TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 1 ASUKASFOORUMI Pohjois-Espoon valmisteluryhmä TOIMINTAKERTOMUS 2010 Espoon kaupunginhallituksen päätöksellä aloitettiin asukasfoorumitoiminta Espoon seitsemällä suuralueella vuonna Suuralueiden valmisteluryhmät aloittivat toimintansa Tehtävät Valmisteluryhmän päätehtävänä on valmistella ja järjestää alueen asukkaille avoimia asukasfoorumitilaisuuksia ajankohtaisista ja asukkaita kiinnostavista asioista. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia - edistää asukkaiden omaaloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua - edistää asukkaiden omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi - luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle - edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa Pohjois-Espoon valmisteluryhmään nimettiin 9 jäsentä: Kari Hein, Ritva Hein, Raimo Kaarnakorpi, Liisa Kivekäs, Sirpa Lindholm, Jari Peltola, Kaarina Pirilä, Erkki Rauhala ja Kari Vikanti. Kokoukset Valmisteluryhmä piti vuoden 2010 aikana 10 kokousta. Sen lisäksi pidettiin kaksi yhteistyökokousta Pohjois-Espoon suuralueella toimivien asukas- ja omakotiyhdistysten edustajien kanssa. Yhteistyö Valmisteluryhmä pitää jatkuvaa yhteyttä Pohjois-Espoon suuralueella toimiviin asukas- ja omakotiyhdistyksiin. Asukas- ja omakotiyhdistysten edustajien kanssa pidetyissä kokouksissa ja kartoitettiin alueemme kehittämistarpeita sekä asukkaiden toiveita tulevien asukasfoorumien sisällöstä. Samalla keskusteltiin kaupungin aikeista kiristää asukasyhdistysten avustusten myöntämisperusteita. Todettiin, että tämä voi vaarantaa asukasyhdistysten toiminnan. Valmisteluryhmä näkee erittäin tärkeänä asukasyhdistysten tekemän työn, eivätkä asukasfoorumityö ja asukasyhdistystyö ole missään tapauksessa päällekkäisiä.. Valmisteluryhmä toimitti pyynnöstä kaupunkisuunnittelukeskukselle tietoja Pohjois-Espoosta Pohjois-Espoon esitettä varten. Asukasfoorumit Toimintavuonna 2010 valmisteluryhmä järjesti kaksi asukasfoorumia asukasfoorumin aiheena oli Tie- ja katuverkostosuunnitelmat Pohjois-Espoossa. Pohjois-Espoon liikennejärjestelyistä ja yhteyksistä nyt ja tulevaisuudessa oli kertomassa kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula. Arkkitehti Robert Eriksson kaupunkisuunnittelukeskuksesta jatkoi kaavoituksen periaatteista ja lähtökodista liikenne-

2 2 verkostoa ja joukkoliikennettä suunniteltaessa ja kertoi miten asukkaat voivat vaikuttaa teiden kaavoitukseen. Suunnitteluinsinööri Riikka Aaltonen kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnitteluyksiköstä kertoi, miten kaavoittaja ottaa huomioon liikenneturvallisuuden, miten suunnitellaan tiet, kadut ja kevyen liikenteen väylät. Aluepäällikkö Esa Rauhala teknisen keskuksen rakennuttamisyksiköstä kertoi käytännön toimenpiteistä: mitkä ovat lähitulevaisuuden katurakennuskohteet ja miten asukkaat voivat vaikuttaa aikatauluihin. Konsultti Heimo Rintamäki Destiasta esitteli Vihdintien kehittämisselvityksen. Asukasfoorumi herätti alueella suurta kiinnostusta. Tilaisuudessa oli mukana yli 180 henkeä asukasfoorumin aiheena oli Kaavoitus ja ympäristö. Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula kertoi Pohjois-Espoon kehitysnäkymistä, päätöstenteosta ja -valmistelusta sekä kuinka kaavoituksen kautta syntyy ratkaisuja myös ympäristöasioihin. Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo aluksi esitteli itsensä (uutena kasvona pohjois- espoolaisille). Hän korosti viheralueiden ja -yhteyksien tärkeyttä ja kertoi miten ne otetaan kaavoituksessa huomioon. Arkkitehti Robert Eriksson kaupunkisuunnittelukeskuksesta korosti ympäristön monimuotoisuuden säilyttämistä ja kertoi miten se huomioidaan yleis- ja asemakaavoituksessa. Maisemaarkkitehti Laura Yli-Jama teknisestä keskuksesta kertoi teknisen keskuksen toiminnasta ja ajankohtaisista viherrakennuskohteista. Limnologi Ilppo Kajaste Espoon ympäristökeskuksesta kertoi haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyvaatimuksista ja käytännön toimista vaatimusten täyttämiseksi. Tutkija Tuomas Valmari Säteilyturvakeskuksesta kertoi radonista, mitä se on, missä sitä esiintyy ja miten mahdollisia haittoja voidaan torjua. Biologi Kalevi Hiironniemi Espoon ympäristökeskuksesta piti kommenttipuheenvuoron Espoon uusista luonnonsuojelualueista. Asukasfoorumi keräsi paikalle runsaat 100 henkeä. Keskustelu oli vilkasta. Kampanjat Valmisteluryhmä järjesti keväällä 2010 Siivouskampanjan. Kampanja toteutettiin julistekampanjana yhteistyössä alueen asukas- ja omakotiyhdistysten kanssa. Tarkoituksena oli saada mukaan kaikki alueen toimijat ja ennen kaikkea alueen koulut. Kampanjan ajankohdaksi sovittiin viikko keväällä asukasyhdistysten järjestämien yleisten alueiden siivoustalkoitten yhteyteen. Pohjois-Espoon kunnallisten hankkeiden seuranta Valmisteluryhmä kokosi kotisivulleen seurantalistan Pohjois-Espoossa käynnissä olevista kunnallisista hankkeista, kuten kaavoitus, kunnallistekniikan- ja teiden rakentaminen. Kustakin hankkeesta on seurantalistassa kerrottu nykytilanne, mitä tapahtuu seuraavaksi ja milloin lista on päivitetty. Lista ei välttämättä ole koko ajan täysin ajan tasalla vaan sitä päivitetään sitä mukaa, kun valmisteluryhmä saa uutta tietoa, esimerkiksi asukasfoorumitilaisuuksissa. Kannanotot, muistiot ja aloitteet Muistio Terveysaseman ja laboratorion säilyttämisestä Kalajärvellä lähetettiin Espoon kaupungin virkamiehille, Perusturvajohtaja Juha Metsolle, Terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinäselle ja Talous- ja hallintojohtaja Aulis Majurille Huomautus Lambertinkallion louhintasuunnitelmasta louhia kiintokuutiometriä kalliota kaavaehdotuksen lähivirkistysalueelta lähettiin Kaupunkisuunnittelulautakuntaan, Kaupunkisuunnittelukeskukselle ja Uudenmaan

3 3 ympäristökeskukseen. Valmisteluryhmä vastusti hanketta ja edellytti luontoselvityksen tekemistä ko. alueelle Muistio Pohjois- Espoon tiehankkeiden toteuttamisjärjestyksestä. Kevään 2010 asukasfoorumissa toivottiin konkreettista kirjallista muistiota, jossa esille tulleet tiehankkeet esitetään Pohjois-Espoon kannalta parhaassa toteutus- ja tärkeysjärjestyksestä. Valmisteluryhmä kokosi yhteenvedon, jossa hankkeet on perusteltu ja laitettu järjestykseen tärkeyden perusteella. Muistio toimitettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja ELY- keskukseen Muistio Maankäyttösopimusten valmisteluun käytetyn ajan saattaminen kohtuulliseksi suhteessa koko kaavaprosessiin lähetettiin Espoon kaupungille ja Valtuustoryhmien puheenjohtajille Muistio Juvanpuiston lastentalon neuvolan ja Kalajärven laboratorion lakkauttaminen toimitettiin Sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalla ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Muistiossa valmisteluryhmä vastustaa voimakkaasti Juvanpuiston lastentalon neuvolan ja Kalajärven laboratorion lakkauttamista. Kuntalaisaloitteet ym. - Koirapuistosta Kalajärvelle saatiin vastaus: Ei sisälly lähiaikojen rakentamisohjelmaan. - Parkkitilaa Isonkorventielle, vastaus myönteinen: klo kiekolla, muuten rajoituksetta. - Roskaisuus Ruskatalon ja Valintatalon edustalla, vastauksessa luvataan huomauttaa Ruska- taloa, mutta Valintatalon piha on yksityisaluetta. - Valintatalon pihan sotkuisuudesta( roskat, vinot lamput, kauhea kuoppa ) Maskun isännöitsijään ja omistajien edustajille useaan otteeseen. - Lentomelun taas jostain syystä lisääntyneen ainakin Lahnuksessa. Kysyttiin Finlavialta syytä. Finavian vastaus oli: ajoittain joudutaan käyttämään poikkeusreittejä esim. poikkeavien luonnonolosuhteiden vuoksi, jolloin lentomelu kuuluu laajemmalle alueelle kuin normaalisti. Lisäksi vuoden liikennemäärät ovat kasvaneet vuodesta , joka lisää lentomelua. Lentoliikenteen sormimalli koneiden nousukiidossa on edelleen käytössä. Sormimallin käytöllä pyritään tasamaan alueen lentomelua. - Väärä pysäköintimerkki Niipperintien ja Purolehdon risteyksessä, vesipostin ja paperinkeräyspisteellä: pysähtymiskieltomerkki poistettu. - Niipperintien ja Pohjoisentien jätteenkeräyspisteelle esitettiin pysäköintikieltomerkkiä koska aluetta käytetään parkkipaikkana, mikä hankaloittaa keräyspisteellä asiointia: kieltomerkki on nyt Pohjoisentien varressa jätteenkeräyspisteen kohdalla, ei itse alueella. - Kalajärven skeittipuiston melu on aiheuttanut häiriötä sen lähiasukkaille. Keskusteltiin asiasta Kalajärven ja Odilammen omakotiyhdistyksien kanssa. Asia siirrettiin heille. - Kysyttiin rakentamisen tulevaisuudesta Pohjois-Espoossa ELY- keskuksesta ja pyydettiin avoimuutta heidän myöntämiinsä rakennuslupien poikkeamispäätöksiin ja lupien

4 4 myöntämisperiaatteisiin. Vastauksena kysymykseen sanottiin suunnittelutarveratkaisujen panttaamisessa ideana olevan valvoa hallitsematonta rakentamista. Valmisteluryhmä painotti kuitenkin systeemin läpinäkyvyyttä. Tiedotus Kotisivut Valmisteluryhmällä on omat kotisivut. Näillä sivuilla esitellään valmistelu-ryhmän toimintaa ja julkaistaan valmisteluryhmän ja asukasfoorumien pöytäkirjat ym. Kotisivujen osoite on: Alueen asukkaat ovat löytäneet kotisivumme ja kävijämäärä sivuilla on kasvussa. Sähköposti Valmisteluryhmälle on yhteinen sähköpostiosoite: Valmisteluryhmä sai jonkin verran yhteydenottoja sähköisesti vuonna Valtaosa sähköisistä yhteydenotoista tulee suoraan valmisteluryhmän jäsenille. Logo ja slogan Valmisteluryhmällä on oma logo, vihreä Pohjois-Espoon kartta. Slogan -teksti Pohjois-Espoo sinunkin kotisi liitetään mukaan foorumiesitteisiin ja tarvittaessa muihin tuotteisiin. Logon ja sloganin suunnitteli Kari Vikanti. Tiedotteet, julisteet ja kortit Valmisteluryhmä on tehnyt joka asukasfoorumista tiedotteen, joka jaettiin asukas- ja omakotiyhdistysten toimesta joka kotitalouteen Pohjois-Espoon alueella. Asukasfoorumitilaisuuksista tehtiin sen lisäksi isot (A3) ja pienet (A4) värilliset julisteet alueen kylien, kauppojen ja huoltamoiden ilmoitustauluille, Kalajärven kirjastoon, Ruskatalolle ym. sopiville paikoille. Siivouskampanjasta tehtiin isot (A3) ja pienet (A4) värilliset julisteet alueen kouluihin, kylien, kauppojen ja huoltamoiden ilmoitustauluille, Kalajärven kirjastoon, Ruskatalolle ym. sopiville paikoille. Valmisteluryhmän joulukortit logo-tonttu jaettiin yhteistyökumppaneille sekä sähköisenä että perinteisenä joulukorttina. Palautelomakkeet Valmisteluryhmällä on erilliset palautelomakkeet, joilla asukkaat voivat antaa valmisteluryhmälle palautetta. Lomakkeille asukkaat voivat kirjata asioita, joita he haluavat käsitellä foorumitilaisuuksissa, joista he haluavat lisätietoja, joista he haluavat tehdä aloitteen jne. Palautelomakkeilla kerätään myös tietoja itse tilaisuudesta. Lomakkeet ovat kaksikielisiä (suomi-ruotsi). Palautelomakkeet herättivät suurta kiinnostusta, joten valmisteluryhmä toimitti koeluonteisesti lomakkeita myös Kalajärven kirjastoon. Edustus Valmisteluryhmä osallistui Espoon keskuksen hyvinvointityöryhmän järjestämään Meistä on moneksi -tapahtuman Entressen kirjastossa yhteispöydällä Keski-Espoon ja Suur- Kauklahden asukasfoorumien valmisteluryhmien kanssa. Osallistuttiin seminaariin Yhteisöllisyys ja palveluverkkouudistus valtuustotalolla

5 5 Toimittiin isäntinä Kaupunkisuunnittelulautakunnan vierailulle Pohjois-Espoossa Maastokierroksen jälkeen Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys järjesti lounaan ja kokoustilat Röyläntuvalla. Kokouksessa käsiteltiin Pohjois-Espoon kaavoitusta ja kaavoituksen periaatteita. Asukasfoorumityöryhmän yhteistyöpalaveriin Albergan kartanon holvikellarissa ja Entressen kirjaston sinisessä huoneessa osallistuivat puheenjohtaja Ritva Hein, varapuheenjohtaja Jari Peltola ja sihteeri Sirpa Lindholm. Tehtiin onnittelukäynti Markku Markkulan syntymäpäiville ja ojennettiin hänelle Kari Vikantin suunnittelema Pohjois-Espoon asukasfoorumi onnittelukortti. Mukana Ritva Hein, Liisa Kivekäs, Kaarina Pirilä ja Kari Hein. Kaisankodin järjestämään puutarhajuhlaan osallistuivat Sirpa Lindholm, Liisa Kivekäs, Erkki Rauhala ja Kari Vikanti. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. Kaisankodin tulevaisuudesta ja toiveista saada alueelle kaavoitusta ja kunnallinen viemäröinti. Espoon keskuksen hyvinvointityöryhmän kokoukseen Kalajärven nuorisotila Rentolassa osallistui puheenjohtaja Ritva Hein. Kokouksessa käsiteltiin Pohjois-Espoon alueen kysymyksiä eri näkökulmista. Pro Bodominjärvi ry:n järjestämään Järvi-seminaari 2010 Oittaan ulkoilukeskuksessa osallistuivat Ritva Hein, Sirpa Lindholm, Kari Hein ja Kari Vikanti. Suuralueen kehitys Kaavoitus Pohjois-Espoossa on valmisteilla tällä hetkellä lähes kaksikymmentä kaava-aluetta. Valtaosa kaavoitettavasta alueesta sijaitsee Kalajärvi - Viiskorpi akselilla. Sen lisäksi on kaavoitettavana pienehköjä kyläkeskittymiä ei puolille Pohjois-Espoota. Perusmäen ja Nikunmäen asemakaavat ovat jo lainvoimaisia ja myös Nepperinportin asemakaava on hyväksytty. Kalliomäentien, Antinmäen, Viiskorven, Gobbackan ja Kalajärvi II:n kaavat odottavat maankäyttösopimuksia. Valmisteilla vielä ovat asemakaavat: Kalajärvenkallio, Kullonmäki I ja II ym. sekä kyläkaavat : Rinnekoti, Bodomin kartano, Ketunkorpi ym. Kaavoituksen myötä alueen asukasmäärä tullee tulevaisuudessa kaksinkertaistumaan noin asukkaaseen. Asukkaiden mielestä kasvun vaikutus julkisten palveluiden kysyntään olisi otettava huomioon palveluiden suunnittelussa ja oikea-aikaisessa toteuttamisessa. Samoin pitäisi kiinnittää huomiota julkisen liikenteen palveluiden lisäämiseen sekä kunnallistekniikan rakentamiseen samanaikaisesti asemakaavojen toteutumisen kanssa. Asukkaiden huoli tieverkoston toimivuudesta ja oikea-aikaisesta rakentamisesta, liikenteen sujuvuudesta ja asuinympäristön muuttumisesta pientalovaltaisesta, maaseututyyppisestä miljööstä kaupunkimaisempaan suuntaan on suuri.

6 6 Näin laajamittaisessa kaavoituksessa on myös vaikeaa saada kokonaiskuvaa alueesta. Miten tiestö ja katuverkosto rakentuu, ovatko yhteydet kaava-alueelta toiselle toimivia ja asukkaita tyydyttäviä. Ovatko palvelut riittäviä ja miten lähellä ne sijaitsevat. Pohjois-Espoon asukkaiden antamasta palautteesta valmisteluryhmälle tuli voimakkaasti esille myös näkemys, että asemakaavoituksessa on kunnioitettava alueen perusluonnetta ja jätettävä kaavoittamatta alueen luonteeseen kuuluvia maa- ja metsätalousalueita asuinalueiksi. Lähivirkistysalueet ja niiden liittyminen toisiinsa, niin että siirtyminen alueelta toiselle on sujuvaa, viherväylät ja alueen luonnonsuojelukohteiden säilyminen, vesistöjen suojeleminen ja rehevöitymisen ehkäiseminen katsottiin erittäin tärkeäksi kaavoituksen lähtökohdaksi. Haja-asutusalueiden viemäröinti Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitostoiminnot on siirretty vuoden 2010 alusta yhteiseen organisaatioon, HSY:hyn. Tämä muutos on aiheuttanut alueellamme pohdintoja ja valmisteluryhmälle on esitetty usealta eri taholta vakava huoli vanhojen alueiden viemäröintiohjelman toteutumisesta suunnitellussa aikataulussa. Yhteenveto Asukasfoorumin valmisteluryhmän toiminta on ollut alusta alkaen aktiivista. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on ollut rakentavaa ja saumatonta. Pohjois- Espoon asukkaat ottivat omakseen jo heti ensimmäisenkin asukasfoorumitilaisuuden niin, että yleisömäärä ylitti kaikki ennakko-odotukset. Innostus foorumitoimintaan on jatkunut edelleen. Alueen asukkaiden kiinnostus Pohjois- Espoon asukasfoorumin valmistelutyöryhmän kanssa tehtävään yhteistyöhön alueelle tärkeiden asioiden/hankkeiden eteenpäin viemiseksi on ollut aktivoimassa asukkaiden osallistumista alueensa kehittämiseen. Asukkaat ovat olleet erittäin aktiivisesti yhteydessä asukasfoorumin valmisteluryhmään esittäen omia näkemyksiään ja ideoitaan, siitä mitä asioita tulisi painottaa asuinaluetta koskevien hankkeiden eteenpäinviemisessä. Slogan Pohjois- Espoo - sinunkin kotisi olkoon yhteinen innoittaja kehitettäessä asuinaluettamme nyt ja tulevaisuudessa. Espoossa

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Tiivistelmä Vuonna 2011 Pohjois-Espoon kahdessa asukasfoorumeissa nostettiin esiin huoli pohjoisespoolaisten lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja nuorisotyöttömyydestä sekä jälleen

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

JOY 4/2010. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 4/2010. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 4/2010 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen jäähyväiset 6 Palvelujen karsimiselle ei ole Jupperissa perusteita 8 Älä

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Pispalalainen 2/2009

Pispalalainen 2/2009 Pispalalainen 2/2009 2 Pispalalainen 2/2009 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Janne Rahkila Toimituskunta Ilpo Mikkonen Veikko Niskavaara Asko Parkkonen Janne Rahkila Nelli Salmi Marita

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköpos ti: kalajarvis eura -hallitus @yhdis tys avain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Jaakko Ala -Paavola, Viki Sirkiä,

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot