PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET"

Transkriptio

1 1 (8) PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET Säävuori Maaperän rakennettavuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm maaperän kantavuus, maanpinnan kaltevuus sekä kantavan pohjan syvyys pehmeikköalueilla. Pehmeiköillä tarkoitetaan maankamaran hienorakeisia mineraalimaakerroksia sekä turvekerrostumia. Fysikaalisilta ominaisuuksiltaan ne erottuvat karkeammista maalajeista ja kallioperästä yleensä paremmin sähköä johtavina ja kallioperästä lisäksi alhaisemman tiheyden perusteella. Geofysikaalisten mittausten käyttö pehmeikköjen paksuuden arvioimisessa perustuu näiden kahden ominaisuuden mittaamiseen. Tiheyseroja voidaan havainnoida painovoimamittauksilla ja sähkönjohtavuuseroja sähkömagneettisilla mittauksilla. Laajojen alueiden kartoituksessa on oleellista, että käytettävän mittausaineiston pistetiheys on riittävä. Tähän tarkoitukseen soveltuvat parhaiten geofysikaaliset lentomittaukset, joilla saadaan mitatuksi edullisesti ja nopeasti suuriakin alueita. Geofysikaalisilla lentomittauksilla onkin kartoitettu jo koko Suomen alue käyttäen 200 m:n linjaväliä ja n. 40 metrin lentokorkeutta. Lentomittaukset suoritettiin vuosina TAATAalueen mittaukset ajoittuivat useille vuosille kuvan xx (s.xx Arkimaa ja Airo) mukaisesti. Tulkittaessa sähkömagneettista lentomittausaineistoa tarvitaan lähtötietoina mittaustulosten lisäksi tieto lentokorkeudesta ja maankamaran sähkönjohtavuudesta. Lentokorkeus on mitattu eri vuosina käytetyillä laitteistokokoonpanoilla erilailla, ja tulos on aina tallennettu mittaustulosten yhteyteen. Tieto maankamaran sähkönjohtavuudesta on hankittava maastomittauksin. Johtavuus määritettiin TAATAalueella käyttäen GTK:ssa rakennettua johtavuuslämpötilaluotainta, jolla pehmeikön johtavuus ja lämpötila saadaan luodattua n. kymmenen metrin syvyyteen (kuva 1). Alueilla, joilla pintakerrosta ei pystytty lävistämään luotaimella, suoritettiin mittaus käyttäen GTK:ssa kehitettyä "johtavuusharavaa", jolla saadaan määritettyä lähellä pintaa (< 1 m) olevan kerroksen johtavuus (kuva 2). Kuva 1. Johtavuus- ja lämpötilaluotain Kuva 2. Johtavuusharava

2 2 (8) Maastomittauksia tehtiin vuosina 2007 ja 2008 yhteensä 71 kohteessa, joiden sijainti on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. TAATA-alueen johtavuusluotauspaikat Tulkittaessa savikoiden paksuutta sähkömagneettisten lentomittausten ja GTK:ssa kehitetyn tulkintaohjelman avulla käytetään tulkintamallia, jossa savikon alla oleva kallioperä oletetaan huonosti johtavaksi (johtokyky <1 ms/m). Kallion päällä voi olla huonosti johtavia mineraalimaakerroksia (esim. moreenia ja hiekkaa). Mallin päällimmäisenä kerroksena on hyvin johtavaa (johtokyky yleensä ms/m) savea, jonka paksuutta optimoimalla pyritään tulkitsemaan mittaustulokset. Tulkinta voidaan tehdä käyttäen yhdellä taajuudella tehtyjä mittauksia, mutta tarkkuus paranee, jos käytettävissä on mittaustuloksia useammalla taajuudella. Vuodesta 1996 alkaen on GTK:n lentomittauksissa käytetty kahta mittaustaajuutta. Sähkömagneettisen menetelmän käytön edellytyksenä savikoiden paksuustulkinnassa on: - alla olevan kallioperän alhainen sähkönjohtavuus (menetelmä ei sovellu alueille, joilla kallioperässä esiintyy runsaasti sähköä hyvin johtavia mustaliuskeita tai kiisuja) - maakerrosten sähkönjohtokyky (ominaisvastus) on tunnettava riittävällä tarkkuudella.

3 3 (8) Tulkintaa vaikeuttavia tekijöitä ovat mittausalueen ns. kulttuurihäiriöt, joita ovat sähkölinjat, rautatiet sekä suuret metalliset rakennelmat. Voimakkaasti magnetoitunut kallioperä aiheuttaa muutoksia sähkömagneettisten mittausten reaalikomponenttiin, mikä täytyy tulkinnassa ottaa huomioon. Johtavia mineraaleja esim. kiisuja ja grafiittia sisältävät kallioperän osat ovat tyypillisesti kuluneet ympäristöään matalammiksi ja täyttyneet hienorakeisilla maalajeilla. Pehmeikkötulkinnassa näitä erityyppisiä johteita on vaikeaa erottaa toisistaan, jolloin varsinaisen pehmeikön paksuus tulee yliarvioiduksi. Tulkintaa tehtäessä tutkimus-alue jaettiin johtavuusluotausten perusteella viiteen johtavuusluokkaan. Eri vuosina käytettyjen mittauslaitteistojen erilaisuuden vuoksi mittausaineisto jaettiin useisiin osiin. Lopullinen tulkintakartta on kooste näiden osa-alueiden tulkinnoista. Osa-alueiden päällekkäisten reunaalueiden kohdalla on käytetty keskiarvoitettuja tulkintasyvyyksiä. Tulkintatulosta on tarkasteltu seuraavissa kuvissa kymmenen kunnan alueella. Kuvissa on esitetty tulkittu pehmeikön syvyys jaettuna viiteen luokkaan: syvyys, 2.5 m 4.5 m, m, 13 m 25 m ja. Tulkintatulosta ei ole esitetty vesistöjen kohdalla eikä maaperäkartalla kalliopaljastumiksi tai moreeniksi merkityillä alueilla. Kuvissa on esitetty myös maaperäkartalla savikoiksi merkittyjen alueiden jakautuminen tulkittuihin syvyysluokkiin. Johtavuus- lämpötilaluotauspaikat on merkitty kuviin violetin värisinä ympyröinä. Tampereen alueella tehtiin luotauksia mittauksia kuudessa kohteessa (7, 31, 39, 51, 52, 53). Kohteessa 7 Vaakkolammin itäpäässä luotaus ulottui n. 4 metrin syvyyteen. Pehmeikkö koostui kerroksista, joiden johtavuus vaihteli 10 ms/m ja 45 ms/m välillä. Muissa kohteissa luotaus päättyi pehmeikön tiiviin rakenteen vuoksi etrin syvyydessä. Johtavuus oli alle 20 ms/m. Tulkinnan mukaan Tampereen alueen savikoista 15 % on yli 13 metriä syviä. Suurimmat tulkitut syvyydet sijoittuvat Tampereen keskusta-alueen läheisyyteen, missä erilaiset kulttuurihäiriöt saattavat kuitenkin vääristää tulkintaa. Tampereen savikot m 6 % 9 % 25 % 21 % 39 %

4 4 (8) Orivedellä tehtiin mittauksia kuudessa kohteessa (32, 33, 34, 35, 37 ja 38). Kohteessa 34 luotaus päättyi 9.5 metriin pehmeikön pohjaa saavuttamatta. Johtavuus oli alle 15 ms/m. Kohteissa 32, 33 ja 35 luotaukset ulottuivat yli kuuden metrin syvyyteen ja päättyivät pehmeikön pohjaa saavuttamatta. Johtavuudet olivat alhaisia keskimäärin alle 15 ms/m. Tulkinnan mukaan alueen savikoista n. 10 % on yli 13 metrin syvyisiä ja vähän yli puolet (55 %) etrin syvyisiä. Oriveden savikot m 6 % 4 % 18 % 55 % 17 % Ylöjärvellä tehtiin mittauksia 13 kohteessa (28-30, ja 65). Syvin luotaus tehtiin kohteessa 58, missä luotaus päättyi 9 metrin syvyydessä saavuttamatta pehmeikön pohjaa. Kohteissa 55, 56, 57, 59, 63 ja 65 luotaukset ulottuivat 5-8 metrin syvyyteen saavuttamatta pehmeikön pohjaa. Johtavuudeltaan savikot jakautuivat paremmin johtavaan (n ms/m) ja keskimäärin alle 15 ms/m johtavaan luokkaan. Tulkinnan mukaan alueen savikoista n. puolet (48 %) on etrin syvyisiä. 23 % Ylöjärven savikot m 2 % 0 % 48 % 27 % Pirkkalan alueella tulkinta perustuu muutamiin pintamittauksiin sekä lähiympäristössä tehtyihin luotauksiin. Luotausmittauksia ei tehty valittujen kohteiden kovasta pintamaasta johtuen. Alueen savikoista n. puolet luokittuu alle 2.5 metrin syvyisiin. Pirkkalan savikot m 1 % 4 % 22 % 22 % 51 %

5 5 (8) Viljakkalan alueella mittauksia tehtiin viidessä kohteessa (23 27). Syvin luotaus tehtiin kohteessa 25 missä päästiin 7.3 metrin syvyyteen tavoittamatta kovaa pohjaa. Kohteissa 23, 24 ja 27 luodattiin syvyyteen. Savikot ovat tällä alueella huonosti sähköä johtavia, johtavuus on tyypillisesti alle 15 ms/m. Tulkinnan mukaan savikoista 74 % on alle 4.5 metrin syvyisiä. Viljakkalan savikot m 3 % 2 % 21 % 47 % 27 % Vesilahdella tehtiin luotauksia kahdessa kohteessa (1 ja 2), jotka molemmat päättyivät n. kuuden metrin syvyydessä ilman selvää kovan pohjan havaintoa. Johtavuudet vaihtelivat kuivemman pintakerroksen alapuolella 37 ms/m ja 13 ms/m välillä. Suurin osa savikoista (64 %) sijoittuu tulkinnan mukaan :n syvyysluokkaan. Vesilahden savikot m 2 % 1 % 12 % 21 % 64 %

6 6 (8) Sahalahdella tehtiin luotauksia neljässä kohteessa (18, 20, 21 ja 22). Kohteessa 18 luotaus päättyi kovaan pohjaan viiden metrin syvyydessä ja muissa metrin syvyydessä. Pehmeikön sähkönjohtokyky vaihteli 15 ja 30 ms/m välillä. Tulkinnan mukaan alueen savikot ovat poikkeuksellisen syviä: 76 % savikkoalueista luokittuu yli 4.5 m:n syvyisiksi. Savikot sijoittuvat vesistöjen suuntaisiin kallioperän ruhjeisiin, joihin saattaa liittyä myös kallioperän johteita. Kallioperä johteista seuraisi todellista suurempia pehmeikön syvyyksiä tehtyyn tulkintaan. Tulkinnan varmistaminen edellyttäisi lentomittausten yksityiskohtaisempaa ja monipuolisempaa tarkastelua m 23 % Sahalahden savikot 14 % 13 % 39 % 11 % Lempäälässä tehtiin mittauksia kahdeksassa kohteessa (3 ja 4 sekä ja 46 48). Syvin luotaus tehtiin kohteessa 42, missä päästiin 7.8 metrin syvyyteen. Kohteissa 3, 43 ja 44 luotaus päättyi 4-5 metrin syvyydessä. Savikon johtavuus vaihteli alueella 15 ms/m ja 40 ms/välillä. Tulkinnan mukaan 86 % savikoista on alle 4.5 metrin syvyisiä. Lempäälän savikot m 2 % 12 % 0 % 22 % 64 %

7 7 (8) Nokialla luotauksia tehtiin kymmenessä kohteessa (5 ja 6, 40, 41 ja 66-71). Kohteessa 67 luodattiin 8 metrin syvyyteen tavoittamatta pehmeikön pohjaa. Johtoky vaihteli 13 ms/ 33 ms/m välillä. Kohteissa 41 ja 69 päästiin yli viiden metrin syvyyteen ja muissa kohteissa luotaukset päättyvät alle kahden metrin syvyyteen. Savikoiden johtokyky vaihteli alueella 10 ms/m ja 33 ms/m välillä. Tulkinnan mukaan alueen savikoista 22 % on yli 4.5 m syviä Nokian savikot m 4 % 16 % 2 % 22 % 56 % Kangasalla luotauksia tehtiin kymmenessä eri kohteessa (kohteet 8-17). Luodattu pehmeikön paksuus vaihteli 1.2 m ja 5.4 m välillä. Kohtessa 15 luotaus päättyi 5.4 metrin syvyydessä tavoittamatta kovempaa pohjaa. Kohteissa 13 ja 17 luotaus päättyi n. 3 m:n turvekerroksen jälkeen tiiviiseen saveen. Monin paikoin pehmeikkö muodostui turvekerroksista ja niiden alla olevista savista. Saven johtavuudet olivat alle 20 ms/m. Savikoista yli puolet (55 %) sijoittuu matalimpaan etrin luokkaan. Kangasalan savikot m 5 % 1 % 18 % 55 % 21 %

8 8 (8) Yhteenveto Sähkömagneettisten lentomittausten avulla saadaan edullisesti ja nopeasti kartoitetuksi johtavien irtomaiden laaja-alaiset paksuusvaihtelut kohtuullisella tarkkuudella. Lentomittauksissa käytetty linjaväli 200 m asettaa kuitenkin rajoituksia pienimuotoisten rakenteiden tulkinnalle. Tulkintaa voidaan tehdä käyttäen pelkästään alueen sähkömagneettisten mittausten imaginäärikomponenttikarttaa, missä laajaalaiset ja syvät savikkoalueet näkyvät voimakkaimpina anomalioina. Tarkempaan tulokseen päästään käyttämällä apuna lentokorkeuden sekä reaali- että imaginäärikomponentin huomioivaa tulkintaohjelmaa. Tulkintaohjelmaa käytettäessä on eri vuosina erilaisilla mittauskalustoilla suoritetut mittaukset käsiteltävä erillisinä alueina. Mittausaineistolle on myös tehty eri alueilla toisistaan poikkeavia korjauksia mikä on myös otettava huomioon. Tarkkuus paranee myös kun käytössä on uudemmat kahdella taajuudella suoritetut mittaukset. Pehmeikkö-tulkintakarttoja käytettäessä on muistettava, että tulkinnan tarkkuuteen vaikuttaa aina oleellisesti maankamaran sähkönjohtokyvyn tarkka tunteminen. Mitä paremmin johtavuusvaihtelut tunnetaan, sitä tarkempaan tulokseen paksuustulkinnassa voidaan päästä. Johtavuudet voidaan joko luodata maastossa tai käyttää apuna aikaisemmin tehtyjä luotaus- ja laboratoriomittauksia. Laajempien alueiden pehmeikköjen paksuusvaihtelusta saadaan esitetyllä tulkintamenetelmällä hyvä yleiskuva vähäisemmilläkin maastotöillä, mutta yksityiskohtaisempi tulkinta edellyttää aina enemmän johtavuusmittauksia.

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset Geologian tutkimuskeskus Arkistoraportti 11/2012 6.2.2012 Espoo Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi Arkistoraportti 17.12.2014 115/2014 ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma Markku Pirttijärvi 1 ja

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 20 2009 Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Eräiden Espoon

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa Turun yliopisto Geologian laitos Pro Gradu -tutkielma Janne Jääskeläinen 2006 TURUN YLIOPISTO Geologian laitos JÄÄSKELÄINEN,

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 34 5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 5.1 Asuintalojen, mitattujen asuntojen ja radonin ennaltaehkäisytoimien luku- määrä sekä arvio maakontaktiasuntojen kokonaismäärästä Arviointitapa

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

4. SUOMEN JA SKANDINAVIAN MAGNEETTISISTA MALLEISTA JA KARTOISTA

4. SUOMEN JA SKANDINAVIAN MAGNEETTISISTA MALLEISTA JA KARTOISTA 117 4. SUOMEN JA SKANDINAVIAN MAGNEETTISISTA MALLEISTA JA KARTOISTA Edellisessä luvussa käsiteltiin globaalista laajuutta olevaa magneettikenttää ja sen kuvaamista palloharmoniseen analyysin avulla multipolimallina.

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot