LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 33 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015 /kaupunginhallitus 7 34 Valtionosuuspäätökset vuodelle 2015 ja oikaisupäätökset vuodelle Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Vaalitoimikunnan jäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen ero ja 12 uusien valinta 37 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo Ypäjän ja Jokioisten 21 kunnissa 41 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kortteleiden 6 ja 2 (osa) 22 asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseen 42 Osallistavan sosiaaliturvan pilotointi Loimaalla Rakennusvalvontatehtävien palvelujen myynti Oripään kunnalle Kiinteistö Oy Martinhaka / kaupungin omistaman osakekannan myynti 26 vähemmistöosakkaalle 45 Yhteistoimintamenettely / Henkilöstökulujen vähentäminen Työllistämistä edistävä toimintasuunnitelma Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen 51

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Virkasuhteen irtisanominen Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien sairaanhoitajien ja 74 terveydenhoitajien palkkausperusteet 58 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö r.y:n 76 luottamusmiessopimus 59 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kiinteistönluovutusilmoituksia Kuntayhtymien asioita Lauta- ja johtokuntien päätöksiä Viranhaltijoiden päätöksiä Ilmoitusasiat 83

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Perho Tiina I varapuheenjohtaja Lundgren Esko II varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Kalsi Helena jäsen Laaksonen Jorma jäsen Laitila Marja-Liisa jäsen Raitala Juha jäsen Suominen Olavi jäsen Tyyskänen Eveliina jäsen Suominen Aino varajäsen MUU Ek-Marjamäki Teija kv:n I varapuheenjohtaja Rasi Jarmo kv:n II varapuh.johtaja Hirvelä Antti kv:n III varapuh.johtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Heinonen Toini hallintosihteeri POISSA Vuolle Sanna jäsen Mäki-Punto-Ristanen kv:n puheenjohtaja Tarja ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Toini Heinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla. päivänä helmikuuta 2015 TARKASTUS Tiina Perho Arvo Heikkilä paitsi paitsi Pykälät tarkastettiin kokouksessa.

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa Toini Heinonen Hallintosihteeri

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 31 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 32 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 1. varapuheenjohtaja Tiina Perho ja jäsen Arvo Heikkilä.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015 /kaupunginhallitus Kh 33 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Hallintosäännön 19 mukaan toimielin hyväksyy talousarvioon perus tu vat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmaan hyväksyessään asian omai sen viranomaisen on asetettava täsmennetyt tavoitteet ja osa ta voit teet alaisilleen toimintayksiköille sekä korostettava pai nopis te aluei ta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Valtuusto on määrän nyt talousarviossa kaupunginhallitusta ja toimielimiä sitovat tavoit teet ja määrärahat. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyt tö suun ni tel massa on esitettävä, miten talousarvioon ja taloussuunnitelmaan si säl tyvät säästötavoitteet toteutetaan. Kaupunginhallitus antoi täy täntöön pa no-oh jeet Kaupunginhallituksen tavoitteet asetetaan vähintään seuraavilta tehtävä alueilta: konsernijohto ja kehittäminen yleishallinto konsernitalous ja IT-palvelut henkilöstöpalvelut Kaupunginhallituksen tehtäväkenttään kuuluu myös konsernitavoitteiden asettaminen ja toteutumisen ohjaaminen ja seuranta. Investointien osalta kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijat vas taavat kohdista 8.1. Maa- ja vesialueet, hallintopalvelukeskus, Ir tain käyttöomaisuus /hallintopalvelukeskus Arvopaperit/hallintopalvelukeskus * Käyttösuunnitelma 2015, kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen vuoden 2015 käyttösuunnitelman. Päätös: Hyväksyttiin.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Valtionosuuspäätökset vuodelle 2015 ja oikaisupäätökset vuodelle 2014 Kh 34 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: val tio va rain mi niste riön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja ope tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtion osuus ra hoi tuk ses ta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Loimaan kaupunki on saanut seuraavat valtionosuuksia koskevat pää tök set: 1. Valtionvarainministeriön päätös kunnan pe rus pal ve lu jen val tionosuu den muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5 (VM/2970/ /2013, ) Oikaisupäätös vuoden 2014 valtionosuuksiin lisää vuodelle 2014 kirjat ta vaa määrää euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden koko nais mää rä vuodelle 2014 on euroa.(liitteen taulukko 1). 2. Valtionvarainministeriön päätös kunnan pe rus pal ve lu jen val tionosuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin pe rus tu van val tion osuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2015 (VM/2633/ /2014, ) Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään kunnille mm. eri kois sai raan hoi don, terveydenhuollon, sosiaali-, opetus- ja kult tuuri toi men palvelujen järjestämiseen. Kunnan peruspalvelujen val tionosuus lain sää dän tö uudistui vuoden 2015 alusta alkaen (laki 676/2014). Valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sai ras ta vuu den ja muiden laskennallisten kustannusten mää räy tymis te ki jöi den perusteella. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen si säl ty vät myös lisäosat, valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäyk set ja verotuloihin perustuva valtionosuuden ta saus. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2015 on 25,44 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3 520,93 euroa/asukas. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2015 on eu roa sisältäen verotulotasauksen euroa. Kokonaissumma on euroa vuoden 2014 vastaavaa valtionosuutta pienempi. ( liit teen taulukot 2 ja 3) 3. Valtionvarainministeriön päätös kuntien ko ti kun ta kor vauk sen perus osas ta vuodelle 2015 (VM/2632/ /2014, )

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 :n 1 ja 2 mo men tin mukaan kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. Ko ti kun ta kor vauk sen perusosa lasketaan jakamalla kunnan esi- ja pe rus ope tuk sen laskennalliset kustannukset kunnan painotetulla 6 15 vuotiaiden määrällä. Lain 38 :n 5 momentin mukaan val tion varain mi nis te riö vahvistaa vuosittain kunnan kotikuntakorvauksen perus osan. Loimaan kaupunki saa vuonna 2015 ko ti kun ta kor vaus tu loja euroa ja maksaa kotikuntakorvausmenoja euroa. Loimaan kaupungin kotikuntakorvauksen perusosa on 6226,21 / oppilas (2014/6454,03 ). (liitteen taulukko 3) 4. Opetusministeriön päätökset: Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksik kö hin nois ta vuodelle 2015 (OKM47/221/2014,lukiokoulutuksen yk sik kö hin nois ta vuodelle 2015(46/221/2014), kansanopiistojen opetus tun tien määrän vahvistamisesta ja opetustuntien yksikköhinnan mää rää mi ses tä 2015 (35/221/2014), esi- ja perusopetuksen yk sik köhin nois ta vuodelle 2015 (55/221/2014), perusopetuslaissa tar koi tetun aamu- ja il ta päi vä toi min nan yksikköhinnasta ja oh jaus tun tien lasken nal li ses ta mää räs tä (50/221/2014), opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön net tä väs tä valtionosuudesta se kä kuntayhtymille, re kis te röi dyil le yhteisöille ja säätiöille myön nettä väs tä rahoituksesta vuodelle 2015 (56/221/2014) (OPH , ra port ti VOS6SL15, ). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen eu romää räi ses ti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yk sik kö hin ta ra hoi tus ta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää pe rus ope tuk seen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muu hun opetus- ja kulttuuritoimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus vuon na 2015 on 300,13 euroa/asukas. Vuodesta 2015 alkaen ammat ti kor kea kou lu jen rahoitus ei ole enää mukana kunnan ra hoi tusosuu den laskennassa, koska ammattikorkeakoulujen rahoituksen sään te ly siirtyy vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuritoimen rahoi tuk ses ta annetusta laista ammattikorkeakoululakiin. Vuoden 2014 tarkistettu kunnan rahoitusosuus on 345,04 euroa/asukas. Opetusministeriön Loimaalta perimä rahoitusosuus 2015 on euroa. Perittävämäärä on euroa pienempi kuin vuon na (liitteen taulukko 4.) 5. Päätös opetus ja kultuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön net tä vän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yh tei söil le ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuo del le 2014 ( VOS6SL14).

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Päätös kasvattaa Loimaan kaupungin maksamaa opetus- ja kult tuuri toi men rahoitusosuutta euroa ( ) ja koh den ne taan vuoden 2014 tilinpäätökseen. (liitteen taulukot 5 ja 6) Edellä mainittujen valtionosuuspäätösten mukainen kokonaismäärä vuo del le 2015 on euroa, joka on euroa pienem pi kuin vuoden 2014 valtionosuuksien kokonaismäärä ( ). Valtionosuudet maksetaan kaupungin tilille yhtenä eränä kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuuspäätöksistä voi hakea oikaisua kol men kuukauden kuluessa siitä, kun kunta on saanut päätöksestä tie don. * Yhteenveto valtionosuuspäätöksistä 2015/2014 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tietoonsa saatetuiksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Kh 35 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Kaupunginvaltuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi Risto Kuisminin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouni Ojalan. Risto Kuismin on edesmennyt Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 71 : "Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; 2. kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö; 3. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi edesmenneen Risto Kuisminin tilalle. Käsittely: Päätös: Keskustelun kuluessa varajäsen Aino Suominen ehdotti valittavaksi tarkastuslautakunnan jäseneksi Jouni Ojala ja hänen henkiläkohtaiseksi varajäseneksi Markku Lepola. Muita ehdotuksia ei tehty. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi edesmenneen Risto Kuisminin tilalle Jouni Ojalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Lepolan.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vaalitoimikunnan jäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen ero ja uusien valinta 198/ /2013 Kh 36 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Anne Lehtosen on pyytänyt eroa vaalitoimikunnasta sairauden vuoksi. Mia Lintula on pyytänyt eroa vaalilautakunnan varajäsenyydestä yksityisasioiden vuoksi. Kaupunginhallitus valitsi eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Anne Lehtosen sekä Mellilän äänestysalueen vaalilautakuntaan varajäseneksi 2. sijalle Mia Lintulan. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus 40 %:n sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsentan ja varajäsenten kohdalla.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. myöntää Anne Lehtoselle eron I vaalitoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Mia Lintulalle Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä 2. valitsee vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaa jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. 3. valitsee vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi 2. sijalle. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen ehdotti valittavaksi I vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Sisko Lundgrenin. Puheenjohtaja ehdotti valittavaksi Mellilän vaalilautakuntaan varajäseneksi Tytti Häyhän. Päätös: Kaupunginhallitus päätti 1. myöntää Anne Lehtoselle eron I vaalitoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Mia Lintulalle Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä 2. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaa jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Sisko Lundgrenin.. 3. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi 2. sijalle Tytti Häyhän.

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle Kh 37 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Hallintosäännön 2 :n mukaan kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Neuvoston toimikausi päättyi v lopussa. Alan yhdistyksiä pyydettiin tekemään ehdotuksia jäseniksi toimikaudelle Ehdotuksia pyydettiin lehti-ilmoituksella mennessä ja uudelleen mennessä suoraan yhdistyksille lähetetyllä kirjeellä. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen on toimitettu seuraavat jäsenehdotukset: Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Loimaan seudun mielenterveysyhdistys Savikki ry V-S:n Näkövammaiset ry, Loimaan seudun alaosasto Loimaan seudun MS-kerho Loimaan Seudun Kuulo ry Oili Saarikko Marja Järvinen Ilkka Lempinen Eila Nummila Sirkka Lindell Neuvosto on keskuudestaan valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveysjohtaja on nimennyt neuvostoon sihteerin viranhaltijakunnasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston toimikaudelle ja nimeää neuvostoon seuraavat jäsenet: Oili Saarikko, Marja Järvinen, Ilkka Lempinen, Eila Nummila ja Sirkka Lindell. Päätös: Hyväksyttiin.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Kh 38 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Kaupunginhallitus asetti rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukuntaan nimettiin: Jäsen Väinö Koskinen Niilo Halminen Kaino Hurri Raimo Kuusisto Toivo Puputti Veikko Heikkilä Varajäsen Kauko Aaltonen Paavo Grön Pekka Suominen Nyttemmin on jäsenten korkean iän, terveydentilan ym. syiden vuoksi tarvetta tehdä muutoksia ja täydennyksiä kokoonpanoon. Veteraaniyhdistykset ovat tehneet esitykset muutoksista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi: Jäsen Väinö Koskinen Kauko Aaltonen Kaino Hurri Raimo Kuusisto Toivo Puputti Veikko Heikkilä Varajäsen Jorma Koivisto Urpo Suopuro Matti Vainio Pekka Nurmi Matti Okko Markku Onnela Päätös: Hyväksyttiin.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Alastaron tuulivoimaosayleiskaava 584/ /2014 Kh Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Loimaan kaupungin Alastaron alueelle on ollut vireillä tuulivoimahanke, johon liittyen tekninen lautakunta on hyväksynyt maanvuokrasopimuksen kaupungin omistamien kahden metsätilan osalta. Tuossa vaiheessa kyse on ollut kaupungin kaavoitustoimen saaman ennakkotiedon mukaan hankkeesta, jota on ollut tarkoitus viedä eteenpäin suunnittelutarveratkaisuna, kuten Viipurin tilaa koskeva Metsämaalla koskeva asia on edennyt. Sittemmin huhtikuussa 2014 Ari Ylämononen, joka toimii nykyisin omistamansa Auria Wind Ltd:n kautta otti kaupunkiin yhteyttä tuulivoimayleiskaavan laatimiseksi. Hanke oli täsmentynyt kahdeksan (8) voimalan hankkeeksi, jossa sijoittuminen on selvitettävä tuulivoima- kaavan avulla. Koko alittaa kuitenkin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kokoluokan. Käydyissä neuvotteluissa täsmentyi hankekoon lisäksi toteuttajataho ruotsalaiseksi Eolus Vind Ab yhtiöksi. Yhtiö on toteuttanut Ruotsissa ja muissa maissa tuulivoimahankkeita laajasti. Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa ja käytettävissä on myös englanninkielinen versio. Neuvottelun tuloksena on päädytty esittämään mallia, jossa kaavan hakijan ja kaupungin välillä laaditaan sopimus siten, että kaikista kaavan kustannuksista vastaa hakija. Vastaavaa toimintamallia on sovellettu Loimaan seutukunnassa useassa muussa kunnassa. Sopimuksessa tarkoitettu alue sijaitsee Tammiaisten tien ja Punkalaitumen tien välisellä alueella. Alueen pohjoispuolella on Hennijoen kylä. Suunnittelualueen sijainti käy ilmi sopimuksen liitekartasta. Loimaan kaupunkistrategiassa on esillä tuulivoiman edistäminen. Viipurin tilaa alueelle suunniteltu hanke on neljä (4) voimalaa käsittävä. Suunnittelutarveratkaisusta on valitettu. Nyt puheena olevan kohteen ohella kolmas hanke on keskeisten alueiden osayleiskaavaan sisältyvä Kirveskallion kolmen (3) voimalan hanke. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen hanke vaatii vielä asemakaavamuutoksen. Maakunnan tuulivoimavaihemaakuntakaava sisältää vain YVA-kynnyksen ylittävät kohteet ja Loimaalta kaksi pientä hanketta, jotka olivat maakuntakaavan laatimishetkellä tiedossa, Viipurin tilan

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus /Jaukkurinkulma ja Kirveskallion hankkeet. Valmistelun yhteydessä on keskusteltu kaavatoimikunnan puheenjohtaja Juha Raitalan kanssa. Kaavatoimikunta valmistelee asioita kaupunginhallitukselle ja tässä tapauksessa on todettu käsittelymenettelyn etenevän siten, että asia tuodaan suoraan kaupunginhalituksen käsiteltäväksi. Hallintosäännön 44 kohdan 3.1 perusteella asia kuuluu kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan. * Sopimus tuulivoimayleiskaavan laatimiseksi Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sopimuksen tuulivoimayleiskaavan laamisesta Alastaron alueelle Eolus Vind Ab:n kanssa. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari oli asiantuntijana läsnä kokouksessa käsiteltäessä tätä asiaa. Kh Kaavoittaja Kalle Rautavuori Tuulivoimahankkeen hanketoimija Eolus Vind AB on valinnut FCG suun nit te lu ja tekniikka Oy:n osayleiskaavaa laativaksi konsultiksi. Kaa va työ laaditaan Loimaan kaupungin valvonnassa. Kaa va kon sultti on laatinut päivätyn Loimaan Alastaron tuu li voi ma osayleis kaa van osallistumis ja arviointisuunnitelman. * Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Alastaron tuu li voi ma osa yleiskaa van laadinnan, ilmoittaa MRL 63 :n mukaisesti kaa voi tuk sen vireilletulosta ja asettaa Alastaron tuulivoimaosayleiskaavan osal listu mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Päätös: Hyväksyttiin.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Kaavatmk Kaavoittaja Kalle Rautavuori, Kaavakonsultti on valmistellut kaa va luon nos ma te ri aa lia ja laatinut kaa vaan liittyviä selvityksiä. Kokouksessa esitelläään alus ta va kaava luon nos. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu tullaan jär jes tämään loppuvuonna 2014 ja kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtä vil le alkuvuonna Kaavoittaja ja kehittämisjohtaja ovat käyneet kaavaselostuksen läpi ja esille tulleet pienet asiat on käyty läpi Loimaalla pidetyssä tapaamisessa. Kaavoittajan ehdotus: Kaavatoimikunta kuulee esittelyn alustavasta luonnoksesta ja antaa oh jeet kaavakonsultille kaavaluonnoksen viimeistelystä. Kehittämisjohtajan ehdotus: Kaavatoimikunta hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Käsittely: Kehittämisjohtaja ja kaavoittaja alustivat asiaa. Todettiin vireillä oleva tuulivoimaloiden melun tarkastelua koskeva asetuksen valmistelu, jonka valmistumisesta ei ole tietoa. Viranomaisneuvottelu on Edelleen todettiin Punkalaitumen kunnan Isosuon alueelle vireille tullut kuuden (6) yksikön tuulivoimaosayleiskaavahanke, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tullut nähtäville mahdollisia lausuntoja ja kannanottaja varten. Keskustelun jälkeen kehittämisjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti. Kehittämisjohtajan muutettu ehdotus: Kaavaselostuksen kohdassa 2.1. esitetty käsittelyaikataulu myöhentyy siten, että kaavaluonnos viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn tammikuussa Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Esko Lundgren ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja hän

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkua klo Kh 39 Valmistelija: kaava-arkkitehti Kalle Rautavuori, puh , kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville ja kaa vahank keen vireilletulosta kuulutettiin Osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mas ta voi antaa palautetta kaavaehdotuksen näh tävil le asettamiseen saakka. Tähän mennessä suunnitelmasta on jätet ty viisi osallisten mielipidettä sekä kaksi lausuntoa. Mielipiteet ja lau sun not sekä kaavanlaatijan vastineet on esitetty selostuksen liittee nä 12 olevassa vastineraportissa. Aloitusvaiheen vi ran omais neuvot te lu on pidetty Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km Alastaron keskustasta koil li seen. Alue sijaitsee Kanteenmaantien (seututie 231) länsipuolella. Kaava-alu een pinta-ala on noin 897 hehtaaria. Suunnittelualueen pinta-ala muodostuu maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta. Kaavatyön tarkoituksena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukai nen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voidaan suo raan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille. Tavoitteena on mah dol lis taa enintään kahdeksan tuulivoimalan toteuttaminen. Tuuli voi ma lai tok set ovat teholtaan noin 2-3,3 MW, jolloin puiston yhteen las ket tu teho tulisi olemaan noin 16-26,4 MW. Tuulivoimapuisto muo dos tuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huol to teis tä sekä maakaapelein toteutettavasta sähkönsiirrosta. Suun ni tel lut tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan enintään 157 met riä korkeita lieriötornimallisia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden root to rit tulevat olemaan halkaisijaltaan noin metriä. Tuu livoi ma lan kokonaiskorkeus on enimmillään 220 metriä. Koko kaava-alue on osoitettu kaavaluonnoksessa maa- ja met sä talous val tai sek si alueeksi (M-3). Alue on varattu pääasiassa met sä talout ta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoi te tuil le alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä ver kos toja. Maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähin tään 220 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista tai ra ken ta mat to mista tuulivoimaloille osoitetusta alueesta. Alueelle ei saa rakentaa uusia vakituisia asuntoja tai uusia loma-asuntoja (MRL 43 ). Ole massa olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa uuden vakituisen asunnon. Olemassa olevan vakituisen asunnon peruskorjaaminen tai korvaa mi nen uudella vakituisella asunnolla on mahdollista.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Lähin vakituinen asunto sijaitsee noin 996 m etäisyydellä voimalasta nro 3. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 883 m etäisyydellä voi malas ta nro 2. Vaikutuksia mm. ihmisten elinoloihin, luontoon ja mai semaan on arvioitu erikseen kaavaselostuksen kohdassa osa yleis kaavan vaikutukset, jossa on esitetty myös karttoja melu- ja var jos tusmal lin nuk sis ta. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään kaikille avoin yleisö ti lai suus jossa tuulivoimayhtiön edustaja ja kaavan suunnittelija esit te le vät hanketta. Kaavakartta ja selostus sekä kaikki selostuksen liitteet ovat luet ta vissa kaupungin kotisivuilla osoitteessa * Osayleiskaavakartan luonnos * Osayleiskaavan selostusluonnos Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn Alastaron tuulivoima osa yleis kaa van luonnoksen MRL 62 :n mukaisesti nähtäville asetet ta vak si ja pyytää siitä tarvittavat alustavat lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: II varapuheenjohtaja Esko Lundgren poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo Ypäjän ja Jokioisten kunnissa Kh 40 Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Ypäjän ja Jokioisten kunnat ovat aloittaneet kuntien yhteisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen. Kumpaankin kuntaan laaditaan oma yleiskaava, mutta suunnittelu tehdään kokonaisuutena. Hanketta koskeva osallistusmis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä , jona aikana osalliset voivat jättää mielipiteensä siitä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kyse on Megatuuli Oy:n omistaman Tuulivoimamuisto Tyrinselkä Oy:n hankkeesta, jossa kaavaillaan kahdeksan (8) yksikön sijoittamista alueelle siten, että neljä (4) yksikköä sijoittuisi sekä Ypäjän, että Jokioisten puolelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 5.5. on maininta Loimaan alueelle suunnittelutarveratkaisuna vireillä olevasta hankkeesta. * Tyrinselän tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavahankkeen vireilletulon tietoon saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kortteleiden 6 ja 2 (osa) asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseen 342/ /2013 Kh 41 Valmistelija: kaava-arkkitehti Kalle Rautavuori, puh ja kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kortteleita 6 ja 2 (osa) sekä katu- ja erityisaluetta koskevan asemakaavamuutoksen (AK 0182). Ralexnet Oy, Olli Huhti ja Kari Huhti ovat jättäneet yh tei sen päivätyn valituksen kaupunginvaltuuston pää tök ses tä. Valituksessa vaaditaan, että ensisijaisesti asemakaava tulee ku mota, mutta mikäli hallinto-oikeus katsoo mahdolliseksi, niin ase ma kaava eh do tus voidaan hyväksyä muuttamalla asemakaavaa heidän esit tä mäl lään tavalla. Valittajien mukaan kaavapäätös on lainvastainen, sillä asemakaava ei täytä lain asemakaavalta edellyttämiä vaatimuksia. Valituksessa tois te taan samat perustelut kuin kaavan luonnosvaiheen mie li pi teessä sekä ehdotusvaiheen muistutuksessa. Kaavan suunnittelija on laa ti nut näihin kattavat vastineet kaavaprosessin aikana. Vastineet ovat osa kaavaselostuksen liitteenä 4 olevaa vastineraporttia. * Ralexnet Oy:n, Olli Huhdin ja Kari Huhdin valitus * Kortteleiden 6 ja 2 (osa) asemakaavamuutoksen selostuksen liite 4 (vas ti ne ra port ti) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle, että valitus on perusteettomana hylättävä. Asemakaavamuutos täyttää lain asemakaavalta edellyttämät vaatimukset. Kaupunginhallitus viittaa valittajien kaavaluonnoksesta ja kaa va ehdo tuk ses ta aiemmin jättämän mielipiteen ja muistutuksen vastineisiin, jois sa on vastattu kattavasti va li tuk ses sa esitettyihin asioihin. Vastineraportti on kaavaselostuksen (AK 0182) liite 4. Päätös: Hyväksyttiin.

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 06.10.2014 kello 17:00-19:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 11 23.01.2017 Valtiovarainministeriön vuoden 2017 valtionosuuspäätökset 30.12.2016 / kunnan peruspalvelujen vatlionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2017

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhteistoimintaneuvottelu. Aika kello kaupunginhallituksen kokoushuone. Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty

Yhteistoimintaneuvottelu. Aika kello kaupunginhallituksen kokoushuone. Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty LOIMAAN KAUPUNKI Yhteistoimintaneuvottelu Esityslista Aika 13.1.2015 kello 14.00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty Hanna Kyläkoski pääluottamusmies Tehy Harri

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 71 07.03.2016 Kaupunginhallitus 123 02.05.2016 Kaupunginhallitus 132 16.05.2016 Kaupunginhallitus 172 13.06.2016 Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu Kh 07.03.2016

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Metsälamminkankaan alueen tuulivoimayleiskaava

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Metsälamminkankaan alueen tuulivoimayleiskaava Kunnanhallitus 120 19.05.2015 Kunnanhallitus 138 23.06.2015 Kunnanhallitus 158 30.06.2015 Metsälamminkankaan alueen tuulivoimayleiskaava Khall 19.05.2015 120 Liite Ympäristölautakunta 18.11.2013 76 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot