RAPALA VMC OYJ HALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPALA VMC OYJ HALLINTO"

Transkriptio

1 RAPALA VMC OYJ HALLINTO

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO LIIKETOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET YHTIÖJÄRJESTYS HALLINTOELIMET Yhtiökokous Hallitus Palkitsemisvaliokunta Muut valiokunnat Toimitusjohtaja Konsernin johtoryhmä Konserniyhtiöt PALKAT JA PALKKIOT Hallituksen jäsenten palkkiot Bonusjärjestelmän periaatteet Avainhenkilöiden optio-ohjelmat SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA SEKÄ SISÄINEN TARKASTUS JA TILINTARKASTUS Sisäinen valvonta Riskienhallinta SISÄPIIRIHALLINTO OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKASSOPIMUKSET TIEDOTTAMINEN LIITTEET... 12

3 1. JOHDANTO Rapala VMC Oyj:n ( Yhtiö ) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän (Corporate Governancen) tarkoituksena on määrittää johdon vastuut sekä johdon toimien valvonta ja menettelytavat, joita Rapala VMC -konsernissa noudatetaan korkeatasoisen hallinnoinnin ja läpinäkyvän toiminnan ylläpitämiseksi. Rapala VMC Oyj ( Yhtiö ) noudattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (nykyinen Elinkeinoelämän Keskusliitto) suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. 2. LIIKETOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET Yhtiö tuntee vastuunsa osakkeenomistajia, asiakkaita, työntekijöitä ja yhteiskuntaa sekä kaikkia niitä kohtaan, joiden kanssa se harjoittaa liiketoimintaa. Yhtiö on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa eettisesti oikealla tavalla ja lain mukaisesti sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön, terveyden ja turvallisuuden. Näillä alueilla Yhtiö toimii avoimesti ja rehellisesti yhteistyössä viranomaisten, paikallisten yhteisöjen ja muiden asianosaisten kanssa. 3. YHTIÖJÄRJESTYS Yhtiön yhtiöjärjestys on julkaistu Yhtiön Internet-sivuilla ja sen tämän asiakirjan liitteenä.. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön nykyinen tilikausi on kalenterivuosi. 4. HALLINTOELIMET 4.1 Yhtiökokous Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osingonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista. Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä. Hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi on ilmoitettava yhtiökokouskutsussa. Jos tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdokkuus on julkistettava erikseen. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa yleensä huhtikuussa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tulee pitää ennen kesäkuun loppua. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeella on yksi ääni.

4 Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä laajalevikkisessä päivälehdessä. Kokouskutsussa ilmoitetaan yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. 4.2 Hallitus Hallituksen tehtävät ja velvollisuudet perustuvat ensisijaisesti osakeyhtiölakiin ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus vahvistaa Yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön etua. Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallituksen työjärjestys löytyy liitteistä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat on ilmoitettava yhtiökokouskutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Nykyinen hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä: Yhtiön toimitusjohtajasta, Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtajasta ja viidestä konsernin ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä: Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Marc Speeckaert ja Christophe Viellard. Hallituksen kaikki jäsenet, paitsi Emmanuel Viellard ja Christophe Viellard, ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Rapala poikkeaa suosituksesta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä siltä osin, että yhtiön toimitusjohtaja sekä Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtaja toimivat oman johtotehtävänsä ohella myös hallituksen jäseninä. Kummankin hallituksen jäsenyys perustuu heidän huomattavaan osakeomistukseensa sekä heidän kalastusvälineteollisuuden laaja-alaiseen osaamiseen ja pitkään kokemukseen. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kaudeksi, joka päättyy seuraavan vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee puheenjohtajan kaudeksi, joka päättyy seuraavan vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilikaudella 2007 hallitus kokoontui 14 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94,9 %. Hallituksen kokoukset pidetään yleensä Helsingissä, muissa konserniyhtiöiden toimitiloissa tai yhtiön johdon kokousten yhteydessä.. Hallituksen käsittelemistä asioista keskeisimpiä ovat: - tilinpäätös ja osavuosikatsaukset, - yhtiökokoukselle esitettävät asiat, - toimitusjohtajan nimittäminen, - taloudellisen valvonnan järjestäminen. Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan luonteen huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi: - konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, - konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen, - päättäminen investoinneista, yritysostoista sekä omaisuuden luovutuksista, - lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun määrä on merkittävä,

5 - riskienhallinnan periaatteet, - konsernin organisaatiorakenne, - johtokunnan jäsenten nimittäminen, - toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen, - hallintoperiaatteiden ja ohjausjärjestelmien hyväksyminen, - hallituksen valiokuntien nimittäminen - pörssitiedotteiden hyväksyminen. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyiset hallituksen jäsenet ovat: Emmanuel Viellard Hallituksen puheenjohtaja B.A. ja CPA Syntymävuosi: 1963 Lisi Industries-yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja ja varatoimitusjohtaja Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Jorma Kasslin Toimitusjohtaja Diplomi-insinööri Syntymävuosi: 1953 Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Eero Makkonen Insinööri Syntymävuosi: 1946 Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Jan-Henrik Schauman KTM ja MBA Syntymävuosi: 1945 Osakeomistus*: - Optioita*:

6 Christophe Viellard Diplomiekonomi (ESCP) Syntymävuosi: 1942 Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: King Ming (William) Ng Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtaja Diplomi-insinööri Syntymävuosi: 1962 Osakeomistus*: Optioita*: Marc Speeckaert MBA Syntymävuosi: 1951 Johtaja, Sofina NV Osakeomistus ja optiot*: - * Osakeomistus ja optiot Optiomäärät sisältävät myös ns. synteettiset optiot. 4.3 Palkitsemisvaliokunta Hallitus on nimittänyt palkitsemisvaliokunnan, jota johtaa Emmanuel Viellard. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat lisäksi konsernin ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä Jan-Henrik Schauman ja Eero Makkonen. Valiokunnan jäsenien toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenen toimikausi. Vuonna 2007 palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Palkitsemisvaliokunta toimii työjärjestyksensä mukaisesti. Valiokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella hallituksen päätökset koskien konsernin avainhenkilöiden palkkioita. Valiokunnan muihin tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan työsuhteen ehtojen tarkastaminen ja esittely sekä konsernin johtoryhmän palkitsemisjärjestelmien tarkastaminen. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys löytyy liitteistä. 4.4 Muut valiokunnat Hallitus ei ole nimennyt tarkastusvaliokuntaa tai nimitysvaliokuntaa konsernin liiketoiminnan koon vuoksi. Hallitus hoitaa sisäiseen ja ulkoiseen kontrolliin sekä nimityksiin liittyvät asiat. 4.5 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja toimii myös konsernijohtajana. Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut on määrätty osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka Yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että Yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että Yhtiön taloushallinto on luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa Yhtiötä sellaisessa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Toimitusjohtaja johtaa konsernin johtoryhmää.

7 Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Jorma Kasslin on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta Toimitusjohtajan kuukausipalkka on ,50 euroa. Toimitusjohtaja on oikeutettu myös bonuksiin bonusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus 8.400,00 euron vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen vuodessa tai muuhun vastaavaan järjestelyyn. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen milloin tahansa tai 24 kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Toimitusjohtaja voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen kolmen tai kuuden kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Irtisanomisajan pituus on riippuvainen irtisanomisen perusteesta. Toimitusjohtaja on oikeutettu 24 kuukauden palkan suuruiseen erokorvaukseen (pois sulkien bonukset), mikäli Yhtiö irtisanoo sopimuksen ilman syytä. 4.6 Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtajan apuna konsernin johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa on johtoryhmä, jonka jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Tämänhetkiset johtoryhmän jäsenet ovat: Jorma Kasslin Toimitusjohtaja Lisätietoja kohdassa Hallitus Jouni Grönroos Talous- ja rahoitusjohtaja Osakeomistus*: Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optiot*: King Ming (William) Ng Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtaja Lisätietoja kohdassa Hallitus Olli Aho Lakimies, hallituksen sihteeri, sijoittajasuhteet Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Juhani Pehkonen Uistinliiketoiminnan johtaja Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*:

8 Stanislas de Castelnau Koukkuliiketoiminnan johtaja Osakeomistus*: - Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: Tom Mackin Rapala USA:n toimitusjohtaja Osakeomistus*: Epäsuora omistusosuus määräysvaltayhteisön kautta*: Optioita*: * Osakeomistus ja optiot Optiomäärät sisältävät myös ns. synteettiset optiot. 4.7 Konserniyhtiöt Konserni koostuu emoyhtiöstä sekä valmistus- ja jakelutoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä. Konsernin pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä ja Brysselissä. Rapala VMC Oyj:n osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Tytäryhtiöiden johtamis- ja ohjausvastuu on kunkin yhtiön hallituksella, joka yleensä koostuu konsernin toimitusjohtajasta, konsernin talous- ja rahoitusjohtajasta, päälakimiehestä ja tytäryhtiön toimitusjohtajasta. Jokaisella yhtiöllä on lisäksi oma johtoryhmänsä. Tuotteiden jakelusta ja jälleenmyynnistä vastaavat myyntiyhtiöt, joita konsernilla on 26 maassa. Muissa maissa itsenäiset maahantuojat ja jälleenmyyjät vastaavat jälleenmyynnistä. 5. PALKAT JA PALKKIOT 5.1 Hallituksen jäsenten palkkiot Vuonna 2007 hallituksen puheenjohtajan palkkio on euroa ja muiden jäsenten euroa. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja muuhun palkkioon. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja täyteen verottomaan veroviranomaisen vahvistamaan matkapäivärahaan sekä kulukorvaukseen matkakuluista ja majoituksesta. Tilikaudella 2007 hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä euroa heidän työstään hallituksessa ja palkitsemisvaliokunnassa. 5.2 Bonusjärjestelmän periaatteet Toimitusjohtajat ja muu ylin johto kuuluvat konsernin bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu kyseisenä vuotena saavutettuihin EBITDA:lle ja kassavirralle asetettuihin tavoitteisiin. Jollei tavoitetasoa saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä ennakkoon määrätyn ajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. 5.3 Avainhenkilöiden optio-ohjelmat Maaliskuun 2008 lopussa erääntyi vuoden 2003B optio-ohjelman merkintäaika. Seuraavat yhtiön hallitukselle ja johdolle suunnatut optio-ohjelmat olivat voimassa :

9 Vuoden 2004 optio-ohjelma 106 avainhenkilölle suunnattu optio-oikeutta, joista on merkittävissä välisenä aikana merkintähintaan 6,16 euroa per osake (2004A) ja on merkittävissä välisenä aikana hintaan 6,41 euroa per osake (2004B). Merkintähinta on osakekurssin painotettu keskiarvo maaliskuussa 2005 (2004A) ja maaliskuussa 2006 (2004B). Vuoden 2006 synteettinen optio-ohjelma 116 avainhenkilölle suunnattiin enintään optio-oikeutta, joista on merkittävissä välisenä aikana merkintähintaan 6,44 euroa per osake (2006A) ja on merkittävissä välisenä aikana merkintähintaan 6,44 euroa per osake (2006B). Merkintähinta on osakekurssin painotettu keskiarvo ajalta Osakkeen kurssikehitykseen sidottu käteismaksu määräytyy testauspäivän loppukurssin mukaan tai, kuten voi olla, ylimääräisenä testauspäivänä. Loppukurssi on osakekurssin painotettu keskiarvo, joka lasketaan kymmenen päivän ajanjaksolta ennen testauspäivää. Jos testauspäivänä toteutushinnan ja loppukurssin (sisältäen osinkooikaisun) erotus on positiivinen, korvaus maksetaan. Jos toteutushinnan ja loppukurssin erotus testauspäivänä on negatiivinen, loppukurssi määritetään uudelleen ylimääräisenä testauspäivänä. Ylimääräiset testauspäivät ovat kuuden, kahdentoista, kahdeksantoista ja kahdenkymmenenneljän kuukauden päästä ensimmäisestä testauspäivästä. Jos toteutushinnan ja loppukurssin erotus on positiivinen jonain ylimääräisistä testauspäivistä, korvaus maksetaan ja kannustejärjestelmä raukeaa automaattisesti. Merkintähintaa tullaan laskemaan optio-oikeuden alkamisen ja osakkeiden merkintäajanjakson alkamisen välisenä ajanjaksona jaettujen osinkojen määrällä. Vuosien 2003 ja 2004 optio-ohjelmien merkitsemättömät optiot olisivat voineet nostaa yhtiön osakemäärää noin 3,4 %. 6. SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA SEKÄ SISÄINEN TARKASTUS JA TILINTARKASTUS 6.1 Sisäinen valvonta Hallitus valvoo Yhtiön liiketoimintaa ja on vastuussa siitä, että kirjanpito, raportointi ja varojen hoito ovat tarkoituksenmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja jokaisen konserniyhtiön toimitusjohtaja ovat vastuussa sen varmistamisesta, että kirjanpito ja kunkin vastuulle kuuluva hallinto noudattavat paikallisia lakeja, konsernin toimintaperiaatteita ja Rapala VMC Oyj:n hallituksen antamia ohjeita ja sääntöjä. Hallitus valvoo konsernin liiketoimintariskejä jatkuvasti. Johto valmistelee hallitukselle kuukausittain yhteenvedon, joka selvittää konsernin ja yksittäisten konserniyhtiöiden liiketoiminnan viimeaikaiset pääkehitysvaiheet. 6.2 Riskienhallinta Rapala-konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteuttamista. Riskienhallintaa toteutetaan seuraamalla ja hallitsemalla liiketoimintaan liittyviä uhkia ja riskejä sekä samanaikaisesti identifioimalla ja hyödyntämällä liiketoiminnan mahdollisuuksia. Hallitus arvioi konsernin taloudellisia, toiminnallisia ja strategisia riskejä säännöllisesti ja vahvistaa näihin liittyviä periaatteita ja ohjeita konsernijohdon toteutettavaksi ja koordinoitavaksi.

10 Hallitus arvioi konsernin strategisia riskejä vuosittain osana strategiaprosessia, toiminnallisia riskejä vähintään kerran vuodessa osana liiketoimintasuunnitelmien ja budjettien käsittelyä sekä taloudellisia riskejä useamman kerran vuodessa. Toimitusjohtaja ja konsernin riskienhallintaorganisaatio seuraavat jatkuvasti liiketoimintaympäristön kehittymistä ja koordinoivat konsernin strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten riskien hallintaa. Konsernin riskienhallintaorganisaation muodostavat konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin rahoitusjohtaja sekä konsernin riskienhallintajohtaja. Konsernin riskienhallintaorganisaatio kokoontuu säännöllisesti. Jokapäiväinen riskienhallintatyö on lähtökohtaisesti allokoitu kunkin liiketoimintayksikön johdolle, joka vastaa paikallisten strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten riskien hallinnasta. 6.3 Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa konsernin liiketoiminnan koon vuoksi. Konsernin talouspäällikkö on vastuussa jaksoittain suoritetuista taloudellisen tilanteen ja sisäistä valvontaa koskevien menettelytapojen tarkastuksista kaikissa konserniyhtiöissä, konsernin talousjohtajan ja hallituksen valvonnan alaisena, joille talouspäällikkö raportoi merkityksellisistä havainnoistaan. Konserni teettää ajoittain erikoistarkastuksia ja kohdennettuja sisäisiä tarkastuksia käyttämällä apuna ulkopuolisia palveluita. Sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen otetaan huomioon myös tilintarkastuksessa. Tilintarkastus suoritetaan vuosittain jokaisessa konserniyhtiössä ja konsernin emoyhtiössä. Tarkastuksen suorittaa pääasiallisesti Ernst & Young. Rapala VMC Oyj:n vastaava tilintarkastaja on Juha Nenonen. Tilikaudella 2007 konsernin tilintarkastajille maksettiin yhteensä 0,6 miljoonaa euroa tilintarkastuspalkkiota ja 0,1 miljoonaa euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista. Jokaisen tytäryhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja tapaavat paikallisen tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa keskustellakseen sisäisestä tarkastuksesta ja lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta. Jokaisen tytäryhtiön tilintarkastajat antavat tilintarkastajien lausunnon Rapala VMC Oyj:n tilintarkastajille jokaisen vuosittaisen tarkastuksen lopputuloksena. Jokainen vuosittainen tilintarkastus voi johtaa kirjeen valmisteluun yhtiön johdolle, jossa esitetään tilintarkastajien tilintarkastushavainnot tarkemmin ja suositellaan mahdollisia parannuksia sisäiseen valvontaan. Konsernin talousjohto tapaa konsernin tilintarkastajan vähintään kahdesti vuodessa päättääkseen tilintarkastuksen ulottavuudesta, valvoakseen taloudellista tulosta sekä arvioidakseen vuosittaisten tilintarkastusten lopputulokset. Konsernin tilintarkastaja tarkastaa myös Konsernin neljännesvuosiraportit, mutta ei anna niistä lausuntoa. Konsernin vuosittaisen tilintarkastuksen päätteeksi konsernin tilintarkastajat tapaavat Rapala VMC Oyj:n hallituksen keskustellakseen kaikkien tilintarkastusten tärkeimmistä havainnoista, jotka ovat olleet osana vuosittaista raportointiprosessia. 7. SISÄPIIRIHALLINTO Konsernin sisäpiiriohje noudattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin antamaa sisäpiiriohjetta. Konsernin sisäpiiriohjeen mukaan sekä pysyvät että hankekohtaiset sisäpiiriläiset ovat Rapala VMC Oyj:n arvopapereita koskevien kaupankäyntirajoitusten piirissä. Pysyvät sisäpiiriläiset, heidän holhottavansa ja määräysvaltayhteisönsä eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla 3 viikkoa ennen Yhtiön tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa

11 Yhtiön arvopapereilla niin kauan kuin hän on hankkeeseen liittyen sisäpiiriläinen. Yhtiö järjestää sisäpiiriasioista sisäistä tiedottamista ja koulutusta. Yhtiö huolehtii sisäpiiriasioiden valvonnasta. 8. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 3,552 milj. euroa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,09 euroa. Osakkeita oli kpl. Rapalalla on kaksi osakesarjaa, joiden kaupankäyntitunnukset ovat RAP1V vanhoille osakkeille ja RAP1VN0107 uusille rajoitetuille osakkeille. Vanhoja osakkeita oli kpl ja rajoitettuja osakkeita kpl. Jokainen osake molemmista osakesarjoista oikeuttaa yhteen ääneen. Uudet rajoitetut osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin vanhat osakkeet, paitsi että nämä rajoitetut osakkeet eivät tuota oikeutta osinkoon tilikaudelta 2007, ja niitä koskee 12 kuukauden luovutusrajoitus. Osakelajit yhdistetään, kun niiden välinen osinko-oikeutta koskeva ero on poistunut eli ulkomaisten osuus osakkeenomistajista oli 80,1 % ja hallintarekisteröityjen osuus 40,1 %. 9. OSAKASSOPIMUKSET Viellard Migeon & Cie ja Utavia S.à.r.l (Utavia) solmivat Rapalan osakkeita koskevan osakassopimuksen, jota myös Utavian osakkeenomistajat ovat sitoutuneet noudattamaan. Utavian suurin osakkeenomistaja on Rapalan toimitusjohtaja Jorma Kasslin, joka omistaa noin 43 % osakkeista. Muut osakkeenomistajat ovat Rapalan hallituksen jäseniä tai johtohenkilöitä. Yhteensä Utavialla on noin 40 osakkeenomistajaa. Utavia osti De Pruines Industriesiltä Rapalan osaketta, jotka edustavat noin 4,08 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä. De Pruines Industries on Viellard Migeon & Cie'n tytäryhtiö. Osakekaupan jälkeen Viellard Migeon & Cie omistaa suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta noin 26,4 % Rapalan osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä. Osakassopimuksessa Utavia on sopinut äänestävänsä Rapalan yhtiökokouksissa Viellard Migeon & Cie'n hyväksymien ja/tai ehdottamien esitysten puolesta sekä valtuuttanut Viellard Migeon & Cie'n käyttämään omistamiensa osakkeiden äänivaltaa. Utavia on sitoutunut olemaan myymättä enempää kuin 50 % omistamistaan Rapalan osakkeista kahden vuoden aikana osakassopimuksen voimaantulosta lukien. Viellard Migeon & Cie:llä on etuosto-oikeus Utavia S.à.r.l:n myymiin Rapalan osakkeisiin. Osakassopimuksen osapuolet ovat sopineet äänestävänsä Rapalan yhtiökokouksissa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan kaksi Viellard Migeon & Cie:n ehdottamaa henkilöä ja yksi Utavian ehdottama henkilö (siten, että ensimmäinen Utavian ehdottama henkilö on Jorma Kasslin). Osakassopimuksen osapuolet ovat sopineet kannattavansa Jorma Kasslinin valitsemista Rapalan toimitusjohtajaksi ja Emmanuel Viellardin valitsemista hallituksen puheenjohtajaksi kolmen vuoden ajan osakassopimuksen voimaantulosta lukien. 10. TIEDOTTAMINEN Rapala noudattaa avointa, luotettavaa ja ajantasaista tiedotusperiaatetta. Yhtiön kotisivuilla julkaistaan keskeiset yhtiön hallintoa ja taloudellista tilaa koskevat tiedot suomeksi ja englanniksi pörssiyhtiöitä koskevien julkistussäännösten ja suositusten mukaisesti.

12 11. LIITTEET Yhtiöjärjestys Hallituksen työjärjestys Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys Hallituksen jäsenten ansioluettelot Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot Liputusilmoitukset viimeiseltä 12 kuukaudelta Lista kymmenestä suurimmasta osakkeenomistajasta

13 RAPALA VMC OYJ YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Rapala VMC Oyj ja englanniksi Rapala VMC Corporation. Yhtiön kotipaikka on Asikkala. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on uistinten ja vieheiden sekä muiden vapaa-ajan harrastevälineiden ja urheiluun sekä ulkoiluun liittyvien tuotteiden suunnittelu, kehittäminen, valmistaminen, markkinointi, jakelu ja myynti. Yhtiö voi omistaa ja hankkia osakkeita ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä. 3 Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee yhden varsinaisista jäsenistään puheenjohtajaksi. 5 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Yhtiöllä voi olla yksi tai useampi varatoimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 6 Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 7 Tilikausi Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Tilinpäätösasiakirjojen tulee valmistua hyvissä ajoin ja ne on luovutettava tilintarkastajille vuositilintarkastusta varten vähintään yksi (1) kuukausi ennen varsinaista yhtiökokousta. 8 Tilintarkastajat Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

14 Tilintarkastajien toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Kokouskutsu ja paikka Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä laajalevikkisessä päivälehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään seitsemäntoista (17) päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. Sen lisäksi on otettava huomioon osakeyhtiölain säännökset oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään ennen kesäkuun loppua esitetään 1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätetään 3. tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valitaan 8. hallituksen jäsenet; 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja; käsitellään 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yleinen Rapalan hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen vastuulla on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallitus on asettanut tavoitteekseen ohjata yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa mahdollisimman suuren ja kestävän lisäarvon osakkeenomistajille unohtamatta muita sidosryhmiä. Hallitus laatii itselleen vuotuisen toimintasuunnitelman ja arvioi vuosittain omaa toimintaansa sisäisenä itsearviointina. Aina seuraavaan yhtiökokoukseen kestävän toimintasuunnitelma, sisältää kokousten ajankohdat, merkittävimmät kokouksissa käsiteltävät asiat, ajankohdat, jolloin hallituksen jäsenet tutustuvat yhtiön ja yhteistyökumppaneiden toimintoihin sekä vuosittaisen, kauden lopulla tehtävän arvion omasta toiminnasta. Kaikki yhtiön toiminnan kannalta laajakantoiset asiat käsitellään hallituksessa. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen kokoonpano Nykyinen hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä: Yhtiön toimitusjohtajasta, Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtajasta ja viidestä konsernin ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä: Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Marc Speeckaert ja Christophe Viellard. Hallituksen tehtävät Rapalan liiketoiminnan ja strategian ohjaaminen - Yrityksen strategian hyväksyminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen - Strategiaan perustuvan liiketoimintasuunnitelman ja vuosibudjetin vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvominen - Investointien vuosisuunnitelman hyväksyminen - Merkittävistä, strategisesti tärkeistä investoinneista tai yrityskaupoista ja omaisuuden myynneistä päättäminen Rapalan hallinnon ja toimintojen järjestäminen - Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen - Toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palvelussuhteiden ehdoista ja kannustinjärjestelmistä päättäminen - Johdon varamiesjärjestelmän varmistaminen - Hallituksen tehtävien ja vastuiden vahvistaminen ja niiden vuosittainen arvioiminen - Konsernin organisaatiorakenteessa päättäminen - Pörssitiedotteiden hyväksyminen - Hallituksen valiokuntien nimittäminen Rapalan taloushallinnon ja riskienhallinnan valvominen - Osavuosikatsausten, vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

16 - Kokoontuminen vähintään kerran vuodessa yhtiön tilintarkastajien kanssa - Yrityksen toimintaan liittyvien merkittävien riskien ja riskienhallinnan valvominen - Lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun määrä on merkittävä Yhtiökokouksessa päätettävien asioiden valmistelu - Yrityksen osingonmaksupolitiikan laatiminen ja osingonjakoesityksen tekeminen yhtiökokoukselle - Muiden esitysten tekeminen yhtiökokoukselle Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan on hallitustyöskentelyn johtamisen ohella valvottava konsernin toimintaa ja kehitystä pitämällä jatkuvasti yhteyttä toimitusjohtajaan. Lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä omistusta koskevissa kysymyksissä sekä varmistaa, että hallituksen työ arvioidaan vuosittain ja että hallitus päivittää ja syventää jatkuvasti tuntemustaan konsernin toiminnasta.

17 PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Yleinen Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on Rapala VMC Oyj:n hallinnon lisäksi määritelty tässä työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt. Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano Palkitsemisvaliokunta muodostuu kolmesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta. Valiokunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Emmanuel Viellard (puheenjohtaja), Jan-Henrik Schauman ja Eero Makkonen. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät Palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi Rapalan palkitsemis- ja kannustusjärjestelmien kilpailukykyisyyttä. Palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan palkka- ym. eduista, jotka hallitus lopullisesti päättää. Lisäksi palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset johtoryhmän jäsenten palkka- ym. eduista. Palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset konsernin vuotuisista ja pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä, kuten bonuksista ja muista kannustinjärjestelmistä. Palkitsemisvaliokunnan kokoukset ja raportointi hallitukselle Palkitsemisvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ja vähintään kahdesti vuodessa. Palkitsemisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat säännönmukaisesti lisäksi toimitusjohtaja (lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat häntä itseään) ja lakiasiainjohtaja, joka toimii valiokunnan sihteerinä. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja valiokunnan sihteerinä toimiva lakiasiainjohtaja valmistelevat kokouksen asialistalla olevat asiat. Puheenjohtaja esittää jokaisesta palkitsemisvaliokunnan kokouksesta raportin hallitukselle.

18 HALLITUKSEN JÄSENTEN ANSIOLUETTELOT EMMANUEL VIELLARD Hallituksen puheenjohtaja, Rapala VMC Oyj Varapuheenjohtaja ja varatoimitusjohtaja, Lisi Industries Syntymävuosi 1963 Koulutus KTM, Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord (Lille) pääaineena yritystoiminta Virallinen tilintarkastaja Työkokemus 2000 varapuheenjohtaja ja varatoimitusjohtaja, GFI Industries, LISI Group 1998 Toimitusjohtaja, Blanc Aero Industries 1996 Varatoimitusjohtaja, Blanc Aero 1995 Konsernin talouspäällikkö, LISI Group (entinen GFI Industries) 1986 Talouskonsultti, tilintarkastuspäällikkö, Arthur Andersen Muuta Toimitusjohtaja, VMC perhe hallintoyhtiö Johtaja, Lisi, Welding Group, Fromages+, Hi Shear Corporation Belfordin kauppaoikeuden tuomari Jäsen, Cercle de I Ill JORMA KASSLIN Toimitusjohtaja, Rapala VMC Oyj Syntymävuosi 1953 Koulutus Diplomi-insinööri, Helsingin teknillinen korkeakoulu Työkokemus 1998 Puheenjohtaja, pääjohtaja, hallituksen jäsen, Rapala VMC Oyj, Suomi Varatoimitusjohtaja, hallintojohtaja, hallituksen jäsen, Rapala VMC Oyj, Suomi Toimitusjohtaja, Karto Oy, Suomi Liikeyksikköjohtaja, elementtitalot, Rauma Repola Oy, Suomi Johtaja / ovitehdas, Schauman Oy, Suomi EERO MAKKONEN Hallituksen jäsen, Rapala VMC Oyj Syntymävuosi 1946 Koulutus Insinööri, Oulun teknillinen opisto Työkokemus Hallituksen varapuheenjohtaja, Skanska Oy Hallituksen puheenjohtaja, Skanska Oy Toimitusjohtaja, Skanska Oy Toimitusjohtaja, Haka Oy Toimitusjohtaja, Insinöörirakentajat Oy Kauhajoen talotehtaan johtaja, Rauma Repola Oy Rakennusteollisuuden johtaja, Oy Wilhelm Schauman Ab Aluejohtaja, OMP- Yhtymä Oy, Saudi Arabia

19 Aluejohtaja, Vise Ky, Saudi Arabia Työnjohtaja, Vesi-Seppo Ky Luottamustehtävät 2002 Hallituksen jäsen, Tulikivi Oy 2001 II varapuheenjohtaja, Rakennusteollisuuden keskusliitto 2000 Hallituksen puheenjohtaja, Rapala Normark / Rapala VMC Oyj JAN-HENRIK SCHAUMAN Hallituksen jäsen, Rapala VMC Oyj Syntymävuosi 1945 Koulutus KTM, Svenska Handelshögskola, Helsinki 1969 MBA, Pittsburghin yliopisto, 1970 Työkokemus Toimitusjohtaja, Wicoria Oy Ab Hallituksen puheenjohtaja, Oy BS Finance AB Rakennustarvikeryhmän johtaja, Oy Wilhelm Schauman Ab 1985 Varatoimitusjohtaja aluepääkonttorissa, FNBC Lontoo Varatoimitusjohtaja, päävastuullinen alueluottopäällikkö, FNBC Frankfurt Varatoimitusjohtaja, Skandinavian edustaja, FNBC Tukholma Apulaisjohtaja, FNBC Lontoo Harjoittelija, The First National Bank of Chicago Luottamustehtävät 1999 Hallituksen jäsen, Rapala VMC Oyj 1993 Jäsen, SFP raha-asianvaliokunta 1989 Hallituksen jäsen, Oskar Öflund säätiö 1989 Hallituksen puheenjohtaja, Oy Bicca Invest Ab CHRISTOPHE VIELLARD Varatoimitusjohtaja, Viellard Migeon et Cie. (VMC) Syntymävuosi 1942 Koulutus Diplomiekonomi (ESCP) Työkokemus COB korkeakoulun jäsen (Commission des Opérations de Bourse de Paris) Belfortin Kauppa- ja teollisuuskamarin presidentti Toimitusjohtaja, VMC Peche konserni Palkinnot EFTTA:n perustaja (European Fishing Tackle Trade Association) Kunnialegioona KING MING (WILLIAM) NG Rapalan Kiinan tehtaan ja Hongkongin toimiston johtaja Syntymävuosi 1962 Koulutus Diplomi-insinööri, Hong Kongin yliopisto Työkokemus 2001 liittyi Rapala VMC Oyj:n hallituksen jäseneksi 2001 Willtech Industrial Ltd liittyi Rapala VMC Oyj:hin. Toimitusjohtaja Willtech Industrial Ltd %:n osakeomistus, Wing Crown Electroplating Factory

20 1991 Willtech Industrial Ltd:n perustaminen, toimitusjohtaja 1990 Fuji Injection Moulding Factory n perustaminen. Yritys myytiin vuonna Kehitysjohtaja, Shakespeare (HK) Ltd Tuotepäällikkö, Technicast Sdn. Bhd., Malesia Projekti-insinööri, Chen Hsong Machinery Co. Ltd. MARC SPEECKAERT Toimitusjohtaja, Sofina Hallituksen jäsen useissa yhtiöissä Syntymävuosi 1951 Koulutus MBA, Université Catholique de Louvain Tutkinto yhteiskunta-, sosiaali- ja taloustieteissä Työkokemus 2004 Toimitusjohtaja, Sofina sekä hallituksen jäsen useissa yhtiöissä Talous- ja rahoitusjohtaja ( ), Belgacom, jonka jälkeen strategia- ja liiketoiminnankehitysjohtaja sekä eläkerahaston johtaja. Hallituksen jäsen useissa, Belgiassa, Ranskassa ja Luxemburgissa sijaitsevissa, yrityksissä sekä puheenjohtaja tilintarkastuslautakunnassa. (Proximus) Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsen, Lhoist Group, hallituksen jäsen useissa yrityksissä Belgiassa ja ulkomailla Talousjohtaja ( ), Talous- ja rahoitusjohtaja ( ), johtoryhmän jäsen, Glaverbel Group. Hallituksen jäsen useissa, Belgiassa, Hollannissa, Italiassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevissa, yrityksissä Useita johtotehtäviä Belgiassa ja ulkomailla, ITT Corporation: ITT Standard Basle, Sveitsi, (talouspäällikkö), ITT Eurooppa ja ITT Afrikka ja Lähi-itä (talousanalyytikko, kustannus- ja projektisuunnittelija) Assistentti /vanhempi tilintarkastaja

RAPALA VMC OYJ HALLINTO

RAPALA VMC OYJ HALLINTO RAPALA VMC OYJ HALLINTO 31.3.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. LIIKETOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET...3 3. YHTIÖJÄRJESTYS...3 4. HALLINTOELIMET...3 4.1 Yhtiökokous...3 4.2 Hallitus...4 4.3 Palkitsemisvaliokunta...6

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ HALLINTO

RAPALA VMC OYJ HALLINTO RAPALA VMC OYJ HALLINTO SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. LIIKETOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET...3 3. YHTIÖJÄRJESTYS...3 4. HALLINTOELIMET...3 4.1 Yhtiökokous...3 4.2 Hallitus...3 4.3 Palkitsemisvaliokunta...5

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ HALLINTO

RAPALA VMC OYJ HALLINTO RAPALA VMC OYJ HALLINTO SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. LIIKETOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET...3 3. YHTIÖJÄRJESTYS...3 4. HALLINTOELIMET...3 4.1 Yhtiökokous...3 4.2 Hallitus...4 4.3 Palkitsemisvaliokunta...6

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti. Ehdotus 16.4.2012 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle Raute Oyj:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Ehdotettu 12:n muutos näkyy tiedostossa muutosmerkittynä. RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Tämä selvitys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksenä 12 seuraavasti: Nykyinen muoto: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot