Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010."

Transkriptio

1 Konsernipalvelut yksikkö Kuopio Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa Geobotnia Oy 2010

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 RUHJETULKINTA Yleistä 1 3 REFRAKTIOSEISMISET TUTKIMUKSET Yleistä Maastotyön toteutus Tuloskäsittely ja virhetarkastelu Tulosten tarkastelu Liitteet 4

3 1 1 JOHDANTO Tämä raportti koostuu Geologian tutkimuskeskuksen tekemästä tilaustutkimuksesta, jolla selvitettiin maapeitteen paksuutta ja kallion rikkonaisuutta suunnitellun Venkaan maapadon alueella Pudasjärvellä. Tutkimukset tehtiin Geobotnia Oy:n alikonsulttina Pohjolan Voima Oy:lle. Tutkimus oli kaksiosainen. Aluksi tehtiin alueellinen ruhjetulkinta olemassa olevaa matalalento- ja korkeusmalliaineistoa käyttäen. Ruhjetulkintaa tukena käyttäen yhdessä Geobotnia Oy:n kanssa päätettiin lopullinen mittauslinjojen sijoittelu. Toisessa vaiheessa tehtiin seisminen refraktioluotaus valituilla mittauslinjoilla. 2 RUHJETULKINTA 2.1 Yleistä Ruhjetutkinnan teki geofyysikko Jouni Lerssi. Ruhjetulkinta perustuu topografisen korkeusaineiston ja GTK:n tekemän matalalentomittauksen tuloksiin. Ruhjetulkinnassa käytettiin GTK:n geofysiikan lentomittausaineistoa (lentovuosi 1994) ja topografista (korkeus) aineistoa. Lentomittausaineistosta käytettiin prosessoituja magneettista sekä sähköisiä komponentteja. Magneettisesta aineistosta voitiin paikantaa suurimmat (ja selkeimmät) ruhjeet (lineamentit). Aineiston tarkkuudesta ja lentosuunnasta johtuen (200 m:n linjaväli,50 m:n pikselikoko, Itä-läntinen lentosuunta) siitä ei voida tulkita varsinkin itä-läntisiä kapeita rakenteita (< 50 m) tarkasti. Korkeusaineistona tulkinnassa käytettiin maanmittauslaitoksen 25 m:n pikselikokoon interpoloitua digitaalista korkeusmallia (lupa: MML/VIR/TIPA/217/10), joka prosessoitiin tulkintaan soveltuvaksi. Tulkitut ruhjeet piirrettiin kartoille, jotka ovat tämän raportin liitteinä (liitteet 1-4). 3 REFRAKTIOSEISMISET TUTKIMUKSET 3.1 Yleistä Tutkimus tehtiin välisenä aikana tilaajan kanssa sovituilla linjoilla. Refraktioseismisillä luotauksilla voidaan selvittää maapeitteen paksuuden lisäksi kallion rikkonaisuutta kuvaava kallion seisminen nopeus. Kenttätöihin osallistuivat ja tulosten tulkinnan tekivät geofyysikot H. Forss ja S. Niemi. Seismiset aallot synnytettiin pienillä dynamiittipanoksilla ja seismogrammit rekisteröitiin digitaalisella 24-kanavaisella Geode 24 seismografilla. 100 metrin pituisia luotauksia tehtiin yhteensä 38 kpl kahdella eri mittauslinjalla, joiden yhteispituus on 3800 m. Koko aineisto on luovutettu tilaajalle teksti- ja kuvatiedostoina. Linjojen sijainti esitetään liitekartassa 1, johon on piirretty sekä tulkittu kallion pinta että pohjaveden pinnan taso (perusviivan alapuolella) sekä seismiset nopeudet (perusviivan yläpuolella). Tulkittuihin vertikaalileikkauskuviin (liitteet 5 6, mittakaava 1:2000/1:500) koordinaatit on merkitty KKJ-3 järjestelmässä. Liitteessä 7 on esitetty seismisten nopeuksien ja maa/kivilajien välistä riippuvuutta. 3.2 Maastotyön toteutus Mittaus tehtiin 100 m:n vastakkaisluotauksina, jossa geofonit ovat 5 m:n välein paitsi levitysten molemmissa päissä ja keskipaukun molemmin puolin 3 geofonia 2.5 m:n välein tarkemman irtomaanopeuden määrittämiseksi. Lähipanokset (2 kpl) räjäytettiin levityksen päissä, keskipaukku (1 kpl) levityksen keskellä ja kaukopanokset (2 kpl) linjan jatkeilla 100 m:n etäisyydellä kallionopeuden määrittämiseksi. Panoksiin käytettiin g dynamiittia. Linjalla 3 olevan Mertajoen yli ei voitu mitata. Joki on niin leveä, että ylitykseen olisi tarvittu vene, myös pelkästään panoksen ylivientiin. Joelta lounaaseen jatkuva linjan osa aloitettiin joen penkalta, jolloin kaukopaukku ammuttiin joessa vain 10 metrin etäisyydellä linjan päästä. Tällöin levityksen alusta noin 30 metrin matkalta ei saatu kal-

4 2 lionopeutta. Mertajoen koillispuolella linja päättyi noin 40 metrin päähän joesta, jolloin saatiin kalliosignaali koko levityksen matkalle joessa ammutusta kaukopaukusta. Linjalle 3 jäi mittaukseen noin 60 m:n levyinen aukko Mertajoen kohdalle. Linjat suunnistettiin GPS laitteella. Maasto oli osittain varsin peitteistä linjan 3 keskivaiheilla ja siksi linjalle tuli pientä mutkittelua (+/- 5 metriä). Kuitenkin kukin geofonilevitys (100m) on suora. Mittauslinjojen tarkka sijainti ja korkeusasema mitattiin jälkikäteen VRS-GPS laitteella. Linja 3 mitattiin viimeistä 500 m pätkää lukuun ottamatta VRS-GPS laitteella 100 m:n välein, koska linjan topografia vaihteli hyvin vähän tällä osuudella. Linjan 3 loppupää (viimeiset 500 m) ja koko linjan 1 korkeusasema mitattiin letkuvaa alla 20 metrin välein ja sidottiin VRS-GPS mittauksin m välein. VRS-GPS mittauksen tarkkuus on parempi kuin 10 cm ja letkuvaaituksen tarkkuus on luokkaa 20 cm. 3.3 Tuloskäsittely ja virhetarkastelu Seismogrammit on luettu mikrotietokoneessa toimivalla Rimrock Geophysics'n Sipik-ohjelmalla. Varsinainen tuloskäsittely ja tulkinta on tehty GTK:n Gsfseismo-ohjelmistolla, joka laskee leikkausaikamenetelmällä kerrospaksuudet luotausten päihin ja viivästysaikamenetelmällä geofonien alle. Kallionopeudet on määritetty lähinnä vastakkaisten kaukopanosten saapumisaikojen erotusten avulla. Mittausajankohtana oli varsin tuuliset ja sateiset sääolot, mutta mitatut seismogrammit ovat korkealaatuisia ja niistä voidaan lukea saapumisajat luotettavasti, joten kallionopeuden määritys onnistuu hyvin. Maapeite on keskimäärin luokkaa 10 metriä ja irtomaakerrosten nopeuksien määrittäminen onnistuu pääsääntöisesti hyvin ja vain muutamassa kohdin joudutaan turvautumaan ns. piilokerrostulkintaan kerrospaksuuden ohentuessa kesken levityksen. Seisminen tulkinta on tehty pääsääntöisesti 3-kerrosmallilla: kuiva irtomaakerros, pohjaveden kyllästämä irtomaakerros ja kallio. Tyypillinen virhearvio seismisesti määritetylle maapeitteen paksuudelle on 10 % ja alle 10 m:n paksuuksilla 1 m. Virherajojen toteutuminen edellyttää kuitenkin oikean tulkintamallin valintaa. Piilokerrostapauksessa (esimerkiksi jos pohjavesikerros on niin ohut, ettei se näy seismogrammeissa) hyvistä seismogrammeista huolimatta tulkintamalli ei vastaa todellisuutta ja tulkittu irtomaakerros jää ohuemmaksi kuin todellisuudessa. Toinen mahdollinen virheen aiheuttaja on käänteisen nopeuden tapaus, esimerkiksi hiekkaa moreenikerroksen alla. Tällöin nopeamman kerroksen alle jäävä hitaampi kerros jää seismogrammissa näkymättä, koska seisminen aalto kulkee pitkin nopeampaa kerrosta. Tässä tapauksessa vastaavasti tulkittu kerrospaksuus on suurempi kuin todellisuudessa. Seismisen aallon kulkunopeus kalliossa riippuu kivilajista ja kallion rikkonaisuudesta (ks. liite 3). Vaikka kallionopeuksien määritystä voidaan pitää tarkkana, on huomattava, että kapeille (<15 m) rikkonaisuusvyöhykkeille määritetyt arvot ovat aina likimääräisiä. Seismisen aallon nopeus kalliossa ei ole yksikäsitteinen määre kallion rikkonaisuudelle. Mitattuun nopeuteen vaikuttaa kivilajin lisäksi rikkonaisuuden tyyppi ja suunta luotaukseen nähden. Rakoilun poikkisuunnassa seisminen nopeus on yleensä huomattavasti alhaisempi kuin rakoilun suunnassa. Kallion pintaan puhkeamaton vaakaasentoinen rikkonaisuus ei ilmene lainkaan refraktioseismisessä tutkimuksessa. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että kallion on ehjää, jos sen seisminen nopeus on suurempi kuin 5000 m/s. Välillä m/s kalliossa esiintyy rikkonaisuutta ja m/s kertoo kallion olevan selvästi rikkonaista kivilajista riippumatta. Alle 4000 m/s kallion on ruhjeista. 3.4 Tulosten tarkastelu Ukonkankaan alueella on kuivan irtomaan paksuus suurimmillaan luokkaa 5 metriä ja todetaan sen olevan seismisesti hyvin hidasta m/s. Aivan pinnassa irtomaa on hyvin löyhää hienoainesta ja tiivistyy syvemmällä paikoin hyvinkin tiiviiksi/kovaksi, tämä todettiin panostettaessa. Myös raekoko todennäköisesti kasvaa syvemmälle mentäessä, sillä pohjavedenalaiset nopeudet olivat monin paikoin hieman suurempia kuin mitä samaisen kuivan pintamaan pohjaveden kyllästämänä odotusarvoltaan olisi (odotusarvo m/s, nopeudet vaihtelevat m/s). Kallionopeudet laskettiin kaukopaukuista. Niillä profiilin osilla, joissa irtomaapeitteen paksuus on ohut (linjalla 1 välit 0-600m ja m sekä linjalla 2 välit 0-400m ja m), kallionopeus voitiin määrittää luotettavasti myös lähipaukuista. Lähipaukuista lasketut kallionopeudet (tyypillisesti m/s)olivat kauttaaltaan m/s alhaisempia kuin kaukopaukuista lasketut. Tämä merkitsee sitä, että kallioperän pintaosassa rakoilua on

5 3 enemmän kuin syvemmällä. Kaiken kaikkiaan kallionopeudet viittaavat hyvin ehjään kallioperään ruhje/rikkonaisuuspaikkoja lukuun ottamatta. Luotauksista tulkitut vertikaalileikkaukset ovat liitteissä 5 ja 6. Niissä esitetään maanpinnan topografia, pohjaveden pinta, kallion pinta sekä seismiset nopeudet. Kuivan irtomaan nopeutta ei kuvissa esitetä, se on lähes vakio koko ajan eli luokkaa m/s. Vertikaalileikkauksiin on merkitty linjan päiden koordinaatit ja ilmansuunnat. Molemmat linjat on piirretty niin, että lähtöpiste (matka 0) on lännessä ja matka kasvaa itään päin. Linja 1 Linja kulkee melko tarkalleen kohtisuoraan yleistä geologista kulkusuuntaan vastaan. Linjalla 1 näkyy useita ruhjekohtia, useimmat hyvin kapeita, mutta pari leveämpääkin. Muilta osin kallio on pääsääntöisesti hyvin ehjää. Kallionopeus m/s välillä on suorastaan huomattavan suuri, kun mittaus kuitenkin on tehty kivilajikulkua vastaan kohtisuoraan. Kohdassa m oleva rikkonaisuus ja ruhjevyöhyke poikkeaa muista linjan ruhjepaikoista. Siinä on molemmilla reunoilla ruhjeisiin viittaavat seismiset nopeudet, kun taas näiden välissä on rikkonaiselle kivelle tyyppinen nopeus. Kaikissa muissa ruhjepaikoissa seismiset nopeudet ovat ruhjoutuneelle kivelle tyypillisiä (alle 3500 m/s), tosin kapeiden ruhjeiden nopeudenmääritys on epätarkkaa. Levityksellä m havaitaan poikeuksellisesti mahdollinen kova pohjamoreeni (tai rapautuma?). Tällaisesta ei ole merkkejä millään muulla levityksellä ja mahdollinen pohjalla oleva kovan nopeuden irtomaakerros jää piilokerrokseksi. Mikäli tällainen on olemassa, niin tulkitut maakerrosten paksuudet ovat hieman liian pieniä. Väli on tulkittu tämä kova pohjakerros mukaan ottaen ja tämä tulkintamalli edustaa maksimisyvyyttä. Levityksellä havaitaan kulkuaikojen hidastuminen pintakerroksessa. Kyseessä lienee pintaosan turpeen tai sammaleen pesusienimäinen rakenne, jossa vesi on tavallaan omissa lokeroissaan eristyksissä ja siten seisminen signaali kulkee hyvin hitaasti. Tulkittu pintakerroksen paksuuntuma voi olla virheellinen, mutta kallionpinnan tulkittu syvyys pitäisi olla oikeaa suuruusluokkaa. Linja 3 Linja on lounas-koillinen suuntainen ja leikkaa geologista kulkua loivasti. Vaikka linja 3 on enemmän kulun suuntainen kuin linja 1, niin tämä ei näy kallionopeuksissa, jotka ovat keskimäärin samoja tai jopa hieman alhaisempia kuin linjalla 1. Linjalle jouduttiin jättämään aukko Mertajoen kohdalle. Oleellisena huomiona tällä linjalla on maapeitteen paksuuntuminen Mertajoen kohdalla ja tähän liittyvät kaksi ruhje/rikkonaisuusvyöhykettä. Linjan loppupäässä, jossa linja leikkaa linjaa 1, on myös ruhje. Aivan linjan lopussa on myös rikkonaiseen kallioon viittaava kohta. Irtomaapeitteet ovat selvästi ohuempia linjalla 3 kuin linjalla 1. Tällä linjalla vain alkuosalla linjaa pystytään määrittämään kuivan irtomaan nopeus, joka on samainen m/s kuin linjalla 1. Heikki Forss Jouni Lerssi Sami Niemi Tekninen päällikkö Geofyysikko Geofyysikko

6 4 3.5 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Mittauslinjojen sijaintikartta, tulkintatulokset, ruhjetulkinta Ruhjetulkinta, aeromagneettinen residuaalikartta Ruhjetulkinta, aeromagneettinen intensiteetti ja korkeusmalli Ruhjetulkinta, vinovalaistu korkeusmalli Linja 1, vertikaalileikkausprofiili Linja 3, vertikaalileikkausprofiili Taulukko maaperän ja kallion seismisistä nopeuksista

7

8

9

10

11

12

13 Liite 7

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset Geologian tutkimuskeskus Arkistoraportti 11/2012 6.2.2012 Espoo Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun geoenergiapotentiaali Työn toteuttaja: Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET 1 (8) PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET Säävuori Maaperän rakennettavuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm maaperän kantavuus, maanpinnan kaltevuus sekä kantavan pohjan syvyys

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

SFP-luku LVI-suunnittelussa

SFP-luku LVI-suunnittelussa Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi Arkistoraportti 17.12.2014 115/2014 ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma Markku Pirttijärvi 1 ja

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

Ähtärinjärven vanha lasku-uoma

Ähtärinjärven vanha lasku-uoma Ähtärinjärven vanha lasku-uoma HEIKKI SEPPÄ JA MATTI TIKKANEN Johdanto 1987). Tuolloin myös eteläinen päävedenjakaja siirtyi nykyiselle paikalleen Suomenselälle. Suomessa on kaksi huomattavaa vedenjakajaa,

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot