Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeentulotuen soveltamisohjeet"

Transkriptio

1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta Päivitetty Päivitetty Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 1

2 1 TOIMEENTULOTUEN PERUSTEET JA OHJEET Toimeentulotuen tarkoitus Oikeus toimeentulotukeen Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuen myöntäminen takautuvasti TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA SUURUUS Toimeentulotuen määräytyminen Perusosa Perusosan alentaminen Muut perusmenot Asumismenot Asuntolainan korot Taloussähkö ja lämmityskustannukset Koti- ja palovakuutus Terveydenhuoltopalvelut Fysikaalinen hoito sekä psyko- ja lyhytkestoinen terapia Hammashoitopalvelut Silmälasit Hedelmöityshoito Poste Restante Palveluasuminen ja kotona annettavat palvelut Palveluasuminen Kotona annettava palvelu TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Muut asumiskustannukset Muutto Vuokravakuus Lasten päivähoitomenot Elatusmaksut Lasten harrastusmenot Lapsen luonapito ja tapaamisoikeus Lastenvaunut - ja rattaat sekä muut tarvikkeet Kodinhankinnat Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 2

3 3.8 Vaatemenot Perhejuhlat Hautauskustannukset ja lähiomaisen muistotilaisuus Passit ja kansalaisuushakemukset Matkakulut Opintolainan korot Edunvalvontamenot Opiskelusta aiheutuneet kustannukset EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI ERI ASIAKASRYHMIEN SOVELTAMISOHJEET Yrittäjät Velkajärjestely Asevelvolliset Vangit Alaikäiset toimeentulotuen hakijat Jälkihuollossa olevat toimeentulotuen hakijat Opiskelijat Ulkomaalaiset Vuorotteluvapaa ja palkaton vapaa HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA VARAT Ansiotulot ja muut etuudet Veronpalautukset ja jäännösvero Satunnaiset tilillepanot Tulot, joita ei oteta huomioon Menot, joita ei pääsääntöisesti huomioida...33 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 3

4 1 TOIMEENTULOTUEN PERUSTEET JA OHJEET Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät toimeentulotuen soveltamisoppaan ohjeet on tarkoitettu täydentämään ja tarkentamaan toimeentulotukilain säädöksiä sekä takaamaan kaikille kuntalaisille yhtenäisen käytännön toimeentulotuki asioissa. Näitä ohjeita ei kuitenkaan voida yksinomaan pitää päätöksen perusteluina, vaan ne tulee aina perustella toimeentulotukilain ja asetusten mukaisesti. Laki toimeentulotuesta 1412/1997 muutoksineen. Hallintolaki 434/2003. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000. Sosiaalihuoltolaki 710/1982. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001. Laki lapsen elatuksesta 704/1975. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 221/2003 Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotuen soveltajille 2007: Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotukilain 1 :ssä säädetään seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. ( /923) Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 4

5 Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. ( /191). 1.2 Oikeus toimeentulotukeen Toimeentulotuki on etuus, jolla turvataan yksilön tai perheen toimeentulo. Sen tarkoituksena on myös edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla taataan perustuslain 19 :n 1 momentin mukainen välttämätön toimeentulo. Jokainen on oikeutettu toimeentulotukeen, mikäli hän on tuen tarpeessa eikä saa toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoista, elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muilla tavoilla. Ehkäisevän toimeentulotuen avulla voidaan auttaa tuen tarpeessa olevia ihmisiä selviytymään odotettavissa olevista taloudellisista ongelmista. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää yksilön sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä toimintaa. Tavoitteena on myös ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 1.3 Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotukilain 14 :n mukaan toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö/perhe varsinaisesti oleskelee. Mikäli tuen tarve on hyvin kiireellinen, toimeentulotuen myöntää se kunta, jossa hakemus tehdään. Henkilön tai perheen muuttaessa toiseen kuntaan, päättää muuttokustannuksista ja mahdollisesta takuuvuokrasta lähtökunta. Mikäli henkilö sijoitetaan palvelu- tai hoitokotiin kotikuntansa ulkopuolelle ja hän joutuu toimeentulotuen tarpeeseen, vastaa toimeentulotuen myöntämisestä hoito- tai palvelukodin sijaintikunta, kts lisää kohdasta Toimeentulotukea myönnetään vain kirjallisesta hakemuksesta, henkilökohtaisella asioinnilla tai muulla toimeentulotukiviranomaisen hyväksymällä tavalla. Wiitaunionissa ei ole käytössä sähköistä toimeentulotukihakemusta, kun taas Kinnulassa on käytössä sähköinen toimeentulotukihakemus. Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan vaatimus perusteluineen. Mikäli hakemuksesta ei ilmene mihin tarkoitukseen asiakas hakee toimeentulotukea, tulee hänen täydentää siltä osin hakemusta uudelleen. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 5

6 Toimeentulotuen hakijan tai hänen laillisen edustajansa on esitettävä tositteet kaikista niistä välttämättömistä tiedoista, jotka vaikuttavat toimeentulotukeen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tositteet tuloista ja menoista, päätökset ja maksutositteet muista sosiaaliturvaetuuksista., verotustiedot omaisuuden ja varallisuuden selvittämiseksi sekä hakijan kaikkien pankkitilien tiliotteet kahdelta edelliseltä kuukaudelta. Uuden asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä esittämällä henkilöllisyystodistus tai passi. Päätös toimeentulotuesta annetaan aina kirjallisena asiakkaalle. Päätös perustellaan aina asianomaisilla lainkohdilla. Kohtuullisuusharkinnan käyttö tulee mainita ja perustella. 1.4 Toimeentulotuen myöntäminen takautuvasti Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä myöntää takautuvasti toteennäytettyjen toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Erityisinä syinä, joiden perusteella tukea voidaan myöntää takautuvasti, ovat esimerkiksi asiakasta uhkaava häätö, asunnottomaksi joutuminen tai perheen hajoaminen. Tällöin tavallisimpia toimeentulotuessa huomioitavia takautuvia menoja voivat olla esimerkiksi vuokra- ja sähkölaskurästit. Arvioitaessa erityisiä syitä on lisäksi yleensä lähdettävä siitä, että hakija olisi ollut toimeentulotuen tarpeessa menojen syntyessä. Säännös ei kuitenkaan edellytä, että menot olisivat maksamatta tukea myönnettäessä. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 6

7 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA SUURUUS Toimeentulotuen rakenne jakautuu perusosaan, täydentävään toimeentulotukeen sekä ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta sekä muista perusmenoista, joita ovat: kohtuulliset asumiskustannukset, kotivakuutus, lämmityskustannukset, taloussähkö sekä välttämättömät terveydenhuoltomenot. Täydentävä toimeentulotuki kattaa erityismenoja, joita voivat olla esimerkiksi lasten päivähoito ja muut asumiskustannukset. Myös henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot kuuluvat täydentävän toimeentulotuen piiriin. Tämän avulla pyritään turvaamaan toimeentulotuki sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden edistämisen lisäksi myös omatoimisen suoriutumisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Ehkäisevää toimeentulotukea kunta myöntää oman harkintansa mukaan. 2.2 Toimeentulotuen määräytyminen Toimeentulotuki määräytyy toimeentulotukilain 6 :n mukaan seuraavasti: Toimeentulotuen määrä on tämän lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tulot ja varat otetaan huomioon ensin 7 :ssä tarkoitettua perustoimeentulotukea myönnettäessä Perusosa Perusosaan sisältyy kaikki ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, reseptivapaat lääkkeet ja hoitotarvikkeet, hygienia, kodin puhtaus, paikallisliikenne, sanomalehdet, televisiolupa, puhelinmaksut, harrastus- ja virkistystoiminta sekä henkilön tai perheen jokapäiväiseen toimeentulotuloon kuuluvat menot. Perusosan suuruus vaihtelee sen mukaan onko kyseessä yksinasuva henkilö vai perheellinen. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 7

8 TOIMEENTULOTUEN PERUSOSIEN MÄÄRÄT LÄHTIEN Kansaneläkeindeksi ja ylimääräinen indeksikorotus 1630 Tuen saaja Euroa/kk Euroa/pv 1) Yksin asuva 2) 485,50 16,18 Yksinhuoltaja 534,05 17,80 Muu 18 vuotta täyttänyt Avio- ja avopuolisot kumpikin 412,68 13,76 Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 354,42 11, vuotias lapsi vuotias 1. lapsi 339,85 11, vuotias 2. lapsi 315,58 10, vuotias 3. lapsi jne 291,30 9,71 Alle 10-vuotias lapsi Alle 10-vuotias 1. lapsi 305,87 10,20 Alle 10-vuotias 2. lapsi 281,59 9,39 Alle 10-vuotias 3. lapsi jne 257,32 8,58 1) Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (toimeentulotukilaki 15 ), toimeentulotuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä 2) Sekä yhdessä 18 vuotta täyttäneen lapsensa kanssa asuva vanhempi, joka ei ole avioliitossa tai elä toimeentulotukilain 3 1 momentin mukaisissa avioliitonomaisissa olosuhteissa (toimeentulotukilaki 9 ) Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 8

9 2.2.2 Perusosan alentaminen Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuen perusosan määrää voidaan alentaa ainoastaan tietyissä tilanteissa. Perusosan alentamisesta on säädetty yksityiskohtaisesti lain 2 a ja 10 :ssä. Toimeentulotukilain 2 a :ssä säädetään velvollisuudesta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Lainkohdassa mainituin poikkeuksin toimeentulotukea hakeva vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu te-toimistoon työnhakijaksi, toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan hänen osaltaan alentaa. Toimeentulotukilain 10 :ssä säädetään perusosan alentamisesta. Pykälän ensimmäisen momentin mukaan perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön kohdalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilökohtaisesti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa. Perusosaa voidaan alentaa myös, jos henkilö laiminlyönnillään aiheuttaa sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota. Perusosaa voidaan alentaa, jos täysi-ikäinen alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta oleva henkilö on keskeyttänyt tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Samoin perusosaa voidaan alentaa maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan liittyvän laiminlyönnin tai kieltäytymisen seurauksena. Perusosaa voidaan alentaa myös kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelman laatimiseen tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta kieltäytymisen tai keskeyttämisen perusteella. Saman toimeentulotukilain 10 :n kolmannen momentin mukaan perusosan suuruutta voidaan alentaa enemmän kuin 20 prosenttia, kuitenkin yhteensä enintään 40 prosenttia, jos henkilön toistuvasta lain 10 ensimmäisen momentin tarkoittamasta menettelystä on pääteltävissä, ettei hän halua ottaa vastaan työtä tai osallistua toimenpiteisiin, joista säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tai kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Perusosan alentaminen on aina poikkeuksellinen toimenpide, joka vaatii erityistä harkintaa ja suunnittelua. Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, mutta sitä säätelevän lainkohdan soveltamisen seurauksena ei voi olla ettei tukea myönnetä lainkaan. Alentaminen voidaan tehdä edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toi- Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 9

10 meentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole julkaissut vuodelle 2015 alennettujen perusosien euromääriä, jotta perusosan alentamista ei tehdä mekaanisesti. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Alentaminen koskee ainoastaan toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle kuuluvaa toimeentulotuen perusosaa. Alentaminen ei koske muita perheenjäseniä. Alentamispäätös ei koske toimeentulotukea, joka myönnetään henkilön tai perheen muihin perusmenoihin eikä se koske myöskään täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Perusosan alentamisen yhteydessä laaditaan aina suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. 2.3 Muut perusmenot Asumismenot Toimeentulotuen tärkeänä tarkoituksena on turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenoissa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso kullakin paikkakunnalla. Asumismenot huomioidaan pääsääntöisesti kuukausikohtaisesti. Mikäli tarjolla ei ole henkilölle/perheelle kohtuullista kustannustasoa vastaavaa asuntoa, senhetkiset asumismenot hyväksytään. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus etsiä uutta normeihin sopivaa asuntoa 3 kuukautta. Vuokra-asunnossa asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat: vuokra, erikseen maksettavat lämmityskustannukset, vesimaksut asunnosta (enintään 18 / henkilö) ja sauna 1krt/viikko Hyväksytään asumismenoksi toimeentulotukilaskelmassa henkilöä kohden: Enimmäisasumismeno sisältää lämmityssähkön, veden ja vuokran sekä asuntolainan korot. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 10

11 Talouden koko Viitasaari Pihtipudas ja Kinnula 1 henkilö enintään 495,00 437,00 2 henkilöä enintään 602,00 523,00 3 henkilöä enintään 753,00 665,00 4 henkilöä enintään 804,00 690,00 5 henkilöä enintään 889,00 741,00 + henkilö lisää edelliseen 85 Pihtiputaan ja Kinnulan hyväksyttäväksi enimmäisasumismenoiksi on laskettu maltillinen 1,5%:n korotus. Viitasaaren kaupungin osalta enimmäisasumismenojen merkittävää nousua selittää mm. Viitasaaren vuokratalojen neliökorotus (2012 yht. 3,22%, 2013 yht. 5,97%, 2014 yht. 5,87% ja 2015 yht. 1,97%. Korotus yhteensä 17,03%). Omistusasunnossa tarkoitettuja menoja ovat: - normaali hoitovastike (ei rahoitusvastike) - erikseen maksettavat lämmityskustannukset - vesimaksut (vesimaksut huomioidaan omistusasunnossa todellisen maksun mukaan, kuitenkin enintään 22 /henkilö) - asuntolainojen korot (ilmoitettu verotuksessa ja perhe asuu asunnossa) - koti- ja palovakuutus - tontin vuokra, kiinteistövero, nuohous, jätehuolto (oma-kotitalossa asuvalla). Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 11

12 2.3.2 Asuntolainan korot Toimeentulotukeen huomioidaan oikeuttavina menoina omistusasunnon velkojen korkomenot sekä asunnon hankkimisesta, että sen välttämättömästä peruskorjauksesta aiheutuneen velan osalta olevat menot Taloussähkö ja lämmityskustannukset Erottelu asiakkaan sähkölaskusta on 70 % lämmityssähkön osuutta ja 30 % käyttösähkön osuutta. Lämmityssähkön osuus sisältyy enimmäisasumiskustannuksiin. Lämmityskustannuksina voidaan polttopuihin myöntää avustus määräajoin. Polttopuita myönnetään pitkäaikaisasiakkaille sekä erityistarpeessa oleville harkinnan mukaan 10 kuutiota vuodessa. Öljylämmitykseen myönnetään omakotitaloissa enintään 2500 litraa vuodessa Koti- ja palovakuutus Koti- ja palovakuutuksesta hyväksytään normilaskelmaan ainoastaan kotivakuutuksen kohtuullinen määrä. Koti-irtaimisto tulee olla vakuutettuna. Asiakkaan tulee toimittaan koti- ja palovakuutuksestaan vakuutuskirja, josta käy ilmi vakuutuksen tiedot Terveydenhuoltopalvelut Ensisijaisesti hyväksytään terveydenhuoltomenot julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta ja sieltä määrätyistä sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä. Yksityisen terveydenhuollon käytöstä aiheutuneet menot voidaan huomioida toimeentulotuessa vain erityistilanteessa. Hakiessaan toimeentulotukea lääkkeisiin hakijan on esitettävä lääkemääräys/lääkelaskelma tai ostokuitti/apteekkilasku. Menoina hyväksytään: lääkärin määräämät sairauden hoitoon tarkoitetut enintään viitehintaiset reseptilääkkeet (myös E-pillerit tai muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet), sairaanhoidon asia- Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 12

13 kasmaksut, poliklinikkamaksut ja sairaalamaksut. Asiakkaalta voidaan edellyttää, että hän toimittaa lääkärin tai tarvittaessa erikoislääkärin lausunnon lääkkeen tai hoidon tarpeellisuudesta. Mikäli lyhytaikainen sairaalassaolo tai muu laitoshoito ylittyy 14 vuorokautta, lasketaan normaaliin perusosaan ravintomenojen osuus vähennettynä Fysikaalinen hoito sekä psyko- ja lyhytkestoinen terapia Viitasaarella ja Pihtiputaalla: Fysikaalisesta hoidosta huomioidaan julkisessa terveydenhuollossa annetun hoidon kustannukset. Julkista hoitoa saadakseen asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä omalääkäriin hoidontarpeen arviointia ja julkisen hoidon jatkotoimenpiteitä varten. Kinnulassa: Asiakkaan on esitettävä aina hoitavan lääkärin lausunto ja selvitys siitä, ettei julkisia terveydenhoitopalveluita ole ollut saatavilla hoitotarpeen ilmetessä. Mikäli paikkakunnalla ei ole tarjolla julkisen terveydenhuollon fysikaalisia palveluita, voidaan hyväksyä käynnit yksityisellä palveluntuottajalla lääkärin ohjeen mukaan kerran vuodessa. Psyko- ja lyhytkestoterapian kulut korvataan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon kustannusten mukaan Hammashoitopalvelut Toimeentulotukeen hyväksytään vain julkisen hammashoidon kustannukset. Toimeentulotukeen oikeutetulle myönnetään perusterveydenhoidon kannalta välttämätön hammashoito, kuten paikkaushoito, hampaan poisto sekä juuren ja ientulehduksen hoito. Kustannuksiltaan kalliimman hoidon osalta asiakkaalta edellytetään, että hän hankkii hammaslääkäriltä arvion välttämättömästä hoidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista ja neuvottelee myös maksuehdoista. Pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkaan tulee toimittaa lasku jokaisesta käyntikerrasta. Kustannusarvion ja sovittujen maksujärjestelyjen jälkeen päätetään mahdollisesta hoitoon myönnettävästä toimeentulotuesta ennen hoidon aloittamista. Pidempi hammashoitojakso ja/tai proteesien hankinta otetaan huomioon vain silloin, kun asiakkuus on kestänyt vähintään vuoden. Mikäli toimeentulotukea hammasproteesin hankintaan hakee joku muu, kuin pitkäaikaisasiakas, tarkastellaan hakijan tulotasoa 2-3 edeltävältä kuukaudelta. Mikäli asiakas käyttää yksityisen ham- Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 13

14 mashoidon palveluita hänelle korvataan välttämättömimmät hoitotoimenpiteet julkisen terveydenhuollon kustannusten mukaan. Peruuttamatta jääneiden terveydenhuoltokäyntien maksuja ei huomioida toimeentulotukilaskelmassa Silmälasit Silmälasien hankinta otetaan huomioon toimeentulotuessa kolmen vuoden välein, mikäli näössä ei ole tapahtunut sinä aikana muutoksia. Silmälasien hankinnan tulee kuitenkin olla välttämättömään tarpeeseen perustuva, esimerkiksi näköarvot ovat muuttuneet tai hakija tarvitsee ensimmäiset silmälasit näkökyvyn heikkenemisen myötä. Jos lasit ovat rikkoutuneet, kuluneet käyttökelvottomiksi tai hävinneet, silmälaseissa on omavastuuosuus puolet voimassaolevasta sopimushinnasta. Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Kinnulassa on tarjous silmälasien toimittamisesta Silmäaseman kanssa. Kehyksistä hyväksytään 59, peruslinssit voimakkuuksien mukaan. Hakijalle annetaan aluksi asioimislupa Silmäasemalle, jolla hakija pääsee optikon näöntarkastukseen (hinta 15,00 / asiakas), joka hyväksytään toimeentulotukimenona. Sen jälkeen hän voi pyytää kustannusarvion silmälaseistaan. Asiakkaan toimitettua kustannusarvio, kirjoitetaan maksusitoumus silmälaseihin. Piilolinssit voidaan hyväksyä vaihtoehtoisina jos siihen on olemassa erityiset perusteet esimerkiksi lääkärin määräys tai työolot. Mikäli toimeentulotukea hakee muu kuin pitkäaikaisasiakas- ja toistuvaisasiakas pelkästään silmälasien hankintaan, tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita myös kahdelta - kolmelta hakemista edeltävältä kuukaudelta ennen toimeentulotukiasiakkuutta sekä hankinnan kiireellisyyttä Hedelmöityshoito Hedelmöityshoidosta syntyneet kustannukset julkisessa terveydenhuollossa lääkemenoineen huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa menona. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 14

15 Poste Restante Poste restantessa asuvilta tulee pyytää hakemuksen liitteenä selvitys osoitteista, missä he yöpyvät. Asiakkaalla on velvollisuus antaa asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Perusosa määritellään yhdessä asuvan mukaan, mikäli asiakas ei pysty luotettavasti todistamaan asuvansa/oleskelevansa täysin yksin. 2.4 Palveluasuminen ja kotona annettavat palvelut Palveluasuminen Kunnan järjestämä palveluasuminen sisältää asunnon ja sen lisäksi asiakkaan tarvitsemia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kunnan järjestämässä palveluasumisessa asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on toimeentulotukeen nähden ensisijainen keino. Omaan käyttöön jätettävä vähimmäismääräraha on asiakasmaksulain 7 c :n 1 ja 2 mom. mukaan vähintään 105 euroa kuukaudessa lukien. Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, ohjataan asiakasta hakemaan vapautusta maksuista. Siltä ajalta kun maksua ei ole alennettu palveluasumisen menot voidaan ottaa huomioon toimeentulotuessa. Toimeentulotukea myönnettäessä palveluasumisen maksut tulisi eritellä menolajeittain. Mikäli palveluasumismaksu sisältää ateriakuluja, ne kuuluvat perusosalla katettaviin menoihin. Kotihoidon maksut, joihin sisältyy kotisairaanhoitopalvelua, voidaan katsoa kokonaisuudessaan perustoimeentulotukeen kuuluviksi vähäistä suuremmiksi terveydenhuoltomenoiksi, mikäli asiakkaan terveydentila edellyttää kyseisen palvelun saamista. Toimeentulotukilaskelma voidaan tehdä ilman hoivamaksun alentamista tilapäiseen tarpeeseen, 1 kk. Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, niin silloin hoivamaksun alentaminen on ensisijainen toimenpide toimeentulotukeen nähden. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 15

16 2.4.2 Kotona annettava palvelu Kotihoidon maksut, joihin sisältyy kotisairaanhoitopalvelua, voidaan katsoa kokonaisuudessaan perustoimeentulotukeen kuuluviksi vähäistä suuremmiksi terveydenhuoltomenoiksi, mikäli asiakkaan terveydentila edellyttää kyseisen palvelun saamista. Mikäli palvelu ei sisällä kotisairaanhoitoa, katsotaan palvelusta perittävä maksu täydentävään toimeentulotukeen kuuluvaksi menoksi ja huomioidaan henkilön erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvina tarpeelliseksi harkittuina menoina. Toimeentulotukea hakiessa asiakkaan tulee esittää kunnan kotihoidon tekemä palvelutarpeen arviointi/ hoito- ja palvelusuunnitelma avuntarpeesta, jonka mukaan menot huomioidaan. Jos kunnalla on käytössä palveluseteli kotipalveluiden hankkimiseen, palvelusetelin omavastuuosuus otetaan huomioon täydentävänä toimeentulotukena. Mikäli asiakas on itse hakeutunut muun kuin kunnan järjestämän palvelun piiriin ja hänen omat tulonsa ja varansa ovat riittämättömät hänen tarvitsemiensa palveluiden ja välttämättömien elinkustannustensa kattamiseen, palvelumaksu voidaan huomioida vain erityistilanteessa: sairaus ja palvelun tarve/ palvelua ei ole saatavilla kunnallisessa palvelussa. Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, ohjataan asiakasta kunnallisten palveluiden piiriin, jossa hänelle tehdään palvelutarpeen arviointi- sekä hoito- ja palvelusuunnitelma. Mikäli asiakkaalla on ateriapalveluja alennetaan perusosaa suhteessa aterioiden määrään: 17 % lounas, 17 % päivällinen, 15 % aamu- ja iltapala. 49 % on perusosassa aterioiden osuus. Ateriakulut voidaan huomioida perusosan ylittävältä osalta täydentävästä toimeentulotuesta. Hoitotuki käytetään niiden kulujen kattamiseen, johon se on myönnetty (asiointiavustus, matkat, lääkkeenjako, siivous, pyykkihuolto ym.) Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 16

17 3 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perustoimeentulotuen lisäksi toimeentulotuen hakijalle on mahdollista myöntää täydentävää toimeentulotukea. Sitä myönnetään erityismenoihin 7 c :n mukaan seuraavasti: lasten päivähoitomenot, muut kuin 7 b :ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot, henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Erityinen tarve tai olosuhde voi tarkoittaa esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. 3.1 Muut asumiskustannukset Muutto Muuttokustannuksiin myönnetään toimeentulotukea, mikäli muutto on välttämätöntä perhetilanteen, opiskelun tai työpaikan takia. Kaupungin/kunnan sisäiseen muuttoon myönnetään enintään 80 euroa. Muutto muualle Suomeen huomioidaan edullisimman vaihtoehdon mukaan. Muuttokuluista on toimitettava suullinen tai kirjallinen kustannusarvio ja muuttoavustus myönnetään pääsääntöisesti maksusitoumuksena. Lähtevä kunta myöntää muuttoavustuksen Vuokravakuus Henkilön tai perheen muuttaessa toiseen kuntaan, päättää muuttokustannuksista ja mahdollisesta takuuvuokrasta lähtökunta. Vuokravakuus myönnetään yksilökohtaisen asiakkaan tilanteen tarkastelun perusteella. Muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opiskelujen takia on perusteltua. Maksusitoumus vuokravakuuteen voidaan myöntää työttömälle vain pakottavasta syystä. Toimeentulotukena myönnetään maksusitoumus yhden kuukauden kohtuuhintaiseen vuokravakuuteen kuuden (6) kuukauden määräajaksi, jos asunnon tarve on välttämätön. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 17

18 3.2 Lasten päivähoitomenot Päivähoitomenot hyväksytään täydentävän toimeentulotuen laskelmaan menoksi tilapäisesti. Mikäli asiakkaalla on jatkuvan toimeentulotuen tarve, ohjataan asiakasta hakemaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukainen vapautus päivähoitomaksuista. Yksityinen päivähoitomaksu otetaan menona huomioon kunnallisen kustannustason mukaisesti toimeentulotukea haettaessa. Toimeentulotuen tarpeen ollessa pitkäaikaista perheen mahdollisuus kunnan järjestämään päivähoitoon tulee selvittää. 3.3 Elatusmaksut Lapselle maksettavaan elatusapuun voidaan myöntää tilapäisesti toimeentulotukea kolmen kuukauden ajan. Mikäli tuen tarve on pitkäaikaista, ohjataan asiakasta hakemaan elatusmaksun alentamista. 3.4 Lasten harrastusmenot Lasten harrastusten tukemiseen huomioidaan toimeentulotuen pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaana olleelle perheelle tai muutoin pitkään pienillä tuloilla olleille perheille avustusta tositteita vastaan. Tukea myönnetään esimerkiksi suksiin, luistimiin, polkupyörään tai muuhun harrastustoimintaan, kuten kerhoihin. Kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia tulee hyödyntää harrastusvälineiden hankinnassa. Myönnettävä tuki käsittää kaikki vuoden harrastusmenot ja se on vuositasolla enintään: 1 Lapsi 100 /vuosi 2 Lasta 150 /vuosi 3 Lasta 200 /vuosi Seuraaville lapsille + 50 / vuosi lisää Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 18

19 3.5 Lapsen luonapito ja tapaamisoikeus Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta pitää huolta siitä, että lapsella on oikeus pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei vakituiseen asu. Pääsääntöisesti lapsen tapaamiset huomioidaan korkeintaan joka toiselta viikonlopulta eli neljä päivää kuukaudessa. Kuluina huomioidaan asiakaskohtaisesti harkiten lapsen perusosaa vastaavat menot siltä ajalta, kun lapsi on etävanhemman luona. Tukea myönnetään asiakkaan esittämien kulujen perusteella sen mukaan, kuin niistä on vanhempien kesken lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella sovittu tai tuomioistuimen päätöksellä määrätty. Tapaaja vanhempi on vastuussa matkakustannusten korvaamisesta. Hakijalta pitää pyytää aina nähtäväksi tapaamissopimukset tai oikeuden määräys. 3.6 Lastenvaunut - ja rattaat sekä muut tarvikkeet Pääasiassa pyritään hyödyntämään käytettyjä lastentarvikkeita. Monikkoperheiden kanssa käytetään harkintaa kustannuksia ajatellen. Lastentarvikkeisiin myönnetään kerta- avustuksena enintään: Lastenvaunuihin 120, lastenrattaisiin 80, yhdistelmävaunut 220. Lasten välttämättömiin muihin tarvikkeisiin myönnetään avustusta enintään 100 /vuodessa. 3.7 Kodinhankinnat Toimeentulotukea voidaan myöntää välttämättömiin kodin tarvikkeisiin, mikäli hakija ei voi muulla kohtuullisella tavalla rahoittaa hankintoja. Välttämättömiin kodinhankintoihin voidaan myöntää avustusta henkilölle, joka on ollut pitkään asunnottomana tai hänellä ei ole lainkaan koti-irtaimistoa. Pääasiassa hyödynnetään kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia tavaroiden hankinnassa. Alkuavustus koti-irtaimistoon: yksin asuva enintään 300, aviopari/avopari enintään 400 aviopari/avopari, joilla lapsia enintään 500 ja yksinhuoltaja enintään 500. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 19

20 Välttämättömiin kodinhankintoihin voidaan myöntää vuosiavustusta henkilölle, joka on pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas. Yksinäiselle henkilölle myönnetään 150 euroa ja perheelliselle 250 euroa. 3.8 Vaatemenot Vaatteiden hankinnan ja niiden huollon katsotaan kuuluvan laajaan perusosaan. Odottaville äideille huomioidaan vaatehankintoja menona korkeintaan 100. Romaninaisen hameen hankintaan hyväksytään 400 joka toinen vuosi. Muut romaniväestön vaatehankinnat sisältyvät perusosaan. Maksusitoumus ompelijalle. 3.9 Perhejuhlat Pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaille voidaan myöntää toimeentulotukea enintään 60 perhejuhlista (hautajaiset, häät, ylioppilasjuhlat, kastajaiset jne.) aiheutuneisiin kustannuksiin Hautauskustannukset ja lähiomaisen muistotilaisuus Kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset, siltä osin kuin vainajan tulot ja varat eivät riitä hautauskuluja kattamaan. Pesän varat ja tiliotteen saldot tulee tarkistaa ennen päätöksentekoa. Mikäli vainaja on varaton, voidaan toimeentulotukea myöntää hautauskuluihin (arkku, arkkuun huolto, vaatetus, siirtokuljetus ilman omaisia, arkun koriste, hautapaikka ja hautausmaksu). Hautauskustannuksiin voidaan myöntää maksusitoumuksena enintään 595,00 (ilman alv. 497,29 ) (Vts Pajunkukka Oy / Viitasaaren kukka ja Hautauspalvelu, sekä Pds ja Knla Monosen hautauspalvelu) (sis. kunta-arkku 350,00, arkkuun huolto 50,00, vaatetus 35,00, kuljetus (0-5 km) 120,00, arkun koriste 40 ). Uurna 60, tuhkausmaksu 220. Vainajan kuljetus tuhkaukseen ja uurnan nouto 0,95 /km (alv 10%). Erityisestä syystä (esim. vainajan pituus tai paino tai pitkä kuljetusmatka) huomioidaan suuremmat kustannukset päätöstä tehtäessä. Kukkavihkoon myönnetään enintään 40, kun vainaja on puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi. Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, PIHTIPUDAS 20

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki / 2012

KUNTAINFO Helsinki / 2012 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 26.11.2012 7 / 2012 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2013 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 19.11.2013 8 / 2013 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 27.1.2016 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 1.3.2016 alkaen 2 Sisällysluettelo JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen 3 Toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Päivitetty 27.5.2015 Päivitetty 24.6.2015 Päivitetty 21.6.2016

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.12.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2016 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna Kasvatus- ja opetuslautakunta 8 15.02.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2016 2017 166/02.05.00.00/2016 KOLA 8 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki,

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN JOHDANTO Toimeentulotukea myönnetään 1.3.1998 voimaan astuneen toimeentulotukilain (1412/97) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 1.2.2017 Voimassa 1.2.2017 alkaen 2(12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen Hyväksytty Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa SÄKYLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 29.11.2011 Perusturvalautakunta 10.12.2013 Perusturvalautakunta 25.02.2016 Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien Sosiaali- ja terveyslautakunta 466 21.12.2011 Toimeentulotuki 1.1.2012 lukien STLTK 466 Sosiaali- ja terveysministeriön 24.11.2011 antama kuntainfo 7a/2011: Toimeentulotuki 1.1.2012 lukien 1. Perusosan

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN 1 Sisältö 1 OIKEUS TOIMENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN 1 JÄMSÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön yksikkö 1.1.2016 Korjattu Soteltk 4.2.2016 JÄMSÄN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 2 Peruspalvelulautakunta 26.1.2017 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Ohjeistus 1.1.2017 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA 2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TYÖRYHMÄ Tornion kaupunki SOSTE 11.11.2014 185 2 SISÄLTÖ 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN...4 1.2 TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI SOVELTAMISOHJE

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI SOVELTAMISOHJE Soveltamisohje hyväksytty TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuesta annetun lain 7 c mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat:

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot