Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011 Tiivistelmä Vuonna 2011 Pohjois-Espoon kahdessa asukasfoorumeissa nostettiin esiin huoli pohjoisespoolaisten lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja nuorisotyöttömyydestä sekä jälleen uudestaan huoli Pohjois-Espoon liikenneturvallisuudesta. Päättäjät, virkamiehet ja kaupunginvaltuutetut ovat huomioineet valmisteluryhmän laatimat muistiot ja kannanotot kiitettävästi. Esittämämme muistiot alueen asukkaiden vaatimuksista esim. saada takaisin Kalajärven terveysaseman laboratoriopalveluita on toteutunut. Vuonna 2011 esittämämme voimakkaat kannanotot Niipperintien liikenneturvallisuuden parantamisesta on huomioitu ja tien parantamisen aikataulua on nyt nopeutettu. Alueemme tärkeimmäksi tienparannuskohteeksi jo vuonna 2009 yhteistyössä alueen asukkaiden ja asukas- ja omakotiyhdistysten kanssa määrittelemämme ja jatkuvasti esillä pitämämme Odilammen kiertoliittymä on nyt toteutumassa. Viime vuonna nostettiin esiin myös kysymykset yhteisöllisyydestä ja asumisviihtyvyydestä. Aktivoitiin asukkaita omatoimiseen alueen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Päättäjille esitettiin toiveena lisätilojen saaminen alueelle, jotta yhteisiä tilaisuuksien ja tapahtumia voitaisiin järjestää useammin. Myös alueen nuorille toivottiin lisää omia kokoontumispaikkoja. Asukasfoorumit ovat luoneet kanavan alueen asukkaille olla paremmin tietoisia siitä, mitä alueella on tapahtumassa. Samalla asukkaille on tullut parempi mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioiden kulkuun jo niiden suunnitteluvaiheessa. Valmisteluryhmän toimeksianto ja tehtävät Espoon kaupunginhallituksen päätöksellä aloitettiin asukasfoorumitoiminta Espoon seitsemällä suuralueella vuonna Suuralueiden valmisteluryhmät aloittivat toimintansa Valmisteluryhmien päätehtävänä on valmistella ja järjestää alueen asukkaille avoimia asukasfoorumitilaisuuksia ajankohtaisista ja asukkaita kiinnostavista asioista. Tavoitteena on: edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistää asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua edistää asukkaiden omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa 1

2 Valmisteluryhmän kokoonpano Vuonna 2011 Pohjois-Espoon valmisteluryhmään kuuluivat: Kari Hein, Ritva Hein, Raimo Kaarnakorpi, Liisa Kivekäs, Sirpa Lindholm, Jari Peltola, Kaarina Pirilä, Marjut Tenkanen ja Kari Vikanti. Kokoukset Valmisteluryhmä piti vuoden 2011 aikana 12 kokousta. Kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa valmisteluryhmän nettisivuilla osoitteessa: Asukasfoorumit Toimintavuonna 2011 valmisteluryhmä järjesti kaksi asukasfoorumia. Molempiin tilaisuuksiin osallistui jälleen runsaat 100 henkeä. Osallistujien ikärakenne vaihteli vauvasta vaariin painottuen aikuisväestöön. Nuorin osallistuja oli sylilapsi ja vanhin 93 -vuotias. Eniten ilahdutti nuorison lisääntyvä osallistuminen foorumeihin. Foorumien rakennetta muutettiin enemmän paneelityyppiseksi. Asiantuntijoiden alustukset pidettiin melko lyhyinä, jolloin jäi runsaammin aikaa yleisökysymyksille ja yleisön ja asiantuntijoiden väliselle vuoropuhelulle. Keskusteluun mukaan kutsuttiin asukasyhdistysten, eri järjestöjen ja harrastepiirien edustajat. Nuorisolle varattiin oma puheenvuoro asukasfoorumin aiheena oli Palvelut ja vapaa-aika Pohjois-Espoossa Tässä foorumissa asioita tarkasteltiin erityisesti nuorison näkökulmasta. Paneeliin osallistujista monet olivatkin työnsä puolesta läheisessä suhteessa nuorisoon. Yhdeksi pääteemaksi foorumissa nousi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja nuorisotyöttömyyden nollatoleranssi. Todettiin myös, että Pohjois-Espoossa lapsille ja etenkin nuorille on niukasti harrastemahdollisuuksia ja harrastetiloja ja -paikkoja. Foorumin avasi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Nuorison puheenvuoron piti Kalajärven koulun oppilas Susette Lievonen ja Juvanpuiston koulun rehtori Ossi Airaskorpi. Esiin nousivat kysymykset Pohjois-Espoon melko yksipuolisista harrastusmahdollisuuksista, kerhotilojen vähyydestä ym. Monipuolista kerhotoimintaa ja tiloja toivottiin lisää kaikenikäisille. Nuorisotoimen tavoitteista ja nuorten opiskelumahdollisuuksista Espoossa kertoivat sivistystoimen talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutanen sekä Espoon johtava nuoriso-ohjaaja Sari Vahtera. Vs. kappalainen Kirsi Muurimäki ja erityisnuorisotyönohjaaja Pia Sjölund toivat keskusteluun kirkon tekemän nuorisotyön ja kerhotoiminnan. Liikuntajohtaja Mauri Johansson painotti yhteistyötä ja dialogia yhteisten hankkeiden toteuttamisessa ja piti tärkeänä liikuntapaikkojen ja liikuntamahdollisuuksien monipuolisuutta. Kulttuurilautakunnan jäsen Teresia Volotinen peräänkuulutti monitoimi- ja kulttuuritilojen sekä koulutilojen parempaa hyödyntämistä. 2

3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä kertoi sosiaali- ja terveystoimen mahdollisuuksista ja rajoitteista. Kaupunkisuunnittelukeskuksen projektipäällikkö Robert Eriksson esitti kaavoituksen nykytilaa ja miten nuorison ja varttuneemman väen vapaa-ajan tarpeet otetaan kaavoituksessa huomioon. Foorumiin oli kutsuttu myös edustajat kahdesta omakotiyhdistyksestä: paneeliin osallistuivat Kalajärviseuran puheenjohtaja Monica Jägermalm ja Lahnus-Takkula seudun omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Marjut Tenkanen. Foorumin pöytäkirja, keskeiset alustukset ja keskustelut ovat luettavissa valmisteluryhmän nettisivuilla osoitteessa: asukasfoorumin aiheena oli Asumisviihtyvyys ja yhteisöllisyys. Tässä foorumissa pääteemaksi nousi yhteisöllisyyttä edistävinä tekijöinä yhteiset asukastilaisuudet, joita varten tarvitaan kokoontumispaikkoja. Yhteisöllisyyden katsottiin lisäävän asumisviihtyvyyttä. Se aktivoi asukkaita ja antaa mahdollisuuksia asukkaille itse vaikuttaa asuinalueensa viihtyvyyteen, asukastoimintaan, alueen rakenteeseen ja ilmeeseen. Foorumin avasi peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson. Komisario Vesa Hietala kertoi järjestyslaista ja erikoissuunnittelija Kalevi Hiironniemi. Espoon ympäristökeskuksesta kertoi jokamiehenoikeuksista ja Espoon ympäristönsuojelumääräyksistä. Nuorison näkökulman illan teemaan toivat Juvanpuiston koulun oppilaat Jasmin Eväkoski ja Otto Klasila. Valtiotieteiden maisteri Tony Hagerlund Espoon kaupunginhallituksesta puhui asumisviihtyvyyden vaikutuksesta elämänlaatuun. Projektipäällikkö Robert Eriksson Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta kertoi miten yhteisöllisyys otetaan huomioon kaavoituksessa. Foorumin oli jälleen kutsuttu edustajat kahdesta omakotiyhdistyksestä: Vanhankartanon omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Ilona Hautamaa ja Gammelgårds Ungdoms- och Allmogeförening yhdistyksen puheenjohtaja Richard Sederholm. He kertoivat asukasyhdistysten vaikutuksesta yhteisöllisyyttä edistävänä tekijänä. Pohjois-Espoon Ponnen puheenjohtaja Kari Alho ja Pohjois-Espoon Musiikkikoulun rehtori Satu Klemi kertoivat toiminnastaan ja sen antamista virikkeistä alueen lapsille ja nuorille, kuten myös muille alueen asukkaille. Foorumin pöytäkirja, keskeiset alustukset ja keskustelut ovat luettavissa valmisteluryhmän nettisivuilla osoitteessa: 3

4 Pohjois-Espoon kunnallisten hankkeiden seuranta Valmisteluryhmä jatkoi kunnallisten hankkeiden seurantalistan päivittämistä kotisivuillaan. Seurantalistalle kerätään tietoja Pohjois-Espoossa käynnissä olevista kunnallisista hankkeista, kuten kaavoitus, kunnallistekniikan- ja teiden rakentaminen. Kunnallisten hankkeiden seurantalista on osoitteessa: Kannanotot, muistiot ja aloitteet Seurattiin aktiivisesti alueen kaavoitusta ja teiden ja kevyenliikenteen väylien suunnittelua. Päähuomio kiinnitettiin turvalliseen liikkumiseen Pohjois-Espoossa lähetettiin uudelleen kannanotto Kalajärven terveysaseman laboratoriosta ja Juvanpuiston lastentalon neuvolasta sosiaali- ja terveyslautakunnalle huomioitavaksi lautakunnan kokouksessa lähetettiin vetoomus Sosiaali- ja terveyslautakunnalle laboratorion palauttamisesta Kalajärven terveysasemalle lähetettiin anomus Espoon kaupungin tekniseen keskukseen aluepäällikkö Esa Rauhalalle ns. Koululaisten polun ja Niipperintien risteyksen liikenneteknisen turvallisuuden järjestämiseksi lähetettiin aloite Espoon poliisille ja Helsingin seudun liikenne kuntayhtymälle Koululaisten käyttämien Niipperintien suojateiden turvaamisesta ja ns. Koululaisten polun ja Niipperintien risteyksen liikenneteknisen turvallisuuden järjestämisestä, ajonopeuksien tarkkailusta ja lasten turvallisen tienylityksien turvaamisesta lähetettiin esitys kunnanhallitukselle, valtuustoryhmien puheenjohtajille ja kaupunginjohtajalle Kalajärven Hiirisuon asukaspuiston ja asukastalon toteuttamiseksi lähetettiin muistio Juvanpuiston lastentalon neuvolan ja Kalajärven laboratorion lakkauttamisista Sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Muistiossa valmisteluryhmä vastustaa voimakkaasti Juvanpuiston lastentalon neuvolan ja Kalajärven laboratorion lakkauttamista lähetettiin valtuutettujen pyynnöstä uudestaan esitys Kalajärven Hiirisuon asukaspuiston ja asukastalon toteuttamiseksi valtuustoryhmien puheenjohtajille ja kaupungin valtuutetuille. Kuntalaisaloitteet ym. Nostettiin voimakkaasti esiin huoli lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja nuorisotyöttömyydestä sekä huoli Pohjois-Espoon liikenneturvallisuudesta. Kuntalaisaloite: Ehdotettiin Espooseen kokeilua nuorisotyönvälityksestä ja kilpailua Vuoden nuorisotyöllistäjä. 4

5 Tiedottaminen Käsiteltiin asukkaiden ja kaupungin yhteistyössä Kalajärvelle rakentaman skeittipuiston aiheuttamaa melukysymystä kevään asukasfoorumissa ja omakotiyhdistysten tapaamisissa. Skeittipuiston toiminta on aiheuttanut meluaa ja häiriötä lähiasukkaille. Pyritään aikaansaamaan selkeät pelisäännöt puiston käytöstä. Osallistuttiin Niipperinpellontien ja Niipperintien eteläpään parantamissuunnitelmien arviointiin. Suunnitelmat olivat nähtävillä Päähuomiomme kohdistui koululaisten käyttämien Niipperintien suojateiden turvaamiseen ja ns. Koululaisten polun ja Niipperintien risteyksen liikennetekniseen turvallisuuteen. Osallistuttiin Juvanmalmintien ja Vihdintien ns. Odilammen kiertoliittymän ja siihen liittyvien tiealueiden yleisötilaisuuteen Kalajärven Ruskatalolla. Huomautettiin asianosaisille jälleen Valintatalon pihan sotkuisuudesta: roskat, vinot valaisintolpat ja iso kuoppa parkkipaikalla. Huomautettiin kaupungille Ruskatalon liian pienistä jäteastioista. Tarkkailtiin lentomelun kehitystä. Kotisivut Valmisteluryhmällä on omat kotisivut. Näillä sivuilla esitellään valmistelu-ryhmän toimintaa: Sähköposti Esitetään yhteenvedot asukasfoorumeissa pidetyistä alustuksista ja yleisökysymyksistä Julkaistaan valmisteluryhmän ja asukasfoorumien pöytäkirjat ym. Kotisivujen osoite on: Alueen asukkaat ovat löytäneet kotisivumme ja kävijämäärä sivuilla on jatkuvassa kasvussa. Valmisteluryhmälle on yhteinen sähköpostiosoite: Vuonna 2011 valmisteluryhmään otettiin melko runsaasti yhteyttä sähköisesti (katso myös alla kappale "Asukaspalautteet"). Logo ja slogan Valmisteluryhmällä on oma logo, vihreä Pohjois-Espoon kartta. Slogan -teksti Pohjois-Espoo sinunkin kotisi liitetään mukaan foorumiesitteisiin ja 5

6 tarvittaessa muihin tuotteisiin. Logon ja sloganin suunnitteli valmisteluryhmän jäsen, Kari Vikanti. Tiedotteet, julisteet ja kortit Valmisteluryhmä on tehnyt joka asukasfoorumista tiedotteen, joka jaettiin alueella toimivien asukas- ja omakotiyhdistysten toimesta jokaiseen kotitalouteen Pohjois-Espoon alueella. Asukasfoorumitilaisuuksista tehtiin sen lisäksi isot (A3) ja pienet (A4) värilliset julisteet alueen kylien, kauppojen ja huoltamoiden ilmoitustauluille, Kalajärven kirjastoon, Ruskatalolle ym. sopiville paikoille. Valmisteluryhmän joulukortit logo-tonttu jaettiin Asukasfoorumitilaisuuksien alustajille, yhteistyökumppaneille joko sähköisenä tai perinteisenä joulukorttina. Edustus Valmisteluryhmä osallistui kokonaisuudessaan valtuustotalolla asukasfoorumien työryhmän, valmisteluryhmien ja kaupungin johdon yhteistyöpalaveriin. Yhteistyöpalaverissa saimme runsaasti myönteistä palautetta; kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoi, että Pohjois-Espoossa foorumitoiminta-ajatus on ymmärretty oikein ja toiminta on aktiivista, paljon on saatu aikaan ja vaikuttaminen toimii. Hyvänä asiana mainittiin myös, että opastamme asukkaita kaupungin sähköisten palvelujen käyttämiseen Kaisankodin järjestämään puutarhajuhlaan osallistuivat Ritva Hein, Kari Hein ja Marjut Tenkanen. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. Kaisankodin tulevaisuudesta ja toiveista saada alueelle kaavoitusta ja kunnallinen viemäröinti. Yhteistyö Valmisteluryhmä pitää yhteyttä Pohjois-Espoon suuralueella toimiviin asukas- ja omakotiyhdistyksiin. Asukas- ja omakotiyhdistysten edustajien kanssa on kartoitettu alueemme asukkaiden tarpeita ja toiveita mm. asukasfoorumien sisällöstä. Valmisteluryhmä näkee erittäin tärkeänä asukasyhdistysten tekemän työn. Asukasfoorumityö yhdessä asukasyhdistystyön kanssa kokoaa alueen toimijoita saman pöydän ääreen miettimään koko toiminta-alueen ongelmia ja kehittämistarpeita kuin myös alueen vahvuuksia ja vetovoimaa. Asukaspalautteet Asukkailta saatiin toimintavuonna runsaasti palautetta sekä palautelomakkeilla että sähköisesti. Vuonna 2011 palautteista suurin osa liittyi kaavoituskysymyksiin, liikennejärjestelyihin ja kevyen liikenteen väyliin. Mahdollisimman moneen kysymykseen pyrittiin vastaamaan ja monessa vastauksessa opastettiin kaupungin sähköisten palvelujen käyttöön. 6

7 Kaavoitus Pohjois-Espoon asukkaiden antamasta palautteesta valmisteluryhmälle tuli voimakkaasti esille näkemys, että asemakaavoituksessa on kunnioitettava alueen perusluonnetta ja jätettävä kaavoittamatta alueen luonteeseen kuuluvia maa- ja metsätalousalueita asuinalueiksi. Lähivirkistysalueet, viherväylät, luonnonsuojelukohteet, vesistöjen suojelu ja rehevöitymisen ehkäiseminen katsottiin erittäin tärkeäksi. Liikenne ja liikenneturvallisuus Asukkaiden huoli tieverkoston toimivuudesta ja oikea-aikaisesta rakentamisesta, liikenteen sujuvuudesta ja liikenneturvallisuudesta on suuri. Palvelujen riittävyys ja saavutettavuus Huoli palvelujen riittävyydestä ja saavutettavuudesta on myös suuri. Haja-asutusalueiden viemäröinti Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitostoiminnot on siirretty vuoden 2010 alusta yhteiseen organisaatioon, HSY:hyn. Tämä muutos on aiheuttanut alueellamme pohdintoja ja valmisteluryhmälle on esitetty usealta eri taholta vakava huoli vanhojen alueiden viemäröintiohjelman toteutumisesta suunnitellussa aikataulussa. Kyselyjä on tullut nimenomaan Vihermäen Kaisankodin viemäröinnistä. Kulttuuripalvelut ja vapaa-ajan aktiviteetit ja kokoontumispaikat Asukaspalautteissa ja etenkin asukasfoorumitilaisuuksissa tuli esille Pohjois-Espoon lähes olematon kulttuuritarjonta. Monipuolista kerhotoimintaa ja myös kokoontumistiloja kaivattiin. Pohjois-Espoon suuralueen kehitys Kaavoitus Valmisteluryhmä on seurannut tiiviisti alueen kaavoitusta. Pohjois-Espoossa on valmisteilla tällä hetkellä lähes kaksikymmentä kaava-aluetta. Valtaosa kaavoitettavasta alueesta sijaitsee Kalajärvi - Viiskorpi akselilla. Sen lisäksi on kaavoitettavana pienehköjä kyläkeskittymiä ei puolille Pohjois-Espoota. Kalliomäentien kaava-alueen maankäyttösopimukset on tehty ja kaava on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Kalajärvi II ja Gobbackan maankäyttösopimusten teko on meneillään. Viiskorven maankäyttösopimusneuvottelut ovat jumissa. Rinnekoti, Bodomin kartano ja yllättäen Ketunkorven kaavakin etenevät virallisessa järjestyksessä. Kalajärvenkallion kaava on pysähdyksissä. Kaavoituksen myötä alueen asukasmäärä tullee tulevaisuudessa kaksinkertaistumaan noin asukkaaseen. Asukkaiden mielestä kasvun vaikutus julkisten palveluiden kysyntään olisi otettava huomioon palveluiden suunnittelussa ja oikea-aikaisessa toteuttamisessa. Samoin pitäisi kiinnittää huomiota julkisen liikenteen palveluiden lisäämiseen sekä kunnallistekniikan rakentamiseen samanaikaisesti asemakaavojen toteutumisen kanssa. 7

8 Kestävä kehitys Pohjois-Espoossa on ryhdytty keskustelemaan kestävästä kehityksestä. Kevyenliikenteen väylät katsotaan olevan olennainen osa kaupunkisuunnittelun kestävää kehitystä. Hyvät kevyen liikenteen väylät ja peruspalveluita max. 2 km etäisyydellä kodeista muodostaisivat jo melko suuren osan liikenteen kestävästä kehityksestä. Espoossa Ritva Hein puheenjohtaja Pohjois-Espoon asukasfoorumi valmisteluryhmä 8

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

VAALIT. Kylänraitti 3/2008

VAALIT. Kylänraitti 3/2008 16 VAALIT Kolme kysymystä ehdokkaille Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta: 1. Miksi olet ehdokkaana? 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella? 3.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen jäljillä

Hyvien käytäntöjen jäljillä Hyvien käytäntöjen jäljillä 1 Hyvien käytäntöjen jäljillä Pirkanmaan liitto 2013 1. Painos, marraskuu 2013 Painopaikka: Juvenes Print Tampere 2013 Taitto: Niklas Pedersen Tekstit: Miika Saari Kannen kuva:

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2004-2008 1 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014

LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 Olli Nuutila, Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki 2014 Aluksi Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Länsimäen kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta Itä-Suomen lääninhallitus Savo-Karjalan

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot