Digital HD Video Camera Recorder

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digital HD Video Camera Recorder"

Transkriptio

1 (1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Ghid de acţionare SE DK FI RO SE/DK/FI/RO Tryckt på minst 70% återvunnet papper. Trykt på 70% eller derover genbrugspapir. Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille Sony Corporation Printed in China HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE

2 Läs detta först SE Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens. VARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar. Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller liknande. VARNING! Batteri Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder. Plocka inte isär. Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det. Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter. Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 C. Sådana temperaturer kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen. Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld. Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier. Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp batteriet. Förvara batteriet utom räckhåll för små barn. Håll batteriet torrt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av Sony. Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador. Nätadapter Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme, till exempel mellan väggen och en fåtölj. Använd närmsta vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Om videokameran är avstängd får den fortfarande ström om den är ansluten till vägguttaget via nätadaptern. Om strömkabeln Strömkabeln är utformat specifikt för bruk endast med den här videokameran och ska inte användas med annan elektrisk utrustning. Allt för högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador. FÖR KUNDER I EUROPA Härmed intygar Sony Corporation att denna HDR-CX260VE/CX580VE/ PJ260VE/PJ580VE/XR260VE Digital HD-videokamera står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, Konan Minato-

3 ku Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten. Observera Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här produkten. Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som ställs i EMC-reglerna för anslutningskablar på upp till 3 meter. Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte SE skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten. SE

4 SE Om språkinställning Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Du kan vid behov ändra språket som används på skärmen innan du använder videokameran (s. 20). Om inspelning Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, inspelningsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill visa inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Anmärkningar om bruk Gör inget av följande. Det kan leda till att inspelningsmediet skadas, de inspelade bilderna inte kan visas eller förloras eller andra fel kan uppstå. mata ut minneskortet när åtkomstlampan (s. 23) lyser eller blinkar ta bort batteriet eller nätadaptern från videokameran eller stöta till videokameran eller utsätta den för vibrationer när lampan (Film)/ (Foto) (s. 25) eller åtkomstlampan (s. 23) lyser eller blinkar Använd inte videokameran på platser med mycket högt ljud (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE). När videokameran är ansluten till andra enheter via en USB-anslutning och videokamerans ström är på, ska du inte stänga LCD-skärmen. Bilddata som har spelats in kan förloras. Använd videokameran i enlighet med lokala föreskrifter. LCD-panel LCD-skärmen har tillverkats med mycket hög precision, så mer än 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden visas på LCDskärmen. Dessa punkter uppkommer vid tillverkningen och går inte att undvika helt och de påverkar inte inspelningen på något sätt. Om denna bruksanvisning, bilder och skärmmenyer Svarta punkter Vita, röda, blåa eller gröna punkter Exempelbilderna som används i den här handboken som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Vidare är illustrationerna för din videokamera och dess skärmindikeringar överdrivna eller förenklade för lättare förståelse. Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. I den här handboken kallas videokamerans internminne (HDR-CX260E/CX260VE/ CX270E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/ PJ580E/PJ580VE) och hårddisken (HDR- PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE) för inspelningsmedium.

5 I den här handboken kallas en DVD-skiva som spelats in med HD-bildkvalitet (high definition) för AVCHD-inspelningsskiva. Modellnamnet visas i den här handboken när specifikationerna för olika modeller skiljer sig åt. Kontrollera modellnamnet på videokamerans undersida. Bilder som används i denna handbok baseras på HDR-CX580VE om inget annat uppges. Projektor HDR- CX250E/ CX570E HDR- CX260E/ CX260VE* HDR- CX270E/ CX580E/ CX580VE* HDR- PJ260E/ PJ260VE* HDR- PJ580E/ PJ580VE* HDR- PJ600E/ PJ600VE* HDR- XR260E/ XR260VE* Inspelningsmedier Endast minneskort Internminne + minneskort Intern hårddisk + minneskort Kapacitet för internt inspelningsmedium 16 GB 32 GB 16 GB 32 GB 220 GB 160 GB Lära mer om videokameran (Bruksanvisning för Handycam ) Bruksanvisning för Handycam är en online-handbok. För utförliga anvisningar till många av videokamerans funktioner hänvisas till användarhandboken Gå till Sonys supportsida. Support/ Välj land eller region. Sök efter videokamerans modellnamn på supportsidan. Kontrollera modellnamnet på videokamerans undersida. Modellen med * är utrustad med GPS. SE

6 Innehållsförteckning Läs detta först Lära mer om videokameran (Bruksanvisning för Handycam ) Delar och reglage Komma igång Medföljande tillbehör Ladda batteriet Ladda upp batteriet med hjälp av en dator Ladda batteriet utomlands Starta kameran och ställa in datum och tid Ändra språkinställningen Förbereda inspelningsmediet Välj ett inspelningsmedium (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/ CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE) Sätta i ett minneskort Inspelning/uppspelning Inspelning Spela in filmer Ta stillbilder Zooma Uppspelning Spela upp filmer och stillbilder från en karta (HDR-CX260VE/CX580VE/ PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Använda knappar under uppspelning Avancerade funktioner Tydliga inspelningar av människor Tydlig inspelning av valt motiv (ansiktsprioritet) Spela in röster tydligt (Closer Voice) Ta bilder automatiskt när leenden detekteras (Smile Shutter) Spela in filmer i olika situationer Välja lämplig inställning automatiskt för inspelningssituationen (Intelligent Auto) Spela in filmer på mörka platser (Videoljus) (HDR-CX570E/CX580E/ CX580VE/PJ580E/PJ580VE) SE

7 Spela in bilder med vald bildkvalitet Välja bildkvaliteten för filmer (inspelningsläge) Ändra bildkvaliteten för stillbilder Spela in information om din plats (GPS) (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/ PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Erhålla en karta över den aktuella platsen (läge för trianguleringsprioritet) Kontrollera trianguleringsstatus Njut av ett sammandrag av dina filmer (Highlight-uppspelning) Spara Highlight-uppspelning i HD-bildkvalitet ( Scenario Save) Omvandla dataformatet till STD-bildkvalitet (Highlight Movie) Spela upp bilder på en TV Lyssna på 5,1-kanaligt surroundljud (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE) Använda den inbyggda projektorn (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) Innehållsförteckning Redigera Redigera på videokameran Radera filmer och stillbilder Dela en film Ta en stillbild från en film (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/ CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE) Spara filmer och foton med en dator Användbara funktioner som är tillgängliga när du ansluter videokameran till en dator För Windows För Mac Förbereda en dator (Windows) Steg 1 Kontrollera datorsystemet Steg 2 Installera det inbyggda PlayMemories Home -programmet Starta PlayMemories Home -programmet Hämta videokamerans programvara Installera programvara för en Mac-dator SE

8 Spara bilder med en extern enhet Guide för att skapa skivor Enheter på vilka den skapade skivan kan spelas upp Skapa en skiva med DVD-brännaren eller -inspelaren Skapa skivor med DVDirect Express Skapa en skiva med HD-bildkvalitet (high definition) med en DVD-brännare Skapa en skiva med STD-bildkvalitet (standard definition) med hjälp av en inspelningsenhet eller liknande Spara bilder på en extern medieenhet Anpassa videokameran Använda menyer Menylistor Övrigt/Sakregister Felsökning Självdiagnostik/varningsindikatorer Inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tas Förväntad inspelnings- och uppspelningstid med varje batteri Förväntad filminspelningstid Förväntat antal stillbilder som kan tas Om hantering av videokameran Tekniska specifikationer LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV KARTDATA FÖR VIDEOKAMERAPRODUKTER (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/ XR260VE) Skärmindikatorer Sakregister SE

9 Delar och reglage Siffrorna inom ( ) är referenser till sidor. HDR-PJ260E/PJ260VE HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E HDR-PJ600E/PJ600VE HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ580E/PJ580VE HDR-XR260E/XR260VE SE

10 Aktiv gränssnittssko (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/ PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) Objektiv (G-objektiv) Blixt (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)/ Videoljus (HDR-CX570E/CX580E/ CX580VE/PJ580E/PJ580VE) Inbyggd mikrofon Fjärrkontrollsensor/IR (infraröd)-port (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) Kamerans inspelningslampa (68) (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/ PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) Kamerans inspelningslampa lyser rött under inspelning. Lampan blinkar om återstående kapacitet är låg hos mediet eller i batteriet. HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/ XR260E/XR260VE 10 SE

11 HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E LCD-skärm/pekskärm (20, 21) Om du vrider LCD-panelen 180 grader kan du stänga den med skärmen vänd utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning. Högtalare (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/ PJ600VE/XR260E/XR260VE) Projektorlins (48) (HDR-PJ260E/PJ260VE/ PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) PROJECTOR FOCUS-knapp (48) (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) GPS-antenn (HDR-CX260VE/CX580VE/ PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) Det finns en GPS-antenn placerad i LCDpanelen. HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE HDR-PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/ PJ580VE 11 SE

12 HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/ CX270E (View Images)-knappen POWER-knapp LIGHT (Videoljus)-knapp (37) (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/ PJ580VE) PROJECTOR-knapp (48) (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) MODE-knapp (Film)/ (Foto)-lampa (25, 25) RESET-knapp Tryck på RESET med ett spetsigt föremål. Tryck på RESET för att nollställa alla inställningar, inklusive klockan. (hörlurar)-kontakt (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/ PJ600VE/XR260E/XR260VE) (mikrofon)-kontakt (PLUG IN POWER) HDMI OUT-uttag (45) (USB)-uttag (59, 62) Högtalare (HDR-CX250E/CX260E/ CX260VE/CX270E) HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE 12 SE

13 HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE Fästa greppremmen Zoomspak (28) PHOTO-knapp (25) CHG (laddning)-lampa (16) Batteri (16) START/STOP-knapp (25) DC IN-kontakt (16) Anslutning för A/V-Fjärrkontroll (45) Grepprem Built-in USB Cable (17) Åtkomstlampa för minneskort (23) Stativfäste Montera på ett stativ (säljs separat: skruven får inte vara längre än 5,5 mm). Minneskortsfack (23) BATT (batteri)-spärr (18) För att fästa linsskyddet (HDR-CX570E/ CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/ PJ600VE) Rikta in linsskyddet mot videokameran på rätt sätt () och vrid sedan linsskyddets säkringsring i pilens riktning (). När du fäster linsskyddet, anpassa öppningen på linsskyddet med den del som utlöser blixt på videokameran korrekt. Säkringsring Vrid linsskyddets säkringsring i motsatt riktning till pilen för att ta loss det. Ta bort linsskyddet när du hanterar videokameran med medföljande fjärrkontroll. 13 SE

14 Trådlös fjärrkontroll (HDR-PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/ PJ600VE) Den trådlösa fjärrkontrollen är användbar när du använder projektorn. PAUSE-knapp VISUAL INDEX-knapp (30) Visar en indexskärm under uppspelning. ////ENTER-knappar När du trycker på någon av knapparna visas den ljusblå ramen på LCD-skärmen. Välj en knapp eller ett alternativ med /// och tryck sedan på ENTER för att aktivera valet. DATA CODE-knapp (68) Visar datum och tid, kamerans inställningar eller koordinater (HDR-CX260VE/CX580VE/ PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) för de inspelade bilderna när du trycker på den här knappen under uppspelning. PHOTO-knapp (25) Den bild som visas på skärmen när du trycker på den här knappen spelas in som en stillbild. SCAN/SLOW-knappar (33) / (föregående/nästa)-knappar (33) PLAY-knapp STOP-knapp DISPLAY-knapp (26) Sändare START/STOP-knapp (25) Zoomknappar 14 SE

15 Komma igång Medföljande tillbehör Siffrorna inom ( ) anger det medföljande antalet. Videokamera (1) Nätadapter (1) Linsskydd (endast för HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/ PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) (1) Trådlös fjärrkontroll (endast för HDR-PJ260E/PJ260VE/ PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) (1) Nätkabel (1) Laddningsbart batteri NP-FV50 (1) Komma igång HDMI-kabel (1) A/V-kabel (1) Bruksanvisning (denna handbok) (1) Noteringar PlayMemories Home (Lite-version)- programvaran och Hjälpguide för PlayMemories Home är förinstallerade på denna videokamera (s. 53, s. 56). USB-anslutningsstödkabel (1) USB-anslutningsstödkabeln är konstruerad för att endast användas med denna videokamera. Använd den här kabeln när videokamerans inbyggda USB-kabel (s. 17) är för kort för att ansluta. 15 SE

16 Ladda batteriet 1 Stäng LCD-skärmen och sätt fast batteriet. Batteri 2 Anslut nätadaptern () och nätkabeln () till videokameran och vägguttaget. CHG (laddning)-lampan tänds. CHG (laddning)-lampan slocknar när batteriet är fulladdat. Koppla bort nätadaptern från videokamerans DC IN-kontakten. CHG (laddning)- lampa DC INkontakt HDR-PJ600E/ PJ600VE/XR260E/ XR260VE Passa in -markeringen på likströmsproppen (DC) mot markeringen på DC IN-kontakten Likströmspropp (DC) Till vägguttaget Noteringar Du kan inte montera ett annat InfoLITHIUM -batteri än V-serien på videokameran. 16 SE

17 Ladda upp batteriet med hjälp av en dator Stäng av videokameran och anslut den till en påslagen dator med hjälp av den inbyggda USB-kabeln. Inbyggd USB-kabel Till vägguttaget Komma igång Ladda upp batteriet genom att ansluta till ett vägguttag med den inbyggda USB-kabeln Du kan ladda batteriet genom att ansluta den inbyggda USB-kabeln till ett vägguttag med hjälp av en USB-laddare/nätadapter AC-UD10 (säljs separat). Det går inte att ladda videokameran med Sonys bärbara nätadapter CP-AH2R, CP-AL eller AC-UP100 (säljs separat). Laddningstid Ungefärlig tid (minuter) som krävs för att ladda upp ett helt urladdat batteri. Laddningstid Batteri Inbyggd USB-kabel* (när en Nätadapter dator används) NP-FV50 (medföljer) NP-FV NP-FV Laddningstiden som visas i tabellen ovan har mätts när videokameran laddats i en temperatur på 25 C. Du rekommenderas att ladda batteriet vid en temperatur på mellan 10 C och 30 C. * Laddningstiderna har uppmätts utan att USB-anslutningsstödkabeln användes. 17 SE

18 Så här tar du bort batteriet Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT (batteri)- spärren () åt sidan och ta bort batteriet (). Använda ett vägguttag som strömkälla Anslut på samma sätt som när du laddar upp batteriet. Även om batteriet är monterat laddas det inte ur. Anmärkningar om batteriet Innan du lossar batteriet eller kopplar bort nätadaptern ska du stänga av videokameran och kontrollera att (Film)/ (Foto)-lampan (s. 25, 25) och åtkomstlampan (s. 23) är släckta. CHG (laddning)-lampan blinkar under pågående uppladdning i följande fall: Batteriet är monterat på fel sätt. Batteriet är skadat. Batteriets temperatur är för låg. Ta bort batteriet från videokameran och lägg det på en varm plats. Batteriets temperatur är för hög. Ta bort batteriet från videokameran och lägg det på en kall plats. Om du fäster ett videoljus (säljs separat) bör du använda ett NP-FV70- eller NP-FV100-batteri. (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE). Du bör undvika att använda ett NP-FV30-batteri som bara tillåter kortare inspelnings- och uppspelningstider med videokameran. För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 2 minuter ([Eco Mode] s. 68). Om nätadaptern Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast bort nätadaptern från vägguttaget om funktionsfel uppstår när du använder videokameran. Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel. Kortslut inte nätadapterns likströmspropp (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Detta kan orsaka funktionsfel. Koppla bort nätadaptern från videokameran genom att hålla i både videokameran och likströmspropp (DC). Inspelningstid, uppspelningstid (73) Indikator för återstående batteritid (26) 18 SE Ladda batteriet utomlands (19)

19 Ladda batteriet utomlands Du kan ladda batteriet med den nätadapter som medföljer videokameran i de länder eller regioner där spänningen ligger i intervallet 100 V V AC, 50 Hz/60 Hz. Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare. Komma igång 19 SE

20 Starta kameran och ställa in datum och tid 1 Öppna LCD-skärmen på videokameran och slå på strömmen. 2 Du kan också stänga av videokameran genom att trycka på POWER (s. 12). Välj önskat språk och välj därefter [Next]. Tryck på knappen på LCD-skärmen. 3 Välj önskat geografiskt område med / och välj sedan [Next]. 4 Ställ in [Summer Time], välj datumformat samt datum och tid. Om du ställer in [Summer Time] på [On] ställs klockan fram 1 timme. När du väljer datum och tid ska du välja ett alternativ och ställa in värdet med /. När du väljer är inställningen av datum och tid klar. Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Välj [Setup] [ General Settings] [Language Setting] önskat språk. 20 SE

21 Stänga av kameran Stäng LCD-skärmen eller tryck på POWER-knappen (s. 12). Så här justerar du LCD-panelens vinkel Öppna först LCD-panelen i 90 grader mot videokameran () och justera därefter vinkeln (). 90 grader (max.) 180 grader (max.) 90 grader mot videokameran Komma igång Så här stänger du av ljudsignalen Välj [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. Noteringar Inspelningsdatum, -tid, -förhållande och koordinater (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/ PJ600VE/XR260VE) spelas in automatiskt på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se dem som [Data Code] under uppspelning. Om du vill visa informationen ska du välja [Setup] [ Playback Settings] [Data Code] [Date/Time]. Då klockan är inställd justeras tiden automatiskt med [Auto Clock ADJ] och [Auto Area ADJ] inställt på [On]. I vissa fall, beroende på vilket land och vilken region du valt för videokameran, kan inte klockan automatiskt justeras till korrekt tid. Ställ i detta fall in [Auto Clock ADJ] och [Auto Area ADJ] på [Off] (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE). [Power On By LCD] (s. 68) Om du vill ställa in datum och tid igen: [Date & Time Setting] (s. 68) Om du vill kalibrera pekskärmen: [Calibration] (s. 83) 21 SE

22 Förbereda inspelningsmediet Inspelningsmedier som kan användas visas på videokamerans skärm med följande ikoner. HDR-CX250E/CX570E HDR-CX260E/ CX260VE/CX270E/ CX580E/CX580VE/ PJ260E/PJ260VE/ PJ580E/PJ580VE HDR-PJ600E/PJ600VE/ XR260E/XR260VE Standard inspelningsmedium Alternativt inspelningsmedium Minneskort Internminne Minneskort Intern hårddisk Minneskort Noteringar Det går inte att välja olika inspelningsmedier för filmer och för stillbilder. Välj ett inspelningsmedium (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/ CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/ XR260VE) Välj [Setup] [ Media Settings] [Media Select] önskat medium. 22 SE

23 Sätta i ett minneskort Öppna locket och för in ett minneskort tills det klickar på plats. Tillträdeslampa Skärmen [Preparing image database file. Please wait.] visas när du sätter i ett nytt minneskort. Vänta tills skärmen försvinner. Sätt i kortet med det avskurna hörnet så som visas. Komma igång Mata ut minneskortet Öppna skyddet och tryck lätt på minneskortet en gång. Noteringar För att försäkra en stabil funktion för minneskortet rekommenderas du att formatera det med videokameran innan det används första gången (s. 68). Genom att formatera minneskortet raderar du all lagrad data på det och du kan inte få tillbaka den. Spara viktig data på en dator etc. Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] visas ska du formatera minneskortet (s. 68). Kontrollera minneskortets riktning. Om du tvingar in minneskortet i fel riktning kan det skada minneskortet, minneskortsfacket eller bilddata. När du sätter in eller matar ut minneskortet ska du vara försiktig så att det inte hoppar ut och faller på golvet. Typer av minneskort som kan användas i videokameran Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick PRO-HG Duo SD-hastighetsklass Kapacitet (funktion bekräftad) 32 GB Beskrivs i den här handboken Memory Stick PRO Duo 23 SE

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-424-097-52(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-970-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Handledning Käyttöopas

Handledning Käyttöopas Digital stillbildskamera Digitaalikamera Handledning Käyttöopas DSC-S950 SE FI För information om avancerade operationer, läs Bruksanvisning till Cyber-shot (PDF) och Guide för avancerad användning av

Lisätiedot

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Mobile HD Snap Camera Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-51(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet SE DK FI Ghid de acţionare RO Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta:

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-285-336-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet SE DK FI Ghid de acţionare RO SE/DK/FI/RO http://www.sony.net/ Tryckt på minst 70% återvunnet papper. Trykt

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-169-52(1) Digital HD Video Camera Recorder Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet SE DK FI Ghid de acţionare RO SE/DK/FI/RO http://www.sony.net/ Tryckt på minst 70% återvunnet papper. Trykt

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin

Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin Digital fotoskrivare Digitaalinen valokuvatulostin DPP-FPHD1 SE FI Bruksanvisning Innan du använder den här skrivaren bör du läsa igenom den här manualen noggrant och sedan spara den som framtida referens.

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

Handledning Käyttöopas

Handledning Käyttöopas Digital stillbildskamera Digitaalikamera Handledning Käyttöopas DSC-S800 SE FI Mer information om de avancerade funktionerna finns i Bruksanvisning till Cyber-shot och Guide för avancerad användning av

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation

2-109-348-01. DVD- hembiosystem. Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning DAV-SB100. 2004 Sony Corporation 2-109-348-01 DVD- hembiosystem Användningsinstruktioner Käyttöohjeet Brugsanvisning SU FN DN DAV-SB100 2004 Sony Corporation Säkerhet VARNING: FÖRHINDRA ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-53(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-889-390-54(1) K LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3

XV-C3SL DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0213-004A [EN] XV-C3 DVD VIDEO ER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C3SL TOP STANDBY - AMP XV-C3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET023-004A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-H2/H5. Digital Still Camera

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-H2/H5. Digital Still Camera Digital Still Camera Bruksanvisning/Felsökning Käyttö- ja vianmääritysopas FI DSC-H2/H5 Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Tätä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Webee Wireless N Router

Webee Wireless N Router Pika-asennusohje v1.1 Wireless N Router (Laiteversio 2) Pikaopas auttaa sinua pääsemään alkuun laitteen käytössä. Tässä neuvotaan perustoiminnot kuten laitteen kytkeminen tietokoneeseen ja laajakaistamodeemiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Handledning Käyttöopas

Handledning Käyttöopas Digital stillbildskamera/digitaalikamera Handledning Käyttöopas DSC-W80/W85/W90 SE FI Mer information om de avancerade funktionerna finns i Bruksanvisning till Cyber-shot och Guide för avancerad användning

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

[INSTRUKTIONER - OHJEET]

[INSTRUKTIONER - OHJEET] [ Digitalisering - Digitointi ] [INSTRUKTIONER - OHJEET] Kronoby kommunbibliotek - Kruunupyyn kunnankirjasto Innehåll Sisältö SKANNA DIABILDER SKANNAA DIAKUVIA...3 SKANNA DOKUMENT OCH BILDER SKANNAA ASIAKIRJOJA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ 1. Kytke laite päälle kääntämällä virtakytkintä. Virranilmaisin syttyy. Kytkin toimii nyt

Lisätiedot

Handledning Käyttöopas

Handledning Käyttöopas Digital stillbildskamera/digitaalikamera Handledning Käyttöopas DSC-H3 SE FI För mer information om de avancerade funktionerna läser du Bruksanvisning till Cyber-shot (PDF) och Guide för avancerad användning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Upphovsrättslig information

Upphovsrättslig information Användarhandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Bruksanvisning. Käyttöohjeet

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Bruksanvisning. Käyttöohjeet 2-541-629-42 (1) D-NE520 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI Atrac CD Walkman Portable CD Player Printed on 100 % recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink. Sony Corporation

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem ikke at

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot