LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 33 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015 /kaupunginhallitus 7 34 Valtionosuuspäätökset vuodelle 2015 ja oikaisupäätökset vuodelle Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Vaalitoimikunnan jäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen ero ja 12 uusien valinta 37 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo Ypäjän ja Jokioisten 21 kunnissa 41 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kortteleiden 6 ja 2 (osa) 22 asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseen 42 Osallistavan sosiaaliturvan pilotointi Loimaalla Rakennusvalvontatehtävien palvelujen myynti Oripään kunnalle Kiinteistö Oy Martinhaka / kaupungin omistaman osakekannan myynti 26 vähemmistöosakkaalle 45 Yhteistoimintamenettely / Henkilöstökulujen vähentäminen Työllistämistä edistävä toimintasuunnitelma Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen 51

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen irtisanominen Virkasuhteen irtisanominen Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien sairaanhoitajien ja 74 terveydenhoitajien palkkausperusteet 58 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö r.y:n 76 luottamusmiessopimus 59 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kiinteistönluovutusilmoituksia Kuntayhtymien asioita Lauta- ja johtokuntien päätöksiä Viranhaltijoiden päätöksiä Ilmoitusasiat 83

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Perho Tiina I varapuheenjohtaja Lundgren Esko II varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Kalsi Helena jäsen Laaksonen Jorma jäsen Laitila Marja-Liisa jäsen Raitala Juha jäsen Suominen Olavi jäsen Tyyskänen Eveliina jäsen Suominen Aino varajäsen MUU Ek-Marjamäki Teija kv:n I varapuheenjohtaja Rasi Jarmo kv:n II varapuh.johtaja Hirvelä Antti kv:n III varapuh.johtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Heinonen Toini hallintosihteeri POISSA Vuolle Sanna jäsen Mäki-Punto-Ristanen kv:n puheenjohtaja Tarja ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Toini Heinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla. päivänä helmikuuta 2015 TARKASTUS Tiina Perho Arvo Heikkilä paitsi paitsi Pykälät tarkastettiin kokouksessa.

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa Toini Heinonen Hallintosihteeri

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 31 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 32 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 1. varapuheenjohtaja Tiina Perho ja jäsen Arvo Heikkilä.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015 /kaupunginhallitus Kh 33 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Hallintosäännön 19 mukaan toimielin hyväksyy talousarvioon perus tu vat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmaan hyväksyessään asian omai sen viranomaisen on asetettava täsmennetyt tavoitteet ja osa ta voit teet alaisilleen toimintayksiköille sekä korostettava pai nopis te aluei ta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Valtuusto on määrän nyt talousarviossa kaupunginhallitusta ja toimielimiä sitovat tavoit teet ja määrärahat. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyt tö suun ni tel massa on esitettävä, miten talousarvioon ja taloussuunnitelmaan si säl tyvät säästötavoitteet toteutetaan. Kaupunginhallitus antoi täy täntöön pa no-oh jeet Kaupunginhallituksen tavoitteet asetetaan vähintään seuraavilta tehtävä alueilta: konsernijohto ja kehittäminen yleishallinto konsernitalous ja IT-palvelut henkilöstöpalvelut Kaupunginhallituksen tehtäväkenttään kuuluu myös konsernitavoitteiden asettaminen ja toteutumisen ohjaaminen ja seuranta. Investointien osalta kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijat vas taavat kohdista 8.1. Maa- ja vesialueet, hallintopalvelukeskus, Ir tain käyttöomaisuus /hallintopalvelukeskus Arvopaperit/hallintopalvelukeskus * Käyttösuunnitelma 2015, kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen vuoden 2015 käyttösuunnitelman. Päätös: Hyväksyttiin.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Valtionosuuspäätökset vuodelle 2015 ja oikaisupäätökset vuodelle 2014 Kh 34 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: val tio va rain mi niste riön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja ope tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtion osuus ra hoi tuk ses ta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Loimaan kaupunki on saanut seuraavat valtionosuuksia koskevat pää tök set: 1. Valtionvarainministeriön päätös kunnan pe rus pal ve lu jen val tionosuu den muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5 (VM/2970/ /2013, ) Oikaisupäätös vuoden 2014 valtionosuuksiin lisää vuodelle 2014 kirjat ta vaa määrää euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden koko nais mää rä vuodelle 2014 on euroa.(liitteen taulukko 1). 2. Valtionvarainministeriön päätös kunnan pe rus pal ve lu jen val tionosuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin pe rus tu van val tion osuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2015 (VM/2633/ /2014, ) Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään kunnille mm. eri kois sai raan hoi don, terveydenhuollon, sosiaali-, opetus- ja kult tuuri toi men palvelujen järjestämiseen. Kunnan peruspalvelujen val tionosuus lain sää dän tö uudistui vuoden 2015 alusta alkaen (laki 676/2014). Valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sai ras ta vuu den ja muiden laskennallisten kustannusten mää räy tymis te ki jöi den perusteella. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen si säl ty vät myös lisäosat, valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäyk set ja verotuloihin perustuva valtionosuuden ta saus. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2015 on 25,44 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3 520,93 euroa/asukas. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2015 on eu roa sisältäen verotulotasauksen euroa. Kokonaissumma on euroa vuoden 2014 vastaavaa valtionosuutta pienempi. ( liit teen taulukot 2 ja 3) 3. Valtionvarainministeriön päätös kuntien ko ti kun ta kor vauk sen perus osas ta vuodelle 2015 (VM/2632/ /2014, )

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 :n 1 ja 2 mo men tin mukaan kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. Ko ti kun ta kor vauk sen perusosa lasketaan jakamalla kunnan esi- ja pe rus ope tuk sen laskennalliset kustannukset kunnan painotetulla 6 15 vuotiaiden määrällä. Lain 38 :n 5 momentin mukaan val tion varain mi nis te riö vahvistaa vuosittain kunnan kotikuntakorvauksen perus osan. Loimaan kaupunki saa vuonna 2015 ko ti kun ta kor vaus tu loja euroa ja maksaa kotikuntakorvausmenoja euroa. Loimaan kaupungin kotikuntakorvauksen perusosa on 6226,21 / oppilas (2014/6454,03 ). (liitteen taulukko 3) 4. Opetusministeriön päätökset: Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksik kö hin nois ta vuodelle 2015 (OKM47/221/2014,lukiokoulutuksen yk sik kö hin nois ta vuodelle 2015(46/221/2014), kansanopiistojen opetus tun tien määrän vahvistamisesta ja opetustuntien yksikköhinnan mää rää mi ses tä 2015 (35/221/2014), esi- ja perusopetuksen yk sik köhin nois ta vuodelle 2015 (55/221/2014), perusopetuslaissa tar koi tetun aamu- ja il ta päi vä toi min nan yksikköhinnasta ja oh jaus tun tien lasken nal li ses ta mää räs tä (50/221/2014), opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön net tä väs tä valtionosuudesta se kä kuntayhtymille, re kis te röi dyil le yhteisöille ja säätiöille myön nettä väs tä rahoituksesta vuodelle 2015 (56/221/2014) (OPH , ra port ti VOS6SL15, ). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen eu romää räi ses ti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yk sik kö hin ta ra hoi tus ta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää pe rus ope tuk seen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muu hun opetus- ja kulttuuritoimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus vuon na 2015 on 300,13 euroa/asukas. Vuodesta 2015 alkaen ammat ti kor kea kou lu jen rahoitus ei ole enää mukana kunnan ra hoi tusosuu den laskennassa, koska ammattikorkeakoulujen rahoituksen sään te ly siirtyy vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuritoimen rahoi tuk ses ta annetusta laista ammattikorkeakoululakiin. Vuoden 2014 tarkistettu kunnan rahoitusosuus on 345,04 euroa/asukas. Opetusministeriön Loimaalta perimä rahoitusosuus 2015 on euroa. Perittävämäärä on euroa pienempi kuin vuon na (liitteen taulukko 4.) 5. Päätös opetus ja kultuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön net tä vän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yh tei söil le ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuo del le 2014 ( VOS6SL14).

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Päätös kasvattaa Loimaan kaupungin maksamaa opetus- ja kult tuuri toi men rahoitusosuutta euroa ( ) ja koh den ne taan vuoden 2014 tilinpäätökseen. (liitteen taulukot 5 ja 6) Edellä mainittujen valtionosuuspäätösten mukainen kokonaismäärä vuo del le 2015 on euroa, joka on euroa pienem pi kuin vuoden 2014 valtionosuuksien kokonaismäärä ( ). Valtionosuudet maksetaan kaupungin tilille yhtenä eränä kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuuspäätöksistä voi hakea oikaisua kol men kuukauden kuluessa siitä, kun kunta on saanut päätöksestä tie don. * Yhteenveto valtionosuuspäätöksistä 2015/2014 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tietoonsa saatetuiksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Kh 35 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Kaupunginvaltuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi Risto Kuisminin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouni Ojalan. Risto Kuismin on edesmennyt Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 71 : "Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; 2. kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö; 3. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi edesmenneen Risto Kuisminin tilalle. Käsittely: Päätös: Keskustelun kuluessa varajäsen Aino Suominen ehdotti valittavaksi tarkastuslautakunnan jäseneksi Jouni Ojala ja hänen henkiläkohtaiseksi varajäseneksi Markku Lepola. Muita ehdotuksia ei tehty. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tarkastuslautakuntaan jäseneksi edesmenneen Risto Kuisminin tilalle Jouni Ojalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Lepolan.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vaalitoimikunnan jäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen ero ja uusien valinta 198/ /2013 Kh 36 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Anne Lehtosen on pyytänyt eroa vaalitoimikunnasta sairauden vuoksi. Mia Lintula on pyytänyt eroa vaalilautakunnan varajäsenyydestä yksityisasioiden vuoksi. Kaupunginhallitus valitsi eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Anne Lehtosen sekä Mellilän äänestysalueen vaalilautakuntaan varajäseneksi 2. sijalle Mia Lintulan. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus 40 %:n sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsentan ja varajäsenten kohdalla.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. myöntää Anne Lehtoselle eron I vaalitoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Mia Lintulalle Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä 2. valitsee vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaa jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. 3. valitsee vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi 2. sijalle. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen ehdotti valittavaksi I vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Sisko Lundgrenin. Puheenjohtaja ehdotti valittavaksi Mellilän vaalilautakuntaan varajäseneksi Tytti Häyhän. Päätös: Kaupunginhallitus päätti 1. myöntää Anne Lehtoselle eron I vaalitoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Mia Lintulalle Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä 2. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten I vaalitoimikuntaa jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Sisko Lundgrenin.. 3. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten Mellilän äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi 2. sijalle Tytti Häyhän.

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle Kh 37 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Hallintosäännön 2 :n mukaan kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Neuvoston toimikausi päättyi v lopussa. Alan yhdistyksiä pyydettiin tekemään ehdotuksia jäseniksi toimikaudelle Ehdotuksia pyydettiin lehti-ilmoituksella mennessä ja uudelleen mennessä suoraan yhdistyksille lähetetyllä kirjeellä. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen on toimitettu seuraavat jäsenehdotukset: Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Loimaan seudun mielenterveysyhdistys Savikki ry V-S:n Näkövammaiset ry, Loimaan seudun alaosasto Loimaan seudun MS-kerho Loimaan Seudun Kuulo ry Oili Saarikko Marja Järvinen Ilkka Lempinen Eila Nummila Sirkka Lindell Neuvosto on keskuudestaan valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveysjohtaja on nimennyt neuvostoon sihteerin viranhaltijakunnasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston toimikaudelle ja nimeää neuvostoon seuraavat jäsenet: Oili Saarikko, Marja Järvinen, Ilkka Lempinen, Eila Nummila ja Sirkka Lindell. Päätös: Hyväksyttiin.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Kh 38 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Kaupunginhallitus asetti rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukuntaan nimettiin: Jäsen Väinö Koskinen Niilo Halminen Kaino Hurri Raimo Kuusisto Toivo Puputti Veikko Heikkilä Varajäsen Kauko Aaltonen Paavo Grön Pekka Suominen Nyttemmin on jäsenten korkean iän, terveydentilan ym. syiden vuoksi tarvetta tehdä muutoksia ja täydennyksiä kokoonpanoon. Veteraaniyhdistykset ovat tehneet esitykset muutoksista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi: Jäsen Väinö Koskinen Kauko Aaltonen Kaino Hurri Raimo Kuusisto Toivo Puputti Veikko Heikkilä Varajäsen Jorma Koivisto Urpo Suopuro Matti Vainio Pekka Nurmi Matti Okko Markku Onnela Päätös: Hyväksyttiin.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Alastaron tuulivoimaosayleiskaava 584/ /2014 Kh Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Loimaan kaupungin Alastaron alueelle on ollut vireillä tuulivoimahanke, johon liittyen tekninen lautakunta on hyväksynyt maanvuokrasopimuksen kaupungin omistamien kahden metsätilan osalta. Tuossa vaiheessa kyse on ollut kaupungin kaavoitustoimen saaman ennakkotiedon mukaan hankkeesta, jota on ollut tarkoitus viedä eteenpäin suunnittelutarveratkaisuna, kuten Viipurin tilaa koskeva Metsämaalla koskeva asia on edennyt. Sittemmin huhtikuussa 2014 Ari Ylämononen, joka toimii nykyisin omistamansa Auria Wind Ltd:n kautta otti kaupunkiin yhteyttä tuulivoimayleiskaavan laatimiseksi. Hanke oli täsmentynyt kahdeksan (8) voimalan hankkeeksi, jossa sijoittuminen on selvitettävä tuulivoima- kaavan avulla. Koko alittaa kuitenkin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kokoluokan. Käydyissä neuvotteluissa täsmentyi hankekoon lisäksi toteuttajataho ruotsalaiseksi Eolus Vind Ab yhtiöksi. Yhtiö on toteuttanut Ruotsissa ja muissa maissa tuulivoimahankkeita laajasti. Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa ja käytettävissä on myös englanninkielinen versio. Neuvottelun tuloksena on päädytty esittämään mallia, jossa kaavan hakijan ja kaupungin välillä laaditaan sopimus siten, että kaikista kaavan kustannuksista vastaa hakija. Vastaavaa toimintamallia on sovellettu Loimaan seutukunnassa useassa muussa kunnassa. Sopimuksessa tarkoitettu alue sijaitsee Tammiaisten tien ja Punkalaitumen tien välisellä alueella. Alueen pohjoispuolella on Hennijoen kylä. Suunnittelualueen sijainti käy ilmi sopimuksen liitekartasta. Loimaan kaupunkistrategiassa on esillä tuulivoiman edistäminen. Viipurin tilaa alueelle suunniteltu hanke on neljä (4) voimalaa käsittävä. Suunnittelutarveratkaisusta on valitettu. Nyt puheena olevan kohteen ohella kolmas hanke on keskeisten alueiden osayleiskaavaan sisältyvä Kirveskallion kolmen (3) voimalan hanke. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen hanke vaatii vielä asemakaavamuutoksen. Maakunnan tuulivoimavaihemaakuntakaava sisältää vain YVA-kynnyksen ylittävät kohteet ja Loimaalta kaksi pientä hanketta, jotka olivat maakuntakaavan laatimishetkellä tiedossa, Viipurin tilan

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus /Jaukkurinkulma ja Kirveskallion hankkeet. Valmistelun yhteydessä on keskusteltu kaavatoimikunnan puheenjohtaja Juha Raitalan kanssa. Kaavatoimikunta valmistelee asioita kaupunginhallitukselle ja tässä tapauksessa on todettu käsittelymenettelyn etenevän siten, että asia tuodaan suoraan kaupunginhalituksen käsiteltäväksi. Hallintosäännön 44 kohdan 3.1 perusteella asia kuuluu kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan. * Sopimus tuulivoimayleiskaavan laatimiseksi Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sopimuksen tuulivoimayleiskaavan laamisesta Alastaron alueelle Eolus Vind Ab:n kanssa. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari oli asiantuntijana läsnä kokouksessa käsiteltäessä tätä asiaa. Kh Kaavoittaja Kalle Rautavuori Tuulivoimahankkeen hanketoimija Eolus Vind AB on valinnut FCG suun nit te lu ja tekniikka Oy:n osayleiskaavaa laativaksi konsultiksi. Kaa va työ laaditaan Loimaan kaupungin valvonnassa. Kaa va kon sultti on laatinut päivätyn Loimaan Alastaron tuu li voi ma osayleis kaa van osallistumis ja arviointisuunnitelman. * Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Alastaron tuu li voi ma osa yleiskaa van laadinnan, ilmoittaa MRL 63 :n mukaisesti kaa voi tuk sen vireilletulosta ja asettaa Alastaron tuulivoimaosayleiskaavan osal listu mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Päätös: Hyväksyttiin.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Kaavatmk Kaavoittaja Kalle Rautavuori, Kaavakonsultti on valmistellut kaa va luon nos ma te ri aa lia ja laatinut kaa vaan liittyviä selvityksiä. Kokouksessa esitelläään alus ta va kaava luon nos. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu tullaan jär jes tämään loppuvuonna 2014 ja kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtä vil le alkuvuonna Kaavoittaja ja kehittämisjohtaja ovat käyneet kaavaselostuksen läpi ja esille tulleet pienet asiat on käyty läpi Loimaalla pidetyssä tapaamisessa. Kaavoittajan ehdotus: Kaavatoimikunta kuulee esittelyn alustavasta luonnoksesta ja antaa oh jeet kaavakonsultille kaavaluonnoksen viimeistelystä. Kehittämisjohtajan ehdotus: Kaavatoimikunta hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Käsittely: Kehittämisjohtaja ja kaavoittaja alustivat asiaa. Todettiin vireillä oleva tuulivoimaloiden melun tarkastelua koskeva asetuksen valmistelu, jonka valmistumisesta ei ole tietoa. Viranomaisneuvottelu on Edelleen todettiin Punkalaitumen kunnan Isosuon alueelle vireille tullut kuuden (6) yksikön tuulivoimaosayleiskaavahanke, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tullut nähtäville mahdollisia lausuntoja ja kannanottaja varten. Keskustelun jälkeen kehittämisjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti. Kehittämisjohtajan muutettu ehdotus: Kaavaselostuksen kohdassa 2.1. esitetty käsittelyaikataulu myöhentyy siten, että kaavaluonnos viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn tammikuussa Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Esko Lundgren ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja hän

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkua klo Kh 39 Valmistelija: kaava-arkkitehti Kalle Rautavuori, puh , kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville ja kaa vahank keen vireilletulosta kuulutettiin Osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mas ta voi antaa palautetta kaavaehdotuksen näh tävil le asettamiseen saakka. Tähän mennessä suunnitelmasta on jätet ty viisi osallisten mielipidettä sekä kaksi lausuntoa. Mielipiteet ja lau sun not sekä kaavanlaatijan vastineet on esitetty selostuksen liittee nä 12 olevassa vastineraportissa. Aloitusvaiheen vi ran omais neuvot te lu on pidetty Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km Alastaron keskustasta koil li seen. Alue sijaitsee Kanteenmaantien (seututie 231) länsipuolella. Kaava-alu een pinta-ala on noin 897 hehtaaria. Suunnittelualueen pinta-ala muodostuu maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta. Kaavatyön tarkoituksena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukai nen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voidaan suo raan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille. Tavoitteena on mah dol lis taa enintään kahdeksan tuulivoimalan toteuttaminen. Tuuli voi ma lai tok set ovat teholtaan noin 2-3,3 MW, jolloin puiston yhteen las ket tu teho tulisi olemaan noin 16-26,4 MW. Tuulivoimapuisto muo dos tuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huol to teis tä sekä maakaapelein toteutettavasta sähkönsiirrosta. Suun ni tel lut tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan enintään 157 met riä korkeita lieriötornimallisia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden root to rit tulevat olemaan halkaisijaltaan noin metriä. Tuu livoi ma lan kokonaiskorkeus on enimmillään 220 metriä. Koko kaava-alue on osoitettu kaavaluonnoksessa maa- ja met sä talous val tai sek si alueeksi (M-3). Alue on varattu pääasiassa met sä talout ta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoi te tuil le alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä ver kos toja. Maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähin tään 220 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista tai ra ken ta mat to mista tuulivoimaloille osoitetusta alueesta. Alueelle ei saa rakentaa uusia vakituisia asuntoja tai uusia loma-asuntoja (MRL 43 ). Ole massa olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa uuden vakituisen asunnon. Olemassa olevan vakituisen asunnon peruskorjaaminen tai korvaa mi nen uudella vakituisella asunnolla on mahdollista.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaavatoimikunta Kaupunginhallitus Lähin vakituinen asunto sijaitsee noin 996 m etäisyydellä voimalasta nro 3. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 883 m etäisyydellä voi malas ta nro 2. Vaikutuksia mm. ihmisten elinoloihin, luontoon ja mai semaan on arvioitu erikseen kaavaselostuksen kohdassa osa yleis kaavan vaikutukset, jossa on esitetty myös karttoja melu- ja var jos tusmal lin nuk sis ta. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään kaikille avoin yleisö ti lai suus jossa tuulivoimayhtiön edustaja ja kaavan suunnittelija esit te le vät hanketta. Kaavakartta ja selostus sekä kaikki selostuksen liitteet ovat luet ta vissa kaupungin kotisivuilla osoitteessa * Osayleiskaavakartan luonnos * Osayleiskaavan selostusluonnos Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn Alastaron tuulivoima osa yleis kaa van luonnoksen MRL 62 :n mukaisesti nähtäville asetet ta vak si ja pyytää siitä tarvittavat alustavat lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: II varapuheenjohtaja Esko Lundgren poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo Ypäjän ja Jokioisten kunnissa Kh 40 Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Ypäjän ja Jokioisten kunnat ovat aloittaneet kuntien yhteisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen. Kumpaankin kuntaan laaditaan oma yleiskaava, mutta suunnittelu tehdään kokonaisuutena. Hanketta koskeva osallistusmis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä , jona aikana osalliset voivat jättää mielipiteensä siitä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kyse on Megatuuli Oy:n omistaman Tuulivoimamuisto Tyrinselkä Oy:n hankkeesta, jossa kaavaillaan kahdeksan (8) yksikön sijoittamista alueelle siten, että neljä (4) yksikköä sijoittuisi sekä Ypäjän, että Jokioisten puolelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 5.5. on maininta Loimaan alueelle suunnittelutarveratkaisuna vireillä olevasta hankkeesta. * Tyrinselän tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavahankkeen vireilletulon tietoon saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kortteleiden 6 ja 2 (osa) asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseen 342/ /2013 Kh 41 Valmistelija: kaava-arkkitehti Kalle Rautavuori, puh ja kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kortteleita 6 ja 2 (osa) sekä katu- ja erityisaluetta koskevan asemakaavamuutoksen (AK 0182). Ralexnet Oy, Olli Huhti ja Kari Huhti ovat jättäneet yh tei sen päivätyn valituksen kaupunginvaltuuston pää tök ses tä. Valituksessa vaaditaan, että ensisijaisesti asemakaava tulee ku mota, mutta mikäli hallinto-oikeus katsoo mahdolliseksi, niin ase ma kaava eh do tus voidaan hyväksyä muuttamalla asemakaavaa heidän esit tä mäl lään tavalla. Valittajien mukaan kaavapäätös on lainvastainen, sillä asemakaava ei täytä lain asemakaavalta edellyttämiä vaatimuksia. Valituksessa tois te taan samat perustelut kuin kaavan luonnosvaiheen mie li pi teessä sekä ehdotusvaiheen muistutuksessa. Kaavan suunnittelija on laa ti nut näihin kattavat vastineet kaavaprosessin aikana. Vastineet ovat osa kaavaselostuksen liitteenä 4 olevaa vastineraporttia. * Ralexnet Oy:n, Olli Huhdin ja Kari Huhdin valitus * Kortteleiden 6 ja 2 (osa) asemakaavamuutoksen selostuksen liite 4 (vas ti ne ra port ti) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle, että valitus on perusteettomana hylättävä. Asemakaavamuutos täyttää lain asemakaavalta edellyttämät vaatimukset. Kaupunginhallitus viittaa valittajien kaavaluonnoksesta ja kaa va ehdo tuk ses ta aiemmin jättämän mielipiteen ja muistutuksen vastineisiin, jois sa on vastattu kattavasti va li tuk ses sa esitettyihin asioihin. Vastineraportti on kaavaselostuksen (AK 0182) liite 4. Päätös: Hyväksyttiin.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot