Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen Rantasalmi x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012"

Transkriptio

1 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen Rantasalmi x ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa soran murskaukselle siirrettävällä soranmurskauslaitoksella Joroisten kunnan Häyrilän kylässä Kaidanlammen maa-ainesalueella Soramäki tiloilla, kiinteistötunnukset , ja Savon Kuljetus Oy Sammonkatu Kuopio Y- tunnus on Yhteyshenkilö Esa Nissinen puh LAITOS JA SEN SIJAINTI Murskaamo sijaitsee Joroisten kunnan Häyrilän kylässä Kaidanlammen maa-ainesalueella Soramäki tiloilla, kiinteistötunnukset , ja Kaidanlammen maa-ainesalueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa jo luvulta lähtien. Alue sijaitsee valtatie 5:n itäpuolella, Joroisten kunnan keskustasta noin 3 km etäisyydelle koilliseen. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on lupavelvollinen ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1. momentin 7 e-kohdan perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen toiminnan ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 1. momentin 7 b-kohdan perusteella. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle Hakijan yhteyshenkilöltä on saatu alueelta maa-ainesottomäärät vuosilta TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

2 2 Joroisten kunnanhallitus on myöntänyt Joroisten Sora ja Kuljetus Oy:lle Kaidan-lammen alueelle maa-ainesten ottoluvan , kyseisen luvan Savon Kuljetus Oy osti vuonna Lupa on päättynyt Hakijalla on vireillä uusi lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ko. alueelle 10 vuoden ajaksi. Ottamisalueen kokonaispinta-ala on n. 11,4 ha ja ottoalueen pinta-ala 3,5 ha. Alueella on aiemmin harjoitettu soran murskausta ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Etelä-Savon maakuntakaava (vahvistettu ympäristöministeriössä ) on tällä hetkellä voimassaoleva kaava ottoalueella. MURSKAUSLAITOKSEN LÄHIYMPÄRISTÖ Kaidanlammen maa-ainesalue sijoittuu valtatie 5:n itäpuolelle, Joroisten kunnan keskustasta noin 3 km etäisyydelle koilliseen. Alue on ympäristöhallinnon luokittelemalla Kotkatharjun I- luokan pohjavesialueella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on km² ja pohjavettä muodostuu arviolta m³/ vrk. Pohjavesialueen luoteisosassa n. 1.5 km päässä sijaitsee vanha Joroisten kunnan Valvatuksen pohjavedenottamo, joka toimii nykyisin varavedenottamona. Lisäksi ottamisalue rajautuu koillispäässä Natura alueeseen. Kaidanlammen maa-ainesalueella on pohjaveden havaintoputki PVP3, josta on mitattu (Suomen GPS-Mittaus Oy) huhtikuussa 2012 pohjaveden pinnan taso +79,70. Lähin vakituisesti asuttu talous on noin 390 m etäisyydellä lounaaseen ja lähin loma-asunto on noin 370 m koilliseen. TOIMINTA Yleiskuva toiminnasta Alueen maa-aines on pääosin karkeaa soraa, joka tullaan hyödyntämään jalostettuna seulonnan tai murskauksen avulla. Osa alueen maa-aineksista on hiekkaa, joka tullaan hyödyntämään sellaisenaan jalostamattomana. Alueen hyödynnettävissä olevaa materiaalia on arviolta m³ktr ja vuosittainen ottomäärä olisi noin m³ktr. Laitoksella kiviaines seulotaan tai pienennetään haluttuun raekokoon murskaamalla, murskauksen tekee kutakin työtä varten valittu urakoitsija. Murskauslaitoksen paikka voi vaihtua maa-ainesten oton etenemisen myötä, mutta todennäköisimmin tällä alueella paikkaa ei vaihdeta murskauskerran aikana (kuljetusmatka lyhyt). Murskaus tehdään siirrettävällä kalustolla, joka tuodaan alueelle jokaista murskauskertaa varten ja sen jälkeen viedään alueelta pois. Murskain voi olla 2-3 vaiheinen liikkuva Lokotrack tyyppinen telamurskaimista koostuva laitos. Murskaimeen kuuluu yleensä esi- ja yksi tai useampi jälkimurskain sekä tarvittaessa seulavaunu. Alueelle sijoitettavassa murskauslaitoksessa on kolme tai neljä murskausvaihetta riippuen tuotteen laatuvaatimuksista. Mikäli Lokotrack tyyppistä murskainta ei ole saatavissa, käytetään perinteistä siirrettävää murskainta.

3 Murskauslaitos sijoitetaan ympäristöhaittojen torjunnan kannalta parhaaseen mahdolliseen sijoituspaikkaan. Hakemuksen tarkoittaman laitoksen vuosittainen toiminta-aika on keskimäärin kerran vuodessa noin neljä (4) viikkoa kerrallaan. Kerralla murskataan suurempi määrä kiviainesta. Laitoksen päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo Valmiiden murskeiden lastaus ja kuljetukset tapahtuvat maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Murskeet varastoidaan lajikkeittain maa-ainesalueelle muodostettavalle varastoalueelle, jonne ne siirretään pyöräkuormaajalla. Energiantuotanto ja käyttö Toiminnassa käytettävä energia tuotetaan aggregaatilla tai laitteen omalla moottorilla. Polttoaineena käytetään kevyttä moottoripolttoöljyä. Työkoneissa ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt tyypillisesti 300 l säiliöt. Polttoainesäiliöiden lisäksi koneissa on voiteluainesäiliöt. Voiteluaineiden maksimikulutus vuodessa on noin 0,7 tonnia. Kuormauskoneiden ja aggregaatin työnaikaiset polttoaineet varastoidaan työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä, kaksoisvaippaisissa, lukittavissa säiliöissä, jotka ovat tilavuudeltaan kolme (3) m 3. Säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä ja lukituksella. Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa kontissa tai tilassa, esim. aggregaattivaunun varastotilassa. Työkoneet tankataan sekä poltto- ja voiteluaineita käsitellään ainoastaan suoja-alueella, joka on vallimainen kenttä, jonka maaperä on suojattu suojakalvolla ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella. Myös koneasemien kohdat, joissa on mahdollisuus päästä öljyä maaperään, suojataan tarvittaessa em. muovitiivistyksellä tai vastaavalla. 3 Liikenne Liikennettä toiminta-alueelle syntyy maa-aineksen siirtämisestä murskaamolle, murskelajikkeiden kuljetuksista varastokasoille sekä raskaiden ajoneuvojen liikenteestä niiden kuljettaessa murskelajikkeita pois alueelta eri käyttökohteisiin. Liikenne ajoittuu maanantaista perjantaihin klo Alueen liikennöinti on riippuvainen vuodenajasta ja kiviaineksen kysynnästä. Keskimääräinen liikenne alueelle on toiminta-aikaan noin 30 raskasta ajoneuvoa päivässä. Paras käyttökelpoinen tekniikka Hakijan mukaan murskauslaitoksella käytetään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa. Murskaimissa ja seulavaunuissa uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää murskauksen ja seulonnan mahdollisesti aiheuttamia melu- ja pölypäästöjä. Savon Kuljetus Oy:llä on rakenteilla toimintajärjestelmä, joka tulee pitämään sisällään ISO 9001 laatujärjestelmän, ISO ympäristöjärjestelmän ja mahdollisesti OH- SAS työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän.

4 4 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätteet ja jätevedet Jätteitä voi muodostua murskausten ajaksi tuotavissa tilapäisissä toimisto- ja sosiaalitiloissa sekä mahdollisissa koneiden ja laitteiden yllättävissä pienissä huolloissa, jotka on lisävahinkojen estämiseksi tehtävä välittömästi vian ilmettyä (esim. pyöräkoneen hydrauliikkaletkun vuoto). Alueella ei tehdä koneiden suunnitelmallisia, suurempia huoltoja tai pesuja pohjavesialueelle sijoittumisen vuoksi, vaan ne suoritetaan läheisillä huoltamoilla tai korjaamoilla. Toiminnan yhteydessä syntyvät jätteet ja niiden käsittely selvitetään tarkemmin kulloinkin työtä suorittavalta urakoitsijalta toiminnan alkutarkastuksen yhteydessä. Syntyneistä jätteistä pidetään kirjaa. Kaikki alueella mahdollisesti syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan Riikinnevan jätelaitokselle. Mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) säilytetään lukittavassa kontissa tai tilassa, esim aggregaattivaunun varastotilassa ja toimitetaan edelleen Ekokem Oy Ab:n Kuopion toimipisteeseen, josta ne ohjautuvat edelleen käsittelyyn. Tarvittaessa alueelle tuodaan kemiallinen käymälä, jonka saniteettivedet toimitetaan Joroisten jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa pintamaat ja muut alueen raivaamisessa syntyneet sekalaiset maamassat ja hakkuutähteet on läjitetty maa-ainesalueen reunoille. Kaivannaisjätteiden jätealueiden sijainnit on esitetty nykytilakartassa (liite 6). Toiminnat ajoitetaan arkipäivisin ajalle klo Melua aiheutuu maa-aineksen syötöstä murskalle, murskauksesta sekä valmiiden tuotteiden kuljetuksista varastoon tai asiakkaille. Hakemuksen mukaan murskauksen tuottama melu ei ylitä VNp:n (993/1992) melutason ohjearvoa 55 db (Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso)) ja loma-asumiseen käytettäville alueille 45 db (A). Lähimmällä n. 390 m etäisyydellä olevan vakituisesti asutun kiinteistön melutasoksi arvioidaan olevan n.47 db pelkkä etäisyysvaimennus huomioiden, mikäli murskauslaitoksen lähteväksi äänitasoksi oletetaan 110 db. Lähimmän loma-asunnon (n. 370 m) melutasoksi arvioidaan 47 db pelkkä etäisyysvaimennus huomioiden. Melutasojen arvioinnissa ei ole huomioitu muita lisävaimennustekijöitä, muun muassa säätä ja esteitä. Työmaa- ja ulkopuolinen kuljetusliikenne voivat kuivalla säällä aiheuttaa pölypäästöjä, joita ehkäistään tarvittaessa kastelemalla kulkureitit. Työkoneiden ja murskauslaitoksen aiheuttamat ilmapäästöt on arvioitu vähäisiksi.

5 5 Hakemuksen mukaan hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) määrä jää alle 50 µm/m 3 vuorokausikeskiarvon ympärivuotisella asutulla kiinteistöllä. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Alueella on ollut maa-ainesten ottoa jo vuosikymmeniä eikä maisemakuva muutu merkittävästi haetulla toiminnalla. Maa-ainesalue ei näy lähimmille kiinteistöille aluetta ympäröivän puuston vuoksi. Vaikutuksia maaperän sekä pohja- ja pintavesien laatuun ehkäistään hakemuksen mukaisin suojaustoimin. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toimintajaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa kulloinkin työhön valitun urakoitsijan toimesta. Työmaapäiväkirjaan merkitään toiminnan laatu, päivittäiset tuotantomäärät, polttoaineen kulutus, laitteiden huollot sekä mahdolliset poikkeustilanteet, poikkeavat melu- ja pölypäästöt, vuodoista aiheutuneet maaperän likaantumiset ja torjuntatoimet. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Onnettomuusriskit liittyvät lähinnä alueella varastoitaviin polttoaineisiin, työkoneiden vuotovahinkoihin, koneiden ja laitteiden tankkausten yhteydessä tapahtuviin mahdollisiin ylivuotoihin sekä tulipaloihin. Poltto- ja voiteluaineiden murskauksen aikaisen varastoinnin aiheuttamia sekä työkoneiden mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään rakenteellisin ratkaisuin. Varikkoalue on valleilla ympäröity kenttä, jonka maaperä on suojattu suojakalvolla ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella. Vuotojen varalta alueella säilytetään turvetta tai muuta ainetta, johon öljy voidaan imeyttää. Ympäristölle haitalliset aineet varastoidaan asianmukaisesti. Varastosäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä. Mikäli alueella ympärivuotisesti työskentelevää pyöräkonetta säilytetään pidempiä aikoja, myös ko. koneen seisonta-alue suojataan säiliöalueen tapaan. Murskauslaitteiston toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia pyritään estämään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailulla. Murskaukseen käytetään asiantuntevia urakoitsijoita, joilla on omat kirjalliset toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalta. Henkilökunta on koulutettu (esim. työturvallisuuskortti) toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Joroisten kunnan ilmoitustauluilla ja kuulutuksesta on lisäksi annettu erikseen tieto murskauslaitoksen naapurikiinteistöjen omistajille

6 6 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Lausunnot Joroisten kunnan rakennustarkastaja ja vs.ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuskäynnin , jossa oli mukana hakijan edustaja. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) Lausunnossaan Etelä-Savon ELY-keskus pyytää selvittämään toiminnanharjoittajaa mahdollisuutta käyttää sähkökäyttöisiä seulonta- ja murskauslaitosta, koska alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Lausunnossa on mainittu myös, että ympäristöluvan voimassaolo tulee olla yhtenevä maa-ainesluvan kanssa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle ympäristösuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan soran murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella Joroisten kunnan Häyrilän kylässä Kaidanlammen maa-ainesalueelle, Soramäki tiloille, kiinteistötunnukset , ja Hakemuksessa esitetyn lisäksi toiminnassa on noudatettava lupamääräysten ehtoja. Lupamääräykset Laitos, toimintakapasiteetti ja toiminta-aika 1. Vuosittain tuotettava murskemäärää saa olla enintään m³ktr. Toiminnan tulee perustua voimassa olevaan maa-aineslupaan. Murskaustoimintaa voidaan harjoittaa alueella arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Arkipyhinä tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä, ei toimintaa saa harjoittaa. (Ysl 4, 43, NaapL 17 ) 2. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava vuosittaisen toiminnan aloittamisesta Joroisten kunnan ympäristötoimeen vähintään neljä viikkoa ennen töiden aloittamista laitoksen ja sen järjestelyjen hyväksymistä varten (ns. aloitustarkastus). Tässä tarkastuksessa sovitaan laitoksen sijaintipaikka, jonka tulee olla vähintään 300 m etäisyydellä loma- tai vakituisesta asunnosta. Samalla on ilmoitettava työmaan vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Heti, kun toiminta alueella on päättynyt ja laitteistot on siirretty, luvansaajan on pyydettävä ympäristötoimistolta tarkastusta (ns. lopetustarkastus). (YsL 4, 6, 43, NaapL 17, 18, Ysa 30, Vna 800/2010 3)

7 Perustelut (lupamääräykset 1-2) Laitoksen toiminta-aikoja ja tuotantomäärää rajoittamalla ehkäistään toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Tuotantomäärä vastaa hakijan ilmoittamaa vuoden maksimituotantoa. Määräys 2 on tarpeen valvonnan kannalta. Toimintojen sijoittamisella voidaan vaikuttaa ympäristöhäiriöiden laatuun ja määrään ja aloitustarkastuksella varmistetaan riittävät pohjaveden suojelun vaatimat toimenpiteet. Ns. lopetustarkastuksella varmistetaan alueen siisteys kunkin toimintakauden jälkeen. Melu ja tärinä 3. Murskauksesta ja siihen liittyvistä laitosalueella olevista toiminnoista aiheutuva keskiäänitaso (Leq) saa olla lähimpien asuinkiinteistöjen pihalla päiväaikaan (klo 07 22) enintään 55 dba ja yöaikaan (klo 22 07) enintään 50 dba. Vastaavat lomakiinteistöjen ohjearvot ovat 45 dba ja 40 dba. Murskausaseman ja murskekasojen sijoittelulla on pyrittävä siihen, ettei voimakkain ääni lähde häiriintyvien kohteiden suuntiin. Lupaviranomainen voi velvoittaa tarvittaessa toiminnanharjoittajan tekemään melumittauksia viranomaisen hyväksymällä tavalla toiminnan aikana. (YSL 4, 5, 6, 43, VNp 993/1992, NaapL 17, 18 ). Perustelut Lähimmille häiriintyville kohteille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen välttämiseksi on tarpeen määräyksellä 3 vähentää laitoksen toiminnasta tulevan melun aiheuttamia haittoja. Päästöt ilmaan 4. Työmaalle johtavien teiden ja muun toimintaympäristön pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelun avulla. Murskaamisen aiheuttamaa pölyämistä on estettävä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla (YsL 43, NaapL 17 ) Perustelut Pölyn leviämistä koskevat määräys on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Päästöt maaperään sekä pohja- ja pintaveteen 5. Polttoaineen, öljyjen, jätteiden yms. vaarallisten aineiden vuodot ja vuodon vaara maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on ehkäistävä. Murskauslaitteen kohdat, joissa käsitellään öljyä, tulee suojata alustaltaan siten, että vuodot maaperään ehkäistään. (Ysl 4, 5, 7, 8, 43 ) 6. Vähäiset jätevedet (esim. sosiaalitiloista) tulee koota tiiviiseen säiliöön ja toimittaa jätevesien käsittelyyn. (Ysl 27 b ) 7. Alueen hulevedet tulee johtaa ja käsitellä siten ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista tai niiden pilaantumisen vaaraa. (Ysl 8 ) 8. Öljy- yms. vahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta ja 7

8 8 riittävän tiivispohjainen paikka, johon pilaantunut maa voidaan väliaikaisesti kerätä. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja kemikaalit on välittömästi kerättävä talteen ja toimitettava käsittelyyn. (Ysl 7, 8, 43, JäL 6 ) Polttoaineet ja niiden varastointi 9. Polttoaine- ja muiden vaarallisten aineiden säiliöiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttoaineet on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä tai kiinteästi valuma-altaallisissa säiliöissä. Säiliöiden on oltava suljettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä ja lapon estolla. Koneiden poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Tukitoiminta-alueiden (mukaan lukien varasto- ja seisonta-alueet) maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. (Ysl 43, VNa 800/2010 9) Perustelut (määräykset 5-9) Määräyksillä 5-9 varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilata. Pohjaveden laadun seuranta 10. Murskausaseman toimintaa tulee seurata ottamalla Kaidanlammen maa-ainesalueella olevasta pohjaveden havaintoputkesta (PVP 3) näyte ja siitä tulee analysoida sähkönjohtavuus, väri, kiintoaine, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani lisäksi öljyhiilivetypitoisuudet akkreditoidussa laboratoriossa. Pohjaveden laatu tulee selvittää ennen toiminnan aloittamista ja vuosittain murskauksen jälkeen, mikäli alueella murskataan ja vuosi toiminnan päättymisen jälkeen (lupakauden päätyttyä). (Ysl 5, 8, 43, 46 ) Perustelut Määräys pohjaveden laadun tutkimisesta ennen toiminnan aloittamista, toiminnan aikana ja lupakauden päätyttyä on tarpeen nykytilanteen ja toiminnan mahdollisten vaikutusten selvittämiseksi toimittaessa I -luokan pohjavesialueella. Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen 11. Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Jätehuollossa tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia Varkauden seudun jätehuoltomääräyksiä ja niiden mukaisia lajitteluvelvollisuuksia. Vaaralliset jätteet on toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyluvan tai ympäristöluvan saaneeseen paikkaan vähintään kerran vuodessa. Jätteet tulee varastoida siten, etteivät ne aiheuta roskaantumista tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. (Ysl 43, 45, Jl 72, 73 ).

9 9 12. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminnat ja varastointi on siten järjestettävä ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pintavesille, pohjavesille tai muuta haittaa ympäristölle. (YSL 43, 45, Jl 4, 6, 19, 20 ) Perustelut (määräykset 11-12) Määräykset perustuvat jätelakiin, jonka mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Määräykset ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi, alueen siistey-den turvaamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kirjanpito ja raportointi 13. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee ilmetä tiedot laitoksen toiminta-ajoista, käytetyistä raaka- ja polttoaineista, tuotantomääristä, muodostuneista jätteistä jätelajeittain (määrä, toimituspaikka, varastoitu määrä) ja pohjaveden tarkkailutiedot. Lisäksi kirjanpidosta tulee ilmetä tehdyt huolto- ja kunnostustoimenpiteet. Yhteenveto kirjapidosta tulee toimittaa vuosittain seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 4, 46, Jl 51, 52 ). Perustelut: Kirjanpitoa koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Paras käyttökelpoinen tekniikka 14. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä kaikissa laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä sekä energian käyttö mahdollisimman tehokasta (YSL 4, 43 ). Perustelut: Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennalta ehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Ilmoitusvelvollisuudet 15. Poikkeuksellisista tilanteista (poikkeukselliset päästöt, häiriöt, vahingot, onnettomuudet), joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava viipymättä Joroisten kunnan palo- ja pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Onnettomuus ja vahinkotilanteita varten tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava ympäristötoimelle ennen toiminnan aloittamista.

10 Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Vahinkotapausten varalta on laitosalueella oltava riittävästi torjuntatarvikkeita (mm. imeytysmateriaalia) saatavilla. (YSL 43, 62, 76, Ysa 30 ) Perustelut: Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 16. Toiminnan olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. Toiminnan loputtua alue on siivottava ja maa-ainesluvassa määrätyt jälkihoitotoimenpiteet suoritettava. (Ysl 7, 43, 81, 90, Ysa 30, Jl 6, 19, 20 ) Perustelut: Määräyksellä varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja maa-ainesluvassa mainitut jälkihoito-toimenpiteet suoritetaan. 10 RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut Rantasalmen ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi niin, että laitoksen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja näiden nojalla annettujen asetusten sekä naapuruussuhdelain vaatimukset. Toimittaessa tämän päätöksen ja siinä annettujen määräysten mukaisesti sekä huomioiden sijoituspaikka ei toiminnasta nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Toiminta ei myöskään aiheuta vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Siirrettävän aseman sijoittelulla ja suojavarustelulla sekä sen toiminta-aikojen säätelyllä on mahdollista ehkäistä ympäristöön koituvat haitat.

11 11 LUVAN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa asti. Lupa edellyttää voimassa olevaa maa-aineslupaa. (Ysl 55 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 27 b, 28, 31, 41-43, 45, 46, 52-56, 62, 76, 81, 90, 96, 97, 100, 103, 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 7 e-kohta, 7 7 b-kohta, 16-19, 30 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 19 :t Jätelaki (646/2011) 4, 6, 8, 12, 15, 13, 19, 20,51, 52, 72, 73 :t Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Varkauden seudun jätehuoltomääräykset. Maksupäätös on Rantasalmen ympäristölautakunnan vahvistaman taksapäätöksen maksutaulukosta. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua ympäristölautakunnan vahvistaman taksapäätöksen mukaisesti yhteensä euroa. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO Ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. Päätös: Tiedoksi: Savon Kuljetus Oy, Sammonkatu 12, Kuopio Joroisten kunnan ilmoitustaulu Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MUUTOKSENHAKU

12 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipanosta julkipanopäivää lukuun ottamatta. Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Valitusosoitus on liitteenä. 12 ALLEKIRJOITUS vs. ympäristösihteeri Anne Kautiainen

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot