VLT Trading Oy:n konkurssipesä (ent. Valtatie Oy) Skanska Asfaltti Oy NCC Roads Oy SA-Capital Oy Rudus Asfaltti Oy Super Asfaltti Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VLT Trading Oy:n konkurssipesä (ent. Valtatie Oy) Skanska Asfaltti Oy NCC Roads Oy SA-Capital Oy Rudus Asfaltti Oy Super Asfaltti Oy"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomarit Jouko Räsänen Jussi Sippola Riikka Rask TUOMIO L 09/49467 Kantaja Vastaajat Asia Espoon kaupunki Lemminkäinen Oyj VLT Trading Oy:n konkurssipesä (ent. Valtatie Oy) Skanska Asfaltti Oy NCC Roads Oy SA-Capital Oy Rudus Asfaltti Oy Super Asfaltti Oy Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus Vireille

2 2 Sisällysluettelo 1. ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA KANNE Vaatimukset Perusteet VASTAUKSET Lemminkäinen Oyj Vastaus ja vaatimukset Perusteet VLT Trading Oy:n konkurssipesä Vastaus ja vaatimukset Perusteet Skanska Asfaltti Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet NCC Roads Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet SA-Capital Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet Rudus Asfaltti Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet Super Asfaltti Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet TODISTELU KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU A. VLT TRADING OY:N ASEMA B. OIKEUDENKÄYNTIVÄITTEET Vaatimus jättää kanne tutkimatta kilpailunrajoituslakiin perustuvilta osin SA-Capitalin ja Super Asfaltin väite kielletystä kanteen muuttamisesta C. PÄÄASIAA KOSKEVAN RATKAISUN PERUSTELUT TAUSTAA - Asian käsittely kilpailuvirastossa, markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN OIKEUSVOIMA- JA TODISTUSVAIKUTUS Kysymyksen asettelu Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen oikeusvoima- ja todistusvaikutus tässä oikeudenkäynnissä VAHINGON AIHEUTUMINEN

3 3.1 Euroopan komission ohjeasiakirjan luonnos Asfalttikartelliasiassa esitetty taloustieteellinen todistelu Kirjalliset todisteet Ensisijassa kuntia koskevat todisteet Ensisijassa valtion urakoita koskevat todisteet Henkilötodistelu Ensisijassa kuntaurakoihin liittyvä todistelu Ensisijassa valtion kanteeseen liittyvä henkilötodistelu Sekä kuntien että valtion kannetta ensisijassa koskeva henkilötodistelu Taloustieteellinen todistelu ja näytön arvioinnin periaatteet Asfalttikartelliasiassa esitettyihin tutkimuksiin liittyvät uskottavuustekijät Taloustieteelliseen todisteluun perustuvat johtopäätökset Vahingon aiheutumista ja sen määrää koskeva muu kuin taloustieteellinen todistelu Yleinen vahingon aiheutumista koskeva henkilötodistelu Hintatason kehitystä kunnissa koskevat selvitykset ja niihin liittyvä henkilötodistelu Tausta Henkilötodistelu Kuntien hintaseurantaa koskevat selvitykset Käräjäoikeuden havainnot kuntakohtaisista selvityksistä Kartellissa olleiden yhtiöiden tuloskehityksestä esitetty selvitys Henkilötodistelu Käräjäoikeuden johtopäätökset yhtiöiden taloudellista tilaa koskevien selvitysten perusteella Bitumin hinta ja Tieliikelaitoksen markkinoille tulo hintakehitykseen vaikuttaneina tekijöinä Bitumin hinnan merkitys asfalttiurakoiden hintatasoon Johtopäätöksiä bitumin hinnan vaikutuksesta asfalttiurakan hintaan Markkinoiden muutoksen vaikutus kuntaurakoiden hintatasoon Henkilötodistelusta Lainsäätäjän tavoitteista Käräjäoikeuden johtopäätökset Tielaitoksen organisaatiomuutosten merkityksestä Yleisiä havaintoja Tieliikelaitoksen osallistumisesta kuntien urakkakilpailuihin tehtäviä havaintoja Johtopäätökset vahingon syntymisestä Näyttötaakka ja sen jakautuminen Vahingon aiheutumista koskevan näytön kokonaisarviointi Vahingon aiheutumiseen liittyviä vain osassa kanteista esiin tulevia seikkoja Espoon ja Espoon asfaltin väliset urakkasopimukset Hintasodan olemassa olo ja vaikutus Henkilötodistelu Käräjäoikeuden hintasotaa koskevat johtopäätökset Hintasodan perusteella muodostuneen hintatason merkitys kunnan kokonaisvahingon kannalta Tarjouskilpailuun osallistunut yritys, jolle ei ole esitetty seuraamusmaksua Henkilötodistelu

4 Käräjäoikeuden johtopäätökset Ostomassaa käyttäneiden yritysten vaikutus hintatasoon Oman asfalttiaseman massaa käyttäneiden yritysten vaikutus hintatasoon Vahingon aiheutuminen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä määritellyn kilpailunrajoituksen kestoajan ulkopuolella Kilpailutus tai myös sopimus ennen korkeimman hallinto-oikeuden määrittämän kilpailunrajoituksen alkamista KORVAUSPERUSTE Lähtökohdat Väittämistaakasta Pätemättömyys KRL 18 :n ja EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan pätemättömyys Ongelmanasettelu Oikeuslähteet Käräjäoikeuden johtopäätökset Oikeustoimilain pätemättömyysperusteiden soveltuminen Kilpailunrajoituslain 18a korvausperusteena Sovellettava säännös Kilpailunrajoituslain 18a :n voimaantulo Elinkeinonharjoittaja-käsitteen merkitys Elinkeinonharjoittaja-käsite kilpailunrajoituslaissa ja sen esitöissä Kunta elinkeinonharjoittajana asfalttiurakoita teettäessään Käräjäoikeuden johtopäätökset EU-oikeuden kunnille luoma suoja kilpailuoikeudellisessa vahingonkorvausasiassa Lopputulos NCC Roads kilpailunrajoituslain 18a :n tarkoittamana elinkeinonharjoittajana Sopimusperusteinen vastuu Sopimusperusteisen korvausvastuun ja KRL 18a :n korvausvastuun suhde Sopimusoikeudellisten periaatteiden soveltaminen varsinaisen sopimussuhteen ulkopuolella Korvauksen perustuminen rikkomusvastuuseen sopimusosapuolten välillä Sopimusoikeudellisten periaatteiden soveltaminen Lainvastainen menettely sopimusrikkomuksena Lojaliteetti- ja tiedonantovelvollisuuden rikkominen Sopimuksentekotuottamus Perusteeton etu Sopimuksenulkoinen vastuu Vahingonkorvauslain soveltaminen kilpailurikkomuksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen Vahingonkorvauslain soveltamisen edellytykset Yleiset edellytykset Vahinko Tuottamusvastuu Syy-yhteys Puhtaan varallisuusvahingon korvaaminen

5 4.10 Sovellettava korvausperuste Espoon kanteen osalta PURKAUTUNEEN YHTIÖN MENETTELYYN LIITTYVÄ VASTUU Taustaa Selostus yritysjärjestelyistä Saatavan lakkaaminen selvitysmenettelyssä (prekludoituminen) Sovellettava laki Saatavan lakkaaminen osakeyhtiölain mukaisessa selvitysmenettelyssä Kartellivahinkoon perustuvan saatavan peruste Muuhun kuin sopimuskumppaniin kohdistuvan saatavan perusteen syntyhetki Taloudellinen seuraanto Taustaa Arvioinnin lähtökohta Kilpailuoikeudellinen seuraamusjärjestelmä Kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausoikeuden toteuttaminen Kilpailuoikeudellisen vastuun kohdentamista koskeva normisto Pääsääntö Suomessa ja EU-oikeudessa: oikeudellinen seuraanto Taloudellinen seuraanto Suomessa Johtopäätös Taloudellinen seuraanto EU:n kilpailuoikeudessa Johtopäätökset Vahingonkorvausvastuun kohdentuminen taloudellisen seuraannon perusteella Lopputulos Vastaajakohtaiset johtopäätökset SAATAVIEN VANHENTUMINEN Sopimusperusteiset ja sopimuksenulkoiset saatavat Sovellettava laki Sopimusperusteisen saatavan vanhentuminen ennen vanhentumislain voimaantuloa Vahingonkorvausvastuun vanhentuminen vanhentumisasetuksen aikana Sovellettava normi KKO 2012: Korkeimman oikeuden antamat oikeusohjeet Tapahtumat, joiden asfalttikartelliasiassa väitetään liittyvän tietoisuuden syntymiseen Tietoisuuden syntyhetki asfalttikartelliasiassa Johtopäätökset saatavien vanhentumisesta vanhentumisasetuksen ja vahingonkorvauslain 7 luvun 2 :n perusteella Vanhentuminen vanhentumislain 7 :n 1 momentin perusteella Vanhentumislain soveltaminen Virheellisyyden havaitseminen ja tiedonsaanti vahingosta Vanhentumislain 7 :n 2 momentin 10 vuoden vanhentumisaika Sopimuksen ulkoisen korvaussaatavan vanhentuminen Sopimusperusteisen korvaussaatavan vanhentuminen Vanhentumislain 7 :n 2 momentin vanhentumisajan alkamisajankohtaa koskevan myöntämisen merkitys REKLAMAATIOVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI Reklamaatiovelvollisuus...304

6 7.2 Kantajan velvollisuus reklamoida tässä asiassa YHTEISVASTUU JA VASTUUN HAJAUTUMINEN Yhteisvastuun hajautuminen vanhentumislain 19 :n 2 momentin perusteella Vahingonkorvauslain 6 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitettu korvausmäärän jakaminen VAHINGON MÄÄRÄN MÄÄRITTÄMINEN Kantajien näyttövelvollisuus Vahingon määrän arvioiminen SKANSKA ASFALTIN VAATIMUS SOVITELLA KORVAUKSEN MÄÄRÄÄ ARVONLISÄVERO TUOTTOKORKO Sopimuskumppanin velvollisuus maksaa tuottokorkoa Muun kuin sopimuskumppanin velvollisuus tuottokoron maksuun Tuottokoron määrä Tuottokoron maksuvelvollisuuden alkaminen VIIVÄSTYSKORKO Viivästyskoron alkamishetki VLT TRADING OY:ÖÖN KOHDISTETUT VAATIMUKSET YHTEENVETO ESPOON KANTEEN OSALTA OIKEUDENKÄYNTIKULUT Vaatimus ja vastaukset Arvioinnin lähtökohta Korvattavat kulut Oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot ja todistajankertomusten puhtaaksi kirjoittaminen Arvonlisäveron määrä Vastaajien korvattavaksi tulevat oikeudenkäyntikulut TUOMIOLAUSELMA MUUTOKSENHAKU

7 7 1. ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 10/7128 hylännyt Espoon kaupungin (jäljempänä Espoo) pyynnön jättää asia lepäämään. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 12/19031 kehottanut kantajia täyttämään oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 20 :n 1 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa mennessä uhalla, että määräajan jälkeen kantaja ei saa vedota uuteen vaatimukseen tai seikkaan taikka ilmoittaa uutta todistetta, ellei kantaja saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä. Vastaajat ovat Super Asfaltti Oy:tä (Super Asfaltti) lukuun ottamatta vastauksissaan vaatineet, että käräjäoikeus antaa välituomion erinäisistä kysymyksistä. Käräjäoikeus on hylännyt vaatimukset antaa välituomio asiassa. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 12/23576 yhdistänyt päätöksestä ilmenevät kanteet käsiteltäväksi samassa oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 12/23575 kehottanut vastaajia täyttämään oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 20 :n 1 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa mennessä uhalla, että määräajan jälkeen vastaaja ei saa vedota uuteen vaatimukseen tai seikkaan taikka ilmoittaa uutta todistetta, ellei vastaaja saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä. Käräjäoikeus on valmisteluistunnossa tekemällään päätöksellä numero 12/44727 (pöytäkirjassa) hylännyt Skanska Asfaltti Oy:n (Skanska Asfaltti) vaatimukset jättää Espoon kanne tutkimatta siltä osin kuin Espoo ei ollut käräjäoikeuden asettamaan määräpäivään mennessä vaatinut, että Skanska Asfaltti vastaisi Sata-Asfaltin toiminnasta aiheutuneesta kaikesta vahingosta, eikä esittänyt "kiistämisvaatimusta" koskien Skanska Asfaltin sovitteluvaatimusta. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä nro 12/57828 hylännyt useita Skanska Asfaltin tekemiä oikeudenkäyntiväitteitä, joissa on ollut kysymys siitä, onko muun muassa Espoon pääkäsittelyssä esittämissä väitteissä ollut kysymys uusista seikoista, jotka olivat vasta pääkäsittelyssä esitettyinä prekludoituneet. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 13/4011 hylännyt vastaajien vaatimuksen koskien sitä, että muun muassa Espoon pääkäsittelyssä esiin tuomat uudet Lemminkäinen Oyj:n

8 (Lemminkäinen) tuottoa koskevat tuottoluvut jätetään prekludoituneina huomioon ottamatta. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 13/17914 erottanut tekemällään päätöksellä nro 12/23576 samassa oikeudenkäynnissä käsiteltäviksi yhdistämänsä kanteet käsiteltäviksi erillisinä asioina. Pääkäsittelyn täydentäminen Käräjäoikeus on varannut kaikille yhdessä käsiteltyjen asioiden kantajille tilaisuuden toimittaa käräjäoikeuteen mahdollisesti käräjäoikeuden pääkäsittelyn jälkeen suoritettuja vanhentumisen katkaisemistoimenpiteitä koskevia katkaisuilmoituksia. Espoo ei ole käyttänyt tilaisuutta hyväkseen KANNE 2.1 Vaatimukset Espoo on vaatinut, että käräjäoikeus velvoittaa 1) Lemminkäinen ja Skanska Asfaltin yhteisvastuullisesti suorittamaan Espoolle pääomaa ,14 euroa, mihin määrään VLT Trading Oy:n konkurssipesä (konkurssipesä) velvoitetaan yhteisvastuullisesti osallistumaan ,98 euron, NCC Roads Oy (NCC Roads) ,29 euron, SA-Capital Oy (SA-Capital) ,18 euron, Rudus Asfaltti Oy (Rudus Asfaltti) ,92 euron ja Super Asfaltti ,29 euron osalta; 2) Lemminkäisen, Skanska Asfaltin, konkurssipesän, NCC Roadsin, SA-Capitalin, Rudus Asfaltin ja Super Asfaltin yhteisvastuullisesti suorittamaan Espoolle vaatimuskohdan 1 mukaisille summille korkolain 4 :n mukaista viivästyskorkoa siitä lukien kun tuottokoron maksuvelvollisuus päättyy seuraavasti ensisijaisesti - Lemminkäinen alkaen - konkurssipesä alkaen - Skanska Asfaltti alkaen - NCC Roads alkaen - SA-Capital alkaen - Rudus Asfaltti alkaen - Super Asfaltti alkaen tai viimeistään haasteen tiedoksiantopäivästä lukien;

9 3) Lemminkäisen, Skanska Asfaltin, konkurssipesän, NCC Roadsin, SA-Capitalin, Rudus Asfaltin ja Super Asfaltin yhteisvastuullisesti suorittamaan Espoolle tuottokorkoa seuraavasti: A) Päällystystyön vuosisopimukset Sopimus Al) 1994 / ,15 eurolle alkaen Sopimus A2) 1995 / ,62 eurolle alkaen Sopimus A3) 1997 / ,90 eurolle alkaen Sopimus A4) 1998 / ,43 eurolle alkaen Sopimus A5) 1999 / ,82 eurolle alkaen Sopimus A6) 2000 / ,33 eurolle alkaen Sopimus A7) 2001 / ,44 eurolle alkaen B) Asfaltinkorjaustöiden vuosisopimukset Sopimus B3) 1999 / ,11 eurolle alkaen Sopimus B4) 2000 / ,04 eurolle alkaen seuraavien Lemminkäisen oman pääoman tuottoprosenttien mukaisesti: - vuodelta ,2 % - vuodelta ,1 % - vuodelta % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,6 % - vuodelta ,6 % - vuodelta ,9 % - vuodelta ,4 % - vuodelta ,4 % - vuodelta ,7 % - vuodelta ,9 % - vuodelta ,5 % - vuodelta ,2 % - vuodelta ,5 % - vuodelta ,2 % - vuodelta 2009 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko ,5 %, %, tai joka tapauksessa vähintään korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitetun koron mukaan viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamiseen saakka, ensisijaisesti tai toissijaisesti haasteen tiedoksiantopäivään saakka; 4) Lemminkäisen, Skanska Asfaltin, konkurssipesän, NCC Roadsin, SA-Capitalin, Rudus Asfaltin ja Super Asfaltin yhteisvastuullisesti suorittamaan tuottokorkoa seuraavasti: 9

10 10 B) Asfaltinkorjaustöiden vuosisopimukset Bl) 1997 / ,18 eurolle alkaen B2) 1998 / ,12 eurolle alkaen seuraavien Rudus Asfaltin oman pääoman tuottoprosenttien mukaisesti: - vuodelta 1997 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko 4 % - vuodelta ,68 % - vuodelta ,58 % - vuodelta ,2 % - vuodelta 2001 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko 4 % - vuodelta 2002 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko %, ,5 % - vuodelta 2003 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko %, ,5 % - vuodelta 2004 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko 2,5 % - vuodelta 2005 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko 2,5 % - vuodelta 2006 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko ,5 %, % - vuodelta 2007 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko %, ,5 % - vuodelta 2008 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko 4,5 % - vuodelta 2009 korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitettu korko ,5 %, % tai joka tapauksessa vähintään korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitetun koron mukaan viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamiseen saakka ensisijaisesti tai toissijaisesti haasteen tiedoksiantopäivään saakka; 5) Lemminkäisen, Skanska Asfaltin, konkurssipesän, NCC Roadsin, SA-Capitalin, Rudus Asfaltin ja Super Asfaltin yhteisvastuullisesti suorittamaan vaatimuskohtien 3 ja 4 mukaiselle tuottokorolle korkolain 4 :n mukaista viivästyskorkoa siitä lukien, kun tuottokoron maksuvelvollisuus päättyy seuraavasti ensisijaisesti - Lemminkäinen alkaen - konkurssipesä alkaen - Skanska Asfaltti alkaen - NCC Roads alkaen - SA-Capital alkaen - Rudus Asfaltti alkaen - Super Asfaltti alkaen tai viimeistään haasteen tiedoksiantopäivästä lukien; sekä

11 6) Lemminkäisen, Skanska Asfaltin, konkurssipesän, NCC Roadsin, SA-Capitalin, Rudus Asfaltin ja Super Asfaltin yhteisvastuullisesti korvaamaan Espoon oikeudenkäyntikulut korkoineen Perusteet 1. Vastaajista Lemminkäinen, VLT Trading Oy, Skanska Asfaltti, SA-Capital ja Super Asfaltti olivat osallistuneet kartelliin, mistä on aiheutunut Espoolle taloudellista vahinkoa, jonka ne sekä Skanska Asfaltti Sata-Asfaltti Oy:n, Rudus Asfaltti Asfalttineliö Oy:n ja Espoon Asfaltti Oy:n (Espoon Asfaltti) sekä NCC Roads Interasfaltin seuraajina ovat osin yhteisvastuullisesti velvolliset korvaamaan Espoolle täysimääräisesti. Kartellin olemassaolo sekä sen asiallinen ja ajallinen laajuus on vahvistettu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 2009:83. KHO:n päätöksen mukaan Suomen merkittävimmät asfalttialan yritykset olivat osallistuneet alalla valtakunnallisesti toimineeseen kartelliin ainakin ajalla Kartelli oli kattanut myös kunnille tehdyn päällystystyön. Lemminkäinen oli ollut kartellin keskeisin toimija, koordinaattori ja johtaja. Kartelliin osallistuneet yhtiöt olivat toiminnallaan rikkoneet tuolloin voimassa olleen KRL 5 ja 6 :ää sekä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa. Kartelliin olivat kuuluneet Suomen kaikki suurimmat asfalttialan yritykset. Ne olivat sopineet etukäteen keskenään markkinaosuuksistaan tietyllä maantieteellisellä alueella. Sovitut osuudet oli toteutettu siten, että joko tietty kunta oli sovittu kuuluvaksi kokonaan tietylle asfalttiyhtiölle tai sitten yhtiöt olivat jakaneet kuntien kunkin vuoden urakat sovitussa suhteessa keskenään. Kunnat olivat yleensä kilpailuttaneet asfaltointiurakkansa vuosittain. Ennen kuin asfalttiyhtiöt olivat jättäneet tarjouksensa kunnan tarjouspyynnön johdosta, ne olivat sopineet keskenään tarjottavista hinnoista. Myös asfalttiyhtiöt, jotka eivät olleet saaneet niiden keskinäisen sopimuksen mukaan voittaa tarjouskilpailua, olivat jättäneet korkeammiksi hinnoiteltuja niin sanottuja suojatarjouksia. Näin kunnat eivät olleet päässeet kartellin olemassaolosta perille. Jos asfalttiyhtiöiden välinen kartellisopimus kuntamarkkinoiden jaosta tietyllä maantieteellisellä alueella ei ollut jonain vuonna toteutunut, osuudet oli tasattu seuraavana vuonna perusteettomilla laskuilla tai ilmaisella asfalttimassalla. Asfalttikartelliin kuuluneet yhtiöt olivat vaikeuttaneet uusien yrittäjien alalle tuloa ja estäneet kartellin ulkopuolisten pienten yhtiöiden toiminnan laajentamisen.

12 12 Asfalttikartelli oli varmistanut yllä kuvatuilla toimillaan, että sen jäsenet olivat saaneet vapaasti määräytyvää markkinahintaa korkeammat hinnat kuntien asfalttiurakoista koko Suomessa. Korkeampi hinta oli tarkoittanut samalla kunnalle sitä vastaavaa ylihintaa ja vahinkoa. Myös Espoon Asfaltti oli ollut mukana asfalttikartellissa. KHO päätöksessä oli todettu, että Espoon Asfaltilla oli liityntä KRL:n vastaiseen yhteistyöhön. Tältä osin KHO oli kumonnut markkinaoikeuden ratkaisun. KHO oli todennut ainoastaan, että Espoon Asfaltin menettelyllä ei ollut merkitystä arvioitaessa Rudus Asfaltille määrättävää seuraamusmaksua. Sillä, että KHO piti Rudus Asfaltin seuraamusmaksua muutenkin riittävänä, ei ollut merkitystä Rudus Asfaltin korvausvastuun kannalta. Rudus Asfaltti oli korvausvastuussa myös Espoon Asfaltin kilpailunrajoituksista Kartellien yleinen vahingollisuus Kartellien vahingollisuus oli sekä taloustieteellinen että empiirinen tosiasia. Kartellissa oli sovittu, kuka voittaa tarjouskilpailun ja millä markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Kartelli oli tuottanut taloudellista etua jäsenilleen ja asiakkailleen/uhreilleen vahinkoa. Kartellin tavoitteena oli ollut rajoittaa tarjontaa, jolloin hinta oli noussut. Vahingollisuutensa vuoksi kartellit olivat suoraan muotonsa perusteella kiellettyjä paljaita kilpailunrajoituksia. Niillä ei ollut yhteiskunnan kannalta positiivisia vaikutuksia, vaan ne aiheuttivat vahinkoa muille kuin niihin kuuluville yhtiöille. Erityisen vahingollisia olivat tarjouskartellit, kuten KHO:n päätöksessä todettu asfalttikartelli. Tarjouskartellit olivat lähtökohtaisesti aina vahingollisia ja kiellettyjä. Kartellit, jotka eivät olleet onnistuneet nostamaan hintoja, olivat harvinaisia ja niiden epäonnistumiselle oli jokin selittävä tekijä. Tässä tapauksessa mitään selittävää tekijää ei ollut. Lemminkäisen johtama kartelli oli aiheuttanut merkittävää vahinkoa ylihintojen muodossa Espoon urakkasopimukset Ylläpitääkseen Espoon kaupungin alueella sijaitsevia katuja kaupunki oli hankkinut asfaltointipalveluja kilpailuttamalla palveluntarjoajia. Osana kilpailuttamista Espoo oli lähtenyt siitä, että tarjouskilpailussa alin hinta oli määräytynyt lain edellyttämällä tavalla vapaassa kilpailussa. Asfalttiyritykset olivat kuitenkin kartellissa sopineet sekä tarjottavan alimman hinnan että sen, mikä yhtiö tulee voittamaan päällystysurakan. Tämä oli salattu Espoolta. Kartellin olemassaolon tarkoitus oli ollut nostaa hintoja yli vapaassa kilpailussa vallitsevan hintatason. Kartellin jäsenet olivat saaneet

13 taloudellista etua asiakkaidensa kustannuksella, jotka puolestaan olivat kärsineet maksamistaan ylihinnoista vastaavan vahingon. Lemminkäisen johtama kartelli oli nostanut asfaltointiin liittyvien urakkasopimusten hintatasoa koko maassa noin 40 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla noin 45 prosenttia. Kartellista oli aiheutunut Espoolle edellä mainitun prosenttiosuuden määrää vastaavan suuruinen vahinko. Espoo oli toiminut koko kartelliajan hyvässä uskossa Lemminkäisen ja Espoon Asfaltin sopimuskumppanina, mutta Lemminkäinen ja Espoon Asfaltti olivat veloittaneet samaan aikaan Espoolta ylihintaa laittomalla menettelyllään. Rudus Asfaltti oli sittemmin hankkinut Espoon Asfaltin osakekannan ja purkanut Espoon Asfaltin. Vastaajien oli korvattava Espoolle lainvastaisesta ylihinnasta aiheutunut vahinko. 2. Saatavat eivät ole osaksikaan vanhentuneet minkään korvausperusteen osalta 2.1. Vanhentumisajan alkamishetki Vanhentumisajan alkamishetki oli KHO:n päätöksen antamispäivä , eivätkä asiassa sovellettavat KRL:n ja/tai vanhentumislain mukaiset vanhentumisajat olleet kuluneet umpeen. Espoo oli tuolloin saanut tiedon korvausperusteen olemassaolosta ja korvausvelallisesta. Kilpailunrajoituksen olemassaolo, siihen syylliset ja sen uhrit olivat käyneet ilmi vasta kilpailunrajoitusasian lainvoimaisesta ratkaisusta, minkä jälkeen korvausta oli ollut mahdollista vaatia maksettavaksi. Kartelli kilpailunrajoituksena ja sen veloittama ylihinta perustuivat viime kädessä tuomioistuimen tekemään oikeudelliseen ratkaisuun, jossa kilpailunrajoitus oli todettu. Kartellin olemassaolo korvauksen mahdollistavana oikeudellisena tosiseikkana oli tullut havaittavaksi vasta viranomaisen lainvoimaisesta ratkaisusta. Espoo ei ollut tullut tietoiseksi Espoossa toimineesta kartellista ennen vuotta Espoo ei ollut saanut kilpailuviraston tiedotteesta lain edellyttämää tietoa korvausperusteen olemassaolosta tai korvausvelallisista. Lisäksi Lemminkäinen oli kiistänyt kartellin olemassaolon ja osallisuutensa siihen KHO:n päätökseen saakka, eikä Espoo ollut tullut tietoiseksi Lemminkäisen osallisuudesta kartellissa. Markkinaoikeus ei lisäksi ollut vahvistanut kartellin toimineen Espoossa, vaan se oli todettu vasta KHO:n päätöksessä Vanhentumisen katkaiseminen Kantaja oli mahdollisen myönteisen KHO:n päätöksen varalta oikeutensa turvatakseen joka tapauksessa tehnyt laissa velan 13

14 14 vanhentumisesta (728/2003) ("vanhentumislaki") edellytetyt vanhentumisen katkaisuilmoitukset (E 11) jotka on kuitattu vastaanotetuiksi seuraavasti: - Lemminkäinen ja VLT Trading ja Skanska Asfaltti ja NCC Roads ja SA-Capital ja Rudus Asfaltti ja Super Asfaltti ja Espoon vahingonkorvaussaatava ei ollut vanhentunut, vaikka vanhentumisajan alkamishetkeksi katsottaisiin KHO:n päätöksen antamista aikaisempi ajankohta. Espoo oli katkaisut vanhentumisenriittävällä tarkkuudella sekä saatavan pääoman että korkojen osalta. Espoon saatava ei ollut miltään osin vanhentunut. Espoo oli yksilöinyt velan riittävän täsmällisesti. Velan peruste ja määrä olivat olleet vastaajien tiedossa, eikä kantajalta edellytettävältä katkaisulta ollut tarpeen vaatia velkasuhteen sisällön täsmällistä yksilöintiä. Espoon katkaisutoimet olivat katkaisseet velan pääoman ohella myös velkaan liittyvien korkojen ja muiden liitännäissuoritusten vanhentumisen niiden erääntymisajasta riippumatta. Espoo ei myöskään ollut luopunut vaatimasta vastaajien aiheuttaman vahingon korvaamista tai siihen liittyviä liitännäisvaatimuksia. Espoon vaatimukset tuotto- ja viivästyskorosta eivät siten olleet vanhentuneita. Espoo oli katkaisuilmoituksissaan esittänyt korkolaissa tarkoitetun maksuvaatimuksen. Viivästyskorko oli alkanut kertyä vanhentumisen katkaisuilmoituksesta. Mikäli Espoon viivästyskorkovaatimus ei menestynyt, Espoo vaati tuottokorkoa samoin perustein kuin tuottokorkoa koskevien perustelujen yhteydessä oli esitetty ja vaatimuksissaan määritetyistä alkamisajankohdista lähtien siihen saakka, kunnes viivästyskoron maksuvelvollisuus korkolain 9 :n mukaisesti alkoi haasteen tiedoksiannosta Pätemättömyys ja sovittelu Kilpailuoikeuden loukkauksesta johtuva pätemättömyys ei ollut korjauskelpoista, eikä se voinut myöskään vanhentua. KRL 18 ja oikeustoimilain 30, 31 ja 33 eivät sisältäneet vanhentumiseen liittyviä määräaikoja.

15 15 Espoo ei ollut menettänyt oikeuttaan vedota KRL 18 :ään tai oikeustoimilain 30, 31, 33 ja 36 :ään Reklamaatio (Skanska Asfaltti) Espoo oli esittänyt vastaajille reklamaation vanhentumisen katkaisuilmoituksen yhteydessä ensimmäisen kerran toukokuussa Vastaajat olivat tahallisesti rikkoneet lakia, olleet tietoisia osapuolten välisessä suhteessa olevasta virheestä ja odotettavissa olevista vaatimuksista jo ennen Espoota. Erillinen reklamaatio oli ollut tarpeeton, eikä laiton menettely ansainnut reklamaatiovelvollisuuden suojaa. Espoo ei ollut laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuuttaan eikä menettänyt oikeuttaan saatavaan. 3. Korvausvastuun oikeudelliset perusteet 3.1. Kanneperusteiden rinnakkainen soveltaminen Vastaajien aiheuttama vahinko täytti korvausvelvollisuuden edellytykset samanaikaisesti useiden eri korvausperusteiden nojalla. Espoon oli mahdollista vedota asiassa useisiin rinnakkaisiin oikeudellisiin korvausperusteisiin, jotka eivät olleet toisiaan poissulkevia. Yhdenkin korvausperusteen hyväksyminen johti kanteen hyväksymiseen. Jos KRL 18a ei soveltunut asiassa, asia oli ratkaistava muiden oikeudellisten korvausperusteiden nojalla. KRL 18a ei erityissäännöksenä syrjäyttänyt muita lakeja ja korvausperusteita KRL 18 a Espoolla oli asiavaltuus esittää KRL 18a :ään perustuvia vaatimuksia: Valtio ja kunnat olivat ostotoiminnassaan olleet KRL:ssa tarkoitettuja elinkeinonharjoittajia. Valtio ja kunnat olivat julkisyhteisöjä, jotka olivat ammattimaisesti ostaneet tavaroita ja palveluksia toisilta elinkeinonharjoittajilta. Valtion ja kuntien asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden ostotoiminta ei ollut lakisääteistä toimintaa tai julkisen vallan käyttämistä. Espoo oli ammattimaisesti ostanut vastiketta vastaan asfalttipäällysteitä ja siinä tehtävässä kuulunut KRL 3 :n 1 momentin elinkeinonharjoittajan määritelmän piiriin. Valtion ja kuntien asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden ostotoiminta oli ammattimaista sekä toiminnan luonteen, suunnitelmallisuuden, keston että laajuuden perusteella.

16 16 Jos julkisyhteisön oli mahdollista uskoa määrätty tehtävä yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai yksityiset muutoin harjoittivat kyseistä toimintaa, KRL:a sovellettiin julkisyhteisöjen vastaavaan toimintaan. Teiden ylläpito oli voitu uskoa yksityiselle elinkeinonharjoittajalle ja yksityiset elinkeinonharjoittajat olivat myös harjoittaneet kyseistä toimintaa. Valtion ja kuntien teiden ylläpito oli voitu myös yhtiöittää taloudellista voittoa tavoittelevaksi toiminnaksi. Valtio ja kunnat eivät olleet käyttäneet julkista valtaa silloin, kun ne olivat ostaneet asfalttipäällysteitä ja asfaltointipalveluita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta. Asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden ostotoiminnassa sinänsä ei ollut kyse lakisääteisestä toiminnasta, vaikka yleisten teiden ylläpito oli lakisääteistä toimintaa. Yleisten teiden ylläpito ei ollut julkisen vallan käyttämistä. Valtion ja kuntien asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden ostotoiminta oli ollut vastikkeellista. Valtio ja kunnat olivat kilpailleet asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden hankintamarkkinoilla muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. Valtio ja kunnat olivat ostaneet asfalttipäällysteitä ja asfaltointipalveluita markkinoilla määrittyvillä hinnoilla. Valtio ja kunnat eivät ostajan roolissaan olleet poikenneet muista asfalttipäällysteitä ja asfaltointipalveluita hankkivista elinkeinonharjoittajista. Valtion ja kuntien asemaa elinkeinoharjoittajana oli verrattava muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin tahoihin. Myös yksityiset yhtiöt ostivat asfalttipäällysteitä ja asfaltointipalveluja omien toimipaikkojensa ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi, eivätkä ne tavoitelleet ostotoiminnalla voittoa. Valtion ja kuntien markkina-asema ostajana oli verrattavissa muihin elinkeinonharjoittajiin eikä kuluttajiin. Sopimussuhteissa ne olivat tasavertaisessa asemassa muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. Julkisyhteisön oikeudellisella muodolla ei ollut merkitystä elinkeinonharjoittajan käsitteen kannalta. Markkinoilla toimiva julkisyhteisö oli elinkeinonharjoittaja, vaikka toimintaa ei harjoitettu yhtiömuodossa tai liikelaitoksena. Oikeussuojan saaminen ei riippunut siitä, miten julkisyhteisö oli organisoinut ostotoimintansa: oliko se toiminut virastona, liikelaitoksena tai yhtiönä. Kaikissa näissä muodoissa oli kysymys ammattimaisesta ostotoiminnasta. Elinkeinonharjoittaminen ei edellyttänyt toimintaa harjoitettavan taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Elinkeinonharjoittajan käsitettä koskeva ratkaisukäytäntö perustui KRL:n kieltosäännösten soveltamiseen, eikä se soveltunut arvioitaessa

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Katri Havu OTM, tutkija, Helsingin yliopisto, Centre of Excellence in Foundations of European Law and Polity Research TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Edilex 2010/36

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym. L.U m U*f> P^L 1 & LA 'N UD!^/V/'U?U HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine Käräjätuomari Merja Lahti Käräjätuomari Juha Hartikainen TUOMIO Annettu kansliassa 28.4.2014 Kello 13.00 14/18861

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 Antamispäivä 31.12.2010 Diaarinrot S 08/3051 S 08/3053 S 08/3055 S 08/3057 RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA I (S 08/3051) Helsingin käräjäoikeus 16.10.2008 nro

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Hanna-Riikka Pulkkinen

Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Hanna-Riikka Pulkkinen Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 21.12.2012 Nro 3530 Diaarinumero R 10/2714 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Asia Valittajat Vastavalittajat

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Esitys markkinaoikeudelle

Esitys markkinaoikeudelle ESITYS Dnro 1198/61/01 JULKINEN VERSIO Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Esitys markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrikkomusmaksun määräämisestä eräille asfalttialalla toimiville yrityksille kilpailunrajoituslain

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot