LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 33 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015 /kaupunginhallitus 7 34 Valtionosuuspäätökset vuodelle 2015 ja oikaisupäätökset vuodelle Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Vaalitoimikunnan jäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen ero ja 12 uusien valinta 37 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo Ypäjän ja Jokioisten 21 kunnissa 41 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kortteleiden 6 ja 2 (osa) 22 asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseen 42 Osallistavan sosiaaliturvan pilotointi Loimaalla Rakennusvalvontatehtävien palvelujen myynti Oripään kunnalle Kiinteistö Oy Martinhaka / kaupungin omistaman osakekannan myynti 26 vähemmistöosakkaalle 45 Yhteistoimintamenettely / Henkilöstökulujen vähentäminen Työllistämistä edistävä toimintasuunnitelma Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen 51

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Virkasuhteen irtisanominen Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien sairaanhoitajien ja 74 terveydenhoitajien palkkausperusteet 58 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö r.y:n 76 luottamusmiessopimus 59 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kiinteistönluovutusilmoituksia Kuntayhtymien asioita Lauta- ja johtokuntien päätöksiä Viranhaltijoiden päätöksiä Ilmoitusasiat 83

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Perho Tiina I varapuheenjohtaja Lundgren Esko II varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Kalsi Helena jäsen Laaksonen Jorma jäsen Laitila Marja-Liisa jäsen Raitala Juha jäsen Suominen Olavi jäsen Tyyskänen Eveliina jäsen Suominen Aino varajäsen MUU Ek-Marjamäki Teija kv:n I varapuheenjohtaja Rasi Jarmo kv:n II varapuh.johtaja Hirvelä Antti kv:n III varapuh.johtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Heinonen Toini hallintosihteeri POISSA Vuolle Sanna jäsen Mäki-Punto-Ristanen kv:n puheenjohtaja Tarja ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Toini Heinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla. päivänä helmikuuta 2015 TARKASTUS Tiina Perho Arvo Heikkilä paitsi paitsi Pykälät tarkastettiin kokouksessa.

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa Toini Heinonen Hallintosihteeri

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 31 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 32 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 1. varapuheenjohtaja Tiina Perho ja jäsen Arvo Heikkilä.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015 /kaupunginhallitus Kh 33 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Hallintosäännön 19 mukaan toimielin hyväksyy talousarvioon perus tu vat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmaan hyväksyessään asian omai sen viranomaisen on asetettava täsmennetyt tavoitteet ja osa ta voit teet alaisilleen toimintayksiköille sekä korostettava pai nopis te aluei ta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Valtuusto on määrän nyt talousarviossa kaupunginhallitusta ja toimielimiä sitovat tavoit teet ja määrärahat. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyt tö suun ni tel massa on esitettävä, miten talousarvioon ja taloussuunnitelmaan si säl tyvät säästötavoitteet toteutetaan. Kaupunginhallitus antoi täy täntöön pa no-oh jeet Kaupunginhallituksen tavoitteet asetetaan vähintään seuraavilta tehtävä alueilta: konsernijohto ja kehittäminen yleishallinto konsernitalous ja IT-palvelut henkilöstöpalvelut Kaupunginhallituksen tehtäväkenttään kuuluu myös konsernitavoitteiden asettaminen ja toteutumisen ohjaaminen ja seuranta. Investointien osalta kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijat vas taavat kohdista 8.1. Maa- ja vesialueet, hallintopalvelukeskus, Ir tain käyttöomaisuus /hallintopalvelukeskus Arvopaperit/hallintopalvelukeskus * Käyttösuunnitelma 2015, kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen vuoden 2015 käyttösuunnitelman. Päätös: Hyväksyttiin.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Valtionosuuspäätökset vuodelle 2015 ja oikaisupäätökset vuodelle 2014 Kh 34 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: val tio va rain mi niste riön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja ope tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtion osuus ra hoi tuk ses ta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Loimaan kaupunki on saanut seuraavat valtionosuuksia koskevat pää tök set: 1. Valtionvarainministeriön päätös kunnan pe rus pal ve lu jen val tionosuu den muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5 (VM/2970/ /2013, ) Oikaisupäätös vuoden 2014 valtionosuuksiin lisää vuodelle 2014 kirjat ta vaa määrää euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden koko nais mää rä vuodelle 2014 on euroa.(liitteen taulukko 1). 2. Valtionvarainministeriön päätös kunnan pe rus pal ve lu jen val tionosuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin pe rus tu van val tion osuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2015 (VM/2633/ /2014, ) Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään kunnille mm. eri kois sai raan hoi don, terveydenhuollon, sosiaali-, opetus- ja kult tuuri toi men palvelujen järjestämiseen. Kunnan peruspalvelujen val tionosuus lain sää dän tö uudistui vuoden 2015 alusta alkaen (laki 676/2014). Valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sai ras ta vuu den ja muiden laskennallisten kustannusten mää räy tymis te ki jöi den perusteella. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen si säl ty vät myös lisäosat, valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäyk set ja verotuloihin perustuva valtionosuuden ta saus. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2015 on 25,44 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3 520,93 euroa/asukas. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2015 on eu roa sisältäen verotulotasauksen euroa. Kokonaissumma on euroa vuoden 2014 vastaavaa valtionosuutta pienempi. ( liit teen taulukot 2 ja 3) 3. Valtionvarainministeriön päätös kuntien ko ti kun ta kor vauk sen perus osas ta vuodelle 2015 (VM/2632/ /2014, )

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 :n 1 ja 2 mo men tin mukaan kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. Ko ti kun ta kor vauk sen perusosa lasketaan jakamalla kunnan esi- ja pe rus ope tuk sen laskennalliset kustannukset kunnan painotetulla 6 15 vuotiaiden määrällä. Lain 38 :n 5 momentin mukaan val tion varain mi nis te riö vahvistaa vuosittain kunnan kotikuntakorvauksen perus osan. Loimaan kaupunki saa vuonna 2015 ko ti kun ta kor vaus tu loja euroa ja maksaa kotikuntakorvausmenoja euroa. Loimaan kaupungin kotikuntakorvauksen perusosa on 6226,21 / oppilas (2014/6454,03 ). (liitteen taulukko 3) 4. Opetusministeriön päätökset: Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksik kö hin nois ta vuodelle 2015 (OKM47/221/2014,lukiokoulutuksen yk sik kö hin nois ta vuodelle 2015(46/221/2014), kansanopiistojen opetus tun tien määrän vahvistamisesta ja opetustuntien yksikköhinnan mää rää mi ses tä 2015 (35/221/2014), esi- ja perusopetuksen yk sik köhin nois ta vuodelle 2015 (55/221/2014), perusopetuslaissa tar koi tetun aamu- ja il ta päi vä toi min nan yksikköhinnasta ja oh jaus tun tien lasken nal li ses ta mää räs tä (50/221/2014), opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön net tä väs tä valtionosuudesta se kä kuntayhtymille, re kis te röi dyil le yhteisöille ja säätiöille myön nettä väs tä rahoituksesta vuodelle 2015 (56/221/2014) (OPH , ra port ti VOS6SL15, ). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen eu romää räi ses ti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yk sik kö hin ta ra hoi tus ta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää pe rus ope tuk seen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muu hun opetus- ja kulttuuritoimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus vuon na 2015 on 300,13 euroa/asukas. Vuodesta 2015 alkaen ammat ti kor kea kou lu jen rahoitus ei ole enää mukana kunnan ra hoi tusosuu den laskennassa, koska ammattikorkeakoulujen rahoituksen sään te ly siirtyy vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuritoimen rahoi tuk ses ta annetusta laista ammattikorkeakoululakiin. Vuoden 2014 tarkistettu kunnan rahoitusosuus on 345,04 euroa/asukas. Opetusministeriön Loimaalta perimä rahoitusosuus 2015 on euroa. Perittävämäärä on euroa pienempi kuin vuon na (liitteen taulukko 4.) 5. Päätös opetus ja kultuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön net tä vän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yh tei söil le ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuo del le 2014 ( VOS6SL14).

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Päätös kasvattaa Loimaan kaupungin maksamaa opetus- ja kult tuuri toi men rahoitusosuutta euroa ( ) ja koh den ne taan vuoden 2014 tilinpäätökseen. (liitteen taulukot 5 ja 6) Edellä mainittujen valtionosuuspäätösten mukainen kokonaismäärä vuo del le 2015 on euroa, joka on euroa pienem pi kuin vuoden 2014 valtionosuuksien kokonaismäärä ( ). Valtionosuudet maksetaan kaupungin tilille yhtenä eränä kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuuspäätöksistä voi hakea oikaisua kol men kuukauden kuluessa siitä, kun kunta on saanut päätöksestä tie don. * Yhteenveto valtionosuuspäätöksistä 2015/2014 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tietoonsa saatetuiksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Kh 35 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Kaupunginvaltuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi Risto Kuisminin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouni Ojalan. Risto Kuismin on edesmennyt Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 71 : "Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; 2. kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö; 3. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi edesmenneen Risto Kuisminin tilalle. Käsittely: Päätös: Keskustelun kuluessa varajäsen Aino Suominen ehdotti valittavaksi tarkastuslautakunnan jäseneksi Jouni Ojala ja hänen henkiläkohtaiseksi varajäseneksi Markku Lepola. Muita ehdotuksia ei tehty. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi edesmenneen Risto Kuisminin tilalle Jouni Ojalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Lepolan.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vaalitoimikunnan jäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen ero ja uusien valinta 198/ /2013 Kh 36 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Anne Lehtosen on pyytänyt eroa vaalitoimikunnasta sairauden vuoksi. Mia Lintula on pyytänyt eroa vaalilautakunnan varajäsenyydestä yksityisasioiden vuoksi. Kaupunginhallitus valitsi eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Anne Lehtosen sekä Mellilän äänestysalueen vaalilautakuntaan varajäseneksi 2. sijalle Mia Lintulan. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus 40 %:n sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsentan ja varajäsenten kohdalla.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. myöntää Anne Lehtoselle eron I vaalitoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Mia Lintulalle Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä 2. valitsee vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaa jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. 3. valitsee vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi 2. sijalle. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen ehdotti valittavaksi I vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Sisko Lundgrenin. Puheenjohtaja ehdotti valittavaksi Mellilän vaalilautakuntaan varajäseneksi Tytti Häyhän. Päätös: Kaupunginhallitus päätti 1. myöntää Anne Lehtoselle eron I vaalitoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Mia Lintulalle Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä 2. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaa jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Sisko Lundgrenin.. 3. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi 2. sijalle Tytti Häyhän.

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle Kh 37 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Hallintosäännön 2 :n mukaan kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Neuvoston toimikausi päättyi v lopussa. Alan yhdistyksiä pyydettiin tekemään ehdotuksia jäseniksi toimikaudelle Ehdotuksia pyydettiin lehti-ilmoituksella mennessä ja uudelleen mennessä suoraan yhdistyksille lähetetyllä kirjeellä. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen on toimitettu seuraavat jäsenehdotukset: Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Loimaan seudun mielenterveysyhdistys Savikki ry V-S:n Näkövammaiset ry, Loimaan seudun alaosasto Loimaan seudun MS-kerho Loimaan Seudun Kuulo ry Oili Saarikko Marja Järvinen Ilkka Lempinen Eila Nummila Sirkka Lindell Neuvosto on keskuudestaan valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveysjohtaja on nimennyt neuvostoon sihteerin viranhaltijakunnasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston toimikaudelle ja nimeää neuvostoon seuraavat jäsenet: Oili Saarikko, Marja Järvinen, Ilkka Lempinen, Eila Nummila ja Sirkka Lindell. Päätös: Hyväksyttiin.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Kh 38 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Kaupunginhallitus asetti rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukuntaan nimettiin: Jäsen Väinö Koskinen Niilo Halminen Kaino Hurri Raimo Kuusisto Toivo Puputti Veikko Heikkilä Varajäsen Kauko Aaltonen Paavo Grön Pekka Suominen Nyttemmin on jäsenten korkean iän, terveydentilan ym. syiden vuoksi tarvetta tehdä muutoksia ja täydennyksiä kokoonpanoon. Veteraaniyhdistykset ovat tehneet esitykset muutoksista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi: Jäsen Väinö Koskinen Kauko Aaltonen Kaino Hurri Raimo Kuusisto Toivo Puputti Veikko Heikkilä Varajäsen Jorma Koivisto Urpo Suopuro Matti Vainio Pekka Nurmi Matti Okko Markku Onnela Päätös: Hyväksyttiin.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Alastaron tuulivoimaosayleiskaava 584/ /2014 Kh Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Loimaan kaupungin Alastaron alueelle on ollut vireillä tuulivoimahanke, johon liittyen tekninen lautakunta on hyväksynyt maanvuokrasopimuksen kaupungin omistamien kahden metsätilan osalta. Tuossa vaiheessa kyse on ollut kaupungin kaavoitustoimen saaman ennakkotiedon mukaan hankkeesta, jota on ollut tarkoitus viedä eteenpäin suunnittelutarveratkaisuna, kuten Viipurin tilaa koskeva Metsämaalla koskeva asia on edennyt. Sittemmin huhtikuussa 2014 Ari Ylämononen, joka toimii nykyisin omistamansa Auria Wind Ltd:n kautta otti kaupunkiin yhteyttä tuulivoimayleiskaavan laatimiseksi. Hanke oli täsmentynyt kahdeksan (8) voimalan hankkeeksi, jossa sijoittuminen on selvitettävä tuulivoima- kaavan avulla. Koko alittaa kuitenkin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kokoluokan. Käydyissä neuvotteluissa täsmentyi hankekoon lisäksi toteuttajataho ruotsalaiseksi Eolus Vind Ab yhtiöksi. Yhtiö on toteuttanut Ruotsissa ja muissa maissa tuulivoimahankkeita laajasti. Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa ja käytettävissä on myös englanninkielinen versio. Neuvottelun tuloksena on päädytty esittämään mallia, jossa kaavan hakijan ja kaupungin välillä laaditaan sopimus siten, että kaikista kaavan kustannuksista vastaa hakija. Vastaavaa toimintamallia on sovellettu Loimaan seutukunnassa useassa muussa kunnassa. Sopimuksessa tarkoitettu alue sijaitsee Tammiaisten tien ja Punkalaitumen tien välisellä alueella. Alueen pohjoispuolella on Hennijoen kylä. Suunnittelualueen sijainti käy ilmi sopimuksen liitekartasta. Loimaan kaupunkistrategiassa on esillä tuulivoiman edistäminen. Viipurin tilaa alueelle suunniteltu hanke on neljä (4) voimalaa käsittävä. Suunnittelutarveratkaisusta on valitettu. Nyt puheena olevan kohteen ohella kolmas hanke on keskeisten alueiden osayleiskaavaan sisältyvä Kirveskallion kolmen (3) voimalan hanke. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen hanke vaatii vielä asemakaavamuutoksen. Maakunnan tuulivoimavaihemaakuntakaava sisältää vain YVA-kynnyksen ylittävät kohteet ja Loimaalta kaksi pientä hanketta, jotka olivat maakuntakaavan laatimishetkellä tiedossa, Viipurin tilan

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus /Jaukkurinkulma ja Kirveskallion hankkeet. Valmistelun yhteydessä on keskusteltu kaavatoimikunnan puheenjohtaja Juha Raitalan kanssa. Kaavatoimikunta valmistelee asioita kaupunginhallitukselle ja tässä tapauksessa on todettu käsittelymenettelyn etenevän siten, että asia tuodaan suoraan kaupunginhalituksen käsiteltäväksi. Hallintosäännön 44 kohdan 3.1 perusteella asia kuuluu kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan. * Sopimus tuulivoimayleiskaavan laatimiseksi Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sopimuksen tuulivoimayleiskaavan laamisesta Alastaron alueelle Eolus Vind Ab:n kanssa. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari oli asiantuntijana läsnä kokouksessa käsiteltäessä tätä asiaa. Kh Kaavoittaja Kalle Rautavuori Tuulivoimahankkeen hanketoimija Eolus Vind AB on valinnut FCG suun nit te lu ja tekniikka Oy:n osayleiskaavaa laativaksi konsultiksi. Kaa va työ laaditaan Loimaan kaupungin valvonnassa. Kaa va kon sultti on laatinut päivätyn Loimaan Alastaron tuu li voi ma osayleis kaa van osallistumis ja arviointisuunnitelman. * Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Alastaron tuu li voi ma osa yleiskaa van laadinnan, ilmoittaa MRL 63 :n mukaisesti kaa voi tuk sen vireilletulosta ja asettaa Alastaron tuulivoimaosayleiskaavan osal listu mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Päätös: Hyväksyttiin.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Kaavatmk Kaavoittaja Kalle Rautavuori, Kaavakonsultti on valmistellut kaa va luon nos ma te ri aa lia ja laatinut kaa vaan liittyviä selvityksiä. Kokouksessa esitelläään alus ta va kaava luon nos. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu tullaan jär jes tämään loppuvuonna 2014 ja kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtä vil le alkuvuonna Kaavoittaja ja kehittämisjohtaja ovat käyneet kaavaselostuksen läpi ja esille tulleet pienet asiat on käyty läpi Loimaalla pidetyssä tapaamisessa. Kaavoittajan ehdotus: Kaavatoimikunta kuulee esittelyn alustavasta luonnoksesta ja antaa oh jeet kaavakonsultille kaavaluonnoksen viimeistelystä. Kehittämisjohtajan ehdotus: Kaavatoimikunta hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Käsittely: Kehittämisjohtaja ja kaavoittaja alustivat asiaa. Todettiin vireillä oleva tuulivoimaloiden melun tarkastelua koskeva asetuksen valmistelu, jonka valmistumisesta ei ole tietoa. Viranomaisneuvottelu on Edelleen todettiin Punkalaitumen kunnan Isosuon alueelle vireille tullut kuuden (6) yksikön tuulivoimaosayleiskaavahanke, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tullut nähtäville mahdollisia lausuntoja ja kannanottaja varten. Keskustelun jälkeen kehittämisjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti. Kehittämisjohtajan muutettu ehdotus: Kaavaselostuksen kohdassa 2.1. esitetty käsittelyaikataulu myöhentyy siten, että kaavaluonnos viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn tammikuussa Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Esko Lundgren ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja hän

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkua klo Kh 39 Valmistelija: kaava-arkkitehti Kalle Rautavuori, puh , kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville ja kaa vahank keen vireilletulosta kuulutettiin Osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mas ta voi antaa palautetta kaavaehdotuksen näh tävil le asettamiseen saakka. Tähän mennessä suunnitelmasta on jätet ty viisi osallisten mielipidettä sekä kaksi lausuntoa. Mielipiteet ja lau sun not sekä kaavanlaatijan vastineet on esitetty selostuksen liittee nä 12 olevassa vastineraportissa. Aloitusvaiheen vi ran omais neuvot te lu on pidetty Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km Alastaron keskustasta koil li seen. Alue sijaitsee Kanteenmaantien (seututie 231) länsipuolella. Kaava-alu een pinta-ala on noin 897 hehtaaria. Suunnittelualueen pinta-ala muodostuu maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta. Kaavatyön tarkoituksena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukai nen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voidaan suo raan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille. Tavoitteena on mah dol lis taa enintään kahdeksan tuulivoimalan toteuttaminen. Tuuli voi ma lai tok set ovat teholtaan noin 2-3,3 MW, jolloin puiston yhteen las ket tu teho tulisi olemaan noin 16-26,4 MW. Tuulivoimapuisto muo dos tuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huol to teis tä sekä maakaapelein toteutettavasta sähkönsiirrosta. Suun ni tel lut tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan enintään 157 met riä korkeita lieriötornimallisia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden root to rit tulevat olemaan halkaisijaltaan noin metriä. Tuu livoi ma lan kokonaiskorkeus on enimmillään 220 metriä. Koko kaava-alue on osoitettu kaavaluonnoksessa maa- ja met sä talous val tai sek si alueeksi (M-3). Alue on varattu pääasiassa met sä talout ta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoi te tuil le alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä ver kos toja. Maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähin tään 220 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista tai ra ken ta mat to mista tuulivoimaloille osoitetusta alueesta. Alueelle ei saa rakentaa uusia vakituisia asuntoja tai uusia loma-asuntoja (MRL 43 ). Ole massa olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa uuden vakituisen asunnon. Olemassa olevan vakituisen asunnon peruskorjaaminen tai korvaa mi nen uudella vakituisella asunnolla on mahdollista.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Lähin vakituinen asunto sijaitsee noin 996 m etäisyydellä voimalasta nro 3. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 883 m etäisyydellä voi malas ta nro 2. Vaikutuksia mm. ihmisten elinoloihin, luontoon ja mai semaan on arvioitu erikseen kaavaselostuksen kohdassa osa yleis kaavan vaikutukset, jossa on esitetty myös karttoja melu- ja var jos tusmal lin nuk sis ta. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään kaikille avoin yleisö ti lai suus jossa tuulivoimayhtiön edustaja ja kaavan suunnittelija esit te le vät hanketta. Kaavakartta ja selostus sekä kaikki selostuksen liitteet ovat luet ta vissa kaupungin kotisivuilla osoitteessa * Osayleiskaavakartan luonnos * Osayleiskaavan selostusluonnos Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn Alastaron tuulivoima osa yleis kaa van luonnoksen MRL 62 :n mukaisesti nähtäville asetet ta vak si ja pyytää siitä tarvittavat alustavat lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: II varapuheenjohtaja Esko Lundgren poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo Ypäjän ja Jokioisten kunnissa Kh 40 Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Ypäjän ja Jokioisten kunnat ovat aloittaneet kuntien yhteisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen. Kumpaankin kuntaan laaditaan oma yleiskaava, mutta suunnittelu tehdään kokonaisuutena. Hanketta koskeva osallistusmis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä , jona aikana osalliset voivat jättää mielipiteensä siitä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kyse on Megatuuli Oy:n omistaman Tuulivoimamuisto Tyrinselkä Oy:n hankkeesta, jossa kaavaillaan kahdeksan (8) yksikön sijoittamista alueelle siten, että neljä (4) yksikköä sijoittuisi sekä Ypäjän, että Jokioisten puolelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 5.5. on maininta Loimaan alueelle suunnittelutarveratkaisuna vireillä olevasta hankkeesta. * Tyrinselän tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavahankkeen vireilletulon tietoon saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kortteleiden 6 ja 2 (osa) asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseen 342/ /2013 Kh 41 Valmistelija: kaava-arkkitehti Kalle Rautavuori, puh ja kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kortteleita 6 ja 2 (osa) sekä katu- ja erityisaluetta koskevan asemakaavamuutoksen (AK 0182). Ralexnet Oy, Olli Huhti ja Kari Huhti ovat jättäneet yh tei sen päivätyn valituksen kaupunginvaltuuston pää tök ses tä. Valituksessa vaaditaan, että ensisijaisesti asemakaava tulee ku mota, mutta mikäli hallinto-oikeus katsoo mahdolliseksi, niin ase ma kaava eh do tus voidaan hyväksyä muuttamalla asemakaavaa heidän esit tä mäl lään tavalla. Valittajien mukaan kaavapäätös on lainvastainen, sillä asemakaava ei täytä lain asemakaavalta edellyttämiä vaatimuksia. Valituksessa tois te taan samat perustelut kuin kaavan luonnosvaiheen mie li pi teessä sekä ehdotusvaiheen muistutuksessa. Kaavan suunnittelija on laa ti nut näihin kattavat vastineet kaavaprosessin aikana. Vastineet ovat osa kaavaselostuksen liitteenä 4 olevaa vastineraporttia. * Ralexnet Oy:n, Olli Huhdin ja Kari Huhdin valitus * Kortteleiden 6 ja 2 (osa) asemakaavamuutoksen selostuksen liite 4 (vas ti ne ra port ti) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle, että valitus on perusteettomana hylättävä. Asemakaavamuutos täyttää lain asemakaavalta edellyttämät vaatimukset. Kaupunginhallitus viittaa valittajien kaavaluonnoksesta ja kaa va ehdo tuk ses ta aiemmin jättämän mielipiteen ja muistutuksen vastineisiin, jois sa on vastattu kattavasti va li tuk ses sa esitettyihin asioihin. Vastineraportti on kaavaselostuksen (AK 0182) liite 4. Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02.

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02. Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015 Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013 Kh 09.02.2015 52 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 17.03.2014 kello 17:00-20:07 PAIKKA Keskuskoulu, os. Kalevalankatu 12 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 06.10.2014 kello 17:00-19:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Yhteistoimintaneuvottelu. Aika kello kaupunginhallituksen kokoushuone. Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty

Yhteistoimintaneuvottelu. Aika kello kaupunginhallituksen kokoushuone. Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty LOIMAAN KAUPUNKI Yhteistoimintaneuvottelu Esityslista Aika 13.1.2015 kello 14.00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty Hanna Kyläkoski pääluottamusmies Tehy Harri

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 11 23.01.2017 Valtiovarainministeriön vuoden 2017 valtionosuuspäätökset 30.12.2016 / kunnan peruspalvelujen vatlionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2017

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 71 07.03.2016 Kaupunginhallitus 123 02.05.2016 Kaupunginhallitus 132 16.05.2016 Kaupunginhallitus 172 13.06.2016 Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu Kh 07.03.2016

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella Vaalan kunta Vaalantie 14 91700 Vaala c/o St1 Oy PL 100 00381 Helsinki : Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella on käynnistänyt hankkeen kuusi (6)

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot