Digital HD Video Camera Recorder

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digital HD Video Camera Recorder"

Transkriptio

1 (1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Ghid de acţionare SE DK FI RO SE/DK/FI/RO Tryckt på minst 70% återvunnet papper. Trykt på 70% eller derover genbrugspapir. Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille Sony Corporation Printed in China HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE

2 Läs detta först SE Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens. VARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar. Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller liknande. VARNING! Batteri Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder. Plocka inte isär. Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det. Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter. Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 C. Sådana temperaturer kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen. Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld. Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier. Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp batteriet. Förvara batteriet utom räckhåll för små barn. Håll batteriet torrt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av Sony. Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador. Nätadapter Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme, till exempel mellan väggen och en fåtölj. Använd närmsta vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Om videokameran är avstängd får den fortfarande ström om den är ansluten till vägguttaget via nätadaptern. Om strömkabeln Strömkabeln är utformat specifikt för bruk endast med den här videokameran och ska inte användas med annan elektrisk utrustning. Allt för högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador. FÖR KUNDER I EUROPA Härmed intygar Sony Corporation att denna HDR-CX260VE/CX580VE/ PJ260VE/PJ580VE/XR260VE Digital HD-videokamera står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, Konan Minato-

3 ku Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten. Observera Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här produkten. Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som ställs i EMC-reglerna för anslutningskablar på upp till 3 meter. Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte SE skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten. SE

4 SE Om språkinställning Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Du kan vid behov ändra språket som används på skärmen innan du använder videokameran (s. 20). Om inspelning Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, inspelningsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill visa inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Anmärkningar om bruk Gör inget av följande. Det kan leda till att inspelningsmediet skadas, de inspelade bilderna inte kan visas eller förloras eller andra fel kan uppstå. mata ut minneskortet när åtkomstlampan (s. 23) lyser eller blinkar ta bort batteriet eller nätadaptern från videokameran eller stöta till videokameran eller utsätta den för vibrationer när lampan (Film)/ (Foto) (s. 25) eller åtkomstlampan (s. 23) lyser eller blinkar Använd inte videokameran på platser med mycket högt ljud (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE). När videokameran är ansluten till andra enheter via en USB-anslutning och videokamerans ström är på, ska du inte stänga LCD-skärmen. Bilddata som har spelats in kan förloras. Använd videokameran i enlighet med lokala föreskrifter. LCD-panel LCD-skärmen har tillverkats med mycket hög precision, så mer än 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden visas på LCDskärmen. Dessa punkter uppkommer vid tillverkningen och går inte att undvika helt och de påverkar inte inspelningen på något sätt. Om denna bruksanvisning, bilder och skärmmenyer Svarta punkter Vita, röda, blåa eller gröna punkter Exempelbilderna som används i den här handboken som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Vidare är illustrationerna för din videokamera och dess skärmindikeringar överdrivna eller förenklade för lättare förståelse. Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. I den här handboken kallas videokamerans internminne (HDR-CX260E/CX260VE/ CX270E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/ PJ580E/PJ580VE) och hårddisken (HDR- PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE) för inspelningsmedium.

5 I den här handboken kallas en DVD-skiva som spelats in med HD-bildkvalitet (high definition) för AVCHD-inspelningsskiva. Modellnamnet visas i den här handboken när specifikationerna för olika modeller skiljer sig åt. Kontrollera modellnamnet på videokamerans undersida. Bilder som används i denna handbok baseras på HDR-CX580VE om inget annat uppges. Projektor HDR- CX250E/ CX570E HDR- CX260E/ CX260VE* HDR- CX270E/ CX580E/ CX580VE* HDR- PJ260E/ PJ260VE* HDR- PJ580E/ PJ580VE* HDR- PJ600E/ PJ600VE* HDR- XR260E/ XR260VE* Inspelningsmedier Endast minneskort Internminne + minneskort Intern hårddisk + minneskort Kapacitet för internt inspelningsmedium 16 GB 32 GB 16 GB 32 GB 220 GB 160 GB Lära mer om videokameran (Bruksanvisning för Handycam ) Bruksanvisning för Handycam är en online-handbok. För utförliga anvisningar till många av videokamerans funktioner hänvisas till användarhandboken Gå till Sonys supportsida. Support/ Välj land eller region. Sök efter videokamerans modellnamn på supportsidan. Kontrollera modellnamnet på videokamerans undersida. Modellen med * är utrustad med GPS. SE

6 Innehållsförteckning Läs detta först Lära mer om videokameran (Bruksanvisning för Handycam ) Delar och reglage Komma igång Medföljande tillbehör Ladda batteriet Ladda upp batteriet med hjälp av en dator Ladda batteriet utomlands Starta kameran och ställa in datum och tid Ändra språkinställningen Förbereda inspelningsmediet Välj ett inspelningsmedium (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/ CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE) Sätta i ett minneskort Inspelning/uppspelning Inspelning Spela in filmer Ta stillbilder Zooma Uppspelning Spela upp filmer och stillbilder från en karta (HDR-CX260VE/CX580VE/ PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Använda knappar under uppspelning Avancerade funktioner Tydliga inspelningar av människor Tydlig inspelning av valt motiv (ansiktsprioritet) Spela in röster tydligt (Closer Voice) Ta bilder automatiskt när leenden detekteras (Smile Shutter) Spela in filmer i olika situationer Välja lämplig inställning automatiskt för inspelningssituationen (Intelligent Auto) Spela in filmer på mörka platser (Videoljus) (HDR-CX570E/CX580E/ CX580VE/PJ580E/PJ580VE) SE

7 Spela in bilder med vald bildkvalitet Välja bildkvaliteten för filmer (inspelningsläge) Ändra bildkvaliteten för stillbilder Spela in information om din plats (GPS) (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/ PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Erhålla en karta över den aktuella platsen (läge för trianguleringsprioritet) Kontrollera trianguleringsstatus Njut av ett sammandrag av dina filmer (Highlight-uppspelning) Spara Highlight-uppspelning i HD-bildkvalitet ( Scenario Save) Omvandla dataformatet till STD-bildkvalitet (Highlight Movie) Spela upp bilder på en TV Lyssna på 5,1-kanaligt surroundljud (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE) Använda den inbyggda projektorn (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) Innehållsförteckning Redigera Redigera på videokameran Radera filmer och stillbilder Dela en film Ta en stillbild från en film (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/ CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE) Spara filmer och foton med en dator Användbara funktioner som är tillgängliga när du ansluter videokameran till en dator För Windows För Mac Förbereda en dator (Windows) Steg 1 Kontrollera datorsystemet Steg 2 Installera det inbyggda PlayMemories Home -programmet Starta PlayMemories Home -programmet Hämta videokamerans programvara Installera programvara för en Mac-dator SE

8 Spara bilder med en extern enhet Guide för att skapa skivor Enheter på vilka den skapade skivan kan spelas upp Skapa en skiva med DVD-brännaren eller -inspelaren Skapa skivor med DVDirect Express Skapa en skiva med HD-bildkvalitet (high definition) med en DVD-brännare Skapa en skiva med STD-bildkvalitet (standard definition) med hjälp av en inspelningsenhet eller liknande Spara bilder på en extern medieenhet Anpassa videokameran Använda menyer Menylistor Övrigt/Sakregister Felsökning Självdiagnostik/varningsindikatorer Inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tas Förväntad inspelnings- och uppspelningstid med varje batteri Förväntad filminspelningstid Förväntat antal stillbilder som kan tas Om hantering av videokameran Tekniska specifikationer LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV KARTDATA FÖR VIDEOKAMERAPRODUKTER (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/ XR260VE) Skärmindikatorer Sakregister SE

9 Delar och reglage Siffrorna inom ( ) är referenser till sidor. HDR-PJ260E/PJ260VE HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E HDR-PJ600E/PJ600VE HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ580E/PJ580VE HDR-XR260E/XR260VE SE

10 Aktiv gränssnittssko (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/ PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) Objektiv (G-objektiv) Blixt (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)/ Videoljus (HDR-CX570E/CX580E/ CX580VE/PJ580E/PJ580VE) Inbyggd mikrofon Fjärrkontrollsensor/IR (infraröd)-port (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) Kamerans inspelningslampa (68) (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/ PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) Kamerans inspelningslampa lyser rött under inspelning. Lampan blinkar om återstående kapacitet är låg hos mediet eller i batteriet. HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/ XR260E/XR260VE 10 SE

11 HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E LCD-skärm/pekskärm (20, 21) Om du vrider LCD-panelen 180 grader kan du stänga den med skärmen vänd utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning. Högtalare (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/ PJ600VE/XR260E/XR260VE) Projektorlins (48) (HDR-PJ260E/PJ260VE/ PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) PROJECTOR FOCUS-knapp (48) (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) GPS-antenn (HDR-CX260VE/CX580VE/ PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Det finns en GPS-antenn placerad i LCDpanelen. HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE HDR-PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/ PJ580VE 11 SE

12 HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E (View Images)-knappen POWER-knapp LIGHT (Videoljus)-knapp (37) (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/ PJ580VE) PROJECTOR-knapp (48) (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) MODE-knapp (Film)/ (Foto)-lampa (25, 25) RESET-knapp Tryck på RESET med ett spetsigt föremål. Tryck på RESET för att nollställa alla inställningar, inklusive klockan. (hörlurar)-kontakt (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/ PJ600VE/XR260E/XR260VE) (mikrofon)-kontakt (PLUG IN POWER) HDMI OUT-uttag (45) (USB)-uttag (59, 62) Högtalare (HDR-CX250E/CX260E/ CX260VE/CX270E) HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE 12 SE

13 HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE Fästa greppremmen Zoomspak (28) PHOTO-knapp (25) CHG (laddning)-lampa (16) Batteri (16) START/STOP-knapp (25) DC IN-kontakt (16) Anslutning för A/V-Fjärrkontroll (45) Grepprem Built-in USB Cable (17) Åtkomstlampa för minneskort (23) Stativfäste Montera på ett stativ (säljs separat: skruven får inte vara längre än 5,5 mm). Minneskortsfack (23) BATT (batteri)-spärr (18) För att fästa linsskyddet (HDR-CX570E/ CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/ PJ600VE) Rikta in linsskyddet mot videokameran på rätt sätt () och vrid sedan linsskyddets säkringsring i pilens riktning (). När du fäster linsskyddet, anpassa öppningen på linsskyddet med den del som utlöser blixt på videokameran korrekt. Säkringsring Vrid linsskyddets säkringsring i motsatt riktning till pilen för att ta loss det. Ta bort linsskyddet när du hanterar videokameran med medföljande fjärrkontroll. 13 SE

14 Trådlös fjärrkontroll (HDR-PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/ PJ600VE) Den trådlösa fjärrkontrollen är användbar när du använder projektorn. PAUSE-knapp VISUAL INDEX-knapp (30) Visar en indexskärm under uppspelning. ////ENTER-knappar När du trycker på någon av knapparna visas den ljusblå ramen på LCD-skärmen. Välj en knapp eller ett alternativ med /// och tryck sedan på ENTER för att aktivera valet. DATA CODE-knapp (68) Visar datum och tid, kamerans inställningar eller koordinater (HDR-CX260VE/CX580VE/ PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) för de inspelade bilderna när du trycker på den här knappen under uppspelning. PHOTO-knapp (25) Den bild som visas på skärmen när du trycker på den här knappen spelas in som en stillbild. SCAN/SLOW-knappar (33) / (föregående/nästa)-knappar (33) PLAY-knapp STOP-knapp DISPLAY-knapp (26) Sändare START/STOP-knapp (25) Zoomknappar 14 SE

15 Komma igång Medföljande tillbehör Siffrorna inom ( ) anger det medföljande antalet. Videokamera (1) Nätadapter (1) Linsskydd (endast för HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) (1) Trådlös fjärrkontroll (endast för HDR-PJ260E/PJ260VE/ PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) (1) Nätkabel (1) Laddningsbart batteri NP-FV50 (1) Komma igång HDMI-kabel (1) A/V-kabel (1) Bruksanvisning (denna handbok) (1) Noteringar PlayMemories Home (Lite-version)- programvaran och Hjälpguide för PlayMemories Home är förinstallerade på denna videokamera (s. 53, s. 56). USB-anslutningsstödkabel (1) USB-anslutningsstödkabeln är konstruerad för att endast användas med denna videokamera. Använd den här kabeln när videokamerans inbyggda USB-kabel (s. 17) är för kort för att ansluta. 15 SE

16 Ladda batteriet 1 Stäng LCD-skärmen och sätt fast batteriet. Batteri 2 Anslut nätadaptern () och nätkabeln () till videokameran och vägguttaget. CHG (laddning)-lampan tänds. CHG (laddning)-lampan slocknar när batteriet är fulladdat. Koppla bort nätadaptern från videokamerans DC IN-kontakten. CHG (laddning)- lampa DC INkontakt HDR-PJ600E/ PJ600VE/XR260E/ XR260VE Passa in -markeringen på likströmsproppen (DC) mot markeringen på DC IN-kontakten Likströmspropp (DC) Till vägguttaget Noteringar Du kan inte montera ett annat InfoLITHIUM -batteri än V-serien på videokameran. 16 SE

17 Ladda upp batteriet med hjälp av en dator Stäng av videokameran och anslut den till en påslagen dator med hjälp av den inbyggda USB-kabeln. Inbyggd USB-kabel Till vägguttaget Komma igång Ladda upp batteriet genom att ansluta till ett vägguttag med den inbyggda USB-kabeln Du kan ladda batteriet genom att ansluta den inbyggda USB-kabeln till ett vägguttag med hjälp av en USB-laddare/nätadapter AC-UD10 (säljs separat). Det går inte att ladda videokameran med Sonys bärbara nätadapter CP-AH2R, CP-AL eller AC-UP100 (säljs separat). Laddningstid Ungefärlig tid (minuter) som krävs för att ladda upp ett helt urladdat batteri. Laddningstid Batteri Inbyggd USB-kabel* (när en Nätadapter dator används) NP-FV50 (medföljer) NP-FV NP-FV Laddningstiden som visas i tabellen ovan har mätts när videokameran laddats i en temperatur på 25 C. Du rekommenderas att ladda batteriet vid en temperatur på mellan 10 C och 30 C. * Laddningstiderna har uppmätts utan att USB-anslutningsstödkabeln användes. 17 SE

18 Så här tar du bort batteriet Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT (batteri)- spärren () åt sidan och ta bort batteriet (). Använda ett vägguttag som strömkälla Anslut på samma sätt som när du laddar upp batteriet. Även om batteriet är monterat laddas det inte ur. Anmärkningar om batteriet Innan du lossar batteriet eller kopplar bort nätadaptern ska du stänga av videokameran och kontrollera att (Film)/ (Foto)-lampan (s. 25, 25) och åtkomstlampan (s. 23) är släckta. CHG (laddning)-lampan blinkar under pågående uppladdning i följande fall: Batteriet är monterat på fel sätt. Batteriet är skadat. Batteriets temperatur är för låg. Ta bort batteriet från videokameran och lägg det på en varm plats. Batteriets temperatur är för hög. Ta bort batteriet från videokameran och lägg det på en kall plats. Om du fäster ett videoljus (säljs separat) bör du använda ett NP-FV70- eller NP-FV100-batteri. (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE). Du bör undvika att använda ett NP-FV30-batteri som bara tillåter kortare inspelnings- och uppspelningstider med videokameran. För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 2 minuter ([Eco Mode] s. 68). Om nätadaptern Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast bort nätadaptern från vägguttaget om funktionsfel uppstår när du använder videokameran. Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel. Kortslut inte nätadapterns likströmspropp (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Detta kan orsaka funktionsfel. Koppla bort nätadaptern från videokameran genom att hålla i både videokameran och likströmspropp (DC). Inspelningstid, uppspelningstid (73) Indikator för återstående batteritid (26) 18 SE Ladda batteriet utomlands (19)

19 Ladda batteriet utomlands Du kan ladda batteriet med den nätadapter som medföljer videokameran i de länder eller regioner där spänningen ligger i intervallet 100 V V AC, 50 Hz/60 Hz. Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare. Komma igång 19 SE

20 Starta kameran och ställa in datum och tid 1 Öppna LCD-skärmen på videokameran och slå på strömmen. 2 Du kan också stänga av videokameran genom att trycka på POWER (s. 12). Välj önskat språk och välj därefter [Next]. Tryck på knappen på LCD-skärmen. 3 Välj önskat geografiskt område med / och välj sedan [Next]. 4 Ställ in [Summer Time], välj datumformat samt datum och tid. Om du ställer in [Summer Time] på [On] ställs klockan fram 1 timme. När du väljer datum och tid ska du välja ett alternativ och ställa in värdet med /. När du väljer är inställningen av datum och tid klar. Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Välj [Setup] [ General Settings] [Language Setting] önskat språk. 20 SE

21 Stänga av kameran Stäng LCD-skärmen eller tryck på POWER-knappen (s. 12). Så här justerar du LCD-panelens vinkel Öppna först LCD-panelen i 90 grader mot videokameran () och justera därefter vinkeln (). 90 grader (max.) 180 grader (max.) 90 grader mot videokameran Komma igång Så här stänger du av ljudsignalen Välj [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. Noteringar Inspelningsdatum, -tid, -förhållande och koordinater (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/ PJ600VE/XR260VE) spelas in automatiskt på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se dem som [Data Code] under uppspelning. Om du vill visa informationen ska du välja [Setup] [ Playback Settings] [Data Code] [Date/Time]. Då klockan är inställd justeras tiden automatiskt med [Auto Clock ADJ] och [Auto Area ADJ] inställt på [On]. I vissa fall, beroende på vilket land och vilken region du valt för videokameran, kan inte klockan automatiskt justeras till korrekt tid. Ställ i detta fall in [Auto Clock ADJ] och [Auto Area ADJ] på [Off] (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE). [Power On By LCD] (s. 68) Om du vill ställa in datum och tid igen: [Date & Time Setting] (s. 68) Om du vill kalibrera pekskärmen: [Calibration] (s. 83) 21 SE

22 Förbereda inspelningsmediet Inspelningsmedier som kan användas visas på videokamerans skärm med följande ikoner. HDR-CX250E/CX570E HDR-CX260E/ CX260VE/CX270E/ CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/ PJ580E/PJ580VE HDR-PJ600E/PJ600VE/ XR260E/XR260VE Standard inspelningsmedium Alternativt inspelningsmedium Minneskort Internminne Minneskort Intern hårddisk Minneskort Noteringar Det går inte att välja olika inspelningsmedier för filmer och för stillbilder. Välj ett inspelningsmedium (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/ CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE) Välj [Setup] [ Media Settings] [Media Select] önskat medium. 22 SE

23 Sätta i ett minneskort Öppna locket och för in ett minneskort tills det klickar på plats. Tillträdeslampa Skärmen [Preparing image database file. Please wait.] visas när du sätter i ett nytt minneskort. Vänta tills skärmen försvinner. Sätt i kortet med det avskurna hörnet så som visas. Komma igång Mata ut minneskortet Öppna skyddet och tryck lätt på minneskortet en gång. Noteringar För att försäkra en stabil funktion för minneskortet rekommenderas du att formatera det med videokameran innan det används första gången (s. 68). Genom att formatera minneskortet raderar du all lagrad data på det och du kan inte få tillbaka den. Spara viktig data på en dator etc. Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] visas ska du formatera minneskortet (s. 68). Kontrollera minneskortets riktning. Om du tvingar in minneskortet i fel riktning kan det skada minneskortet, minneskortsfacket eller bilddata. När du sätter in eller matar ut minneskortet ska du vara försiktig så att det inte hoppar ut och faller på golvet. Typer av minneskort som kan användas i videokameran Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick PRO-HG Duo SD-hastighetsklass Kapacitet (funktion bekräftad) 32 GB Beskrivs i den här handboken Memory Stick PRO Duo 23 SE

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

MD80. Käyttöohje. Myyntipakkauksen sisältö. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä.

MD80. Käyttöohje. Myyntipakkauksen sisältö. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. MD80 Käyttöohje Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. Myyntipakkauksen sisältö MD80 -videokamera USB-johto Kiinnitysteline ja jalusta Ohjelmisto-CD Käyttöohje REC/Stop Kamera

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Identitet och framtid Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot