RAPALA VMC OYJ HALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPALA VMC OYJ HALLINTO"

Transkriptio

1 RAPALA VMC OYJ HALLINTO

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO LIIKETOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET YHTIÖJÄRJESTYS HALLINTOELIMET Yhtiökokous Hallitus Palkitsemisvaliokunta Muut valiokunnat Toimitusjohtaja Konsernin johtoryhmä Konserniyhtiöt PALKAT JA PALKKIOT Hallituksen jäsenten palkkiot Bonusjärjestelmän periaatteet Avainhenkilöiden optio-ohjelmat SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA SEKÄ SISÄINEN TARKASTUS JA TILINTARKASTUS Sisäinen valvonta Riskienhallinta SISÄPIIRIHALLINTO OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKASSOPIMUKSET TIEDOTTAMINEN LIITTEET... 12

3 1. JOHDANTO Rapala VMC Oyj:n ( Yhtiö ) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän (Corporate Governancen) tarkoituksena on määrittää johdon vastuut sekä johdon toimien valvonta ja menettelytavat, joita Rapala VMC -konsernissa noudatetaan korkeatasoisen hallinnoinnin ja läpinäkyvän toiminnan ylläpitämiseksi. Rapala VMC Oyj ( Yhtiö ) noudattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (nykyinen Elinkeinoelämän Keskusliitto) suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. 2. LIIKETOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET Yhtiö tuntee vastuunsa osakkeenomistajia, asiakkaita, työntekijöitä ja yhteiskuntaa sekä kaikkia niitä kohtaan, joiden kanssa se harjoittaa liiketoimintaa. Yhtiö on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa eettisesti oikealla tavalla ja lain mukaisesti sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön, terveyden ja turvallisuuden. Näillä alueilla Yhtiö toimii avoimesti ja rehellisesti yhteistyössä viranomaisten, paikallisten yhteisöjen ja muiden asianosaisten kanssa. 3. YHTIÖJÄRJESTYS Yhtiön yhtiöjärjestys on julkaistu Yhtiön Internet-sivuilla ja sen tämän asiakirjan liitteenä.. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön nykyinen tilikausi on kalenterivuosi. 4. HALLINTOELIMET 4.1 Yhtiökokous Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osingonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista. Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä. Hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi on ilmoitettava yhtiökokouskutsussa. Jos tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdokkuus on julkistettava erikseen. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa yleensä huhtikuussa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tulee pitää ennen kesäkuun loppua. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeella on yksi ääni.

4 Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä laajalevikkisessä päivälehdessä. Kokouskutsussa ilmoitetaan yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. 4.2 Hallitus Hallituksen tehtävät ja velvollisuudet perustuvat ensisijaisesti osakeyhtiölakiin ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus vahvistaa Yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön etua. Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallituksen työjärjestys löytyy liitteistä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat on ilmoitettava yhtiökokouskutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Nykyinen hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä: Yhtiön toimitusjohtajasta, Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtajasta ja viidestä konsernin ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä: Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Marc Speeckaert ja Christophe Viellard. Hallituksen kaikki jäsenet, paitsi Emmanuel Viellard ja Christophe Viellard, ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Rapala poikkeaa suosituksesta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä siltä osin, että yhtiön toimitusjohtaja sekä Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtaja toimivat oman johtotehtävänsä ohella myös hallituksen jäseninä. Kummankin hallituksen jäsenyys perustuu heidän huomattavaan osakeomistukseensa sekä heidän kalastusvälineteollisuuden laaja-alaiseen osaamiseen ja pitkään kokemukseen. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kaudeksi, joka päättyy seuraavan vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee puheenjohtajan kaudeksi, joka päättyy seuraavan vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilikaudella 2007 hallitus kokoontui 14 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94,9 %. Hallituksen kokoukset pidetään yleensä Helsingissä, muissa konserniyhtiöiden toimitiloissa tai yhtiön johdon kokousten yhteydessä.. Hallituksen käsittelemistä asioista keskeisimpiä ovat: - tilinpäätös ja osavuosikatsaukset, - yhtiökokoukselle esitettävät asiat, - toimitusjohtajan nimittäminen, - taloudellisen valvonnan järjestäminen. Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan luonteen huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi: - konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, - konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen, - päättäminen investoinneista, yritysostoista sekä omaisuuden luovutuksista, - lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun määrä on merkittävä,

5 - riskienhallinnan periaatteet, - konsernin organisaatiorakenne, - johtokunnan jäsenten nimittäminen, - toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen, - hallintoperiaatteiden ja ohjausjärjestelmien hyväksyminen, - hallituksen valiokuntien nimittäminen - pörssitiedotteiden hyväksyminen. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyiset hallituksen jäsenet ovat: Emmanuel Viellard Hallituksen puheenjohtaja B.A. ja CPA Syntymävuosi: 1963 Lisi Industries-yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja ja varatoimitusjohtaja Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Jorma Kasslin Toimitusjohtaja Diplomi-insinööri Syntymävuosi: 1953 Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Eero Makkonen Insinööri Syntymävuosi: 1946 Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Jan-Henrik Schauman KTM ja MBA Syntymävuosi: 1945 Osakeomistus*: - Optioita*:

6 Christophe Viellard Diplomiekonomi (ESCP) Syntymävuosi: 1942 Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: King Ming (William) Ng Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtaja Diplomi-insinööri Syntymävuosi: 1962 Osakeomistus*: Optioita*: Marc Speeckaert MBA Syntymävuosi: 1951 Johtaja, Sofina NV Osakeomistus ja optiot*: - * Osakeomistus ja optiot Optiomäärät sisältävät myös ns. synteettiset optiot. 4.3 Palkitsemisvaliokunta Hallitus on nimittänyt palkitsemisvaliokunnan, jota johtaa Emmanuel Viellard. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat lisäksi konsernin ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä Jan-Henrik Schauman ja Eero Makkonen. Valiokunnan jäsenien toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenen toimikausi. Vuonna 2007 palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Palkitsemisvaliokunta toimii työjärjestyksensä mukaisesti. Valiokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella hallituksen päätökset koskien konsernin avainhenkilöiden palkkioita. Valiokunnan muihin tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan työsuhteen ehtojen tarkastaminen ja esittely sekä konsernin johtoryhmän palkitsemisjärjestelmien tarkastaminen. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys löytyy liitteistä. 4.4 Muut valiokunnat Hallitus ei ole nimennyt tarkastusvaliokuntaa tai nimitysvaliokuntaa konsernin liiketoiminnan koon vuoksi. Hallitus hoitaa sisäiseen ja ulkoiseen kontrolliin sekä nimityksiin liittyvät asiat. 4.5 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja toimii myös konsernijohtajana. Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut on määrätty osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka Yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että Yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että Yhtiön taloushallinto on luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa Yhtiötä sellaisessa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Toimitusjohtaja johtaa konsernin johtoryhmää.

7 Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Jorma Kasslin on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta Toimitusjohtajan kuukausipalkka on ,50 euroa. Toimitusjohtaja on oikeutettu myös bonuksiin bonusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus 8.400,00 euron vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen vuodessa tai muuhun vastaavaan järjestelyyn. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen milloin tahansa tai 24 kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Toimitusjohtaja voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen kolmen tai kuuden kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Irtisanomisajan pituus on riippuvainen irtisanomisen perusteesta. Toimitusjohtaja on oikeutettu 24 kuukauden palkan suuruiseen erokorvaukseen (pois sulkien bonukset), mikäli Yhtiö irtisanoo sopimuksen ilman syytä. 4.6 Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtajan apuna konsernin johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa on johtoryhmä, jonka jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Tämänhetkiset johtoryhmän jäsenet ovat: Jorma Kasslin Toimitusjohtaja Lisätietoja kohdassa Hallitus Jouni Grönroos Talous- ja rahoitusjohtaja Osakeomistus*: Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optiot*: King Ming (William) Ng Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtaja Lisätietoja kohdassa Hallitus Olli Aho Lakimies, hallituksen sihteeri, sijoittajasuhteet Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Juhani Pehkonen Uistinliiketoiminnan johtaja Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*:

8 Stanislas de Castelnau Koukkuliiketoiminnan johtaja Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Tom Mackin Rapala USA:n toimitusjohtaja Osakeomistus*: Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: * Osakeomistus ja optiot Optiomäärät sisältävät myös ns. synteettiset optiot. 4.7 Konserniyhtiöt Konserni koostuu emoyhtiöstä sekä valmistus- ja jakelutoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä. Konsernin pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä ja Brysselissä. Rapala VMC Oyj:n osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Tytäryhtiöiden johtamis- ja ohjausvastuu on kunkin yhtiön hallituksella, joka yleensä koostuu konsernin toimitusjohtajasta, konsernin talous- ja rahoitusjohtajasta, päälakimiehestä ja tytäryhtiön toimitusjohtajasta. Jokaisella yhtiöllä on lisäksi oma johtoryhmänsä. Tuotteiden jakelusta ja jälleenmyynnistä vastaavat myyntiyhtiöt, joita konsernilla on 26 maassa. Muissa maissa itsenäiset maahantuojat ja jälleenmyyjät vastaavat jälleenmyynnistä. 5. PALKAT JA PALKKIOT 5.1 Hallituksen jäsenten palkkiot Vuonna 2007 hallituksen puheenjohtajan palkkio on euroa ja muiden jäsenten euroa. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja muuhun palkkioon. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja täyteen verottomaan veroviranomaisen vahvistamaan matkapäivärahaan sekä kulukorvaukseen matkakuluista ja majoituksesta. Tilikaudella 2007 hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä euroa heidän työstään hallituksessa ja palkitsemisvaliokunnassa. 5.2 Bonusjärjestelmän periaatteet Toimitusjohtajat ja muu ylin johto kuuluvat konsernin bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu kyseisenä vuotena saavutettuihin EBITDA:lle ja kassavirralle asetettuihin tavoitteisiin. Jollei tavoitetasoa saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä ennakkoon määrätyn ajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. 5.3 Avainhenkilöiden optio-ohjelmat Maaliskuun 2008 lopussa erääntyi vuoden 2003B optio-ohjelman merkintäaika. Seuraavat yhtiön hallitukselle ja johdolle suunnatut optio-ohjelmat olivat voimassa :

9 Vuoden 2004 optio-ohjelma 106 avainhenkilölle suunnattu optio-oikeutta, joista on merkittävissä välisenä aikana merkintähintaan 6,16 euroa per osake (2004A) ja on merkittävissä välisenä aikana hintaan 6,41 euroa per osake (2004B). Merkintähinta on osakekurssin painotettu keskiarvo maaliskuussa 2005 (2004A) ja maaliskuussa 2006 (2004B). Vuoden 2006 synteettinen optio-ohjelma 116 avainhenkilölle suunnattiin enintään optio-oikeutta, joista on merkittävissä välisenä aikana merkintähintaan 6,44 euroa per osake (2006A) ja on merkittävissä välisenä aikana merkintähintaan 6,44 euroa per osake (2006B). Merkintähinta on osakekurssin painotettu keskiarvo ajalta Osakkeen kurssikehitykseen sidottu käteismaksu määräytyy testauspäivän loppukurssin mukaan tai, kuten voi olla, ylimääräisenä testauspäivänä. Loppukurssi on osakekurssin painotettu keskiarvo, joka lasketaan kymmenen päivän ajanjaksolta ennen testauspäivää. Jos testauspäivänä toteutushinnan ja loppukurssin (sisältäen osinkooikaisun) erotus on positiivinen, korvaus maksetaan. Jos toteutushinnan ja loppukurssin erotus testauspäivänä on negatiivinen, loppukurssi määritetään uudelleen ylimääräisenä testauspäivänä. Ylimääräiset testauspäivät ovat kuuden, kahdentoista, kahdeksantoista ja kahdenkymmenenneljän kuukauden päästä ensimmäisestä testauspäivästä. Jos toteutushinnan ja loppukurssin erotus on positiivinen jonain ylimääräisistä testauspäivistä, korvaus maksetaan ja kannustejärjestelmä raukeaa automaattisesti. Merkintähintaa tullaan laskemaan optio-oikeuden alkamisen ja osakkeiden merkintäajanjakson alkamisen välisenä ajanjaksona jaettujen osinkojen määrällä. Vuosien 2003 ja 2004 optio-ohjelmien merkitsemättömät optiot olisivat voineet nostaa yhtiön osakemäärää noin 3,4 %. 6. SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA SEKÄ SISÄINEN TARKASTUS JA TILINTARKASTUS 6.1 Sisäinen valvonta Hallitus valvoo Yhtiön liiketoimintaa ja on vastuussa siitä, että kirjanpito, raportointi ja varojen hoito ovat tarkoituksenmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja jokaisen konserniyhtiön toimitusjohtaja ovat vastuussa sen varmistamisesta, että kirjanpito ja kunkin vastuulle kuuluva hallinto noudattavat paikallisia lakeja, konsernin toimintaperiaatteita ja Rapala VMC Oyj:n hallituksen antamia ohjeita ja sääntöjä. Hallitus valvoo konsernin liiketoimintariskejä jatkuvasti. Johto valmistelee hallitukselle kuukausittain yhteenvedon, joka selvittää konsernin ja yksittäisten konserniyhtiöiden liiketoiminnan viimeaikaiset pääkehitysvaiheet. 6.2 Riskienhallinta Rapala-konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteuttamista. Riskienhallintaa toteutetaan seuraamalla ja hallitsemalla liiketoimintaan liittyviä uhkia ja riskejä sekä samanaikaisesti identifioimalla ja hyödyntämällä liiketoiminnan mahdollisuuksia. Hallitus arvioi konsernin taloudellisia, toiminnallisia ja strategisia riskejä säännöllisesti ja vahvistaa näihin liittyviä periaatteita ja ohjeita konsernijohdon toteutettavaksi ja koordinoitavaksi.

10 Hallitus arvioi konsernin strategisia riskejä vuosittain osana strategiaprosessia, toiminnallisia riskejä vähintään kerran vuodessa osana liiketoimintasuunnitelmien ja budjettien käsittelyä sekä taloudellisia riskejä useamman kerran vuodessa. Toimitusjohtaja ja konsernin riskienhallintaorganisaatio seuraavat jatkuvasti liiketoimintaympäristön kehittymistä ja koordinoivat konsernin strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten riskien hallintaa. Konsernin riskienhallintaorganisaation muodostavat konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin rahoitusjohtaja sekä konsernin riskienhallintajohtaja. Konsernin riskienhallintaorganisaatio kokoontuu säännöllisesti. Jokapäiväinen riskienhallintatyö on lähtökohtaisesti allokoitu kunkin liiketoimintayksikön johdolle, joka vastaa paikallisten strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten riskien hallinnasta. 6.3 Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa konsernin liiketoiminnan koon vuoksi. Konsernin talouspäällikkö on vastuussa jaksoittain suoritetuista taloudellisen tilanteen ja sisäistä valvontaa koskevien menettelytapojen tarkastuksista kaikissa konserniyhtiöissä, konsernin talousjohtajan ja hallituksen valvonnan alaisena, joille talouspäällikkö raportoi merkityksellisistä havainnoistaan. Konserni teettää ajoittain erikoistarkastuksia ja kohdennettuja sisäisiä tarkastuksia käyttämällä apuna ulkopuolisia palveluita. Sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen otetaan huomioon myös tilintarkastuksessa. Tilintarkastus suoritetaan vuosittain jokaisessa konserniyhtiössä ja konsernin emoyhtiössä. Tarkastuksen suorittaa pääasiallisesti Ernst & Young. Rapala VMC Oyj:n vastaava tilintarkastaja on Juha Nenonen. Tilikaudella 2007 konsernin tilintarkastajille maksettiin yhteensä 0,6 miljoonaa euroa tilintarkastuspalkkiota ja 0,1 miljoonaa euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista. Jokaisen tytäryhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja tapaavat paikallisen tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa keskustellakseen sisäisestä tarkastuksesta ja lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta. Jokaisen tytäryhtiön tilintarkastajat antavat tilintarkastajien lausunnon Rapala VMC Oyj:n tilintarkastajille jokaisen vuosittaisen tarkastuksen lopputuloksena. Jokainen vuosittainen tilintarkastus voi johtaa kirjeen valmisteluun yhtiön johdolle, jossa esitetään tilintarkastajien tilintarkastushavainnot tarkemmin ja suositellaan mahdollisia parannuksia sisäiseen valvontaan. Konsernin talousjohto tapaa konsernin tilintarkastajan vähintään kahdesti vuodessa päättääkseen tilintarkastuksen ulottavuudesta, valvoakseen taloudellista tulosta sekä arvioidakseen vuosittaisten tilintarkastusten lopputulokset. Konsernin tilintarkastaja tarkastaa myös Konsernin neljännesvuosiraportit, mutta ei anna niistä lausuntoa. Konsernin vuosittaisen tilintarkastuksen päätteeksi konsernin tilintarkastajat tapaavat Rapala VMC Oyj:n hallituksen keskustellakseen kaikkien tilintarkastusten tärkeimmistä havainnoista, jotka ovat olleet osana vuosittaista raportointiprosessia. 7. SISÄPIIRIHALLINTO Konsernin sisäpiiriohje noudattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin antamaa sisäpiiriohjetta. Konsernin sisäpiiriohjeen mukaan sekä pysyvät että hankekohtaiset sisäpiiriläiset ovat Rapala VMC Oyj:n arvopapereita koskevien kaupankäyntirajoitusten piirissä. Pysyvät sisäpiiriläiset, heidän holhottavansa ja määräysvaltayhteisönsä eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla 3 viikkoa ennen Yhtiön tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa

11 Yhtiön arvopapereilla niin kauan kuin hän on hankkeeseen liittyen sisäpiiriläinen. Yhtiö järjestää sisäpiiriasioista sisäistä tiedottamista ja koulutusta. Yhtiö huolehtii sisäpiiriasioiden valvonnasta. 8. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 3,552 milj. euroa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,09 euroa. Osakkeita oli kpl. Rapalalla on kaksi osakesarjaa, joiden kaupankäyntitunnukset ovat RAP1V vanhoille osakkeille ja RAP1VN0107 uusille rajoitetuille osakkeille. Vanhoja osakkeita oli kpl ja rajoitettuja osakkeita kpl. Jokainen osake molemmista osakesarjoista oikeuttaa yhteen ääneen. Uudet rajoitetut osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin vanhat osakkeet, paitsi että nämä rajoitetut osakkeet eivät tuota oikeutta osinkoon tilikaudelta 2007, ja niitä koskee 12 kuukauden luovutusrajoitus. Osakelajit yhdistetään, kun niiden välinen osinko-oikeutta koskeva ero on poistunut eli ulkomaisten osuus osakkeenomistajista oli 80,1 % ja hallintarekisteröityjen osuus 40,1 %. 9. OSAKASSOPIMUKSET Viellard Migeon & Cie ja Utavia S.à.r.l (Utavia) solmivat Rapalan osakkeita koskevan osakassopimuksen, jota myös Utavian osakkeenomistajat ovat sitoutuneet noudattamaan. Utavian suurin osakkeenomistaja on Rapalan toimitusjohtaja Jorma Kasslin, joka omistaa noin 43 % osakkeista. Muut osakkeenomistajat ovat Rapalan hallituksen jäseniä tai johtohenkilöitä. Yhteensä Utavialla on noin 40 osakkeenomistajaa. Utavia osti De Pruines Industriesiltä Rapalan osaketta, jotka edustavat noin 4,08 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä. De Pruines Industries on Viellard Migeon & Cie'n tytäryhtiö. Osakekaupan jälkeen Viellard Migeon & Cie omistaa suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta noin 26,4 % Rapalan osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä. Osakassopimuksessa Utavia on sopinut äänestävänsä Rapalan yhtiökokouksissa Viellard Migeon & Cie'n hyväksymien ja/tai ehdottamien esitysten puolesta sekä valtuuttanut Viellard Migeon & Cie'n käyttämään omistamiensa osakkeiden äänivaltaa. Utavia on sitoutunut olemaan myymättä enempää kuin 50 % omistamistaan Rapalan osakkeista kahden vuoden aikana osakassopimuksen voimaantulosta lukien. Viellard Migeon & Cie:llä on etuosto-oikeus Utavia S.à.r.l:n myymiin Rapalan osakkeisiin. Osakassopimuksen osapuolet ovat sopineet äänestävänsä Rapalan yhtiökokouksissa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan kaksi Viellard Migeon & Cie:n ehdottamaa henkilöä ja yksi Utavian ehdottama henkilö (siten, että ensimmäinen Utavian ehdottama henkilö on Jorma Kasslin). Osakassopimuksen osapuolet ovat sopineet kannattavansa Jorma Kasslinin valitsemista Rapalan toimitusjohtajaksi ja Emmanuel Viellardin valitsemista hallituksen puheenjohtajaksi kolmen vuoden ajan osakassopimuksen voimaantulosta lukien. 10. TIEDOTTAMINEN Rapala noudattaa avointa, luotettavaa ja ajantasaista tiedotusperiaatetta. Yhtiön kotisivuilla julkaistaan keskeiset yhtiön hallintoa ja taloudellista tilaa koskevat tiedot suomeksi ja englanniksi pörssiyhtiöitä koskevien julkistussäännösten ja suositusten mukaisesti.

12 11. LIITTEET Yhtiöjärjestys Hallituksen työjärjestys Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys Hallituksen jäsenten ansioluettelot Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot Liputusilmoitukset viimeiseltä 12 kuukaudelta Lista kymmenestä suurimmasta osakkeenomistajasta

13 RAPALA VMC OYJ YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Rapala VMC Oyj ja englanniksi Rapala VMC Corporation. Yhtiön kotipaikka on Asikkala. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on uistinten ja vieheiden sekä muiden vapaa-ajan harrastevälineiden ja urheiluun sekä ulkoiluun liittyvien tuotteiden suunnittelu, kehittäminen, valmistaminen, markkinointi, jakelu ja myynti. Yhtiö voi omistaa ja hankkia osakkeita ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä. 3 Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee yhden varsinaisista jäsenistään puheenjohtajaksi. 5 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Yhtiöllä voi olla yksi tai useampi varatoimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 6 Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 7 Tilikausi Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Tilinpäätösasiakirjojen tulee valmistua hyvissä ajoin ja ne on luovutettava tilintarkastajille vuositilintarkastusta varten vähintään yksi (1) kuukausi ennen varsinaista yhtiökokousta. 8 Tilintarkastajat Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

14 Tilintarkastajien toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Kokouskutsu ja paikka Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä laajalevikkisessä päivälehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään seitsemäntoista (17) päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. Sen lisäksi on otettava huomioon osakeyhtiölain säännökset oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään ennen kesäkuun loppua esitetään 1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätetään 3. tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valitaan 8. hallituksen jäsenet; 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja; käsitellään 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yleinen Rapalan hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen vastuulla on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallitus on asettanut tavoitteekseen ohjata yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa mahdollisimman suuren ja kestävän lisäarvon osakkeenomistajille unohtamatta muita sidosryhmiä. Hallitus laatii itselleen vuotuisen toimintasuunnitelman ja arvioi vuosittain omaa toimintaansa sisäisenä itsearviointina. Aina seuraavaan yhtiökokoukseen kestävän toimintasuunnitelma, sisältää kokousten ajankohdat, merkittävimmät kokouksissa käsiteltävät asiat, ajankohdat, jolloin hallituksen jäsenet tutustuvat yhtiön ja yhteistyökumppaneiden toimintoihin sekä vuosittaisen, kauden lopulla tehtävän arvion omasta toiminnasta. Kaikki yhtiön toiminnan kannalta laajakantoiset asiat käsitellään hallituksessa. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen kokoonpano Nykyinen hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä: Yhtiön toimitusjohtajasta, Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtajasta ja viidestä konsernin ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä: Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Marc Speeckaert ja Christophe Viellard. Hallituksen tehtävät Rapalan liiketoiminnan ja strategian ohjaaminen - Yrityksen strategian hyväksyminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen - Strategiaan perustuvan liiketoimintasuunnitelman ja vuosibudjetin vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvominen - Investointien vuosisuunnitelman hyväksyminen - Merkittävistä, strategisesti tärkeistä investoinneista tai yrityskaupoista ja omaisuuden myynneistä päättäminen Rapalan hallinnon ja toimintojen järjestäminen - Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen - Toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palvelussuhteiden ehdoista ja kannustinjärjestelmistä päättäminen - Johdon varamiesjärjestelmän varmistaminen - Hallituksen tehtävien ja vastuiden vahvistaminen ja niiden vuosittainen arvioiminen - Konsernin organisaatiorakenteessa päättäminen - Pörssitiedotteiden hyväksyminen - Hallituksen valiokuntien nimittäminen Rapalan taloushallinnon ja riskienhallinnan valvominen - Osavuosikatsausten, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2011 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Rapalan päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjaus-järjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Neste Oil Vuosikertomus 2009 Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden

Lisätiedot

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi. ASIAKASTIETO GROUP OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET 16.3.2015 Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Asiakastieto") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet on tänä päivämääränä haettu kaupankäynnin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seuraava selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä koskee vuonna 2009 vallinnutta tilannetta, mutta siinä on myös otettu huomioon tilikauden päättymisen

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Yleiset periaatteet Affecto Oyj on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES FINNLINES OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 / (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 51:n

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

Munksjö Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Munksjö Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Munksjö Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Hallintorakenne Munksjö Oyj ( Munksjö tai yhtiö ) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeiden kaupankäynti alkoi NASDAQ OMX Helsinki

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Stora Enso tilinpäätös 2009

Stora Enso tilinpäätös 2009 Stora Enso tilinpäätös 2009 Sivu Stora Enso lyhyesti 2 Stora Enso pääomamarkkinoilla 3 Konsernihallinnointiohje 16 Hallitus 27 Johtoryhmä 30 Toimintakertomus 33 Tilinpäätös 54 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hallinnointikoodi 27.2.2015

Hallinnointikoodi 27.2.2015 Hallinnointikoodi 27.2.2015 Sovellettavat säännökset Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ( yhtiö ) on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

15.1.2011. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista:

15.1.2011. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista: Hallinnointiperiaatteet 1 (12) BASWARE OYJ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 27.2.2014

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 27.2.2014 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 27.2.2014 SELVITYS YHTIÖN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 27.2.2014 SSH Communications Security-konserni muodostuu SSH Communications

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot