Aliupseeriliitto katsoo käyttäjän näkökulmasta, että toiminnallisten muutosten kriittiset kohdat ovat kaikissa niissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aliupseeriliitto katsoo käyttäjän näkökulmasta, että toiminnallisten muutosten kriittiset kohdat ovat kaikissa niissä"

Transkriptio

1 Pääesikunta Henkilöstöosasto ALIUPSEERILIITTO RY:N KANNANOTTO PÄÄESIKUNNAN SUUNNITTELUOSASTON PERUSTELUMUISTION LUONNOKSEEN YLEISTÄ Perustelumuistiossa todetaan, että puolustusvoimien tehtävät eivät muutu, puolustusvoimien sopeutettava toimintansa 10 prosenttia alempaan vuotuiseen rahoituskehykseen vuodesta 2015 lukien ja että suunnittelu perustuu erityisesti poikkeusolojen asettamiin toimintakykyvaatimuksiin. Perustelumuistiossa eikä muussakaan Aliupseeriliitolle esitetyissä aineistoissa ole kuitenkaan esitetty niitä poikkeusolojen toimintakykyvaatimuksia tai yksityiskohtaisia kustannus- tai rahoituslaskelmia, joihin nyt valmisteltava puolustusvoimauudistus perustuu. Tästä syystä Aliupseeriliitolla ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia ottaa yksityiskohtaisesti kantaa niiltä osin asioihin, joita sille ei ole edes esitetty. Aliupseeriliitto pitääkin lausuntomenettelyä, jossa on mahdollisuus lausua vain niistä asioista, joita työnantaja julkisesti esittää, eikä niistä asioista, joihin puolustusvoimauudistus tosiasiallisesti perustuu, täysin riittämättömänä. Perustelumuistiossa (s. 2) todetaan, että puolustusvoimien palvelujen tasoa joudutaan laskemaan ja toimintoja priorisoimaan taloudellisista syistä. Muistiossa ei kuitenkaan mitenkään esitetä, minkä palveluiden tasoa, kenelle ja kuinka paljon ja miten priorisoiden muutoksia tehdään. Mitä käsitteellä palvelu esitetyssä yhteydessä tarkoittaa? 2. TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Aliupseeriliitto katsoo käyttäjän näkökulmasta, että toiminnallisten muutosten kriittiset kohdat ovat kaikissa niissä 1

2 organisaatio- ja toimintatavan muutoksissa, joissa toiminnat keskitetään joukko-osastoista/hallintoyksiköistä sen oman henkilökunnan toimenpiteiden ulkopuolelle. Erityisesti tämä koskee Puolustusvoimien Palvelukeskusta, Puolustusvoimien Logistiikkalaitosta, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskusta sekä soveltuvin osin myös sotilasmusiikkialaa. Aliupseeriliitto yhtyy kaikkiin perustelumuistiossa (s. 21) esitettyihin riskikartoituksen riskeihin sillä poikkeuksella, että se pitää kaikkia mainittuja erittäin todennäköisinä. Esitettyjen riskien lisäksi Aliupseeriliitto esittää lisättäväksi uudeksi riskiksi taloudellisten laskelmien epätarkkuuden, sillä pahimmassa tapauksessa taloudellisten laskelmien pettäminen ei mahdollista puolustusvoimien toiminnan palauttamista nykytasolleen vuodesta 2015 alkaen. Toiminnallisuuksista on erittäin vaikeaa saada kokonaiskuvaa, koska niitä ei kaikin osin ole vielä selvitetty riittävällä tarkkuudella. Muun muassa henkilöstölle kriittisen tärkeät palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävien jakautumisen osalta on epäselvää, miltä osin niitä hoidetaan jatkossa joukkoosastoissa, miltä osin puolustushaaratasolla ja miltä osin Puolustusvoimien Palvelukeskuksessa (tai Pääesikunnassa). Lisäksi esimerkiksi Logistiikkalaitokseen kuuluu sekä joukkoyksiköitä että itsenäisiä hallintoyksiköitä, jolloin Logistiikkalaitos muodostaa vielä oman hallintotasonsa. Vastaavia tilanteita lienee muuallakin. Tässä suhteessa Aliupseeriliitto suhtautuu kriittisesti siihen, että hallintoa kevennetään ja keskitetään ja ulkoistetaan (s. 13) itsetarkoituksellisesti ja ideologisesti. Palvelutuotannon henkilöresurssin riittävyys on kriittisen tärkeää uudistusten onnistumisen kannalta. Se on vähintään yhtä tärkeää ja riskinä vähintään yhtä suuri kuin perustelumuistiossa riskinä mainittu tietojärjestelmiin kohdentuvat riskit. Perustelumuistiossa esitetään puolustusvoimauudistuksen vaikutukset asevelvollisiin heidän sosiaaliseen asemaan sekä koulutukseen hyvin positiivisessa hengessä. Todellisuudessa puolustusvoimat luopuu vuoteen 2015 mennessä niin suuresta määrästä varusmiesten koulutuspaikkoja, että se vaikuttaa negatiivisesti asevelvollisten koulutukseen. Palvelusajan lyhentäminen kahdella viikolla ei tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä. Aliupseeriliitolle uutena asiana perustelumuistiossa on, että kouluttajaresurssin varmistaminen 2,5 kouluttajaan koskisi vain 2

3 peruskoulutuskautta. Aiemmista esittelyistä on jäänyt sellainen käsitys, että yleisesti kouluttajaresurssi on tarkoitus nostaa 2,5 kouluttajaan koulutettavaa joukkuetta kohtaan. Aliupseeriliitto pitää tärkeänä, että myös erikois- ja joukkokoulutuskaudella varmistetaan 2,5 kouluttajan resurssit jokaista koulutusjoukkoa kohtaan. Vain näin varmistetaan uusimuotoisen koulutuksen tehokkuus. 3. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Henkilötyövuoden hinta. Henkilöstön palkkamenoissa perustelumuistiossa kiinnitetään huomiota henkilötyövuoden hintaan. Sopimukselliset seikat ovat asioita, joihin Puolustusvoimilla on vain välilliset mahdollisuudet vaikuttaa, mutta sen sijaan se pystyy henkilöstöpolitiikalla ja henkilöstönkäytön suunnittelulla ja henkilöstövoimavarojen johtamisella vaikuttamaan henkilötyövuoden hintaan. Aliupseeriston perustamisen eräänä tavoitteena oli henkilötyövuosihinnan suhteellinen halpeneminen. Puolustusvoimat on kuitenkin omilla toimillaan päinvastoin korottanut henkilötyövuoden hintaa lisäämällä upseerien tehtäviä ja korkeakoulutettuja siviileitä ja lisäksi vähentämällä aliupseerien ja suorittavan tason siviilien määrää. Lisäksi kumppanoidut ja ulkoistetut ostopalvelut hävittävät palvelutuotannon todelliset henkilöstökustannukset muiksi kustannuksiksi. Puolustusvoimien henkilöstökokoonpano on seikka, johon vaikuttaa sekä poikkeusolojen mutta myös normaaliolojen tarpeet. Puolustusvoimat on normaaliolojen suurin virasto ja työnantaja valtiolla ja sen henkilöstö on normaaliolojen työssä käyvää henkilöstöä. Henkilöstön tasapuoliseen kohteluun ei voi kuulua, että osalle henkilöstöä otetaan huomioon poikkeusolojen tarpeet, osalle taas ei. Normaaliolojen organisaation on perustetuttava niille osaamisvaatimuksille, jotka kyseinen työtehtävä asettaa, ei niille tarpeille, jotka poikkeusolojen vaatimukset luo. Tästä seuraa, että henkilötyövuoden hintaa ei tule hyväksyä normaaliolojen työssä nostettavaksi poikkeusolojen kriteerein. Tältäkin osin on huomautettava, että niitä perusteita, joiden pohjalta poikkeusolojen vaikutukset heijastuvat normaaliolojen henkilötyövuoden hintaan, ei Aliupseeriliitolle ole esitetty. Kertaluonteiset kustannukset (s. 15, 18 20). Kertaluonteisiin kustannuksiin on puolustusvoimauudistuksessa 3

4 varattu neljän vuoden ajalle yhteensä 100 milj. euroa. Aliupseeriliitto katsoo, että summa on karkeasti ja tarkoitushakuisesti alimitoitettu. Muutoksen uudis-, lisä- ja muutosrakennustarpeet, järjestelmien ja toimintojen uudelleenjärjestelyt ja muutoskustannukset, henkilöstön tukitoimet ja VES-perusteiset etuudet, vuokrasopimusten purku (ns. jäännösvuokrat), turvallisuusrakentaminen, ympäristöjen puhdistaminen ja muut yllättävät erät eivät mahdu asetettuun budjettiraamiin. Perustelumuistiossa todetaan, että kertaluonteisiin menoihin sisältyy epävarmuustekijöitä kuten esimerkiksi muutosrakentamisen ja perusparannuskustannusten hintaarviot. Myöskään käsitettä kertaluonteinen meno ei ole mitenkään määritelty. Henkilöstövaikutukset. Perustelumuistiossa todetaan, että puolustusvoimauudistuksen henkilöstö- ja tehtäväkokoonpanojen suunnittelu on kesken. Juuri tästä syystä Aliupseeriliitto ry vaatii, että aliupseerien määrää ei puolustusvoimissa saa vähentää. Muutosten tekoon on vielä mahdollisuus. Opistoupseeriston poistuma jatkuu tasaisesti ja samaan aikaan kouluttajien tehtävien määrää lisätään tuntuvasti joukkuetta kohden. Opistoupseeripoistuman korvaajaksi ja erityisesti kouluttajahenkilöstön pääosaan rekrytoidaan aliupseereita. Mikäli aliupseereiden määrää nyt vähennetään, ollaan uudestaan tilanteessa, joka oli, kun aliupseeriston perustamisessa ja koulutusjärjestelmän käynnistämisessä viivyteltiin, eli poistumaa korvaavaa henkilöstöä ei ole eikä koulutusjärjestelmän volyymi pysty täyttämään sitä kuin pitkällä aikavälillä. Aliupseeriston määrä tulee joka tapauksessa edelleen kasvamaan. Perustelumuistiossa todetaan, että henkilöstön ikärakenteen säilyttäminen oikeana korostuu. Tästä huolimatta puolustusvoimat toimii vastoin tavoitettaan kohdistamalla henkilöstön vähentämisen ammattisotilaiden osalta nuorempiin ikäluokkiin. Henkilöstömäärän vähentämistä toteutetaan kahtaalta toisaalta jarruttamalla uusrekrytointia, toisaalta kohdistamalla vähennykset määräaikaisissa sotilasvirossa palveleviin henkilöihin. Aliupseeriliitto ei voi hyväksyä, että muutoksen kohteena oleva ja tukitoimiin oikeutettu henkilöstö määritellään myöhemmin. Tukitoimiin oikeutettu henkilöstö pitää olla tiedossa rakennemuutoksesta päätettäessä. 4

5 Perustelumuistiossa annetaan liian positiivinen käsitys rakennemuutoksen sukupuolivaikutuksista. Ammattisotilaiden osalta rakennemuutos koskettaa haitallisten vaikutusten osalta suhteellisesti enemmän naisia. Ilma- ja merivalvonnan sekä sotilasmusiikkialan tehtävien lakkaaminen vähentää naissotilaiden määrää rajusti. Aliupseeriliitto pidättää itsellään oikeuden täydentää tässä esitettyjä kannanottoja. Helsingissä Puheenjohtaja Pääluottamusmies Petteri Leino Mika Oranen 5

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset LAUSUNTOYHTEENVETO FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 19.12.2012

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset LAUSUNTOYHTEENVETO FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 19.12.2012 FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti, internet Postadress Besökadress Telefon Fax E-Post, internet Postal

Lisätiedot

5/2010 AMMATTI - SOTILAS

5/2010 AMMATTI - SOTILAS 5/2010 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2010 Aliupseeriliitto ry 23.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 6/2012 JOULUKUU Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 1 6/2012 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

2/2011 AMMATTI - SOTILAS

2/2011 AMMATTI - SOTILAS 2/2011 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 2/2011 Aliupseeriliitto ry 24.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

2/2015 AMMATTI SOTILAS -

2/2015 AMMATTI SOTILAS - 2/2015 AMMATTI SOTILAS - Ammattisotilas 2/2015 Aliupseeriliitto ry 28.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista TIKU-SL-J muistioluonnos 1 (10) Dnro: 20.2.2015 93/501/2014 TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista 2 (10) 1 Muistion tarkoitus Tämä muistio on osa keväällä

Lisätiedot

Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009

Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009 Liikenne- ja viestintäministeriölle Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009 Pyydettynä lausuntona Luotsiliitto-

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot