TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 7/2001 Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI Kirsi Levä Susanna Ritola Helsinki 2001

2

3 Mikä Turvatekniikan keskus on ja mitä se tekee? Turvatekniikan keskus (TUKES) toimii turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, asiantuntijana ja kehittäjänä. Toimialojamme ovat kemikaali- ja prosessiturvallisuus, paineastiaturvallisuus, sähköturvallisuus, pelastustoimen laitteet sekä mittauslaitteet ja jalometallituotteet. Tekninen turvallisuus ja luotettavuus on Suomessa korkeatasoista. Riskit vahinkojen ja onnettomuuksien syntyyn ovat kuitenkin olemassa. Tekniikka ei ole erehtymätöntä, saati sitten ihminen tai ihmisen rakentamat järjestelmät. TUKESin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä sekä edistää teknistä luotettavuutta. Tehtävänämme on valvoa, kehittää ja viestiä. Olemme organisoineet toimintamme kolmeen yksikköön: laitosvalvontaan, tuotevalvontaan sekä tuki- ja kehityspalveluihin. Valvontatehtävien ohella osallistumme kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä lainsäädännön valmisteluun. Toteutamme erilaisia turvallisuutta edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä neuvomme ja opastamme niin ammattilaisia kuin kuluttajiakin. Tehtäviimme kuuluu aktiivinen viestintä toimialojemme asioista. Toimimme pääasiassa kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla, mutta meillä on tehtäviä myös liikenneministeriön, sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön hallinnoimilta aloilta. Palvelemme koko yhteiskuntaa: elinkeinoelämää, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia.

4

5 1 ESIPUHE Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely voi edellyttää yritykseltä kirjallisia turvallisuustoimintaa koskevia periaatteita ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi. Mitä turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulee pitää sisällään? Asetuksen 59/1999 liitteessä III on esitetty lähinnä johtamisjärjestelmän rakennetta koskevat vaatimukset: yrityksellä tulee olla kirjalliset toimintaperiaatteet, päämäärät ja tavoitteet turvallisuusasioille ja ne tulee saattaa käytäntöön johtamisjärjestelmällä, joka kattaa organisaatiot ja vastuut, suuronnettomuus- ja muiden vaarojen tunnistamisen, toimintojen ohjauksen, muutosten hallinnan, suunnittelun hätätilanteiden varalta, suorituskyvyn arvioinnin sekä sisäiset auditoinnit ja katselmukset. Näiden johtamisjärjestelmän elementtien sisältöä koskevat vaatimukset jäävät yleiselle tasolle ja tulkinnanvaraiseksi. Mitä ne sitten voisivat pitää sisällään? Millaisia ovat parhaat käytännöt? Tätä lähdettiin selvittämään käymällä läpi 114 turvallisuusselvitysvelvollisen yrityksen tarkastuskertomukset vuodelta Tarkastuskertomukset perustuvat TUKESin tarkastusmenettelyihin ja tarkastajan haastatteluihin, asiakirjojen läpikäyntiin ja tehdaskierroksiin. Tarkastuskertomukset sisälsivät kuvausta kohdeyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja olivat laajuudeltaan 3 10 sivua. Aineiston käsittelyssä käytettiin yleisiä laadullisen aineiston käsittelymenetelmiä luokittelua, kvantifiointia, sisällön analyysia ja tyypittelyä. Aineiston käsittelyn tuloksena syntyi johtamisjärjestelmän rakennetta vastaava neliportainen pika-arviointi, jonka avulla voidaan tunnistaa yrityksen käytössä olevien menettelyjen taso ja kehittämiskohteet suhteessa parhaimpiin käytäntöihin. Tasolla 1 yrityksellä ei ole juuri määritelty vastuita ja menettelyjä arvioinnin kohteena olevaan asiaan, tasolla 2 menettelyissä ja vastuumäärityksissä on selkeitä puutteita, taso 3 edustaa jo kehittynyttä toimintaa ja tasolla 4 esitetyt menettelyt kuvastavat kattavimpia toimintatapoja, parhaimpia käytäntöjä. Lisäksi aineiston lopussa on tarkistuslistan muodossa teknisen turvallisuuden kannalta keskeisiä asioita, joista valvontakäyntien yhteydessä on huomautettu. Pika-arviointia on testattu alustavasti tutkijoiden ja TUKESin kahden tarkastajan toimesta. Käsillä oleva versio on testiversio, jonka käyttökokemuksista ja kehittämistarpeista toivotaan palautetta osoitteeseen Turvatekniikan keskus TUKES, Yliinsinööri Kirsi Levä, PL 123, HELSINKI tai Toivomme, että pika-arviointi palvelee johtoa, turvallisuusasiantuntijoita ja henkilöstöä ennen kaikkea keskustelufoorumina tunnistaa yrityksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita turvallisuuden parantamiseksi. Helsingissä, syyskuussa 2001 Tekijät

6 2 SISÄLTÖ OSA I: TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA MENETTELYT 1 Yleisarvio: toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä. 4 2 Organisaation vastuut ja tehtävät Johdon rooli ja osallistuminen turvallisuustoimintaan Lakisääteisten vastuuhenkilöiden määrittely Henkilöstön turvallisuuskoulutustarpeiden tunnistaminen ja perehdyttämisen toteutus Henkilöstön kannustaminen ja osallistuminen turvallisuustyöhön Toimittajien ja urakoitsijoiden valinta Ulkopuolisten turvallisuuskoulutus ja tietojen tallentaminen Ulkopuolisille sattuneiden vahinkojen ja vaaratilanteiden seuranta ja rekisteröinti Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien suuronnettomuus- ja muut vaarat Vaarojen tunnistaminen ja seurausten vakavuuden arviointi Tekniset ratkaisut osa onnettomuuksiin varautumista Toimintojen ohjausta koskevat menettelyt ja ohjeet Menettelytavat ja keskeinen ohjeistus Huollon ja kunnossapidon ennakkosuunnittelu ja toteutus Muutoksiin liittyvät vastuut ja menettelyt miten muutokset hallitaan 28 6 Yksittäisistä hätäohjeista kohti sisäistä pelastussuunnitelmaa Suunnittelu hätätilanteiden varalta Hätätilanneharjoittelu keino toimintavalmiuksien testaamiseen ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen Suorituskyvyn tarkkailu Menettelyt ja keskeiset tunnusluvut suorituskyvyn mittaamiseksi Tietojen keruu onnettomuuksista ja läheltä piti tilanteista 36 8 Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien suuronnettomuuksien hallinnassa Sisäiset auditoinnit Johdon katselmukset turvallisuusasioissa 40 OSA II: LUVAT JA TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN TARKASTUKSET 9 Laitoksen lupatilanne ja vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely Teknisten järjestelmien asiakirjat ja lakisääteiset tarkastukset OSA III: LAITOKSEN TEKNINEN TURVALLISUUS JA JÄRJESTYS 11 Siisteys ja järjestys tehdasalueella ja tuotantotiloissa Vuotojen keräily ja hallinta, täyttö- ja tyhjennyspaikkojen turvallisuus Torjuntakalusto, suojaimet ja hätäsuihkut sekä henkilönsuojaimet Muut tehdasalueen, tuotantotilojen ja laitteistojen teknistä turvallisuutta koskevat havainnot Vaarallisten kemikaalien kannalta oleelliset merkinnät.. 54 KOONTITAULUKKO TURVALLISUUSJOHTAMISEN KYPSYYS 56

7 3 ARVIOINNIN TOTEUTUS Pika-arviointi on tarkoitettu palvelemaan keskustelufoorumina tunnistaa yrityksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita turvallisuuden parantamiseksi. Arviointia suositellaan käytettäväksi ryhmässä, jossa on sekä johdon, turvallisuusasiantuntijoiden ja henkilöstön edustaja. Arviointia voidaan käyttää myös yhtenä apuvälineenä johdon turvallisuuskatselmusten toteuttamiseksi ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuuden arvioimiseksi. Arviointi voidaan tehdä lyhyellä aikavälillä muutamasta tunnista parin päivän katselmointiin. Syvällisempi analyysi vaatii luonnollisesti enemmän paneutumista. Arviointi on suositeltavaa jakaa valmisteluvaiheeseen, arviointikokoukseen ja kehittämistoimenpiteistä päättämiseen. Valmisteluvaiheessa jokainen muodostaa itsenäisesti käsityksen tarkastelun kohteena olevista asioista ja yrityksen toiminnan nykyisestä tasosta. Tämä antaa hyvän lähtökohdan arviointikokouksessa käytävälle keskustelulle. Arviointikokous ehdotetaan aloitettavaksi kohdasta 3, jossa kuvataan miten laitokseen toimintaan liittyvät vaarat tunnistetaan ja samalla voidaan todeta, mitkä ovat keskeisimmät vaaratekijät. Vaarojen tunnistaminen ja laitoksen erityispiirteet muodostavat perustan muille arviointikohdille. Arviointikokous voidaan aikatauluttaa siten, että kaikki teemat käsitellään yhden päivän aikana. Laitoksen teknistä turvallisuutta ja järjestystä koskevat havainnot on luotettavampaa tehdä tehdaskierroksen aikana tarvittaessa voidaan jakaantua useampaan ryhmään ja kerätä näin havaintoja myös laajemmin. Arviointikokouksen ja tehdaskierrosten havainnot kootaan yhteen toimenpiteistä päättämiseksi. Pika-arviointi on tulostettavissa myös turvatekniikan keskuksen kotisivuilta

8 4 OSA I: TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA MENETTELYT 1. Yleisarvio: toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä TASO 1 Toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä kokonaisuutena Laitoksella ei ole tehty riskin arviointeja tai laadittu ohjeistusta. 2 Laitoksella on käytössä laatujärjestelmä tai laitos on voinut laatia turvallisuusselvityksen SEVESO I:n perusteella. 3 Laitoksella on käytössä laatu- tai ympäristöjärjestelmä ja laadittu turvallisuutta koskevia periaatteita, kuvattu menettelytapoja ja annettu ohjeita. 4 0 Laitoksella on käytössä integroitu tai erillinen johtamisjärjestelmä, joka kattaa vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn liittyvien suuronnettomuusvaarojen tunnistamisen, hallinnan ja tarvittavan dokumentaation, turvallisuuspäämäärät ja toimintaperiaatteet. Laitos on tehnyt turvallisuusselvityksen tai määritellyt toimintaperiaatteet SEVESO II:n perusteella, mikäli asetus 59/1999 edellyttää. Ei tiedossa Perustelut:

9 5 1. Miten laitokset turvallisuutta koskevat päämäärät ja toimintaperiaatteet on määritelty? Miten turvallisuutta koskevat vastuut, tehtävät ja menettelyt tavat on määritelty ja ohjeistettu? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

10 2. Organisaation vastuut ja tehtävät Johdon rooli ja osallistuminen turvallisuustoimintaan TASO Johdon rooli ja tehtävät turvallisuusasioissa 1 Turvallisuusasioita ei ole varsinaisesti vastuutettu tai selkeästi organisoitu. Ei kirjallisia turvallisuusasioita kattavia vastuukuvauksia tai organisaatiokaavioita. Johdolla ei määriteltyä roolia turvallisuusasioissa. 2 Turvallisuusasiat ovat lähinnä asiantuntijavetoisia, ylin johto ei varsinaisesti käsittele turvallisuusasioita tai johdon rooli on lähinnä asettaa tavoitteet tai antaa resurssit. Vastuiden kirjallisessa määrittelyssä voi olla puutteita Turvallisuusasiat on nimetty johdon vastuulle, käytännössä asiantuntijoilla on keskeinen rooli. Johto voi osallistua asiantuntijoiden turvallisuuskokouksiin tai käsittellä turvallisuusasioita korkeintaan 2 kertaa vuodessa omissa kokouksissaan. Turvallisuusasiat on organisoitu ylimmän johdon vastuulle. Päävastuu turvallisuusasioista on johdolla ja linjaorganisaation tukena voi toimia turvallisuusasiantuntijoita. Johto käsittelee turvallisuusasioita useammin kuin 2 kertaa vuodessa kokouksissaan. Johto tekee turvallisuuteen liittyviä tehdaskierroksia. Ei tiedossa Perustelut:

11 Miten laitoksen (ylin)johto osallistuu turvallisuuden kehittämiseen? Miten johdon rooli ja osallistuminen on määritelty? Miten toiminta näkyy käytännössä? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

12 Lakisääteisten vastuuhenkilöiden määrittely TASO Lakisääteiset vastuuhenkilöt turvallisuusasioissa 1 Käytönvalvojia tai toimintaperiaatteista vastaavaa henkilöä ei ole nimetty tai nimitykset ovat puutteellisia 2 Käytönvalvojat on nimetty, mutta puutteita on pätevyystutkintojen suorittamisessa. Toimintaperiaatteista vastaavaa ei ole nimetty Käytönvalvojat on nimetty ja tarvittavat pätevyystutkinnot suoritettu. Nimetty toimintaperiaatteista vastaava henkilö. Lisäksi yrityksessä voi olla nimettyjä turvallisuusasiantuntijoita, joilla on myös päävastuu turvallisuusasioista. Toimintaperiaatteista vastaava henkilö ja käytönvalvoja on nimetty. Lisäksi yrityksessä voi olla nimettyjä turvallisuusasiantuntijoita, jotka toimivat ylimmän johdon tai linjaorganisaation tukena. Ei tiedossa Perustelut:

13 Miten toimintaperiaatteista vastaava ja käytönvalvojat on nimetty? Miten heidän tehtävänsä on määritelty? Millainen on heidän organisatorinen asema suhteessa tehtävän asettamiin vaatimuksiin? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

14 Henkilöstön turvallisuuskoulutustarpeiden tunnistaminen ja perehdyttämisen toteutus TASO Henkilöstön turvallisuuskoulutustarpeiden selvitys ja koulutuksen järjestäminen sekä koulutusta koskevien tietojen tallentaminen Koulutustarpeiden tunnistamiseen tai arvioitiin ei ole menettelyjä. Koulutusta ei juurikaan järjestetä tai koulutukseen hakeutuminen on satunnaista. Turvallisuusasioista lisäkoulutus voisi olla myös tarpeen. Koulutustietoja ei rekisteröidä. Koulutukseen hakeutuminen on tapauskohtaista, ei juurikaan ennalta suunniteltua. Koulutustarpeita voi tuoda esiin ryhmän palavereissa tai suoraan esimiehelle. Kohdennettua koulutusta erityis- tai valituille ammattiryhmille ei ole järjestetty. Laitoksella on koulutusrekisteri, mutta turvallisuuskoulutuksen rekisteröinnissä on puutteita. Koulutustarpeiden järjestelmällinen suunnittelu on aloitettu. Laitoksella on alustavat menettelyt koulutustarpeiden tunnistamiseen tai asetettu vaatimuksia koulutustarpeista. Yrityksessä on laadittu koulutussuunnitelma, jossa turvallisuusasioiden osalta voi olla täydennettävää. Perehdyttämisohjelma ei riittävästi kata vaarallisten kemikaalien hallinnan kannalta oleellisia asioita. Koulutustarpeet ovat esillä kehityskeskusteluissa ja muutos- tai kehitysprojektien yhteydessä. Turvallisuuskoulutuksen suunnittelu on lähinnä asiantuntijoiden tehtävä. Valituille ammattiryhmille on järjestetty kohdennettua turvallisuuskoulutusta. Henkilöstö on saanut toimintaperiaatteista koulutusta. Koulutustiedot on rekisteröity. Koulutustarpeiden tunnistaminen on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä toimintaa. Yrityksessä voi olla kirjalliset menettelyt koulutustarpeiden tunnistamiselle, vaatimukset koulutustarpeille, koulutustarpeita arvioidaan järjestelmällisesti tai yrityksessä tehdään osaamiskartoituksia. Laitoksella on koulutussuunnitelma. Turvallisuusasiat ovat osa suunnitelmallista perehdyttämistä ja koko henkilöstölle on järjestetty kohdennettua turvallisuuskoulutusta. Lisäksi järjestetään kokeita yrityksen päämäärien ja periaatteiden omaksumisesta sekä lisäkoulutustarpeista. Koulutustiedot on rekisteröity. Lisäksi koulutukseen osallistujat ovat vahvistaneet saamansa koulutuksen tai ohjeet allekirjoituksellaan. Ei tiedossa Perustelut:

15 Miten henkilöstön vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn liittyvät koulutustarpeet tunnistetaan? Miten koulutus ja perehdytys toteutetaan? Miten koulutustiedot tallennetaan ja päivitetään? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

16 Henkilöstön kannustaminen ja osallistuminen turvallisuustyöhön TASO Henkilöstön turvallisuuskoulutustarpeiden selvitys ja koulutuksen järjestäminen sekä koulutusta koskevien tietojen tallentaminen Henkilöstön osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia ei ole määritelty...turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota käytännössä... Osallistuminen on satunnaista ja henkilöstön oman aktiivisuuden varassa. Turvallisuusaloitteita voidaan tehdä osana aloitejärjestelmää tai asioita voidaan tuoda esiin kokouksissa. Osallistuminen on edustuksellista tai painottuu henkilöstön kuulemiseen. Esimerkiksi muutos- ja kehitysprojektien tai ohjeiden laadinnan yhteydessä haastatellaan henkilöstön edustajaa tai turvallisuusasioita käsitellään säännöllisesti linjan kokouksissa. Henkilöstön osallistumisesta on laadittu kirjallisia periaatteitta, joita kuitenkin tulisi täydentää. Osallistuminen on aktiivista, suunnitelmallista ja järjestelmällisesti organisoitua. Osallistumista koskevat periaatteet ovat kirjalliset. Henkilöstö osallistuu oman työtehtävän vaarojen tunnistamiseen, työohjeiden laadintaan tai kehitys- ja muutosprojektien toteutukseen. Ei tiedossa Perustelut:

17 Miten johto kannustaa henkilöstöä osallistumaan turvallisuuden kehittämiseen ja aloitteiden tekoon? Miten se näkyy käytännössä? Miten henkilöstö suhtautuu omaan ja työtovereiden turvallisuuden varmistamiseen? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

18 Toimittajien ja urakoitsijoiden valinta TASO Toimittajien ja urakoitsijoiden valinta Toimittajien valinnalle ei ole määritelty eikä asetettu selkeitä vaatimuksia. Toimittajien ja alihankkijoiden valinta ja hyväksyntämenettelyt on määritelty. Toimittajien ja alihankkijoiden valintaan kiinnitetään huomiota ja turvallisuusasiat on liitetty osaksi sopimusehtoja. Toimittajien turvallisuusauditointeja on valmisteltu ja menettelyjen ollaan ottamassa käyttöön. Toimittajien ja urakoitsijoiden menettelyihin ja toimintatapoihin kiinnitetään huomiota tekemällä järjestelmällisiä toimittaja-auditointeja. Ei tiedossa. Perustelut:

19 Miten toimittajat ja urakoitsijat valitaan? Miten tuvallisuusasiat ovat esillä valintatilanteessa? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

20 Ulkopuolisten turvallisuuskoulutus ja tietojen tallentaminen TASO Toimittajien ja urakoitsijoiden turvallisuustiedotus ja koulutus sekä koulutustietojen rekisteröinti Ulkopuolisille ei järjestetä tiedotusta tai koulutusta turvallisuusasioista eikä ole laadittu kirjallisia turvallisuusohjeita. Ulkopuolisten toimintaa valvomaan on voitu nimetä vastuuhenkilö, mutta työlupamenettelyissä on puutteita. Ulkopuolisille jaetaan kirjallisia turvallisuusohjeita ja osalle toimittajista on voitu järjestää yleisperehdytystilaisuuksia. Ulkopuolisella tulee olla työlupa/ kulkulupa alueella ja yritys on nimennyt oman vastuuhenkilön valvomaan työn turvallista suorittamista ja laitoksen ohjeiden noudattamista. Ulkopuolisille on järjestetty tiedotus- ja yleisperehdytystilaisuuksia Ulkopuoliset kuittaavat allekirjoituksellaan perehdytyksen saaduksi. Ulkopuolisella tulee olla työlupa/ kulkulupa alueella ja yritys on nimennyt oman vastuuhenkilön valvomaan työn turvallista suorittamista ja ohjeiden noudattamista. Ulkopuolisille järjestetään säännöllisesti kertaus laitoksen erityispiirteistä ja turvallisuusasioista. Laitoksen edustaja ja ulkopuolinen alihankkija tekevät riskin arviointeja yhdessä. Ulkopuoliset kuittaavat perehdyttämisen saaduksi ja ulkopuolisten saama koulutus rekisteröidään. Ulkopuolisilla tulee olla työlupa/ kulkulupa alueella. Laitoksen nimetty vastuuhenkilö valvoo työn turvallista suorittamista ja ohjeiden noudattamista. 0 Ulkopuolisille järjestetään kokeita turvallisuusperiaatteiden omaksumisesta ja lisäkoulutustarpeista. Ei tiedossa Perustelut:

21 Miten ulkopuoliset toimittajat ja urakoitsijat perehdytetään laitoksen erityispiirteisiin ja vaarallisiin kemikaaleihin liittyviin vaaroihin sekä toimimiseen hätätilanteissa? Miten tiedot rekisteröidään ja miten tietoja ylläpidetään? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

22 Ulkopuolisille sattuneiden vahinkojen ja vaaratilanteiden seuranta ja rekisteröinti TASO Toimittajille ja urakoitsijoille sattuneet vahingot ja vahinkotietojen tallentaminen Laitoksessa ei ole asetettu velvoitteita vaaratilanteista tai onnettomuuksista ilmoittamiseksi Toimittajilla on velvollisuus ilmoittaa sattuneista onnettomuuksista Toimittajilla on velvollisuus ilmoittaa sattuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista Toimittajilla on velvollisuus ilmoittaa sattuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista. Ulkopuolisille sattuneet vahingot rekisteröidään osaksi yrityksen vahinkorekisteritietoja. Ei tiedossa Perustelut:

23 Miten toimittajille ja urakoitsijoille sattuneita vahinkoja ja läheltä piti tilanteita seurataan ja tutkitaan? Miten niistä kerätään tietoja? Millaisiin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

24 20 3 Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien suuronnettomuus- ja muut vaarat 3.1. Vaarojen tunnistaminen ja seurausten vakavuuden arviointi TASO Suuronnettomuus- ja muiden vaarojen järjestelmällinen tunnistaminen sekä seurausten vakavuuden arviointi 1 Laitoksella ei ole määritelty toimintatapoja tai käytetty järjestelmällisiä menettelyjä suuronnettomuus- tai muiden vaarojen tunnistamiseen. Aiemman turvallisuusselvityksen edellyttämät vaaranarvioinnit tekemättä tai puutteet korjaamatta. Muutoksiin liittyvien vaarojen tunnistamiseen ei ole menettelyjä Vaaroja ei tunnisteta eikä muutoksia seurata järjestelmällisesti osana normaalia tuotantotoimintaa. Laitoksella on tehty kertaluonteisesti laajoja riskin arviointeja (poikkeamatarkastelu, HAZOP, toimintovirheanalyysi, jne.)esimerkiksi edellisen turvallisuusselvityksen laadinnan yhteydessä. Laitoksella tehtyjä laajoja riskin arviointeja päivitetään muutostöiden yhteydessä tai säännöllisesti muutaman vuoden välein. Turvallisuusasiantuntijat tekevät tehdaskierroksia ja seuraavat turvallisuudessa tapahtuvia muutoksia. Laajojen arviointien ja yksittäisten täydentävien menetelmien lisäksi laitoksella tehdään säännöllisesti turvallisuusasioihin liittyviä tehdaskierroksia, laitoksen siisteyteen ja järjestykseen liittyviä kierroksia, huolto- ja kunnossapitokierroksia, työsuojelukierroksia tai turvallisuusauditointeja. Toiminnan siisteys- ja järjestystaso on voitu kytkeä osaksi henkilöstön palkkausjärjestelmää. 0 Vaarojen tunnistamista ja seurausten vakavuuden arviointia koskevat menettelyt on kuvattu. Ei tiedossa Perustelut:

25 Miten laitoksella tunnistetaan suuronnettomuus- ja muut vaarat, jotka liittyvät laitoksella käsiteltäviin, varastoitaviin, valmistettaviin tai muutoin teollisesti käsiteltäviin kemikaaleihin? Miten seuraukset arvioidaan? Mihin toimenpiteisiin vaaranarviointien perusteella on ryhdytty? Miten tunnistetut vaarat on huomioitu vastuiden ja menettelytapojen määrittelyssä? Miten vaaranarviointeja ylläpidetään? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

26 Tekniset ratkaisut osa onnettomuuksiin varautumista TASO Onnettomuuksiin varautuminen - tekniset ratkaisut Laitoksen tekninen varautuminen onnettomuuksien varalta on vähäistä. Laitoksella on varauduttu onnettomuuksien seurauksiin yksittäisillä teknisillä ratkaisuilla esim. vallit, palo-osastointi, laitteiden sijoituksella ja keskinäisillä etäisyyksillä, säiliöiden pinnan valvonnalla (ylitäytön esto), sammuttimilla. Onnettomuuksien seurausten rajoittamiseen on varauduttu useilla teknisillä ratkaisuilla. Laitoksella on esim. vuotojen hallinta ja keräilyjärjestelmä, sammutusvesien keräilyjärjestelmä, kulunvalvonta tai vartiointi. Myös henkilöstön kokoontumispaikat on hätätilanteiden varalta määritelty. Laitoksella on varauduttu onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseen ja seurausten rajoittamiseen kattavin ja monipuolisin teknisin ratkaisuin esim. sammutusjärjestelmällä (sprinklaus), laitoksen ulkopuolelle tehtävillä hälytyksillä, erillisillä turvallisuusautomaatiojärjestelmillä. Henkilöstön suojatilat on määritelty ja varusteltu asianmukaisesti. Ei tiedossa Perustelut:

27 Miten onnettomuuksien varalta on varauduttu teknisesti? Miten teknisten järjestelmien toimivuutta ja kuntoa valvotaan? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

28 24 4. Toimintojen ohjausta koskevat menettelyt ja ohjeet 4.1. Menettelytavat ja keskeinen ohjeistus TASO Toimintojen ohjaus - menettelytapoja ja ohjeistusta kemikaalivaarojen hallitsemiseksi Laitoksella ei ole yleisiä tai vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn kannalta oleellisia käyttö- tai työohjeita. Laitoksella ei ole ohjeita poikkeamien käsittelyyn. Laitoksella on työlupakäytäntö, mutta menettelyjen ohjeistuksessa tai käytännön toimivuudessa voi olla puutteita. Laitoksella on laadittu laatu- ja toimintaohjeita, mutta ne eivät kata oleellisia turvallisuusasioita tai tarkentavan turvallisuusohjeistuksen suunnittelu tai laadinta on meneillään. Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä koskevissa ohjeissa on puutteita. Laitoksella on kirjallinen työlupamenettely ja vastuuhenkilöt työlupien valvontaan. Laitoksella on tarkentavia käyttöohjeita, työohjeita, projektiohjeita, työsuojeluohjeita ja ohjeita poikkeamatilanteisiin. 4 Laitoksella on menettelyt ohjeiden tarkastamiseen, ylläpitämiseen ja muutoksista tiedottamiseen. Ohjeet ovat selkeitä, mutta ohjeistuksen määrän ja laajuuden hallinnassa voi olla ongelmia. Yleisten ohjeiden ja työlupamenettelyjen lisäksi laitoksella on tarvittavat ohjeet: mm. vaarallisten kemikaalien käsittelyyn, kulkuneuvojen purkaukseen ja lastaukseen, nestekaasulaitteiston käsittelyyn, säiliötöihin. Laitoksella on menettelyt ohjeiden tarkastamiseen, ylläpitämiseen ja muutoksista tiedottamiseen. Ohjeet ovat selkeitä, kattavat olennaiset asiat ja niiden määrä on pidetty minimissään -hallinnassa. 0 Ei tiedossa Perustelut:

29 Miten ohjeistustarpeet tunnistetaan? Miten ohjeet laaditaan, ketkä siihen osallistuvat? Miten ohjeita tiedotetaan ja miten ne pidetään ajantasalla? Onko ohjeistuksen määrä kyetty pitämään hallittavissa? Sisältävätkö ohjeet vaarallisten kemikaalien kannalta oleelliset asiat? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

30 Huollon ja kunnossapidon ennakkosuunnittelu ja toteutus TASO Toimintojen ohjaus - huollon ja kunnossapidon suunnittelu ja toteutus Laitoksella ei ole laadittu kirjallista kunnossapidon ennakkohuoltosuunnitelmaa. Laitoksella on käytössä kirjallinen huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, joka voi vaatia täydennyksiä joiltakin osin. Toteutettujen huoltotoimenpiteiden kirjauksessa on puutteita Laitoksella on käytössä kirjallinen huolto- ja kunnossapitosuunnitelma. Häiriöt kirjataan vikavihkoon tai kunnossapitojärjestelmään. Myös tehdyt huoltotoimenpiteet kirjataan. Laitoksen kirjallinen huolto- ja kunnossapitosuunnitelma on ATKjärjestelmässä. Häiriöt kirjataan vikavihkoon tai kunnossapitojärjestelmään. Tehdyt huoltotoimenpiteet kirjataan. Kunnossapito-ohjelman toimivuutta seurataan ja kehitetään. Ei tiedossa Perustelut:

31 Miten huoltoa ja kunnossapitoa suunnitellaan? Miten suunnitelmaan toteutetaan ja valvotaan? Miten ohjelmaa on kehitetty? Sisältyvätkö teknisten järjestelmien lakisääteiset tarkastukset ohjelmaan? Kirjataanko toteutetut toimenpiteet ja häiriöt? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

32 28 5. Muutoksiin liittyvät vastuut ja menettelyt miten muutokset hallitaan TASO Muutosten hallinta - tunnistetaanko vaarat ennakkoon, ovatko toimintamalli suunnitellut Muutoksen käsitettä, muutoksiin liittyviä vastuita tai muutosmenettelyjä ei ole määritelty. Tehtyjä muutoksia ei kirjata tai päivitetä esim. piirustuksiin. Muutoksen käsitettä ei ole selkeästi määritelty, mutta sillä voidaan tarkoittaa esim. uuden laitoksen rakentamista, merkittäviä putkisto- tai laitteistomuutoksia, organisaation omistussuhteissa tapahtuvia muutoksia tai muutoksia vastuuhenkilöissä. Muutosten menettelyissä on puutteita. Muutosten tekemistä ja hyväksymistä koskevat vastuut on määritelty. Muutoksen käsite on määritelty. Muutosmenettelyt on määritelty ja muutosten tekemistä koskevat vastuut on nimetty. Laitoksella on menettelyt myös kiireellisten muutosten toteuttamiseksi. Muutosten toteuttamista seurataan ja valvotaan. Tehdyt muutokset luetteloidaan ja muutokset päivitetään piirustuksiin. Muutoksen käsitteen, vastuiden, menettelytapojen ja muutosten valvonnan ja kirjaamisen lisäksi muutosten yhteistä käsittelyä ja tiedottamista koskevat menettelyt on määritelty. Ei tiedossa Perustelut:

33 29 5. Miten laitoksella toteutetaan muutoksia? Mitä muutoksella tarkoitetaan? Kuka voi tehdä tai hyväksyä muutoksia? Miten muutosten yhteydessä menetellään? Miten muutokset kirjataan? Miten muutoksista tiedotetaan? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

34 30 6. Yksittäisistä hätäohjeista kohti sisäistä pelastussuunnitelmaa 6.1. Suunnittelu hätätilanteiden varalta TASO Suunnittelu hätätilanteiden varalta - sisäinen pelastussuunnitelma ja vastuut Laitoksessa ei ole laadittu hätä- ja onnettomuustilanteiden varalle suunnitelmia tai ohjeita. Hätä- ja onnettomuustilanteisiin liittyvät vastuut määrittelemättä. Ei sisäistä pelastussuunnitelmaa. Laitoksella on yksittäisiä suojelu- ja pelastautumisohjeita. Hätä- ja onnettomuustilanteita koskevia vastuita ja tehtäviä ei ole määritelty tai niissä on puutteita. Turvallisuuden kannalta kriittisistä asioista on laadittu erillisiä selvityksiä ja täydentäviä suunnitelmia esim. öljyvahingon torjuntasuunnitelma tai kaasunsuojelusuunnitelma. Niiden kokoamisessa ja täydentämisessä sisäiseksi pelastussuunnitelmaksi on puutteita. Vastuuhenkilöt ja tehtävät on määritelty hätätilanteiden varalta. Laitoksella on kirjallinen sisäinen pelastussuunnitelma 1 ja menettelyt sen ylläpitämiseksi. Vastuuhenkilöt ja tehtävät on määritelty. Ei tiedossa Perustelut: 1 TUKES-Ohje K2-1999, 1999.

35 Miten hätä- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttu? Miten hätätilanteisiin liittyvät vastuut on määritelty? Millaisia hätä- ja onnettomuustilanteita on tunnistettu? Miten niiden varalta on suunniteltu toimittavaksi? Miten suunnitelmaa ylläpidetään ja arvioidaan? VAHVUUDET (++/+) KEHITTÄMISKOHTEET (--/-) KOMMENTIT

36 Hätätilanneharjoittelu keino toimintavalmiuksien testaamiseen ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen TASO Suunnittelu hätätilanteiden varalta - hätätilanteiden harjoittelu Laitoksessa ei ole harjoiteltu hätätilanteiden varalta tai pidetty ensiapuharjoituksia. Laitoksella ei ole hätätilanneharjoittelua koskevia periaatteita. Laitoksella on puutteita hätätilanteiden varalta harjoittelussa. Laitoksessa on pidetty yksittäisiä hätätilanneharjoituksia ja ensiapuharjoituksia. Laitoksella on järjestetty useita harjoituksia hätätilanteiden varalle (ensiapuharjoituksia, sammutusharjoituksia, varuste- ja suojainharjoituksia, poistumistieharjoituksia, vuotojen varalta harjoittelua). Harjoittelua on tehty myös yhdessä palo- ja pelastustoimen kanssa. Laitoksen hätätilanneharjoittelua koskevia periaatteita tulee täydennetään. Harjoittelua koskevat periaatteet on kirjattu. Harjoittelu on suunnitelmallista ja säännöllisin aikavälein toistuvaa. Onnettomuuksien varalta harjoitteluun voi sisältyä lisäksi vaunu- ja säiliöpaloharjoituksia tai ulkoiseen vaaraan liittyviä harjoituksia. Harjoittelua on tehty myös yhdessä palo- ja pelastustoimen kanssa. Harjoittelua on voitu tehdä myös yhdessä toimittajien kanssa. Ei tiedossa Perustelut:

TURVALLISUUS ALKAA JOHTAMISESTA

TURVALLISUUS ALKAA JOHTAMISESTA TURVALLISUUS ALKAA JOHTAMISESTA TURVATEKNIIKAN KESKUS 1 1. Tavoitteena nolla onnettomuutta 2. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä keino onnettomuuksien ehkäisemiseen 2.1. Tavoitteellinen turvallisuustoiminta

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Toimintaperiaateasiakirja

Toimintaperiaateasiakirja Ohje 10/2015 24.8.2015 0 (10) Tukes-ohje 10/2015 Toimintaperiaateasiakirja ja Ohje 10/2015 24.8.2015 1 (10) Sisältöalue Toimintaperiaateasiakirjaa koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Kirjataan tarkastukseen osallistujat. Tukesin edustaja toimii puheenjohtajana ja sihteerinä.

Kirjataan tarkastukseen osallistujat. Tukesin edustaja toimii puheenjohtajana ja sihteerinä. Tarkastusohjelma 1. Tarkastuksen avaus ja läsnäolijat Kirjataan tarkastukseen osallistujat. Tukesin edustaja toimii puheenjohtajana ja sihteerinä. 2. Kohteen esittely ja toimintaan liittyvät vaarat 1 5

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (SUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Kunnossapitopäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (KUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN

TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN Turvallisuutta on perinteisesti mitattu jälkikäteen tapaturma-, onnettomuusja vauriotilastoilla. Yleisimmät turvallisuutta kuvaava mittarit ovat tapaturmatunnuslukuja tai vahinkotietoja.

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan rakentaminen

Teknokemian tehtaan rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) Taerosol Oy Aakkulantie 21 36220 Kangasala Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan rakentaminen Taerosol Oy, Kangasalan kunta, Lemposen kylä, osoitteessa Hampuntie, korttelialueen tontti

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Käyttöpäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (KÄP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella PÄÄTÖS 1 (5) Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy PL 9 28101 PORI STEP Oy:n lupahakemus 18.7.2014, täydennykset 29.8.2014 ja 2.9.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Kunnossapitopäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (KUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA.

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA. PÄÄTÖS 1 (4) Kemira Chemicals Oy PL 7 32741 SASTAMALA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Omavalvonta on riskienhallintaa -seminaari 22.11.2017 Jaana Keränen, VTT

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä viidennen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä viidennen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Käyttöpäällikön tekemä viidennen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu viidennen vaiheen auditointiin (KÄP 5), joka tehdään seisokin aikana. Auditoinnissa seurataan, miten

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 9.9.2014 5156/36/2014. Avain Logistiikka Oy. Ansatie 5 01740 VANTAA. Avain Logistiikka Oy:n lupahakemus 30.6.2014

PÄÄTÖS 1 (4) 9.9.2014 5156/36/2014. Avain Logistiikka Oy. Ansatie 5 01740 VANTAA. Avain Logistiikka Oy:n lupahakemus 30.6.2014 PÄÄTÖS 1 (4) Avain Logistiikka Oy Ansatie 5 01740 VANTAA Avain Logistiikka Oy:n lupahakemus 30.6.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Kemikaalilupa varastokeskukselle Avain Logistiikka Oy:n varastokeskus sijaitsee

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 4.11.2017 Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Kielo Kestinmäki Kuvat:Kielo Kestinmäki, Suomen Hippos kuvapankki ja SRL 1 Kuluttajapalveluiden

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot