumiskustannukset. Myös henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot kuuluvat täydentävän toimeentulotuen piiriin. Tämän avulla pyritään turvaamaan toimeentulotuki sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden edistämisen lisäksi myös omatoimisen suoriutumisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Ehkäisevää toimeentulotukea kunta myöntää oman harkintansa mukaan. 2.2 Toimeentulotuen määräytyminen Toimeentulotuki määräytyy toimeentulotukilain 6 :n mukaan seuraavasti: Toimeentulotuen määrä on tämän lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tulot ja varat otetaan huomioon ensin 7 :ssä tarkoitettua perustoimeentulotukea myönnettäessä Perusosa Perusosaan sisältyy kaikki ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, reseptivapaat lääkkeet ja hoitotarvikkeet, hygienia, kodin puhtaus, paikallisliikenne, sanomalehdet, televisiolupa, puhelinmaksut, harrastus- ja virkistystoiminta sekä henkilön tai perheen jokapäiväiseen toimeentulotuloon kuuluvat menot. Perusosan suuruus vaihtelee sen mukaan onko kyseessä yksinasuva henkilö vai perheellinen. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 7

8 TOIMEENTULOTUEN PERUSOSIEN MÄÄRÄT LÄHTIEN Kansaneläkeindeksi ja ylimääräinen indeksikorotus 1630 Tuen saaja Euroa/kk Euroa/pv 1) Yksin asuva 2) 485,50 16,18 Yksinhuoltaja 534,05 17,80 Muu 18 vuotta täyttänyt Avio- ja avopuolisot kumpikin 412,68 13,76 Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 354,42 11, vuotias lapsi vuotias 1. lapsi 339,85 11, vuotias 2. lapsi 315,58 10, vuotias 3. lapsi jne 291,30 9,71 Alle 10-vuotias lapsi Alle 10-vuotias 1. lapsi 305,87 10,20 Alle 10-vuotias 2. lapsi 281,59 9,39 Alle 10-vuotias 3. lapsi jne 257,32 8,58 1) Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (toimeentulotukilaki 15 ), toimeentulotuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä 2) Sekä yhdessä 18 vuotta täyttäneen lapsensa kanssa asuva vanhempi, joka ei ole avioliitossa tai elä toimeentulotukilain 3 1 momentin mukaisissa avioliitonomaisissa olosuhteissa (toimeentulotukilaki 9 ) Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 8

9 2.2.2 Perusosan alentaminen Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuen perusosan määrää voidaan alentaa ainoastaan tietyissä tilanteissa. Perusosan alentamisesta on säädetty yksityiskohtaisesti lain 2 a ja 10 :ssä. Toimeentulotukilain 2 a :ssä säädetään velvollisuudesta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Lainkohdassa mainituin poikkeuksin toimeentulotukea hakeva vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu te-toimistoon työnhakijaksi, toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan hänen osaltaan alentaa. Toimeentulotukilain 10 :ssä säädetään perusosan alentamisesta. Pykälän ensimmäisen momentin mukaan perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön kohdalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilökohtaisesti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa. Perusosaa voidaan alentaa myös, jos henkilö laiminlyönnillään aiheuttaa sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota. Perusosaa voidaan alentaa, jos täysi-ikäinen alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta oleva henkilö on keskeyttänyt tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Samoin perusosaa voidaan alentaa maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan liittyvän laiminlyönnin tai kieltäytymisen seurauksena. Perusosaa voidaan alentaa myös kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelman laatimiseen tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta kieltäytymisen tai keskeyttämisen perusteella. Saman toimeentulotukilain 10 :n kolmannen momentin mukaan perusosan suuruutta voidaan alentaa enemmän kuin 20 prosenttia, kuitenkin yhteensä enintään 40 prosenttia, jos henkilön toistuvasta lain 10 ensimmäisen momentin tarkoittamasta menettelystä on pääteltävissä, ettei hän halua ottaa vastaan työtä tai osallistua toimenpiteisiin, joista säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tai kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Perusosan alentaminen on aina poikkeuksellinen toimenpide, joka vaatii erityistä harkintaa ja suunnittelua. Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, mutta sitä säätelevän lainkohdan soveltamisen seurauksena ei voi olla ettei tukea myönnetä lainkaan. Alentaminen voidaan tehdä edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toi- Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 9

10 meentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole julkaissut vuodelle 2015 alennettujen perusosien euromääriä, jotta perusosan alentamista ei tehdä mekaanisesti. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Alentaminen koskee ainoastaan toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle kuuluvaa toimeentulotuen perusosaa. Alentaminen ei koske muita perheenjäseniä. Alentamispäätös ei koske toimeentulotukea, joka myönnetään henkilön tai perheen muihin perusmenoihin eikä se koske myöskään täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Perusosan alentamisen yhteydessä laaditaan aina suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. 2.3 Muut perusmenot Asumismenot Toimeentulotuen tärkeänä tarkoituksena on turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenoissa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso kullakin paikkakunnalla. Asumismenot huomioidaan pääsääntöisesti kuukausikohtaisesti. Mikäli tarjolla ei ole henkilölle/perheelle kohtuullista kustannustasoa vastaavaa asuntoa, senhetkiset asumismenot hyväksytään. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus etsiä uutta normeihin sopivaa asuntoa 3 kuukautta. Vuokra-asunnossa asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat: vuokra, erikseen maksettavat lämmityskustannukset, vesimaksut asunnosta (enintään 18 / henkilö) ja sauna 1krt/viikko Hyväksytään asumismenoksi toimeentulotukilaskelmassa henkilöä kohden: Enimmäisasumismeno sisältää lämmityssähkön, veden ja vuokran sekä asuntolainan korot. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 10

11 Talouden koko Viitasaari Pihtipudas ja Kinnula 1 henkilö enintään 495,00 437,00 2 henkilöä enintään 602,00 523,00 3 henkilöä enintään 753,00 665,00 4 henkilöä enintään 804,00 690,00 5 henkilöä enintään 889,00 741,00 + henkilö lisää edelliseen 85 Pihtiputaan ja Kinnulan hyväksyttäväksi enimmäisasumismenoiksi on laskettu maltillinen 1,5%:n korotus. Viitasaaren kaupungin osalta enimmäisasumismenojen merkittävää nousua selittää mm. Viitasaaren vuokratalojen neliökorotus (2012 yht. 3,22%, 2013 yht. 5,97%, 2014 yht. 5,87% ja 2015 yht. 1,97%. Korotus yhteensä 17,03%). Omistusasunnossa tarkoitettuja menoja ovat: - normaali hoitovastike (ei rahoitusvastike) - erikseen maksettavat lämmityskustannukset - vesimaksut (vesimaksut huomioidaan omistusasunnossa todellisen maksun mukaan, kuitenkin enintään 22 /henkilö) - asuntolainojen korot (ilmoitettu verotuksessa ja perhe asuu asunnossa) - koti- ja palovakuutus - tontin vuokra, kiinteistövero, nuohous, jätehuolto (oma-kotitalossa asuvalla). Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 11

12 2.3.2 Asuntolainan korot Toimeentulotukeen huomioidaan oikeuttavina menoina omistusasunnon velkojen korkomenot sekä asunnon hankkimisesta, että sen välttämättömästä peruskorjauksesta aiheutuneen velan osalta olevat menot Taloussähkö ja lämmityskustannukset Erottelu asiakkaan sähkölaskusta on 70 % lämmityssähkön osuutta ja 30 % käyttösähkön osuutta. Lämmityssähkön osuus sisältyy enimmäisasumiskustannuksiin. Lämmityskustannuksina voidaan polttopuihin myöntää avustus määräajoin. Polttopuita myönnetään pitkäaikaisasiakkaille sekä erityistarpeessa oleville harkinnan mukaan 10 kuutiota vuodessa. Öljylämmitykseen myönnetään omakotitaloissa enintään 2500 litraa vuodessa Koti- ja palovakuutus Koti- ja palovakuutuksesta hyväksytään normilaskelmaan ainoastaan kotivakuutuksen kohtuullinen määrä. Koti-irtaimisto tulee olla vakuutettuna. Asiakkaan tulee toimittaan koti- ja palovakuutuksestaan vakuutuskirja, josta käy ilmi vakuutuksen tiedot Terveydenhuoltopalvelut Ensisijaisesti hyväksytään terveydenhuoltomenot julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta ja sieltä määrätyistä sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä. Yksityisen terveydenhuollon käytöstä aiheutuneet menot voidaan huomioida toimeentulotuessa vain erityistilanteessa. Hakiessaan toimeentulotukea lääkkeisiin hakijan on esitettävä lääkemääräys/lääkelaskelma tai ostokuitti/apteekkilasku. Menoina hyväksytään: lääkärin määräämät sairauden hoitoon tarkoitetut enintään viitehintaiset reseptilääkkeet (myös E-pillerit tai muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet), sairaanhoidon asia- Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 12

13 kasmaksut, poliklinikkamaksut ja sairaalamaksut. Asiakkaalta voidaan edellyttää, että hän toimittaa lääkärin tai tarvittaessa erikoislääkärin lausunnon lääkkeen tai hoidon tarpeellisuudesta. Mikäli lyhytaikainen sairaalassaolo tai muu laitoshoito ylittyy 14 vuorokautta, lasketaan normaaliin perusosaan ravintomenojen osuus vähennettynä Fysikaalinen hoito sekä psyko- ja lyhytkestoinen terapia Viitasaarella ja Pihtiputaalla: Fysikaalisesta hoidosta huomioidaan julkisessa terveydenhuollossa annetun hoidon kustannukset. Julkista hoitoa saadakseen asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä omalääkäriin hoidontarpeen arviointia ja julkisen hoidon jatkotoimenpiteitä varten. Kinnulassa: Asiakkaan on esitettävä aina hoitavan lääkärin lausunto ja selvitys siitä, ettei julkisia terveydenhoitopalveluita ole ollut saatavilla hoitotarpeen ilmetessä. Mikäli paikkakunnalla ei ole tarjolla julkisen terveydenhuollon fysikaalisia palveluita, voidaan hyväksyä käynnit yksityisellä palveluntuottajalla lääkärin ohjeen mukaan kerran vuodessa. Psyko- ja lyhytkestoterapian kulut korvataan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon kustannusten mukaan Hammashoitopalvelut Toimeentulotukeen hyväksytään vain julkisen hammashoidon kustannukset. Toimeentulotukeen oikeutetulle myönnetään perusterveydenhoidon kannalta välttämätön hammashoito, kuten paikkaushoito, hampaan poisto sekä juuren ja ientulehduksen hoito. Kustannuksiltaan kalliimman hoidon osalta asiakkaalta edellytetään, että hän hankkii hammaslääkäriltä arvion välttämättömästä hoidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista ja neuvottelee myös maksuehdoista. Pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkaan tulee toimittaa lasku jokaisesta käyntikerrasta. Kustannusarvion ja sovittujen maksujärjestelyjen jälkeen päätetään mahdollisesta hoitoon myönnettävästä toimeentulotuesta ennen hoidon aloittamista. Pidempi hammashoitojakso ja/tai proteesien hankinta otetaan huomioon vain silloin, kun asiakkuus on kestänyt vähintään vuoden. Mikäli toimeentulotukea hammasproteesin hankintaan hakee joku muu, kuin pitkäaikaisasiakas, tarkastellaan hakijan tulotasoa 2-3 edeltävältä kuukaudelta. Mikäli asiakas käyttää yksityisen ham- Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 13

14 mashoidon palveluita hänelle korvataan välttämättömimmät hoitotoimenpiteet julkisen terveydenhuollon kustannusten mukaan. Peruuttamatta jääneiden terveydenhuoltokäyntien maksuja ei huomioida toimeentulotukilaskelmassa Silmälasit Silmälasien hankinta otetaan huomioon toimeentulotuessa kolmen vuoden välein, mikäli näössä ei ole tapahtunut sinä aikana muutoksia. Silmälasien hankinnan tulee kuitenkin olla välttämättömään tarpeeseen perustuva, esimerkiksi näköarvot ovat muuttuneet tai hakija tarvitsee ensimmäiset silmälasit näkökyvyn heikkenemisen myötä. Jos lasit ovat rikkoutuneet, kuluneet käyttökelvottomiksi tai hävinneet, silmälaseissa on omavastuuosuus puolet voimassaolevasta sopimushinnasta. Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Kinnulassa on tarjous silmälasien toimittamisesta Silmäaseman kanssa. Kehyksistä hyväksytään 59, peruslinssit voimakkuuksien mukaan. Hakijalle annetaan aluksi asioimislupa Silmäasemalle, jolla hakija pääsee optikon näöntarkastukseen (hinta 15,00 / asiakas), joka hyväksytään toimeentulotukimenona. Sen jälkeen hän voi pyytää kustannusarvion silmälaseistaan. Asiakkaan toimitettua kustannusarvio, kirjoitetaan maksusitoumus silmälaseihin. Piilolinssit voidaan hyväksyä vaihtoehtoisina jos siihen on olemassa erityiset perusteet esimerkiksi lääkärin määräys tai työolot. Mikäli toimeentulotukea hakee muu kuin pitkäaikaisasiakas- ja toistuvaisasiakas pelkästään silmälasien hankintaan, tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita myös kahdelta - kolmelta hakemista edeltävältä kuukaudelta ennen toimeentulotukiasiakkuutta sekä hankinnan kiireellisyyttä Hedelmöityshoito Hedelmöityshoidosta syntyneet kustannukset julkisessa terveydenhuollossa lääkemenoineen huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa menona. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 14

15 Poste Restante Poste restantessa asuvilta tulee pyytää hakemuksen liitteenä selvitys osoitteista, missä he yöpyvät. Asiakkaalla on velvollisuus antaa asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Perusosa määritellään yhdessä asuvan mukaan, mikäli asiakas ei pysty luotettavasti todistamaan asuvansa/oleskelevansa täysin yksin. 2.4 Palveluasuminen ja kotona annettavat palvelut Palveluasuminen Kunnan järjestämä palveluasuminen sisältää asunnon ja sen lisäksi asiakkaan tarvitsemia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kunnan järjestämässä palveluasumisessa asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on toimeentulotukeen nähden ensisijainen keino. Omaan käyttöön jätettävä vähimmäismääräraha on asiakasmaksulain 7 c :n 1 ja 2 mom. mukaan vähintään 105 euroa kuukaudessa lukien. Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, ohjataan asiakasta hakemaan vapautusta maksuista. Siltä ajalta kun maksua ei ole alennettu palveluasumisen menot voidaan ottaa huomioon toimeentulotuessa. Toimeentulotukea myönnettäessä palveluasumisen maksut tulisi eritellä menolajeittain. Mikäli palveluasumismaksu sisältää ateriakuluja, ne kuuluvat perusosalla katettaviin menoihin. Kotihoidon maksut, joihin sisältyy kotisairaanhoitopalvelua, voidaan katsoa kokonaisuudessaan perustoimeentulotukeen kuuluviksi vähäistä suuremmiksi terveydenhuoltomenoiksi, mikäli asiakkaan terveydentila edellyttää kyseisen palvelun saamista. Toimeentulotukilaskelma voidaan tehdä ilman hoivamaksun alentamista tilapäiseen tarpeeseen, 1 kk. Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, niin silloin hoivamaksun alentaminen on ensisijainen toimenpide toimeentulotukeen nähden. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 15

16 2.4.2 Kotona annettava palvelu Kotihoidon maksut, joihin sisältyy kotisairaanhoitopalvelua, voidaan katsoa kokonaisuudessaan perustoimeentulotukeen kuuluviksi vähäistä suuremmiksi terveydenhuoltomenoiksi, mikäli asiakkaan terveydentila edellyttää kyseisen palvelun saamista. Mikäli palvelu ei sisällä kotisairaanhoitoa, katsotaan palvelusta perittävä maksu täydentävään toimeentulotukeen kuuluvaksi menoksi ja huomioidaan henkilön erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvina tarpeelliseksi harkittuina menoina. Toimeentulotukea hakiessa asiakkaan tulee esittää kunnan kotihoidon tekemä palvelutarpeen arviointi/ hoito- ja palvelusuunnitelma avuntarpeesta, jonka mukaan menot huomioidaan. Jos kunnalla on käytössä palveluseteli kotipalveluiden hankkimiseen, palvelusetelin omavastuuosuus otetaan huomioon täydentävänä toimeentulotukena. Mikäli asiakas on itse hakeutunut muun kuin kunnan järjestämän palvelun piiriin ja hänen omat tulonsa ja varansa ovat riittämättömät hänen tarvitsemiensa palveluiden ja välttämättömien elinkustannustensa kattamiseen, palvelumaksu voidaan huomioida vain erityistilanteessa: sairaus ja palvelun tarve/ palvelua ei ole saatavilla kunnallisessa palvelussa. Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, ohjataan asiakasta kunnallisten palveluiden piiriin, jossa hänelle tehdään palvelutarpeen arviointi- sekä hoito- ja palvelusuunnitelma. Mikäli asiakkaalla on ateriapalveluja alennetaan perusosaa suhteessa aterioiden määrään: 17 % lounas, 17 % päivällinen, 15 % aamu- ja iltapala. 49 % on perusosassa aterioiden osuus. Ateriakulut voidaan huomioida perusosan ylittävältä osalta täydentävästä toimeentulotuesta. Hoitotuki käytetään niiden kulujen kattamiseen, johon se on myönnetty (asiointiavustus, matkat, lääkkeenjako, siivous, pyykkihuolto ym.) Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 16

17 3 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perustoimeentulotuen lisäksi toimeentulotuen hakijalle on mahdollista myöntää täydentävää toimeentulotukea. Sitä myönnetään erityismenoihin 7 c :n mukaan seuraavasti: lasten päivähoitomenot, muut kuin 7 b :ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot, henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Erityinen tarve tai olosuhde voi tarkoittaa esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. 3.1 Muut asumiskustannukset Muutto Muuttokustannuksiin myönnetään toimeentulotukea, mikäli muutto on välttämätöntä perhetilanteen, opiskelun tai työpaikan takia. Kaupungin/kunnan sisäiseen muuttoon myönnetään enintään 80 euroa. Muutto muualle Suomeen huomioidaan edullisimman vaihtoehdon mukaan. Muuttokuluista on toimitettava suullinen tai kirjallinen kustannusarvio ja muuttoavustus myönnetään pääsääntöisesti maksusitoumuksena. Lähtevä kunta myöntää muuttoavustuksen Vuokravakuus Henkilön tai perheen muuttaessa toiseen kuntaan, päättää muuttokustannuksista ja mahdollisesta takuuvuokrasta lähtökunta. Vuokravakuus myönnetään yksilökohtaisen asiakkaan tilanteen tarkastelun perusteella. Muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opiskelujen takia on perusteltua. Maksusitoumus vuokravakuuteen voidaan myöntää työttömälle vain pakottavasta syystä. Toimeentulotukena myönnetään maksusitoumus yhden kuukauden kohtuuhintaiseen vuokravakuuteen kuuden (6) kuukauden määräajaksi, jos asunnon tarve on välttämätön. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 17

18 3.2 Lasten päivähoitomenot Päivähoitomenot hyväksytään täydentävän toimeentulotuen laskelmaan menoksi tilapäisesti. Mikäli asiakkaalla on jatkuvan toimeentulotuen tarve, ohjataan asiakasta hakemaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukainen vapautus päivähoitomaksuista. Yksityinen päivähoitomaksu otetaan menona huomioon kunnallisen kustannustason mukaisesti toimeentulotukea haettaessa. Toimeentulotuen tarpeen ollessa pitkäaikaista perheen mahdollisuus kunnan järjestämään päivähoitoon tulee selvittää. 3.3 Elatusmaksut Lapselle maksettavaan elatusapuun voidaan myöntää tilapäisesti toimeentulotukea kolmen kuukauden ajan. Mikäli tuen tarve on pitkäaikaista, ohjataan asiakasta hakemaan elatusmaksun alentamista. 3.4 Lasten harrastusmenot Lasten harrastusten tukemiseen huomioidaan toimeentulotuen pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaana olleelle perheelle tai muutoin pitkään pienillä tuloilla olleille perheille avustusta tositteita vastaan. Tukea myönnetään esimerkiksi suksiin, luistimiin, polkupyörään tai muuhun harrastustoimintaan, kuten kerhoihin. Kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia tulee hyödyntää harrastusvälineiden hankinnassa. Myönnettävä tuki käsittää kaikki vuoden harrastusmenot ja se on vuositasolla enintään: 1 Lapsi 100 /vuosi 2 Lasta 150 /vuosi 3 Lasta 200 /vuosi Seuraaville lapsille + 50 / vuosi lisää Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 18

19 3.5 Lapsen luonapito ja tapaamisoikeus Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta pitää huolta siitä, että lapsella on oikeus pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei vakituiseen asu. Pääsääntöisesti lapsen tapaamiset huomioidaan korkeintaan joka toiselta viikonlopulta eli neljä päivää kuukaudessa. Kuluina huomioidaan asiakaskohtaisesti harkiten lapsen perusosaa vastaavat menot siltä ajalta, kun lapsi on etävanhemman luona. Tukea myönnetään asiakkaan esittämien kulujen perusteella sen mukaan, kuin niistä on vanhempien kesken lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella sovittu tai tuomioistuimen päätöksellä määrätty. Tapaaja vanhempi on vastuussa matkakustannusten korvaamisesta. Hakijalta pitää pyytää aina nähtäväksi tapaamissopimukset tai oikeuden määräys. 3.6 Lastenvaunut - ja rattaat sekä muut tarvikkeet Pääasiassa pyritään hyödyntämään käytettyjä lastentarvikkeita. Monikkoperheiden kanssa käytetään harkintaa kustannuksia ajatellen. Lastentarvikkeisiin myönnetään kerta- avustuksena enintään: Lastenvaunuihin 120, lastenrattaisiin 80, yhdistelmävaunut 220. Lasten välttämättömiin muihin tarvikkeisiin myönnetään avustusta enintään 100 /vuodessa. 3.7 Kodinhankinnat Toimeentulotukea voidaan myöntää välttämättömiin kodin tarvikkeisiin, mikäli hakija ei voi muulla kohtuullisella tavalla rahoittaa hankintoja. Välttämättömiin kodinhankintoihin voidaan myöntää avustusta henkilölle, joka on ollut pitkään asunnottomana tai hänellä ei ole lainkaan koti-irtaimistoa. Pääasiassa hyödynnetään kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia tavaroiden hankinnassa. Alkuavustus koti-irtaimistoon: yksin asuva enintään 300, aviopari/avopari enintään 400 aviopari/avopari, joilla lapsia enintään 500 ja yksinhuoltaja enintään 500. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 19

20 Välttämättömiin kodinhankintoihin voidaan myöntää vuosiavustusta henkilölle, joka on pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas. Yksinäiselle henkilölle myönnetään 150 euroa ja perheelliselle 250 euroa. 3.8 Vaatemenot Vaatteiden hankinnan ja niiden huollon katsotaan kuuluvan laajaan perusosaan. Odottaville äideille huomioidaan vaatehankintoja menona korkeintaan 100. Romaninaisen hameen hankintaan hyväksytään 400 joka toinen vuosi. Muut romaniväestön vaatehankinnat sisältyvät perusosaan. Maksusitoumus ompelijalle. 3.9 Perhejuhlat Pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaille voidaan myöntää toimeentulotukea enintään 60 perhejuhlista (hautajaiset, häät, ylioppilasjuhlat, kastajaiset jne.) aiheutuneisiin kustannuksiin Hautauskustannukset ja lähiomaisen muistotilaisuus Kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset, siltä osin kuin vainajan tulot ja varat eivät riitä hautauskuluja kattamaan. Pesän varat ja tiliotteen saldot tulee tarkistaa ennen päätöksentekoa. Mikäli vainaja on varaton, voidaan toimeentulotukea myöntää hautauskuluihin (arkku, arkkuun huolto, vaatetus, siirtokuljetus ilman omaisia, arkun koriste, hautapaikka ja hautausmaksu). Hautauskustannuksiin voidaan myöntää maksusitoumuksena enintään 595,00 (ilman alv. 497,29 ) (Vts Pajunkukka Oy / Viitasaaren kukka ja Hautauspalvelu, sekä Pds ja Knla Monosen hautauspalvelu) (sis. kunta-arkku 350,00, arkkuun huolto 50,00, vaatetus 35,00, kuljetus (0-5 km) 120,00, arkun koriste 40 ). Uurna 60, tuhkausmaksu 220. Vainajan kuljetus tuhkaukseen ja uurnan nouto 0,95 /km (alv 10%). Erityisestä syystä (esim. vainajan pituus tai paino tai pitkä kuljetusmatka) huomioidaan suuremmat kustannukset päätöstä tehtäessä. Kukkavihkoon myönnetään enintään 40, kun vainaja on puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 20

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN 1 Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.11.2013

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN.

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemis-... 4 menettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE... 5 2.1 Toimeentulotuen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2015 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 1.2.Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 3 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY... 3 3 OLESKELUKUNTA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70

Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70 Yhteislautakunnan liite nro 1 / 15.8.2013 JUVAN JA RANTASALMEN KUNTIEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2013 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUS

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2015 ALKAEN 1 Sisältö 1 OIKEUS TOIMENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot