Hollolan kunnanhallituksen kirje :

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hollolan kunnanhallituksen kirje :"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/ /2015 Kunnanhallitus Hollolan kunnanhallituksen kirje : "Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat käynnistivät yhteisen valmistelun marraskuussa 2014 tavoitteena kaikkien kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokoaminen yhteen organisaatioon. Kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä päätti kokouksessaan lähettää uudistetun perussopimuksen kuntiin hyväksyttäväksi. Kunnista 9 hyväksyi esityksen ja 5 hylkäsi. Koska perussopimuksen muuttamiseen tarvittua 2/3 enemmistöä ei syntynyt, muutos raukesi. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkuntien edustajien yhteinen tapaaminen pidettiin Hollolassa Tilaisuuden tavoitteena oli selvittää, onko hyvinvointikuntayhtymän perustamisen uudelleenpäättämiseen edellytyksiä. Tähän sisältyi myös kysymys kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämisoikeuden siirrosta hyvinvointikuntayhtymälle. Tilaisuuden yhteenvetona todettiin, että kuntien kannanottojen pohjalta on edellytyksiä asian uudelleen käsittelylle. Asian jatkovalmistelu annettiin kuntajohtajakokoukselle. Samalla sovittiin, että perussopimusesitystä käsiteltäisiin vastaavassa kuntien yhteiskokouksessa Kuntien yhteiskokouksessa oli puheenvuorojen pohjalta tulkittavissa, että alkuperäiseen perussopimusehdotukseen tehtyjen eräiden keskeisten muutosten (valtuustomalli, vahva hallitus, yhteinen lautakunta, kuntalain edellyttämät kirjaukset) pohjalta hyvinvointikuntayhtymän perussopimusesitystä on valmius kunnissa käsitellä uudelleen. Hollolan kunnalle annettiin kokouksessa valtuudet lähettää kuntaneuvottelun esitykset kuntiin käsiteltäväksi ja ottaa vastaan kuntien päätökset. Tähän perustuen, Hollolan kunta esittää Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnille: liitteenä olevan perussopimusluonnoksen hyväksymistä alkaen sekä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisoikeuden siirtämisestä kuntalain 8 :n mukaisesti perustettavatie hyvinvointikuntayhtymälle ukien.

2 Kunnanvaltuustojen päätökset pyydetään toimittamaan Hollolan kuntaan viimeistään Liitteenä oleva perussopimus korvaa nykyisen voimassa olevan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän perussopimuksen. Perussopimuksen muutoksen myötä yhtymän toiminta, talous ja hallinto uudistetaan merkittävällä tavalla. Tämä on välttämätön edellytys, kun sairaanhoitopiirin kunnat kokoavat kuntien ja nykyisen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän palvelujen järjestämisvastuun hyvinvointikuntayhtymälle. Uudistettu kuntayhtymä vastaa siten kuntien, PHSOTEY:n, Oivan ja Aavan palvelujen järjestämisestä. Toiminnan volyymi ja painopiste siirtyy perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluihin. Niukat ja edelleen niukentuvat voimavarat haastavat julkiset palvelut ennen näkemättömällä tavalla. Näihin haasteisiin on vastattava, jotta palvelut kyetään turvaamaan. Uusi hyvinvointiyhtymä, mikäli kuntien valtuustot päättävät uudesta perussopimuksesta, tulee olemaan toimintakulttuuriltaan ennakkoluuloton, nopeasti reagoiva ja ratkaisukeskeinen. Keskeistä toiminnassa on peruspalveluiden vahvistaminen, väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveydenpalvelujen riittävä ja yhdenvertainen saatavuus vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla palvelurakenteella sekä palvelukokonaisuuksien rakentaminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti kuntarajoista riippumatta." Todetaan, että Iitin kunnanvaltuusto hylkäsi aiemman luonnoksen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimukseksi. Tausta ja valmistelu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat käynnistivät yhteisen valmistelun marraskuussa 2014 tavoitteena kaikkien kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokoaminen yhteen organisaatioon. Keväästä 2015 lähtien yhdeksän eri sote -organisaation edustajista muodostettua työryhmää pohti ja suunnitteli käytännön toteutusta. Kunnanvaltuustojen ja hallitusten puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä päätti kokouksessaan lähettää uudistetun perussopimuksen kuntiin hyväksyttäväksi. Kunnista yhdeksän (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila ja Padasjoki) hyväksyi perussopimuk-sen ja viisi (Hartola, Heinola, Iitti, Pukkila, Sysmä) hylkäsi sen. Koska perussopimus ei saanut 2/3 kannatusta, perussopimusesitys raukesi. Hollolan kunta kutsui Oiva-kuntien aloitteesta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsen-kunnat keskustelemaan mahdollisuudesta

3 käsitellä hyvinvointikuntayhtymän perustamista uudelleen. Tilaisuudessa oli paikalla 11 jäsenkunnan edustajaa, joista 9 ilmaisi myönteisen näkemyksen asian uudelleen käynnistämiseen tilaisuudessa seuraavien periaatteiden pohjalta: Otetaan huomioon Kuntaliiton lausunnolla oleva perussopimusmalli (uuden kuntalain edellytykset) Pohjana nykyinen valtuusto Vahva asiakaslähtöinen kuntarajariippumaton uudistaminen ja täytäntöönpano Nykyistä olennaisesti pienempi ja vahvempi hallitus selkein valtuuksin kokonaisuuden ohjaamiseen Hallituksen alainen jaosto korvataan yhteistoiminta-alueen kunkin kunnan edustajasta koostuvalla lautakunnalla Lisäksi samanaikaisesti tulee ottaa kantaa järjestämisoikeuden siirtoon (yhtymälle täydet valtuudet), määräaikaiseen muutosjohtajaan (ulkoa) sekä tiukkoihin määräaikoihin etenemiselle. Uudistuksen periaatteet Lähtökohtana ja tavoitteena päijäthämäläiselle uudistukselle on, että yhteisellä maakunnallisella organi-soitumisella pyritään maakunnan vahvempaan asemaan kansallisessa sote-uudistuksessa sekä varmista-maan, että Päijät-Häme muodostaa yhden valtakunnallisen SOTE-alueen, turvataan palvelujen saatavuus sekä työpaikat. Tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta hyötymällä järjestäjien integraatios-ta sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Tällä on merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyysva-jeeseen. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus. Esityksessä nojataan tulevaan valtakunnalliseen sote -malliin sekä soveltuen valtakunnallisesti yleistä tun-nustusta saaneeseen Eksote -kuntayhtymän toimintamalliin. Käytännössä palveluiden integraatioprosessi tapahtuisi vaiheittain. Yhtymähallinnolla olisi selkeästi järjes-täjän rooli, ja palvelutuotannon siirtyminen yhtymän puitteisiin ja sen organisointi yhtymässä määrittyisi-vät prosessin edetessä. Strategiset tavoitteet hyvinvointikuntayhtymälle Uusi hyvinvointiyhtymä perustuu alueella toimivaan horisontaaliseen ja vertikaaliseen integraatioon. Palvelut tuotetaan monituottajamalliin pohjautuen tasalaatuisina keskitetysti ohjatussa palveluverkossa. Palveluverkko perustuu lähipalveluihin ja yhteisiin palveluihin.

4 Uusi hyvinvointiyhtymä on perustasovetoinen, uudelleenorganisoitu ja toimintakulttuuriltaan ennakko-luuloton, nopeasti reagoiva ja ratkaisukeskeinen. Keskeisinä periaatteina ovat peruspalveluiden vahvis-taminen, väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveydenpalvelujen riittävän ja yhdenvertaisen saatavuuden luominen toimivalla, eheällä, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla palvelu-rakenteella sekä palvelukokonaisuuksien rakentaminen kansalaisen tarpeiden mukaisesti. Keskeinen ohjausasiakirja on hyvinvointikertomus. Onnistumisen peruselementtejä ovat yhteinen potilas/asiakastietojärjestelmä, henkilöstön sitouttaminen muutostyöskentelyyn, tavoitteellinen tiedolla johtaminen, laatuun, kustannustehokkuuteen ja vai-kuttavuuteen liittyvien mittareiden käyttöönotto (virtaustehokkuus/kokonaiskustannuksien seuraami-nen ja ohjaus) ja niiden pohjalta muodostuvat kannustimet, kansalaisten omahoitoon kannustavat muu-tokset sekä innovatiiviset uudet toimintamallit sekä tietotekniikan ja digitalisaation hyödyntäminen. Ikääntymisen haasteeseen vastataan vanhenevan väestön fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella kuntou-tuksella ja kunnon ylläpidolla, mitä tukee alueellinen kuntoutusjärjestelmä. Uuden hyvinvointiyhtymän johtamisessa korostuu tulosvastuullisuus. Johdon tehtävänä on etsiä keinot, joilla haastaviin tavoitteisiin päästään. Laadun varmistus ja asiakasvastuu toimii. Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti ja kattavasti. Myös tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta mitataan. Tavoitepoikkeamiin reagoidaan. Uusi hyvinvointiyhtymä seuraa valtakunnallista uudistusta ja synkronoi toimintaansa linjauksien kanssa yhteensopivaksi. Rajapinnat pidetään avoimina tulevaa uudistusta ennakoiden. Valmistelu tehdään laa-jassa yhteistyössä. Strategiset tavoitteet : 1. Tehdään taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta pitkäjänteinen toiminta kyetään takaamaan 2. Tehdään oikeita asioita, joilla on näkyviä vaikutuksia koko väestöön ja toimintaympäristöön 3. Tehdään asiakaslähtöisesti Muutokset nykyiseen perussopimukseen Sairaanhoitopiirin kunnat kokoavat kuntien ja nykyisen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän palvelujen järjestämisvastuun hyvinvointikuntayhtymälle. Uudistettu kuntayhtymä vastaa siten kuntien, PHSOTEY:n, Oivan ja Aavan palvelujen järjestämisestä siltä osin, kun kunnat siirtävät järjestämisvastuu-taan yhtymälle.

5 Uudistusta varten ei perusteta uutta kuntayhtymää, vaan muutetaan PHSOTEY:n perussopimusta. Yhtymän toiminta, talous ja hallinto uudistetaan merkittävällä tavalla. Uudistuksen läpivientiin valitaan määrä-aikainen vetäjä. Uuden toimintamallin lähtökohtana on Päijät-Hämeen asukkaiden hyvinvoinnin (Kuntalaki 1 ) ja itsenäisen toimintakyvyn tukeminen sekä hoivan turvaaminen tarvitseville käytettävissä olevilla resursseilla. Uudistuksen tavoitteena on lisätä ihmisten kokemaa hyvinvointia sekä tehostaa ja optimoida palvelutuo-tantoa, jotta käytettävissä olevilla verovaroilla ja asiakasmaksuilla saadaan rahoitettua laadukas hoiva, välttämättömät kalliit hoidot sekä muut lakisääteiset peruspalvelut. Uudistetun kuntayhtymän ylimpänä päättävänä elimenä jatkaa yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustolle pää-tökset valmistelee yhtymähallitus. Hallitukselle esitykset yhtymän uudistamisesta tekee määräaikainen, hallituksen alainen muutosjohtaja siihen saakka, kunnes maakunnalliseen uudistukseen liittyvä muutos-prosessi on toteutettu ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus on astunut voimaan. Päätösvalta yhtymävaltuustossa perustuu kuntien peruspääoman pääomaosuuksiin. Yhden kunnan yksinkertaista päätösvaltaenemmistöä on rajoitettu edellyttämällä, että päätöstä kannattaa äänivaltaenemmistön lisäksi vähintään kolmasosa kunnista. 12 jäsenkunnan yhtymässä tämä tarkoittaa neljän kun-nan tukea. Käsitellessään erikoissairaanhoitoon liittyviä asioita, äänivaltaa on kaikilla jäsenkunnilla. Muiden palvelujen osalta äänivaltaa on vain niillä kunnilla, ketkä ovat siirtäneet ko. palvelutuotannon järjestämisvastuun kuntayhtymälle. Hallituksessa on seitsemän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kolme (3) jäsenistä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nimeää suurin omistajakunta eli käytännössä Lahden kaupunki. Marraskuussa 2015 tehtyyn perussopimusmalliluonnokseen on tehty kuntien yhteiskokoontumisessa päätetyt muutokset: Uuden Kuntalain edellyttämät tarkennukset, yhtymävaltuustomalli, hallituksen roolin ja päätösvallan jäsentäminen, järjestämisvastuun siirtäneiden kuntien yhteinen toimielin sekä eräitä täsmennyksiä. Omistajaohjaus Järjestämisvastuun siirron toteutuessa hyvinvointikuntayhtymän päätöksenteon alaista on keskimäärin lähes puolet kuntien tehtävistä ja käyttötaloudesta. Tähän liittyen on tärkeää, että uuden kuntalain mukaiseen omistajapolitiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota henkilövalintojen ja

6 keskeisten kysymysten osalta annettavan ohjeistuksen kautta. Myös kuntayhtymän johdon ja jäsenkuntien neuvottelumenettely on tärkeä osa ohjausta. Työvaliokunnan tavoitteena on konsernijohdolle kuuluvan vastuun mukaisesti aktiivinen yhteisön toimin-nan seuranta ja tuki sekä peruskuntien odotusten ja tavoitteiden sekä kunnan vastuulle jäävien tehtävien yhteensovittaminen sote -kokonaisuuden kanssa. Rahoitusmalli Kunnat rahoittavat yhtymän toimintaa pääsääntöisesti palvelujen käytön perusteella, mutta niiltä osin kuin käytön mukaiseen kohdentamiseen ei ole perusteita, käytetään asukasmääräpohjaista kustannustenjakoa, kuten hallinto. Yhtymävaltuusto päättää hinnoittelun periaatteista. Henkilöstö Henkilöstö siirtyy työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusmääräysten mukaisesti. Liikkeenluovutuksessa henkilöstö siirtyy säilyttäen työsopimuksensa tai viranhoitomääräyk-sensä mukaiset palvelussuhteen ehdot. Henkilöstöllä ei ole oikeutta kieltäytyä siirtymästä. Koska Iitin kunnan sote-palvelut tuotetaan jo PHSOTEY:n toimesta, ei henkilöstön siirroilla ole oleellista merkitystä kunnan osalta. Kiinteistöt Uudistukseen ei liity kiinteistönomistusmuutoksia. Yhtymä tekee käytöstä vuokrasopimuksen kiinteistön-omistajan kanssa. Yhteisellä valmistelulla tulee varmistaa yhteiset ja tasapuoliset vuokraperusteiden yhtymän kunnilta vuokraamien tilojen osalta. Mikäli palveluverkkoon tulee oleellisia supistuksia, on kiinteistöjen jääminen käyttämättömiksi riski erityisesti pienempien kuntien osalta, jossa tyhjiksi jääville sote-kiinteistöille voi olla vaikea löytää korvaavaa käyttöä. Järjestämisvastuun siirto Päättäessään perussopimuksesta kuntien tulee samalla ottaa kantaa järjestämisvastuun siirtoon perus-terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä ympäristöterveydenhuollon palvelujen osalta. Kuntalain 8 :n mukaisesti kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden 1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 3) tuottamistavasta; 4) tuottamisen valvonnasta 5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Järjestämisvastuun siirtämisen jälkeen kunnan vaikutusmahdollisuus kunnassa tarjottavien palveluiden ja palveluverkon osalta heikkenee.

7 Päätökset kunnan alueella tarjottavista palveluista ja palveluverkosta tehdään sen jälkeen kuntayhtymässä. Yhtymätasolla toiminnan tehostamisesta saavutettavissa olevia hyötyjä on vaikea tai jopa mahdotonta saavuttaa ilman kuntarajoista riippumatonta palveluverkon tarkas-telua. Oletettavaa on, että kuntarajoista riippumaton palveluverkon tarkastelu tulee vaikuttamaan kunta-laisille tarjottaviin palveluihin ja palveluverkkoon heikentävästi. Koska yksityiskohtaisia ennakkosuunni-telmia tai linjauksia ei ole käytössä, on mahdotonta ennakoida varmuudella millaisia ja millä aikataululla muutoksia kuntalaisten palveluihin järjestämisvastuun siirtäminen tulee aiheuttamaan. Valmistelun eteneminen Mikäli kunnat päättävät perussopimuksen muuttamisesta (2/3 kunnista hyväksyy sen) ja järjestämisvas-tuun siirrosta, käynnistyy välittömästi muutosprosessi. Uusi hallitus muodostetaan perussopimuksessa sovitulla tavalla. Hallituksen vaihtuminen on välttämätöntä, koska hallituksen jäsenmäärä muuttuu uuden perussopimuksen myötä. Toisaalta on tärkeää korostaa, että kysymys on uuden organisaation synnyttämisestä, mikä olennaisin osin poikkeaa nykyisestä; volyymi painottuu perustason terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtäviin, korostaen niiden tärkeyttä ja merkitystä. Väliaikainen, ulkopuolinen muutosjohtaja pyritään nimeämään välittömästi ja muutosjohtajan paikka lai-tetaan julkiseen hakuun. Muutosprosessi tukeutuu vahvasti osin edelleen käynnissä olleisiin ja uudelleen käynnistettäviin työryhmiin, joiden työtä ohjaa muutosjohtaja. Ensimmäisiä keskeisiä toimenpiteitä on määritellä henkilöstön ja kansalaisten laajan yhteisen valmistelun malli, aktiivinen tiedottaminen ja Master Plan suunnitelman valmistelu, missä on keskeiset suuntaviivat ja aikataulutus uudistustyölle. Sote-alueesta irtaantuvat kunnat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnista kaksi (Myrskylä ja Pukkila) on ilmaissut valtuus-toissaan kannan siirtyä toiseen sote-alueeseen. Niiden kuntien osalta, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa siirtyä toiseen sote-alueeseen, annetaan prosessissa tuki, turvataan palvelut ja luodaan edellytykset onnistuneen siirtymisen toteuttamiselle. Riskit Hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen liittyy myös riskejä. Keskeisimmät, tunnistettavissa olevat riskit, mitkä voivat estää onnistumisen, liittyvä seuraavien tavoitteiden toteutumiseen: kokonaisvastuunottoon ja uudistamiseen kykenevä hallitus (poliittinen johtaminen) vahvaan uudistamiseen ja toiminnan kehittämiseen perustuva

8 johtaminen ja uudelleenorganisointi (operatiivinen johtaminen eri tasoilla) henkilöstön mukaan saaminen ja sitoutuminen uudistamiseen ja muutokseen laaja-alaisesti (osaamisen hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti) kansalaisten mukaan ottaminen valmisteluun ja toimintatapojen muutokseen avoimesti ja aktiivisesti onnistunut tiedottaminen perustasovetoisuus Myös käynnistymisen viivästyminen voi vesittää tavoitteita ja toteutusta. Uuden synnyttäminen vaatii uudenlaista ajattelua ja rohkeutta. Myös taloudellista panostusta vaaditaan. Panostusta tulisi synnyttää voimavarojen uudelleen suuntaamalla. Menojen ja säästöjen ajoitus voi kuitenkin toteutua erilaisella aikajänteellä ja aiheuttaa lisätalouspaineita erityisesti alkuvaiheessa. Hyvinvointikuntayhtymän muodostaminen on niin merkittävä toimenpide, että sen laaja-alaisia vaikutuksia muuhun henkilöstöön, organisaatioon, kiinteistöihin ja toimintoihin on vaikea täysin ennakoida ja esille voi tulla ennakoimattomiakin ongelmia. Jos/kun maakuntien itsehallinto toteutuu joka tapauksessa toteutuu lähivuosien aikana, riskit jäävät tätä kautta rajatuiksi. Oheismateriaali: uusi perussopimusluonnos ja valmistelumuistio Lisätietoja: kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh Ehdotus kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina olevan perussopimusluonnoksen sekä päättää siirtää Kuntalain 8 :n mukaisen järjestämisvastuun perussopimusluonnoksen 2 :n kohdan 1 eli sosiaali- ja perusterveydenhuollon osalta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle lukien edellyttäen, että hyvinvointikuntayhtymään siirtyy vähintään Oivan, Aavan (pääosa väestöpohjasta) ja Lahden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kokonaisuus henkilöstöineen vastaavasta ajankohdasta lukien. Päätös kunnanhallitus: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar

9 Kunnanvaltuusto Kahanpään ehdotuksen "Iitin kunta järjestää erikoissairaanhoidon Päijät-Hämeestä mutta ei hyväksy perussopimusluonnosta", raukeavan joten kunnanjohtajan ehdotus on tullut hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina olevan perussopimusluonnoksen sekä päättää siirtää Kuntalain 8 :n mukaisen järjestämisvastuun perussopimusluonnoksen 2 :n kohdan 1 eli sosiaali- ja perusterveydenhuollon osalta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle lukien edellyttäen, että hyvinvointikuntayhtymään siirtyy vähintään Oivan, Aavan (pääosa väestöpohjasta) ja Lahden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kokonaisuus henkilöstöineen vastaavasta ajankohdasta lukien. Oheismateriaali: uusi perussopimusluonnos ja valmistelumuistio Ehdotus kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina olevan perussopimusluonnoksen sekä päättää siirtää Kuntalain 8 :n mukaisen järjestämisvastuun perussopimusluonnoksen 2 :n kohdan 1 eli sosiaali- ja perusterveydenhuollon osalta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle lukien edellyttäen, että hyvinvointikuntayhtymään siirtyy vähintään Oivan, Aavan (pääosa väestöpohjasta) ja Lahden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kokonaisuus henkilöstöineen vastaavasta ajankohdasta lukien. Päätös kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti, että Iitin kunta järjestää erikoissairaanhoidon Päijät-Hämeestä mutta ei hyväksy perussopimusluonnosta. Valtuutettu Hannu Suhonen kannatti Kahanpään ehdotusta. Valtuutettu Olli Pasila esitti valtuutettu Merja Seppälän kannattamana seuraavan ponsiesityksen: "Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun yhdeksi keskeiseksi periaatteeksi on määritetty vahva asiakaslähtöinen, kuntarajariippumaton uudistaminen ja täytäntöönpano. Hyväksyessään perussopimuksen muutoksen Iitin kunta haluaa tähän

10 periaatteeseen viitaten tähdentää, että Hyvinvointiyhtymän rakentamisessa tulee toteuttaa laajan yhteisen valmistelun mallia kansalaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta peruspalveluiden vahvistamiseksi, väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävän ja yhdenvertaisen saatavuuden luomiseksi." Valtuutettu Merja Seppälä esitti valtuutettu Olli Pasilan kannattamana seuraavan ponsiesityksen: "Kunnanvaltuusto edellyttää, että kunnanhallitus ryhtyy pikaisesti selvittämään mahdollisuutta myöskin ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä hyvinvointikuntayhtymälle." Merkittiin, että valtuutettu Janne Tuomainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:00 ja että varavaltuutettu Liisa Alatalo saapui hänen tilalleen. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten että kunnanhallituksen ehdotus on JAA ja valtuutettu Kahanpään ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Peltola, Pitkänen, Laaksonen, Soikkeli, Seppälä, Alatalo, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 2 EI -ääntä (Kahanpää ja Suhonen) sekä 1 tyhjä (Ojala) joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi. Ponsiesityksistä puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten että ponnen hyväksyminen on JAA ja hylkääminen on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuutettu Pasilan ponsiäänestyksessä annettiin 22 JAA -ääntä (Aalto, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Peltola, Pitkänen, Laaksonen, Soikkeli, Seppälä, Alatalo, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 3 EI -ääntä (Alestalo, Kahanpää ja Suhonen) ja 1 tyhjä (Ojala) joten puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen valtuutettu Pasilan ponnen. Valtuutettu Seppälän ponsiäänestyksessä annettiin 22 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Peltola, Pitkänen, Laaksonen, Soikkeli, Seppälä, Alatalo, Tuomala ja Lehtinen Esa) ja 3 EI -ääntä ( Kahanpää, Suhonen ja Yli-Kaitala) ja 1 tyhjä

11 (Ojala) joten puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen valtuutettu Seppälän ponnen. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 23-2, 1 tyhjä hyväksyä oheismateriaalina olevan perussopimusluonnoksen sekä siirtää Kuntalain 8 :n mukaisen järjestämisvastuun perussopimusluonnoksen 2 :n kohdan 1 eli sosiaali- ja perusterveydenhuollon osalta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle lukien edellyttäen, että hyvinvointikuntayhtymään siirtyy vähintään Oivan, Aavan (pääosa väestöpohjasta) ja Lahden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kokonaisuus henkilöstöineen vastaavasta ajankohdasta lukien. Ponsi: "Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun yhdeksi keskeiseksi periaatteeksi on määritetty vahva asiakaslähtöinen, kuntarajariippumaton uudistaminen ja täytäntöönpano. Hyväksyessään perussopimuksen muutoksen Iitin kunta haluaa tähän periaatteeseen viitaten tähdentää, että Hyvinvointiyhtymän rakentamisessa tulee toteuttaa laajan yhteisen valmistelun mallia kansalaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta peruspalveluiden vahvistamiseksi, väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävän ja yhdenvertaisen saatavuuden luomiseksi." Ponsi: "Kunnanvaltuusto edellyttää, että kunnanhallitus ryhtyy pikaisesti selvittämään mahdollisuutta myöskin ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä hyvinvointikuntayhtymälle." Eriävä mielipide Valtuutettu Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite Valtuutettu Hjalmar Kahanpää jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Hollolan kunnanhallituksen kirje :

Hollolan kunnanhallituksen kirje : Kunnanhallitus 132 20.06.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 20.06.2016 132 Hollolan kunnanhallituksen kirje 26.4.2016: "Päijät-Hämeen sosiaali- ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/ /2015. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/ /2015. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 286 14.12.2015 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015 286 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän jäsenkunnat ovat yhteistyössä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 286 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 101 22.12.2015. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/05.00.00/2015

Kunnanhallitus 286 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 101 22.12.2015. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 286 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 101 22.12.2015 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015 286 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 9/2015 200 Kunnanvaltuusto 22.12.2015 Aika Tiistai 22.12.2015 klo 18:00-18:48 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 13.10.2014 244 Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2011 valtuustoaloitteen pohjalta

Lisätiedot

Työvaliokunnan kannanotot. Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kannanotot. Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kannanotot Työvaliokunnan kokous 13.3.2019 TYÖVALIOKUNTA KOROSTAA YHTEISTYÖTÄ Kuntien ja Hyvinvointikuntayhtymän keskeisimpänä tavoitetilana tulee olla yhteisen tilannekuvan, toimintaperiaatteiden

Lisätiedot

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kunnanhallitus 139 01.06.2015 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä 270/00.01.00/2013

Lisätiedot

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 234 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 83 27.10.2015 Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 19.10.2015

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet hyvinvointikuntayhtymälle

Strategiset tavoitteet hyvinvointikuntayhtymälle Kunnanhallitus 235 19.10.2015 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus, lausunto luonnoksesta 628/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 235 Päijät-Hämeen sote-valmistelun ohjausryhmä pyytää

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 151 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 74 23.06.2015 Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 579/00.00.00/2015

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Kunnanhallitus 262 03.11.2014 Kunnanvaltuusto 44 11.11.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kunnanhallitus 228 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 47 24.09.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2014-2017 143/00.01.02/2013

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Kunnanhallitus 229 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 49 24.09.2013 Kunnanhallitus 260 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 56 12.11.2013 Kunnanhallitus 238 13.10.2014

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 188 17.08.2015 Kunnanhallitus 243 26.10.2015 Kunnanhallitus 245 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 97 09.12.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 599/02.01.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 20. kesäkuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 16 Kasiniemen ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen... 40 17

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

KHALL Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus.

KHALL Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus. Kunnanhallitus 134 06.06.2016 Hyvinvointikuntayhtymä KHALL 134 6.6.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus. Tausta ja valmistelu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat käynnistivät

Lisätiedot

KHALL Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus.

KHALL Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus. Kunnanhallitus 134 06.06.2016 Valtuusto 26 13.06.2016 Hyvinvointikuntayhtymä KHALL 134 6.6.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus. Tausta ja valmistelu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän

Lisätiedot

Lausunto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän uudistetusta perussopimusluonnoksesta

Lausunto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän uudistetusta perussopimusluonnoksesta Kunnanhallitus 276 12.10.2015 Lausunto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän uudistetusta perussopimusluonnoksesta KHALL 276 12.10.2015 Päijät-Hämeen sote-valmistelussa on siirrytty vaiheeseen,

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanhallitus 58 20.03.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on

Lisätiedot

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano Kaavoitustoimikunta 9 11.03.2013 Kaavoitustoimikunta 30 09.09.2013 Kunnanhallitus 241 07.10.2013 Kunnanhallitus 321 16.12.2013 Kunnanvaltuusto 1 28.01.2014 Kaavoitustoimikunta 8 25.03.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouluverkon tiivistäminen alkaen

Kouluverkon tiivistäminen alkaen Kunnanhallitus 295 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 63 10.12.2013 Kouluverkon tiivistäminen 1.8.2014 alkaen Kunnanhallitus 02.12.2013 295 303/12.00.00/2013 Kunnanhallitus antoi elokuussa 2013 asettamassaan raamissa

Lisätiedot

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjätoiminto Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjän perusta Maakunta vastaa asukkaan laissa

Lisätiedot

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila.

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila. Tekninen lautakunta 22 25.02.2014 Tekninen lautakunta 45 05.05.2015 Kunnanhallitus 117 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 62 26.05.2015 Vuolenkosken liikuntahallin rakennussuunitelman hyväksyminen 158/10.03.02/2013

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri

Lisätiedot

Oheismateriaali: Tarjous

Oheismateriaali: Tarjous Kunnanhallitus 124 05.06.2017 Kunnanhallitus 309 18.12.2017 Kunnanhallitus 86 09.04.2018 Kunnanvaltuusto 14 24.04.2018 Iitin kuntastrategia 2018-2021 865/02.01.02/2017 Kunnanhallitus 05.06.2017 124 Kuntalain

Lisätiedot

557/05.00.00, 00.01.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015

557/05.00.00, 00.01.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015 557/05.00.00, 00.01.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015 PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Muutos 1.1.2011, 3 Jäsenkunnat Muutos 1.1.2013, 10 2 mom., kohta 6 Muutos 1.1.2016, luonnos Täsmennykset/stilisoinnit

Lisätiedot

KHALL Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus.

KHALL Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus. Kunnanhallitus 134 06.06.2016 Valtuusto 26 13.06.2016 Valtuusto 41 30.06.2016 Hyvinvointikuntayhtymä 818/00.04.01/2015 KHALL 134 6.6.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus. Tausta ja valmistelu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus 314 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 86 14.12.2015 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 2083/00.04.01/2013, 4993/00.04.01/2015 Khal 314 Valmistelija:

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 4 140 15 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus 20.2.2012:

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 3 139 14 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 128 20.06.2016 Kunnanhallitus 211 14.11.2016 Kunnanhallitus 225 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 43 13.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 747/02.01.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. Kymijoen Kyläkuitu Osk:n kirje 10.6.2015:

Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. Kymijoen Kyläkuitu Osk:n kirje 10.6.2015: Kunnanhallitus 191 17.08.2015 Kunnanvaltuusto 77 01.09.2015 Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 17.08.2015 191 Kymijoen Kyläkuitu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto Kunnanhallitus 243 07.10.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto 240/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 243 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymien omistajaohjauksen haasteet. PHHyky työvaliokunnan pj, Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kunta

Kuntayhtymien omistajaohjauksen haasteet. PHHyky työvaliokunnan pj, Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kunta Kuntayhtymien omistajaohjauksen haasteet PHHyky työvaliokunnan pj, Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kunta PÄIJÄT-HÄME/TAUSTA 1. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 1991 Erikoissairaanhoidon vastuu/15

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 20. kesäkuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 16 Kasiniemen ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen... 40 17

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila.

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila. Tekninen lautakunta 22 25.02.2014 Tekninen lautakunta 45 05.05.2015 Kunnanhallitus 117 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 62 26.05.2015 Kunnanhallitus 106 22.05.2017 Vuolenkosken liikuntahallin rakentamispäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Kunnanhallitus 229 16.09.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen, lausunto

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Työvaliokunta 1/2016. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kaupungintalo, Lahti

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Työvaliokunta 1/2016. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kaupungintalo, Lahti PÖYTÄKIRJA Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu Työvaliokunta 1/2016 Aika: Keskiviikko 17.8.2016 klo 13.40 15.00 Paikka: Kaupungintalo, Lahti Kutsutut: Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Heinonen Sinikka. Kankkunen Antti. Laaksonen Kyllikki Lehtinen Eemeli. Mertakorpi Siiri Mettälä Petri. Saarelma Markku Savelainen Atte

Heinonen Sinikka. Kankkunen Antti. Laaksonen Kyllikki Lehtinen Eemeli. Mertakorpi Siiri Mettälä Petri. Saarelma Markku Savelainen Atte Iitin kunta Pöytäkirja 5/2019 92 Kunnanvaltuusto 18.06.2019 Aika 18.06.2019 klo 18:00-20:42 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet valtuutetut Aalto Janne Alestalo Riitta Dahl Mika Eklund Marko

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

Reklamaatio rakennuslupamaksusta, Lammastila HarjuJärvi Oy, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta

Reklamaatio rakennuslupamaksusta, Lammastila HarjuJärvi Oy, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta Rakennuslautakunta 94 02.12.2015 Kunnanhallitus 12 18.01.2016 Kunnanhallitus 28 15.02.2016 Kunnanhallitus 79 18.04.2016 Reklamaatio rakennuslupamaksusta, Lammastila HarjuJärvi Oy, lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

- palvelutuotanto - yhdyspinnat - hallittu siirto ja prosessin ohjaus (järjestämisen ja tuotannon yhteensovittaminen).

- palvelutuotanto - yhdyspinnat - hallittu siirto ja prosessin ohjaus (järjestämisen ja tuotannon yhteensovittaminen). Väliaikainen valmistelutoimielin 89 19.12.2017 Väliaikainen valmistelutoimielin 5 09.01.2018 Sote-valmistelun organisoituminen LLVate 19.12.2017 89 Väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 24.10.2017

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 151 15.06.2015 Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 579/00.00.00/2015 Kunnanhallitus 151 Iitin

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus 315 26.05.2008 Kunnanhallitus 334 03.06.2008 Valtuusto 72 12.06.2008 Kunnanhallitus 481 15.09.2008 Valtuusto 103 24.09.2008 PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSET / SEUTUKUNNALLISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7 / 2015 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7 / 2015 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 7 / 2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 14. joulukuuta 2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 25 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen hyväksyminen... 83

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Kunnanhallitus 229 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 49 24.09.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

Päijät-Hämeen LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Päijät-Hämeen LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LAPE-päivät 9.10.2018 TAMPERE Hanna Ruokamo Sosiaalialan osaamiskeskus Verso PHHYKY TAUST Kuntien yhteinen toimintaa koskeva suunnitelma lasten ja

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Hallitusneuvos Pekka Järvinen Syyskuu 2016 5.9.2016 1 Tässä esityksessä Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä Toimeenpanon tuki

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 6/2017 178 Kunnanvaltuusto 05.09.2017 Aika 05.09.2017 klo 18:00-19:12 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Heinonen Sinikka

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 124 Kunnanvaltuusto 25.06.2013 Aika Tiistai 25.06.2013 klo 18:00-19:22 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. Nastola

Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. Nastola Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä Nastola 080210 Millaisia näkemyksiä on esitetty Uudistusta tulisi jatkaa, tehdyn järjestelyn jälkeenkin on päällekkäistä toimintaa, työnjaossa on korjattavaa,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Pekka Järvinen

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Pekka Järvinen Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö 25.11.2014 Pekka Järvinen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvataan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus. Muutosjohtaja Seppo Huldén

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus. Muutosjohtaja Seppo Huldén Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus Muutosjohtaja Seppo Huldén Suomen julkinen hallinto Julkinen hallinto Suomessa koostuu kolmesta eri tasosta, joita ovat valtio, maakunta ja kunta Tehtäviä 1.1.2020

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakunta- ja soteuudistus

Päijät-Hämeen maakunta- ja soteuudistus Päijät-Hämeen maakunta- ja soteuudistus Maakunta- ja sote-uudistuksen yleisesittely Uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila Sote- ja maakuntauudistus - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen Outi Antila 2.11.2016 1 Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

31/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus

31/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Kunnanhallitus 229 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 49 24.09.2013 Kunnanhallitus 260 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 56 12.11.2013 Esitys valtiovarainministeriölle

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen 144/00.000/2015 Kunnanhallitus 21.09.2015 173 Keväällä 2014 Pohjois-Karjalan alueen kuntien ( mukaan lukien Heinävesi) ja PKSSK

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus ja perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus ja perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu Kaupunginhallitus 108 09.05.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus ja perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu 18/00.04.01/2016

Lisätiedot

Kuntayhtymät ja omistajaohjaus

Kuntayhtymät ja omistajaohjaus Juha Myllymäki Kuntayhtymät ja omistajaohjaus Juha Myllymäki johtava lakimies 10.5.2019 Tunnistetut teemat, joihin tarvitaan esivalmistelua Kuntayhtymien omistajaohjaus Palvelujen integraatio ja uudet

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot